RynekInstalacyjny.pl

Izolatki na oddziałach dziecięcych – wymagania

Fot. freeimages.com

Fot. freeimages.com

Izolatka na oddziale pediatrycznym to pomieszczenie o specyficznym przeznaczeniu – dziecko przebywa w nim w odosobnieniu. Jest to też pomieszczenie wymagające określonego stopnia szczelności, osiąganego dzięki spełnieniu wielu warunków jednocześnie.

Zobacz także

PRO-VENT SYSTEMY WENTYLACYJNE Komfortowa wentylacja dla budynku z czystym powietrzem

Komfortowa wentylacja dla budynku z czystym powietrzem Komfortowa wentylacja dla budynku z czystym powietrzem

Komfortowa wentylacja pozwala ograniczyć koszty ogrzewania, a latem naturalnie i zdrowo schłodzić powietrze. Co więcej, pomaga zapobiegać uczuciu duszności w okresie upałów, a zimą dowilżać suche powietrze...

Komfortowa wentylacja pozwala ograniczyć koszty ogrzewania, a latem naturalnie i zdrowo schłodzić powietrze. Co więcej, pomaga zapobiegać uczuciu duszności w okresie upałów, a zimą dowilżać suche powietrze w budynku. Dobrze, jeśli działa także prozdrowotnie, redukując stężenie bakterii i grzybów w powietrzu wentylacyjnym.

Wilo Polska Sp. z o.o. Oferta dla chłodnictwa

Oferta dla chłodnictwa Oferta dla chłodnictwa

Oferta Wilo dla chłodnictwa to nie tylko popularne, wysokosprawne pompy bezdławnicowe, które mogą również pracować z mieszaniną woda-glikol w stężeniu do 50%, ale także cała gama pomp, które doskonale...

Oferta Wilo dla chłodnictwa to nie tylko popularne, wysokosprawne pompy bezdławnicowe, które mogą również pracować z mieszaniną woda-glikol w stężeniu do 50%, ale także cała gama pomp, które doskonale sprawdzają się w obiegach chłodniczych pierwotnych i wtórnych wodnych i wodno-glikolowych. Coraz częściej w w/w układach stosuje się również jako medium mrówczan potasu, który przy pewnych zastrzeżeniach może być przetłaczany za pomocą pomp Wilo.

Energoterm Generatory jonów ujemnych w instalacjach wentylacyjnych

Generatory jonów ujemnych w instalacjach wentylacyjnych Generatory jonów ujemnych w instalacjach wentylacyjnych

Jesteśmy firmą zajmującą się prefabrykacją oraz montażem instalacji wentylacyjnych. Nasze wieloletnie doświadczenie w realizacjach wielu projektów skłania nas do szukania nowych rozwiązań w dziedzinie...

Jesteśmy firmą zajmującą się prefabrykacją oraz montażem instalacji wentylacyjnych. Nasze wieloletnie doświadczenie w realizacjach wielu projektów skłania nas do szukania nowych rozwiązań w dziedzinie wentylacji. Wychodząc naprzeciw polepszaniu warunków bytowych ludzi przebywających w pomieszczeniach z wentylacją i rekuperacją, wprowadziliśmy w tych instalacjach montaż generatorów emitujących jony ujemne nazywane aerojonami.

Cel stosowania izolatki

Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, stanowi:

W oddziale dziecięcym znajduje się co najmniej jedna izolatka [13]. Wymagania te dotyczą izolatek tzw. septycznych, a ich definicja jest następująca: § 2. 2) izolatka – pomieszczenie przeznaczone do odosobnienia pacjenta lub grupy pacjentów, chorych na chorobę zakaźną albo osoby lub grupy osób, podejrzanych o chorobę zakaźną, w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby [13].

W większości krajowych szpitali spotyka się zazwyczaj czynniki biologiczne klasyfikowane w niższych grupach ryzyka. Oczywiście zawsze istnieje ryzyko pojawienia się pacjenta zakażonego drobnoustrojem o wysokiej zjadliwości i zakaźności, stąd w każdym przypadku podejrzenia o taką chorobę zaleca się izolowanie tej osoby.

Do czynników biologicznych szczególnie niebezpiecznych zalicza się m.in. drobnoustroje powodujące gruźlicę, grypę, SARS, gorączki krwotoczne (Lassa, Marburg, Ebola, Kongo).

Dawka infekcyjna dla większości drobnoustrojów zazwyczaj zawiera się w granicach 100–105. Ilość cząstek emitowanych do powietrza drogą kropelkową przez osobę chorą może sięgać nawet 1 mln podczas jednorazowego kichnięcia, a ich wielkość wynosi ok. 10 mm [1, 2].

Najmniejszymi biocząstkami są wirusy, których długość wynosi od 0,02 do 0,2 mm.

Bakterie i grzyby mikroskopijne mają średnice od 0,2 do 100 mm, a pyłki kwiatowe i inne cząstki biologiczne osiągają od 10 mm do nawet kilkuset mikrometrów [4].

W zależności od ryzyka wystąpienia określonego rodzaju szkodliwych dla zdrowia czynników biologicznych stosuje się różne stopnie szczelności pomieszczeń.

Warto przeczytać: Wentylacja izolatek szpitalnych cz. 1 >>

W rzeczywistych warunkach służby zdrowia jest to związane z profilem i funkcją obiektu leczniczego, np. inne będą izolatki w szpitalach ogólnych, natomiast w szpitalach zakaźnych powinny być hermetyczne, również w zakresie klimatyzacji i wentylacji.

Budowa i wyposażenie izolatek

W skład izolatki wchodzą:

 • pomieszczenie pobytu pacjenta,

 • pomieszczenie higieniczno­‑sanitarne,

 • śluza umywalkowo-fartuchowa.

