RynekInstalacyjny.pl

Analiza uzdatniania powietrza wentylacyjnego przy pomocy techniki „desiccant cooling”

Analysis of a „desiccant cooling” technique for air-conditioning of ventilation air flow

Flakt Woods

Flakt Woods

Jedną z alternatywnych metod chłodzenia i osuszania powietrza zewnętrznego może być system „desiccant cooling”, nazywany również DEC (Desiccant and Evaporative Cooling – osuszanie i chłodzenie adiabatyczne). Sercem tego systemu jest rotor sorpcyjny z nagrzewnicą regenerującą złoże higroskopijne.

Zobacz także

ARTEKON Sklejka 18 mm

Sklejka 18 mm Sklejka 18 mm

Sklejka to materiał drewnopochodny, którego arkusze powstają poprzez sklejenie kilku cienkich warstw drewna nazywanych fornirami. Arkusz najczęściej składa się z 3 lub więcej warstw forniru. Warstwy są...

Sklejka to materiał drewnopochodny, którego arkusze powstają poprzez sklejenie kilku cienkich warstw drewna nazywanych fornirami. Arkusz najczęściej składa się z 3 lub więcej warstw forniru. Warstwy są klejone między sobą żywicami syntetycznymi. Włókna sąsiednich warstw są ułożone prostopadle do siebie.

Resideo System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO

System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO

Nowe technologie są bardzo skomplikowane, tylko młodzi są w stanie je „ogarnąć” – tak głosi popularny stereotyp i tak niestety myśli wielu z nas. Jednak prawda jest zupełnie inna – rozwój techniki ma maksymalnie...

Nowe technologie są bardzo skomplikowane, tylko młodzi są w stanie je „ogarnąć” – tak głosi popularny stereotyp i tak niestety myśli wielu z nas. Jednak prawda jest zupełnie inna – rozwój techniki ma maksymalnie ułatwić nam funkcjonowanie, a urządzenia stają coraz prostsze i bardziej intuicyjne w obsłudze. O tym właśnie mówi nowa kampania Resideo. Jej bohaterem jest chłopiec, który uczy swoich dziadków obsługi systemu bezprzewodowego sterowania ogrzewaniem evohome Honeywell Home. I wcale nie jest...

RESAN pracownia projektowa Jak prawidłowo zaprojektować instalację wentylacyjną?

Jak prawidłowo zaprojektować instalację wentylacyjną? Jak prawidłowo zaprojektować instalację wentylacyjną?

Instalacja wentylacyjna ma ogromne znaczenie dla zdrowia ludzi przebywających w pomieszczeniach. W obecnych czasach pandemii nabiera dodatkowego znaczenia. Zalecenia WHO jednoznacznie mówią o częstym wietrzeniu...

Instalacja wentylacyjna ma ogromne znaczenie dla zdrowia ludzi przebywających w pomieszczeniach. W obecnych czasach pandemii nabiera dodatkowego znaczenia. Zalecenia WHO jednoznacznie mówią o częstym wietrzeniu pomieszczeń, o zintensyfikowaniu wymiany powietrza w pomieszczeniach z wentylacją mechaniczną. Najważniejsze jest bowiem, aby wentylacja zapewniła jak najlepsze warunki dla osób, które będą przebywały w budynku. Słaba wentylacja lub jej brak nie usuwa zanieczyszczeń, które gromadzą się w pomieszczeniach,...

Na rys. 1a przedstawiono obrotowy wymiennik ciepła ze złożem higroskopijnym. Parametry powietrza po przejściu przez wymiennik można opisać wzorami na „sprawność” odzysku ciepła – odpowiednio temperaturową oraz wilgotnościową.

Wymiennik obraca się z prędkością ok. 20 obr/min, co pozwala ochłodzić powietrze zewnętrzne do ok. 24°C i osuszyć o 6 g/kg (przy parametrach powietrza zewnętrznego i wywiewanego jak na rysunku).

Natomiast na rys. 1b pokazano „serce” systemu DEC, czyli rotor sorpcyjny. Wymiennik ten obraca się już dużo wolniej ze względu na dominującą w tym przypadku wymianę wilgoci, dzięki czemu można osuszyć powietrze zewnętrzne o ok. 10 g/kg (przy podobnych jak poprzednio parametrach powietrza). Jest to już w większości wypadków wystarczające do zachowania wymaganej wilgotności powietrza wewnętrznego.

Na rys. 2 przedstawiono kompletną centralę wentylacyjną realizującą wymagane procesy uzdatniania powietrza dla okresu letniego. Powietrze zewnętrzne (pkt 1) jest osuszane w wymienniku obrotowym ze złożem typu desiccant. Niestety, ponieważ złoże jest regenerowane gorącym powietrzem, oprócz osuszenia następuje również jego podgrzanie.

