RynekInstalacyjny.pl

Rozwiązania źródła ciepła dla domu jednorodzinnego

Heat sources solutions in one-family houses

Ogrzewanie to jeden z największych kosztów utrzymania domu jednorodzinnego
www.sxc.hu

Ogrzewanie to jeden z największych kosztów utrzymania domu jednorodzinnego


www.sxc.hu

Z punktu widzenia inwestora budującego dom jednorodzinny ważną kwestią jest zasilanie budynku w ciepło oraz ciepłą wodę użytkową. Od przyjętego rozwiązania zależą koszty inwestycyjne i eksploatacyjne związane z ogrzewaniem oraz przygotowaniem i rozprowadzaniem ciepłej wody.

Zobacz także

REGULUS®-system Jak podwyższyć moc grzejników? Dostępne są dwie drogi

Jak podwyższyć moc grzejników? Dostępne są dwie drogi Jak podwyższyć moc grzejników? Dostępne są dwie drogi

Gdy dysponujemy łatwo sterowalnym źródłem ciepła z dużym zakresem dostępnej mocy grzewczej, takim jak kocioł elektryczny, olejowy czy też gazowy, odpowiedź na zadane pytanie jest prosta: należy podwyższyć...

Gdy dysponujemy łatwo sterowalnym źródłem ciepła z dużym zakresem dostępnej mocy grzewczej, takim jak kocioł elektryczny, olejowy czy też gazowy, odpowiedź na zadane pytanie jest prosta: należy podwyższyć temperaturę czynnika grzewczego.

REGULUS-system REGULUS®-SYSTEM – optymalne grzejniki remontowe i do pompy ciepła

REGULUS®-SYSTEM – optymalne grzejniki remontowe i do pompy ciepła REGULUS®-SYSTEM – optymalne grzejniki remontowe i do pompy ciepła

Jeśli decydujemy się na wymianę czegokolwiek, to na coś co jest lepsze, bardziej ekonomiczne, funkcjonalne, ładniejsze, a czasem także modne. Pamiętajmy jednak, że moda przemija…

Jeśli decydujemy się na wymianę czegokolwiek, to na coś co jest lepsze, bardziej ekonomiczne, funkcjonalne, ładniejsze, a czasem także modne. Pamiętajmy jednak, że moda przemija…

REGULUS-system Co wyróżnia grzejniki ścienne i podłogowe kanałowe REGULUS®-system?

Co wyróżnia grzejniki ścienne i podłogowe kanałowe REGULUS®-system? Co wyróżnia grzejniki ścienne i podłogowe kanałowe REGULUS®-system?

Mała masa całkowita oraz duża powierzchnia wymiany. Pierwsza cecha jest niezbędna do podjęcia funkcji grzania niewielkim nakładem energii startowej. Druga jest warunkiem sprawnego grzania niskotemperaturowego. Wysoka...

Mała masa całkowita oraz duża powierzchnia wymiany. Pierwsza cecha jest niezbędna do podjęcia funkcji grzania niewielkim nakładem energii startowej. Druga jest warunkiem sprawnego grzania niskotemperaturowego. Wysoka sprawność, krótki czas dostępu do ciepła, łatwa kontrola emisji ciepła, a co za tym idzie komfortu cieplnego, to niższy koszt gospodarowania ciepłem oraz poszanowanie energii.

Układ hydrauliczny kotłowni

Cechy kotła wpływające na rozwiązanie hydrauliczne kotłowni

Przy wyborze układu hydraulicznego kotłowni dla danego budynku należy zwrócić uwagę na następujące dane w dokumentacji techniczno-ruchowej kotła:

 • rodzaj urządzenia: czy jest to kocioł zwykły, o obniżonych parametrach, czy kondensacyjny (patrz RI 10/2012), do jakich parametrów pracy jest zalecany i jaka powinna być temperatura czynnika grzejnego powracającego do kotła,
 • typ i wielkość pompy zainstalowanej pod obudową kotła, jej charakterystykę i możliwość regulacji,
 • typ naczynia wzbiorczego zainstalowanego pod obudową kotła, jego pojemność i ciśnienie wstępne,
 • dopuszczalny minimalny strumień masy wody mogący płynąć przez kocioł,
 • schemat przepływu czynnika w kotle (czy pod obudową kotła umieszczony jest zawór upustowy),
 • możliwość podgrzewania c.w.u. i zalecany sposób podłączenia podgrzewaczy c.w.u.

Układy hydrauliczne kotłowni centralnego ogrzewania

Stosowane układy zasilania w ciepło instalacji centralnego ogrzewania kotłowni można sprowadzić do trzech podstawowych schematów hydraulicznych:

 • z bezpośrednim zasilaniem jednego lub kilku obiegów grzewczych (rys. 1),
 • z oddzieleniem obiegu kotłowego od grzewczego przez sprzęgło hydrauliczne (rys. 2),
 • z rozdzieleniem obiegu kotłowego od grzewczego poprzez wymiennik ciepła (rys. 3).