Według rozporządzenia [13] pomieszczenie higieniczno-sanitarne powinno być dostępne z pomieszczenia pobytu pacjenta i wyposażone w:

 • miskę ustępową,

 • umywalkę z baterią uruchamianą bez kontaktu z dłonią,

 • dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym uruchamiany bez kontaktu z dłonią,

 • dozownik z mydłem w płynie, pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia,

 • pojemnik na zużyte ręczniki,

 • natrysk (z wyłączeniem izolatki w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii),

 • płuczkę-dezynfektor, gdy stosowane są baseny i kaczki wielorazowego użytku,

 • urządzenie do dekontaminacji oraz do utylizacji wkładów jednorazowych wraz z zawartością, które powinno być zainstalowane w sposób eliminujący zagrożenia dla pacjentów – w przypadku stosowania basenów i kaczek jednorazowych (w razie przeprowadzania dekontaminacji w urządzeniu znajdującym się w innym pomieszczeniu zlokalizowanym na terenie oddziału pod warunkiem transportu w szczelnych pojemnikach nie jest konieczne stosowanie takiego rozwiązania).

Śluza umywalkowo-fartuchowa powinna być wyposażona [13] w:

 • umywalkę z baterią uruchamianą bez kontaktu z dłonią,

 • dozownik z mydłem w płynie, dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym uruchamiany bez kontaktu z dłonią,

 • pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki,

 • zamykany pojemnik na brudną bieliznę,

 • miejsca na ubrania z zachowaniem rozdziału ubrań czystych i brudnych.

W zależności od rodzaju występującego zagrożenia stosowane są różne środki ochrony indywidualnej osób wchodzących do izolatki, np. maski ochronne, odzież ochronna, okulary ochronne.

W przypadku obecności w bioaerozolu mikroorganizmów z grupy najwyższego ryzyka konieczna jest odzież w postaci kombinezonów ochronnych zapewniających całkowitą izolację personelu od otoczenia. Analogiczne zabezpieczenia powinien stosować personel techniczny zajmujący się obsługą techniczną urządzeń i instalacji izolatki.

Izolatki według rozporządzenia [13] to pomieszczenia, w których ciśnienie powinno być niższe niż ciśnienie otoczenia: izolatka powinna być wyposażona w wentylację wymuszoną działającą na zasadzie podciśnienia w taki sposób, że ciśnienie w izolatce jest niższe niż na korytarzu i w śluzie.

Podciśnienie w izolatce stanowi jedną z barier ochronnych przed przenoszeniem się skażonego powietrza do pomieszczeń sąsiadujących. Zbyt mała różnica ciśnień może być przyczyną wydostawania się substancji szkodliwych na zewnątrz pomieszczenia, natomiast zbyt duża jest przyczyną przeciągów i prowadzi do utrudnionego otwierania drzwi [3].

Jednocześnie obowiązuje wymaganie stosowania w izolatkach wentylacji nawiewno­‑wywiewnej lub klimatyzacji zapewniającej parametry jakości powietrza dostosowane do funkcji tych pomieszczeń.

Przepływ powietrza będący następstwem gradacji ciś­nie­nia w pomieszczeniu izolatki powinien się odbywać z kierunku korytarza ogólnodostępnego poprzez śluzę umywalkowo-fartuchową, następnie przez pomieszczenie pobytu pacjenta do pomieszczenia higieniczno-sanitarnego (rys. 1).

Rozmieszczenie instalacji wentylacji

Rys. 1. Przykłady rozmieszczenia instalacji wentylacji i kierunku przepływu powietrza w izolatkach wg [1, 2]: 1 – śluza umywalkowo-fartuchowa, 2 – pomieszczenie pobytu pacjenta, 3 – pomieszczenie higieniczno-sanitarne, kolor czerwony – wywiewniki, kolor niebieski – nawiewniki

W przypadku oddziałów zakaźnych ciśnienie w korytarzach powinno być niższe od ciśnienia otaczającego oddział zakaźny.

CDC [8] zaleca, by ciśnienie w tzw. izolatkach brudnych było niższe względem ich otoczenia o wartość nie mniejszą niż 2,5 Pa, natomiast krotność wymian powietrza w izolatkach była nie mniejsza niż 12 h–1 (dla izolatek oddanych do użytkowania przed 2001 r. CDC tymczasowo dopuszcza krotność wymian powietrza niższą, lecz nie mniejszą niż 6 h–1).

Prowadząc badania nad sposobami przenoszenia prątków gruźlicy, Wells i Riley odkryli relację epidemiologiczną między liczbą przypadków infekcji a skutecznością wentylacji [10, 11]:

    (1)

gdzie:
h – współczynnik zmniejszenia ryzyka infekcji na skutek zastosowania wentylacji mechanicznej o wydajności Q,

• dla pomieszczeń bez wentylacji h = 1, co oznacza brak jej wpływu na ryzyko infekcji,
• dla pomieszczeń z wentylacją h < 1, co oznacza obniżenie ryzyka infekcji h razy,

I – liczba źródeł zakażeń, np. aktywnych nosicieli chorób zakaźnych [-],
q – liczba dawek infekcyjnych emitowanych w ciągu minuty przez źródło zakażenia [1/min],
p – wydajność wentylacji płucnej osoby zagrożonej infekcją [l/min],
t – czas ekspozycji osoby zagrożonej infekcją [min],
Q – ilość doprowadzanego świeżego powietrza [l/min].

