RynekInstalacyjny.pl

Obliczenia energetyczne gruntowych rurowych wymienników ciepła

Energy calculation model of earth-air tube heat exchangers

collage: J.Sawicki

collage: J.Sawicki

Znowelizowane rozporządzenie w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej [1] stanowi podstawę oceny energetycznej budynków oraz systemów grzewczych i wentylacyjnych. Rozporządzenie to podaje jednak jedynie ogólną informację o konieczności uwzględniania energii pozyskanej z gruntu w obliczeniach energetycznych systemów wentylacyjnych, grzewczych i chłodniczych.

Zobacz także

PRO-VENT SYSTEMY WENTYLACYJNE Komfortowa wentylacja dla budynku z czystym powietrzem

Komfortowa wentylacja dla budynku z czystym powietrzem Komfortowa wentylacja dla budynku z czystym powietrzem

Komfortowa wentylacja pozwala ograniczyć koszty ogrzewania, a latem naturalnie i zdrowo schłodzić powietrze. Co więcej, pomaga zapobiegać uczuciu duszności w okresie upałów, a zimą dowilżać suche powietrze...

Komfortowa wentylacja pozwala ograniczyć koszty ogrzewania, a latem naturalnie i zdrowo schłodzić powietrze. Co więcej, pomaga zapobiegać uczuciu duszności w okresie upałów, a zimą dowilżać suche powietrze w budynku. Dobrze, jeśli działa także prozdrowotnie, redukując stężenie bakterii i grzybów w powietrzu wentylacyjnym.

Wilo Polska Sp. z o.o. Oferta dla chłodnictwa

Oferta dla chłodnictwa Oferta dla chłodnictwa

Oferta Wilo dla chłodnictwa to nie tylko popularne, wysokosprawne pompy bezdławnicowe, które mogą również pracować z mieszaniną woda-glikol w stężeniu do 50%, ale także cała gama pomp, które doskonale...

Oferta Wilo dla chłodnictwa to nie tylko popularne, wysokosprawne pompy bezdławnicowe, które mogą również pracować z mieszaniną woda-glikol w stężeniu do 50%, ale także cała gama pomp, które doskonale sprawdzają się w obiegach chłodniczych pierwotnych i wtórnych wodnych i wodno-glikolowych. Coraz częściej w w/w układach stosuje się również jako medium mrówczan potasu, który przy pewnych zastrzeżeniach może być przetłaczany za pomocą pomp Wilo.

Energoterm Generatory jonów ujemnych w instalacjach wentylacyjnych

Generatory jonów ujemnych w instalacjach wentylacyjnych Generatory jonów ujemnych w instalacjach wentylacyjnych

Jesteśmy firmą zajmującą się prefabrykacją oraz montażem instalacji wentylacyjnych. Nasze wieloletnie doświadczenie w realizacjach wielu projektów skłania nas do szukania nowych rozwiązań w dziedzinie...

Jesteśmy firmą zajmującą się prefabrykacją oraz montażem instalacji wentylacyjnych. Nasze wieloletnie doświadczenie w realizacjach wielu projektów skłania nas do szukania nowych rozwiązań w dziedzinie wentylacji. Wychodząc naprzeciw polepszaniu warunków bytowych ludzi przebywających w pomieszczeniach z wentylacją i rekuperacją, wprowadziliśmy w tych instalacjach montaż generatorów emitujących jony ujemne nazywane aerojonami.

Poszukiwanie szczegółowych informacji na temat obliczania bilansu energetycznego systemów wentylacyjnych w normie PN-EN ISO 13790 Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Obliczenia zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia [2] prowadzi do normy PN-EN 15241 Wentylacja budynków. Metody obliczania strat energii w budynkach spowodowanych wentylacją i infiltracją powietrza [3].

Czytaj także >> Analiza CFD wydajności rurowego wymiennika ciepła

Dokument ten podaje uproszczony model przeponowego (rurowego) gruntowego wymiennika ciepła, który umożliwia obliczenie średniej miesięcznej temperatury powietrza wypływającego z GWC oraz strumienia ciepła przepływającego z gruntu do powietrza w zależności od prędkości przepływu i charakterystycznych parametrów przewodu, przy całorocznej eksploatacji wymiennika. Wykorzystanie metody przytoczonej w normie pozwala zatem na zdobycie brakujących do tej pory informacji o miesięcznych uzyskach energii z gruntu i powinna być ona stosowana w obliczeniach energetycznych budynków.

Jakie są wymagania jakości powietrza w przedszkolach i szkołach na 2021 rok? Pobierz bezpłatny e-book »

Temperatura gruntu

Przedstawiona w normie [3] metoda pozwala na obliczenie temperatury gruntu w zależności od głębokości położenia przewodów oraz rodzaju gruntu, średniorocznej temperatury powietrza zewnętrznego, a także maksymalnej i minimalnej średniej miesięcznej temperatury powietrza zewnętrznego. Wspomniane temperatury są charakterystyczne dla lokalizacji obiektu – dane niezbędne do obliczeń dla wszystkich stacji meteorologicznych na terenie Polski przedstawiono w tabeli 1.   

TG – temperatura gruntu, °C;
gm – współczynnik korekcyjny zależny od rodzaju gruntu, wg tabeli 2;
TAM – średnioroczna temperatura powietrza zewnętrznego, °C;
AH – współczynnik poprawkowy amplitudy;
ΔTA – amplituda rocznych zmian temperatury powietrza zewnętrznego, °C;
JH – numer godziny w roku;
VS – przesunięcie krzywej.