 

Schemat kotłowni

Rys. 1. Schemat kotłowni z bezpośrednim zasilaniem obiegu grzewczego [6]

Schemat kotłowni

Rys. 2. Schemat kotłowni z oddzieleniem obiegu kotłowego od grzewczego przez sprzęgło hydrauliczne [6]

Schemat kotłowni z rozdzieleniem

Rys. 3. Schemat kotłowni z rozdzieleniem obiegu kotłowego od grzewczego poprzez wymiennik ciepła [6]

Kocioł wiszący może być wyposażony w zawór nadmiarowo-upustowy, jednak obecnie odchodzi się od tego rozwiązania. W jego miejsce stosuje się pompy o zmiennej liczbie obrotów realizujących założoną funkcję wysokości podnoszenia w zależności od przepływu czynnika.

Przy bezpośrednim zasilaniu obiegu grzewczego instalacja nie jest podzielona na obieg kotłowy oraz na obieg grzewczy. Strumień przetłaczanego czynnika wynika z charakterystyki zamontowanej pompy i charakterystyki instalacji.

Jeżeli strumień czynnika wynikający z potrzeb instalacji jest wyższy (może to wynikać z mniejszej różnicy temperatur obliczeniowych obiegu grzewczego), należy dokonać hydraulicznego rozdziału instalacji na obieg kotłowy i obieg grzewczy oraz wyposażyć obieg grzewczy we własną pompę obiegową.

Oddzielenie obiegu kotłowego od grzewczego przez sprzęgło hydrauliczne stosowane  jest w dwóch przypadkach:

 • kiedy w obiegu grzewczym powinna zostać zainstalowana dodatkowa pompa obiegowa,
 • gdy mamy do czynienia z instalacją z kilkoma obiegami grzewczymi.

Dla kotłów wymagających minimalnej temperatury powrotu zaleca się taki dobór oporów (średnic przewodów) w obiegu kotłowym, aby strumień objętości wody w obiegu kotłowym był jak najwyższy i w ten sposób możliwe było uzyskiwanie odpowiedniej temperatury minimalnej na powrocie kotła.

W przypadku kotłów kondensacyjnych i braku regulacji obrotów pompy konieczne jest umieszczenie w obiegu kotłowym zaworu do nastawienia właściwego przepływu, tak aby nie zwiększać temperatury wody powracającej do kotła.

Rozdzielenie obiegu kotłowego od grzewczego poprzez wymiennik ciepła zalecane jest wtedy, gdy w instalacji zaprojektowano ogrzewanie podłogowe z rur nieodpornych na dyfuzję tlenu (rury z niektórych rodzajów tworzyw sztucznych). Obieg kotła i obieg ogrzewczy wymiarowuje się wtedy niezależnie od siebie.

Kotłownia może zasilać kilka obiegów grzewczych w budynku, może też być z niej zasilany układ przygotowania ciepłej wody. Wówczas do przygotowania ciepłej wody stosowane są zwykle podgrzewacze pojemnościowe o objętości 120–300 litrów, a podgrzewacz c.w.u. zasilany jest bezpośrednio z kotła.

Układy hydrauliczne kotłowni centralnego ogrzewania i ciepłej wody

Rozbiór ciepłej wody charakteryzuje się dużą nierównomiernością. Stosowane są dwie metody ograniczania maksymalnej wartości mocy cieplnej kotła. Pierwsza z nich polega na podgrzewaniu wody w okresie mniejszych poborów i gromadzeniu jej w zbiornikach (zasobnikach), by można było ją pobrać w okresach wzmożonego poboru.

Drugim sposobem obniżania maksymalnego zapotrzebowania na ciepło jest praca układu centralnego ogrzewania i układu podgrzewania ciepłej wody w pełnym priorytecie jej przygotowania. Rozwiązanie to może być stosowane w budynkach masywnych, o dużej pojemności cieplnej. Jako obliczeniową moc kotłowni przyjmuje się sumę maksymalnej mocy dla c.o. i średniej dla c.w.

Praca układu polega na tym [6], że w chwili wzmożonego zapotrzebowania na ciepłą wodę kieruje się na jej przygotowanie całkowity strumień ciepła z kotła, natomiast do instalacji c.o. czynnik nie płynie. Przyjmuje się, że w tym układzie czas pracy palnika na potrzeby c.o. wynosi około 1500–1800 godzin rocznie, natomiast na potrzeby ciepłej wody 200–400 godzin [2].

Powoduje to wykorzystywanie do ogrzewania ciepła zgromadzonego w masywnych ścianach budynku i skutkuje niewielkim okresowym obniżeniem temperatury w pomieszczeniach, najczęściej niezauważalnym dla mieszkańców. Po podgrzaniu ciepłej wody strumień ciepła kierowany jest do instalacji c.o. i następuje zwiększenie temperatury pomieszczeń i przegród do stanu wyjściowego.