W ten sposób osiągane są parametry pkt 2, czyli otrzymuje się powietrze bardzo suche, ale gorące. Nadmiar ciepła odprowadzany jest w kolejnym wymienniku obrotowym (pkt 3) dzięki zimnemu powietrzu usuwanemu (dodatkowo ochłodzonemu adiabatycznie). Następnie powietrze jest ochładzane i nawilżane adiabatycznie do pkt 4.

W Polsce można uzyskać minimalną temperaturę powietrza nawiewanego na poziomie ok. 18°C [2]. Przy sprzyjających warunkach procesy uzdatniania powietrza mogą się odbywać bez wykorzystania chłodnicy powietrza.

Różnica między wymiennikiem

Rys. 1. Różnica między wymiennikiem ciepła ze złożem higroskopijnym (a) a rotorem sorpcyjnym (b) [3]

 Schemat procesów uzdatniania

Rys. 2. Schemat procesów uzdatniania powietrza z systemem DEC


Źródło: Autorzy

Opis modelu obliczeniowego

Rotor sorpcyjny można opisać podobnie jak obrotowy wymiennik ciepła ze złożem higroskopijnym. Podstawową różnicą jest mniejsza prędkość obrotowa pozwalająca na dłuższy kontakt z powietrzem nawiewanym bądź wywiewanym. Złożem higroskopijnym w rotorze sorpcyjnym może być:

 • silikażel (silica gel),
 • związki litu (np. chlorek litu),
 • sito molekularne,
 • chlorek litu z celulozą.

Na rys. 3 przedstawiono charakterystykę pochłaniania wilgoci przez silikażel. Na osi poziomej pokazano wilgotność względną powietrza, w którym znajduje się złoże, a na osi pionowej stosunek masowy zawartości wilgoci pochłoniętej wody (pary wodnej) z powietrza do masy złoża. Na przykładzie silikażelu widać, że im większa wartość wilgotności względnej powietrza, tym większa ilość pochłoniętej wilgoci.

Charakterystyka pochłaniania wilgoci

Rys. 3. Charakterystyka pochłaniania wilgoci silikażelu [1]

Charakterystykę złoża higroskopijnego można wyrazić funkcją:

gdzie: j to wilgotność względna powietrza przepływającego przez złoże. Wyraża ona stosunek masowy wilgoci w złożu do złoża w zależności od wilgotności względnej otaczającego powietrza. Analizując, co się dzieje w złożu, możemy określić, ile wilgoci zostaje odebrane po stronie nawiewnej, a ile oddane po stronie wywiewnej.

Dla silikażelu charakterystykę pochłaniania wilgoci można wyrazić wzorem empirycznym:

Znając masę złoża higroskopijnego w rotorze sorpcyjnym, można dokładnie określić ilość wilgoci w złożu sorpcyjnym. Zgodnie z powyższą interpretacją wykresu można określić masę wilgoci w złożu, a następnie ilość wymienianej wilgoci następującym równaniem:

gdzie:

MRC – wydajność osuszania [kg/s],

mz – masa złoża higroskopijnego [kg],

j1 – wilgotność względna powietrza wpływającego do rotora po stronie nawiewnej,

j2 – wilgotność względna powietrza wpływającego do rotora po stronie wywiewnej,

n – prędkość obrotowa rotora [1/s],

h – współczynnik uwzględniający nieidealność procesu osuszania.

Drugą stronę równania MRC stanowi zdolność do usuwania wilgoci będąca masą pary wodnej pochłanianą z powietrza nawiewanego w jednostce czasu:

gdzie:

xin – zawartość wilgoci w powietrzu wpływającym do rotora sorpcyjnego [kg H20/kg],

xout – zawartość wilgoci w powietrzu wypływającym z rotora sorpcyjnego [kg H20/kg],

m – strumień masowy powietrza [kg/s].

Łącząc obydwa powyższe równania, możemy wyprowadzić zależność na zawartość wilgoci w powietrzu wychodzącym z rotora xout:

Analiza pracy systemu w warunkach normowych

Po wyprowadzeniu powyższego równania dokonano analizy pracy systemu w warunkach obliczeniowych (PN-76/B-03420) dla Warszawy. Przyjęte parametry powietrza dla punktów charakterystycznych zebrano w tabeli 1.

Na rys. 4 przedstawiono proces obróbki powietrza w układzie DEC i w tradycyjnym systemie klimatyzacji dla normowych warunków powietrza zewnętrznego.