Miesięczne temperatury powietrza

Tabela 1. Średnia miesięczna temperatura powietrza zewnętrznego oraz amplituda rocznych zmian temperatury

Współczynnik korekcyjny

Tabela 2. Wartości współczynnika korekcyjnego gm dla różnych materiałów gruntu [3]

Wartości współczynnika poprawkowego amplitudy umożliwiają uwzględnienie bezwładności gruntu, która zależy od głębokości, na której ułożony został wymiennik. Od parametru tego zależne jest również przesunięcie krzywej – VS. Wartości AH i VS mogą zostać obliczone na podstawie zależności:

gdzie:

h – głębokość położenia przewodów wymiennika (w [3] oznaczana jako depth), m.

Amplitudę rocznych zmian temperatury powietrza zewnętrznego ΔTA oblicza się jako różnicę między wartością maksymalną (np. w lipcu) i minimalną (np. w styczniu) średniomiesięcznej temperatury powietrza zewnętrznego, podzieloną przez 2.

Zestawienie średniomiesięcznych temperatur dla stacji meteorologicznych na terenie Polski, wraz z oznaczeniem wartości maksymalnych i minimalnych przyjmowanych do obliczeń, podano w tabeli 1.

Czytaj także >> Uzdatnianie powietrza w wymienniku gruntowym dla pomieszczeń o różnych wymaganiach

Temperatura powietrza za GWC

Kolejnym krokiem w obliczeniach jest określenie temperatury powietrza opuszczającego wymiennik gruntowy. W tym celu niezbędne jest zdefiniowanie strumienia powietrza przepływającego przez GWC oraz jego budowy – długości, liczby kolektorów, średnicy zewnętrznej i wewnętrznej przewodów. Konieczne jest także określenie przewodności cieplnej materiału, z którego został on wykonany. Dane dotyczące strumienia powietrza oraz parametrów wymiennika ustala projektant instalacji.

TAirOut – temperatura powietrza opuszczającego GWC, °C;
TAirIn – temperatura powietrza przed GWC (temperatura powietrza zewnętrznego), °C;
Ud – współczynnik przenikania ciepła przewodu powietrznego, W/(m2·K);
MAir – strumień masy suchego powietrza, kg/s;
CpAir – ciepło właściwe powietrza, CpAir = 1005 J/(kg K);AS – pole powierzchni przewodu, m2.

Przy czym:
di – średnica wewnętrzna przewodu, m;
ld – długość przewodu, m.

MAir – strumień masowy powietrza, kg/s;
VAir – strumień powietrza przepływający przez GWC, m3/h;
ρAir – gęstość powietrza, w obliczeniach inżynierskich przyjmowana zazwyczaj jako 1,2 kg/m3 (w [3] oznaczana jako Rho_Air).

Współczynnik przenikania ciepła przewodu powietrznego zależy od przewodności cieplnej materiału, z którego został on wykonany, współczynnika przejmowania ciepła od wewnętrznej strony przewodu oraz jego średnicy.

λ – współczynnik przewodzenia ciepła dla materiału przewodów (w [3] oznaczany jako kd), W/(m·K);
do – średnica zewnętrzna przewodu, m;
α – współczynnik przejmowania ciepła od strony wewnętrznej przewodu (w [3] oznaczany jako hi), W/(m2·K).

Wartość współczynnika przewodzenia ciepła dla materiału przewodów powinna zostać określona na podstawie dokumentacji technicznej producenta rur wymiennika. Dla najbardziej typowych materiałów wartość tę można przyjmować z zakresów przedstawionych w tabeli 3.

Współczynnik przewodzenia ciepła

Tabela 3. Wartości współczynnika przewodzenia ciepła różnych materiałów GWC

Współczynnik przejmowania ciepła od wewnętrznej strony przewodu obliczany jest ze wzoru:

gdzie:
Θm – średnia arytmetyczna temperatura powietrza dopływającego i wypływającego z wymiennika, °C.

Zgodnie z normą [3] w powyższym równaniu można dokonać uproszczenia, zakładając, że średnia arytmetyczna temperatura powietrza dopływającego i wypływającego z GWC jest równa wartości temperatury powietrza do niego dopływającego Θm = TAirIn. Dokładne określenie wartości θm jest możliwe poprzez wykonanie iteracji obliczeń, jednak wyniki uzyskane dzięki uproszczeniu cechują się wystarczającą dokładnością na potrzeby inżynierskie.

Przykładowo, różnica w wynikach pomiędzy metodą uproszczoną a iteracyjną w prezentowanym poniżej rachunku wyniosła mniej niż 0,5%.

Warto też przeczytać: Ile kosztuje wentylacja w budynku pasywnym?

Strumień ciepła przekazany do powietrza

Wartości średniego strumienia ciepła Q możliwego do przekazania z gruntu do powietrza mogą przybierać wartości dodatnie oraz ujemne. W przypadku tych pierwszych powietrze przepływające przez wymiennik ogrzewane jest od cieplejszego gruntu. W drugim przypadku powietrze jest ochładzane przez grunt, zatem obliczona energia stanowi "darmową" energię chłodniczą pozyskiwaną dla budynku.

Pomoce do obliczeń

W tabeli 1 przedstawiono niezbędne do obliczeń dane dla wszystkich stacji meteorologicznych w Polsce wraz z oznaczeniem maksymalnej i minimalnej średniomiesięcznej temperatury powietrza.