Opisany powyżej priorytet przygotowania c.w.u. może być realizowany następującymi sposobami [6]:

a)     w razie wyposażenia kotła w pompę obiegową:

 • poprzez zamykanie przepływu w obiegu c.o. za pomocą przełączenia dwupołożeniowego zaworu trójdrogowego ZD (rys. 4)

b)     kiedy kocioł nie ma wbudowanej pompy obiegowej:

  • poprzez wyłączenie pompy c.o. w trakcie pracy układu przygotowania c.w.u. (rys. 5),
  • przez ograniczenie przepływu w obiegu c.o. w czasie pracy układu przygotowania c.w.u. za pomocą regulacyjnego zaworu trójdrogowego ZR (rys. 6).

Przykłady rozwiązań układów hydraulicznych kotłowni w domach jednorodzinnych

Poniżej omówione zostały przykładowe rozwiązania schematów hydraulicznych kotłowni [6]. We wszystkich układach przewidziano przygotowanie ciepłej wody w wymienniku pracującym w priorytecie przygotowania c.w.u.

Realizacja priorytetu

Rys. 4. Realizacja priorytetu przygotowania ciepłej wody za pomocą przełączania zaworu trójdrogowego [6]

Realizacja priorytetu

Rys. 5. Realizacja priorytetu przygotowania ciepłej wody za pomocą wyłączania pompy obiegowej c.o. [6]

Realizacja priorytetu przygotowania

Rys. 6. Realizacja priorytetu przygotowania ciepłej wody za pomocą regulacyjnego zaworu trójdrogowego [6]

Na przedstawionych schematach (rys. 7–9) przyjęto, że priorytet przygotowania ciepłej wody realizowany jest przez zainstalowany dwupołożeniowy trójdrogowy zawór regulacyjny ZD, a w przypadku schematu na rys. 10 poprzez zawory trójdrogowe lub wyłączanie pomp obiegów grzewczych. W przypadku rozwiązań przedstawionych na rys. 7–9 kocioł jednofunkcyjny można zastąpić kotłem dwufunkcyjnym ze wbudowanym podgrzewaczem przepływowym.

Na rys. 7 pokazano najprostszy układ z kotłem integralnie wyposażonym w pompę kotłową PK, naczynie wzbiorcze NW i zawór bezpieczeństwa ZB pod obudową kotła. Parametry pracy pompy kotłowej oraz pojemność naczynia wzbiorczego powinny odpowiadać wymaganiom instalacji, którą kocioł zasila.

Jeżeli obliczeniowy strumień wody w instalacji ogrzewania podłogowego przewyższa podany przez producenta kotła strumień wody w obiegu kotłowym lub gdy zastosowano w obiegu ogrzewania podłogowego rury nieodporne na dyfuzję tlenu, stosowane jest rozwiązanie pokazane na rys. 8. Jest to układ z dwoma obiegami grzewczymi: pierwszym zasilającym bezpośrednio grzejnikową instalacją c.o. i drugim zasilającym instalację ogrzewania podłogowego poprzez wymiennik ciepła W.

Instalacja ogrzewania podłogowego jest wówczas oddzielona przeponą od instalacji kotłowej, musi być zatem wyposażona w oddzielny zawór bezpieczeństwa, oddzielne naczynie wzbiorcze i pompę obiegową. W przypadku instalacji z rur z tworzywa sztucznego na jej zasilaniu oprócz czujnika temperatury należy zaprojektować ogranicznik temperatury OT. Przekroczenie dopuszczalnej temperatury powinno spowodować wyłączenie pompy i kotła.

Na rys. 9 pokazano układ, w którym parametry wody grzejnej zasilającej ogrzewanie podłogowe są inne od parametrów ogrzewania grzejnikowego (najczęstsza sytuacja) lub ciśnienie dyspozycyjne pompy kotłowej jest zbyt małe w stosunku do potrzeb instalacji podłogowej. W związku z tym należy zaprojektować dodatkową pompę PO-2 w obiegu ogrzewania podłogowego.

W obiegu ogrzewania podłogowego OG-2 przewidziano wykorzystanie rur odpornych na dyfuzję tlenu, dlatego w układzie nie zastosowano wymiennika ciepła. Zawór zwrotny umieszczony na przewodzie mieszającym zaworu trójdrogowego w obiegu ogrzewania podłogowego zabezpiecza przed niewłaściwym przepływem wody przez ten zawór, np. przy wyłączonym ogrzewaniu podłogowym i pracy konwekcyjnego ogrzewania grzejnikowego. W ten sposób unika się spięcia instalacji i ewentualnego zakłócenia przepływu przez pracujący obieg.

Na rys. 10 przedstawiono układ hydrauliczny kotłowni, w której strumień objętościowy wody instalacyjnej jest większy od maksymalnego strumienia wody, jaki wynika z charakterystyki pompy zamontowanej w kotle. Obieg kotła od obiegów grzewczych oddzielono za pomocą pionowego rozdzielacza hydraulicznego RH. Pompa umieszczona w obudowie kotła jest pompą kotłową. Każdy z obiegów instalacji wyposażony jest w pompę obiegową.