Badania dotyczyły zakażeń powodowanych przez inhalację bioaerozolem. Przedstawiona zależność zakłada dokładne mieszanie powietrza przez wentylację mechaniczną, powodujące jednorodny rozkład chorobotwórczych mikroorganizmów w całej objętości wentylowanego pomieszczenia. Pomimo pewnych uproszczeń wyniki badań ewidentnie wykazały zdecydowany wpływ wentylacji pomieszczeń na ryzyko infekcji [5].

Szybkość usuwania zanieczyszczeń powietrza z pomieszczenia zależy od krotności wymian i tak np. wg wytycznych zapobiegania zakażeniom Mycobacterium tuberculosis przy 12 wymianach powietrza na godzinę 99-proc.; skuteczność usuwania uzyskuje się po upływie 23 minut, a do osiągnięcia 99,9-proc. skuteczności konieczne jest 35 minut [9].

Biorąc pod uwagę specyfikę tych pomieszczeń, należy zadbać o komfort przebywających w nich pacjentów, dla których sama izolacja jest czynnikiem stresogennym.

Czynnikami wpływającymi na poczucie komfortu cieplnego są:

 • temperatura powietrza,

 • wilgotność względna powietrza,

 • prędkość przepływu powietrza,

 • asymetria rozkładu temperatury w pomieszczeniu,

 • temperatura powierzchni otaczających.

Według [7] warunki komfortu cieplnego pacjentów leżących w izolatkach zapewnione są najczęściej wtedy, gdy temperatura wynosi 22–24,5°C, wilgotność względna powietrza to ok. 50%, a prędkość przepływu powietrza jest niższa od 0,3 m/s. Zbyt wysokie prędkości przepływu powietrza przez obszar pobytu pacjenta mogą być przyczyną odczuwania braku komfortu cieplnego, a zbyt wysoka wilgotność względna powietrza – poczucia duszności.

W celu zapewnienia ciągłości działania oraz zachowania właściwego stanu higienicznego instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji konieczne jest przeprowadzanie przeglądów, konserwacji oraz czyszczenia i dezynfekcji instalacji.

W § 39 rozporządzenia [13] zawarto następujące wymagania: Instalacje i urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji podlegają okresowemu przeglądowi, czyszczeniu lub dezynfekcji, lub wymianie elementów instalacji zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej niż co 12 miesięcy. Dokonanie czynności wymaga udokumentowania.

Procedury eksploatacyjne instalacji wentylacji i klimatyzacji należy dostosować do wymaganego stopnia szczelności pomieszczeń. Muszą one uwzględniać wyeliminowanie niebezpieczeństwa uwolnienia szkodliwych czynników biologicznych do otoczenia oraz minimalizować ryzyko zakażenia personelu technicznego i osób postronnych [1].

Instalacje wentylacji i klimatyzacji izolatek powinny być wyposażone w odpowiednie filtry.

W przypadku izolatek, w których przebywają pacjenci chorzy na szczególnie niebezpieczną chorobę zakaźną lub podejrzewani o taką chorobę, należy stosować tzw. filtry absolutne (HEPA lub ULPA). Dla izolatek tego rodzaju filtry te powinny być stosowane zarówno po stronie wywiewnej, jak i nawiewnej instalacji, najlepiej bezpośrednio w nawiewnikach i wywiewnikach, co zapobiega skażeniu pozostałych części instalacji.

W przypadku filtrów o dużej skuteczności filtracji, tzw. filtrów HEPA, rozkład skuteczności frakcyjnej zatrzymywania zanieczyszczeń znajduje swoje odbicie w skuteczności filtracji różnych rodzajów mikroorganizmów (rys. 2).

Liczba penetracji filtra HEPA

Rys. 2. Liczba penetracji na milion mikroorganizmów dla filtra HEPA o skuteczności filtracji 99,9%. Filtr w największym stopniu penetrują mikroorganizmy o wymiarach zbliżonych do wymiaru najbardziej przenikających cząstek (MPPS) [6]

Zastosowanie systemów wyporowych wentylacji z niskoturbulentnym przepływem powietrza przez całe pomieszczenie umożliwia osiągnięcie dużej czystości powietrza w izolatce. Niestety, systemy tego typu w porównaniu z systemami wentylacji mieszającej są droższe, zarówno pod względem inwestycyjnym, jak i eksploatacji. Na rys. 3 przedstawiono przykładowe rozwiązania rozdziału powietrza w pomieszczeniu pobytu pacjenta.

Pod uwagę należy wziąć również możliwość zastosowania lamp UV oddziałujących na miejsca potencjalnego skażenia powierzchni instalacji.

Rozdział powietrza w pomieszczeniu

Rys. 3. Przykłady rozdziału powietrza w pomieszczeniu pobytu pacjenta
Źródło: Rys. autora

Jeżeli izolatki nie wymagają wysokiego stopnia szczelności, czyli nie przebywają w nich pacjenci z chorobami szczególnie niebezpiecznymi pod względem epidemiologicznym, możliwe jest np. wyprowadzanie powietrza zużytego poza obszar przebywania ludzi i zwierząt bez konieczności stosowania filtrów wysokoskutecznych. Ze względów bezpieczeństwa wybór takiego rozwiązania należy przeanalizować ze służbami sanitarno­‑epidemiologicznymi.

Ze względów higieniczno-sanitarnych zalecane jest stosowanie instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w wykonaniu higienicznym, tzn. umożliwiającym czyszczenie i dezynfekcję. Instalacja powinna mieć otwory rewizyjne pozwalające na czyszczenie i dezynfekcję oraz zostać zabezpieczona przed dostępem osób postronnych.

