RynekInstalacyjny.pl

Programy certyfikacji EUROVENT (cz. 1.)

Certyfikat EUROVENT
 

Certyfikat EUROVENT


 

Program certyfikacji EUROVENT ma na celu standaryzację danych technicznych urządzeń przeznaczonych do klimatyzacji i chłodnictwa zgodnie z europejskimi i międzynarodowymi normami. Laboratorium EUROVENT pozwala producentom uczestniczącym w programie na wyrównaną konkurencję oraz systematyzację parametrów technicznych urządzeń. W artykule zamieszczono przegląd programów certyfikacji EUROVENT. Z uwagi na stosunkową dużą liczbę grup certyfikacyjnych w pierwszej części zawarto informacje dot. pierwszych 6 grup.

Zobacz także

ARTEKON Sklejka 18 mm

Sklejka 18 mm Sklejka 18 mm

Sklejka to materiał drewnopochodny, którego arkusze powstają poprzez sklejenie kilku cienkich warstw drewna nazywanych fornirami. Arkusz najczęściej składa się z 3 lub więcej warstw forniru. Warstwy są...

Sklejka to materiał drewnopochodny, którego arkusze powstają poprzez sklejenie kilku cienkich warstw drewna nazywanych fornirami. Arkusz najczęściej składa się z 3 lub więcej warstw forniru. Warstwy są klejone między sobą żywicami syntetycznymi. Włókna sąsiednich warstw są ułożone prostopadle do siebie.

Resideo System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO

System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO

Nowe technologie są bardzo skomplikowane, tylko młodzi są w stanie je „ogarnąć” – tak głosi popularny stereotyp i tak niestety myśli wielu z nas. Jednak prawda jest zupełnie inna – rozwój techniki ma maksymalnie...

Nowe technologie są bardzo skomplikowane, tylko młodzi są w stanie je „ogarnąć” – tak głosi popularny stereotyp i tak niestety myśli wielu z nas. Jednak prawda jest zupełnie inna – rozwój techniki ma maksymalnie ułatwić nam funkcjonowanie, a urządzenia stają coraz prostsze i bardziej intuicyjne w obsłudze. O tym właśnie mówi nowa kampania Resideo. Jej bohaterem jest chłopiec, który uczy swoich dziadków obsługi systemu bezprzewodowego sterowania ogrzewaniem evohome Honeywell Home. I wcale nie jest...

RESAN pracownia projektowa Jak prawidłowo zaprojektować instalację wentylacyjną?

Jak prawidłowo zaprojektować instalację wentylacyjną? Jak prawidłowo zaprojektować instalację wentylacyjną?

Instalacja wentylacyjna ma ogromne znaczenie dla zdrowia ludzi przebywających w pomieszczeniach. W obecnych czasach pandemii nabiera dodatkowego znaczenia. Zalecenia WHO jednoznacznie mówią o częstym wietrzeniu...

Instalacja wentylacyjna ma ogromne znaczenie dla zdrowia ludzi przebywających w pomieszczeniach. W obecnych czasach pandemii nabiera dodatkowego znaczenia. Zalecenia WHO jednoznacznie mówią o częstym wietrzeniu pomieszczeń, o zintensyfikowaniu wymiany powietrza w pomieszczeniach z wentylacją mechaniczną. Najważniejsze jest bowiem, aby wentylacja zapewniła jak najlepsze warunki dla osób, które będą przebywały w budynku. Słaba wentylacja lub jej brak nie usuwa zanieczyszczeń, które gromadzą się w pomieszczeniach,...

Certyfikacja pozwala niezdecydowanemu użytkownikowi dokonać wyboru urządzenia pracującego zgodnie ze specyfikacją projektową oraz na oszacowanie kosztów zużycia energii. Dla wytwórców urządzeń program certyfikacji EUROVENT tworzy wspólną platformę do współzawodnictwa na takich samych zasadach opartych na danych technicznych urządzeń, które dają się bezpośrednio porównać. Ostatecznie, wizerunek i integracja całego rynku klimatyzacyjnego staje się korzystniejsza i wszelkie niejasności pomiędzy specyfikacjami technicznymi poszczególnych producentów zostają wyjaśnione.

Korzyści z certyfikacji

Certyfikacja EUROVENT została podzielona na 17 różnych programów – każdy z nich odpowiada jednemu typowi (ewentualnie typoszeregowi) urządzeń chłodniczych bądź klimatyzacyjnych. Producent, którego produkty podlegają certyfikacji, nazywany jest uczestnikiem. Na aktualnej stronie internetowej (www.eurovent-certyfication.com) lub w dostępnych on-line katalogach certyfikowanych produktów można znaleźć szczegółowe informacje dotyczące programów, listę uczestników, pisma referencyjne produktów oraz parametry techniczne urządzeń.

Znaczenie i niezawodność europejskiego przemysłu klimatyzacyjnego są jasno zdefiniowane przez dobrowolne programy certyfikacji ustanowione i zarządzane przez EUROVENT. Porównanie parametrów osiągów urządzeń poszczególnych producentów przez trzeciego partnera weryfikującego w oparciu o zdefiniowane procedury zapewnia zgodne z zasadami fair-play rzetelne współzawodnictwo wewnątrz rynku otwartego na wszystkich nowych wytwórców.

Celem programu certyfikacji EUROVENT jest stworzenie wspólnego odniesienia kryteriów w zakresie danych technicznych urządzeń. Dzięki specyfikacji certyfikowanych produktów zadanie inżyniera projektanta jest znacznie łatwiejsze – nie ma już potrzeby przeprowadzania szczegółowych porównań i testów potwierdzających parametry techniczne urządzeń. Konsultanci, projektanci, firmy wykonawcze, inwestorzy oraz użytkownicy mogą wybrać urządzenia, mając pewność, że wszystkie dane techniczne są sprawdzone i aktualne.

Uczestnicy przedstawiają parametry techniczne i dane konstrukcyjne dla wszystkich produktów lub wybranych typoszeregów znajdujących się w zakresie programów. Dane te są oceniane przez EUROVENT i wybierana jest określona liczba urządzeń do przeprowadzenia testów przez niezależne laboratoria. Jeżeli rezultaty testów są satysfakcjonujące, produkty lub typoszeregi urządzeń zostają spisane w katalogach EUROVENT. Wszystkie produkty podlegają regularnym testom zapewniającym zgodność z danymi katalogowymi producentów.

