RynekInstalacyjny.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Praktyczne aspekty projektowania energooszczędnych systemów wentylacyjnych

Practical aspects of designing energy-saving ventilation systems

Wykres wentylacji i przenikania w zapotrzebowaniu na ciepło
rys. Autorzy

Wykres wentylacji i przenikania w zapotrzebowaniu na ciepło


rys. Autorzy

Skuteczna wentylacja jest ważnym elementem współczesnych budynków, ponieważ zapewnia świeże powietrze, a zatem zdrowe warunki przebywania użytkownikom i chroni przed nadmierną wilgotnością oraz syndromem chorego budynku. W budynkach szczelnych, czego wymagają obecne przepisy, aby uzyskać komfort cieplny i odpowiednią jakość powietrza, należy zapewnić niezawodną intensywność przewietrzania. W praktyce jest to możliwe dzięki systemom wentylacji mechanicznej, które dodatkowo umożliwiają odzyskiwanie ciepła z powietrza usuwanego.

Zobacz także

ECO Comfort Montaż klimatyzatora: cena, rodzaje urządzeń, koszt montażu klimatyzacji w domu w 2024!

Montaż klimatyzatora: cena, rodzaje urządzeń, koszt montażu klimatyzacji w domu w 2024! Montaż klimatyzatora: cena, rodzaje urządzeń, koszt montażu klimatyzacji w domu w 2024!

Choć główną funkcją klimatyzatora jest chłodzenie powietrza w upalne okresy roku, panuje błędne przekonanie, że na schłodzeniu mieszkania kończy się funkcja systemu klimatyzacji. Tymczasem nowoczesne jednostki...

Choć główną funkcją klimatyzatora jest chłodzenie powietrza w upalne okresy roku, panuje błędne przekonanie, że na schłodzeniu mieszkania kończy się funkcja systemu klimatyzacji. Tymczasem nowoczesne jednostki nie ograniczają się jedynie do pojedynczych zadań.

Mastervent Tomasz Miliński Skuteczność odpylania jako istotny aspekt bezpieczeństwa pracy

Skuteczność odpylania jako istotny aspekt bezpieczeństwa pracy Skuteczność odpylania jako istotny aspekt bezpieczeństwa pracy

Emisja pyłów powstających w procesach technologicznych jest jednym z poważniejszych problemów stwarzających zagrożenie dla osób przebywających w ich otoczeniu. Głównymi źródłami pyłów są procesy cięcia...

Emisja pyłów powstających w procesach technologicznych jest jednym z poważniejszych problemów stwarzających zagrożenie dla osób przebywających w ich otoczeniu. Głównymi źródłami pyłów są procesy cięcia materiałów, transportowania, szlifowania i polerowania. Pyły są nie tylko zagrożeniem zdrowotnym, ale również mogą być przyczyną wybuchu.

Mastervent Tomasz Miliński Urządzenia do pochłaniania zanieczyszczeń i obliczanie ilości powietrza odciąganego

Urządzenia do pochłaniania zanieczyszczeń i obliczanie ilości powietrza odciąganego Urządzenia do pochłaniania zanieczyszczeń i obliczanie ilości powietrza odciąganego

Skuteczny odciąg zanieczyszczonego powietrza to problem wielu zakładów produkcyjnych. Źle wykonana wentylacja miejscowa w miejscu obróbki materiałów może powodować gromadzenie się pyłu na stanowisku pracy...

Skuteczny odciąg zanieczyszczonego powietrza to problem wielu zakładów produkcyjnych. Źle wykonana wentylacja miejscowa w miejscu obróbki materiałów może powodować gromadzenie się pyłu na stanowisku pracy oraz w jego okolicach, co w konsekwencji może doprowadzić do powstania tzw. obłoku pyłowego, a niewielkie zaiskrzenie mechaniczne lub otwarty ogień mogą spowodować wybuch.

