RynekInstalacyjny.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Wpływ konfiguracji centrali wentylacyjnej i źródła ciepła na wskaźniki EU i EP domu jednorodzinnego

The impact of the heat source and air handling unit configuration on the usable and primary energy index of single-family building

System wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła uznawany jest za rozwiązanie gwarantujące niską energochłonność obiektów budowlanych.
fot. Ventia
 

System wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła uznawany jest za rozwiązanie gwarantujące niską energochłonność obiektów budowlanych.


fot. Ventia


 

Całościowa i poprawna analiza pracy systemu wentylacji mechanicznej może dać wyniki znacząco odbiegające od uzyskiwanych w sytuacji, gdy pobieżnie analizuje się efekty pracy rekuperatora – przyjmując jego sprawność temperaturową zamiast efektywności energetycznej, pomijając wpływ systemu przeciwzamrożeniowego na efekty energetyczne, prowadząc analizy na danych sezonowych, a nie miesięcznych czy godzinowych.

Zobacz także

opr. red. Czynniki wpływające na sprawność centrali rekuperacyjnej

Czynniki wpływające na sprawność centrali rekuperacyjnej Czynniki wpływające na sprawność centrali rekuperacyjnej

Sprawność centrali rekuperacyjnej (rekuperatora) to jeden z głównych parametrów podawanych przez producentów. Dla klientów stanowi ona często ważne kryterium wyboru, pozwalając na oszacowanie możliwych...

Sprawność centrali rekuperacyjnej (rekuperatora) to jeden z głównych parametrów podawanych przez producentów. Dla klientów stanowi ona często ważne kryterium wyboru, pozwalając na oszacowanie możliwych do uzyskania oszczędności energii. Jednak rzeczywista sprawność centrali rekuperacyjnej zależy od wielu czynników.

Flowair Oszczędności wynikające z zastosowania kompaktowych rooftopów Cube

Oszczędności wynikające z zastosowania kompaktowych rooftopów Cube Oszczędności wynikające z zastosowania kompaktowych rooftopów Cube

W czasach, kiedy coraz większy nacisk kładziony jest na terminy realizacji inwestycji, poszukuje się rozwiązań maksymalnie upraszczających proces projektowania i wykonawstwa. Jednym z nich jest zastosowanie...

W czasach, kiedy coraz większy nacisk kładziony jest na terminy realizacji inwestycji, poszukuje się rozwiązań maksymalnie upraszczających proces projektowania i wykonawstwa. Jednym z nich jest zastosowanie rooftopów Cube firmy FLOWAIR.

VTS Sp. z o. o. VOLCANO i WING z silnikami EC w standardzie - energooszczędna nagrzewnica i kurtyna powietrzna VTS wyznacza nowy rynkowy trend

VOLCANO i WING z silnikami EC w standardzie - energooszczędna nagrzewnica i kurtyna powietrzna VTS wyznacza nowy rynkowy trend VOLCANO i WING z silnikami EC w standardzie - energooszczędna nagrzewnica i kurtyna powietrzna VTS wyznacza nowy rynkowy trend

Znaczący udział w poborze energii elektrycznej na świecie mają silniki stosowane w przemyśle. Wartości te są na tyle duże, że ich zmniejszeniem zainteresowani są nie tylko ponoszący koszty użytkownicy...

Znaczący udział w poborze energii elektrycznej na świecie mają silniki stosowane w przemyśle. Wartości te są na tyle duże, że ich zmniejszeniem zainteresowani są nie tylko ponoszący koszty użytkownicy silników, ale też parlamenty wielu krajów. Unia Europejska wydaje odpowiednie przepisy nakładające na producentów urządzeń elektrycznych obowiązek stosowania coraz bardziej sprawnych napędów. Firma VTS – podążając za swoją długotrwałą strategią, odpowiadając na potrzeby swoich wieloletnich klientów...

Typowym rozwiązaniem instalacyjnym dla niskoenergetycznych budynków jednorodzinnych staje się system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Zalecenie montażu takiego systemu dość często jest wynikiem przyjętej metody klasyfikacji energochłonności budynków jedynie na podstawie wskaźnika zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji – EUco [kWh/(m2 rok)] oraz dążeniem do zmniejszenia kosztów eksploatacji. Wskaźnik EUco zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami [1] uwzględnia wpływ odzysku ciepła w systemie wentylacji i trudno jest bez jego zastosowania osiągnąć wartość poniżej 40 kWh/(m2 rok), zalecaną dla budynków niskoenergetycznych. W wyniku tego system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła uznawany jest za rozwiązanie gwarantujące niską energochłonność obiektów budowlanych. Niestety, sytuacja jest nieco bardziej złożona, niż to pokazuje ocena budynku przeprowadzana jedynie na podstawie wartości wskaźnika EUco.

Założenia do analizy

W artykule przeprowadzono obliczenia zapotrzebowania na energię użytkową, końcową i pierwotną przykładowego budynku. Jako przedmiot analizy wybrano dom jednorodzinny o powierzchni użytkowej 164 m2, zlokalizowany w II strefie klimatycznej okresu zimnego. Ponieważ zapotrzebowania na ciepło na pokrycie strat statycznych i wentylacyjnych są ze sobą ściśle związane, przeprowadzone dalej analizy obejmują wszystkie aspekty pracy systemu grzewczego budynku: wentylację, ogrzewanie i, w przypadku określania wskaźnika EP, przygotowanie c.w.u.

tabeli 1 zaprezentowano podstawowe parametry charakteryzujące analizowany budynek jednorodzinny. Cechuje się on bardzo dobrymi wskaźnikami w zakresie izolacyjności cieplnej, prostą bryłą o znacznym przeszkleniu, w dużej części od strony południowej, oraz strumieniem powietrza wentylującego wynoszącym 250 m3/h, określonym na podstawie normy PN-83/B-03430 wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3 [2].

Parametry budynku

 Tabela 1. Charakterystyka analizowanego budynku


 

Do analizy wybrano następujące źródła ciepła dla budynku:

  • kondensacyjny kocioł gazowy,
  • pompa ciepła solanka/woda,
  • pompa ciepła powietrze/woda
  • oraz kocioł opalany biomasą.