Przeczytaj także: Wentylacja izolatek szpitalnych cz. 2. >>

Ze względu na duże ryzyko występowania w powietrzu izolatki drobnoustrojów chorobotwórczych nie powinno się stosować recyrkulacji powietrza. Odzysk ciepła powinien być realizowany wyłącznie przez wymienniki przeponowe, których konstrukcja uniemożliwia przenikanie powietrza wywiewanego do powietrza nawiewanego do izolatki.

Powietrze usuwane z izolatek powinno być wyprowadzane do obszarów, w których nie przebywają ludzie i zwierzęta.

Podsumowanie

Oddział dziecięcy powinien mieć przynajmniej jedną izolatkę wykonaną zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą [13].

Izolatka jest pomieszczeniem septycznym, zatem nie powinny w niej przebywać pacjenci o obniżonej odporności niebędący chorymi na chorobę zakaźną, np. osoby po przeszczepach. Jej szczelność powinna zostać dostosowana do występujących zagrożeń.

Należy stosować wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną podciśnieniową. Instalacja wentylacyjna powinna nie tylko zapewniać komfort pacjentom – celem jej zastosowania jest przede wszystkim obniżenie ryzyka wystąpienia takiego stężenia drobnoustrojów w powietrzu, które zwiększałoby ryzyko zakażeń, a także stworzenie ciśnieniowej bariery ochronnej przed przenikaniem drobnoustrojów z izolatki do otoczenia.

Wykonanie izolatki w szpitalach nowo budowanych w odróżnieniu od szpitali istniejących nastręcza mniej problemów technicznych.

Podstawą do projektu jest przeznaczenie obiektu służby zdrowia. Związane jest to przede wszystkim z wymaganiem dotyczącym hermetyczności pomieszczenia – bardziej szczelne powinny być izolatki oddziałów zakaźnych, szpitali zakaźnych, mniej natomiast izolatki szpitali ogólnych.

Powinny zostać spełnione wszystkie wymagania dotyczące izolatek na oddziałach dziecięcych zawarte w rozporządzeniu [13], a ponadto z uwagi na bezpieczeństwo personelu medycznego i technicznego oraz pacjentów i odwiedzających, osób przebywających lub mogących się znaleźć w pobliżu izolatki należy rozważyć dodatkowe środki bezpieczeństwa, których wybór powinien uwzględniać rodzaj zagrożeń epidemicznych.

W istniejących szpitalach wykonanie izolatki jest bardzo często utrudnione z uwagi na brak pomieszczeń mogących spełniać szczegółowe wymagania dotyczące izolacyjności pomieszczeń. Niejednokrotnie ze względu na lokalizację izolatki wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji jest kosztowne, tak samo jak wyposażenie pomieszczenia higieniczno-sanitarnego w płuczkę-dezynfektor basenów i kaczek.

Często popełnianym błędem jest jednoczesne wyposażenie izolatki w wentylację mechaniczną i grawitacyjną – w pomieszczeniu, w którym poprowadzono instalację wentylacji mechanicznej lub klimatyzacji, nie można stosować wentylacji grawitacyjnej [12].

Czas pokaże, czy szpitale ogólne, w których znajdują się oddziały dziecięce, dostosują się do wymagań ministra zdrowia dotyczących izolatek – dla wielu będzie to zadanie stosunkowo trudne ze względów lokalizacyjnych i finansowych.

Literatura

 1. Kaiser K., Wentylacja izolatek szpitalnych Cz. 1, „Rynek Instalacyjny” nr 12/2011.

 2. Kaiser K., Wentylacja izolatek szpitalnych Cz. 2, „Rynek Instalacyjny” nr 1-2/2012.

 3. Kaiser K., Wentylacja i klimatyzacja laboratoriów, Wyd. Grupa MEDIUM, Warszawa 2014.

 4. Kaiser K., Wolski A., Hałas i zanieczyszczenia w wentylacji, Wyd. Masta, Gdańsk 2011.

 5. Kaiser K., Wolski A., Klimatyzacja i wentylacja w szpitalach. Teoria i praktyka eksploatacji, Wyd. Masta, Gdańsk 2007.

 6. Kowalski W.J., Bahnfleth W., Airborne Respiratory Diseases and Mechanical Systems for control of microbes, The Pennsylvania State University, Architectural Engineering Dept., July 1998.

 7. Philips D.A., Sinclair R.J., Schuyler G.D., Isolation room ventilation design case studies, IAQ, ASHRAE, 2004.

 8. Guidelines for Environmental Infection Control in Health-Care Facilities, Recommendations of CDC and the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee (HICPAC), U.S. Department of Health and Human Services Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Atlanta 2003.

 9. Guidelines for Safe Work Practices in Human and Animal Medical Diagnostic Laboratories, Recommendations of a CDC-convened, Biosafety Blue Ribbon Panel, Morbidity and Mortality Weekly Report, CDC&P, Supplement, Vol. 61, January 2012.

 10. Nardell EA, Barnhart S, Permutt S., Control of tuberculosis in health care facilities: The rational application of patient isolation, building ventilation, air filtration, ultraviolet air disinfection, and personal respirators, Conference of the American College of Chest Physicians and the American Thoracic Society, Chicago, Nov. 1993.

 11. Riley R.L. et al., Aerial dissemination of pulmonary tuberculosis: a two-year study of contagion in a tuberculosis ward, „American Journal of Hygiene” No. 70, 1959.

 12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (DzU nr 75/2002, poz. 690, z późn. zm.).

 13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (DzU 2012, poz. 739).

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Maciej Danielak SFP – wskaźnik sprawności instalacji wentylacyjnych

SFP – wskaźnik sprawności instalacji wentylacyjnych SFP – wskaźnik sprawności instalacji wentylacyjnych

Rozwój branży budowlanej wiąże się z sukcesywnym zmniejszaniem zapotrzebowania na energię grzewczą (chłodniczą) budynków. Rośnie zatem znaczenie poziomu konsumpcji energii elektrycznej – wielkość jej zużycia...