Jeżeli ogrzewanie podłogowe zaprojektowano w kilku pomieszczeniach i w każdym z nich (w instalacji) zamontowano zawór termostatyczny, to w obiegu ogrzewania podłogowego należy umieścić zawór upustowy lub zastosować pompę o zmiennych obrotach sterowaną elektronicznie.

 

Schemat ideowy

Rys. 7. Schemat ideowy najprostszego układu kotłowni z podgrzewaczem pojemnościowym ciepłej wody [6]

Schemat ideowy układu

Rys. 8. Schemat ideowy układu kotłowni z wymiennikiem ciepła dla ogrzewania podłogowego [6]

Schemat ideowy układu kotłowni

Rys. 9. Schemat ideowy układu kotłowni z systemem mieszania dla ogrzewania podłogowego [6]

Schemat ideowy układu

Rys. 10. Schemat ideowy układu kotłowni ze sprzęgłem hydraulicznym [6]

Podsumowanie

Zastosowanie wiszącego kotła dwufunkcyjnego z wymiennikiem przepływowym jest najprostszym i zwykle najtańszym rozwiązaniem kotłowni w domu jednorodzinnym. Jeśli chcemy zwiększyć komfort użytkowania instalacji i umożliwić korzystanie z kilku punktów poboru ciepłej wody jednocześnie lub zastosować cyrkulację ciepłej wody, należy zastosować podgrzewacze pojemnościowe (niektóre firmy oferują kotły wiszące z podgrzewaczami pojemnościowymi).

W przypadku zastosowania kotłów kondensacyjnych należy pamiętać, aby instalacje ogrzewania były projektowane jako niskoparametrowe (np. grzejnikowa 55/45°C, podłogowa 40/30°C), a układ podgrzewania ciepłej wody pracował w pełnym priorytecie przygotowania c.w. Zaleca się stosowanie rozwiązań umożliwiających kondensację wody w kotle (podgrzewacze przepływowe lub układy z zasobnikami warstwowymi).

Planując wykorzystanie energii słonecznej do przygotowania ciepłej wody z jednoczesnym zastosowaniem kotła kondensacyjnego, należy starannie dobierać technologię takiej kotłowni. Tylko zaawansowane urządzenia i rozwiązania regulacyjne pozwalają prawidłowo połączyć zalety kotła kondensacyjnego oraz układu solarnego, nie ograniczając ich sprawności.

Literatura

 1. Koczyk H. i in., Ogrzewnictwo praktyczne – projektowanie, montaż, eksploatacja, Wyd. Systherm Serwis, Poznań 2005.
 2. Materiały informacyjne firm: ACV, Brötje, De Dietrich, Junkers, Vaillant, Viessmann.
 3. Mizielińska K., Olszak J., Gazowe i olejowe źródła ciepła małej mocy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005.
 4. Nejranowski J., Szaflik W., Rozwiązania układów hydraulicznych kotłowni w domach jednorodzinnych, „Instal” nr 6/2007.
 5. Szaflik W., Straty ciepła i koszty eksploatacji instalacji ciepłej wody użytkowej w domach jednorodzinnych, „Instal” nr 1 i 2/2002.
 6. Szaflik W., Projektowanie instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych, Ośrodek Informacji „Technika instalacyjna w budownictwie”, Warszawa 2011.
 7. Szaflik W., Analiza rozwiązań źródła ciepła dla domu jednorodzinnego, „Rynek Instalacyjny” nr 10/2012

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Dorota Obłąkowska Zespół HERZ do łączenia grzejników łazienkowych z ogrzewaniem podłogowym

Zespół HERZ do łączenia grzejników łazienkowych z ogrzewaniem podłogowym Zespół HERZ do łączenia grzejników łazienkowych z ogrzewaniem podłogowym

Obecny poziom techniki instalacyjnej w Polsce oraz duże wymagania w zakresie komfortu użytkowania systemów grzewczych wysoko stawiają poprzeczkę zarówno projektantowi, jak i wykonawcy instalacji.

Obecny poziom techniki instalacyjnej w Polsce oraz duże wymagania w zakresie komfortu użytkowania systemów grzewczych wysoko stawiają poprzeczkę zarówno projektantowi, jak i wykonawcy instalacji.

Redakcja RI Nowoczesne techniki połączeń przewodów

Nowoczesne techniki połączeń przewodów Nowoczesne techniki połączeń przewodów

Instalatorzy szybko dostrzegli korzyści ze stosowania technik zaciskowych i skręcanych przy montażu instalacji i stopniowo odchodzą od zgrzewania, lutowania i spawania – oczywiście tam, gdzie jest to możliwe.

Instalatorzy szybko dostrzegli korzyści ze stosowania technik zaciskowych i skręcanych przy montażu instalacji i stopniowo odchodzą od zgrzewania, lutowania i spawania – oczywiście tam, gdzie jest to możliwe.