Jakie są wymagania jakości powietrza w przedszkolach i szkołach na 2021 rok? Pobierz bezpłatny e-book »

Przykładowe obliczenia

Poniżej przedstawiono wyniki obliczeń ilości energii oraz efektywności energetycznej GWC uzyskanej z gruntu dla przykładowego budynku jednorodzinnego wentylowanego mechanicznie, zlokalizowanego we Wrocławiu. Założony strumień powietrza wentylującego wynosi 300 m3/h, a trzy kolektory wymiennika mają łączną długość 60 m. Wymiennik został wykonany z rur PE-HD o przewodności cieplnej 0,45 W/(m K) i średnicy zewnętrznej 110 mm oraz ułożony w gruncie wilgotnym.

Na rys. 1 przedstawiono średnie temperatury gruntu w ciągu całego roku dla czterech przykładowych głębokości ułożenia rur wymiennika. Podano również średniomiesięczne wartości temperatury zewnętrznej dla wybranej lokalizacji.

Średnia temperatura gruntu

Rys. 1. Średnia temperatura gruntu oraz średniomiesięczna temperatura zewnętrzna dla Wrocławia

W przykładzie obliczeniowym przyjęto głębokość ułożenia przewodów 1,5 m. Informacje zawarte na rys. 1 uzasadniają przebieg temperatury za GWC pokazany w tabeli 4 – najniższa temperatura powietrza opuszczającego wymiennik gruntowy występuje w okresie wiosennym, kiedy temperatura powietrza zewnętrznego utrzymuje się na stosunkowo wysokim poziomie. W okresie takim, żeby nie następowało niepożądane wychłodzenie powietrza dostarczanego do budynku, wykorzystywana powinna być dodatkowa czerpnia (np. terenowa lub ścienna) pozwalająca na dostarczenie do budynku powietrza z pominięciem GWC.

Temperatura przed i za wymiennikiem

Tabela 4. Temperatura powietrza zewnętrznego i za wymiennikiem gruntowym, wielkość strumienia ciepła przekazanego z gruntu do powietrza oraz efektywność odzysku ciepła

Dodatkowa czerpnia wykorzystywana jest także w innych okresach roku, np. kiedy temperatury zewnętrzne wyraźnie odbiegają od wartości średniomiesięcznych.

Przełączanie przepływu powietrza w najprostszych systemach wentylacyjnych odbywać się może sezonowo, tzn. na okres przejściowy (wiosna i jesień), kiedy na zewnątrz utrzymują się dodatnie, umiarkowane temperatury, wymiennik jest wyłączany z eksploatacji, co umożliwia jego regenerację przed sezonem letnim i zimowym.

W okresie najcieplejszym (lato, godziny dzienne) wymiennik jest ponownie uruchamiany i pozwala na ochłodzenie powietrza napływającego do budynku.

W bardziej zaawansowanym wariancie sterowania, pozwalającym na maksymalne wykorzystanie energii gruntu, przełączanie może być nadzorowane przez układ automatycznej regulacji w oparciu o wskazania czujników temperatury powietrza zewnętrznego i za GWC, a w przypadku rozbudowanych systemów wentylacyjnych także powietrza w pomieszczeniu czy też za wymiennikiem do odzysku ciepła w centrali.

W tabeli 4 przedstawiono wyniki obliczeń temperatury powietrza za wymiennikiem gruntowym oraz strumienia ciepła przekazanego do powietrza dla ułożenia przewodów na głębokości 1,5 m pod powierzchnią terenu. Otrzymane dane wykorzystano do wyznaczenia rzeczywistej ilości energii przekazywanej w okresie miesięcznym od gruntu do powietrza QGWCrz. Co ważne, w celu wyznaczenia ilości dostarczanej do powietrza energii nie należy korzystać bezpośrednio z wartości średniego strumienia ciepła QGWCśr, gdyż wartość ta odzwierciedla możliwą moc wymiennika, a ilość przekazanej energii jest warunkowana również pojemnością cieplną przetłaczanego powietrza.

gdzie:
τ – czas pracy wymiennika (liczba godzin w miesiącu), h.

Różnica w możliwej oraz rzeczywiście uzyskanej ilości energii wynika z przyjętych założeń dotyczących minimalnej temperatury powietrza opuszczającego wymiennik. Najczęściej przyjmuje się, że GWC ma pozwolić na uzyskiwanie za nim dodatniej temperatury powietrza w ciągu całego roku, co umożliwia ochronę przed zamarzaniem wymiennika do odzysku ciepła w centrali. Skutkuje to niestety niewykorzystywaniem w pełni jego możliwości w pozostałych okresach roku.

W kolejnym kroku wykonano obliczenia zapotrzebowania na energię do podgrzania założonych 300 m3/h powietrza – Qwent, co pozwoliło ocenić efektywność energetyczną wymiennika gruntowego ηGWC.

Informacja ta oraz założenie sprawności temperaturowej odzysku ciepła w rekuperatorze wynoszącej 85% umożliwiły wyliczenie łącznej efektywności odzysku ciepła ηoc oraz zapotrzebowania na energię użytkową dla systemu wentylacji QVE.

Uwzględnienie pracy GWC i rekuperatora wymaga szeregowego połączenia dwóch urządzeń pozyskujących ciepło dla systemu wentylacji, a ich łączna efektywność może zostać określona wg następującej zależności [1]:

gdzie:
ηREK – sprawność temperaturowa odzysku ciepła z powierza wywiewanego w centrali wentylacyjnej.