Certify-all zapewnia przejrzystość

Cel każdego programu certyfikacji musi być jasno zdefiniowany. Wszystkie produkty danego programu certyfikacji wytworzone bądź sprzedawane przez uczestnika wewnątrz określonego zakresu muszą być certyfikowane. Odnosząc się do procedur, certify-all oznacza, że co najmniej wszystkie produkty wewnątrz zdefiniowanego zakresu prezentowanych na rynku europejskim są certyfikowane, ale również inne rozwiązania mogą zostać przetestowane. W zakres programu powinny być włączone tylko te produkty, które mogą być testowane w niezależnych laboratoriach badawczych.

Dla niektórych produktów oprogramowanie wyboru konkretnego urządzenia jest również certyfikowane i najmniejsze wielkości urządzeń z typoszeregu muszą być testowane w niezależnych laboratoriach.

Logo certyfikacji gwarantuje, że produkty podlegają niezależnym testom i są dokładnie weryfikowane. Symbol ten dla projektanta, wykonawcy i użytkownika oznacza, że produkty są na bieżąco szczegółowo sprawdzane. Karty katalogowe, biuletyny techniczne i stosowne ulotki reklamowe uczestników programów są oznaczane symbolem certyfikacji i statusem: (Producent) uczestniczy w programie certyfikacji EUROVENT dla (oznaczenie odpowiedniej rodziny urządzeń); Parametry techniczne certyfikowanych modeli są umieszczone w katalogach EUROVENT [1].

Programy certyfikacji

Do aktualnych programów certyfikacji EUROVENT można zaliczyć:

  • klimatyzatory komfortu o wydajności chłodniczej poniżej 12 kW (AC1),
  • klimatyzatory komfortu o wydajności chłodniczej 12÷45 kW (AC2),
  • klimatyzatory komfortu o wydajności chłodniczej 45÷100 kW (AC3),
  • szafy klimatyzacji precyzyjnej (CC),
  • klimakonwektory wentylatorowe (FC),
  • klimakonwektory wentylatorowe typu kanałowego (FCP),
  • agregaty wody ziębniczej (LCP),
  • chłodnice wentylatorowe przeznaczone dla chłodnictwa (HECOOL),
  • zdalne skraplacze chłodzone powietrzem (HECOND),
  • schładzacze cieczy/dry coolery (HEDCOOL),
  • wieże chłodnicze (CT), centrale klimatyzacyjne (AHU),
  • komory chłodnicze (RDC),
  • wymienniki ciepła chłodzące i grzewcze (HECOILS),
  • krzyżowo-płytowe wymienniki ciepła typu powietrze–powietrze (AAHE),
  • obrotowe wymienniki ciepła typu powietrze– po wietrze (AARE),
  • dokładne filtry powietrza klasy F5÷F9 (FILTRES).

Wkrótce powstanie też nowy program zawierający produkty z zakresu belek chłodzących (CB). W dalszej części artykułu omówiono zasadnicze zagadnienia związane z poszczególnymi programami certyfikacji.

Klimatyzatory o wydajności 12÷100 kW

Ten program certyfikacji został podzielony na trzy grupy zależnie od wydajności chłodniczej urządzeń. Pierwsza grupa obejmuje urządzenia o wydajności ziębienia do 12 kW, kolejna – zakres wydajności urządzeń 12÷45 kW oraz ostatnia grupa – od 45 do 100 kW. EUROVENT podaje definicję tej grupy urządzeń: Klimatyzatory komfortu od 12 do 100 kW (AC1, AC2 i AC3) to fabrycznie wykonane urządzenia, których zadaniem jest schłodzenie powietrza na potrzeby systemu klimatyzacyjnego.

Produkty te mogą być wykorzystywane zarówno jako chłodzące, jak i grzewcze (poprzez zastosowanie odwracalnego układu chłodniczego). Firmy muszą dokonać certyfikacji wszystkich produkowanych modeli z zakresu programu, w jakim mają uczestniczyć. Dotyczy to szczególnie klimatyzatorów typu multi-split z dwoma jednostkami wewnętrznymi [1]. W opisie programu certyfikacji można odszukać również opis budowy klimatyzatora. Według definicji zawartej na stronach EUROVENT: Klimatyzator jest zamkniętą konstrukcją zaprojektowaną jako urządzenie dostarczające uzdatnione powietrze do zamkniętej przestrzeni.

Zawiera układ chłodniczy zasilany elektrycznie, którego zadaniem jest schłodzenie powietrza i mający dodatkową zaletę, a mianowicie możliwość osuszania powietrza. Urządzenie może być stosowane jako grzewcze, cyrkulujące, czyszczące i osuszające powietrze. Jeśli wyposażenie jest dostarczone w postaci rozdzielonej, oba elementy tworzą i traktowane są jako całość [1].

Klimatyzator poddawany do badań może być zbudowany jako:

  • urządzenie monoblokowe: fabrycznie zmontowane komponenty układu chłodniczego w formie pojedynczego urządzenia,
  • urządzenie typu split (rozdzielony): fabrycznie zmontowane komponenty układu chłodniczego w postaci dwóch lub większej liczby elementów, wspólnie połączone jako funkcjonalne urządzenie.

W tabeli 1. zawarto podział i kodyfikację przy wyborze właściwego produktu spośród różnych typów urządzeń wchodzących w zakres programu certyfikacji dla klimatyzatorów AC1, AC2 i AC3.

 Podział i kodyfikacja urządzeń

Tabela 1. Podział i kodyfikacja urządzeń wewnątrz grupy certyfikacyjnej EUROVENT: AC1, AC2 oraz AC3


Źródło: archiwum autora


 

Do parametrów, które są weryfikowane podczas testów klimatyzatorów przynależnych do grup certyfikacyjnych AC1, AC2 oraz AC3, należą:

  • całkowita wydajność chłodnicza; ciepło odprowadzone przez klimatyzator od powietrza w określonym przedziale czasowym,
  • wydajność grzewcza dla urządzeń z odwracalnym obiegiem chłodniczym; ciepło doprowadzone poprzez odwracalny obieg chłodniczy klimatyzatora do powietrza w określonym przedziale czasowym,
  • efektywne zużycie energii; średnie zużycie energii elektrycznej doprowadzonej do urządzenia obejmujące:
   - zużycie energii doprowadzonej podczas pracy sprężarki i dodatkowe zużycie energii elektrycznej do rozmrożenia wymiennika z wyłączeniem dodatkowej nagrzewnicy elektrycznej niewykorzystywanej do rozmrożenia,
   - zużycie energii elektrycznej wszystkich elementów sterujących i zabezpieczających urządzenie,
   - proporcjonalne zużycie energii elektrycznej dodatkowych urządzeń (np. wentylatory, pompy) służących do transferu ciepła i znajdujących się w obrębie klimatyzatora.

