RynekInstalacyjny.pl

Eksploatacja studzienek kanalizacyjnych (cz. 2)

Utilising sewer drains (Part 2)

Studzienka kanalizacyjna

Studzienka kanalizacyjna

W artykule (cz. 1 w RI 3/2012) przedstawiono doświadczenia z eksploatacji studzienek w gminnych sieciach kanalizacyjnych. Część z poruszanych zagadnień dotyczy również całych sieci kanalizacyjnych jako kompleksowych systemów odprowadzania ścieków.

Zobacz także

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. Inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM

Inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM Inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM

Jak wybrać rozwiązanie do przepompowni, które sprosta każdej sytuacji? Odpowiedzią jest pierwszy na świecie zintegrowany inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM – nowatorskie rozwiązanie...

Jak wybrać rozwiązanie do przepompowni, które sprosta każdej sytuacji? Odpowiedzią jest pierwszy na świecie zintegrowany inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM – nowatorskie rozwiązanie zapewniające użytkownikowi najwyższą jakość i skuteczność działania przy znacznie ograniczonych kosztach operacyjnych.

HAP Armatura HAP – nowoczesna hurtownia instalacyjna

HAP – nowoczesna hurtownia instalacyjna HAP – nowoczesna hurtownia instalacyjna

Praca instalatora to niełatwe zadanie. Ciągłe zmagania z Klientami i zmieniającym się rynkiem mogą uprzykrzać pracę i zafundować kilka siwych włosów. Zapewne nie raz spotkałeś Klienta, który przeszukiwał...

Praca instalatora to niełatwe zadanie. Ciągłe zmagania z Klientami i zmieniającym się rynkiem mogą uprzykrzać pracę i zafundować kilka siwych włosów. Zapewne nie raz spotkałeś Klienta, który przeszukiwał Internet w poszukiwaniu tańszych produktów, bo Twoja oferta wydawała się nieatrakcyjna. Albo czekała Cię godzina tłumaczeń, bo wujek Google podpowiedział mu, co będzie dla niego najlepsze, oczywiście nie uwzględniając podstawowych parametrów, przez co nie do końca była to dobra opcja... Montaż zaplanowany,...

RESAN pracownia projektowa Instalacja wodno-kanalizacyjna: niezawodna i bezpieczna

Instalacja wodno-kanalizacyjna: niezawodna i bezpieczna Instalacja wodno-kanalizacyjna: niezawodna i bezpieczna

Każdy budynek musi być wyposażony w instalację wodociągową i kanalizacyjną. Ważne jest nie tylko zapewnienie ciągłości dostawy wody do całego budynku i nieuciążliwy odbiór ścieków, ale też aspekty bezpieczeństwa.

Każdy budynek musi być wyposażony w instalację wodociągową i kanalizacyjną. Ważne jest nie tylko zapewnienie ciągłości dostawy wody do całego budynku i nieuciążliwy odbiór ścieków, ale też aspekty bezpieczeństwa.

Odór wydobywający się ze studzienek kanalizacyjnych

Przyczyny powstawania

Sieci kanalizacyjne terenów wiejskich oraz osiedli mieszkaniowych znacznie oddalonych od centrów miast charakteryzują się w wielu przypadkach koniecznością stosowania przepompowni i dużą rozległością w stosunku do objętości transportowanych ścieków. Jednocześnie zarówno wcześniej, jak i obecnie projektowane sieci często mają przewymiarowane średnice rur w stosunku do realnej wielkości przepływu ścieków sanitarnych.

Przyczyną jest dużo mniejsze zużycie wody przez mieszkańców, niż zakładano w projekcie. Tendencje zniżkowe w zużyciu wody obserwuje się w całej Polsce, jest to podyktowane względami zarówno ekologicznymi, jak i ekonomicznymi. W trzech przebadanych gminach średnie zużycie wody na jednego mieszkańca wyniosło ok. 90 dm3/dobę na terenach miejskich i ok. 40 dm3/dobę na terenach wiejskich. Ze względu na małe prędkości przepływu (poniżej prędkości samooczyszczania) i duże odległości w kanałach tworzą się złogi i znacznie wydłuża się czas przebywania ścieków w kanałach przed ich dotarciem do oczyszczalni.

Kolejnym niekorzystnym czynnikiem jest brak wystarczającej wentylacji sieci kanalizacyjnych. Odpowiednią cyrkulację powietrza w sieci sanitarnej zapewniają wywiewki na pionach kanalizacji wewnętrznej budynków, studzienki włazowe wyposażone we włazy z otworami wentylacyjnymi oraz specjalne przewietrzniki montowane na kolektorach. Niestety, szczególnie na terenach wiejskich sieci kanalizacji sanitarnej są niedostatecznie wentylowane – brakuje zarówno przewietrzników, jak i włazów z otworami wentylacyjnymi na studzienkach.

