RynekInstalacyjny.pl

Wybrane rozwiązania w kanalizacji grawitacyjnej

Chosen solutions in the gravitational sewage system

Budowane wzdłuż odcinków sieci kanalizacji grawitacyjnej pompownie ścieków stosuje się w celu wypłycenia rurociągu grawitacyjnego, gdy osiągnie on zbyt dużą głębokość albo gdy istnieje konieczność transportu ścieków na duże odległości.

Budowane wzdłuż odcinków sieci kanalizacji grawitacyjnej pompownie ścieków stosuje się w celu wypłycenia rurociągu grawitacyjnego, gdy osiągnie on zbyt dużą głębokość albo gdy istnieje konieczność transportu ścieków na duże odległości.

Dla obszarów wiejskich nie zawsze uzasadnione jest projektowanie klasycznej kanalizacji grawitacyjnej ze względu na bardzo zróżnicowaną zabudowę terenu, małe ilości ścieków i w wielu przypadkach niekorzystne warunki topograficzne (teren płaski). Dlatego na obszarach tych buduje się często kanalizację grawitacyjno--pompową, w przypadku której wydłuża się czas transportu ścieków do oczyszczalni.

Zobacz także

ARTEKON Sklejka 18 mm

Sklejka 18 mm Sklejka 18 mm

Sklejka to materiał drewnopochodny, którego arkusze powstają poprzez sklejenie kilku cienkich warstw drewna nazywanych fornirami. Arkusz najczęściej składa się z 3 lub więcej warstw forniru. Warstwy są...

Sklejka to materiał drewnopochodny, którego arkusze powstają poprzez sklejenie kilku cienkich warstw drewna nazywanych fornirami. Arkusz najczęściej składa się z 3 lub więcej warstw forniru. Warstwy są klejone między sobą żywicami syntetycznymi. Włókna sąsiednich warstw są ułożone prostopadle do siebie.

Resideo System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO

System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO

Nowe technologie są bardzo skomplikowane, tylko młodzi są w stanie je „ogarnąć” – tak głosi popularny stereotyp i tak niestety myśli wielu z nas. Jednak prawda jest zupełnie inna – rozwój techniki ma maksymalnie...

Nowe technologie są bardzo skomplikowane, tylko młodzi są w stanie je „ogarnąć” – tak głosi popularny stereotyp i tak niestety myśli wielu z nas. Jednak prawda jest zupełnie inna – rozwój techniki ma maksymalnie ułatwić nam funkcjonowanie, a urządzenia stają coraz prostsze i bardziej intuicyjne w obsłudze. O tym właśnie mówi nowa kampania Resideo. Jej bohaterem jest chłopiec, który uczy swoich dziadków obsługi systemu bezprzewodowego sterowania ogrzewaniem evohome Honeywell Home. I wcale nie jest...

RESAN pracownia projektowa Jak prawidłowo zaprojektować instalację wentylacyjną?

Jak prawidłowo zaprojektować instalację wentylacyjną? Jak prawidłowo zaprojektować instalację wentylacyjną?

Instalacja wentylacyjna ma ogromne znaczenie dla zdrowia ludzi przebywających w pomieszczeniach. W obecnych czasach pandemii nabiera dodatkowego znaczenia. Zalecenia WHO jednoznacznie mówią o częstym wietrzeniu...

Instalacja wentylacyjna ma ogromne znaczenie dla zdrowia ludzi przebywających w pomieszczeniach. W obecnych czasach pandemii nabiera dodatkowego znaczenia. Zalecenia WHO jednoznacznie mówią o częstym wietrzeniu pomieszczeń, o zintensyfikowaniu wymiany powietrza w pomieszczeniach z wentylacją mechaniczną. Najważniejsze jest bowiem, aby wentylacja zapewniła jak najlepsze warunki dla osób, które będą przebywały w budynku. Słaba wentylacja lub jej brak nie usuwa zanieczyszczeń, które gromadzą się w pomieszczeniach,...

Zasada działania kanalizacji grawitacyjno-pompowej jest następująca: w danej miejscowości z obszaru o zabudowie zwartej ścieki transportowane są siecią grawitacyjną do strefowej pompowni lub tłoczni ścieków, z której następnie przewodem tranzytowym tłoczone są do drugiego obszaru o zabudowie zwartej, z którego również siecią grawitacyjną ścieki transportowane są do kolejnej pompowni ścieków itd.

Zatem czas transportu ścieków do oczyszczalni w kanalizacji grawitacyjno-pompowej znacznie się wydłuża, co sprzyja niekorzystnym zjawiskom, takim jak zagniwanie ścieków i wydzielanie się przykrych zapachów, a w okresach zimowych wychładzanie ścieków.

Poniżej scharakteryzowano wybrane urządzenia stosowane w kanalizacji grawita­cyjnej.