W tabeli 2 zestawiono zapotrzebowanie na energię cieplną, chłodniczą oraz wodę dla rozpatrywanych sposobów uzdatniania powietrza.

parametry do analizy

Tabela 1. Przyjęte do analizy parametry powietrza

Przebieg obróbki powietrza

Rys. 4. Przebieg obróbki powietrza dla warunków normowych w systemie DEC (a) oraz w systemie tradycyjnym (b)


Źródło: Autorzy

Porównanie wyników obliczeń

Tabela 2. Porównanie wyników obliczeń systemu tradycyjnego i systemu DEC

Obliczenia energetyczne

W celu porównania systemu DEC z systemem tradycyjnym wykonano obliczenia zużycia energii na potrzeby uzdatniania powietrza. Do obliczeń przyjęto parametry powietrza zewnętrznego dla roku meteorologicznego dla Warszawy (podane na stronie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej). Przyjęto dodatkowe założenia upraszczające:

stały strumień powietrza:

stała temperatura powietrza nawiewanego do pomieszczenia:

stała zawartość wilgoci w powietrzu nawiewanym:

Analizując powyższe założenia, do dalszych obliczeń przyjęto godziny typowego roku meteorologicznego dla Warszawy, w których parametry powietrza spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 • temperatura termometru suchego t ³ 18°C,
 • zawartość wilgoci w powietrzu x ³ 8 g/kg.

Na wykresie psychrometrycznym (rys. 5) przedstawiono zbiór punktów, które brano pod uwagę w obliczeniach energetycznych. Podzielono go na obszary – każdy z nich to określony przedział temperaturowy oraz zawartości wilgoci, dla każdego obszaru wyliczono średnie warunki oraz liczbę godzin (punktów). Przedziały temperaturowe i zawartości wilgoci przedstawiono w tabeli 3 dla każdego punktu charakterystycznego.

Następnie dla każdego punktu charakterystycznego dobrano procesy uzdatniania powietrza i policzono zapotrzebowanie na energię. Na rys. 6 przedstawiono przykład obliczeń dla punktu charakterystycznego nr 3.

Zbiór punktów

Rys. 5. Zbiór punktów biorących udział w obliczeniach


Źródło: Autorzy

Przedziały temperaturowe

Tabela 3. Przedziały temperaturowe oraz zawartości wilgoci dla punktów charakterystycznych

Przebieg obróbki powietrza

Rys. 6. Przebieg obróbki powietrza dla punktu charakterystycznego nr 3 w systemie DEC (a) i w systemie tradycyjnym (b)


Źródło: Autorzy

Przy określaniu kosztu różnych nośników energii (ciepła, chłodu, wody) przyjęto następujące założenia:

 • sprawność kotła gazowego: 90%,
 • średniosezonowy współczynnik COP: 3,8,
 • straty wody: 5%.

Zgodnie z obecnymi taryfami oraz przyjętymi powyżej założeniami koszty nośników energii i mediów wynoszą:

 • energii cieplnej: 0,21 zł/kWh,
 • energii chłodniczej: 0,10 zł/kWh,
 • wody: 0,004 zł/kg.

Wyniki obliczeń energetycznych i kosztów ciepła, chłodu i wody przedstawiono w tabeli 4.

Podsumowanie i wnioski

Dane z tabeli 4 przedstawiono na wykresach kolumnowych z uwzględnieniem rodzaju systemu (rys. 7 i 8).

Wyniki obliczeń energetycznych

Tabela 4. Wyniki obliczeń energetycznych i kosztów ciepła, chłodu i wody

Porównanie zużycia mediów

Rys. 7. Porównanie zużycia mediów w sezonie „chłodniczym”


Źródło: Autorzy

 Porównanie kosztów mediów

Rys. 8. Porównanie kosztów mediów w sezonie „chłodniczym”


Źródło: Autorzy

Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że przy zakładanym strumieniu powietrza wynoszącym 10 000 m3/h oraz stałych zyskach ciepła i wilgoci koszty ciepła i chłodu dla systemu desiccant cooling są o 12 000 zł/rok wyższe. Analizując składowe tej kwoty, można znaleźć obszary, w których różnicę tę można zniwelować.

Znaczącym kosztem w systemie DEC jest energia cieplna. Należy zwrócić uwagę, że system ten stosowany jest w okresie letnim, który daje możliwość wykorzystania ciepła odpadowego lub np. kolektorów słonecznych. W przypadku dostępnego darmowego źródła energii cieplnej w okresie letnim koszty eksploatacji systemu desiccant cooling mogłyby być już o ponad 20 000 zł/rok niższe niż systemu tradycyjnego.

Przy każdym punkcie charakterystycznym wymagana jest minimum czterokrotnie mniejsza moc chłodnicy. Wynika to z faktu, że powietrze zewnętrzne osuszane było przy wykorzystaniu układu desiccant cooling, a następnie chłodzone adiabatycznie po stronie powietrza wywiewanego. Mniejsza moc to również oszczędność przy zakupie chłodnicy. Jednak całkowite koszty inwestycyjne dla systemu DEC są znacząco wyższe niż dla systemu tradycyjnego.

