RynekInstalacyjny.pl

Na co warto zwrócić uwagę, projektując system PV

Na co warto zwrócić uwagę, projektując system PV Na co warto zwrócić uwagę, projektując system PV

Zymetric Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła ogrzewa polski rynek Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają...

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają się w coraz to większej ilości domów, starych i nowych. To głównie rozwiązania proekologiczne, prosty montaż, serwis i obsługa, a także możliwości dofinansowań przekonują, że zakup właśnie takiego źródła ciepła może być strzałem w dziesiątkę!

Orole.pl Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią

Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią

Gdy na zewnątrz występują niskie temperatury, w budynkach mogą pojawić się problemy z poziomem wilgotności.Woda zbiera się na oknach, pranie nie wysycha po rozwieszeniu, pojawiają się pierwsze oznaki pleśni...

Gdy na zewnątrz występują niskie temperatury, w budynkach mogą pojawić się problemy z poziomem wilgotności.Woda zbiera się na oknach, pranie nie wysycha po rozwieszeniu, pojawiają się pierwsze oznaki pleśni w postaci zapachu i czarnych kropek w rogach pomieszczeń.

Analiza techniczno-ekonomiczna źródeł zasilania budynku energooszczędnego

Technical and economic analysis of power supply sources for an energy-efficient building

Współczynnik emisji zanieczyszczeń, fot. Autorzy

Współczynnik emisji zanieczyszczeń, fot. Autorzy

Na świecie obserwujemy coraz większe zużycie energii, mimo usilnego wprowadzania coraz bardziej zaawansowanych technicznie rozwiązań mających je ograniczać. Należy przy tym zauważyć, że przeważająca część konsumowanej energii pochodzi nadal ze źródeł pierwotnych kopalnych, konwencjonalnych, takich jak węgiel, gaz czy ropa naftowa (rys. 1–2).

Zobacz także

REGULUS-system REGULUS®-SYSTEM – optymalne grzejniki remontowe i do pompy ciepła

REGULUS®-SYSTEM – optymalne grzejniki remontowe i do pompy ciepła REGULUS®-SYSTEM – optymalne grzejniki remontowe i do pompy ciepła

Jeśli decydujemy się na wymianę czegokolwiek, to na coś co jest lepsze, bardziej ekonomiczne, funkcjonalne, ładniejsze, a czasem także modne. Pamiętajmy jednak, że moda przemija…

Jeśli decydujemy się na wymianę czegokolwiek, to na coś co jest lepsze, bardziej ekonomiczne, funkcjonalne, ładniejsze, a czasem także modne. Pamiętajmy jednak, że moda przemija…

REGULUS-system Co wyróżnia grzejniki ścienne i podłogowe kanałowe REGULUS®-system?

Co wyróżnia grzejniki ścienne i podłogowe kanałowe REGULUS®-system? Co wyróżnia grzejniki ścienne i podłogowe kanałowe REGULUS®-system?

Mała masa całkowita oraz duża powierzchnia wymiany. Pierwsza cecha jest niezbędna do podjęcia funkcji grzania niewielkim nakładem energii startowej. Druga jest warunkiem sprawnego grzania niskotemperaturowego. Wysoka...

Mała masa całkowita oraz duża powierzchnia wymiany. Pierwsza cecha jest niezbędna do podjęcia funkcji grzania niewielkim nakładem energii startowej. Druga jest warunkiem sprawnego grzania niskotemperaturowego. Wysoka sprawność, krótki czas dostępu do ciepła, łatwa kontrola emisji ciepła, a co za tym idzie komfortu cieplnego, to niższy koszt gospodarowania ciepłem oraz poszanowanie energii.

Grupa Armatura Grzejnik aluminiowy czy grzejnik stalowy? Przekonaj się sam, który z nich wybrać!

Grzejnik aluminiowy czy grzejnik stalowy? Przekonaj się sam, który z nich wybrać! Grzejnik aluminiowy czy grzejnik stalowy? Przekonaj się sam, który z nich wybrać!

Dylemat, towarzyszący zakupowi odpowiedniego grzejnika do domu czy mieszkania, często nurtuje i wywołuje liczne dyskusje. I choć zagadnienie to wydaje się stosunkowo trudne do rozwiązania, odpowiedź wcale...

Dylemat, towarzyszący zakupowi odpowiedniego grzejnika do domu czy mieszkania, często nurtuje i wywołuje liczne dyskusje. I choć zagadnienie to wydaje się stosunkowo trudne do rozwiązania, odpowiedź wcale nie jest aż tak skomplikowana. Wystarczy poznać zalety grzejników aluminiowych, by bez wątpliwości móc zdecydować, jaki produkt wybrać.

 

W artykule:

 • Założenia analiz
 • Metoda analizy poszczególnych wariantów
 • Przedmiot analiz

Streszczenie

Artykuł stanowi studium przypadku energooszczędnego budynku jednorodzinnego, dla którego dokonano wielowariantowej analizy zastosowania współczesnych źródeł energii. W rozważaniach przyjęto jako odniesienie ogrzewanie kotłem gazowym z tradycyjnymi grzejnikami płytowymi. Porównano je z alternatywnymi systemami grzewczymi, takimi jak: kocioł na paliwo stałe (ekogroszek, pelet), kocioł elektryczny, piece akumulacyjne, pompa ciepła typu powietrze/woda oraz pompa ciepła typu solanka/woda z ogrzewaniem wodnym podłogowym. Analizy przeprowadzono, korzystając z programu RETScreen.

Abstract

The article is a case study for an energy-efficient single-family building, for which a multivariate analysis of the use of modern energy sources has been carried out. A considered reference was heating with a gas boiler with traditional panel radiators. They were compared with alternative heating systems such as solid fuel boiler (eco-pea coal, pellets), electric boiler, storage stoves, air-to-water heat pump and brine-to-water heat pump with water floor heating. The analyzes were carried out in the RETScreen program.

Zużycie energii

Rys. 1. Zużycie energii w skali światowej

Globalne zużycie energii

Rys. 2. Globalne zużycie energii

Poszukuje się zatem coraz intensywniej różnego rodzaju alternatywnych rozwiązań, których zadaniem jest zmniejszenie zużycia energii. W budownictwie działania te to wprowadzanie „budownictwa energooszczędnego”, w którym główny nacisk kładzie się na stosowanie ekonomicznie uzasadnionych rozwiązań mających na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię oraz racjonalne jej wykorzystanie w trakcie eksploatacji obiektu budowlanego.