Jerzy Kosieradzki Zawory zwrotne w instalacjach

Zawory zwrotne w instalacjach Zawory zwrotne w instalacjach

W centralnym ogrzewaniu czy instalacjach wodociągowych bardzo ważną kwestią jest prawidłowy przepływ, ustalany już na etapie projektowania.

W centralnym ogrzewaniu czy instalacjach wodociągowych bardzo ważną kwestią jest prawidłowy przepływ, ustalany już na etapie projektowania.

Materiały PR Jak wybrać najlepszy regulator temperatury?

Jak wybrać najlepszy regulator temperatury? Jak wybrać najlepszy regulator temperatury?

W zależności od tego, jakie mamy w domu ogrzewanie, warto zaopatrzyć się w regulator temperatury. Na rynku dostępne są proste regulatory temperatury, ale także bardziej zaawansowane urządzenia, które pozwalają...

W zależności od tego, jakie mamy w domu ogrzewanie, warto zaopatrzyć się w regulator temperatury. Na rynku dostępne są proste regulatory temperatury, ale także bardziej zaawansowane urządzenia, które pozwalają zaprogramować system grzewczy według naszych potrzeb. Regulator temperatury można również włączyć w instalację inteligentnego sterownia budynkiem.

REGULUS-system Ogrzewanie współczesnych, ciepłych domów: komfortowe, zdrowe, tańsze (cz. 1) Komfort cieplny

Ogrzewanie współczesnych, ciepłych domów: komfortowe, zdrowe, tańsze (cz. 1) Komfort cieplny Ogrzewanie współczesnych, ciepłych domów: komfortowe, zdrowe, tańsze (cz. 1) Komfort cieplny

Komfort cieplny definiujemy najczęściej jako taki poziom temperatury, wilgotności oraz ruchu powietrza, w którym czujemy, że nasz organizm nie odczuwa ani ciepła, ani zimna. Temperatura powietrza jest...

Komfort cieplny definiujemy najczęściej jako taki poziom temperatury, wilgotności oraz ruchu powietrza, w którym czujemy, że nasz organizm nie odczuwa ani ciepła, ani zimna. Temperatura powietrza jest neutralna. Dodatkowo, duża różnica pomiędzy temperaturą powietrza, a temperaturą promieniowania przegród odczuwana jest jako dyskomfort nawet przy wystarczająco wysokiej temperaturze powietrza. Stąd wniosek, że warto budować ciepłe domy, o odpowiednio ciepłych wszystkich przegrodach.

REGULUS-system Ogrzewanie współczesnych, ciepłych domów: komfortowe, zdrowe, tańsze (cz. 2)Zmienne strategie grzania. Ekonomiczne spożytkowanie uzysków ciepła

Ogrzewanie współczesnych, ciepłych domów: komfortowe, zdrowe, tańsze (cz. 2)Zmienne strategie grzania. Ekonomiczne spożytkowanie uzysków ciepła Ogrzewanie współczesnych, ciepłych domów: komfortowe, zdrowe, tańsze (cz. 2)Zmienne strategie grzania. Ekonomiczne spożytkowanie uzysków ciepła

Temperatura wnętrza musi być bezpieczna dla zdrowia długoterminowo. Nasz dom nie może nam szkodzić! Czy każdy domownik, w każdym wieku i w każdym stanie zdrowia określa taką samą temperaturę jako komfortową...

Temperatura wnętrza musi być bezpieczna dla zdrowia długoterminowo. Nasz dom nie może nam szkodzić! Czy każdy domownik, w każdym wieku i w każdym stanie zdrowia określa taką samą temperaturę jako komfortową dla siebie? Czy taka sama temperatura powinna panować w domu w porze relaksu, zajęć wymagających aktywności fizycznej, aktywności umysłowej, czy też podczas snu? Czy taka sama temperatura powinna panować w każdym pomieszczeniu, w całym domu, podczas całego sezonu grzewczego?

REGULUS-system Ogrzewanie współczesnych, ciepłych domów: komfortowe, zdrowe, tańsze (cz. 3)Mity i stereotypy dotyczące ogrzewania

Ogrzewanie współczesnych, ciepłych domów: komfortowe, zdrowe, tańsze (cz. 3)Mity i stereotypy dotyczące ogrzewania Ogrzewanie współczesnych, ciepłych domów: komfortowe, zdrowe, tańsze (cz. 3)Mity i stereotypy dotyczące ogrzewania

Świat pędzi do przodu a anachroniczne, kompletnie nieprzekładające się na obecną rzeczywistość, dawno temu sformułowane poglądy i fałszywe stereotypy zawsze mają się świetnie. Powielanie obiegowych mitów...