Rozwój branży budowlanej wiąże się z sukcesywnym zmniejszaniem zapotrzebowania na energię grzewczą (chłodniczą) budynków. Rośnie zatem znaczenie poziomu konsumpcji energii elektrycznej – wielkość jej zużycia przez systemy wentylacyjno-klimatyzacyjne jest coraz ważniejszym aspektem doboru urządzeń.

mgr inż. Katarzyna Rybka Wentylacja na żądanie sterowana stężeniem CO2 w pomieszczeniach

Wentylacja na żądanie sterowana stężeniem CO2 w pomieszczeniach Wentylacja na żądanie sterowana stężeniem CO2 w pomieszczeniach

Nowoczesne systemy regulacji strumienia powietrza umożliwiają oszczędność energii przy jednoczesnym zapewnieniu komfortu użytkownikom. Wykorzystanie do sterowania wentylacją czujników zamontowanych w pomieszczeniach...

Nowoczesne systemy regulacji strumienia powietrza umożliwiają oszczędność energii przy jednoczesnym zapewnieniu komfortu użytkownikom. Wykorzystanie do sterowania wentylacją czujników zamontowanych w pomieszczeniach sprawia, że instalacja pracuje tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

mgr inż. Krzysztof Kaiser Wentylacja pomieszczeń centralnej sprężarkowni i centralnej próżni

Wentylacja pomieszczeń centralnej sprężarkowni i centralnej próżni Wentylacja pomieszczeń centralnej sprężarkowni i centralnej próżni

Pomieszczenia, w których montowane są sprężarki wchodzące w skład instalacji sprężonego powietrza i agregaty pomp próżniowych, wymagają odpowiedniej wentylacji i chłodzenia, a także czystości powietrza....

Pomieszczenia, w których montowane są sprężarki wchodzące w skład instalacji sprężonego powietrza i agregaty pomp próżniowych, wymagają odpowiedniej wentylacji i chłodzenia, a także czystości powietrza. Ma to istotny wpływ na eksploatację tych urządzeń – nieprawidłowa wentylacja grozi bowiem ich przegrzewaniem się i awarią.

dr inż., arch. Karolina Kurtz-Orecka, dr inż. Agata Siwińska Nowa charakterystyka energetyczna – przewodnik po normach | cz. 1. Straty ciepła przez przenikanie i wentylację

Nowa charakterystyka energetyczna – przewodnik po normach | cz. 1. Straty ciepła przez przenikanie i wentylację Nowa charakterystyka energetyczna – przewodnik po normach | cz. 1. Straty ciepła przez przenikanie i wentylację

W artykule poruszono problem zakresu stosowalności norm do obliczeń związanych z bilansowaniem energetycznym budynku na potrzeby sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej według nowej metodyki.

W artykule poruszono problem zakresu stosowalności norm do obliczeń związanych z bilansowaniem energetycznym budynku na potrzeby sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej według nowej metodyki.

dr inż. Maciej Besler, dr inż. Wojciech Cepiński, dr inż. Michał Fijewski Uzdatnianie powietrza w wymienniku gruntowym dla pomieszczeń o różnych wymaganiach

Uzdatnianie powietrza w wymienniku gruntowym dla pomieszczeń o różnych wymaganiach Uzdatnianie powietrza w wymienniku gruntowym dla pomieszczeń o różnych wymaganiach

O konieczności oszczędzania energii pierwotnej w instalacjach wentylacyjnych przekonana jest coraz większa rzesza użytkowników budynków. W związku z tym rozwiązania ograniczające zapotrzebowanie na energię...

O konieczności oszczędzania energii pierwotnej w instalacjach wentylacyjnych przekonana jest coraz większa rzesza użytkowników budynków. W związku z tym rozwiązania ograniczające zapotrzebowanie na energię stosowane są coraz powszechniej. Zastosowania wymienników odzyskujących ciepło i chłód wymagają także obowiązujące przepisy.

dr inż. Szymon Firląg, mgr inż. Artur Miszczuk Szczelność powietrzna budynków energooszczędnych a instalacje

Szczelność powietrzna budynków energooszczędnych a instalacje Szczelność powietrzna budynków energooszczędnych a instalacje

Osiągnięcie standardu budynku energooszczędnego jest często niemożliwe z uwagi na małą szczelność powietrzną obudowy obiektu. Zastosowanie mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła...

Osiągnięcie standardu budynku energooszczędnego jest często niemożliwe z uwagi na małą szczelność powietrzną obudowy obiektu. Zastosowanie mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła w znacznym stopniu ogranicza straty ciepła na podgrzanie powietrza wentylacyjnego. Dużo większego znaczenia nabierają wtedy straty ciepła spowodowane przez infiltrację.

dr inż. Maria Kostka, dr inż. Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa Obliczenia energetyczne gruntowych rurowych wymienników ciepła

Obliczenia energetyczne gruntowych rurowych wymienników ciepła Obliczenia energetyczne gruntowych rurowych wymienników ciepła

Autorki w oparciu o przywołaną w literaturze normę techniczną dotycząca metody obliczania strat energii w budynkach spowodowanych wentylacją i infiltracją powietrza dokonały obliczeń energetycznych strumienia...