Działania te znalazły wyraz w kreowanych przepisach natury prawnej, normalizacyjnej oraz różnego rodzaju regulacjach technicznych. Nie sposób wymienić tutaj wszystkich dokumentów dotyczących powyższych zagadnień. Praktyczne znaczenie w promowaniu budownictwa energooszczędnego mają [2–5]. Podstawowe wymagania Unii Europejskiej w zakresie wymagań dla budynków sformułowano m.in. w dyrektywach [2–6]. Wymaganie oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej jest jednym z sześciu podstawowych wymogów stawianych budynkom zawartych w ustawie [3].

Długofalowe, strategiczne cele polityki energetycznej UE w ścisłym powiązaniu z polityką przeciwdziałania zmianom klimatycznym zostały zdefiniowane przez Radę Europejską w marcu 2007 r., zobowiązując państwa członkowskie UE do osiągnięcia następujących celów do roku 2020:

 • redukcja przynajmniej 20% emisji gazów cieplarnianych w UE w porównaniu z poziomem z 1990 r.,
 • zwiększenie udziału energii odnawialnej w ogólnym zużyciu energii do 20% oraz zwiększenie udziału biopaliw w transporcie do 10%,
 • poprawa efektywności energetycznej o 20%.

W Polsce dokumentem o charakterze praktycznym ujmującym kwestie energooszczędności są warunki techniczne [5]. Należy zdawać sobie sprawę z faktu, że uzyskanie zawartych w nich wymagań w zakresie wartości wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP = 70 kWh/(m2·rok) jest niemożliwe do zrealizowania jedynie poprzez odpowiednią, ekonomicznie uzasadnioną grubość materiału izolacyjnego przegród budowlanych. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła będzie nieunikniona. Budynki należy wyposażyć w systemy wykorzystujące energię ze źródeł traktowanych jako odnawialne.

Jeśli mowa o zaopatrzeniu w ciepło, istnieje wiele możliwości w tym zakresie np. kotły na biomasę, pompy ciepła typu powietrze/woda, powietrze/powietrze czy gruntowe pompy ciepła z wymiennikiem pionowym lub poziomym do ogrzewania budynku, lub ogrzewania i przygotowania c.w.u. Zastosowanie wymienionych systemów uzależnione jest od zasobności portfela inwestora oraz warunków klimatycznych, a także wielkości i lokalizacji działki. Dla inwestora oprócz nakładów inwestycyjnych interesujące będą również koszty eksploatacyjne w dłuższym okresie użytkowania. Te natomiast uzależnione są od ceny nośnika energii oraz zużycia paliwa (zapotrzebowania na energię użytkową i sprawności systemu dostarczania ciepła).

Pamiętać również należy, że wartość wskaźnika EP dodatkowo uzależniona jest od współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nośnika energii wi, zależnego od nośnika energii końcowej. Wartości te są różne, dlatego bardzo istotny jest wybór nośnika energii końcowej. Przykładowo dla gazu ziemnego, płynnego, węgla kamiennego i brunatnego wi = 1,1, dla biomasy wi = 0,2, a dla energii elektrycznej wi = 3,0. Powoduje to, że im wyższy wskaźnik wi ma nośnik energii wykorzystywany w budynku, tym mniejsze musi być zapotrzebowanie na energię użytkową, aby spełnić wymagania w zakresie wskaźnika EP. Powoduje to dodatkowe podwyższenie kosztów inwestycyjnych.
Autorzy podjęli próbę określenia opłacalności wybranych systemów ogrzewania dla różnych nośników energii końcowej.

Założenia analiz

Przeprowadzenie analizy wymagało przyjęcia parametrów związanych z kosztami inwestycyjnymi, cenami energii, charakterystyką techniczną przyjętych rozwiązań instalacyjnych oraz wskaźników ekonomicznych.

Ceny energii

Na podstawie analizy materiałów źródłowych przyjęto ceny jednostkowe energii podane w tabeli 1. W taryfie G12 stawka dzienna dotyczy godzin 600–1300 oraz 1500–2200, natomiast nocna 2200–600 oraz 1300–1500 [7]. Wartość opałową ekogroszku jako przyjęto 26 MJ/kg [8], a peletu 17,1 MJ/kg [9].

Koszty inwestycyjne

Przy ustalaniu kosztów inwestycyjnych posłużono się cenami katalogowymi producentów oferujących produkty na rynku lokalnym. W zakresie podatku VAT przyjęto, że poszczególne urządzenia dostarczane są przez wykonawcę instalacji, a zatem wartość podatku VAT wynosi 8%. Wartości liczbowe podano w odniesieniu do poszczególnych wariantów i zestawiono w tabeli 4.

Parametry techniczne instalacji

Podstawowym parametrem decydującym o kosztach eksploatacji wybranej instalacji jest jej sprawność. W przypadku systemów grzewczych sprawność wyznaczono według wzoru [11]:

(1)

gdzie:
ηH,tot – średnia sezonowa sprawność całkowita systemu grzewczego budynku,
ηH,g – średnia sezonowa sprawność wytworzenia nośnika ciepła z energii dostarczonej do granicy bilansowej budynku,
ηH,s – średnia sezonowa sprawność akumulacji ciepła w elementach pojemnościowych systemu grzewczego budynku,
ηH,d – średnia sezonowa sprawność transportu (dystrybucji) nośnika ciepła w obrębie budynku,
ηH,e – średnia sezonowa sprawność regulacji i wykorzystania ciepła w budynku.

Na tej podstawie ustalono sprawności analizowanych wariantów, które przedstawiono w tabeli 5.