Świat pędzi do przodu a anachroniczne, kompletnie nieprzekładające się na obecną rzeczywistość, dawno temu sformułowane poglądy i fałszywe stereotypy zawsze mają się świetnie. Powielanie obiegowych mitów nie musi być przejawem złej woli, lecz jedynie braku doświadczenia i niepełnej wiedzy, może jednakże stanowić łatwy do zastosowania element walki konkurencyjnej. Problem w tym, że obiegowy mit doprowadzić może do dokonania złego wyboru poprzez błędne uszeregowanie łańcucha przyczynowo-skutkowego.

dr inż. Piotr Jadwiszczak Równoważenie hydrauliczne modernizowanej instalacji c.o.

Równoważenie hydrauliczne modernizowanej instalacji c.o. Równoważenie hydrauliczne modernizowanej instalacji c.o.

Termomodernizacja budynku wielorodzinnego zmienia termiczne i hydrauliczne warunki pracy istniejącej instalacji centralnego ogrzewania. Dotychczasowa moc cieplna, układ ciśnień, regulacja i równoważenie...

Termomodernizacja budynku wielorodzinnego zmienia termiczne i hydrauliczne warunki pracy istniejącej instalacji centralnego ogrzewania. Dotychczasowa moc cieplna, układ ciśnień, regulacja i równoważenie hydrauliczne stają się nieaktualne i nieskuteczne. Wymagane są zmiany dostosowujące c.o. do pracy w nowych warunkach. Dla zapewnienia poprawnej, komfortowej i energooszczędnej pracy konieczne jest ponowne równoważenie hydrauliczne istniejącej instalacji c.o.

Vesbo Wielowarstwowe systemy VESBO

Wielowarstwowe systemy VESBO Wielowarstwowe systemy VESBO

Systemy wielowarstwowe to rozwiązanie odpowiednie zarówno w przypadku instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz ogrzewania (centralnego i podłogowego), jak i systemu solarnego czy instalacji przemysłowych...

Systemy wielowarstwowe to rozwiązanie odpowiednie zarówno w przypadku instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz ogrzewania (centralnego i podłogowego), jak i systemu solarnego czy instalacji przemysłowych i chłodniczych.

dr inż. Ryszard Śnieżyk Praca centralnego ogrzewania w mieszkaniu zasilanym gazowym kotłem kondensacyjnym

Praca centralnego ogrzewania w mieszkaniu zasilanym gazowym kotłem kondensacyjnym Praca centralnego ogrzewania w mieszkaniu zasilanym gazowym kotłem kondensacyjnym

W artykule przeanalizowano sprawność eksploatacyjną dostawy ciepła do instalacji c.o. z gazowego kotła kondensacyjnego obliczoną na podstawie pomiarów wykonanych w lokalu zamieszkałym przez trzy osoby....

W artykule przeanalizowano sprawność eksploatacyjną dostawy ciepła do instalacji c.o. z gazowego kotła kondensacyjnego obliczoną na podstawie pomiarów wykonanych w lokalu zamieszkałym przez trzy osoby. Na podstawie dostępnych informacji nie można było ocenić zmiennych potrzeb przygotowania c.w.u. oraz wahania zapotrzebowania na energię instalacji c.o. Charakter pracy gazowego kotła kondensacyjnego wymaga dostosowania chwilowej mocy do zmiennego zapotrzebowania. Ważnym aspektem jest również dobór...

dr inż. Edyta Dudkiewicz Promienniki rurowe w aspekcie wymagań normy PN-EN 416-2

Promienniki rurowe w aspekcie wymagań normy PN-EN 416-2 Promienniki rurowe w aspekcie wymagań normy PN-EN 416-2

Zastosowanie promiennika wysokiej jakości, spełniającego wymagania normy dotyczące racjonalnego zużycia energii, wiąże się z wyższymi kosztami inwestycyjnymi. Jednak efekty ogrzewania, jakie można uzyskać...

Zastosowanie promiennika wysokiej jakości, spełniającego wymagania normy dotyczące racjonalnego zużycia energii, wiąże się z wyższymi kosztami inwestycyjnymi. Jednak efekty ogrzewania, jakie można uzyskać dzięki wysokiej sprawności radiacyjnej promiennika, będą procentować na etapie eksploatacji.

REGULUS-system Wodne grzejniki c.o. - wykonanie basenowe bez dopłat

Wodne grzejniki c.o. - wykonanie basenowe bez dopłat Wodne grzejniki c.o. - wykonanie basenowe bez dopłat

Spośród produkowanych przez REGULUS-system grzejników ściennych na szczególną uwagę zasługują ich specjalne wersje przeznaczone do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności, takich jak baseny, myjnie samochodowe,...

Spośród produkowanych przez REGULUS-system grzejników ściennych na szczególną uwagę zasługują ich specjalne wersje przeznaczone do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności, takich jak baseny, myjnie samochodowe, łaźnie, oranżerie itp.

Redakcja RI Niskotemperaturowe grzejniki REGULUS-system

Niskotemperaturowe grzejniki REGULUS-system Niskotemperaturowe grzejniki REGULUS-system

We współczesnym budownictwie coraz częściej stosowane są rozwiązania bazujące na odnawialnych, ekologicznych źródłach energii. Priorytetem coraz częściej staje się ogrzewanie niskotemperaturowe. W związku...