Autorki w oparciu o przywołaną w literaturze normę techniczną dotycząca metody obliczania strat energii w budynkach spowodowanych wentylacją i infiltracją powietrza dokonały obliczeń energetycznych strumienia ciepła przepływającego z gruntu do powietrza przez gruntowe wymienniki ciepła. Tę metodę można także stosować przy obliczeniach dla central wentylacyjnych.

dr inż. Andrzej Bugaj System wentylacji na żądanie – zasady stosowania

System wentylacji na żądanie – zasady stosowania System wentylacji na żądanie – zasady stosowania

Wentylacja na żądanie może być stosowana głównie w pomieszczeniach ze zmienną bądź okresową obecnością ludzi. Poprawna eksploatacja takiego systemu w obiektach typu sale wykładowe, konferencyjne i kinowe...

Wentylacja na żądanie może być stosowana głównie w pomieszczeniach ze zmienną bądź okresową obecnością ludzi. Poprawna eksploatacja takiego systemu w obiektach typu sale wykładowe, konferencyjne i kinowe może przynieść oszczędność kosztów eksploatacyjnych na poziomie 50–60%, natomiast w biurach ok. 20%.

mgr inż. Krzysztof Kaiser Metody obniżania strat energetycznych i kosztów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji (cz. 1)

Metody obniżania strat energetycznych i kosztów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji (cz. 1) Metody obniżania strat energetycznych i kosztów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji (cz. 1)

Energia cieplna i elektryczna mają decydujący wpływ na koszty działania układów wentylacji i klimatyzacji. Koszty te można redukować, wykorzystując m.in. automatyczną regulację parametrów instalacji, w...

Energia cieplna i elektryczna mają decydujący wpływ na koszty działania układów wentylacji i klimatyzacji. Koszty te można redukować, wykorzystując m.in. automatyczną regulację parametrów instalacji, w tym płynną zmianę mocy dostarczanej do nagrzewnic i chłodnic. Istotną rolę w działaniach energooszczędnościowych odgrywa także eliminowanie wzajemnego niekorzystnego oddziaływania instalacji klimatyzacji i wentylacji oraz instalacji c.o. Koszty zużycia energii cieplnej mogą być także obniżane poprzez...

Redakcja RI Jaki marketing dla budowlanki jest najbardziej opłacalny?

Jaki marketing dla budowlanki jest najbardziej opłacalny? Jaki marketing dla budowlanki jest najbardziej opłacalny?

Małe firmy poszukują i skutecznie odnajdują klientów w Internecie. Przedstawiamy historie tych, które zarobiły na pozycjonowaniu strony internetowej w Google.

Małe firmy poszukują i skutecznie odnajdują klientów w Internecie. Przedstawiamy historie tych, które zarobiły na pozycjonowaniu strony internetowej w Google.

dr Michał Michałkiewicz, mgr inż. Karolina Popłonek Mikrobiologiczna jakość powietrza w hali kortów tenisowych

Mikrobiologiczna jakość powietrza w hali kortów tenisowych Mikrobiologiczna jakość powietrza w hali kortów tenisowych

Powietrze w obiektach sportowych powinno mieć jakość pozwalającą na podejmowanie dużego wysiłku fizycznego. Nadmiernemu stężeniu dwutlenku węgla oraz tworzeniu się bioaerozolu z bakteriami i grzybami mikroskopowymi...

Powietrze w obiektach sportowych powinno mieć jakość pozwalającą na podejmowanie dużego wysiłku fizycznego. Nadmiernemu stężeniu dwutlenku węgla oraz tworzeniu się bioaerozolu z bakteriami i grzybami mikroskopowymi zapobiega wymiana powietrza, a urządzenia i instalacje wentylacyjne należy systematycznie czyścić. Ma to szczególne znaczenie w sezonie zimowym.

mgr inż. Karol Kuczyński, mgr inż. Katarzyna Rybka Klimatyzacja precyzyjna

Klimatyzacja precyzyjna Klimatyzacja precyzyjna

Utrzymanie właściwych warunków mikroklimatu w pomieszczeniach, w których znajdują się wyjątkowo wrażliwe na zmiany temperatury urządzenia elektroniczne, należy do podstawowych zadań klimatyzacji precyzyjnej....

Utrzymanie właściwych warunków mikroklimatu w pomieszczeniach, w których znajdują się wyjątkowo wrażliwe na zmiany temperatury urządzenia elektroniczne, należy do podstawowych zadań klimatyzacji precyzyjnej. Jest ona stosowana przede wszystkim w serwerowniach, pomieszczeniach, w których gromadzone są bazy danych, oraz centralach telekomunikacyjnych, a także laboratoriach.

dr inż. Michał Szymański, dr inż. Łukasz Amanowicz, dr inż. Katarzyna Ratajczak, dr inż. Radosław Górzeński Instalacje HVAC laboratoriów chemicznych – wyposażenie techniczne. Wentylacja technologiczna

Instalacje HVAC laboratoriów chemicznych – wyposażenie techniczne. Wentylacja technologiczna Instalacje HVAC laboratoriów chemicznych – wyposażenie techniczne. Wentylacja technologiczna

W poprzednim artykule ("Rynek Instalacyjny" nr 11/2015) omówiono elementy technicznego wyposażenia pomieszczeń laboratoriów chemicznych z punktu widzenia wentylacji ogólnej i jej współpracy z wentylacją...

W poprzednim artykule ("Rynek Instalacyjny" nr 11/2015) omówiono elementy technicznego wyposażenia pomieszczeń laboratoriów chemicznych z punktu widzenia wentylacji ogólnej i jej współpracy z wentylacją technologiczną. Poniżej przedstawione zostały elementy związane z wentylacją technologiczną, takie jak digestoria, filtry/skrubery, ssawki, okapy oraz szafy wentylowane.