Sprawności systemów grzewczych oraz zapotrzebowanie na energię elektryczną pomocniczą dla systemów c.o. i c.w.u. określono w oparciu o dane zawarte w rozporządzeniu w sprawie certyfikacji energetycznej [1] i zestawiono w tabeli 2.

Założenia dotyczące sprawności systemów grzewczych

Tabela 2. Założenia dotyczące sprawności systemów grzewczych oraz kosztów energii


 

Obliczenia zapotrzebowania na energię wykonano dla dwóch systemów wentylacji: naturalnej oraz mechanicznej z odzyskiem ciepła – w przypadku której szczegółowej analizie poddano przykładowe, powszechnie spotykane konfiguracje centrali wentylacyjnej oraz nastawy układu automatycznej regulacji.

Analizowane konfiguracje opisano w tabeli 3, a schematy systemów przedstawiono na rys. 1 i rys. 2.

Dla systemów wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła założono zabezpieczenie wymiennika przed zamarzaniem za pomocą elektrycznej nagrzewnicy wstępnej (rozwiązania 2, 3, 5) lub by-passu okresowo zmniejszającego sprawność odzysku energii (rozwiązanie 3, 4, 6).

Zabezpieczenie przed zamarzaniem uruchamiane jest w momentach, kiedy temperatura powietrza wypływającego z wymiennika po stronie wywiewu, mierzona czujnikiem temperatury Ctw, spada poniżej wartości zadanej ΘWYWR i jednocześnie na zewnątrz panuje ujemna temperatura.

Podczas przeprowadzania analizy założono również, że strumień powietrza doprowadzony do budynku w systemie wentylacji naturalnej (rozwiązanie 1) jest analogiczny do strumienia dostarczanego mechanicznie.

Ze względu na ścisły związek pomiędzy wydajnością wentylacji naturalnej i stale zmieniającą się różnicą temperatury pomiędzy wnętrzem budynku a otoczeniem jest to uproszczenie, którego nie sposób jednak uniknąć ze względu na trudny do opisania charakter tego zjawiska.

Energię elektryczną pomocniczą dla systemu wentylacji obliczono na podstawie symulacji pracy centrali wentylacyjnej, a sposób prowadzenia analizy opisano w dalszej części artykułu.

Opisy rozwiązań wentylacyjnych

Tabela 3. Konfiguracje systemu wentylacji

Schemat systemu wentylacji

Rys. 1. Schemat systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego – rozwiązanie 2, 3 i 5

Schemat systemu wentylacji mechanicznej

Rys. 2. Schemat systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego – rozwiązanie 4 i 6


 

Metoda obliczeń

Metoda obliczenia zapotrzebowania na energię użytkową, końcową i pierwotną dla analizowanego budynku przyjęta została za rozporządzeniem w sprawie certyfikacji energetycznej [1], jednak dla dokładnej analizy wpływu efektywności systemu wentylacji na zapotrzebowanie na energię dla budynku metoda przytoczona w polskich przepisach nie jest wystarczająca.

Zaznaczyć należy, że problem zbyt dużych uogólnień dotyczy wszystkich systemów instalacyjnych, jednak w niniejszym opracowaniu skupiono się na zagadnieniach dotyczących wentylacji z odzyskiem energii, przybliżając efektywność źródeł ciepła za pomocą wskaźników podawanych w rozporządzeniu [1].

W artykule analiza efektywności pracy centrali wentylacyjnej oparta została na metodzie A zaproponowanej w normie PN-EN ISO13790 [3]. Obliczeń dokonano dla godzinowych danych meteorologicznych dla Wrocławia udostępnionych na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury.

Dla układów zabezpieczonych nagrzewnicą wstępną minimalna temperatura wlotowa na rekuperator (ΘZEW,R) obliczona została z bilansu ciepła pomiędzy nawiewem a wywiewem, tak aby zapewnić na wywiewie (ΘWYW,R) z centrali temperaturę zadaną. ΘZEW,R wyznaczono odpowiednio jako 2,4°C (dla ΘWYW,R = 5°C) oraz –3,5°C (dla ΘWYW,R = 0°C). Uwzględniając w ten sposób konieczność okresowego podnoszenia temperatury przed rekuperatorem, obliczono zapotrzebowanie na energię dla nagrzewnicy wstępnej:

  Wzór 1(1)

Uwzględniając rzeczywistą temperaturę przed rekuperatorem, temperatura powietrza za rekuperatorem (ΘNAW,R) obliczana była z przekształcenia równania opisującego temperaturową sprawność wymiennika do odzysku ciepła:

  Wzór 2(2)

Następnie, jeśli takie były założenia układu automatycznej regulacji, obliczano zapotrzebowanie na energię do ogrzania powietrza od temperatury za rekuperatorem (ΘNAW,R) do temperatury zadanej nawiewu (ΘNAW), obliczając tym samym energię dla nagrzewnicy wtórnej:

 Wzór 3 (3)

Dla układów zabezpieczonych przez by-pass temperatura wlotowa na rekuperator (ΘZEW,R) przyjmowana była zawsze jako temperatura zewnętrzna (ΘZEW). Temperatura powietrza za rekuperatorem (ΘNAW,R), podobnie jak w powyższym przypadku, obliczana była z przekształcenia równania opisującego temperaturową sprawność wymiennika do odzysku ciepła (2).

Z bilansu ciepła pomiędzy nawiewem a wywiewem wyliczano strumień powietrza prowadzonego przez obejście rekuperatora i przez rekuperator, tak aby utrzymać zadaną temperaturę na wywiewie (ΘWYW,R), odpowiednio 5°C lub 0°C. Następnie obliczano rzeczywistą temperaturę za rekuperatorem (ΘNAW,R) wynikającą ze zmieszania strumienia ciepłego przechodzącego przez rekuperator i chłodnego płynącego przez obejście.

W kolejnym kroku wyliczano energię niezbędną do dogrzania powietrza do temperatury zadanej nawiewu (ΘNAW), obliczając tym samym energię dla nagrzewnicy wtórnej, zgodnie z równaniem (3).