Pompownie ścieków z kratą koszową

Budowane wzdłuż odcinków sieci kanalizacji grawitacyjnej pompownie ścieków stosuje się w celu wypłycenia rurociągu grawitacyjnego, gdy osiągnie on zbyt dużą głębokość (powyżej 6 m) albo gdy istnieje konieczność transportu ścieków na duże odległości.

W ściekach często znajdują się zanieczyszczenia stałe (papier toaletowy, szmaty, sznurki, podpaski, korki od butelek, stłuczka szklana itp.), które mogą unieruchomić (uszkodzić) pompę.

Oczywiście w przepompowni ścieków można zastosować pompy z urządzeniem rozdrabniającym lub wirnikiem tnącym zanieczyszczenia stałe – zanieczyszczenia te dopłyną wówczas do oczyszczalni bardzo rozdrobnione, a jeśli zaistnieje konieczność ich oddzielenia, niezbędne będzie zastosowanie sita zamiast tradycyjnych krat. Eksploatacja sit jest jednak droższa, gdyż znacząco zwiększa się ilość skratek.

W pompowniach ścieków można stosować również tradycyjne pompy ściekowe bez urządzeń rozdrabniających i wirników tnących, ale pompy te będą wówczas narażone na uszkodzenia. Żeby temu zapobiec, na dopływie do pompowni zastosować można kraty koszowe (rys. 1).

Krata koszowa

Rys. 1. Krata koszowa: a) budowa i zasada działania, b) i c) widok ogólny [3]

Zanieczyszczenia stałe dopływające ze ściekami są wyłapywane w koszu, który musi być jednak systematycznie opróżniany, co jest czynnością kłopotliwą i nieprzyjemną. Dochodzi do tego jeszcze konieczność higienizacji i systematycznego wywożenia skratek i osadów na wysypisko odpadów stałych.

Ułatwieniem może być w tej sytuacji rozwiązanie pozwalające na samoczynne oczyszczanie, przez co praca eksploatatorów staje się bardziej higieniczna (rys. 2a i 2b). Zatrzymywane na takim sicie skratki mogą być zbierane tak, by maksymalnie ograniczyć ich negatywny wpływ na otoczenie (rys. 2c).

Sito pionowe

Rys. 2. Sito pionowe stosowane w przepompowniach ścieków (opis w tekście) [2]

Tłocznie ścieków

Alternatywnym dla pompowni rozwiązaniem są tłocznie, które stosuje się na kanałach i kolektorach prowadzących ścieki zawierające dużo zanieczyszczeń stałych oraz kiedy do tłoczenia wymagane jest wysokie ciśnienie robocze, np. ścieki muszą być tłoczone na duże odległości. Duże zanieczyszczenia stałe mogą stwarzać ryzyko zadławienia pompy ściekowej.

Zastosowanie krat w pompowniach ścieków nie zawsze jest możliwe ze względu na strefy sanitarne, utrudnienia w eksploatacji systemu kanalizacji oraz zwiększone koszty eksploatacji.

Należy również zaznaczyć, że stosowanie pomp ściekowych ze specjalnymi wirnikami lub urządzeniami rozdrabniającymi powoduje spadek sprawności pomp i również zwiększa koszty eksploatacji.

Tłocznie ścieków dobrze się sprawdzają, gdy:

  • występuje duża nierównomierność przepływu ścieków,
  • wymagana jest szczególna ochrona pomp ze względu na dużą agresywność ścieków,
  • w ściekach występuje duża zawartość materiałów włóknistych,
  •  występują ograniczenia związane z dostarczaniem dużej ilości energii elektrycznej do silników pomp,
  • ze ścieków wydzielają się niebezpieczne gazy.

Na rys. 3 przedstawiono budowę i zasadę działania ciśnieniowej tłoczni ścieków. Ścieki rurociągiem grawitacyjnym (12) dopływają do komory separatora (6 lub 5), w której na zamontowanej kracie (sicie) (4) następuje zatrzymanie zanieczyszczeń o rozmiarach większych od prześwitu kraty. Podczyszczone ścieki spływają następnie grawitacyjnie poprzez kanały pompy (2), która w danej chwili nie pracuje, do zbiornika retencyjnego (1).