Powyższe wyniki przedstawiają jedynie cząstkowe koszty eksploatacyjne, tj. zużycie mediów. Nie uwzględniają natomiast pozostałych składników, jak np. koszty serwisowania czy pompowania. Założeniem autorów było przedstawienie najważniejszego problemu, jakim jest poziom zużycia energii oraz opłaty za media w systemie DEC.

Literatura

 1. Use of Silica Gel Desiccant in Enthalpy Wheels, Air Xchange Inc. 2005, www.airxchange.com.
 2. Besler M., Kowalski P., Kwiecień D., Schwitalla A., Warianty solarnych systemów klimatyzacyjnych SDEC, „Chłodnictwo & Klimatyzacja” nr 6/2008.
 3. Harriman L., Applications engineering manual for desiccant systems, Mason-Grant Company, 1996.
 4. PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

dr Ewa Miaśkiewicz-Pęska, prof. dr hab. Ewa Karwowska Ocena mikrobiologicznej jakości powietrza wewnętrznego w restauracji

Ocena mikrobiologicznej jakości powietrza wewnętrznego w restauracji Ocena mikrobiologicznej jakości powietrza wewnętrznego w restauracji

W artykule opisano wyniki badań, w trakcie których porównano mikrobiologiczną jakość powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach restauracyjnych przed wymianą filtrów w instalacji klimatyzacyjnej oraz po...

W artykule opisano wyniki badań, w trakcie których porównano mikrobiologiczną jakość powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach restauracyjnych przed wymianą filtrów w instalacji klimatyzacyjnej oraz po niej.

dr Michał Michałkiewicz, dr inż. Magorzata Basińska Ocena jakości powietrza wewnętrznego w budynku pasywnym

Ocena jakości powietrza wewnętrznego w budynku pasywnym Ocena jakości powietrza wewnętrznego w budynku pasywnym

Tematem przeprowadzonych badań było mikrobiologiczne skażenie powietrza oraz zróżnicowanie wybranych parametrów klimatycznych w budynku pasywnym oraz jego środowisku zewnętrznym.

Tematem przeprowadzonych badań było mikrobiologiczne skażenie powietrza oraz zróżnicowanie wybranych parametrów klimatycznych w budynku pasywnym oraz jego środowisku zewnętrznym.

dr inż. Maciej Besler, mgr inż. Maciej Skrzycki Badania sprawności odzysku ciepła w wentylacji

Badania sprawności odzysku ciepła w wentylacji Badania sprawności odzysku ciepła w wentylacji

Na dwóch stanowiskach badawczych przeprowadzono pomiary porównawcze i indywidualne urządzeń służących do odzysku ciepła, by móc ocenić skuteczność ich działania w różnych warunkach rzeczywistego klimatu...

Na dwóch stanowiskach badawczych przeprowadzono pomiary porównawcze i indywidualne urządzeń służących do odzysku ciepła, by móc ocenić skuteczność ich działania w różnych warunkach rzeczywistego klimatu zewnętrznego.

prof. dr hab. inż. Sergey Anisimov, mgr inż. Demis Pandelidis Efektywność solarnych układów klimatyzacyjnych wykorzystujących wymienniki gruntowe

Efektywność solarnych układów klimatyzacyjnych wykorzystujących wymienniki gruntowe Efektywność solarnych układów klimatyzacyjnych wykorzystujących wymienniki gruntowe

Zastosowanie gruntowego wymiennika ciepła w układach solarnych umożliwia ich pracę w systemach o bardzo wysokich wymaganiach dotyczących temperatury i wilgotności względnej nawiewanego powietrza.

Zastosowanie gruntowego wymiennika ciepła w układach solarnych umożliwia ich pracę w systemach o bardzo wysokich wymaganiach dotyczących temperatury i wilgotności względnej nawiewanego powietrza.

Igor Sikończyk Chłodzenie adiabatyczne w układach klimatyzacji komfortu

Chłodzenie adiabatyczne w układach klimatyzacji komfortu Chłodzenie adiabatyczne w układach klimatyzacji komfortu

Energię potrzebną do chłodzenia budynku można rozpatrywać w aspekcie maksymalnego zapotrzebowania na nią oraz sezonowego zużycia. Pierwszy aspekt ma zasadniczy wpływ na koszty inwestycyjne, a drugi na...