Dodatkowo weryfikowane są:

  • współczynnik efektywności energetycznej (podczas trybu chłodzenia),
  • współczynnik efektywności energetycznej (podczas trybu grzania),
  • poziom mocy akustycznej wg krzywej ważonej A po stronie jednostki wewnętrznej (urządzenie nieokanałowane),
  • poziom mocy akustycznej wg krzywej ważonej A po stronie jednostki zewnętrznej (urządzenie nieokanałowane),
  • poziom mocy akustycznej wg krzywej ważonej A emitowanej po stronie kanału (urządzenie okanałowane).

Ostatnie trzy parametry związane z głośnością są obowiązujące dla klimatyzatorów o wydajności chłodniczej do 45 kW (grupy AC1, AC2). Dla większych wydajności 45÷100 kW (AC3) są werfikowane pod względem hałaśliwości:

  • poziom mocy akustycznej wg krzywej ważonej A po stronie jednostki wewnętrznej (w kanale),
  • poziom mocy akustycznej wg krzywej ważonej A po stronie jednostki zewnętrznej (od obudowy),
  • poziom mocy akustycznej wg krzywej ważonej A po stronie jednostki zewnętrznej (w kanale).

Wszystkie badania są przeprowadzane dla standardowych warunków pracy ujętych w tab. 2. Parametry techniczne dla takich warunków pracy są weryfikowane poprzez badania przeprowadzane w niezależnych laboratoriach EUROVENT, zgodnie z normami: PN-EN 14511-3 [2] (test parametrów technicznych), EN-ISO 3741 [3] (test dźwięku) oraz EUROVENT 6/C/006-97.

Tabela 2. Standardowe warunki pracy podczas wykonywania pomiarów
dla klimatyzatorów grup certyfikacyjnych AC1, AC2 oraz AC3

Tabela 2. Standardowe warunki pracy podczas wykonywania pomiarów dla klimatyzatorów grup certyfikacyjnych AC1, AC2 oraz AC3


Źródło: archiwum autora


 


 

Komisja wdrażająca dyrektywę 92/75/EWG [4] z odniesieniem do tabel energetycznych urządzeń AGD obliguje producentów, by wszystkie urządzenia były oklejone naklejką w przypadku, gdy są wystawiane na sprzedaż w sklepach lub centrach handlowych. W przypadku urządzeń klimatyzacyjnych z przeznaczeniem do użytku domowego szczegółowe informacje dotyczące etykiet efektywności energetycznej znaleźć można w dyrektywie komisji 2002/31/WE z dnia 22 marca 2002 r. [5], wykonującej dyrektywę Rady 92/75/EWG [4]. Dyrektywa ta definiuje dla każdego typu produktu klasę energetyczną ropoczynającą się od A (najbardziej efektywne) do G (najmniej efektywne). Klasa efektywności energetycznej jest określona zgodnie z tab. 3, 4, 5, 6.

Tabela 3. Klasyfikacja efektywności energetycznej dla klimatyzatorów ze skraplaczem
chłodzonym powietrzem – tryb chłodzenia

Tabela 3. Klasyfikacja efektywności energetycznej dla klimatyzatorów ze skraplaczem chłodzonym powietrzem – tryb chłodzenia


Źródło: archiwum autora


 

Tabela 4. Klasyfikacja efektywności energetycznej dla klimatyzatorów ze skraplaczem
chłodzonym wodą – tryb chłodzenia

Tabela 4. Klasyfikacja efektywności energetycznej dla klimatyzatorów ze skraplaczem chłodzonym wodą – tryb chłodzenia


Źródło: archiwum autora


 

Tabela 5. Klasyfikacja efektywności energetycznej dla klimatyzatorów ze skraplaczem
chłodzonym powietrzem – tryb grzania

Tabela 5. Klasyfikacja efektywności energetycznej dla klimatyzatorów ze skraplaczem chłodzonym powietrzem – tryb grzania


Źródło: archiwum autora


 

Tabela 6. Klasyfikacja efektywności energetycznej dla klimatyzatorów ze skraplaczem
chłodzonym wodą – tryb grzania

Tabela 6. Klasyfikacja efektywności energetycznej dla klimatyzatorów ze skraplaczem chłodzonym wodą – tryb grzania


Źródło: archiwum autora

Szafy klimatyzacji precyzyjnej (CC)

Program ten obejmuje urządzenia wytworzone fabrycznie z przeznaczeniem do klimatyzacji precyzyjnej o wydajności chłodniczej do 100 kW dla specyficznych warunków testowych. Firmy muszą dokonać certyfikacji wszystkich modeli produkcyjnych podlegających temu programowi certyfikacji. EUROVENT podaje definicję szaf klimatyzacji precyzyjnej z podziałem na 2 warianty odnośnie systemu schładzania powietrza:

  • klimatyzatory precyzyjne z chłodnicą bezpośredniego odparowania – urządzenie zawierające kompletny układ chłodniczy, zaprojektowane do spełnienia specjalistycznych wymagań procesów przeprowadzanych w zamkniętych pomieszczeniach,
  • klimatyzatory precyzyjne z chłodnicą wodną – fabrycznie zmontowane urządzenie zaprojektowane do spełnienia specjalistycznych wymagań procesów przeprowadzanych w zamkniętych pomieszczeniach; jest ono podłączone do wytwornicy wody ziębniczej zawierającej obieg chłodniczy.

Parametry techniczne urządzeń, podobnie jak dla klimatyzatorów typu split i multisplit, są podawane dla standardowych warunków pracy. Standardowe parametry techniczne są weryfikowane poprzez badania przeprowadzane w niezależnych laboratoriach EUROVENT zgodnie z poniższymi normami:

  • ISO 5151 Nieokanałowane klimatyzatory i pompy ciepła, testowanie [7],
  • Eurovent 6/6 Autonomiczne urządzenia klimatyzacyjne [8],
  • Eurovent 8/1 Acoustic Measurements on Machines and Equipment in the free field or large rooms on a hard reflecting plane [9],
  • Eurovent 8/4 Acoustical Measurements of Air Cooled Packaged Room Air Conditioners in Reverberation Rooms [10].

Dla szaf klimatyzacji precyzyjnej dla standardowych warunków określonych w tab. 7. weryfikowane są następujące parametry:

  • całkowita wydajność chłodnicza,
  • jawna wydajność chłodnicza,
  • współczynnik efektywności energetycznej,
  • poziom mocy akustycznej wg krzywej ważonej A po stronie jednostki wewnętrznej (urządzenie nieokanałowane),
  • poziom mocy akustycznej wg krzywej ważonej A po stronie jednostki zewnętrznej (urządzenie nieokanałowane),
  • poziom mocy akustycznej wg krzywej ważonej A emitowanej po stronie kanału (urządzenie okanałowane),
  • spadek ciśnienia po stronie wody (urządzenia z chłodnicą wodną).