Schemat ciśnieniowej tłoczni

Rys. 3. Schemat ciśnieniowej tłoczni ścieków [1] Oznaczenia: 1 – zbiornik retencyjny ze stali nierdzewnej; 2 i 3 – pompa ściekowa; 4 – krata; 5 i 6 – komora separatora ze stali nierdzewnej; 7 – zbiornik betonowy (obudowa tłoczni ścieków); 8 – sonda do pomiaru zwierciadła ścieków; 9, 20, 21, 22 – zawór zwrotny; 10 – zasuwa odcinająca; 11 – ciśnieniowy rurociąg tłoczny; 12 – rurociąg grawitacyjny lub ciśnieniowy; 13 – stopnie włazowe; 14 – sterowniczy kabel elektryczny; 15 – zasilający kabel elektryczny; 16 – szafka ze sterownikiem do pomp; 17 – lampa sygnalizująca alarm; 18 – rura napowietrzająco-odpowietrzająca; 19 – wentylacja zbiornika betonowego

Gdy zbiornik ten napełni się ściekami, sonda (8) wysyła sygnał do sterownika (16), który uruchamia pompę ściekową (2). Po włączeniu pompy podczyszczone ścieki ze zbiornika retencyjnego tłoczone są przez komorę separatora (6), z której zabierają zatrzymane na kracie zanieczyszczenia do ciśnieniowego rurociągu tłocznego (11).

Kiedy zwierciadło ścieków w zbiorniku retencyjnym obniży się do poziomu minimalnego, sonda wysyła sygnał do sterownika, który wyłącza pompę. Podczas pracy pompy (2) ścieki z rurociągu grawitacyjnego są kierowane do zbiornika retencyjnego przez drugą niezależną komorę separatora (5) oraz pompę pozostającą w bezruchu (3). Zamontowane w tłoczni ścieków pompy pracują na przemian.

Do tłoczenia ścieków przewodami tranzytowymi na duże odległości w grawitacyjnej kanalizacji ciśnieniowej lub podciśnieniowej można zastosować pneumatyczną tłocznię ścieków.

Na rys. 4 przedstawiono budowę i zasadę działania pneumatycznej tłoczni ścieków stosowanej w systemach kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej. Ścieki zbiorczym rurociągiem ciśnieniowym lub grawitacyjnym (1) spływają do studzienki rozprężnej (2), z której rurociągiem grawitacyjnym (4), a następnie rurociągiem grawitacyjno-ciśnieniowym (8) spływają do pierwszego zbiornika na ścieki (15).

Schemat pneumatycznej tłoczeni

Rys. 4. Schemat pneumatycznej tłoczeni ścieków [1]: a) przekrój podłużny, b) widok z góry, c) przekrój studzienki z zaworami, d) przekrój komory zbiorników Oznaczenia: 1 – zbiorczy rurociąg ciśnieniowy lub grawitacyjny; 2 – studzienka rozprężna; 3 – instalacja nawiewno-wywiewna; 4, 26 – rurociąg grawitacyjny; 5 – studzienka z zaworami; 6, 10, 18, 27, 34 – zawór odcinający; 7, 9, 14, 20, 28, 29, 33, 35 – automatyczny zawór odcinający; 8, 30 – rurociąg grawitacyjno-ciśnieniowy; 11 – tranzytowy rurociąg ciśnieniowy; 12 – rurociąg odpowietrzający; 13 – komora zbiorników; 15, 31 – zbiornik na ścieki; 16, 32 – rurociąg ciśnieniowy doprowadzający powietrze; 17 – sonda do pomiaru zwierciadła ścieków w zbiorniku; 19 – płyta fundamentowa; 21 – manometr; 22 – zawór zwrotny; 23 – sprężarki; 24 – rurociąg doprowadzający powietrze do sprężarek; 25 – budynek na sprężarki; 36 – zawór zwrotny

W tym czasie automatyczne zawory odcinające (7, 33, 35 i 14) są otwarte, natomiast zawory odcinające (9, 20, 28 i 29) zamknięte. W trakcie napełniania się zbiornika (15) powietrze jest z niego wypychane przez rurociąg odpowietrzający (12). Gdy ścieki w zbiorniku osiągną maksymalny poziom, sonda do pomiaru poziomu zwierciadła ścieków (17) wysyła sygnał do sterownika, który zamyka zawory odcinające (7, 14, 33 i 35), a otwiera zawory (9, 20, 28 i 29).

Wtedy rurociągiem ciśnieniowym (16) do zbiornika (15) tłoczone jest powietrze ze sprężarek (23), które wypycha ścieki ze zbiornika do tranzytowego rurociągu ciśnieniowego (11). Gdy ze ścieków opróżniany jest pierwszy zbiornik (15), w tym czasie napełnia się drugi (31). Kiedy pierwszy zbiornik jest pusty, sonda do pomiaru poziomu zwierciadła ścieków (17) wysyła sygnał do sterownika, który przełącza automatyczne zawory odcinające i cykl pracy zaczyna się od początku.