Energię potrzebną do chłodzenia budynku można rozpatrywać w aspekcie maksymalnego zapotrzebowania na nią oraz sezonowego zużycia. Pierwszy aspekt ma zasadniczy wpływ na koszty inwestycyjne, a drugi na koszty eksploatacyjne. Jeśli pozwala na to specyfika obiektu, w ramach optymalizacji rozwiązania układu klimatyzacji warto przeanalizować możliwość zastosowania tzw. chłodzenia adiabatycznego.

dr hab. inż. Edward Przydróżny, dr inż. Sylwia Szczęśniak Wyznaczanie gradientu temperatury powietrza w pomieszczeniach wysokich

Wyznaczanie gradientu temperatury powietrza w pomieszczeniach wysokich Wyznaczanie gradientu temperatury powietrza w pomieszczeniach wysokich

Wentylacja wiąże się z wymianą powietrza w pomieszczeniach. Jednak w sensie technicznym pojęcie to obejmuje całokształt zabiegów, które łącznie z wymianą powietrza pozwalają na uzyskanie jego żądanego...

Wentylacja wiąże się z wymianą powietrza w pomieszczeniach. Jednak w sensie technicznym pojęcie to obejmuje całokształt zabiegów, które łącznie z wymianą powietrza pozwalają na uzyskanie jego żądanego stanu w całym pomieszczeniu lub jego części.

dr inż. Marek Kalenik, dr hab. inż. Tadeusz Siwiec Wybrane rozwiązania w kanalizacji grawitacyjnej

Wybrane rozwiązania w kanalizacji grawitacyjnej Wybrane rozwiązania w kanalizacji grawitacyjnej

Dla obszarów wiejskich nie zawsze uzasadnione jest projektowanie klasycznej kanalizacji grawitacyjnej ze względu na bardzo zróżnicowaną zabudowę terenu, małe ilości ścieków i w wielu przypadkach niekorzystne...

Dla obszarów wiejskich nie zawsze uzasadnione jest projektowanie klasycznej kanalizacji grawitacyjnej ze względu na bardzo zróżnicowaną zabudowę terenu, małe ilości ścieków i w wielu przypadkach niekorzystne warunki topograficzne (teren płaski). Dlatego na obszarach tych buduje się często kanalizację grawitacyjno--pompową, w przypadku której wydłuża się czas transportu ścieków do oczyszczalni.

dr inż. Anna Charkowska Filtry powietrza w wentylacji i klimatyzacjiAkty prawne i podział filtrów

Filtry powietrza w wentylacji i klimatyzacjiAkty prawne i podział filtrów Filtry powietrza w wentylacji i klimatyzacjiAkty prawne i podział filtrów

Wymagania dotyczące stosowania filtrów powietrza znaleźć można w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz w polskich normach dotyczących...

Wymagania dotyczące stosowania filtrów powietrza znaleźć można w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz w polskich normach dotyczących zarówno badań i klasyfikacji filtrów, jak i właściwości instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

dr inż. Anna Charkowska Metody nawilżania powietrza w systemach klimatyzacyjnych – wiadomości ogólne

Metody nawilżania powietrza w systemach klimatyzacyjnych – wiadomości ogólne Metody nawilżania powietrza w systemach klimatyzacyjnych – wiadomości ogólne

Zapewnienie odpowiedniej wilgotności powietrza to zagadnienie rozważane zarówno w kontekście obiektów przemysłowych (niezbędne ze względu na prawidłowy przebieg procesów produkcyjnych i właściwe magazynowanie),...

Zapewnienie odpowiedniej wilgotności powietrza to zagadnienie rozważane zarówno w kontekście obiektów przemysłowych (niezbędne ze względu na prawidłowy przebieg procesów produkcyjnych i właściwe magazynowanie), jak i jeden z najważniejszych problemów dotyczących utrzymania parametrów komfortu cieplno-wilgotnościowego dla użytkowników pomieszczeń.

dr inż. Dariusz Kwiecień Całoroczne zapotrzebowanie na energię do uzdatniania powietrza wentylującego obliczane na podstawie danych klimatycznych

Całoroczne zapotrzebowanie na energię do uzdatniania powietrza wentylującego obliczane na podstawie danych klimatycznych Całoroczne zapotrzebowanie na energię do uzdatniania powietrza wentylującego obliczane na podstawie danych klimatycznych

Nowoczesne rozwiązania stosowane w technice wentylacyjnej i klimatyzacyjnej powinna cechować odpowiednio wysoka wydajność działania przy możliwie niskim zużyciu energii. W urządzeniach wentylacyjnych znaczną...

Nowoczesne rozwiązania stosowane w technice wentylacyjnej i klimatyzacyjnej powinna cechować odpowiednio wysoka wydajność działania przy możliwie niskim zużyciu energii. W urządzeniach wentylacyjnych znaczną część energii przeznacza się na uzdatnianie powietrza, w tym jego ogrzewanie i oziębianie. Niezbędnym warunkiem właściwej oceny każdego projektowanego systemu wentylacyjnego pod względem efektywności jest prawidłowe określenie całorocznego zapotrzebowania energii na te cele. Decydują o tym...