W analizie przyjęto wymaganą temperaturę powietrza nawiewanego Tnaw = 20°C.

Pominięto kwestię wpływu parametrów powietrza na rzeczywistą efektywność rekuperatora. Nie uwzględniono również wpływu występowania zysków ciepła w pomieszczeniach – zwiększając temperaturę wywiewu, zmieniają one parametry pracy całego układu.

Analizując wyniki przeprowadzone dla cykli miesięcznych, zauważyć można, że w okresie od września do lutego powietrze przepływające przez gruntowy wymiennik ciepła ulegać będzie wstępnemu ogrzaniu. Pozwoli to na zmniejszenie ilości energii grzewczej dostarczanej do budynku w okresie zimowym.

Ponadto wyższa temperatura powietrza za GWC zmniejszać będzie prawdopodobieństwo wystąpienia zamarzania wymiennika do odzysku ciepła zastosowanego w centrali, co przełoży się na dodatkowe obniżenie kosztów eksploatacji urządzenia. W pozostałej części roku powietrze przepływające przez wymiennik będzie ochładzane.

W pewnych okresach – np. w marcu czy kwietniu – może to wymagać uruchomienia drugiej czerpni powietrza (np. terenowej, ściennej) w celu pominięcia GWC. Jej brak skutkować będzie niepotrzebnym obniżeniem efektywności odzysku ciepła w układzie wentylacyjnym.

W tabeli 4 zjawisko to widoczne jest w nieuzasadnionym energetycznie obniżeniu temperatury powietrza opuszczającego wymiennik gruntowy. Dla okresu letniego widoczna jest możliwość dostarczenia "darmowej" energii chłodniczej do budynku.

Analiza uzyskanych wyników budzi pewne wątpliwości co do obliczonej wartości temperatury powietrza za GWC w okresie wiosennym i letnim, od marca do sierpnia.

Pomiary prowadzone na rzeczywistych wymiennikach ciepła [m.in. 4, 5] nie potwierdzają utrzymywania w tych okresach tak niskiej temperatury powietrza opuszczającego GWC.

Odpowiedź gruntu na pojawienie się wyższej temperatury zewnętrznej jest w wykonanych wymiennikach szybsza, niż wykazuje to model przedstawiony w normie.

Wartości temperatury powietrza uzyskane z obliczeń przeprowadzonych dla okresu jesiennego i zimowego, od września do lutego, są natomiast zbliżone do wyników uzyskanych w obiektach rzeczywistych.

Nasuwa się zatem wniosek, że metoda przytoczona w normie EN 15241 [3] może być wykorzystywana z pewną dokładnością do symulacji okresu grzewczego, jednak dla okresu wiosenno-letniego (III–VIII) może spowodować istotne błędy obliczeniowe.

Podsumowanie

Metoda obliczania strumienia ciepła przepływającego z gruntu do powietrza przedstawiona w normie EN 15241 [3] powinna znaleźć zastosowanie przy wykonywaniu obliczeń charakterystyki energetycznej budynków wykorzystujących powietrzne przeponowe wymienniki gruntowe w systemach wentylacyjnych, grzewczych oraz chłodniczych. Zaleca się jednak dużą ostrożność w interpretacji wyników, szczególnie dla miesięcy wiosennych i letnich.

Zastosowanie proponowanej metody do oceny możliwości chłodniczych GWC wydaje się obarczone zbyt dużym błędem – uzyskiwana w obliczeniach niska temperatura powietrza opuszczającego wymiennik na wiosnę i w lecie powodować będzie zawyżenie ilości uzyskanej energii chłodniczej.

Ograniczeniem przytoczonej metody jest również przyjęty czas wykorzystywania wymiennika – model zakłada bowiem, że instalacja pracuje w sposób ciągły.

Wykorzystanie przedstawionych zależności do obliczeń energii uzyskanej w instalacjach pracujących okresowo będzie niezmiernie trudne. Możliwe jest co prawda określenie na podstawie danych meteorologicznych średniej temperatury powietrza zewnętrznego napływającego do wymiennika w cyklu jego pracy, nie sposób jednak w prosty sposób uwzględnić regeneracji gruntu w okresach przestoju instalacji. Dodatkowo, stosując ten model, napotyka się pewne trudności wynikające z przyjętego kroku czasowego.

Przykładowo w razie zastosowania dodatkowej czerpni powietrza konieczna jest samodzielna ocena, w których miesiącach GWC pracuje, a w których nie. Należy mieć również świadomość niedokładności wynikających z tak arbitralnej oceny.

Przytoczona metoda nie znajduje również zastosowania w systemach wykorzystujących wymienniki żwirowe, które wykorzystywane są w instalacjach technicznych z równym powodzeniem jak wymienniki rurowe.

Przeczytaj także: Montaż rekuperatowa w remontowanym domu

Literatura

  1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (DzU 2015, poz. 376)

  2. PN-EN ISO 13790 Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Obliczenia zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia.

  3. EN 15241 Wentylacja budynków. Metody obliczania strat energii w budynkach spowodowanych wentylacją i infiltracją powietrza.

  4. Kostka M., Uzdatnianie powietrza wentylującego w przeponowym gruntowym wymienniku ciepła na podstawie badań in situ, Air, Heat & Energy in Buildings, Wrocław 2014.

  5. www.wymiennikgruntowy.pl.