Uniwersal, mgr inż. Krzysztof Nowak Szukanie maksymalnej efektywności wywietrzników grawitacyjnych Zefir-150

Szukanie maksymalnej efektywności wywietrzników grawitacyjnych Zefir-150 Szukanie maksymalnej efektywności wywietrzników grawitacyjnych Zefir-150

Wymagania stawiane przez współczesny świat techniki nie pozwalają spocząć na laurach. Również ambitny projektant urządzeń wentylacyjnych ciągle poszukuje nowych rozwiązań, które wdrożone w nowy wyrób lub...

Wymagania stawiane przez współczesny świat techniki nie pozwalają spocząć na laurach. Również ambitny projektant urządzeń wentylacyjnych ciągle poszukuje nowych rozwiązań, które wdrożone w nowy wyrób lub już istniejący ale będący na etapie modyfikowania , pozwoli postawić go na wyższym poziomie jakości i zwiększy efektywność jego działania.

dr inż. Magorzata Basińska, dr Michał Michałkiewicz Zanieczyszczenia powietrza i ich wpływ na zdrowie człowieka

Zanieczyszczenia powietrza i ich wpływ na zdrowie człowieka Zanieczyszczenia powietrza i ich wpływ na zdrowie człowieka

Zagadnienia w artykule dotyczą takich spraw jak: charakterystyka powietrza (jego jakość, udział składników gazowych, określenie zanieczyszczeń naturalnych i antropogenicznych), zanieczyszczenia pyłowe...

Zagadnienia w artykule dotyczą takich spraw jak: charakterystyka powietrza (jego jakość, udział składników gazowych, określenie zanieczyszczeń naturalnych i antropogenicznych), zanieczyszczenia pyłowe i mikrobiologiczne oraz ich wpływ na zdrowie człowieka, wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka, a także tzw. syndromy chorego budynku (SBS) w budynkach mieszkalnych, biurowych, czy szkolnych.

dr inż. Jarosław Müller, mgr inż. Edyta Ciesielska Porównanie systemów klimatyzacji obiektu biurowego wyposażonego w dwa typy okien

Porównanie systemów klimatyzacji obiektu biurowego wyposażonego w dwa typy okien Porównanie systemów klimatyzacji obiektu biurowego wyposażonego w dwa typy okien

Okna przeciwsłoneczne redukują ilość energii słonecznej wpadającej do przeszklonych pomieszczeń w stopniu umożliwiającym projektowanie mniej obciążonych układów chłodzących. W analizowanym budynku redukcja...

Okna przeciwsłoneczne redukują ilość energii słonecznej wpadającej do przeszklonych pomieszczeń w stopniu umożliwiającym projektowanie mniej obciążonych układów chłodzących. W analizowanym budynku redukcja kosztów eksploatacyjnych jest na tyle znacząca, że dodatkowe nakłady inwestycyjne na okna przeciwsłoneczne zwracają się po około 3 latach eksploatacji.

dr inż. Maria Kostka Wymagania ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych

Wymagania ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych Wymagania ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych

Nowe wymagania dla urządzeń wentylacyjnych w zakresie oszczędności energii warunkują wprowadzenie ich do obrotu i dopuszczenie do użytku. Zmiany wprowadzane są dwuetapowo – od początku 2016 i 2018 r. Nowe...

Nowe wymagania dla urządzeń wentylacyjnych w zakresie oszczędności energii warunkują wprowadzenie ich do obrotu i dopuszczenie do użytku. Zmiany wprowadzane są dwuetapowo – od początku 2016 i 2018 r. Nowe wymogi zobowiązują producentów do podawania informacji istotnych z punktu widzenia późniejszej eksploatacji. Dane te umożliwiają porównywanie urządzeń. Rzeczywiste koszty eksploatacji instalacji zależą jednak od wielu parametrów, z których część ustalana jest indywidualnie dla danego systemu na...

dr inż. Magorzata Basińska, dr Michał Michałkiewicz, dr inż. Radosław Górzeński Jakość powietrza - Przepisy i wymagania dotyczące komfortu termicznego - minimalnego strumienia powietrza - stężenia ditlenku węgla i pyłów

Jakość powietrza - Przepisy i wymagania dotyczące komfortu termicznego - minimalnego strumienia powietrza - stężenia ditlenku węgla i pyłów Jakość powietrza - Przepisy i wymagania dotyczące komfortu termicznego - minimalnego strumienia powietrza - stężenia ditlenku węgla i pyłów

Artykuł przedstawia metody oceny jakości powietrza wewnętrznego w budynkach zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w normach i rozporządzeniach. Zwrócono w nim uwagę na komfort cieplny pomieszczeń,...

Artykuł przedstawia metody oceny jakości powietrza wewnętrznego w budynkach zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w normach i rozporządzeniach. Zwrócono w nim uwagę na komfort cieplny pomieszczeń, warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki, jakość powietrza wewnętrznego, minimalny strumień powietrza, stężenie dwutlenku węgla, a także obecność pyłów.

dr inż. Anna Charkowska, mgr inż. Andrzej Różycki, mgr inż. Radosław Lenarski Projekt wytycznych projektowania, wykonania, odbiorów i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji obiektów służby zdrowia – cz. 2

Projekt wytycznych projektowania, wykonania, odbiorów i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji obiektów służby zdrowia – cz. 2 Projekt wytycznych projektowania, wykonania, odbiorów i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji obiektów służby zdrowia – cz. 2

W pierwszej części artykułu (Rynek Instalacyjny 7–8/2016) omówiono założenia dla klasyfikacji pomieszczeń przyjętej w projekcie „Wytycznych…” oraz opisano wymagania względem czystości powietrza w pomieszczeniach...