Bartosz Pijawski Marmaray – projekt, który zmienił standardy wentylacji tunelowej

Marmaray – projekt, który zmienił standardy wentylacji tunelowej Marmaray – projekt, który zmienił standardy wentylacji tunelowej

4 sierpnia br. przeprowadzono pierwszy próbny przejazd kolei podmiejskiej ze wschodniej części Stambułu do zachodnich dzielnic. Zrealizowano w ten sposób projekt, który był marzeniem mieszkańców tureckiej...

4 sierpnia br. przeprowadzono pierwszy próbny przejazd kolei podmiejskiej ze wschodniej części Stambułu do zachodnich dzielnic. Zrealizowano w ten sposób projekt, który był marzeniem mieszkańców tureckiej stolicy od ponad stu lat. Obie części Stambułu rozdziela cieśnina Bosfor – wymagało to wykonania tunelu o długości ponad 13 km w strefie często nawiedzanej przez trzęsienia ziemi i z natężonym ruchem nawodnym. Tunel znajduje się 60 m poniżej poziomu morza, a jego strop 5 m pod morskim dnem....

dr inż. Dariusz Kwiecień Wpływ klimatu polskiego na pracę i projektowanie słonecznego systemu klimatyzacyjnego SDEC

Wpływ klimatu polskiego na pracę i projektowanie słonecznego systemu klimatyzacyjnego SDEC Wpływ klimatu polskiego na pracę i projektowanie słonecznego systemu klimatyzacyjnego SDEC

Systemy SDEC (Solar Dessicative Evaporative Cooling) należą do tzw. układów otwartych, które umożliwiają wykorzystanie odnawialnej energii promieniowania słonecznego w procesach uzdatniania powietrza klimatyzującego....

Systemy SDEC (Solar Dessicative Evaporative Cooling) należą do tzw. układów otwartych, które umożliwiają wykorzystanie odnawialnej energii promieniowania słonecznego w procesach uzdatniania powietrza klimatyzującego. W przeciwieństwie do innych rozwiązań wykorzystujących to źródło energii (tzw. układów zamkniętych) w systemach SDEC nie ma konieczności stosowania agregatów ziębniczych.

dr hab. inż. Katarzyna Gładyszewska-Fiedoruk, dr inż. Dorota Anna Krawczyk, Andrzej Gajewski, prof. dr hab. inż. Józefa Wiater Badanie komfortu cieplnego w salach dydaktycznych przed modernizacją Cz. 1. Badania ankietowe

Badanie komfortu cieplnego w salach dydaktycznych przed modernizacją Cz. 1. Badania ankietowe Badanie komfortu cieplnego w salach dydaktycznych przed modernizacją Cz. 1. Badania ankietowe

W przypadku pomieszczeń, w których przebywa grupa osób, trudno określić stan komfortu, gdyż jest to odczucie indywidualne i subiektywne. Niemal niemożliwe jest zaprojektowanie takiego systemu ogrzewania...

W przypadku pomieszczeń, w których przebywa grupa osób, trudno określić stan komfortu, gdyż jest to odczucie indywidualne i subiektywne. Niemal niemożliwe jest zaprojektowanie takiego systemu ogrzewania i wentylacji, który zagwarantowałby wszystkim osobom w pomieszczeniu poczucie zadowolenia z panujących w nim warunków, należy jednak dążyć do tego, by odsetek niezadowolonych był jak najmniejszy.

Jerzy Kosieradzki Wentylacja w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym. Opis projektu

Wentylacja w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym. Opis projektu Wentylacja w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym. Opis projektu

Biuro projektów Probad-Bis z Warszawy wykonało projekt instalacji dla Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Mgr inż. Krzysztof Kotliński wraz z zespołem opracował dokumentację instalacji chłodniczej...

Biuro projektów Probad-Bis z Warszawy wykonało projekt instalacji dla Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Mgr inż. Krzysztof Kotliński wraz z zespołem opracował dokumentację instalacji chłodniczej i wentylacji dla budynków, które służą podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Charakter obiektu i jego wielozadaniowość, a także brak sprecyzowanych funkcji, jakie w przyszłości pełnić będą niektóre pomieszczenia w budynkach, wymagały nietypowego...

dr hab. inż. Wojciech Ozgowicz, dr inż. Elżbieta Kalinowska-Ozgowicz, dr inż. Sabina Lesz, mgr inż. Aleksander Kowalski Przewody wentylacyjne krytej pływalni – możliwości materiałowe i technologiczne

Przewody wentylacyjne krytej pływalni – możliwości materiałowe i technologiczne Przewody wentylacyjne krytej pływalni – możliwości materiałowe i technologiczne

Dobór materiału na przewody instalacji wywiewnej z hal basenowych to istotny aspekt projektowania instalacji wentylacyjnej krytej pływalni. Analiza rozwiązań materiałowych kanałów wentylacyjnych hali...