 

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Redakcja RI Co warto wiedzieć o wentylacji higrosterowanej

Co warto wiedzieć o wentylacji higrosterowanej Co warto wiedzieć o wentylacji higrosterowanej

Technologia higrosterowania bazuje na wykorzystaniu poziomu wilgotności jako kryterium dostosowania ilości powietrza wentylacyjnego do potrzeb użytkowników. Tym sposobem systemy wentylacji higrosterowanej...

Technologia higrosterowania bazuje na wykorzystaniu poziomu wilgotności jako kryterium dostosowania ilości powietrza wentylacyjnego do potrzeb użytkowników. Tym sposobem systemy wentylacji higrosterowanej pracują tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

Maciej Danielak SFP – wskaźnik sprawności instalacji wentylacyjnych

SFP – wskaźnik sprawności instalacji wentylacyjnych SFP – wskaźnik sprawności instalacji wentylacyjnych

Rozwój branży budowlanej wiąże się z sukcesywnym zmniejszaniem zapotrzebowania na energię grzewczą (chłodniczą) budynków. Rośnie zatem znaczenie poziomu konsumpcji energii elektrycznej – wielkość jej zużycia...

Rozwój branży budowlanej wiąże się z sukcesywnym zmniejszaniem zapotrzebowania na energię grzewczą (chłodniczą) budynków. Rośnie zatem znaczenie poziomu konsumpcji energii elektrycznej – wielkość jej zużycia przez systemy wentylacyjno-klimatyzacyjne jest coraz ważniejszym aspektem doboru urządzeń.

dr inż. Anna Charkowska Wentylacja fasadowa

Wentylacja fasadowa Wentylacja fasadowa

We współczesnej architekturze dominują budynki z coraz większymi powierzchniami szklanymi. Zgodnie z wymaganiami prawnymi muszą to być obiekty energooszczędne, w których dzięki zastosowaniu nowoczesnych...

We współczesnej architekturze dominują budynki z coraz większymi powierzchniami szklanymi. Zgodnie z wymaganiami prawnymi muszą to być obiekty energooszczędne, w których dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii uzyskuje się wysoki komfort cieplny przy niskim zużyciu energii. Wymóg ograniczenia zużycia energii dotyczy także instalacji wentylacyjnych budynków, w tym wentylacji i klimatyzacji. Ze względu na konieczność wymiany powietrza wewnętrznego na świeże niezbędne jest zapewnienie sprawnej...

dr inż. Łukasz Amanowicz, prof. dr hab. inż. Janusz Wojtkowiak Ilościowy opis równomierności rozdziału powietrza w wielorurowych gruntowych wymiennikach ciepła

Ilościowy opis równomierności rozdziału powietrza w wielorurowych gruntowych wymiennikach ciepła Ilościowy opis równomierności rozdziału powietrza w wielorurowych gruntowych wymiennikach ciepła

Gruntowe wymienniki ciepła będą coraz częściej stosowane jako elementy instalacji wentylacji mechanicznej pozwalające na wstępne podgrzanie powietrza wentylacyjnego zimą i schłodzenie latem [4, 5, 7, 9]....

Gruntowe wymienniki ciepła będą coraz częściej stosowane jako elementy instalacji wentylacji mechanicznej pozwalające na wstępne podgrzanie powietrza wentylacyjnego zimą i schłodzenie latem [4, 5, 7, 9]. Już obecnie stosowanie GWC jest w niektórych przypadkach konieczne, np. w celu spełnienia wymagań stawianym inwestycjom ubiegającym się o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW przeznaczonych na budowę domów energooszczędnych [6, 10]. W projektowaniu i doborze wielorurowych GWC istotną rolę odgrywa równomierność...

mgr inż. Justyna Topolańska, dr inż. Dorota Anna Krawczyk Gruntowe powietrzne wymienniki ciepła Przegląd stosowanych rozwiązań

Gruntowe powietrzne wymienniki ciepła Przegląd stosowanych rozwiązań Gruntowe powietrzne wymienniki ciepła Przegląd stosowanych rozwiązań

Postęp cywilizacyjny umożliwia stosowanie coraz nowszych technologii, które przyczyniają się do oszczędzania energii zużywanej w budynkach do ich ogrzewania czy chłodzenia, przy jednoczesnej dbałości o...

Postęp cywilizacyjny umożliwia stosowanie coraz nowszych technologii, które przyczyniają się do oszczędzania energii zużywanej w budynkach do ich ogrzewania czy chłodzenia, przy jednoczesnej dbałości o środowisko naturalne. Przykładem mogą być gruntowe powietrzne wymienniki ciepła (GWC) służące do wspomagania instalacji wentylacji mechanicznej, zwane też wymiennikami typu otwartego [1].

mgr inż. Katarzyna Rybka Wentylacja na żądanie sterowana stężeniem CO2 w pomieszczeniach

Wentylacja na żądanie sterowana stężeniem CO2 w pomieszczeniach Wentylacja na żądanie sterowana stężeniem CO2 w pomieszczeniach

Nowoczesne systemy regulacji strumienia powietrza umożliwiają oszczędność energii przy jednoczesnym zapewnieniu komfortu użytkownikom. Wykorzystanie do sterowania wentylacją czujników zamontowanych w pomieszczeniach...