Należy tutaj wspomnieć, że nie każda centrala wentylacyjna przeznaczona do użytku domowego umożliwia częściowe uchylenie by-passu. Najprostsze urządzenia działają na zasadzie całkowitego przełączania przepływu powietrza pomiędzy obejściem a wymiennikiem do odzysku ciepła.

Przyjęte założenie przedstawia sytuację korzystniejszą z punktu widzenia minimalizacji zapotrzebowania na energię niezbędną do uzdatniania powietrza dostarczanego do pomieszczeń.

Dane temperaturowe dla wyznaczenia czynnika bve zostały obliczone w kroku godzinowym i uśrednione dla kolejnych miesięcy analizy. Obliczenia czynnika korekty temperatury bve dla strumienia powietrza wentylacyjnego dokonano na podstawie wzoru:

  Wzór 4(4)

Czynnik bve, wyznaczony w kroku miesięcznym, posłużył do obliczenia współczynnika przenoszenia ciepła przez wentylację w kolejnych miesiącach analizy:

 Wzór 5 (5)

W kolejnym kroku obliczono przenoszenie ciepła przez wentylację dla każdego miesiąca analizy:

 Wzór 6 (6)

Wyniki analizy

Wpływ konfiguracji systemu wentylacji budynku na wskaźnik EUco

W analizowanym budynku uwzględnienie w obliczeniach systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w miejsce wentylacji naturalnej powoduje bardzo dużą zmianę wartości współczynnika EUco. Budynek, w którym nie uwzględniono odzysku ciepła, charakteryzuje się wskaźnikiem Euco = 54,1 kWh/(m2 rok).Uwzględnienie wpływu centrali wentylacyjnej pozwala uzyskać dom energooszczędny o wskaźniku EUco zdecydowanie poniżej 40 kWh/(m2 rok), co zestawiono w tabeli 4.

Wyniki zestawione w tabeli 4 obrazują fakt, że posługując się metodą A podaną w normie 13790 [3], uzyskuje się różne wartości wskaźnika EUco dla rożnych konfiguracji centrali wentylacyjnej. Jest to skutkiem różnych wartości temperatury powietrza nawiewanego za centralą wentylacyjną, a metoda uwzględnia we wskaźniku bve właśnie temperaturę powietrza za jego centralnym uzdatnianiem.

Wartość współczynnika EUco

Tabela 4. Wartość współczynnika EUco w zależności od konfiguracji centrali i sposobu uwzględnienia efektywności pracy centrali


 

Zaletą takiego podejścia obliczeniowego jest precyzyjna informacja o ilości energii użytkowej, jaka ma być dostarczona do budynku przez system c.o. Oczywiście należy pamiętać, aby w dalszych obliczeniach uwzględnić energię pomocniczą na pracę wentylatorów, systemu odszraniania oraz energię dla nagrzewnicy wtórnej, co w normie [3] jest wyraźnie zaznaczone.

Rozporządzenie [1] nie opisuje dokładnie metody postępowania przy uwzględnieniu wpływu odzysku ciepła na zapotrzebowanie na energię użytkową.

W polskich przepisach zaleca się, aby w obliczeniach czynnika bve uwzględnić efektywność rekuperatora. Brakuje jednak precyzyjnych informacji o tym, jak tę efektywność obliczyć lub przyjąć. Może to prowadzić do wielu nieścisłości w interpretacji wskaźnika EUco, który w zależności od przyjętej metody obliczeniowej (norma [3] proponuje również inny sposób obliczania, określany jako metoda B) może oznaczać i uwzględniać nieco inne potrzeby energetyczne. Zgodnie z metodą A będzie to energia, jaką trzeba dostarczyć bezpośrednio do pomieszczenia poprzez system grzewczy.

Szczególnie w przypadku domów jednorodzinnych jest to prawidłowe podejście obliczeniowe. Zazwyczaj centrala wentylacyjna w takim obiekcie nie będzie miała zaawansowanej automatyki umożliwiającej reagowanie nagrzewnicy wtórnej na temperaturę w pomieszczeniu. Tym samym energia dostarczana do centrali wentylacyjnej nie powinna być elementem ujmowanym w stosunku zysków do strat ciepła i uwzględniana przy obliczaniu efektywności wykorzystania wewnętrznych i słonecznych zysków ciepła w pomieszczeniu.

W związku z brakiem precyzyjnych informacji w rozporządzeniu [1] powszechnym działaniem jest przyjmowanie efektywności pracy centrali równej sprawności temperaturowej rekuperatora, co w szczególności przy równie częstym pomijaniu efektów pracy nagrzewnic wstępnej oraz wtórnej prowadzi do błędów w obliczeniu zapotrzebowania na energię użytkową, a w rzeczywistości do istotnego niedoszacowania zapotrzebowania na energię elektryczną pomocniczą.

Wskaźnik EP budynku

Rozważając wartość wskaźnika EP dla budynku wyposażonego w wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, należy uważnie przyglądać się rozwiązaniu zabezpieczenia przed zamrożeniem oraz nastawie temperatury na nagrzewnicy wtórnej (szczególnie w przypadku takim jak analizowany, czyli nagrzewnicy elektrycznej). Zgodnie z PN-EN ISO 13790 [3] jeżeli rekuperator jest wyłączony lub wymiennik ciepła został ominięty, aby zapobiec ryzyku szronienia rekuperatora, należy to odpowiednio uwzględnić w dostarczanych danych oraz dodatkowa energia, np. do odmrażania i energia potrzebna do wentylatorów, powinna być dodana oddzielnie. Pomijanie wpływu sposobu pracy tych systemów na wynik obliczeń nie jest działaniem prawidłowym.

Na rys. 3 pokazano wartości wskaźnika EP dla różnych konfiguracji systemu grzewczo-wentylacyjnego, uwzględniające również energię dla systemu przygotowania c.w.u.