Wszystkie urządzenia wchodzące w zakres programu certyfikacji klimatyzatorów precyzyjnych sklasyfikowano wg tab. 8.

Warunki pracy podczas wykonywania pomiarów

Tabela 7. Standardowe warunki pracy podczas wykonywania pomiarów dla szaf klimatyzacji precyzyjnej (CC)


Źródło: archiwum autora


 

Podział i kodyfikacja urządzeń

Tabela 8. Podział i kodyfikacja urządzeń wewnątrz grupy certyfikacyjnej obejmującej szafy klimatyzacji precyzyjnej (CC)


Źródło: archiwum autora


 

Klimakonwektory wentylatorowe (FC)

W tym programie certyfikacją objęto klimakonwektory wentylatorowe wykorzystujące wodę grzewczą i ziębniczą. Urządzenia zostały zaprojektowane do transportu powietrza o natężeniu przepływu poniżej 0,7 m3/s i maksymalnym sprężu dyspozycyjnym 65 Pa. Uczestnicy programu muszą dokonać certyfikacji wszystkich urządzeń produkowanych i wchodzących w ten zakres certyfikacji.

Według definicji EUROVENT: Klimakonwektor wentylatorowy to fabrycznie zmontowane urządzenie zapewniające chłodzenie i/lub grzanie powietrza z wykorzystaniem wody grzewczej lub ziębniczej, przy czym powietrze jest transportowane do pomieszczenia poprzez jeden lub większą liczbę wentylatorów zasilanych energią elektryczną. Klimakonwektory wentylatorowe mogą być wyposażone w obudowę przy wolnym wypływie powietrza do pomieszczenia lub mieć zwartą konstrukcję przystosowaną do podwieszenia w strukturze budynku, z minimalnej długości odcinkiem kanału podłączonym po stronie wlotu i/lub wylotu powietrza z urządzenia.

Zasadnicze elementy tego typu urządzeń to:

  • jeden lub więcej wymienników ciepła,
  • jeden lub więcej wentylatorów z silnikiem elektrycznym,
  • obudowę – jeśli istnieje taka potrzeba,
  • osprzęt do odprowadzenia skroplin dla urządzenia pracującego jako chłodzący,
  • filtr powietrza.

Standardowe parametry techniczne dla klimakonwektorów wentylatorowych są weryfikowane poprzez badania przeprowadzane w niezależnych laboratoriach EUROVENT zgodnie z normami:

  • Eurovent 6/3 Thermal Test method for Fan Coil Units [11],  
  • Eurovent 8/2 Acoustic testing of Fan Coil Units in Reverberation Room [12].

Dla testu wydajności chłodniczej zostały przyjęte następujące warunki pracy:

  • temp. powietrza wlotowego do urządzenia: według termometru „suchego”: 27°C, według termometru „mokrego”: 19°C.
  • temp. wody wlotowej do urządzenia: 7°C,
  • przyrost temperatury wody: 5 K.

Z kolei przy testach wydajności grzewczej przyjmowane są następujące parametry czynników (temp. powietrza w pomieszczeniu 20°C):

  • dla urządzeń 2-rurowych: temp. wody na wlocie 50°C, natężenie przepływu identyczne jak dla testu wydajności chłodniczej,
  • dla urządzeń 2-rurowych: temp. wody na wlocie 70°C, – spadek temperatury wody 10 K.

Dla innych obliczeniowych wartości temperatur powietrza i cieczy pośredniczącej należy zwrócić uwagę na zmianę wydajności wymienników ciepła.

Dla danej prędkości obrotowej wentylatora mierzone są następujące dane techniczne:

  • całkowita wydajność chłodnicza,
  • jawna wydajność chłodnicza,
  • wydajność grzewcza,
  • spadek ciśnienia wody (dla grzania i chłodzenia),
  • zużycie energii elektrycznej przez wentylator,
  • poziom mocy akustycznej dla wszystkich prędkości obrotowych wentylatora.

Strumień objętościowy powietrza nawiewanego może być certyfikowany na żądanie uczestnika. Urządzenia sklasyfikowano wg tab. 9.

Tabela 9. Podział urządzeń wewnątrz grupy certyfikacyjnej obejmującej
klimakonwektory wentylatorowe (FC)

Tabela 9. Podział urządzeń wewnątrz grupy certyfikacyjnej obejmującej klimakonwektory wentylatorowe (FC)


 

Klimakonwektory wentylatorowe kanałowe (FWP)

Ten program certyfikacji jest częścią programu certyfikacji klimakonwektorów wentylatorowych certify all. Klimakonwektory wentylatorowe kanałowe muszą spełniać następujące kryteria:

  • strumień objętościowy ≤ 1 m3/s,
  • spręż dyspozycyjny ≤ 300 Pa,
  • silnik z napędem bezpośrednim,
  • pojedyncza obudowa z wentylatorem, wymiennikiem oraz filtrem,
  • brak odzysku ciepła,
  • brak podwójnej obudowy.

Deklaracja jest obowiązkowa dla wszystkich urządzeń spełniających pierwsze 5 kryteriów i opcjonalnie dla urządzeń spełniających ostatnie kryterium.

Zasadniczymi elementami konstrukcyjnymi klimakonwektorów wentylatorowych typu kanałowego są:

  • jeden lub więcej wymienników ciepła,
  • jeden lub więcej wentylatorów z silnikiem elektrycznym,
  • obudowa (opcja),
  • osprzęt do odprowadzenia skroplin dla urządzenia pracującego jako chłodzący,
  • filtr powietrza,
  • plenum tłoczne.

Testy parametrów termodynamicznych dokonywane są dla następujących warunków pracy urządzeń:

  • z plenum tłocznym,
  • ze standardowym filtrem,
  • z ciśnieniem statycznym 50 Pa przy średniej prędkości obrotowej wentylatora (dla urządzeń z większą niż 3 prędkości producent dokonuje wyboru średniej prędkości; wybrana prędkość musi być stale ustawiona na wentylatorze),
  • pomiar natężenia przepływu: test powienien być przeprowadzony dla takich samych warunków, jak dla prędkości średniej z identycznym ustawieniami instalacji hydraulicznej – test dźwięku: urządzenia umieszczone w dwóch komorach pogłosowych; dwie moce akustyczne zostają zmierzone po stronie tłocznej i ssawnej + rozproszona; pomiary zostają wykonane dla wszystkich trzech prędkości mierzonych podczas testu przepływu.