Wszystkie te czynniki prowadzą do rozkładu w warunkach beztlenowych związków organicznych zawartych w ściekach i wytworzonych złogach. Jednym z produktów rozkładu jest siarkowodór (H2S) – bezbarwny, wysoce toksyczny gaz o charakterystycznym zapachu zgniłych jaj. Jego obecność w sieci kanalizacyjnej zagraża życiu i zdrowiu pracowników eksploatujących sieć, wywołuje korozję chemiczną betonowych elementów sieci i powoduje wydobywanie się do atmosfery (przez studzienki i przepompownie) uciążliwego dla ludzi odoru.

Metody eliminacji odoru

Do problemu odoru podchodzono w poszczególnych przebadanych gminach w różny sposób. W jednej z gmin, gdy mieszkańcy skarżyli się na przykry zapach pochodzący ze studzienek, uszczelniano włazy za pomocą folii lub przykręcanych na śruby metalowych płyt na uszczelce gumowej.

Takie rozwiązanie przesuwało jednak problem w inne miejsce – zdarzało się, że po uszczelnieniu włazu danej studzienki siarkowodór uwalniał się w pobliskim budynku. Innym stosowanym sposobem było dodawanie do ścieków środków chemicznych, które wiązały siarkowodór i zawierały utleniacze zapobiegające fermentacji ścieków.

Na krajowym rynku istnieją firmy oferujące różne technologie rozwiązujące problem odoru. Najbardziej popularne jest montowanie na sieci dozowników odpowiednich preparatów chemicznych oraz wyposażanie studzienek kanalizacyjnych w filtry (fot. 1). Filtry montowane w studzienkach nie izolują odoru, ale go pochłaniają i neutralizują.

Montaż filtra antyodorowego

Fot. 1. Montaż filtra antyodorowego na studzience kanalizacyjnej; Źródło: TEPPFA, Advanced Carbon Systems

Generowanie przez sieć kanalizacyjną odoru uzależnione jest od zawartości w niej siarkowodoru oraz tlenu, który jest toksyczny dla organizmów beztlenowych i nie dopuszcza do rozkładu ścieków. Optymalna ilość tych gazów w sieci gwarantuje uniknięcie wielu problemów eksploatacyjnych. Poza dodawaniem preparatów chemicznych do ścieków można ją osiągnąć przez odpowiednio częste ciśnieniowe czyszczenie, mechaniczne przewietrzanie lub płukanie sieci.

Skuteczność tych trzech metod sprawdzono w trakcie testów przeprowadzonych w miejscowości Mashhad w Iranie. Dla każdej metody wykonano trzy testy, różniące się częstotliwością przeprowadzonych zabiegów w ciągu miesiąca – tabela 1.

Test metod utrzymywania siarkowodoru i tlenu

Tabela 1. Rodzaje i częstotliwości wykonanych testów poszczególnych metod utrzymywania optymalnych ilości siarkowodoru i tlenu w sieci kanalizacyjnej [7]

Wyniki testów sieci kanalizacji

Tabela 2. Wyniki testów przeprowadzonych na fragmentach sieci kanalizacji sanitarnej [7]

Wszystkie testy wykonano na fragmentach sieci kanalizacji sanitarnej wykonanej z rur i studzienek betonowych. Testy metodą czyszczenia ciśnieniowego wykonano na fragmencie sieci o średnicy nominalnej 500 mm i długości 427 m, przy ciśnieniu 90 barów. Testy metodą mechanicznego przewietrzania wykonano na fragmencie sieci o średnicy nominalnej 500 mm i długości 683 m przy pomocy przenośnej dmuchawy o wydajności 50 m3/h, której czas pracy wynosił 6 h w trakcie każdego z testów.

Metoda płukania polega na zgromadzeniu w zablokowanym odcinku sieci odpowiedniej ilości wody, a następnie jej gwałtownym spuszczeniu przez usunięcie blokady. W przeprowadzonych testach do przepłukania fragmentu sieci o średnicy nominalnej 250 mm i długości 463 m użyto 10 m3 zgromadzonej wody. W tabeli 2 przedstawiono wyniki poszczególnych testów.

Jako graniczne wartości, które zapewniają bezproblemową eksploatację sieci, przyjęto zawartość siarkowodoru poniżej 1,0 ppm oraz zawartość tlenu co najmniej 20,0%. Po przeanalizowaniu wyników widać, że najmniej efektywna jest metoda przewietrzania mechanicznego. Graniczna zawartość gazów w tej metodzie została osiągnięta dopiero przy częstotliwości stosowania 3 razy na 30 dni (test nr 6).