 Wartość wskaźnika EP

Rys. 3. Wartość wskaźnika EP [kWh/(m2 rok)] dla analizowanego budynku przy różnych konfiguracjach systemu grzewczo-wentylacyjnego


 

W zależności od zastosowanego źródła ciepła różne są efekty wprowadzenia systemu wentylacji mechanicznej.

W przypadku kotła gazowego oraz pompy ciepła powietrze/woda pozytywny efekt, czyli obniżenie wskaźnika EP, widoczny jest dla każdej konfiguracji. Dla kotła opalanego biomasą tylko najbardziej energooszczędna centrala wentylacyjna (rozwiązanie 6) pozwala uzyskać wartość wskaźnika EP lepszą niż dla rozwiązania 1.

W przypadku pompy ciepła solanka/woda rozwiązanie 3 pogarsza wskaźnik EP, pozostałe powodują jego poprawę.

Jednocześnie widoczne jest, że analizowany budynek wyposażony w wentylację naturalną i zasilany z kotła gazowego kondensacyjnego nie spełnia kryterium wymaganego przez WT 2014 [5], czyli wskaźnik EP mniejszy od 120 kWh/(m2rok).

Tylko część konfiguracji spełnia wymogi WT 2017 [5], czyli EP mniejsze od 95 kWh/(m2rok). Jedynie układy z kotłem opalanym biomasą zapewniają spełnienie przez obiekt wytycznych WT 2021 [5], czyli EP mniejsze od 70 kWh/(m2rok).

Podsumowanie

Wentylacja budynku mieszkalnego jest ważnym elementem bezpośrednio wpływającym na poziom komfortu oraz samopoczucie mieszkańców. Obliczeniowo ująć można aspekty ekonomiczne i ekologiczne pracy instalacji powietrznej, jednak aspektów związanych z komfortem, jakością powietrza czy organizacją wymiany powietrza już tak łatwo uwzględnić się nie da. Nie sposób również ocenić obliczeniowo wpływu dokładności i jakości wykonania instalacji oraz wpływu użytkownika na pracę systemu wentylacyjnego.

Autorki pragnęły zwrócić uwagę na to, że całościowa i poprawna analiza pracy systemu wentylacji mechanicznej może dać wyniki znacząco odbiegające od uzyskiwanych w sytuacji, w której pobieżnie analizuje się efekty pracy rekuperatora – przyjmując jego sprawność temperaturową zamiast efektywności energetycznej, pomijając wpływ systemu przeciwzamrożeniowego na efekty energetyczne, prowadząc analizy na danych sezonowych, a nie miesięcznych czy, najlepiej, godzinowych.

W zakresie szczegółowych wniosków artykuł dotyczy jedynie przykładowego domu jednorodzinnego przy założonych warunkach jego użytkowania. Natomiast w zakresie ogólnych problemów analizy pracy systemów wentylacji zawarty materiał dobrze ilustruje fakt, że pobieżne traktowanie obliczeń wentylacji w budynkach może prowadzić do dużych nieścisłości w otrzymywanych wynikach.

Literatura

 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej (DzU 2014, poz. 888).
 2. PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3, luty 2000.
 3. PN-EN ISO 13790 Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Obliczenia zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia.
 4. PN-EN ISO 13789 Cieplne właściwości użytkowe budynków. Współczynniki wymiany ciepła przez przenikanie i wentylację. Metoda obliczania.
 5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 2013, poz. 926).

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Filip Pawlak Radiacyjne podłogi chłodzące

Radiacyjne podłogi chłodzące Radiacyjne podłogi chłodzące

Radiacyjne podłogi chłodzące są szczególnie skuteczne, gdy duża część zysków ciepła pochodzi od promieniowania słonecznego – w pomieszczeniach o dużym stopniu przeszklenia. Ich zastosowanie pozwala ograniczyć...

Radiacyjne podłogi chłodzące są szczególnie skuteczne, gdy duża część zysków ciepła pochodzi od promieniowania słonecznego – w pomieszczeniach o dużym stopniu przeszklenia. Ich zastosowanie pozwala ograniczyć liczbę instalacji technicznego wyposażenia budynków poprzez połączenie funkcji grzewczej i chłodniczej w jednej instalacji rurowej. Tak jak inne systemy płaszczyznowe usuwa ona z pomieszczenia zyski ciepła jawnego, natomiast zyski ciepła utajonego muszą zostać odprowadzone za pomocą odrębnego...

Kazimierz Zakrzewski Rury z miedzi i stopów miedzi stosowane w chłodnictwie

Rury z miedzi i stopów miedzi stosowane w chłodnictwie Rury z miedzi i stopów miedzi stosowane w chłodnictwie

Miedź to naturalny materiał o doskonałych własnościach fizycznych. Miedź jest trwała, niezawodna, odporna na wysokie i niskie temperatury oraz korozję. Jest w 100% antydyfuzyjna dla gazów. Dzięki temu...

Miedź to naturalny materiał o doskonałych własnościach fizycznych. Miedź jest trwała, niezawodna, odporna na wysokie i niskie temperatury oraz korozję. Jest w 100% antydyfuzyjna dla gazów. Dzięki temu instalacje z miedzi i jej stopów są szeroko stosowane w klimatyzacji i chłodnictwie.

Jerzy Kosieradzki Modernizacja klimatyzacji biblioteki w praktyce

Modernizacja klimatyzacji biblioteki w praktyce Modernizacja klimatyzacji biblioteki w praktyce

Gdy projektant klimatyzacji staje przed zadaniem wykonania projektu instalacji klimatyzacyjnej w modernizowanym budynku, wie, że powinien jak najszybciej skontaktować się z architektem i użytkownikiem...

Gdy projektant klimatyzacji staje przed zadaniem wykonania projektu instalacji klimatyzacyjnej w modernizowanym budynku, wie, że powinien jak najszybciej skontaktować się z architektem i użytkownikiem obiektu. Im szybciej to zrobi, tym mniej kłopotów będzie miał później, a że problemy będą, to pewne – taka już specyfika modernizacji budynków. Wyobrażenia architekta są nierzadko rozbieżne z możliwościami realizacyjnymi i nie zawsze możliwy jest kompromis.

dr inż. Rafał Porowski, bryg. dr inż. Waldemar Wnęk Wybrane aspekty projektowania wentylacji pożarowej tuneli drogowych

Wybrane aspekty projektowania wentylacji pożarowej tuneli drogowych Wybrane aspekty projektowania wentylacji pożarowej tuneli drogowych

Nadrzędnym celem wentylacji pożarowej w tunelach drogowych jest zapewnienie ewakuacji ludzi i mienia oraz ułatwienie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych przez straż pożarną. Wentylacja pożarowa w...