Gdy istnieje potrzeba przetłoczenia ścieków z kanalizacji podciśnieniowej na dużą odległość, można zastosować stację próżniowo-pompową wyposażoną w sprężarki w miejsce pomp ściekowych. Na rys. 5 przedstawiono budowę i zasadę działania stacji próżniowo­‑pompowej ze sprężarkami. Stacja taka wyposażona jest w dwa zbiorniki, w których naprzemiennie panuje podciśnienie lub nadciśnienie.

Schemat stacji próżniowo-tłocznej

Rys. 5. Schemat stacji próżniowo-tłocznej ze sprężarkami [1] Oznaczenia: 1, 2 – zbiornik podciśnieniowo-ciśnieniowy; 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 26, 27 – automatyczny zawór odcinający; 14 – rurociąg tłoczny do oczyszczalni ścieków; 15 – zbiorczy rurociąg podciśnieniowy; 16 – rurociąg odprowadzający powietrze do filtra biologicznego; 17 – wakuometr; 18 – sonda do pomiaru zwierciadła ścieków w zbiorniku; 19 – manometr; 20 – zawór zwrotny; 21 – sprężarka; 22 – pompa próżniowa; 23 – rura wywiewna; 24 – zawór odcinający; 25 – rura nawiewna

Gdy ze zbiornika (2) wypompowywane jest powietrze przez pompy próżniowe (22), ścieki ze zbiorczych rurociągów podciśnieniowych (15) za pomocą automatycznych zaworów odcinających kierowane są właśnie do tego zbiornika (2), który napełnia się ściekami. W tym czasie zbiornik (1) jest już pełny i do niego tłoczone jest powietrze ze sprężarek (21). Powietrze tłoczone do zbiornika (1) wypycha rurociągiem ciśnieniowym (14) ścieki do oczyszczalni.

Literatura

  1. Kalenik M., Niekonwencjonalne systemy kanalizacji, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2011.
  2. Materiały firmy Huber Technology.
  3. Urządzenia do oczyszczania ścieków, www.cmm-czarkowski.com.pl/urządzenia.html.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

dr inż. Florian Piechurski Dobór materiałów do budowy sieci wod-kan. Sieci wodociągowe

Dobór materiałów do budowy sieci wod-kan. Sieci wodociągowe Dobór materiałów do budowy sieci wod-kan. Sieci wodociągowe

W cyklu artykułów omówiono urządzenia stosowane w sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych w aspekcie materiałów, z których zostały wykonane – ich budowy, przeznaczenia, specyfiki montażu, właściwości...

W cyklu artykułów omówiono urządzenia stosowane w sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych w aspekcie materiałów, z których zostały wykonane – ich budowy, przeznaczenia, specyfiki montażu, właściwości eksploatacyjnych oraz oddziaływania na zdrowie użytkowników i środowisko naturalne.

dr inż. Florian Piechurski Dobór materiałów do budowy sieci wod-kan. Sieci kanalizacyjne (cz. 1)

Dobór materiałów do budowy sieci wod-kan. Sieci kanalizacyjne (cz. 1) Dobór materiałów do budowy sieci wod-kan. Sieci kanalizacyjne (cz. 1)

Kanalizacja to zespół konstrukcji inżynierskich, którego zadaniem jest odprowadzenie z określonego obszaru zabudowanego (miasta, osiedla, zakładu przemysłowego itp.) wszystkich rodzajów ścieków powstałych...

Kanalizacja to zespół konstrukcji inżynierskich, którego zadaniem jest odprowadzenie z określonego obszaru zabudowanego (miasta, osiedla, zakładu przemysłowego itp.) wszystkich rodzajów ścieków powstałych w wyniku działalności życiowej i produkcyjnej ludzi (wód zużytych) i wód opadowych oraz ich oczyszczenie przed zrzutem do odbiornika.

Bartłomiej Adamski Systemy schładzania powietrza ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego

Systemy schładzania powietrza ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego Systemy schładzania powietrza ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego

Stosowane obecnie systemy klimatyzacyjne, ze względu na proces schładzania, można podzielić na dwa rodzaje: instalacje z bezpośrednim odparowaniem czynnika chłodniczego oraz systemy z „pośrednim” odparowaniem...

Stosowane obecnie systemy klimatyzacyjne, ze względu na proces schładzania, można podzielić na dwa rodzaje: instalacje z bezpośrednim odparowaniem czynnika chłodniczego oraz systemy z „pośrednim” odparowaniem ziębnika. W pierwszym przypadku ciepło od schładzanego powietrza jest bezpośrednio odbierane przez czynnik chłodniczy, w drugim przypadku czynnik chłodniczy schładza ciecz pośredniczącą (wodę, wodny roztwór glikolu), która z kolei odbiera ciepło od powietrza wymagającego schłodzenia. W artykule...