Parametry ekonomiczne

Podstawowym wskaźnikiem ekonomicznym wykorzystywanym w analizach jest NPV. Wyznaczany on jest jako różnica między zdyskontowanymi przepływami pieniężnymi a nakładami początkowymi. Inwestycja jest akceptowalna, gdy po upływie zadanego czasu inwestycji wartość NPV ? 0. Zaletą wskaźnika NPV jest fakt, że uwzględnia on zmianę wartości pieniądza w czasie, a całość przepływów pieniężnych związanych z inwestycją zapewnia porównywalność inwestycji. Wadami są subiektywizm przy przyjmowaniu stopy dyskonta i nieuwzględnienie ryzyka związanego z inwestycją [12]. Dla przeprowadzenia analizy wykonalności finansowej inwestycji przyjęto następujące parametry ekonomiczne:

 • roczny wskaźnik wzrostu kosztów energii elektrycznej: 3,7%, węgla: 3,0%, paliwa gazowego: 4,0% [13];
 • stopa inflacji: średnia z ostatnich 5 lat (2013–2017) to 0,28% [14], ale biorąc pod uwagę wzrost inflacji i średnią z 10 lat, do obliczeń przyjęto wartość 2,0%;
 • stopa dyskonta liczona jako suma inflacji, wartości 2-letnich obligacji skarbowych [15] oraz składnika ryzyka (1%) – wynosi odpowiednio 5,1%.

Założono czas trwania inwestycji t = 25 lat oraz że nakłady inwestycyjne będą pochodziły w 100% z zasobów własnych.

Poza wyznaczeniem wartości NPV w opracowaniu dokonano analizy wrażliwości dla poszczególnych inwestycji. W analizie tej uwzględniono następujące parametry:

 • zakres analizy: ± 20%;
 • próg akceptowalności przez inwestora: 5000 zł dla NPV;
 • akceptowalny poziom ryzyka: 10%;
 • zmienność parametrów: ± 5%.

Analizę wrażliwości i ryzyka wykonano w odniesieniu do wskaźnika NPV.

Metoda analizy poszczególnych wariantów

Uwagi ogólne

Obliczenia prowadzone były przy użyciu programu RETSreen [18], który jest narzędziem umożliwiającym przeprowadzenie połączonej analizy w zakresie kosztów produkcji energii i związanych z nimi nakładów inwestycyjnych na źródło ciepła i instalację grzewczą.

W analizie uwzględnia się również wydatki związane z bieżącymi przeglądami i remontami wybranego systemu ogrzewania. Możliwości programu obejmują także przeprowadzenie obliczeń redukcji emisji gazów cieplarnianych dla różnych rodzajów proponowanych przedsięwzięć energooszczędnych i odnawialnych technologii energetycznych. Program pozwala określić opłacalność inwestycji na wstępnym etapie projektowania oraz posiada wbudowane bazy danych o produktach i klimacie, które pozwalają skrócić czas i koszty związane z przygotowaniem wstępnego studium wykonalności.

Przewidziano również możliwość wprowadzenia powyższych danych przez użytkownika, co jest niezmiernie istotne w obliczu szybko postępujących zmian w zakresie rozwiązań technicznych na rynku systemów grzewczych.

Metodyka analiz

Metodyka obliczeń zawarta w programie pozwala na wyznaczenie charakterystyki energetycznej obiektu na bazie wbudowanych danych klimatycznych i informacji o skorupie budynku (izolacyjność termiczna, powierzchnia oraz orientacja przegród zewnętrznych). Zdaniem autorów uzyskana w ten sposób charakterystyka energetyczna inwestycji jest zbyt uproszczona, dlatego dla przyjętych wariantów została ona wyznaczona w oparciu o [11, 16, 17], a następnie wprowadzona do programu RETScreen.

W przeprowadzonych analizach wprowadzono własne dane związane z parametrami i kosztami urządzeń oraz instalacji, a także wskaźnikami dotyczącymi analizy wrażliwości i ryzyka. Dla ujętych w analizie nośników energii ich końcową cenę obliczono jako sumę opłat stałych i zmiennych, co w przypadku poszczególnych dostawców wyliczane jest z zależności (2)–(3). Cenę jednostkową PJENEL energii dostarczanej przez [7] obliczono według zmodyfikowanej zależności, zgodnie z wartościami cen i opłat dla poszczególnych nośników energii (tabela 1):

(2)

Cenę jednostkową PJG paliwa gazowego dostarczanego przez [8] obliczono według zmodyfikowanej zależności:

(3)

gdzie:
PJG, JENEL – cena jednostkowa energii elektrycznej, zł/kWh;
ΣSzł/mies. – suma stawek opłat dotyczących miesiąca, zł/mies.;
ΣSzł/kWh – suma stawek opłat dotyczących zużycia paliwa, zł/kWh;
ZPG, ENEL – zużycie odpowiednio paliwa gazowego, energii elektrycznej, kWh.

W przypadku paliwa stałego jego cenę skorygowano w nawiązaniu do wartości opałowej przyjmowanej przez program RETScreen [19], według wzoru (4):

(4)

gdzie:
CjE(P) – cena jednostkowa paliwa stałego: ekogroszek (pelet), zł/t;
CE(P) – cena rynkowa dla klienta indywidualnego, zł/t;
WOE(P) – wartość opałowa paliwa stałego: ekogroszek (pelet) zgodnie z [18],
WOEd(P)d – wartość opałowa paliwa stałego: ekogroszek (pelet) zgodnie z [8, 9].

Emisja zanieczyszczeń do atmosfery związana jest z zasilaniem systemu energią elektryczną oraz ciepłem sieciowym. W celu określenia emisji zanieczyszczeń przyjęto dane dot. struktury paliw zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedawanej przez [7] w 2017 roku (tabela 2).

Przedmiot analiz

Według Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej – Polska PV, w Polsce mamy ok. 5 mln zamieszkałych budynków jednorodzinnych oraz 27 750 systemów fotowoltaicznych zainstalowanych na nich (na rok 2017). Mimo że rozwój fotowoltaiki charakteryzuje się silnym trendem wzrostowym, w polskim budownictwie jednorodzinnym jest to nadal rozwiązanie stosowane na niewielką skalę. Dlatego w artykule skupiono się na wykorzystaniu źródeł konwencjonalnych do zasilania domów.

Problematyka dotycząca wykorzystania odnawialnych źródeł energii może stanowić temat odrębnego artykułu.