Dla testów wydajności chłodniczej i grzewczej przyjmowane są poniższe parametry czynników:

  • wydajność chłodnicza: temp. powietrza wlotowego do urządzenia: wg termometru „suchego” 27°C, wg termometru „mokrego” 19°C,
  • temp. wody na wlocie do urządzenia 7°C,
  • przyrost temperatury wody 5 K,
  • wydajność grzewcza: temp. powietrza w pomieszczeniu 20°C, dla urządzeń 2-rurowych: temp. wody na wlocie 50°C, strumień objętościowy wody taki sam jak dla testu wydajności chłodniczej, dla urządzeń 4-rurowych: temp. wody na wlocie 70°C, spadek temp. wody 10 K.

Pomiar mocy akustycznej powinien być przeprowadzony dla warunków otoczenia bez przepływu wody. Wszystkie pomiary powinny odbywać się dla urządzeń z filtrem powietrza dostarczonym przez producenta. Urządzenia niewyposażone w filtr powietrza powinny zostać wskazane przez dyrektora certyfikacji.

Poniższe parametry przy danej prędkości obrotowej wentylatora wskazanych przez uczestnika są mierzone podczas testów:

  • całkowita wydajność chłodnicza,
  • jawna wydajność chłodnicza,
  • wydajność grzewcza,
  • spadek ciśnienia wody (dla grzania i chłodzenia),
  • zużycie energii wentylatora,
  • natężenie przepływu powietrza,
  • dyspozycyjne ciśnienie statyczne,
  • moc akustyczna według krzywej.

Podsumowanie

Przedstawione informacje umożliwią wstępne zapoznanie się z programami certyfikacji oraz częstsze korzystanie ze strony EUROVENT, aby zweryfikować i porównać dane techniczne potencjalnych dostawców urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. Tylko w ten sposób można uniknąć niepotrzebnych sporów pomiędzy poszczególnymi producentami, gdyż często parametry i dane techniczne są przedstawiane dla bardziej korzystnych warunków pracy.

Nieświadomy klient często dokonuje zakupu urządzenia o gorszych parametrach (czasami również po wyższych kosztach inwestycyjnych). Podane w artykule dane stanowią również o zasadach fair-play pomiędzy poszczególnymi producentami. Korzyści z uczestnictwa są zatem podwójne: klient w oparciu o dane zawarte na stronie internetowej EUROVENT ma pewność co do parametrów technicznych urządzeń, zaś uczestnicy programów EUROVENT właściwie przedstawiają swoje oferty.

Podział urządzeń wewnątrz grupy certyfikacyjnej

Tabela 10. Podział urządzeń wewnątrz grupy certyfikacyjnej obejmującej klimakonwektory wentylatorowe (FCP)

W drugiej części artykułu zostaną zaprezentowane pozostałe grupy, ze szczególnym uwzględnieniem agregatów chłodniczych.

Literatura

 1.  www.eurovent-certification.com.
 2. PN-EN 14511-3:2008 Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła, ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, do grzania i ziębienia – Część 3: Metody badań (oryg.). 
 3. PN-EN ISO 3741:2003 Akustyka – Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego – Metody dokładne w komorach pogłosowych. 
 4. Dyrektywa 92/75/EWG z dnia 22 września 1992 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, żużycia energii oraz innych zasobów przez urządzenia gospodarstwa domowego (D.Urz. WE L 297 z dnia 13 października 1992 r.).
 5. Dyrektywa Komisji 2002/31/WE z dnia 22 marca 2002 r. wykonująca dyrektywę Rady 92/75/EWG w sprawie etykiet efektywności energetycznej urządzeń klimatyzacyjnych typu domowego (D.Urz. L 086 z dnia 3 kwietnia 2002 r.).
 6. www.eurovent-cecomaf.org. 
 7. ISO 5151 Nieokanałowane klimatyzatory i pompy ciepła, testowanie. 
 8. Eurovent 6/6 Autonomiczne urządzenia klimatyza cyjne.
 9. Eurovent 8/1 Acoustic Measurements on Machines and Equipment in the free field or large rooms on a hard reflecting plane.
 10. Eurovent 8/4 Acoustical Measurements of Air Cooled Packaged Room Air Conditioners in Reverberation Rooms.
 11. Eurovent 6/3 Thermal Test method for Fan Coil Units.
 12. Eurovent 8/2 Acoustic testing of Fan Coil Units in Reverberation Room.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Bartłomiej Adamski Sprężarkowe agregaty wody ziębniczej ze skraplaczem chłodzonym cieczą. Budowa, przegląd, zastosowanie

Sprężarkowe agregaty wody ziębniczej ze skraplaczem chłodzonym cieczą. Budowa, przegląd, zastosowanie Sprężarkowe agregaty wody ziębniczej ze skraplaczem chłodzonym cieczą. Budowa, przegląd, zastosowanie

Agregat wody ziębniczej składa się z typowego układu chłodniczego, wyposażony jest więc w: wymienniki parowacza i skraplacza, sprężarki (lub zespół sprężarek), zawór rozprężny oraz przewody freonowe. Czynnik...

Agregat wody ziębniczej składa się z typowego układu chłodniczego, wyposażony jest więc w: wymienniki parowacza i skraplacza, sprężarki (lub zespół sprężarek), zawór rozprężny oraz przewody freonowe. Czynnik chłodniczy (zwany również ziębnikiem), krążąc w zamkniętym obiegu układu chłodniczego, podlega ciągłym przemianom. W parowaczu, przez który przepływa ochładzana woda, czynnik chłodniczy odbiera od niej ciepło (powodując jej schłodzenie) i odparowuje.

dr inż. Anna Charkowska Wybrane metody projektowania wentylacji dla kuchni zbiorowego żywienia

Wybrane metody projektowania wentylacji dla kuchni zbiorowego żywienia Wybrane metody projektowania wentylacji dla kuchni zbiorowego żywienia

W artykule opisano podstawowe zasady projektowania wentylacji w oparciu o informacje i wymagania zawarte w wytycznych niemieckich VDI 2052:2006 [7] oraz wytycznych brytyjskich stowarzyszenia HVCA (Heating...

W artykule opisano podstawowe zasady projektowania wentylacji w oparciu o informacje i wymagania zawarte w wytycznych niemieckich VDI 2052:2006 [7] oraz wytycznych brytyjskich stowarzyszenia HVCA (Heating and Ventilating Contractors’ Association) [6], a także, dla porównania, zalecenia krajowe z 2002 r.

dr inż. Grzegorz Kubicki Warunki skuteczności systemów zapobiegania zadymieniu

Warunki skuteczności systemów zapobiegania zadymieniu Warunki skuteczności systemów zapobiegania zadymieniu

Krajowe przepisy techniczno-budowlane nakładają na inwestorów obowiązek stosowania w budynkach wielokondygnacyjnych urządzeń służących przeciwpożarowej ochronie pionowych dróg ewakuacji. W artykule przedstawiono...