W metodach czyszczenia ciśnieniowego i płukania graniczną zawartość gazów osiągnięto już przy częstotliwości stosowania 2 razy na 30 dni (test nr 2 i nr 8). Pomimo że metoda czyszczenia ciśnieniowego daje najlepsze wyniki, autorzy opracowania dotyczącego przeprowadzonych testów [7] rekomendują metodę płukania. Powodem jest destrukcyjne oddziaływanie metody czyszczenia ciśnieniowego na betonowe rury.

Według opracowania autorstwa Campbell i Fair field [9] czyszczenie przy użyciu ciśnienia 35 MPa powoduje ubytek ścianki rury betonowej o wielkości 20,6 µm/s.

Wnioski

Odór wydobywający się ze studzienek kanalizacyjnych jest coraz częstszym problemem, charakterystycznym głównie dla sieci kanalizacyjnych o dużej rozległości i małych prędkościach przepływu ścieków. Można go wyeliminować przy pomocy filtrów montowanych w studzienkach lub przez utrzymywanie w sieci odpowiedniej zawartości siarkowodoru i tlenu.

Odpowiednie proporcje tych gazów można uzyskać przez dodawanie do ścieków preparatów chemicznych lub metodami mechanicznymi, takimi jak czyszczenie ciśnieniowe, przewietrzanie lub płukanie. Z metod mechanicznych optymalna dla rur betonowych jest metoda płukania. W przypadku sieci kanalizacyjnych wykonanych z tworzyw sztucznych optymalna jest metoda czyszczenia ciśnieniowego, która w największym stopniu redukuje zawartość w sieci siarkowodoru.

Jednocześnie metoda ta nie powoduje destrukcji ścianek rur wykonanych z termoplastów (PVC-U, PP, PE). Potwierdzają to badania wykonane na zlecenie TEPPFA przez Duński Instytut Technologiczny [5], w których zarówno nowe, jak i pracujące wcześniej rury z tworzywa sztucznego zostały poddane 50 cyklom czyszczenia przy ciśnieniu 120 barów. Ścianki rur nie wykazały żadnych ubytków lub uszkodzeń.

Biorąc pod uwagę dużą gładkość ścianek rur z tworzywa sztucznego, należy się spodziewać większej skuteczności czyszczenia ciśnieniowego w porównaniu z rurami betonowymi. Będzie to skutkowało mniejszą częstotliwością wykonywania zabiegów czyszczenia w celu utrzymania w sieci optymalnej zawartości siarkowodoru i tlenu.

Czyszczenie przewodów kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych – zalecenia

Najlepsze efekty czyszczenia uzyskuje się wówczas, gdy dysze znajdują się w pewnej odległości nad dnem rurociągu. Typowa głowica czyszcząca, której dysze nie są zniszczone lub zatkane, zazwyczaj „unosi się” nad dnem, umożliwiając strumieniom wody wypływającym z dysz spłukiwanie całej powierzchni wewnętrznej rury. Zastosowanie odpowiednich elementów dystansowych zamocowanych na głowicy w oczywisty sposób zapewni jej uniesienie nad dnem lub nawet ustawienie w osi czyszczonego kanału.

Potrzeba czyszczenia kanału może być spowodowana różnymi przyczynami, np. osadami cząstek stałych, tłuszczy, zatorami itp. Dla każdego przypadku opracowane zostały specjalne rodzaje głowic czyszczących. Dla skutecznego czyszczenia niezwykle ważny jest dobór właściwej głowicy. Z doświadczenia wiadomo również, że to nie ciśnienie, ale natężenie strumienia wody jest decydujące dla uzyskania dobrego wyniku tych prac.

Najlepsze efekty są osiągane przy stosowaniu dysz o otworze 2,8 mm oraz ciśnieniu wody na dyszy rzędu 50–60 barów. Ponieważ spadek ciśnienia w instalacji wozu czyszczącego oraz wężu wynosi zazwyczaj 20–30 barów, to dla uzyskania optymalnych warunków czyszczenia ciśnienie na manometrze powinno mieć 80–90 barów. Przy usuwaniu wyjątkowo kłopotliwych osadów i zatorów nie należy przekraczać wartości 120 barów.

Dobór właściwej głowicy jest uwarunkowany średnicą kanału oraz rodzajem osadów, które należy usunąć. Głowice, które oprócz dysz skierowanych „do tyłu” mają również dysze skierowane „do przodu”, powinny być stosowane do usuwania zatorów. Dysze standardowe lub płaskie (np. flądra) są używane do usuwania osadów z piasku, żwiru i tłuszczu.

Podczas czyszczenia głowica nie powinna pozostawać dłużej w jednym miejscu. Przemieszczanie się głowicy z jednej strony zapewnia usuwanie osadów, a z drugiej zapobiega uderzeniom strumienia wody w tym samym miejscu rury. Ściąganie węża nie powinno odbywać się za szybko, aby cały osad mógł zostać dokładnie usunięty. Z doświadczenia wynika, że najlepsze efekty uzyskiwane są przy prędkościach rzędu 6–12 m/min. W kanałach z tworzyw sztucznych nie wolno używać elementów z ostrymi krawędziami (np. wycinarek do korzeni) lub czubkami (np. dysz drążących Quatro).