Nowoczesne systemy regulacji strumienia powietrza umożliwiają oszczędność energii przy jednoczesnym zapewnieniu komfortu użytkownikom. Wykorzystanie do sterowania wentylacją czujników zamontowanych w pomieszczeniach sprawia, że instalacja pracuje tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

mgr inż. Katarzyna Rybka Nowości w technice klimatyzacyjnej

Nowości w technice klimatyzacyjnej Nowości w technice klimatyzacyjnej

Klimatyzatory, klimakonwektory i belki chłodzące to najczęściej stosowane urządzenia klimatyzacyjne. Szczególnie te pierwsze są ciągle doskonalone i każdy rok przynosi nowe rozwiązania. Liczą się: energooszczędność,...

Klimatyzatory, klimakonwektory i belki chłodzące to najczęściej stosowane urządzenia klimatyzacyjne. Szczególnie te pierwsze są ciągle doskonalone i każdy rok przynosi nowe rozwiązania. Liczą się: energooszczędność, wydajność, ekologiczność i komfort użytkowania. Nowe tendencje szybko rozpowszechnią się na rynku, dając inwestorom coraz szerszy wybór.

mgr inż. Krzysztof Kaiser Wentylacja pomieszczeń centralnej sprężarkowni i centralnej próżni

Wentylacja pomieszczeń centralnej sprężarkowni i centralnej próżni Wentylacja pomieszczeń centralnej sprężarkowni i centralnej próżni

Pomieszczenia, w których montowane są sprężarki wchodzące w skład instalacji sprężonego powietrza i agregaty pomp próżniowych, wymagają odpowiedniej wentylacji i chłodzenia, a także czystości powietrza....

Pomieszczenia, w których montowane są sprężarki wchodzące w skład instalacji sprężonego powietrza i agregaty pomp próżniowych, wymagają odpowiedniej wentylacji i chłodzenia, a także czystości powietrza. Ma to istotny wpływ na eksploatację tych urządzeń – nieprawidłowa wentylacja grozi bowiem ich przegrzewaniem się i awarią.

dr inż., arch. Karolina Kurtz-Orecka, dr inż. Agata Siwińska Nowa charakterystyka energetyczna – przewodnik po normach | cz. 1. Straty ciepła przez przenikanie i wentylację

Nowa charakterystyka energetyczna – przewodnik po normach | cz. 1. Straty ciepła przez przenikanie i wentylację Nowa charakterystyka energetyczna – przewodnik po normach | cz. 1. Straty ciepła przez przenikanie i wentylację

W artykule poruszono problem zakresu stosowalności norm do obliczeń związanych z bilansowaniem energetycznym budynku na potrzeby sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej według nowej metodyki.

W artykule poruszono problem zakresu stosowalności norm do obliczeń związanych z bilansowaniem energetycznym budynku na potrzeby sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej według nowej metodyki.

mgr inż. Krzysztof Kaiser Izolatki na oddziałach dziecięcych – wymagania

Izolatki na oddziałach dziecięcych – wymagania Izolatki na oddziałach dziecięcych – wymagania

W artykule przedstawiono i omówiono wymagania stawiane izolatkom, dotyczące m.in. wentylacji oraz wyposażenia.

W artykule przedstawiono i omówiono wymagania stawiane izolatkom, dotyczące m.in. wentylacji oraz wyposażenia.

dr inż. Maciej Besler, dr inż. Wojciech Cepiński, dr inż. Michał Fijewski Uzdatnianie powietrza w wymienniku gruntowym dla pomieszczeń o różnych wymaganiach

Uzdatnianie powietrza w wymienniku gruntowym dla pomieszczeń o różnych wymaganiach Uzdatnianie powietrza w wymienniku gruntowym dla pomieszczeń o różnych wymaganiach

O konieczności oszczędzania energii pierwotnej w instalacjach wentylacyjnych przekonana jest coraz większa rzesza użytkowników budynków. W związku z tym rozwiązania ograniczające zapotrzebowanie na energię...

O konieczności oszczędzania energii pierwotnej w instalacjach wentylacyjnych przekonana jest coraz większa rzesza użytkowników budynków. W związku z tym rozwiązania ograniczające zapotrzebowanie na energię stosowane są coraz powszechniej. Zastosowania wymienników odzyskujących ciepło i chłód wymagają także obowiązujące przepisy.

dr inż. Szymon Firląg, mgr inż. Artur Miszczuk Szczelność powietrzna budynków energooszczędnych a instalacje

Szczelność powietrzna budynków energooszczędnych a instalacje Szczelność powietrzna budynków energooszczędnych a instalacje

Osiągnięcie standardu budynku energooszczędnego jest często niemożliwe z uwagi na małą szczelność powietrzną obudowy obiektu. Zastosowanie mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła...

Osiągnięcie standardu budynku energooszczędnego jest często niemożliwe z uwagi na małą szczelność powietrzną obudowy obiektu. Zastosowanie mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła w znacznym stopniu ogranicza straty ciepła na podgrzanie powietrza wentylacyjnego. Dużo większego znaczenia nabierają wtedy straty ciepła spowodowane przez infiltrację.

dr inż. Andrzej Bugaj System wentylacji na żądanie – zasady stosowania

System wentylacji na żądanie – zasady stosowania System wentylacji na żądanie – zasady stosowania

Wentylacja na żądanie może być stosowana głównie w pomieszczeniach ze zmienną bądź okresową obecnością ludzi. Poprawna eksploatacja takiego systemu w obiektach typu sale wykładowe, konferencyjne i kinowe...