Krajowe przepisy techniczno-budowlane nakładają na inwestorów obowiązek stosowania w budynkach wielokondygnacyjnych urządzeń służących przeciwpożarowej ochronie pionowych dróg ewakuacji. W artykule przedstawiono podstawowe warunki, jakie musi spełnić skuteczny system zapobiegania zadymieniu.

dr inż. Florian Piechurski Dobór materiałów do budowy sieci wod-kan. Sieci wodociągowe

Dobór materiałów do budowy sieci wod-kan. Sieci wodociągowe Dobór materiałów do budowy sieci wod-kan. Sieci wodociągowe

W cyklu artykułów omówiono urządzenia stosowane w sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych w aspekcie materiałów, z których zostały wykonane – ich budowy, przeznaczenia, specyfiki montażu, właściwości...

W cyklu artykułów omówiono urządzenia stosowane w sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych w aspekcie materiałów, z których zostały wykonane – ich budowy, przeznaczenia, specyfiki montażu, właściwości eksploatacyjnych oraz oddziaływania na zdrowie użytkowników i środowisko naturalne.

dr inż. Florian Piechurski Dobór materiałów do budowy sieci wod-kan. Sieci kanalizacyjne (cz. 1)

Dobór materiałów do budowy sieci wod-kan. Sieci kanalizacyjne (cz. 1) Dobór materiałów do budowy sieci wod-kan. Sieci kanalizacyjne (cz. 1)

Kanalizacja to zespół konstrukcji inżynierskich, którego zadaniem jest odprowadzenie z określonego obszaru zabudowanego (miasta, osiedla, zakładu przemysłowego itp.) wszystkich rodzajów ścieków powstałych...

Kanalizacja to zespół konstrukcji inżynierskich, którego zadaniem jest odprowadzenie z określonego obszaru zabudowanego (miasta, osiedla, zakładu przemysłowego itp.) wszystkich rodzajów ścieków powstałych w wyniku działalności życiowej i produkcyjnej ludzi (wód zużytych) i wód opadowych oraz ich oczyszczenie przed zrzutem do odbiornika.

Bartłomiej Adamski Systemy schładzania powietrza ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego

Systemy schładzania powietrza ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego Systemy schładzania powietrza ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego

Stosowane obecnie systemy klimatyzacyjne, ze względu na proces schładzania, można podzielić na dwa rodzaje: instalacje z bezpośrednim odparowaniem czynnika chłodniczego oraz systemy z „pośrednim” odparowaniem...

Stosowane obecnie systemy klimatyzacyjne, ze względu na proces schładzania, można podzielić na dwa rodzaje: instalacje z bezpośrednim odparowaniem czynnika chłodniczego oraz systemy z „pośrednim” odparowaniem ziębnika. W pierwszym przypadku ciepło od schładzanego powietrza jest bezpośrednio odbierane przez czynnik chłodniczy, w drugim przypadku czynnik chłodniczy schładza ciecz pośredniczącą (wodę, wodny roztwór glikolu), która z kolei odbiera ciepło od powietrza wymagającego schłodzenia. W artykule...

Bartłomiej Adamski Pobór energii elektrycznej przez agregaty chłodnicze

Pobór energii elektrycznej przez agregaty chłodnicze Pobór energii elektrycznej przez agregaty chłodnicze

W artykule zawarto informacje dotyczące zużycia energii elektrycznej przez agregaty chłodnicze. Przedstawiono podstawowe zagadnienia z elektrotechniki i wzory umożliwiające obliczenie zużycia energii elektrycznej...

W artykule zawarto informacje dotyczące zużycia energii elektrycznej przez agregaty chłodnicze. Przedstawiono podstawowe zagadnienia z elektrotechniki i wzory umożliwiające obliczenie zużycia energii elektrycznej przez poszczególne komponenty agregatów chłodniczych, wymagających doprowadzenia energii elektrycznej, a także dokonano zestawienia danych elektrycznych cechujących wytwornice wody ziębniczej, jakie należy przedstawić w wytycznych branżowych. Ponadto zaprezentowano metody umożliwiające zmniejszenie...

dr inż. Marcin Sompoliński, dr hab. inż. Edward Przydróżny Wentylacja i klimatyzacja galerii handlowej

Wentylacja i klimatyzacja galerii handlowej Wentylacja i klimatyzacja galerii handlowej

W artykule szczegółowo opisano system wentylacji i klimatyzacji, w tym wentylacji pożarowej, zainstalowany w galerii handlowej Sfera II w Bielsku-Białej. Ze względu na całoroczne użytkowanie pomieszczeń...

W artykule szczegółowo opisano system wentylacji i klimatyzacji, w tym wentylacji pożarowej, zainstalowany w galerii handlowej Sfera II w Bielsku-Białej. Ze względu na całoroczne użytkowanie pomieszczeń w obiekcie tym zastosowano urządzenia wentylacyjne ze zmiennymi strumieniami powietrza oraz z jego dwustopniowym uzdatnianiem.

mgr inż. Krzysztof Kaiser Wentylacja izolatek szpitalnych (cz. 1)

Wentylacja izolatek szpitalnych (cz. 1) Wentylacja izolatek szpitalnych (cz. 1)

W artykule opisano systemy wentylacyjne stosowane w izolatkach septycznych i aseptycznych oraz w innych pomieszczeniach szpitalnych oddziałów zakaźnych. Za pomocą powietrza przenoszone są drobnoustroje...

W artykule opisano systemy wentylacyjne stosowane w izolatkach septycznych i aseptycznych oraz w innych pomieszczeniach szpitalnych oddziałów zakaźnych. Za pomocą powietrza przenoszone są drobnoustroje chorobotwórcze, dlatego instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne tych pomieszczeń muszą spełniać odpowiednie wymagania techniczne i sanitarne.

dr inż. Anna Charkowska Wentylacja bytowa w garażach zamkniętych

Wentylacja bytowa w garażach zamkniętych Wentylacja bytowa w garażach zamkniętych

Prawidłowe wymiarowanie instalacji wentylacji bytowej jest ściśle zależne od przyjętej metodyki obliczeniowej. Z braku obowiązującej metodyki krajowej w praktyce stosuje się zagraniczne sposoby obliczania...