Nadrzędnym celem wentylacji pożarowej w tunelach drogowych jest zapewnienie ewakuacji ludzi i mienia oraz ułatwienie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych przez straż pożarną. Wentylacja pożarowa w tunelu drogowym powinna zapewniać sterowanie kierunkiem przepływu dymu i gorących gazów pożarowych, gdyż to właśnie szybkie rozprzestrzenianie się dymu jest głównym powodem występowania ofiar śmiertelnych i poszkodowanych.

dr inż. Grzegorz Kubicki Systemy wentylacji pożarowej – nowe standardy i nowatorskie realizacje

Systemy wentylacji pożarowej – nowe standardy i nowatorskie realizacje Systemy wentylacji pożarowej – nowe standardy i nowatorskie realizacje

Artykuł zawiera praktyczne spostrzeżenia dotyczące budowy i prawidłowego funkcjonowania systemów wentylacji pożarowej w budynkach użytkowych, w tym opis procedur i działań koniecznych dla konstrukcji efektywnych...

Artykuł zawiera praktyczne spostrzeżenia dotyczące budowy i prawidłowego funkcjonowania systemów wentylacji pożarowej w budynkach użytkowych, w tym opis procedur i działań koniecznych dla konstrukcji efektywnych rozwiązań, które poprawiają bezpieczeństwo użytkowania obiektów.

mgr inż. Katarzyna Rybka Sposoby obniżania zysków ciepła

Sposoby obniżania zysków ciepła Sposoby obniżania zysków ciepła

Projektowanie wentylacji i klimatyzacji w budynkach jest na ogół jednym z najtrudniejszych zadań w pracy projektanta. Kiedy już wszystkie zyski ciepła zostaną policzone i dobrane elementy nawiewne wraz...

Projektowanie wentylacji i klimatyzacji w budynkach jest na ogół jednym z najtrudniejszych zadań w pracy projektanta. Kiedy już wszystkie zyski ciepła zostaną policzone i dobrane elementy nawiewne wraz z kanałami i oporami przepływu, okazuje się, że dla zapewnienia komfortu użytkownikom pomieszczeń trzeba poszukać innowacyjnych rozwiązań.

Redakcja RI Redukcja hałasu w systemach wentylacji

Redukcja hałasu w systemach wentylacji Redukcja hałasu w systemach wentylacji

W artykule zwraca się uwagę na zjawisko hałasu w wentylacji. Przewodnikiem rozchodzenia się dźwięków powietrznych są kanały wentylacyjne. Tekst zawiera podpowiedzi jak redukować takie niepożądane zjawiska.

W artykule zwraca się uwagę na zjawisko hałasu w wentylacji. Przewodnikiem rozchodzenia się dźwięków powietrznych są kanały wentylacyjne. Tekst zawiera podpowiedzi jak redukować takie niepożądane zjawiska.

Marcin Gasiński Określanie średniego strumienia powietrza wentylacyjnego na potrzeby obliczania wskaźnika EP(H+W)

Określanie średniego strumienia powietrza wentylacyjnego na potrzeby obliczania wskaźnika EP(H+W) Określanie średniego strumienia powietrza wentylacyjnego na potrzeby obliczania wskaźnika EP(H+W)

Zmiany do rozporządzenia o warunkach technicznych, które weszły w życia 1 stycznia 2014 r., umożliwiły częściowe wdrożenie wymagań dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Zmiany do rozporządzenia o warunkach technicznych, które weszły w życia 1 stycznia 2014 r., umożliwiły częściowe wdrożenie wymagań dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Piotr Tarnawski Analiza CFD wydajności rurowego wymiennika ciepła

Analiza CFD wydajności rurowego wymiennika ciepła Analiza CFD wydajności rurowego wymiennika ciepła

Celem analizy było oszacowanie wydajności rurowego gruntowego wymiennika ciepła dla domu jednorodzinnego o powierzchni 170 m2. Przeanalizowano dogrzewanie powietrza wentylacyjnego w okresie zimowym. Obliczono...

Celem analizy było oszacowanie wydajności rurowego gruntowego wymiennika ciepła dla domu jednorodzinnego o powierzchni 170 m2. Przeanalizowano dogrzewanie powietrza wentylacyjnego w okresie zimowym. Obliczono temperaturę na wyjściu z wymiennika, ilość uzyskanej energii w kWh oraz związane z tym zyski ekonomiczne. Symulację przeprowadzono dla nominalnego przepływu powietrza 350 m3/h oraz o połowę mniejszego – 175 m3/h.

dr inż. Maria Kostka, dr inż. Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa Obliczenia energetyczne gruntowych rurowych wymienników ciepła

Obliczenia energetyczne gruntowych rurowych wymienników ciepła Obliczenia energetyczne gruntowych rurowych wymienników ciepła

Autorki w oparciu o przywołaną w literaturze normę techniczną dotycząca metody obliczania strat energii w budynkach spowodowanych wentylacją i infiltracją powietrza dokonały obliczeń energetycznych strumienia...

Autorki w oparciu o przywołaną w literaturze normę techniczną dotycząca metody obliczania strat energii w budynkach spowodowanych wentylacją i infiltracją powietrza dokonały obliczeń energetycznych strumienia ciepła przepływającego z gruntu do powietrza przez gruntowe wymienniki ciepła. Tę metodę można także stosować przy obliczeniach dla central wentylacyjnych.

dr inż. Dorota Brzezińska Projektowanie wentylacji pożarowej w garażach podziemnych w Polsce na tle standardów europejskich

Projektowanie wentylacji pożarowej w garażach podziemnych w Polsce na tle standardów europejskich Projektowanie wentylacji pożarowej w garażach podziemnych w Polsce na tle standardów europejskich

W Polsce utrzymuje się tendencja wykorzystywania przy projektowaniu wentylacji pożarowej garaży krzywych, w których przyrost mocy pożaru jest jak najszybszy. Jest to z punktu widzenia projektantów i rzeczoznawców...