Przedmiotem rozważań jest budynek jednorodzinny dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, ze stropodachem wentylowanym. Na parterze znajdują się: salon, kuchnia, jadalnia, cztery pokoje, łazienka, garderoba, pomieszczenie gospodarcze oraz spiżarnia. Na poddaszu zlokalizowano: cztery pokoje, dwie garderoby, dwie łazienki i dwa pomieszczenia gospodarcze. Powierzchnia ogrzewana wynosi A = 238,0 m2. Garaż jest nieogrzewany. W budynku funkcjonuje wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła o sprawności odzysku η = 0,80.

Budynki jednorodzinne nowo projektowane od 1 stycznia 2021 r. będą musiały spełnić wymagania co do wartości wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP na poziomie maks. 70 kWh/m2 · rok [5]. Ponieważ wartość ta jest ściśle powiązana ze współczynnikiem nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej wi [11] na wytworzenie i dostarczenie nośnika energii lub energii do budynku, pragnąc zachować wartość wskaźnika EP na zbliżonym poziomie niezależnie od nośnika energii, zmodyfikowano parametry izolacyjności termicznej przegród zewnętrznych budynku wyjściowego. Przy ogrzewaniu energią elektryczną przyjęto ocieplenie pianką poliuretanową o grubości dPUR = 0,30 m, o współczynniku przewodzenia ciepła λPUR = 0,025 W/m·K. Żeby analizowany obiekt spełniał wymagania co do wartości wskaźnika EP przy zasilaniu energią elektryczną z sieci, dla której współczynnik wi = 3,0, parametry cieplne w części budowlanej muszą spełnić „ostrzejsze” wymagania. Stąd konieczność stosowania materiałów termoizolacyjnych charakteryzujących się niską wartością współczynnika przewodzenia ciepła, aby uniknąć nadmiernych grubości warstw termoizolacyjnych. Natomiast dla budynku ogrzewanego gazem ziemnym przyjęto ocieplenie styropianem grubości dST = 0,20 m, dla którego współczynnik przewodzenia ciepła wynosi λST = 0,042 W/m·K. W tabeli 3 zestawiono współczynniki przenikania ciepła U przegród budowlanych dla budynku zasilanego gazem oraz energią elektryczną.

Obciążenie cieplne obliczono zgodnie z [16], które dla budynku ogrzewanego gazem wynosi ΦHLGAZ = 10,81 kW, a jednostkowe zapotrzebowanie na moc grzewczą 45,4 W/m2. Wartość wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną wynosi EPGAZ = 58 kWh/m2 · rok, a wskaźnika zapotrzebowania na energię użytkową EUGAZ = 15,5 kWh/m2 · rok.

Przy ogrzewaniu budynku energią elektryczną projektowe obciążenie cieplne wynosi ΦHLENEL = 8,79 kW, natomiast jednostkowe zapotrzebowanie na moc grzewczą 36,9 W/m2. Wartość wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną wynosi EPENEL = 65 kWh/m2 · rok, a wskaźnika zapotrzebowania na energię użytkową EUENEL = 3,2 kWh/m2 · rok.

Charakterystyka wariantów

Analizie poddano siedem wariantów związanych z rodzajem instalacji grzewczej. Wariant W0 przyjęto jako poziom porównawczy z uwagi na popularność stosowania kotłów gazowych do ogrzewania budynków jednorodzinnych. W tabeli 4 przedstawiono ogólny opis rozważanych wariantów wraz z przyjętymi nakładami inwestycyjnymi, a w tabeli 5 ogólną charakterystykę techniczno-ekonomiczną omawianych wariantów. W wariantach W3 i W4 cenę jednostkową obliczono w oparciu o stawkę nocną taryfy G12 [7]. Natomiast dla wariantów W5 i W6 uwzględniono podział na taryfę dzienną i nocną G12 [7]. W przypadku ogrzewania energią elektryczną do kosztów inwestycyjnych dodano koszty związane z poprawą charakterystyki energetycznej skorupy budynku. Dla wszystkich wariantów do kosztów instalacji dodano dodatkowo 5% jako rezerwę na nieprzewidziane wydatki.

W rozważaniach opłacalności poszczególnych wariantów jako nakłady inwestycyjne przyjęto koszty związane z przystosowaniem systemu c.o. do innego nośnika energii w porównaniu z wariantem bazowym (W0). W przypadku paliw stałych koszty związane z transportem paliwa zostały wliczone do jego ceny jednostkowej. Koszt ocieplenia m2 przy użyciu styropianu przyjęto jako 120 zł/m2, a pianką poliuretanową 320 zł/m2 [20]. Powierzchnia do ocieplenia to 925,3 m2.

Wyniki obliczeń i ich analiza

Na podstawie uzyskanych wyników analiz (rys. 3–8) można stwierdzić, że dla przyjętych założeń tylko jeden wariant (W1) wykazuje nadwyżkę finansową w porównaniu do rozwiązania wyjściowego (W0). W wariancie tym przyjęto ogrzewanie budynku za pomocą kotła na paliwo stałe – ekogroszek. Najmniej opłacalnymi rozwiązaniami są te, w których do zasilania systemu c.o. wykorzystywana jest energia elektryczna, tj. W3–W6. Nakłady finansowe poniesione na zmianę systemu ogrzewania wraz z przystosowaniem obiektu (dodatkowe ocieplenie) do zasilania energią elektryczną w porównaniu z ogrzewaniem kotłem gazowym kondensacyjnych nie zwrócą się w przyjętym czasie trwania przedsięwzięcia, tj. 25 lat.

Roczne przepływy pieniężne

Rys. 3–8. Roczne przepływy pieniężne dla poszczególnych wariantów; Rys. autorów

Rys. 9 ilustruje wielkość emisji zanieczyszczeń (GHG) wyrażoną w [tCO2/a]. Na jego podstawie można stwierdzić, że porównywalne wartości uzyskano dla wariantu W1 (ogrzewanie ekogroszkiem), W5 (pompa ciepła powietrze/woda) oraz W6 (pompa ciepła glikol/woda). Najwyższe wartości uzyskano dla wariantu W4 – ogrzewanie piecami akumulacyjnymi. Formalnie najniższą emisją zanieczyszczeń charakteryzuje się wariant W2 – ogrzewanie kotłem na pelet.