Prawidłowe wymiarowanie instalacji wentylacji bytowej jest ściśle zależne od przyjętej metodyki obliczeniowej. Z braku obowiązującej metodyki krajowej w praktyce stosuje się zagraniczne sposoby obliczania ilości powietrza wentylacyjnego. Wyniki obliczeń mogą różnić się w zależności od przyjętych założeń w przypadku dokładnych obliczeń lub przyjętych wartości wskaźników przy stosowaniu metod uproszczonych. W artykule przedstawiono metodykę zaczerpniętą z niemieckich wytycznych VDI 2053:2004, istotnie...

mgr inż. Krzysztof Kaiser Filtry powietrza w szpitalnych instalacjach klimatyzacji i wentylacji (cz. 1)

Filtry powietrza w szpitalnych instalacjach klimatyzacji i wentylacji (cz. 1) Filtry powietrza w szpitalnych instalacjach klimatyzacji i wentylacji (cz. 1)

Stosowanie filtrów w instalacji klimatyzacji i wentylacji jest nieodzowne m.in. dla zapewnienia ochrony przed zanieczyszczeniami osadzającymi się na jej elementach, prowadzącymi do uszkodzenia elementów...

Stosowanie filtrów w instalacji klimatyzacji i wentylacji jest nieodzowne m.in. dla zapewnienia ochrony przed zanieczyszczeniami osadzającymi się na jej elementach, prowadzącymi do uszkodzenia elementów składowych instalacji. Jednak głównym powodem, dla którego stosuje się filtry powietrza w instalacjach wentylacyjnych służby zdrowia, są wymagania higieniczno-epidemiologiczne, dotyczące zarówno czystości powietrza dostarczanego do pomieszczeń, jak i usuwanego.

mgr inż. Krzysztof Kaiser Filtry powietrza w szpitalnych instalacjach klimatyzacji i wentylacji (cz. 2)

Filtry powietrza w szpitalnych instalacjach klimatyzacji i wentylacji (cz. 2) Filtry powietrza w szpitalnych instalacjach klimatyzacji i wentylacji (cz. 2)

Stosowanie filtrów powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych obiektów służby zdrowia jest konieczne ze względu na wymagania higieniczno-epidemiologiczne dotyczące czystości powietrza dostarczanego...

Stosowanie filtrów powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych obiektów służby zdrowia jest konieczne ze względu na wymagania higieniczno-epidemiologiczne dotyczące czystości powietrza dostarczanego do pomieszczeń oraz wyprowadzanego. W części 1 (RI 3/2012) podane zostały informacje na temat procesów wpływających na czystość mikrobiologiczną powietrza, podstawowych mechanizmów filtracji i jej stopni, rodzajów i klasyfikacji oraz najważniejszych parametrów filtrów.

dr inż. Anna Charkowska Rozwiązania techniczne wentylacji garaży

Rozwiązania techniczne wentylacji garaży Rozwiązania techniczne wentylacji garaży

W poprzednim artykule (Wentylacja bytowa w garażach zamkniętych, RI 1–2/2012) opisano wymiarowanie instalacji wentylacji bytowej w zamkniętych garażach na podstawie niemieckich wytycznych. W poniższej...

W poprzednim artykule (Wentylacja bytowa w garażach zamkniętych, RI 1–2/2012) opisano wymiarowanie instalacji wentylacji bytowej w zamkniętych garażach na podstawie niemieckich wytycznych. W poniższej publikacji przedstawione zostały polskie przepisy dotyczące wentylacji mechanicznej garaży oraz najczęściej stosowane rozwiązania wentylacji kanałowej i strumieniowej.

mgr inż. Piotr Nieckuła Centrale wentylacyjne w wersji higienicznej

Centrale wentylacyjne w wersji higienicznej Centrale wentylacyjne w wersji higienicznej

Na krajowym rynku dostępne są różne centrale wentylacyjne w tzw. wersji higienicznej. Jednak niektóre z tych urządzeń pomimo posiadania atestów higienicznych nie spełniają zasadniczych warunków higienicznych...

Na krajowym rynku dostępne są różne centrale wentylacyjne w tzw. wersji higienicznej. Jednak niektóre z tych urządzeń pomimo posiadania atestów higienicznych nie spełniają zasadniczych warunków higienicznych zdefiniowanych w normie PN-EN 13053. Problem dotyczy głównie sposobu wykonania istotnych elementów składowych centrali, które decydują o możliwości nieprzerwanego dostarczania do pomieszczeń czystego powietrza.

Maciej Danielak Odczuwalna jakość powietrza a zapachy

Odczuwalna jakość powietrza a zapachy Odczuwalna jakość powietrza a zapachy

W ostatnich latach problem odczuwalnej jakości powietrza wewnętrznego bardzo zyskał na znaczeniu. Źródłem zanieczyszczenia powietrza i zapachów w pomieszczeniach budynków są m.in. elementy ich wyposażenia,...

W ostatnich latach problem odczuwalnej jakości powietrza wewnętrznego bardzo zyskał na znaczeniu. Źródłem zanieczyszczenia powietrza i zapachów w pomieszczeniach budynków są m.in. elementy ich wyposażenia, jak meble, materiały podłogowe, farby, kleje itp. Zdarza się też, że to sama instalacja wentylacyjna jest źródłem zanieczyszczeń lub czerpie zanieczyszczone powietrze i doprowadza je do pomieszczeń.

mgr inż. Krzysztof Kaiser Wentylacja komór bezpiecznej pracy (cz. 1)

Wentylacja komór bezpiecznej pracy (cz. 1) Wentylacja komór bezpiecznej pracy (cz. 1)

Komory bezpiecznej pracy znajdują zastosowanie przede wszystkim w laboratoriach. Wykorzystywane są również w pracach wymagających zachowania wysokiego stopnia czystości powietrza w obszarze roboczym, zarówno...

Komory bezpiecznej pracy znajdują zastosowanie przede wszystkim w laboratoriach. Wykorzystywane są również w pracach wymagających zachowania wysokiego stopnia czystości powietrza w obszarze roboczym, zarówno czystości pyłowej, jak i mikrobiologicznej.

dr inż. Maciej Besler, mgr inż. Maciej Skrzycki Badania sprawności odzysku ciepła w wentylacji

Badania sprawności odzysku ciepła w wentylacji Badania sprawności odzysku ciepła w wentylacji

Na dwóch stanowiskach badawczych przeprowadzono pomiary porównawcze i indywidualne urządzeń służących do odzysku ciepła, by móc ocenić skuteczność ich działania w różnych warunkach rzeczywistego klimatu...