Dobór materiału na przewody instalacji wywiewnej z hal basenowych to istotny aspekt projektowania instalacji wentylacyjnej krytej pływalni. Analiza rozwiązań materiałowych kanałów wentylacyjnych hali basenowej wymaga uwzględnienia jednocześnie takich czynników, jak: uzdatnianie powietrza, jego wilgotność oraz środki chemiczne stosowane do uzdatniania wody basenowej.

dr inż. Andrzej Bugaj Podwójna fasada – efektywny element systemu wentylacji budynku

Podwójna fasada – efektywny element systemu wentylacji budynku Podwójna fasada – efektywny element systemu wentylacji budynku

Na świecie, także w Polsce coraz więcej budynków, szczególnie tych o charakterze biurowym, jest obecnie prawie w całości przeszklonych. Głównym powodem tego rosnącego trendu jest duża estetyka takiego...

Na świecie, także w Polsce coraz więcej budynków, szczególnie tych o charakterze biurowym, jest obecnie prawie w całości przeszklonych. Głównym powodem tego rosnącego trendu jest duża estetyka takiego rozwiązania. Jednak we wstępnych rozważaniach inwestycyjnych nie bierze się pod uwagę zagadnień efektywności energetycznej przeszklonego budynku oraz konieczności zapewnienia w nim odpowiednich warunków mikroklimatu, a szczególnie komfortu cieplnego.

dr inż. Andrzej Bugaj Praktyczne zastosowanie podwójnej fasady w systemie wentylacji budynku

Praktyczne zastosowanie podwójnej fasady w systemie wentylacji budynku Praktyczne zastosowanie podwójnej fasady w systemie wentylacji budynku

W poprzednim artykule (RI 11/2013) przedstawiono samą koncepcję wentylowanej fasady podwójnej. Opierając się na literaturze branżowej, stwierdzono, że zastosowanie podwójnej fasady w systemie wentylacji...

W poprzednim artykule (RI 11/2013) przedstawiono samą koncepcję wentylowanej fasady podwójnej. Opierając się na literaturze branżowej, stwierdzono, że zastosowanie podwójnej fasady w systemie wentylacji może zwiększyć efektywność energetyczną budynku i poprawić panujący w nim mikroklimat. Wymieniono również szereg zalet zastosowania podwójnej fasady w budynkach o dużym przeszkleniu, co może zdecydować o wyborze tego rozwiązania. Poniżej omówiono praktyczne zastosowanie podwójnej fasady w systemie...

dr inż. Anna Bryszewska-Mazurek, dr inż. Wojciech Mazurek, mgr inż. Grzegorz Napolski, mgr inż. Tymoteusz Świeboda Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji chłodu na potrzeby systemów klimatyzacyjnych

Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji chłodu na potrzeby systemów klimatyzacyjnych Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji chłodu na potrzeby systemów klimatyzacyjnych

Doświadczenie z praktycznych realizacji solarnych układów absorpcyjnych w klimatyzacji wskazuje na występowanie wielu problemów, które utrudniają projektowanie takich instalacji. Nie ma jednoznacznej...

Doświadczenie z praktycznych realizacji solarnych układów absorpcyjnych w klimatyzacji wskazuje na występowanie wielu problemów, które utrudniają projektowanie takich instalacji. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy jest to zawsze opłacalna inwestycja w porównaniu z tradycyjnymi układami chłodniczymi. Wiele zależy bowiem od lokalnych warunków i praktycznie w każdym przypadku konieczna jest ekonomiczna analiza projektu. Z kolei pomiary przeprowadzone dla sprężarkowego urządzenia chłodniczego...

prof. dr hab. inż. Sergey Anisimov, dr inż. Piotr Kowalski Efektywność pracy obrotowego osuszacza powietrza – badania doświadczalne

Efektywność pracy obrotowego osuszacza powietrza – badania doświadczalne Efektywność pracy obrotowego osuszacza powietrza – badania doświadczalne

W celu analizy systemów klimatyzacyjnych SDEC pod kątem możliwości zmniejszenia zapotrzebowania na energię do regeneracji przedstawiono wpływ parametrów powietrza procesowego (zewnętrznego) i regeneracyjnego,...

W celu analizy systemów klimatyzacyjnych SDEC pod kątem możliwości zmniejszenia zapotrzebowania na energię do regeneracji przedstawiono wpływ parametrów powietrza procesowego (zewnętrznego) i regeneracyjnego, a także prędkości obrotowej rotora na efektywność pracy obrotowego osuszacza powietrza. Uzyskane wyniki pozwolą sprawdzić możliwość pracy urządzenia w warunkach niskotemperaturowych. Jest to intrygujące zagadnienie, które podejmowano w licznych pracach (m.in. [6−8]), nie tylko w odniesieniu...

dr inż. Anna Charkowska Przewody i kształtki w systemach wentylacji mechanicznej

Przewody i kształtki w systemach wentylacji mechanicznej Przewody i kształtki w systemach wentylacji mechanicznej

Dla właściwego działania i eksploatacji sieci przewodów wentylacyjnych należy starannie zaprojektować ich przebieg w budynku.