Współczynnik emisji zanieczyszczeń

Rys. 9. Współczynnik emisji zanieczyszczeń (GHG) w [tCO2/a] dla poszczególnych wariantów; Rys. autorów

Podsumowanie

Współczesne budownictwo energooszczędne ukierunkowane jest na wykorzystanie coraz bardziej zaawansowanych technicznie urządzeń zasilających obiekty w ciepło. Urządzenia te pobierają energię z różnych nośników, tworząc skomplikowane systemy charakteryzujące się znacznie wyższym udziałem w kosztach realizacji obiektu w porównaniu do rozwiązań tradycyjnych. Połączenie wielu układów (źródło ciepła, sterowanie w postaci hydrauliki i elektroniki) w jeden system często skraca jego żywotność do kilkunastu lat (system działa tak długo jak jego najmniej trwały element). Pojawia się zatem pytanie, które z nich powinny być stosowane, biorąc pod uwagę aktualny koszt inwestycji i ceny na rynku nośników energii.

Powiązaną kwestią jest problem wyboru źródła zasilania obiektu z punktu widzenia ochrony środowiska. Okazuje się bowiem, że rozwiązania optymalne dla ochrony środowiska nie zawsze są zbieżne z ekonomicznym punktem widzenia. Należałoby się zatem zastanowić, czy kierunkiem, w którym należy poszukiwać rozwiązania problemu, nie jest może dofinansowywanie inwestycji, ale obniżenie kosztów energii?

Literatura

 1. https://yearbook.enerdata.net/total-energy/world-consumption­-statistics.html (dostęp: 10.09.2018).
 2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie jakości energetycznej budynków.
 3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (DzU 1994, nr 89, poz. 414, z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (DzU 2008, nr 223, poz. 1459, z późn. zm.).
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 2017, poz. 2285).
 6. Dyrektywa Rady 93/76/EWG z dnia 13 września 1993 r. mająca na celu ograniczenie emisji CO2 przez podniesienie skuteczności energetycznej.
 7. https://www.tauron.pl/dla-domu/prad/taryfa-sprzedawcy (dostęp: 12.09.2018).
 8. https://www.weglokokskraj.pl/pl/sprzedaz-wegla/ekogroszek­-skarbek (dostęp: 12.09.2018).
 9. pellasx.pl/ogrzewanie-pelletem/Pelle (dostęp: 12.09.2018).
 10. pgnig.pl/dla-domu/taryfa (dostęp: 12.09.2018).
 11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (DzU 2015, poz. 376, z późn. zm.).
 12. Rogowski Waldemar, Rachunek opłacalności inwestycji. Wyzwania teorii i potrzeby praktyki, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 13. www.katowice.energiaisrodowisko.pl/energia-w- twoim-miescie//13-dynamika-wzrostu-cen (dostęp: 12.09.2018).
 14. stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskaźniki -cen//wskaźniki-cen-towarow-i-uslug-pot-inflacja (dostęp: 12.09.2018).
 15. www.obligacjeskarbowe.pl/oferta-obligacji/obligacje- 2-letnie-dos//dos0920 (dostęp: 12.09.2018).
 16. PN-EN 12831-1:2017-08 Charakterystyka energetyczna budynków. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego. Cz. 1: Obciążenie cieplne.
 17. PN-EN ISO 52016-1:2017-09 Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i chłodzenia, wewnętrzne temperatury oraz jawne i utajone obciążenia cieplne. Część 1: Procedury obliczania.
 18. www.retscreen.net (dostęp: 2.09.2018).
 19. www.retscreen.net/Clean Energy Project Analysis/RETScreen Engineering&Cases Textbook (dostęp: 2.09.2018).
 20. www.kb.pl/porady/cennik-elewacji (dostęp: 20.09.2018).
 21. www.viessmann.pl (dostęp: 20.09.2018).
 22. www.vaillant.pl (dostęp: 20.09.2018).
 23. www.dedietrich.pl (dostęp: 20.09.2018).
 24. www.buderus.com/pl/pl (dostęp: 20.09.2018).
 25. www.galmet.com.pl (dostęp: 20.09.2018).
 26. www.defro.pl (dostęp: 20.09.2018).
 27. www.kospel.pl/pl (dostęp: 20.09.2018).
 28. www.elterm.pl (dostęp: 20.09.2018).
 29. www.stiebel-eltron.pl (dostęp: 20.09.2018).
 30. www.dimplex.pl (dostęp: 20.09.2018).
 31. www.nibe.pl (dostęp: 20.09.2018).

Artykuł ukazał się w miesięczniku „IZOLACJE” 11–12/2019.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

dr inż. Edmund Nowakowski Niedogrzewanie grzejników w instalacjach ogrzewczych

Niedogrzewanie grzejników w instalacjach ogrzewczych Niedogrzewanie grzejników w instalacjach ogrzewczych

Użytkownik zwykle wini za złe ogrzewanie pomieszczenia grzejnik, bo jest on „za mały”. Często utwierdzają go w tej ocenie hydraulicy, którzy zarabiają na wymianie urządzeń. Podobne błędy popełniane są...

Użytkownik zwykle wini za złe ogrzewanie pomieszczenia grzejnik, bo jest on „za mały”. Często utwierdzają go w tej ocenie hydraulicy, którzy zarabiają na wymianie urządzeń. Podobne błędy popełniane są również w remontowanych instalacjach. Chętnie wymienia się istniejące grzejniki żeliwne członowe na urządzenia stalowe płytowe, gdyż są bardziej „nowoczesne”.

Anna Kowalewska Funkcjonalne i piękne grzejniki Jaga

Funkcjonalne i piękne grzejniki Jaga Funkcjonalne i piękne grzejniki Jaga

Micro Canal Grzejniki firmy Jaga nie tylko ogrzewają pomieszczenia, ale przy okazji rozwiązują także kilka innych problemów, z którymi mogą borykać się właściciele mieszkań. Szczególnie sprawdzają się...

Micro Canal Grzejniki firmy Jaga nie tylko ogrzewają pomieszczenia, ale przy okazji rozwiązują także kilka innych problemów, z którymi mogą borykać się właściciele mieszkań. Szczególnie sprawdzają się w sytuacji, gdy w łazience nie ma wystarczającej ilości miejsca na instalację grzejnika, a także wtedy, gdy ma on zbyt małą moc w stosunku do ogrzewanego pomieszczenia. Mają także inną rzadką cechę – są prawdziwą ozdobą wnętrz.