We współczesnym budownictwie coraz częściej stosowane są rozwiązania bazujące na odnawialnych, ekologicznych źródłach energii. Priorytetem coraz częściej staje się ogrzewanie niskotemperaturowe. W związku z tym coraz powszechniej stosowane są kotły kondensacyjne czy pompy ciepła w połączeniu z dobrym ociepleniem obiektów.

REGULUS-system Kanały grzewcze z wentylatorami. Skuteczne ogrzewanie wnętrz z dużymi przeszkleniami

Kanały grzewcze z wentylatorami. Skuteczne ogrzewanie wnętrz z dużymi przeszkleniami Kanały grzewcze z wentylatorami. Skuteczne ogrzewanie wnętrz z dużymi przeszkleniami

Przed kilku laty do ogrzewania wnętrz o dużych przeszkleniach nie było na rynku dobrego, taniego rozwiązania. Ogrzewanie podłogowe nie zda tu egzaminu. 1 m² "podłogówki" waży od 150-400 kg. Klimat w Polsce...

Przed kilku laty do ogrzewania wnętrz o dużych przeszkleniach nie było na rynku dobrego, taniego rozwiązania. Ogrzewanie podłogowe nie zda tu egzaminu. 1 m² "podłogówki" waży od 150-400 kg. Klimat w Polsce cechuje duża dynamika, stwarzająca problemy z optymalną dystrybucją ciepła. Idealną alternatywą dla charakteryzującej się ogromną bezwładnością cieplną "podłogówki" jest ogrzewanie kanałowe.

REGULUS-system Grzanie z przerwami czy grzanie ciągłe?

Grzanie z przerwami czy grzanie ciągłe? Grzanie z przerwami czy grzanie ciągłe?

Konieczność oszczędności w zużyciu energii do celów grzewczych, wynikająca z przepisów oraz z jej wysokich kosztów, zbliża współczesne budownictwo do cech budownictwa pasywnego. Formułowane są nowe, indywidualnie...

Konieczność oszczędności w zużyciu energii do celów grzewczych, wynikająca z przepisów oraz z jej wysokich kosztów, zbliża współczesne budownictwo do cech budownictwa pasywnego. Formułowane są nowe, indywidualnie dopasowane, strategie ogrzewania.

REGULUS-system Grzejniki REGULUS®-system. Ekonomiczny, zdrowy komfort cieplny

Grzejniki REGULUS®-system. Ekonomiczny, zdrowy komfort cieplny Grzejniki REGULUS®-system. Ekonomiczny, zdrowy komfort cieplny

Od wielu miesięcy przedstawiamy Państwu własną doktrynę dotyczącą procesu ogrzewania. Jej powstanie jest wynikiem analizy trendów panujących w europejskim budownictwie, stale zmieniającego się sposobu...

Od wielu miesięcy przedstawiamy Państwu własną doktrynę dotyczącą procesu ogrzewania. Jej powstanie jest wynikiem analizy trendów panujących w europejskim budownictwie, stale zmieniającego się sposobu życia i pracy, struktury wydatków, jest także wynikiem wniosków płynących z wiedzy o fizjologii człowieka w kontekście wpływu temperatury otoczenia na jego stan zdrowia, nie w perspektywie krótkoterminowej lecz wieloletniej, w myśl dewizy „Nasz Dom nie może nam szkodzić”.

REGULUS-system Optymalne grzejniki wodne c.o. dla budownictwa szkieletowego i drewnianego

Optymalne grzejniki wodne c.o. dla budownictwa szkieletowego i drewnianego Optymalne grzejniki wodne c.o. dla budownictwa szkieletowego i drewnianego

Domy budowane w technologii szkieletowej oraz domy z bali mają stale rosnące grono zwolenników. Prócz znacznej prostoty i szybkości w ich stawianiu, wielu możliwości w tworzeniu urozmaiconego kształtu...

Domy budowane w technologii szkieletowej oraz domy z bali mają stale rosnące grono zwolenników. Prócz znacznej prostoty i szybkości w ich stawianiu, wielu możliwości w tworzeniu urozmaiconego kształtu ich bryły oraz jednorodności technologicznej, najczęściej podkreślanymi argumentami „za” jest ich energooszczędność i łatwość ogrzania.

Redakcja RI Zawory i regulatory do instalacji c.o.

Zawory i regulatory do instalacji c.o. Zawory i regulatory do instalacji c.o.

Zapewnienie komfortu wewnątrz pomieszczeń i niskich kosztów eksploatacyjnych wymaga hydraulicznego równoważenia instalacji oraz zastosowania regulatorów.

Zapewnienie komfortu wewnątrz pomieszczeń i niskich kosztów eksploatacyjnych wymaga hydraulicznego równoważenia instalacji oraz zastosowania regulatorów.