Dla właściwego działania i eksploatacji sieci przewodów wentylacyjnych należy starannie zaprojektować ich przebieg w budynku.

dr inż. Piotr Jadwiszczak Nowe wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki Wentylacja i klimatyzacja

Nowe wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki Wentylacja i klimatyzacja Nowe wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki Wentylacja i klimatyzacja

Obowiązujące od początku br. zmiany wprowadzone do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych (WT) mają na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynków. W części dotyczącej wentylacji i klimatyzacji...

Obowiązujące od początku br. zmiany wprowadzone do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych (WT) mają na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynków. W części dotyczącej wentylacji i klimatyzacji jako wyposażenia technicznego budynków zmieniono tylko trzy paragrafy i załącznik, jednak waga tych zmian jest duża. Nowe przepisy m.in. dopuszczają nowe rozwiązania, zwiększają też wymagania w zakresie regulacji wydajności wentylatorów i stosowania odzysku ciepła oraz zapobiegania kondensacji...

mgr inż. Demis Pandelidis Analiza konstrukcji wymienników wyparnych na przykładzie wymiennika krzyżowego – założenia

Analiza konstrukcji wymienników wyparnych na przykładzie wymiennika krzyżowego – założenia Analiza konstrukcji wymienników wyparnych na przykładzie wymiennika krzyżowego – założenia

W dobie kryzysu gospodarczego i wzrastających cen surowców duży nacisk kładzie się na obniżanie energochłonności systemów HVAC. Jednymi z najmniej korzystnych ekonomicznie urządzeń są konwencjonalne układy...

W dobie kryzysu gospodarczego i wzrastających cen surowców duży nacisk kładzie się na obniżanie energochłonności systemów HVAC. Jednymi z najmniej korzystnych ekonomicznie urządzeń są konwencjonalne układy chłodnicze w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, dlatego coraz częściej stosuje się rozwiązania wykorzystujące energię odnawialną. Pozwala to zredukować koszty eksploatacyjne tego typu systemów. Jedną z możliwości, atrakcyjną zarówno inwestycyjnie, jak i eksploatacyjnie, jest wykorzystanie...

dr inż. Mariusz Adamski, mgr inż. Justyna Siergiejuk Pomiary stężenia CO2 w pomieszczeniu mieszkalnym w zabudowie jednorodzinnej

Pomiary stężenia CO2 w pomieszczeniu mieszkalnym w zabudowie jednorodzinnej Pomiary stężenia CO2 w pomieszczeniu mieszkalnym w zabudowie jednorodzinnej

Dwutlenek węgla uważany jest za gaz nietoksyczny. Jednak zbyt duże jego stężenie w pomieszczeniach może powodować dyskomfort i złe samopoczucie ich użytkowników. Ponieważ znaczną część swojego życia spędzamy...

Dwutlenek węgla uważany jest za gaz nietoksyczny. Jednak zbyt duże jego stężenie w pomieszczeniach może powodować dyskomfort i złe samopoczucie ich użytkowników. Ponieważ znaczną część swojego życia spędzamy w pomieszczeniach zamkniętych (ok. 80–90% czasu [1]), tak ważne jest, by zapewnić w nich odpowiednią jakość powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego stężenia CO2.

mgr inż. Zuzanna Babicz, mgr inż. Ewa Żołnierska, dr inż. Jerzy Sowa Badania mikroklimatu sal do intensywnych ćwiczeń rekreacyjnych

Badania mikroklimatu sal do intensywnych ćwiczeń rekreacyjnych Badania mikroklimatu sal do intensywnych ćwiczeń rekreacyjnych

Brakuje przepisów i wytycznych dotyczących komfortu cieplnego oraz jakości powietrza w pomieszczeniach sportowo-rekreacyjnych. Badania wskazują, że aby zapewnić w tych pomieszczeniach ciągły komfort, należy...

Brakuje przepisów i wytycznych dotyczących komfortu cieplnego oraz jakości powietrza w pomieszczeniach sportowo-rekreacyjnych. Badania wskazują, że aby zapewnić w tych pomieszczeniach ciągły komfort, należy zaprojektować system wentylacji i klimatyzacji, który podoła dużej dynamice zmian środowiska wewnętrznego i uwzględni zyski ciepła i wilgoci oraz emisję biozanieczyszczeń generowanych przez użytkowników.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.