W Polsce utrzymuje się tendencja wykorzystywania przy projektowaniu wentylacji pożarowej garaży krzywych, w których przyrost mocy pożaru jest jak najszybszy. Jest to z punktu widzenia projektantów i rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych podejście najbezpieczniejsze, ale czy słuszne? Trwają obecnie badania nad przebiegiem rzeczywistych pożarów w garażach – ich wyniki powinny potwierdzić lub nie zasadność takiego podejścia do projektowani.

dr inż. Andrzej Górka, mgr inż. Filip Pawlak Zastosowanie termografii do określania zasięgu strumienia powietrza

Zastosowanie termografii do określania zasięgu strumienia powietrza Zastosowanie termografii do określania zasięgu strumienia powietrza

Kiedy konieczne jest określenie rozkładu prędkości lub zasięgu strumienia powietrza nawiewanego w eksploatowanych układach wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych, najprostsze jest zastosowanie metod pomiarowych....

Kiedy konieczne jest określenie rozkładu prędkości lub zasięgu strumienia powietrza nawiewanego w eksploatowanych układach wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych, najprostsze jest zastosowanie metod pomiarowych. W praktyce inżynierskiej stosuje się najczęściej pomiary prędkości przepływu powietrza za pomocą anemometrów, skuteczna jest też termograficzna metoda pomiaru zasięgu strumienia powietrza.

dr inż. Michał Szymański, dr inż. Radosław Górzeński, dr inż. Kamil Szkarłat Instalacje HVAC laboratoriów chemicznych - projektowanie

Instalacje HVAC laboratoriów chemicznych - projektowanie Instalacje HVAC laboratoriów chemicznych - projektowanie

Głównym celem stosowania wentylacji w pomieszczeniach laboratoriów chemicznych jest ochrona zdrowia i życia pracowników poprzez zapewnienie odpowiedniej jakości powietrza. W pierwszej kolejności należy...

Głównym celem stosowania wentylacji w pomieszczeniach laboratoriów chemicznych jest ochrona zdrowia i życia pracowników poprzez zapewnienie odpowiedniej jakości powietrza. W pierwszej kolejności należy się skupić na przeznaczeniu i sposobie użytkowania laboratorium oraz możliwościach hermetyzacji procesów.

dr inż. Dorota Brzezińska LPG w garażach podziemnych

LPG w garażach podziemnych LPG w garażach podziemnych

W Polsce blisko 10% samochodów napędzanych jest gazem LPG, czyli około 2 mln pojazdów. Obowiązujące przepisy [1] wymagają, by garaże podziemne, do których dopuszcza się wjazd samochodów z LPG, wyposażone...

W Polsce blisko 10% samochodów napędzanych jest gazem LPG, czyli około 2 mln pojazdów. Obowiązujące przepisy [1] wymagają, by garaże podziemne, do których dopuszcza się wjazd samochodów z LPG, wyposażone były w system detekcji tego gazu i samoczynnie uruchamianą wentylację.

dr inż. Szymon Firląg, mgr inż. Artur Miszczuk Szczelność powietrzna budynków energooszczędnych a instalacje

Szczelność powietrzna budynków energooszczędnych a instalacje Szczelność powietrzna budynków energooszczędnych a instalacje

Osiągnięcie standardu budynku energooszczędnego jest często niemożliwe z uwagi na małą szczelność powietrzną obudowy obiektu. Zastosowanie mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła...

Osiągnięcie standardu budynku energooszczędnego jest często niemożliwe z uwagi na małą szczelność powietrzną obudowy obiektu. Zastosowanie mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła w znacznym stopniu ogranicza straty ciepła na podgrzanie powietrza wentylacyjnego. Dużo większego znaczenia nabierają wtedy straty ciepła spowodowane przez infiltrację.

Jakub Koczorowski Materiały do budowy rurowych gruntowych powietrznych wymienników ciepła (GPWC)

Materiały do budowy rurowych gruntowych powietrznych wymienników ciepła (GPWC) Materiały do budowy rurowych gruntowych powietrznych wymienników ciepła (GPWC)

Gruntowe powietrzne wymienniki ciepła (GPWC) to instalacje zapewniające stały dopływ świeżego, higienicznego i przefiltrowanego powietrza do centrali wentylacyjnej, wstępnie podgrzewające lub schładzające...

Gruntowe powietrzne wymienniki ciepła (GPWC) to instalacje zapewniające stały dopływ świeżego, higienicznego i przefiltrowanego powietrza do centrali wentylacyjnej, wstępnie podgrzewające lub schładzające powietrze wentylacyjne. Wśród dostępnych na rynku rozwiązań wymienić można wymienniki powietrzne: rurowe (przeponowe), płytowe oraz żwirowe (bezprzeponowe), gdzie powietrze pełni bezpośrednio funkcję medium, lub wymienniki glikolowe (takie same, jakie stosuje się dla pomp ciepła), gdzie ciepło z...

dr inż. Maciej Besler, dr inż. Wojciech Cepiński, dr inż. Michał Fijewski Uzdatnianie powietrza w wymienniku gruntowym dla pomieszczeń o różnych wymaganiach

Uzdatnianie powietrza w wymienniku gruntowym dla pomieszczeń o różnych wymaganiach Uzdatnianie powietrza w wymienniku gruntowym dla pomieszczeń o różnych wymaganiach

O konieczności oszczędzania energii pierwotnej w instalacjach wentylacyjnych przekonana jest coraz większa rzesza użytkowników budynków. W związku z tym rozwiązania ograniczające zapotrzebowanie na energię...