Bartłomiej Adamski Pobór energii elektrycznej przez agregaty chłodnicze

Pobór energii elektrycznej przez agregaty chłodnicze Pobór energii elektrycznej przez agregaty chłodnicze

W artykule zawarto informacje dotyczące zużycia energii elektrycznej przez agregaty chłodnicze. Przedstawiono podstawowe zagadnienia z elektrotechniki i wzory umożliwiające obliczenie zużycia energii elektrycznej...

W artykule zawarto informacje dotyczące zużycia energii elektrycznej przez agregaty chłodnicze. Przedstawiono podstawowe zagadnienia z elektrotechniki i wzory umożliwiające obliczenie zużycia energii elektrycznej przez poszczególne komponenty agregatów chłodniczych, wymagających doprowadzenia energii elektrycznej, a także dokonano zestawienia danych elektrycznych cechujących wytwornice wody ziębniczej, jakie należy przedstawić w wytycznych branżowych. Ponadto zaprezentowano metody umożliwiające zmniejszenie...

dr inż. Marcin Sompoliński, dr hab. inż. Edward Przydróżny Wentylacja i klimatyzacja galerii handlowej

Wentylacja i klimatyzacja galerii handlowej Wentylacja i klimatyzacja galerii handlowej

W artykule szczegółowo opisano system wentylacji i klimatyzacji, w tym wentylacji pożarowej, zainstalowany w galerii handlowej Sfera II w Bielsku-Białej. Ze względu na całoroczne użytkowanie pomieszczeń...

W artykule szczegółowo opisano system wentylacji i klimatyzacji, w tym wentylacji pożarowej, zainstalowany w galerii handlowej Sfera II w Bielsku-Białej. Ze względu na całoroczne użytkowanie pomieszczeń w obiekcie tym zastosowano urządzenia wentylacyjne ze zmiennymi strumieniami powietrza oraz z jego dwustopniowym uzdatnianiem.

mgr inż. Krzysztof Kaiser Wentylacja izolatek szpitalnych (cz. 1)

Wentylacja izolatek szpitalnych (cz. 1) Wentylacja izolatek szpitalnych (cz. 1)

W artykule opisano systemy wentylacyjne stosowane w izolatkach septycznych i aseptycznych oraz w innych pomieszczeniach szpitalnych oddziałów zakaźnych. Za pomocą powietrza przenoszone są drobnoustroje...

W artykule opisano systemy wentylacyjne stosowane w izolatkach septycznych i aseptycznych oraz w innych pomieszczeniach szpitalnych oddziałów zakaźnych. Za pomocą powietrza przenoszone są drobnoustroje chorobotwórcze, dlatego instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne tych pomieszczeń muszą spełniać odpowiednie wymagania techniczne i sanitarne.

dr inż. Anna Charkowska Wentylacja bytowa w garażach zamkniętych

Wentylacja bytowa w garażach zamkniętych Wentylacja bytowa w garażach zamkniętych

Prawidłowe wymiarowanie instalacji wentylacji bytowej jest ściśle zależne od przyjętej metodyki obliczeniowej. Z braku obowiązującej metodyki krajowej w praktyce stosuje się zagraniczne sposoby obliczania...

Prawidłowe wymiarowanie instalacji wentylacji bytowej jest ściśle zależne od przyjętej metodyki obliczeniowej. Z braku obowiązującej metodyki krajowej w praktyce stosuje się zagraniczne sposoby obliczania ilości powietrza wentylacyjnego. Wyniki obliczeń mogą różnić się w zależności od przyjętych założeń w przypadku dokładnych obliczeń lub przyjętych wartości wskaźników przy stosowaniu metod uproszczonych. W artykule przedstawiono metodykę zaczerpniętą z niemieckich wytycznych VDI 2053:2004, istotnie...

mgr inż. Krzysztof Kaiser Filtry powietrza w szpitalnych instalacjach klimatyzacji i wentylacji (cz. 1)

Filtry powietrza w szpitalnych instalacjach klimatyzacji i wentylacji (cz. 1) Filtry powietrza w szpitalnych instalacjach klimatyzacji i wentylacji (cz. 1)

Stosowanie filtrów w instalacji klimatyzacji i wentylacji jest nieodzowne m.in. dla zapewnienia ochrony przed zanieczyszczeniami osadzającymi się na jej elementach, prowadzącymi do uszkodzenia elementów...

Stosowanie filtrów w instalacji klimatyzacji i wentylacji jest nieodzowne m.in. dla zapewnienia ochrony przed zanieczyszczeniami osadzającymi się na jej elementach, prowadzącymi do uszkodzenia elementów składowych instalacji. Jednak głównym powodem, dla którego stosuje się filtry powietrza w instalacjach wentylacyjnych służby zdrowia, są wymagania higieniczno-epidemiologiczne, dotyczące zarówno czystości powietrza dostarczanego do pomieszczeń, jak i usuwanego.

mgr inż. Krzysztof Kaiser Filtry powietrza w szpitalnych instalacjach klimatyzacji i wentylacji (cz. 2)

Filtry powietrza w szpitalnych instalacjach klimatyzacji i wentylacji (cz. 2) Filtry powietrza w szpitalnych instalacjach klimatyzacji i wentylacji (cz. 2)

Stosowanie filtrów powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych obiektów służby zdrowia jest konieczne ze względu na wymagania higieniczno-epidemiologiczne dotyczące czystości powietrza dostarczanego...