Grupa Armatura Koniec rur przy grzejniku

Koniec rur przy grzejniku Koniec rur przy grzejniku

Nowy grzejnik aluminiowy G500 F/D wychodzi naprzeciw potrzebom związanym z tym trendem. Dzięki nowemu sposobowi przyłączenia, doprowadzające wodę rury pozostają niewidoczne.

Nowy grzejnik aluminiowy G500 F/D wychodzi naprzeciw potrzebom związanym z tym trendem. Dzięki nowemu sposobowi przyłączenia, doprowadzające wodę rury pozostają niewidoczne.

kr Pompy obiegowe i cyrkulacyjne w nowym wydaniu

Pompy obiegowe i cyrkulacyjne w nowym wydaniu Pompy obiegowe i cyrkulacyjne w nowym wydaniu

Efektywność energetyczna jest pojęciem coraz częściej używanym nie tylko przez specjalistów – zwracają na nią uwagę także inwestorzy i klienci końcowi. Stale zwiększane wymagania dotyczące zużycia energii...

Efektywność energetyczna jest pojęciem coraz częściej używanym nie tylko przez specjalistów – zwracają na nią uwagę także inwestorzy i klienci końcowi. Stale zwiększane wymagania dotyczące zużycia energii motywują producentów do wytwarzania coraz lepszych, sprawniejszych urządzeń.

dr inż. Andrzej Górecki Instalacje ogrzewcze – przepisy, trwałość, odpowiedzialność

Instalacje ogrzewcze – przepisy, trwałość, odpowiedzialność Instalacje ogrzewcze – przepisy, trwałość, odpowiedzialność

Zagadnienia trwałości i sprawności instalacji ogrzewczych były przedmiotem wielu artykułów. Jednak większość instalacji c.o. (oraz innych układów zamkniętych) wciąż nie spełnia wymagań, które powinny zagwarantować...

Zagadnienia trwałości i sprawności instalacji ogrzewczych były przedmiotem wielu artykułów. Jednak większość instalacji c.o. (oraz innych układów zamkniętych) wciąż nie spełnia wymagań, które powinny zagwarantować im 50-letnią trwałość oraz komfort użytkowania pomieszczeń, a także prawidłowe rozliczanie kosztów ogrzewania.

dr inż. Szymon Firląg, dr inż. Arkadiusz Węglarz, inż. Andrej Goleniewski Wskaźnik zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną a optymalizacja kosztów

Wskaźnik zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną a optymalizacja kosztów Wskaźnik zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną a optymalizacja kosztów

Głównym celem artykułu było określenie wartości wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EPCO+W dla optymalnego kosztowo standardu energetycznego jednorodzinnego budynku mieszkalnego....

Głównym celem artykułu było określenie wartości wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EPCO+W dla optymalnego kosztowo standardu energetycznego jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Autorzy zaprezentowali metodykę obliczania kosztów skumulowanych uwzględnianych w projekcie budynku, analizowane warianty wraz z analizą ich kosztów, nadto przedstawili wyniki obliczeń i wnioski.

REGULUS-system Hybrydowa dystrybucja ciepła

Hybrydowa dystrybucja ciepła Hybrydowa dystrybucja ciepła

Nowoczesne systemy grzewcze muszą sprostać rosnącym wymaganiom w zakresie komfortu cieplnego. Do ogrzania współczesnych domów wystarczy mała ilość energii cieplnej, bowiem przez większą część doby i sezonu...

Nowoczesne systemy grzewcze muszą sprostać rosnącym wymaganiom w zakresie komfortu cieplnego. Do ogrzania współczesnych domów wystarczy mała ilość energii cieplnej, bowiem przez większą część doby i sezonu grzewczego w ciepłym, dobrze akumulującym domu, instalacja nie musi grzać w ogóle – zatem instalacja oparta jedynie na samej "podłogówce" nie sprawdzi się.

Waldemar Joniec Narzędzia energooszczędnej eksploatacji systemów ciepłowniczych i instalacji c.o.

Narzędzia energooszczędnej eksploatacji systemów ciepłowniczych i instalacji c.o. Narzędzia energooszczędnej eksploatacji systemów ciepłowniczych i instalacji c.o.

Wytwarzanie ciepła i jego dystrybucja są drogie, towarzyszy im zatem stale poszukiwanie możliwych oszczędności. W wielu wypadkach potencjał oszczędności jest wciąż spory, wymaga to jednak dokładnego opomiarowania...

Wytwarzanie ciepła i jego dystrybucja są drogie, towarzyszy im zatem stale poszukiwanie możliwych oszczędności. W wielu wypadkach potencjał oszczędności jest wciąż spory, wymaga to jednak dokładnego opomiarowania i rozpoznania funkcjonowania sieci i instalacji oraz ich stałego monitorowania. Systemy zdalnego odczytu i sterowanie pracą sieci wprowadzane jest w wielu miastach. Końcowy efekt ma być wynikiem synergii najnowszych osiągnięć technologii, automatyki, informatyki i telekomunikacji do sterowania...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.