W pierwszej części artykułu (Rynek Instalacyjny 7–8/2016) omówiono założenia dla klasyfikacji pomieszczeń przyjętej w projekcie „Wytycznych…” oraz opisano wymagania względem czystości powietrza w pomieszczeniach poszczególnych klas. Poniżej scharakteryzowano zagadnienia dotyczące procesu inwestycyjnego, odbiorowego oraz eksploatacyjnego.

dr inż. Magorzata Basińska, dr Michał Michałkiewicz, dr inż. Radosław Górzeński Stan systemu wentylacyjnego w budynku edukacyjnym i jego wpływ na jakość powietrza – analiza przypadku

Stan systemu wentylacyjnego w budynku edukacyjnym i jego wpływ na jakość powietrza – analiza przypadku Stan systemu wentylacyjnego w budynku edukacyjnym i jego wpływ na jakość powietrza – analiza przypadku

W analizowanym obiekcie pomimo modernizacji instalacja wentylacji naturalnej nie spełniła swojej funkcji. Poprawa układu wywiewnego bez prawidłowego doprowadzenia odpowiedniej ilości świeżego powietrza...

W analizowanym obiekcie pomimo modernizacji instalacja wentylacji naturalnej nie spełniła swojej funkcji. Poprawa układu wywiewnego bez prawidłowego doprowadzenia odpowiedniej ilości świeżego powietrza zewnętrznego nie skutkuje polepszeniem jakości powietrza wewnętrznego. W obiektach szkolnych o zakresie prac modernizacyjnych decydują często ograniczone środki inwestycyjne, a w trakcie eksploatacji wentylacja pomieszczeń jest nierzadko świadomie ograniczana w celu obniżenia kosztów ogrzewania budynku.

Bartłomiej Adamski Wymiarowanie instalacji do odzysku ciepła przegrzania i skraplania ze sprężarkowych agregatów chłodniczych

Wymiarowanie instalacji do odzysku ciepła przegrzania i skraplania ze sprężarkowych agregatów chłodniczych Wymiarowanie instalacji do odzysku ciepła przegrzania i skraplania ze sprężarkowych agregatów chłodniczych

Wymiarowanie instalacji do odzysku ciepła przegrzania i skraplania ze sprężarkowych agregatów chłodniczych, Bartłomiej Adamski

Wymiarowanie instalacji do odzysku ciepła przegrzania i skraplania ze sprężarkowych agregatów chłodniczych, Bartłomiej Adamski

dr inż. Kazimierz Wojtas Wymagania i zasady nowej klasyfikacji filtrów w systemach wentylacji budynków

Wymagania i zasady nowej klasyfikacji filtrów w systemach wentylacji budynków Wymagania i zasady nowej klasyfikacji filtrów w systemach wentylacji budynków

Z punktu widzenia energii i kosztów filtracja powietrza jest w wentylacji zjawiskiem niekorzystnym, gdyż każdy, szczególnie zabrudzony filtr generuje zwiększone zużycie energii oraz zwiększa koszty inwestycyjne...

Z punktu widzenia energii i kosztów filtracja powietrza jest w wentylacji zjawiskiem niekorzystnym, gdyż każdy, szczególnie zabrudzony filtr generuje zwiększone zużycie energii oraz zwiększa koszty inwestycyjne i eksploatacyjne. Jest to konsekwencją konieczności zastosowania wentylacji mechanicznej, której rozwój wspierany jest przez budownictwo energooszczędne, przede wszystkim potrzebę hermetyzacji budynków i kontrolowania wentylacji z odzyskiem ciepła.

dr inż. Kazimierz Wojtas Konsekwencje wprowadzenia nowej klasyfikacji filtrów dla wentylacji wg normy EN-ISO 16890

Konsekwencje wprowadzenia nowej klasyfikacji filtrów dla wentylacji wg normy EN-ISO 16890 Konsekwencje wprowadzenia nowej klasyfikacji filtrów dla wentylacji wg normy EN-ISO 16890

Nowa norma EN-ISO 16890 wprowadza m.in. 30 klas filtrów w miejsce obecnych 5 i zmienia zasady ich doboru w systemach wentylacji mechanicznej. Nie ma niestety prostej metody przeliczania dotychczasowych...

Nowa norma EN-ISO 16890 wprowadza m.in. 30 klas filtrów w miejsce obecnych 5 i zmienia zasady ich doboru w systemach wentylacji mechanicznej. Nie ma niestety prostej metody przeliczania dotychczasowych klas na nowe. Z tego powodu przed producentami urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych stoi m.in. zadanie sformułowania całkowicie nowych wymagań w zakresie ochrony powierzchni wymienników ciepła przed ich zanieczyszczeniem w trakcie eksploatacji. W artykule zawarto propozycję prostego wskaźnika...

mgr inż. Krzysztof Kegler Koszty instalacji wentylacyjnej z materiałów kompozytowych w porównaniu do rozwiązań tradycyjnych

Koszty instalacji wentylacyjnej z materiałów kompozytowych w porównaniu do rozwiązań tradycyjnych Koszty instalacji wentylacyjnej z materiałów kompozytowych w porównaniu do rozwiązań tradycyjnych

Wysokie wymagania akustyczne niektórych obiektów wymagają zastosowania w instalacji wentylacyjnej specjalnych rozwiązań, zarówno w zakresie przygotowania, jak i dystrybucji powietrza. Cichą pracę instalacji...

Wysokie wymagania akustyczne niektórych obiektów wymagają zastosowania w instalacji wentylacyjnej specjalnych rozwiązań, zarówno w zakresie przygotowania, jak i dystrybucji powietrza. Cichą pracę instalacji uzyskuje się m.in. dzięki zastosowaniu kompozytowych przewodów wentylacyjnych oraz odpowiednich nawiewników.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.