Stosowanie filtrów powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych obiektów służby zdrowia jest konieczne ze względu na wymagania higieniczno-epidemiologiczne dotyczące czystości powietrza dostarczanego do pomieszczeń oraz wyprowadzanego. W części 1 (RI 3/2012) podane zostały informacje na temat procesów wpływających na czystość mikrobiologiczną powietrza, podstawowych mechanizmów filtracji i jej stopni, rodzajów i klasyfikacji oraz najważniejszych parametrów filtrów.

dr inż. Anna Charkowska Rozwiązania techniczne wentylacji garaży

Rozwiązania techniczne wentylacji garaży Rozwiązania techniczne wentylacji garaży

W poprzednim artykule (Wentylacja bytowa w garażach zamkniętych, RI 1–2/2012) opisano wymiarowanie instalacji wentylacji bytowej w zamkniętych garażach na podstawie niemieckich wytycznych. W poniższej...

W poprzednim artykule (Wentylacja bytowa w garażach zamkniętych, RI 1–2/2012) opisano wymiarowanie instalacji wentylacji bytowej w zamkniętych garażach na podstawie niemieckich wytycznych. W poniższej publikacji przedstawione zostały polskie przepisy dotyczące wentylacji mechanicznej garaży oraz najczęściej stosowane rozwiązania wentylacji kanałowej i strumieniowej.

mgr inż. Piotr Nieckuła Centrale wentylacyjne w wersji higienicznej

Centrale wentylacyjne w wersji higienicznej Centrale wentylacyjne w wersji higienicznej

Na krajowym rynku dostępne są różne centrale wentylacyjne w tzw. wersji higienicznej. Jednak niektóre z tych urządzeń pomimo posiadania atestów higienicznych nie spełniają zasadniczych warunków higienicznych...

Na krajowym rynku dostępne są różne centrale wentylacyjne w tzw. wersji higienicznej. Jednak niektóre z tych urządzeń pomimo posiadania atestów higienicznych nie spełniają zasadniczych warunków higienicznych zdefiniowanych w normie PN-EN 13053. Problem dotyczy głównie sposobu wykonania istotnych elementów składowych centrali, które decydują o możliwości nieprzerwanego dostarczania do pomieszczeń czystego powietrza.

Maciej Danielak Odczuwalna jakość powietrza a zapachy

Odczuwalna jakość powietrza a zapachy Odczuwalna jakość powietrza a zapachy

W ostatnich latach problem odczuwalnej jakości powietrza wewnętrznego bardzo zyskał na znaczeniu. Źródłem zanieczyszczenia powietrza i zapachów w pomieszczeniach budynków są m.in. elementy ich wyposażenia,...

W ostatnich latach problem odczuwalnej jakości powietrza wewnętrznego bardzo zyskał na znaczeniu. Źródłem zanieczyszczenia powietrza i zapachów w pomieszczeniach budynków są m.in. elementy ich wyposażenia, jak meble, materiały podłogowe, farby, kleje itp. Zdarza się też, że to sama instalacja wentylacyjna jest źródłem zanieczyszczeń lub czerpie zanieczyszczone powietrze i doprowadza je do pomieszczeń.

mgr inż. Krzysztof Kaiser Wentylacja komór bezpiecznej pracy (cz. 1)

Wentylacja komór bezpiecznej pracy (cz. 1) Wentylacja komór bezpiecznej pracy (cz. 1)

Komory bezpiecznej pracy znajdują zastosowanie przede wszystkim w laboratoriach. Wykorzystywane są również w pracach wymagających zachowania wysokiego stopnia czystości powietrza w obszarze roboczym, zarówno...

Komory bezpiecznej pracy znajdują zastosowanie przede wszystkim w laboratoriach. Wykorzystywane są również w pracach wymagających zachowania wysokiego stopnia czystości powietrza w obszarze roboczym, zarówno czystości pyłowej, jak i mikrobiologicznej.

dr inż. Maciej Besler, mgr inż. Maciej Skrzycki Badania sprawności odzysku ciepła w wentylacji

Badania sprawności odzysku ciepła w wentylacji Badania sprawności odzysku ciepła w wentylacji

Na dwóch stanowiskach badawczych przeprowadzono pomiary porównawcze i indywidualne urządzeń służących do odzysku ciepła, by móc ocenić skuteczność ich działania w różnych warunkach rzeczywistego klimatu...