Wentylacja na żądanie może być stosowana głównie w pomieszczeniach ze zmienną bądź okresową obecnością ludzi. Poprawna eksploatacja takiego systemu w obiektach typu sale wykładowe, konferencyjne i kinowe może przynieść oszczędność kosztów eksploatacyjnych na poziomie 50–60%, natomiast w biurach ok. 20%.

mgr inż. Krzysztof Kaiser Metody obniżania strat energetycznych i kosztów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji (cz. 1)

Metody obniżania strat energetycznych i kosztów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji (cz. 1) Metody obniżania strat energetycznych i kosztów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji (cz. 1)

Energia cieplna i elektryczna mają decydujący wpływ na koszty działania układów wentylacji i klimatyzacji. Koszty te można redukować, wykorzystując m.in. automatyczną regulację parametrów instalacji, w...

Energia cieplna i elektryczna mają decydujący wpływ na koszty działania układów wentylacji i klimatyzacji. Koszty te można redukować, wykorzystując m.in. automatyczną regulację parametrów instalacji, w tym płynną zmianę mocy dostarczanej do nagrzewnic i chłodnic. Istotną rolę w działaniach energooszczędnościowych odgrywa także eliminowanie wzajemnego niekorzystnego oddziaływania instalacji klimatyzacji i wentylacji oraz instalacji c.o. Koszty zużycia energii cieplnej mogą być także obniżane poprzez...

Redakcja RI Jaki marketing dla budowlanki jest najbardziej opłacalny?

Jaki marketing dla budowlanki jest najbardziej opłacalny? Jaki marketing dla budowlanki jest najbardziej opłacalny?

Małe firmy poszukują i skutecznie odnajdują klientów w Internecie. Przedstawiamy historie tych, które zarobiły na pozycjonowaniu strony internetowej w Google.

Małe firmy poszukują i skutecznie odnajdują klientów w Internecie. Przedstawiamy historie tych, które zarobiły na pozycjonowaniu strony internetowej w Google.

dr Michał Michałkiewicz, mgr inż. Karolina Popłonek Mikrobiologiczna jakość powietrza w hali kortów tenisowych

Mikrobiologiczna jakość powietrza w hali kortów tenisowych Mikrobiologiczna jakość powietrza w hali kortów tenisowych

Powietrze w obiektach sportowych powinno mieć jakość pozwalającą na podejmowanie dużego wysiłku fizycznego. Nadmiernemu stężeniu dwutlenku węgla oraz tworzeniu się bioaerozolu z bakteriami i grzybami mikroskopowymi...

Powietrze w obiektach sportowych powinno mieć jakość pozwalającą na podejmowanie dużego wysiłku fizycznego. Nadmiernemu stężeniu dwutlenku węgla oraz tworzeniu się bioaerozolu z bakteriami i grzybami mikroskopowymi zapobiega wymiana powietrza, a urządzenia i instalacje wentylacyjne należy systematycznie czyścić. Ma to szczególne znaczenie w sezonie zimowym.

mgr inż. Karol Kuczyński, mgr inż. Katarzyna Rybka Klimatyzacja precyzyjna

Klimatyzacja precyzyjna Klimatyzacja precyzyjna

Utrzymanie właściwych warunków mikroklimatu w pomieszczeniach, w których znajdują się wyjątkowo wrażliwe na zmiany temperatury urządzenia elektroniczne, należy do podstawowych zadań klimatyzacji precyzyjnej....

Utrzymanie właściwych warunków mikroklimatu w pomieszczeniach, w których znajdują się wyjątkowo wrażliwe na zmiany temperatury urządzenia elektroniczne, należy do podstawowych zadań klimatyzacji precyzyjnej. Jest ona stosowana przede wszystkim w serwerowniach, pomieszczeniach, w których gromadzone są bazy danych, oraz centralach telekomunikacyjnych, a także laboratoriach.

dr inż. Michał Szymański, dr inż. Łukasz Amanowicz, dr inż. Katarzyna Ratajczak, dr inż. Radosław Górzeński Instalacje HVAC laboratoriów chemicznych – wyposażenie techniczne. Wentylacja technologiczna

Instalacje HVAC laboratoriów chemicznych – wyposażenie techniczne. Wentylacja technologiczna Instalacje HVAC laboratoriów chemicznych – wyposażenie techniczne. Wentylacja technologiczna

W poprzednim artykule ("Rynek Instalacyjny" nr 11/2015) omówiono elementy technicznego wyposażenia pomieszczeń laboratoriów chemicznych z punktu widzenia wentylacji ogólnej i jej współpracy z wentylacją...

W poprzednim artykule ("Rynek Instalacyjny" nr 11/2015) omówiono elementy technicznego wyposażenia pomieszczeń laboratoriów chemicznych z punktu widzenia wentylacji ogólnej i jej współpracy z wentylacją technologiczną. Poniżej przedstawione zostały elementy związane z wentylacją technologiczną, takie jak digestoria, filtry/skrubery, ssawki, okapy oraz szafy wentylowane.

Uniwersal, mgr inż. Krzysztof Nowak Szukanie maksymalnej efektywności wywietrzników grawitacyjnych Zefir-150

Szukanie maksymalnej efektywności wywietrzników grawitacyjnych Zefir-150 Szukanie maksymalnej efektywności wywietrzników grawitacyjnych Zefir-150

Wymagania stawiane przez współczesny świat techniki nie pozwalają spocząć na laurach. Również ambitny projektant urządzeń wentylacyjnych ciągle poszukuje nowych rozwiązań, które wdrożone w nowy wyrób lub...