Stefan Dembicki Kulowe zawory regulacyjne Navaltrim

Kulowe zawory regulacyjne Navaltrim Kulowe zawory regulacyjne Navaltrim

Fińska firma Naval od wielu już lat produkuje różnego rodzaju zawory kulowe. Obecnie jest największym na świecie producentem wytwarzającym asortyment w liczbie ok. 700 tys. sztuk rocznie.

Fińska firma Naval od wielu już lat produkuje różnego rodzaju zawory kulowe. Obecnie jest największym na świecie producentem wytwarzającym asortyment w liczbie ok. 700 tys. sztuk rocznie.

Mirosław Wiktorczyk Lutowanie instalacji miedzianych

Lutowanie instalacji miedzianych Lutowanie instalacji miedzianych

Dlaczego nie można łączyć przewodów miedzianych c.o. i c.w.u. lutem twardym? Jest to przecież pewniejsze połączenie...

Dlaczego nie można łączyć przewodów miedzianych c.o. i c.w.u. lutem twardym? Jest to przecież pewniejsze połączenie...

Małgorzata Kasper System instalacyjny z rur wielowarstwowych Perfekt System

System instalacyjny z rur wielowarstwowych Perfekt System System instalacyjny z rur wielowarstwowych Perfekt System

Perfekt System firmy Perfexim Ltd Sp. z o.o. to nowoczesny, kompletny system przeznaczony do instalacji grzewczych (ogrzewania grzejnikowego i podłogowego) i wodociągowych (ciepłej i zimnej wody) obejmujący...

Perfekt System firmy Perfexim Ltd Sp. z o.o. to nowoczesny, kompletny system przeznaczony do instalacji grzewczych (ogrzewania grzejnikowego i podłogowego) i wodociągowych (ciepłej i zimnej wody) obejmujący rury wielowarstwowe PeX/Al/PeX i bardzo szeroki asortyment złączek dostępnych w wersji do skręcania i zaprasowywania.

Redakcja RI Rozdzielacze do c.o.

Rozdzielacze do c.o. Rozdzielacze do c.o.

Nowoczesne instalacje c.o. wykorzystują rożne grzejniki – płytowe, członowe, konwektorowe czy płaszczyznowe (podłogowe, ścienne i sufitowe). W budynkach znajdują się pomieszczenia o różnych wymaganiach,...

Nowoczesne instalacje c.o. wykorzystują rożne grzejniki – płytowe, członowe, konwektorowe czy płaszczyznowe (podłogowe, ścienne i sufitowe). W budynkach znajdują się pomieszczenia o różnych wymaganiach, w których niekiedy dodatkowo wydziela się poszczególne strefy. Sprawne działanie takich systemów ogrzewania zależy m.in. od prawidłowego dostarczania ciepła do poszczególnych obiegów grzewczych. Rozdzielacze umożliwiają połączenie w jeden system różnych obwodów i stref instalacyjnych oraz różnych...

Jerzy Kosieradzki Korozja w instalacji centralnego ogrzewania

Korozja w instalacji centralnego ogrzewania Korozja w instalacji centralnego ogrzewania

O korozji instalacji centralnego ogrzewania krążą najróżniejsze opinie. Które z opowiadań instalatorów są prawdziwe?

O korozji instalacji centralnego ogrzewania krążą najróżniejsze opinie. Które z opowiadań instalatorów są prawdziwe?

Roman Strzelczyk Grzejniki higieniczne

Grzejniki higieniczne Grzejniki higieniczne

Grzejniki wprowadzane na polski rynek, podobnie jak inne wyroby budowlane, muszą spełniać określone wymagania. Jednak wymogi te nie zawsze są jednoznacznie sformułowane w przepisach i normach, dotyczy...

Grzejniki wprowadzane na polski rynek, podobnie jak inne wyroby budowlane, muszą spełniać określone wymagania. Jednak wymogi te nie zawsze są jednoznacznie sformułowane w przepisach i normach, dotyczy to m.in. tak zwanych grzejników higienicznych, nazywanych również szpitalnymi.

Maciej Danielak Niskotemperaturowe systemy grzewcze

Niskotemperaturowe systemy grzewcze Niskotemperaturowe systemy grzewcze

W nowych budynkach inwestorzy coraz częściej decydują się na system ogrzewania z nowoczesnym źródłem niskotemperaturowym (np. z kotłami kondensacyjnymi lub pompami ciepła). Skłania ich do tego większa...

W nowych budynkach inwestorzy coraz częściej decydują się na system ogrzewania z nowoczesnym źródłem niskotemperaturowym (np. z kotłami kondensacyjnymi lub pompami ciepła). Skłania ich do tego większa sprawność energetyczna tych źródeł ciepła, a co za tym idzie mniejsze zapotrzebowanie na paliwo i niższe koszty eksploatacyjne. Dyskusje na temat efektu cieplarnianego, rosnąca emisja dwutlenku węgla i pilna potrzeba ograniczenia zużycia energii sprawiają, że producenci popularyzują stosowanie energooszczędnych...

Rafał Różycki Równoważenie małych instalacji c.o.

Równoważenie małych instalacji c.o. Równoważenie małych instalacji c.o.

W opinii wielu instalatorów w przypadku niedużych instalacji centralnego ogrzewania projekt nie jest potrzebny, a samą instalację można bardzo łatwo wykonać. Jednak w takich nieobliczonych instalacjach...

W opinii wielu instalatorów w przypadku niedużych instalacji centralnego ogrzewania projekt nie jest potrzebny, a samą instalację można bardzo łatwo wykonać. Jednak w takich nieobliczonych instalacjach częstym zjawiskiem jest nierówne grzanie grzejników. Najlepiej przeanalizować je na przykładzie małej instalacji, w której nie stosuje się zaworów podpionowych.

Jerzy Kosieradzki Eksploatacja instalacji centralnego ogrzewania

Eksploatacja instalacji centralnego ogrzewania Eksploatacja instalacji centralnego ogrzewania

Rolą instalatora jest nie tylko dbanie o prawidłową pracę instalacji c.o., ale też instruowanie użytkowników i wskazywanie im, co i jak powinni robić sami, by instalacja działała poprawnie. Trzeba też...