W niektórych przypadkach (np. kanały tłoczne) należy rozważyć możliwość regularnego czyszczenia rurociągu przy pomocy korków poliuretanowych, podobnie jak ma to miejsce w wypadku wodociągów.

Artykuł powstał na podstawie referatu wygłoszonego podczas V Konferencji Technicznej Stowarzyszenia Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych (PRiK), 1–3.12.2011 r., Kudowa-Zdrój

Literatura

  1. PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
  2. PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe.
  3. PN-EN 13598-2:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE). Część 2: Specyfikacje studzienek włazowych i niewłazowych instalowanych w obszarach ruchu kołowego głęboko pod ziemią.
  4. Alferink F., Inspection Chambers, „Pipe Tech Review”, TEPPFA, Sep. 2007.
  5. TEPPFA, Best Practice for effective jetting of sewer pipes.
  6. Madryas C., Kolonko A., Wysocki L., Konstrukcje przewodów kanalizacyjnych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2002.
  7. Othman F., Mortezania S., Efficiency assessment of operational and maintenance techniques to optimize sewer gas amount, „International Journal of the Physical Sciences” Vol. 5 (9)/2010.
  8. Roszkowski A., Wytyczne Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie odnośnie stosowania rur z tworzyw sztucznych, referat na II Konferencję Techniczną PRiK, 2008.
  9. Campbell S.A., Fairfield C.A., An overview of the various techniques used in routine cleaning and maintenance of clay, concrete and plastic drains, „Constr. Build Mater.”, 2008.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

  • krzysiek krzysiek, 18.02.2014r., 15:09:31 na terenie mojej firmy studzienka była tak wyeksploatowana że musiałem wzywać Aseko, by ją naprawili

Powiązane

dr inż. Artur Dudziak Przepustnice – przegląd konstrukcji

Przepustnice – przegląd konstrukcji Przepustnice – przegląd konstrukcji

W artykule porównano kilka popularnych rozwiązań konstrukcyjnych najważniejszych elementów przepustnic międzykołnierzowych centrycznych stosowanych w układach przesyłu wody oraz ścieków komunalnych.

W artykule porównano kilka popularnych rozwiązań konstrukcyjnych najważniejszych elementów przepustnic międzykołnierzowych centrycznych stosowanych w układach przesyłu wody oraz ścieków komunalnych.

Bartłomiej Adamski Pobór energii elektrycznej przez agregaty chłodnicze

Pobór energii elektrycznej przez agregaty chłodnicze Pobór energii elektrycznej przez agregaty chłodnicze

W artykule zawarto informacje dotyczące zużycia energii elektrycznej przez agregaty chłodnicze. Przedstawiono podstawowe zagadnienia z elektrotechniki i wzory umożliwiające obliczenie zużycia energii elektrycznej...

W artykule zawarto informacje dotyczące zużycia energii elektrycznej przez agregaty chłodnicze. Przedstawiono podstawowe zagadnienia z elektrotechniki i wzory umożliwiające obliczenie zużycia energii elektrycznej przez poszczególne komponenty agregatów chłodniczych, wymagających doprowadzenia energii elektrycznej, a także dokonano zestawienia danych elektrycznych cechujących wytwornice wody ziębniczej, jakie należy przedstawić w wytycznych branżowych. Ponadto zaprezentowano metody umożliwiające zmniejszenie...

dr inż. Michał Strzeszewski Wstępne porównanie sposobu określania mocy szczytowej do ogrzewania budynków wg norm PN-B-03406:1994 PN-EN 12831:2006

Wstępne porównanie sposobu określania mocy szczytowej do ogrzewania budynków wg norm PN-B-03406:1994 PN-EN 12831:2006 Wstępne porównanie sposobu określania mocy szczytowej do ogrzewania budynków wg norm PN-B-03406:1994 PN-EN 12831:2006

Norma PN-EN 12831:2006 [14] zastąpiła w katalogu Polskich Norm dotychczasową normę PN-B-03406:1994 [8]. Norma PN-EN 12831:2006 jest tłumaczeniem „bez wprowadzania jakichkolwiek zmian” normy europejskiej...