O konieczności oszczędzania energii pierwotnej w instalacjach wentylacyjnych przekonana jest coraz większa rzesza użytkowników budynków. W związku z tym rozwiązania ograniczające zapotrzebowanie na energię stosowane są coraz powszechniej. Zastosowania wymienników odzyskujących ciepło i chłód wymagają także obowiązujące przepisy.

mgr inż. Krzysztof Kaiser Izolatki na oddziałach dziecięcych – wymagania

Izolatki na oddziałach dziecięcych – wymagania Izolatki na oddziałach dziecięcych – wymagania

W artykule przedstawiono i omówiono wymagania stawiane izolatkom, dotyczące m.in. wentylacji oraz wyposażenia.

W artykule przedstawiono i omówiono wymagania stawiane izolatkom, dotyczące m.in. wentylacji oraz wyposażenia.

dr inż. Katarzyna Ratajczak, prof. dr hab. Edward Szczechowiak Rozdział powietrza w krytych basenach pływackich dla układu centralnego i zdecentralizowanego

Rozdział powietrza w krytych basenach pływackich dla układu centralnego i zdecentralizowanego Rozdział powietrza w krytych basenach pływackich dla układu centralnego i zdecentralizowanego

Najczęściej stosowanym układem wentylacyjnym w przypadku obiektów basenowych jest układ przygotowywania powietrza dla całej hali. Centrala wentylacyjna jest tak dobierana, żeby powietrze nawiewane do hali...

Najczęściej stosowanym układem wentylacyjnym w przypadku obiektów basenowych jest układ przygotowywania powietrza dla całej hali. Centrala wentylacyjna jest tak dobierana, żeby powietrze nawiewane do hali basenowej miało odpowiednią temperaturę, która zrekompensuje straty ciepła przez przegrody zewnętrzne oraz dostarczy taką zawartość wilgoci, by odebrać zyski powstałe w wyniku parowania wody z niecki basenowej.

mgr inż. Nikola Szeszycka, dr inż. Maria Kostka Klimatyzacja pokoi hotelowych – czy system VAV się opłaca?

Klimatyzacja pokoi hotelowych – czy system VAV się opłaca? Klimatyzacja pokoi hotelowych – czy system VAV się opłaca?

Zastosowanie systemu ze zmiennym strumieniem powietrza wentylującego generuje większe nakłady inwestycyjne, m.in. związane z automatyczną regulacją. Jednak w obiektach hotelowych, w których większość pokoi...

Zastosowanie systemu ze zmiennym strumieniem powietrza wentylującego generuje większe nakłady inwestycyjne, m.in. związane z automatyczną regulacją. Jednak w obiektach hotelowych, w których większość pokoi nie jest wynajmowana, umożliwi on redukcję kosztów eksploatacji i krótki okres zwrotu dodatkowych wydatków inwestycyjnych w porównaniu do instalacji ze stałym strumieniem powietrza.

mgr inż. Zuzanna Babicz, mgr inż. Ewa Żołnierska, dr inż. Jerzy Sowa Badania mikroklimatu sal do intensywnych ćwiczeń rekreacyjnych

Badania mikroklimatu sal do intensywnych ćwiczeń rekreacyjnych Badania mikroklimatu sal do intensywnych ćwiczeń rekreacyjnych

Brakuje przepisów i wytycznych dotyczących komfortu cieplnego oraz jakości powietrza w pomieszczeniach sportowo-rekreacyjnych. Badania wskazują, że aby zapewnić w tych pomieszczeniach ciągły komfort, należy...

Brakuje przepisów i wytycznych dotyczących komfortu cieplnego oraz jakości powietrza w pomieszczeniach sportowo-rekreacyjnych. Badania wskazują, że aby zapewnić w tych pomieszczeniach ciągły komfort, należy zaprojektować system wentylacji i klimatyzacji, który podoła dużej dynamice zmian środowiska wewnętrznego i uwzględni zyski ciepła i wilgoci oraz emisję biozanieczyszczeń generowanych przez użytkowników.

Bartłomiej Adamski Wymiarowanie instalacji freonowych (cz. 2.)

Wymiarowanie instalacji freonowych (cz. 2.) Wymiarowanie instalacji freonowych (cz. 2.)

W niniejszym artykule przedstawione są dodatkowe informacje na temat projektowania rurociągów instalacji chłodniczych. Po obliczeniu średnic rurociągów instalacji chłodniczej i ustaleniu ich odpowiednich...

W niniejszym artykule przedstawione są dodatkowe informacje na temat projektowania rurociągów instalacji chłodniczych. Po obliczeniu średnic rurociągów instalacji chłodniczej i ustaleniu ich odpowiednich długości oraz po narysowaniu podstawowego schematu ich przebiegu należy przemyśleć szczegóły rozwiązania instalacji. Dodatkowe informacje zamieszczone poniżej przydadzą się podczas tej fazy projektowania...

dr inż. Anna Charkowska Czyste instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne (cz. 1.)

Czyste instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne (cz. 1.) Czyste instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne (cz. 1.)

Zanieczyszczenia ze środowiska zewnętrznego poprzez instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne przenikają do wnętrza budynków. Wiele z nich zatrzymywanych jest przez filtry powietrza, a pozostałe osiadają...

Zanieczyszczenia ze środowiska zewnętrznego poprzez instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne przenikają do wnętrza budynków. Wiele z nich zatrzymywanych jest przez filtry powietrza, a pozostałe osiadają we wnętrzu instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych lub są przenoszone do pomieszczeń. Osiadłe w instalacjach zanieczyszczenia stałe, namnażające się drobnoustroje świadczą o stanie higienicznym instalacji, który wpływa na czystość oraz jakość powietrza nawiewanego do wentylowanych lub klimatyzowanych...

dr inż. Anna Charkowska Filtracja i oczyszczanie powietrza (cz. 1)

Filtracja i oczyszczanie powietrza (cz. 1) Filtracja i oczyszczanie powietrza (cz. 1)

W pierwszej części artykułu podano najważniejsze definicje oraz normy dotyczące filtracji powietrza, zamieszczono także aktualną klasyfikację filtrów powietrza. W kolejnych częściach cyklu zostaną zawarte...