Na dwóch stanowiskach badawczych przeprowadzono pomiary porównawcze i indywidualne urządzeń służących do odzysku ciepła, by móc ocenić skuteczność ich działania w różnych warunkach rzeczywistego klimatu zewnętrznego.

dr hab. inż. Edward Przydróżny, dr inż. Sylwia Szczęśniak Wyznaczanie gradientu temperatury powietrza w pomieszczeniach wysokich

Wyznaczanie gradientu temperatury powietrza w pomieszczeniach wysokich Wyznaczanie gradientu temperatury powietrza w pomieszczeniach wysokich

Wentylacja wiąże się z wymianą powietrza w pomieszczeniach. Jednak w sensie technicznym pojęcie to obejmuje całokształt zabiegów, które łącznie z wymianą powietrza pozwalają na uzyskanie jego żądanego...

Wentylacja wiąże się z wymianą powietrza w pomieszczeniach. Jednak w sensie technicznym pojęcie to obejmuje całokształt zabiegów, które łącznie z wymianą powietrza pozwalają na uzyskanie jego żądanego stanu w całym pomieszczeniu lub jego części.

dr inż. Marek Kalenik, dr hab. inż. Tadeusz Siwiec Wybrane rozwiązania w kanalizacji grawitacyjnej

Wybrane rozwiązania w kanalizacji grawitacyjnej Wybrane rozwiązania w kanalizacji grawitacyjnej

Dla obszarów wiejskich nie zawsze uzasadnione jest projektowanie klasycznej kanalizacji grawitacyjnej ze względu na bardzo zróżnicowaną zabudowę terenu, małe ilości ścieków i w wielu przypadkach niekorzystne...

Dla obszarów wiejskich nie zawsze uzasadnione jest projektowanie klasycznej kanalizacji grawitacyjnej ze względu na bardzo zróżnicowaną zabudowę terenu, małe ilości ścieków i w wielu przypadkach niekorzystne warunki topograficzne (teren płaski). Dlatego na obszarach tych buduje się często kanalizację grawitacyjno--pompową, w przypadku której wydłuża się czas transportu ścieków do oczyszczalni.

dr inż. Anna Charkowska Filtry powietrza w wentylacji i klimatyzacjiAkty prawne i podział filtrów

Filtry powietrza w wentylacji i klimatyzacjiAkty prawne i podział filtrów Filtry powietrza w wentylacji i klimatyzacjiAkty prawne i podział filtrów

Wymagania dotyczące stosowania filtrów powietrza znaleźć można w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz w polskich normach dotyczących...

Wymagania dotyczące stosowania filtrów powietrza znaleźć można w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz w polskich normach dotyczących zarówno badań i klasyfikacji filtrów, jak i właściwości instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

dr inż. Anna Charkowska Metody nawilżania powietrza w systemach klimatyzacyjnych – wiadomości ogólne

Metody nawilżania powietrza w systemach klimatyzacyjnych – wiadomości ogólne Metody nawilżania powietrza w systemach klimatyzacyjnych – wiadomości ogólne

Zapewnienie odpowiedniej wilgotności powietrza to zagadnienie rozważane zarówno w kontekście obiektów przemysłowych (niezbędne ze względu na prawidłowy przebieg procesów produkcyjnych i właściwe magazynowanie),...

Zapewnienie odpowiedniej wilgotności powietrza to zagadnienie rozważane zarówno w kontekście obiektów przemysłowych (niezbędne ze względu na prawidłowy przebieg procesów produkcyjnych i właściwe magazynowanie), jak i jeden z najważniejszych problemów dotyczących utrzymania parametrów komfortu cieplno-wilgotnościowego dla użytkowników pomieszczeń.

dr inż. Dariusz Kwiecień Całoroczne zapotrzebowanie na energię do uzdatniania powietrza wentylującego obliczane na podstawie danych klimatycznych

Całoroczne zapotrzebowanie na energię do uzdatniania powietrza wentylującego obliczane na podstawie danych klimatycznych Całoroczne zapotrzebowanie na energię do uzdatniania powietrza wentylującego obliczane na podstawie danych klimatycznych

Nowoczesne rozwiązania stosowane w technice wentylacyjnej i klimatyzacyjnej powinna cechować odpowiednio wysoka wydajność działania przy możliwie niskim zużyciu energii. W urządzeniach wentylacyjnych znaczną...

Nowoczesne rozwiązania stosowane w technice wentylacyjnej i klimatyzacyjnej powinna cechować odpowiednio wysoka wydajność działania przy możliwie niskim zużyciu energii. W urządzeniach wentylacyjnych znaczną część energii przeznacza się na uzdatnianie powietrza, w tym jego ogrzewanie i oziębianie. Niezbędnym warunkiem właściwej oceny każdego projektowanego systemu wentylacyjnego pod względem efektywności jest prawidłowe określenie całorocznego zapotrzebowania energii na te cele. Decydują o tym...

mgr inż. Jacek Kalinowski, dr inż. Maciej Mijakowski Analiza uzdatniania powietrza wentylacyjnego przy pomocy techniki „desiccant cooling”

Analiza uzdatniania powietrza wentylacyjnego przy pomocy techniki „desiccant cooling” Analiza uzdatniania powietrza wentylacyjnego przy pomocy techniki „desiccant cooling”

Jedną z alternatywnych metod chłodzenia i osuszania powietrza zewnętrznego może być system „desiccant cooling”, nazywany również DEC (Desiccant and Evaporative Cooling – osuszanie i chłodzenie adiabatyczne)....

Jedną z alternatywnych metod chłodzenia i osuszania powietrza zewnętrznego może być system „desiccant cooling”, nazywany również DEC (Desiccant and Evaporative Cooling – osuszanie i chłodzenie adiabatyczne). Sercem tego systemu jest rotor sorpcyjny z nagrzewnicą regenerującą złoże higroskopijne.

dr inż. Andrzej Bugaj Podwójna fasada – efektywny element systemu wentylacji budynku

Podwójna fasada – efektywny element systemu wentylacji budynku Podwójna fasada – efektywny element systemu wentylacji budynku

Na świecie, także w Polsce coraz więcej budynków, szczególnie tych o charakterze biurowym, jest obecnie prawie w całości przeszklonych. Głównym powodem tego rosnącego trendu jest duża estetyka takiego...

Na świecie, także w Polsce coraz więcej budynków, szczególnie tych o charakterze biurowym, jest obecnie prawie w całości przeszklonych. Głównym powodem tego rosnącego trendu jest duża estetyka takiego rozwiązania. Jednak we wstępnych rozważaniach inwestycyjnych nie bierze się pod uwagę zagadnień efektywności energetycznej przeszklonego budynku oraz konieczności zapewnienia w nim odpowiednich warunków mikroklimatu, a szczególnie komfortu cieplnego.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.