Norma PN-EN 12831:2006 [14] zastąpiła w katalogu Polskich Norm dotychczasową normę PN-B-03406:1994 [8]. Norma PN-EN 12831:2006 jest tłumaczeniem „bez wprowadzania jakichkolwiek zmian” normy europejskiej EN 12831:2003 [12]. Norma europejska w wielu miejscach znacząco zmienia dotychczasową metodykę obliczania zapotrzebowania na moc cieplną do ogrzewania budynków, jak również może prowadzić do innych wyników obliczeń. Zmianę tę trudno – zdaniem autora – uzasadnić zdecydowaną przewagą nowego sposobu...

dr inż. Grzegorz Bartnicki, dr inż. Bogdan Nowak Minimalna średnica przyłącza ciepłowniczego

Minimalna średnica przyłącza ciepłowniczego Minimalna średnica przyłącza ciepłowniczego

W kolejnych artykułach poruszaliśmy różne zagadnienia dotyczące efektywności energetycznej systemów zaopatrzenia w ciepło. Obecnie omówiony zostanie problem wynikający z niedostosowania średnic przyłączy...

W kolejnych artykułach poruszaliśmy różne zagadnienia dotyczące efektywności energetycznej systemów zaopatrzenia w ciepło. Obecnie omówiony zostanie problem wynikający z niedostosowania średnic przyłączy ciepłowniczych do mocy zamówionej odbiorców końcowych. W efekcie ciągłej poprawy ochrony cieplnej budynków, ich potrzeby maleją – nie zawsze to jednak wpływa na historycznie ukształtowane zasady dotyczące projektowania.

dr Małgorzata Pietras-Szewczyk Nasłonecznienie a praca kolektorów słonecznych

Nasłonecznienie a praca kolektorów słonecznych Nasłonecznienie a praca kolektorów słonecznych

Rosnące w coraz szybszym tempie ceny energii oraz perspektywa wyczerpania się konwencjonalnych źródeł energii skłania ekspertów z branży energetycznej do refleksji nad przyszłością światowej energetyki.

Rosnące w coraz szybszym tempie ceny energii oraz perspektywa wyczerpania się konwencjonalnych źródeł energii skłania ekspertów z branży energetycznej do refleksji nad przyszłością światowej energetyki.

dr inż. Florian Piechurski Dobór materiałów do budowy sieci wod-kan. Sieci wodociągowe

Dobór materiałów do budowy sieci wod-kan. Sieci wodociągowe Dobór materiałów do budowy sieci wod-kan. Sieci wodociągowe

W cyklu artykułów omówiono urządzenia stosowane w sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych w aspekcie materiałów, z których zostały wykonane – ich budowy, przeznaczenia, specyfiki montażu, właściwości...

W cyklu artykułów omówiono urządzenia stosowane w sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych w aspekcie materiałów, z których zostały wykonane – ich budowy, przeznaczenia, specyfiki montażu, właściwości eksploatacyjnych oraz oddziaływania na zdrowie użytkowników i środowisko naturalne.

mgr inż. Jacek Chlipalski Odwodnienie dróg. Współpraca sieci kanalizacji deszczowej z urządzeniami podczyszczającymi, pompownią i zbiornikiem retencyjnym

Odwodnienie dróg. Współpraca sieci kanalizacji deszczowej z urządzeniami podczyszczającymi, pompownią i zbiornikiem retencyjnym Odwodnienie dróg. Współpraca sieci kanalizacji deszczowej z urządzeniami podczyszczającymi, pompownią i zbiornikiem retencyjnym

Wykorzystanie zjawiska retencji w oczyszczaniu ścieków pozwala zmniejszyć powierzchnię pompowni i zastosować pompy o mniejszej mocy. W artykule podano przykład optymalizacji kosztów inwestycyjnych i warunków...

Wykorzystanie zjawiska retencji w oczyszczaniu ścieków pozwala zmniejszyć powierzchnię pompowni i zastosować pompy o mniejszej mocy. W artykule podano przykład optymalizacji kosztów inwestycyjnych i warunków pracy infrastruktury odprowadzającej ścieki odpadowe z drogi.

dr inż. Grzegorz Kubicki Systemy nawiewu pożarowego

Systemy nawiewu pożarowego Systemy nawiewu pożarowego

System oddymiania pożarowego składa się z dwóch zasadniczych elementów: urządzeń odbioru dymu oraz otworów lub urządzeń dostarczania powietrza zewnętrznego (kompensacyjnego). W poprzednich artykułach (RI...

System oddymiania pożarowego składa się z dwóch zasadniczych elementów: urządzeń odbioru dymu oraz otworów lub urządzeń dostarczania powietrza zewnętrznego (kompensacyjnego). W poprzednich artykułach (RI nr 10 i 11/2010) opisane zostały zasady wykorzystania w układach wentylacji pożarowej klap oddymiających i wentylatorów pożarowych. Przyszła zatem kolej na omówienie rozwiązań służących dostarczaniu powietrza kompensacyjnego, których zadaniem jest wypchnięcie powstającego podczas pożaru dymu ze strefy...

dr inż. Anna Charkowska Wybrane metody projektowania wentylacji dla kuchni zbiorowego żywienia

Wybrane metody projektowania wentylacji dla kuchni zbiorowego żywienia Wybrane metody projektowania wentylacji dla kuchni zbiorowego żywienia

W artykule opisano podstawowe zasady projektowania wentylacji w oparciu o informacje i wymagania zawarte w wytycznych niemieckich VDI 2052:2006 [7] oraz wytycznych brytyjskich stowarzyszenia HVCA (Heating...