Na dwóch stanowiskach badawczych przeprowadzono pomiary porównawcze i indywidualne urządzeń służących do odzysku ciepła, by móc ocenić skuteczność ich działania w różnych warunkach rzeczywistego klimatu zewnętrznego.

dr hab. inż. Edward Przydróżny, dr inż. Sylwia Szczęśniak Wyznaczanie gradientu temperatury powietrza w pomieszczeniach wysokich

Wyznaczanie gradientu temperatury powietrza w pomieszczeniach wysokich Wyznaczanie gradientu temperatury powietrza w pomieszczeniach wysokich

Wentylacja wiąże się z wymianą powietrza w pomieszczeniach. Jednak w sensie technicznym pojęcie to obejmuje całokształt zabiegów, które łącznie z wymianą powietrza pozwalają na uzyskanie jego żądanego...

Wentylacja wiąże się z wymianą powietrza w pomieszczeniach. Jednak w sensie technicznym pojęcie to obejmuje całokształt zabiegów, które łącznie z wymianą powietrza pozwalają na uzyskanie jego żądanego stanu w całym pomieszczeniu lub jego części.

dr inż. Anna Charkowska Filtry powietrza w wentylacji i klimatyzacjiAkty prawne i podział filtrów

Filtry powietrza w wentylacji i klimatyzacjiAkty prawne i podział filtrów Filtry powietrza w wentylacji i klimatyzacjiAkty prawne i podział filtrów

Wymagania dotyczące stosowania filtrów powietrza znaleźć można w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz w polskich normach dotyczących...

Wymagania dotyczące stosowania filtrów powietrza znaleźć można w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz w polskich normach dotyczących zarówno badań i klasyfikacji filtrów, jak i właściwości instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

dr inż. Anna Charkowska Metody nawilżania powietrza w systemach klimatyzacyjnych – wiadomości ogólne

Metody nawilżania powietrza w systemach klimatyzacyjnych – wiadomości ogólne Metody nawilżania powietrza w systemach klimatyzacyjnych – wiadomości ogólne

Zapewnienie odpowiedniej wilgotności powietrza to zagadnienie rozważane zarówno w kontekście obiektów przemysłowych (niezbędne ze względu na prawidłowy przebieg procesów produkcyjnych i właściwe magazynowanie),...

Zapewnienie odpowiedniej wilgotności powietrza to zagadnienie rozważane zarówno w kontekście obiektów przemysłowych (niezbędne ze względu na prawidłowy przebieg procesów produkcyjnych i właściwe magazynowanie), jak i jeden z najważniejszych problemów dotyczących utrzymania parametrów komfortu cieplno-wilgotnościowego dla użytkowników pomieszczeń.

dr inż. Dariusz Kwiecień Całoroczne zapotrzebowanie na energię do uzdatniania powietrza wentylującego obliczane na podstawie danych klimatycznych

Całoroczne zapotrzebowanie na energię do uzdatniania powietrza wentylującego obliczane na podstawie danych klimatycznych Całoroczne zapotrzebowanie na energię do uzdatniania powietrza wentylującego obliczane na podstawie danych klimatycznych

Nowoczesne rozwiązania stosowane w technice wentylacyjnej i klimatyzacyjnej powinna cechować odpowiednio wysoka wydajność działania przy możliwie niskim zużyciu energii. W urządzeniach wentylacyjnych znaczną...

Nowoczesne rozwiązania stosowane w technice wentylacyjnej i klimatyzacyjnej powinna cechować odpowiednio wysoka wydajność działania przy możliwie niskim zużyciu energii. W urządzeniach wentylacyjnych znaczną część energii przeznacza się na uzdatnianie powietrza, w tym jego ogrzewanie i oziębianie. Niezbędnym warunkiem właściwej oceny każdego projektowanego systemu wentylacyjnego pod względem efektywności jest prawidłowe określenie całorocznego zapotrzebowania energii na te cele. Decydują o tym...

mgr inż. Jacek Kalinowski, dr inż. Maciej Mijakowski Analiza uzdatniania powietrza wentylacyjnego przy pomocy techniki „desiccant cooling”

Analiza uzdatniania powietrza wentylacyjnego przy pomocy techniki „desiccant cooling” Analiza uzdatniania powietrza wentylacyjnego przy pomocy techniki „desiccant cooling”

Jedną z alternatywnych metod chłodzenia i osuszania powietrza zewnętrznego może być system „desiccant cooling”, nazywany również DEC (Desiccant and Evaporative Cooling – osuszanie i chłodzenie adiabatyczne)....