Wymagania stawiane przez współczesny świat techniki nie pozwalają spocząć na laurach. Również ambitny projektant urządzeń wentylacyjnych ciągle poszukuje nowych rozwiązań, które wdrożone w nowy wyrób lub już istniejący ale będący na etapie modyfikowania , pozwoli postawić go na wyższym poziomie jakości i zwiększy efektywność jego działania.

dr inż. Magorzata Basińska, dr Michał Michałkiewicz Zanieczyszczenia powietrza i ich wpływ na zdrowie człowieka

Zanieczyszczenia powietrza i ich wpływ na zdrowie człowieka Zanieczyszczenia powietrza i ich wpływ na zdrowie człowieka

Zagadnienia w artykule dotyczą takich spraw jak: charakterystyka powietrza (jego jakość, udział składników gazowych, określenie zanieczyszczeń naturalnych i antropogenicznych), zanieczyszczenia pyłowe...

Zagadnienia w artykule dotyczą takich spraw jak: charakterystyka powietrza (jego jakość, udział składników gazowych, określenie zanieczyszczeń naturalnych i antropogenicznych), zanieczyszczenia pyłowe i mikrobiologiczne oraz ich wpływ na zdrowie człowieka, wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka, a także tzw. syndromy chorego budynku (SBS) w budynkach mieszkalnych, biurowych, czy szkolnych.

dr inż. Jarosław Müller, mgr inż. Edyta Ciesielska Porównanie systemów klimatyzacji obiektu biurowego wyposażonego w dwa typy okien

Porównanie systemów klimatyzacji obiektu biurowego wyposażonego w dwa typy okien Porównanie systemów klimatyzacji obiektu biurowego wyposażonego w dwa typy okien

Okna przeciwsłoneczne redukują ilość energii słonecznej wpadającej do przeszklonych pomieszczeń w stopniu umożliwiającym projektowanie mniej obciążonych układów chłodzących. W analizowanym budynku redukcja...

Okna przeciwsłoneczne redukują ilość energii słonecznej wpadającej do przeszklonych pomieszczeń w stopniu umożliwiającym projektowanie mniej obciążonych układów chłodzących. W analizowanym budynku redukcja kosztów eksploatacyjnych jest na tyle znacząca, że dodatkowe nakłady inwestycyjne na okna przeciwsłoneczne zwracają się po około 3 latach eksploatacji.

dr inż. Maria Kostka Wymagania ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych

Wymagania ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych Wymagania ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych

Nowe wymagania dla urządzeń wentylacyjnych w zakresie oszczędności energii warunkują wprowadzenie ich do obrotu i dopuszczenie do użytku. Zmiany wprowadzane są dwuetapowo – od początku 2016 i 2018 r. Nowe...

Nowe wymagania dla urządzeń wentylacyjnych w zakresie oszczędności energii warunkują wprowadzenie ich do obrotu i dopuszczenie do użytku. Zmiany wprowadzane są dwuetapowo – od początku 2016 i 2018 r. Nowe wymogi zobowiązują producentów do podawania informacji istotnych z punktu widzenia późniejszej eksploatacji. Dane te umożliwiają porównywanie urządzeń. Rzeczywiste koszty eksploatacji instalacji zależą jednak od wielu parametrów, z których część ustalana jest indywidualnie dla danego systemu na...

dr inż. Magorzata Basińska, dr Michał Michałkiewicz, dr inż. Radosław Górzeński Jakość powietrza - Przepisy i wymagania dotyczące komfortu termicznego - minimalnego strumienia powietrza - stężenia ditlenku węgla i pyłów

Jakość powietrza - Przepisy i wymagania dotyczące komfortu termicznego - minimalnego strumienia powietrza - stężenia ditlenku węgla i pyłów Jakość powietrza - Przepisy i wymagania dotyczące komfortu termicznego - minimalnego strumienia powietrza - stężenia ditlenku węgla i pyłów

Artykuł przedstawia metody oceny jakości powietrza wewnętrznego w budynkach zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w normach i rozporządzeniach. Zwrócono w nim uwagę na komfort cieplny pomieszczeń,...

Artykuł przedstawia metody oceny jakości powietrza wewnętrznego w budynkach zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w normach i rozporządzeniach. Zwrócono w nim uwagę na komfort cieplny pomieszczeń, warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki, jakość powietrza wewnętrznego, minimalny strumień powietrza, stężenie dwutlenku węgla, a także obecność pyłów.

dr inż. Anna Charkowska, mgr inż. Andrzej Różycki, mgr inż. Radosław Lenarski Projekt wytycznych projektowania, wykonania, odbiorów i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji obiektów służby zdrowia – cz. 2

Projekt wytycznych projektowania, wykonania, odbiorów i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji obiektów służby zdrowia – cz. 2 Projekt wytycznych projektowania, wykonania, odbiorów i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji obiektów służby zdrowia – cz. 2

W pierwszej części artykułu (Rynek Instalacyjny 7–8/2016) omówiono założenia dla klasyfikacji pomieszczeń przyjętej w projekcie „Wytycznych…” oraz opisano wymagania względem czystości powietrza w pomieszczeniach...

W pierwszej części artykułu (Rynek Instalacyjny 7–8/2016) omówiono założenia dla klasyfikacji pomieszczeń przyjętej w projekcie „Wytycznych…” oraz opisano wymagania względem czystości powietrza w pomieszczeniach poszczególnych klas. Poniżej scharakteryzowano zagadnienia dotyczące procesu inwestycyjnego, odbiorowego oraz eksploatacyjnego.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.