W artykule opisano podstawowe zasady projektowania wentylacji w oparciu o informacje i wymagania zawarte w wytycznych niemieckich VDI 2052:2006 [7] oraz wytycznych brytyjskich stowarzyszenia HVCA (Heating and Ventilating Contractors’ Association) [6], a także, dla porównania, zalecenia krajowe z 2002 r.

dr inż. Edmund Nowakowski Metody określania obliczeniowych przepływów wody w budynkach mieszkalnych

Metody określania obliczeniowych przepływów wody w budynkach mieszkalnych Metody określania obliczeniowych przepływów wody w budynkach mieszkalnych

Norma PN-92/B-01706 [1], zawierająca wzory i tabele do określania obliczeniowych przepływów wody w instalacjach wodociągowych w budynkach, została w maju 2009 r. unieważniona bez podania normy zastępczej....

Norma PN-92/B-01706 [1], zawierająca wzory i tabele do określania obliczeniowych przepływów wody w instalacjach wodociągowych w budynkach, została w maju 2009 r. unieważniona bez podania normy zastępczej. Wobec konieczności znalezienia innej metody obliczeniowej w artykule omówiono sposoby obliczeń wykorzystywane dotychczas w Polsce.

prof. dr hab. inż. Jacek Zimny, dr inż. Piotr Michalak, mgr inż. Krzysztof Szczotka Zapotrzebowanie na c.w.u. w budynku szkolnym

Zapotrzebowanie na c.w.u. w budynku szkolnym Zapotrzebowanie na c.w.u. w budynku szkolnym

W artykule przedstawiono wyniki obliczeń projektowych i pomiarów rzeczywistego zużycia ciepłej wody użytkowej w budynku szkolnym. Prowadzone od kilku lat badania umożliwiły zaobserwowanie sezonowości i...

W artykule przedstawiono wyniki obliczeń projektowych i pomiarów rzeczywistego zużycia ciepłej wody użytkowej w budynku szkolnym. Prowadzone od kilku lat badania umożliwiły zaobserwowanie sezonowości i trendów zużycia c.w.u.

Jerzy Kosieradzki Instalacja wodno-kanalizacyjna w budynku wysokim

Instalacja wodno-kanalizacyjna w budynku wysokim Instalacja wodno-kanalizacyjna w budynku wysokim

W przypadku instalacji w budynkach wysokich jednym z najważniejszych zadań projektantów jest prawidłowe ustalenie stref i ich zasilania w wodę i ciepło oraz odprowadzania ścieków. Jak to wygląda w praktyce,...

W przypadku instalacji w budynkach wysokich jednym z najważniejszych zadań projektantów jest prawidłowe ustalenie stref i ich zasilania w wodę i ciepło oraz odprowadzania ścieków. Jak to wygląda w praktyce, można się przekonać na przykładzie koncepcji instalacji wod-kan dla budynku o wysokości 176 m (z 54 kondygnacjami nadziemnymi). Projekt instalacji wykonali inżynierowie Jacek Wierzbicki i Sławomir Sawicki z biura projektów Pol-Con Consulting.

Grzegorz Gwiżdż CLIMAVER – instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne. Oprogramowanie wspomagające projektowanie

CLIMAVER – instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne. Oprogramowanie wspomagające projektowanie CLIMAVER – instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne. Oprogramowanie wspomagające projektowanie

Rosnące wymagania stawiane przez projektantów instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych programom wspomagającym projektowanie wpływają na konieczność ich ciągłego udoskonalania, poprawiania funkcjonalności...

Rosnące wymagania stawiane przez projektantów instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych programom wspomagającym projektowanie wpływają na konieczność ich ciągłego udoskonalania, poprawiania funkcjonalności i wydajności.

dr inż. Edmund Nowakowski Niedogrzewanie grzejników w instalacjach ogrzewczych

Niedogrzewanie grzejników w instalacjach ogrzewczych Niedogrzewanie grzejników w instalacjach ogrzewczych

Użytkownik zwykle wini za złe ogrzewanie pomieszczenia grzejnik, bo jest on „za mały”. Często utwierdzają go w tej ocenie hydraulicy, którzy zarabiają na wymianie urządzeń. Podobne błędy popełniane są...