Rolą instalatora jest nie tylko dbanie o prawidłową pracę instalacji c.o., ale też instruowanie użytkowników i wskazywanie im, co i jak powinni robić sami, by instalacja działała poprawnie. Trzeba też umieć przekonać użytkowników, że dla prawidłowego działania instalacji nieodzowne są jej przeglądy, a za oszczędzanie na nich przyjdzie wkrótce słono zapłacić.

Dorota Obłąkowska Zespół HERZ do łączenia grzejników łazienkowych z ogrzewaniem podłogowym

Zespół HERZ do łączenia grzejników łazienkowych z ogrzewaniem podłogowym Zespół HERZ do łączenia grzejników łazienkowych z ogrzewaniem podłogowym

Obecny poziom techniki instalacyjnej w Polsce oraz duże wymagania w zakresie komfortu użytkowania systemów grzewczych wysoko stawiają poprzeczkę zarówno projektantowi, jak i wykonawcy instalacji.

Obecny poziom techniki instalacyjnej w Polsce oraz duże wymagania w zakresie komfortu użytkowania systemów grzewczych wysoko stawiają poprzeczkę zarówno projektantowi, jak i wykonawcy instalacji.

prof. dr hab. inż. Władysław Szaflik Rozwiązania źródła ciepła dla domu jednorodzinnego

Rozwiązania źródła ciepła dla domu jednorodzinnego Rozwiązania źródła ciepła dla domu jednorodzinnego

Z punktu widzenia inwestora budującego dom jednorodzinny ważną kwestią jest zasilanie budynku w ciepło oraz ciepłą wodę użytkową. Od przyjętego rozwiązania zależą koszty inwestycyjne i eksploatacyjne związane...

Z punktu widzenia inwestora budującego dom jednorodzinny ważną kwestią jest zasilanie budynku w ciepło oraz ciepłą wodę użytkową. Od przyjętego rozwiązania zależą koszty inwestycyjne i eksploatacyjne związane z ogrzewaniem oraz przygotowaniem i rozprowadzaniem ciepłej wody.

Redakcja RI Nowoczesne techniki połączeń przewodów

Nowoczesne techniki połączeń przewodów Nowoczesne techniki połączeń przewodów

Instalatorzy szybko dostrzegli korzyści ze stosowania technik zaciskowych i skręcanych przy montażu instalacji i stopniowo odchodzą od zgrzewania, lutowania i spawania – oczywiście tam, gdzie jest to możliwe.

Instalatorzy szybko dostrzegli korzyści ze stosowania technik zaciskowych i skręcanych przy montażu instalacji i stopniowo odchodzą od zgrzewania, lutowania i spawania – oczywiście tam, gdzie jest to możliwe.

Jerzy Kosieradzki Zawory zwrotne w instalacjach

Zawory zwrotne w instalacjach Zawory zwrotne w instalacjach

W centralnym ogrzewaniu czy instalacjach wodociągowych bardzo ważną kwestią jest prawidłowy przepływ, ustalany już na etapie projektowania.

W centralnym ogrzewaniu czy instalacjach wodociągowych bardzo ważną kwestią jest prawidłowy przepływ, ustalany już na etapie projektowania.

Stefan Dembicki Urządzenie do wcinki na gorąco

Urządzenie do wcinki na gorąco Urządzenie do wcinki na gorąco

Podłączenie nowych odbiorców do istniejącej sieci, pod ciśnieniem, może być wykonywane bez przerwy w dostawie ciepła do istniejących odbiorców, o każdej porze roku za pomocą urządzenia nawiercającego oraz...

Podłączenie nowych odbiorców do istniejącej sieci, pod ciśnieniem, może być wykonywane bez przerwy w dostawie ciepła do istniejących odbiorców, o każdej porze roku za pomocą urządzenia nawiercającego oraz specjalnych zaworów Naval. W tym wypadku nie ma potrzeby opróżniania rurociągu magistralnego z kosztownej i pełnej energii cieplnej wody sieciowej. Technologia ta stosowana jest już od dawna w różnego typu instalacjach, a firma Naval wprowadziła ją kilkanaście lat temu do ciepłownictwa i stale...

Materiały PR Jak wybrać najlepszy regulator temperatury?

Jak wybrać najlepszy regulator temperatury? Jak wybrać najlepszy regulator temperatury?

W zależności od tego, jakie mamy w domu ogrzewanie, warto zaopatrzyć się w regulator temperatury. Na rynku dostępne są proste regulatory temperatury, ale także bardziej zaawansowane urządzenia, które pozwalają...

W zależności od tego, jakie mamy w domu ogrzewanie, warto zaopatrzyć się w regulator temperatury. Na rynku dostępne są proste regulatory temperatury, ale także bardziej zaawansowane urządzenia, które pozwalają zaprogramować system grzewczy według naszych potrzeb. Regulator temperatury można również włączyć w instalację inteligentnego sterownia budynkiem.

REGULUS-system Ogrzewanie współczesnych, ciepłych domów: komfortowe, zdrowe, tańsze (cz. 1) Komfort cieplny

Ogrzewanie współczesnych, ciepłych domów: komfortowe, zdrowe, tańsze (cz. 1) Komfort cieplny Ogrzewanie współczesnych, ciepłych domów: komfortowe, zdrowe, tańsze (cz. 1) Komfort cieplny

Komfort cieplny definiujemy najczęściej jako taki poziom temperatury, wilgotności oraz ruchu powietrza, w którym czujemy, że nasz organizm nie odczuwa ani ciepła, ani zimna. Temperatura powietrza jest...

Komfort cieplny definiujemy najczęściej jako taki poziom temperatury, wilgotności oraz ruchu powietrza, w którym czujemy, że nasz organizm nie odczuwa ani ciepła, ani zimna. Temperatura powietrza jest neutralna. Dodatkowo, duża różnica pomiędzy temperaturą powietrza, a temperaturą promieniowania przegród odczuwana jest jako dyskomfort nawet przy wystarczająco wysokiej temperaturze powietrza. Stąd wniosek, że warto budować ciepłe domy, o odpowiednio ciepłych wszystkich przegrodach.