W pierwszej części artykułu podano najważniejsze definicje oraz normy dotyczące filtracji powietrza, zamieszczono także aktualną klasyfikację filtrów powietrza. W kolejnych częściach cyklu zostaną zawarte informacje o materiałach stosowanych obecnie do wykonania filtrów powietrza, a także o budowie filtrów powietrza oraz podstawowe wymagania dotyczące odbioru instalacji zawierających filtry powietrza.

Najnowsze produkty i technologie

BIM ALLY Sp. z o. o. Trendy marketingowe wśród producentów materiałów budowlanych w 2023

Trendy marketingowe wśród producentów materiałów budowlanych w 2023 Trendy marketingowe wśród producentów materiałów budowlanych w 2023

W dzisiejszych czasach marketing stał się jednym z najważniejszych narzędzi w promowaniu biznesu. Branża budowlana, która jeszcze kilka lat temu była dość konserwatywna w swoich podejściach do reklamy...

W dzisiejszych czasach marketing stał się jednym z najważniejszych narzędzi w promowaniu biznesu. Branża budowlana, która jeszcze kilka lat temu była dość konserwatywna w swoich podejściach do reklamy i promocji, obecnie w coraz większym stopniu korzysta z różnych form działań marketingowych. Jakie grupy docelowe są najistotniejsze według przedstawicieli firm produkujących materiały budowlane? Z jakich narzędzi do optymalizacji działań marketingowych korzystają? Jakie poparcie ma technologia BIM...

PHU DAMBAT Pompy obiegowe – przegląd

Pompy obiegowe – przegląd Pompy obiegowe – przegląd

Pompy obiegowe są ważnym elementem instalacji ogrzewania oraz chłodzenia i klimatyzacji. Zadaniem pomp jest zapewnienie ciągłego obiegu nośnika energii wewnątrz instalacji. Dzięki temu zasilane urządzenia...

Pompy obiegowe są ważnym elementem instalacji ogrzewania oraz chłodzenia i klimatyzacji. Zadaniem pomp jest zapewnienie ciągłego obiegu nośnika energii wewnątrz instalacji. Dzięki temu zasilane urządzenia mogą przekazywać odpowiednie ilości energii dla zapewniania komfortu.

PHU DAMBAT Problem z dostępnością pomp obiegowych

Problem z dostępnością pomp obiegowych Problem z dostępnością pomp obiegowych

W ostatnich latach zauważalny jest znaczny wzrost zapotrzebowania na pompy obiegowe, które są ważnym elementem systemów grzewczych i klimatyzacyjnych. Pompy obiegowe są niezbędne do napędzania cyrkulacji...

W ostatnich latach zauważalny jest znaczny wzrost zapotrzebowania na pompy obiegowe, które są ważnym elementem systemów grzewczych i klimatyzacyjnych. Pompy obiegowe są niezbędne do napędzania cyrkulacji wody w systemie grzewczym, co oznacza, że są one kluczowymi elementami w zapewnianiu wydajnego działania instalacji. Niestety, wraz ze wzrostem zapotrzebowania na te pompy, narastały również problemy z ich dostępnością.

RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A./Beretta news Zostań Autoryzowanym Instalatorem pomp ciepła Beretta

Zostań Autoryzowanym Instalatorem pomp ciepła Beretta Zostań Autoryzowanym Instalatorem pomp ciepła Beretta

Polska jest największym i najszybciej rozwijającym się rynkiem pomp ciepła w Europie. Liczba zamontowanych pomp ciepła w 2022 r. wyniosła 180 000, tym samym sprzedaż w roku 2022 względem 2021 wzrosła o...

Polska jest największym i najszybciej rozwijającym się rynkiem pomp ciepła w Europie. Liczba zamontowanych pomp ciepła w 2022 r. wyniosła 180 000, tym samym sprzedaż w roku 2022 względem 2021 wzrosła o 140%. Dofinansowanie na pompy ciepła i programy współfinansujące termomodernizację skutkują 60-procentowym udziałem pomp ciepła we wnioskach do programu „Czyste Powietrze”. W odpowiedzi na rosnące potrzeby rynku marka Beretta proponuje szkolenia dla instalatorów i szereg korzyści wynikających ze współpracy.

BayWa r.e. Solar Systems BayWa r.e. ogłasza współpracę z Jinko na rynku polskim

BayWa r.e. ogłasza współpracę z Jinko na rynku polskim BayWa r.e. ogłasza współpracę z Jinko na rynku polskim

Autoryzowany dystrybutor sprzętu fotowoltaicznego w Polsce, BayWa r.e. Solar Systems, z siedzibą w Zabierzowie pod Krakowem, nawiązał współpracę z producentem modułów Jinko. Dzięki temu partnerstwu oferta...

Autoryzowany dystrybutor sprzętu fotowoltaicznego w Polsce, BayWa r.e. Solar Systems, z siedzibą w Zabierzowie pod Krakowem, nawiązał współpracę z producentem modułów Jinko. Dzięki temu partnerstwu oferta hurtowni B2B będzie jeszcze lepiej dostosowana do potrzeb firm instalatorskich w Polsce.

allegro.pl Oczyszczacze powietrza – wszystko, co musisz o nich wiedzieć

Oczyszczacze powietrza – wszystko, co musisz o nich wiedzieć Oczyszczacze powietrza – wszystko, co musisz o nich wiedzieć

Zanieczyszczenie powietrza to ogromny problem, który dotyka każdego z nas, bez względu na to, czy znajdujemy się w domu, czy na zewnątrz. Pyły, które są bardzo niebezpieczne dla naszego zdrowia, przedostają...

Zanieczyszczenie powietrza to ogromny problem, który dotyka każdego z nas, bez względu na to, czy znajdujemy się w domu, czy na zewnątrz. Pyły, które są bardzo niebezpieczne dla naszego zdrowia, przedostają się do pomieszczeń m.in. przez drzwi, okna czy wentylację. Dla wielu osób dużym problemem są również nieprzyjemne zapachy, których źródeł na zewnątrz może być wiele. Jak sobie z tym poradzić? Świetnym rozwiązaniem będzie oczyszczacz powietrza.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.