Użytkownik zwykle wini za złe ogrzewanie pomieszczenia grzejnik, bo jest on „za mały”. Często utwierdzają go w tej ocenie hydraulicy, którzy zarabiają na wymianie urządzeń. Podobne błędy popełniane są również w remontowanych instalacjach. Chętnie wymienia się istniejące grzejniki żeliwne członowe na urządzenia stalowe płytowe, gdyż są bardziej „nowoczesne”.

dr inż. Edmund Nowakowski Instalacje ciepłej wody ze stali kwasoodpornej

Instalacje ciepłej wody ze stali kwasoodpornej Instalacje ciepłej wody ze stali kwasoodpornej

W instalacjach ciepłej wody coraz częściej stosowane są rury ze stali kwasoodpornej, gdyż dobrze spełniają wymagania norm wobec wyrobów używanych w instalacjach przesyłu wody przeznaczonej do spożycia...

W instalacjach ciepłej wody coraz częściej stosowane są rury ze stali kwasoodpornej, gdyż dobrze spełniają wymagania norm wobec wyrobów używanych w instalacjach przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Brakuje jednak zasad projektowania takich instalacji – w artykule spróbowano wypełnić tę lukę.

Jerzy Kosieradzki Instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna Biblioteki Publicznej w Warszawie

Instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna Biblioteki Publicznej w Warszawie Instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna Biblioteki Publicznej w Warszawie

Odpowiednia wentylacja czy klimatyzacja pomieszczeń użytkowych nie tylko gwarantuje komfort przebywania w tych pomieszczeniach, ale wpływa również na właściwą pracę znajdujących się w nich urządzeń (np....

Odpowiednia wentylacja czy klimatyzacja pomieszczeń użytkowych nie tylko gwarantuje komfort przebywania w tych pomieszczeniach, ale wpływa również na właściwą pracę znajdujących się w nich urządzeń (np. w serwerowniach) lub zapewnia wymagane parametry powietrza, np. do przechowywania dzieł sztuki czy księgozbiorów. W artykule przedstawiono projekt instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej wykonany dla budynku Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy przez firmę PROBAD-BIS, w którym dodatkowo uwzględniono...

mgr inż. Jerzy Żurawski Wpływ instalacji grzewczych na jakość energetyczną budynku

Wpływ instalacji grzewczych na jakość energetyczną budynku Wpływ instalacji grzewczych na jakość energetyczną budynku

W roku 2002 kraje UE wprowadziły w ramach dyrektywy 2002/91/WE obowiązek sporządzania oceny energetycznej budynków. W polskim prawie wymagania te zostały ujęte w Prawie budowlanym oraz w następujących...

W roku 2002 kraje UE wprowadziły w ramach dyrektywy 2002/91/WE obowiązek sporządzania oceny energetycznej budynków. W polskim prawie wymagania te zostały ujęte w Prawie budowlanym oraz w następujących rozporządzeniach: w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w sprawie zakresu i form projektu budowlanego oraz w sprawie metodologii sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku. Zgodnie więc z polskim prawem budowlanym obowiązek sporządzania...

Olgierd Romanowski Wpływ doboru grzejników na rozliczanie kosztów ogrzewania

Wpływ doboru grzejników na rozliczanie kosztów ogrzewania Wpływ doboru grzejników na rozliczanie kosztów ogrzewania

W poprzednim artykule (RI nr 10/2009) scharakteryzowano stan prawny rozliczania kosztów ciepła do ogrzewania i przygotowania c.w.u. zgodnie z jego zużyciem przez użytkownika lokalu w budynkach wielolokalowych....

W poprzednim artykule (RI nr 10/2009) scharakteryzowano stan prawny rozliczania kosztów ciepła do ogrzewania i przygotowania c.w.u. zgodnie z jego zużyciem przez użytkownika lokalu w budynkach wielolokalowych. Do określenia zużycia ciepła do ogrzewania mogą być wykorzystane urządzenia wskaźnikowe zwane powszechnie nagrzejnikowymi podzielnikami kosztów ogrzewania. Aby wyjaśnić, jak dobór grzejników dokonywany przez projektanta instalacji wpływa na późniejsze rozliczenia kosztów ciepła zużywanego do...

prof. nzw. dr hab. inż. Zbysław Pluta, dr inż. Ryszard Wnuk Projektowanie dużych instalacji z kolektorami słonecznymi

Projektowanie dużych instalacji z kolektorami słonecznymi Projektowanie dużych instalacji z kolektorami słonecznymi

W artykule zawarto zagadnienia związane z projektowaniem dużych instalacji słonecznych na przykładzie systemu wstępnego podgrzewania wody uzupełniającej zład sieci ciepłowniczej Zakładu Energetyki Cieplnej...