REGULUS-system Ogrzewanie współczesnych, ciepłych domów: komfortowe, zdrowe, tańsze (cz. 2)Zmienne strategie grzania. Ekonomiczne spożytkowanie uzysków ciepła

Ogrzewanie współczesnych, ciepłych domów: komfortowe, zdrowe, tańsze (cz. 2)Zmienne strategie grzania. Ekonomiczne spożytkowanie uzysków ciepła Ogrzewanie współczesnych, ciepłych domów: komfortowe, zdrowe, tańsze (cz. 2)Zmienne strategie grzania. Ekonomiczne spożytkowanie uzysków ciepła

Temperatura wnętrza musi być bezpieczna dla zdrowia długoterminowo. Nasz dom nie może nam szkodzić! Czy każdy domownik, w każdym wieku i w każdym stanie zdrowia określa taką samą temperaturę jako komfortową...

Temperatura wnętrza musi być bezpieczna dla zdrowia długoterminowo. Nasz dom nie może nam szkodzić! Czy każdy domownik, w każdym wieku i w każdym stanie zdrowia określa taką samą temperaturę jako komfortową dla siebie? Czy taka sama temperatura powinna panować w domu w porze relaksu, zajęć wymagających aktywności fizycznej, aktywności umysłowej, czy też podczas snu? Czy taka sama temperatura powinna panować w każdym pomieszczeniu, w całym domu, podczas całego sezonu grzewczego?

REGULUS-system Ogrzewanie współczesnych, ciepłych domów: komfortowe, zdrowe, tańsze (cz. 3)Mity i stereotypy dotyczące ogrzewania

Ogrzewanie współczesnych, ciepłych domów: komfortowe, zdrowe, tańsze (cz. 3)Mity i stereotypy dotyczące ogrzewania Ogrzewanie współczesnych, ciepłych domów: komfortowe, zdrowe, tańsze (cz. 3)Mity i stereotypy dotyczące ogrzewania

Świat pędzi do przodu a anachroniczne, kompletnie nieprzekładające się na obecną rzeczywistość, dawno temu sformułowane poglądy i fałszywe stereotypy zawsze mają się świetnie. Powielanie obiegowych mitów...

Świat pędzi do przodu a anachroniczne, kompletnie nieprzekładające się na obecną rzeczywistość, dawno temu sformułowane poglądy i fałszywe stereotypy zawsze mają się świetnie. Powielanie obiegowych mitów nie musi być przejawem złej woli, lecz jedynie braku doświadczenia i niepełnej wiedzy, może jednakże stanowić łatwy do zastosowania element walki konkurencyjnej. Problem w tym, że obiegowy mit doprowadzić może do dokonania złego wyboru poprzez błędne uszeregowanie łańcucha przyczynowo-skutkowego.

dr inż. Piotr Jadwiszczak Równoważenie hydrauliczne modernizowanej instalacji c.o.

Równoważenie hydrauliczne modernizowanej instalacji c.o. Równoważenie hydrauliczne modernizowanej instalacji c.o.

Termomodernizacja budynku wielorodzinnego zmienia termiczne i hydrauliczne warunki pracy istniejącej instalacji centralnego ogrzewania. Dotychczasowa moc cieplna, układ ciśnień, regulacja i równoważenie...

Termomodernizacja budynku wielorodzinnego zmienia termiczne i hydrauliczne warunki pracy istniejącej instalacji centralnego ogrzewania. Dotychczasowa moc cieplna, układ ciśnień, regulacja i równoważenie hydrauliczne stają się nieaktualne i nieskuteczne. Wymagane są zmiany dostosowujące c.o. do pracy w nowych warunkach. Dla zapewnienia poprawnej, komfortowej i energooszczędnej pracy konieczne jest ponowne równoważenie hydrauliczne istniejącej instalacji c.o.

Vesbo Wielowarstwowe systemy VESBO

Wielowarstwowe systemy VESBO Wielowarstwowe systemy VESBO

Systemy wielowarstwowe to rozwiązanie odpowiednie zarówno w przypadku instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz ogrzewania (centralnego i podłogowego), jak i systemu solarnego czy instalacji przemysłowych...

Systemy wielowarstwowe to rozwiązanie odpowiednie zarówno w przypadku instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz ogrzewania (centralnego i podłogowego), jak i systemu solarnego czy instalacji przemysłowych i chłodniczych.

dr inż. Ryszard Śnieżyk Praca centralnego ogrzewania w mieszkaniu zasilanym gazowym kotłem kondensacyjnym

Praca centralnego ogrzewania w mieszkaniu zasilanym gazowym kotłem kondensacyjnym Praca centralnego ogrzewania w mieszkaniu zasilanym gazowym kotłem kondensacyjnym

W artykule przeanalizowano sprawność eksploatacyjną dostawy ciepła do instalacji c.o. z gazowego kotła kondensacyjnego obliczoną na podstawie pomiarów wykonanych w lokalu zamieszkałym przez trzy osoby....

W artykule przeanalizowano sprawność eksploatacyjną dostawy ciepła do instalacji c.o. z gazowego kotła kondensacyjnego obliczoną na podstawie pomiarów wykonanych w lokalu zamieszkałym przez trzy osoby. Na podstawie dostępnych informacji nie można było ocenić zmiennych potrzeb przygotowania c.w.u. oraz wahania zapotrzebowania na energię instalacji c.o. Charakter pracy gazowego kotła kondensacyjnego wymaga dostosowania chwilowej mocy do zmiennego zapotrzebowania. Ważnym aspektem jest również dobór...

dr inż. Edyta Dudkiewicz Promienniki rurowe w aspekcie wymagań normy PN-EN 416-2

Promienniki rurowe w aspekcie wymagań normy PN-EN 416-2 Promienniki rurowe w aspekcie wymagań normy PN-EN 416-2

Zastosowanie promiennika wysokiej jakości, spełniającego wymagania normy dotyczące racjonalnego zużycia energii, wiąże się z wyższymi kosztami inwestycyjnymi. Jednak efekty ogrzewania, jakie można uzyskać...

Zastosowanie promiennika wysokiej jakości, spełniającego wymagania normy dotyczące racjonalnego zużycia energii, wiąże się z wyższymi kosztami inwestycyjnymi. Jednak efekty ogrzewania, jakie można uzyskać dzięki wysokiej sprawności radiacyjnej promiennika, będą procentować na etapie eksploatacji.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.