Jedną z alternatywnych metod chłodzenia i osuszania powietrza zewnętrznego może być system „desiccant cooling”, nazywany również DEC (Desiccant and Evaporative Cooling – osuszanie i chłodzenie adiabatyczne). Sercem tego systemu jest rotor sorpcyjny z nagrzewnicą regenerującą złoże higroskopijne.

dr inż. Andrzej Bugaj Podwójna fasada – efektywny element systemu wentylacji budynku

Podwójna fasada – efektywny element systemu wentylacji budynku Podwójna fasada – efektywny element systemu wentylacji budynku

Na świecie, także w Polsce coraz więcej budynków, szczególnie tych o charakterze biurowym, jest obecnie prawie w całości przeszklonych. Głównym powodem tego rosnącego trendu jest duża estetyka takiego...

Na świecie, także w Polsce coraz więcej budynków, szczególnie tych o charakterze biurowym, jest obecnie prawie w całości przeszklonych. Głównym powodem tego rosnącego trendu jest duża estetyka takiego rozwiązania. Jednak we wstępnych rozważaniach inwestycyjnych nie bierze się pod uwagę zagadnień efektywności energetycznej przeszklonego budynku oraz konieczności zapewnienia w nim odpowiednich warunków mikroklimatu, a szczególnie komfortu cieplnego.

dr inż. Anna Charkowska Przewody i kształtki w systemach wentylacji mechanicznej

Przewody i kształtki w systemach wentylacji mechanicznej Przewody i kształtki w systemach wentylacji mechanicznej

Dla właściwego działania i eksploatacji sieci przewodów wentylacyjnych należy starannie zaprojektować ich przebieg w budynku.

Dla właściwego działania i eksploatacji sieci przewodów wentylacyjnych należy starannie zaprojektować ich przebieg w budynku.

dr inż. Mariusz Adamski, mgr inż. Justyna Siergiejuk Pomiary stężenia CO2 w pomieszczeniu mieszkalnym w zabudowie jednorodzinnej

Pomiary stężenia CO2 w pomieszczeniu mieszkalnym w zabudowie jednorodzinnej Pomiary stężenia CO2 w pomieszczeniu mieszkalnym w zabudowie jednorodzinnej

Dwutlenek węgla uważany jest za gaz nietoksyczny. Jednak zbyt duże jego stężenie w pomieszczeniach może powodować dyskomfort i złe samopoczucie ich użytkowników. Ponieważ znaczną część swojego życia spędzamy...

Dwutlenek węgla uważany jest za gaz nietoksyczny. Jednak zbyt duże jego stężenie w pomieszczeniach może powodować dyskomfort i złe samopoczucie ich użytkowników. Ponieważ znaczną część swojego życia spędzamy w pomieszczeniach zamkniętych (ok. 80–90% czasu [1]), tak ważne jest, by zapewnić w nich odpowiednią jakość powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego stężenia CO2.

mgr inż. Zuzanna Babicz, mgr inż. Ewa Żołnierska, dr inż. Jerzy Sowa Badania mikroklimatu sal do intensywnych ćwiczeń rekreacyjnych

Badania mikroklimatu sal do intensywnych ćwiczeń rekreacyjnych Badania mikroklimatu sal do intensywnych ćwiczeń rekreacyjnych

Brakuje przepisów i wytycznych dotyczących komfortu cieplnego oraz jakości powietrza w pomieszczeniach sportowo-rekreacyjnych. Badania wskazują, że aby zapewnić w tych pomieszczeniach ciągły komfort, należy...

Brakuje przepisów i wytycznych dotyczących komfortu cieplnego oraz jakości powietrza w pomieszczeniach sportowo-rekreacyjnych. Badania wskazują, że aby zapewnić w tych pomieszczeniach ciągły komfort, należy zaprojektować system wentylacji i klimatyzacji, który podoła dużej dynamice zmian środowiska wewnętrznego i uwzględni zyski ciepła i wilgoci oraz emisję biozanieczyszczeń generowanych przez użytkowników.

dr inż. Andrzej Górka, dr inż. Radosław Górzeński Bezpośrednie chłodzenie wyparne budynków

Bezpośrednie chłodzenie wyparne budynków Bezpośrednie chłodzenie wyparne budynków

W artykule opisano wyniki dwumiesięcznych pomiarów parametrów pracy urządzenia do bezpośredniego chłodzenia wyparnego (adiabatycznego, ewaporacyjnego) budynku. Na podstawie tych wyników wykonano obliczenia...

W artykule opisano wyniki dwumiesięcznych pomiarów parametrów pracy urządzenia do bezpośredniego chłodzenia wyparnego (adiabatycznego, ewaporacyjnego) budynku. Na podstawie tych wyników wykonano obliczenia dla typowych letnich parametrów klimatycznych w kilku miastach Polski.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.