W artykule zawarto zagadnienia związane z projektowaniem dużych instalacji słonecznych na przykładzie systemu wstępnego podgrzewania wody uzupełniającej zład sieci ciepłowniczej Zakładu Energetyki Cieplnej (ZEC) w Wołominie. Omówiono zasadnicze różnice w opracowaniu koncepcji i konstrukcji „małych” i „dużych” instalacji, a także będące ich konsekwencją różnice w sposobach sterowania, zabezpieczeń i eksploatacji.

dr inż. Mariusz Adamski Kawitacja – lekceważone zjawisko

Kawitacja – lekceważone zjawisko Kawitacja – lekceważone zjawisko

Kawitacja w instalacjach jest niepożądana, a nawet szkodliwa. Przyspiesza zużycie urządzeń lub przewodów w sąsiedztwie obszarów jej częstego występowania. Aby jej zapobiec, projektanci instalacji powinni...

Kawitacja w instalacjach jest niepożądana, a nawet szkodliwa. Przyspiesza zużycie urządzeń lub przewodów w sąsiedztwie obszarów jej częstego występowania. Aby jej zapobiec, projektanci instalacji powinni sprawdzać wartość ciśnień w króćcach ssawnych pomp i porównywać je z wymaganymi wartościami NPSHr. Ponadto w instalacjach centralnego ogrzewania z pompami obiegowymi należy sprawdzić, czy wybrano optymalny wariant ich zamontowania.

Jerzy Kosieradzki Jak oszczędzać energię - centralne ogrzewanie dobrze zaprojektowane

Jak oszczędzać energię - centralne ogrzewanie dobrze zaprojektowane Jak oszczędzać energię - centralne ogrzewanie dobrze zaprojektowane

Instalacja centralnego ogrzewania w domu jednorodzinnym należy do najbardziej energochłonnych. Tylko nieliczni zdają sobie sprawę, jak dużo można na niej stracić lub zyskać. Aby wyjaśnić, dlaczego tak...

Instalacja centralnego ogrzewania w domu jednorodzinnym należy do najbardziej energochłonnych. Tylko nieliczni zdają sobie sprawę, jak dużo można na niej stracić lub zyskać. Aby wyjaśnić, dlaczego tak jest, należy zacząć od początku, czyli od obliczenia zapotrzebowania na ciepło. Jest to warunek podstawowy, aby móc zastanowić się, co trzeba zrobić, aby oszczędzić energię.

dr inż. Andrzej Górecki Trwałość instalacji centralnego ogrzewania

Trwałość instalacji centralnego ogrzewania Trwałość instalacji centralnego ogrzewania

Dobór właściwego rozwiązania ma podstawowe znaczenie dla poprawności działania instalacji, co przekłada się bezpośrednio na zadowolenie inwestora lub użytkownika. Ma także ogromny wpływ na ilość czasu...

Dobór właściwego rozwiązania ma podstawowe znaczenie dla poprawności działania instalacji, co przekłada się bezpośrednio na zadowolenie inwestora lub użytkownika. Ma także ogromny wpływ na ilość czasu poświęcanego na proces projektowania, uruchamiania i oddawania instalacji do użytku. W tej części artykułu (cz. 1. – „RI” nr 6/2009) przedstawiono zalecane i niezalecane rozwiązania projektowe mające zastosowanie w systemach HVAC.

Jerzy Kosieradzki Jak dobrać kocioł gazowy?

Jak dobrać kocioł gazowy? Jak dobrać kocioł gazowy?

Przychodzi klient i mówi: „Chciałbym kupić kocioł gazowy do instalacji centralnego ogrzewania w moim domku jednorodzinnym. Co państwo macie w swojej ofercie? Proszę mi coś doradzić”. Czy sprzedawca może...

Przychodzi klient i mówi: „Chciałbym kupić kocioł gazowy do instalacji centralnego ogrzewania w moim domku jednorodzinnym. Co państwo macie w swojej ofercie? Proszę mi coś doradzić”. Czy sprzedawca może spełnić prośbę klienta? Co musi wiedzieć, aby móc zaprezentować coś z oferty swojej hurtowni? I zrobić to tak, aby klient był zadowolony i szef hurtowni także.

dr inż. Zdzisław Gebhardt, Waldemar Joniec Odprowadzanie spalin z kotłów gazowych. Zmiana wymagań dotyczących przewodów spalinowych i dymowych

Odprowadzanie spalin z kotłów gazowych. Zmiana wymagań dotyczących przewodów spalinowych i dymowych Odprowadzanie spalin z kotłów gazowych. Zmiana wymagań dotyczących przewodów spalinowych i dymowych

Rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 marca 2009 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1], wprowadziło szereg istotnych zmian w stosowaniu przewodów...

Rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 marca 2009 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1], wprowadziło szereg istotnych zmian w stosowaniu przewodów spalinowych i dymowych. Uwzględniają one uwagi od lat zgłaszane przez producentów kotłów gazowych, i to na producentach będzie teraz spoczywała większa odpowiedzialność za dostarczenie do urządzenia instrukcji umożliwiającej prawidłowy dobór i montaż przewodów. Zmiany te powinny być też...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.