Streszczenie

Nowe, zaostrzone wymagania odnośnie do wartości wskaźnika energii pierwotnej EP, które weszły w życie w Polsce 1 stycznia 2021 r., trudno spełnić, stosując dotychczasowe tradycyjne podejście projektowe oraz standardowe rozwiązania systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji budynków. Zastosowanie grubszej warstwy izolacji cieplnej oraz drzwi i okien o niskich współczynnikach przenikania ciepła już nie wystarczy. Istotne znaczenie dla energochłonności budynku mają systemy wentylacji, których odpowiednie zaprojektowanie oraz eksploatacja pozwala uzyskać oszczędności energii i kosztów oraz poprawia wyniki obliczeniowej charakterystyki energetycznej budynku.

W artykule przedstawiono przegląd zagadnień związanych z projektowaniem systemów wentylacji w budynkach energooszczędnych, zwracając uwagę z jednej strony na ich wpływ na finansowe i energetyczne koszty eksploatacji obiektu, a z drugiej strony na wartość obliczeniowego zapotrzebowania na energię użytkową budynku. Na przykładzie obliczeniowym przedstawiono wpływ szczelności powietrznej na wartość wskaźnika EP dla przykładowego budynku mieszkalnego, wykazując, że ma ona szczególnie istotne znaczenie w przypadku współczesnych, dobrze zaizolowanych budynków, o małych wartościach współczynników przenikania ciepła przegród zewnętrznych. Samo obniżenie zapotrzebowania na energię użytkową może jednak nie wystarczyć do spełnienia wymagań dotyczących wskaźnika EP. Konieczne może być równoczesne zastosowanie odnawialnych źródeł energii, które charakteryzują się niskimi współczynnikami nakładu energii pierwotnej. Niemniej jednak dobrze zaprojektowane i poprawnie eksploatowane systemy wentylacji będą sprzyjać osiągnięciu niskich wartości wskaźnika EP oraz bardziej efektywnemu ekonomicznie wykorzystaniu OZE ze względu na fakt, że ich szczytowe moce będą mniejsze.

Abstract

New, stricter requirements regarding the PE index, which entered into force in Poland on January 1, 2021, it is difficult to meet using traditional design approach and standard solutions for heating, ventilation and air conditioning systems in buildings. The use of a thicker layer of thermal insulation and better-quality doors and windows is not enough anymore. Ventilation systems have great impact on the energy performance of buildings. Their proper design and operation can result in significant energy and money savings and can improve the computational energy performance of the building. This article presents an overview of issues related to the design of ventilation systems in energy-efficient buildings, paying attention on the one hand to their impact on the financial and energy costs of building operation, and on the other hand to the value of the computational useful energy demand of the building. The calculation example shows the influence of the air tightness of the building on the value of the PE index for an example residential building, showing that it is of particular importance in the case of modern, well-insulated buildings, characterized by low values of heat transfer coefficients of external partitions. It is true that the reduction of the utility energy demand alone may not be sufficient to meet the PE requirements. It may be necessary to use renewable energy sources at the same time, which have been assigned low primary energy conversion factors. Nevertheless, well-designed and properly operated ventilation systems will contribute to the achievement of low PE values and a more economically effective use of renewable energy sources, thanks to the fact that their peak powers will be lower.

Ogrzewanie i wentylacja to główne składniki całkowitego zużycia energii w polskim budownictwie, co pokazano na rys. 1, opracowanym na podstawie raportu ITB z roku 2003 [28], zaprezentowanym wcześniej w artykule [9]. Z danych GUS [43] wynika, że na przestrzeni ponad 15 lat o ile udział procentowy ogrzewania i wentylacji w strukturze zużycia energii ogółu gospodarstw domowych zmniejszył się o ok. 6% (rys. 2), to jego zużycie wyrażone w jednostkach energii było praktycznie niezmienne i wynosiło odpowiednio: w roku 2002 – 544 PJ, w 2009 – 550 PJ, w 2012 – 541 PJ, w 2015 – 527 PJ i w 2018 – 543 PJ. Według danych GUS w 2002 roku było w Polsce 13,3 mln gospodarstw domowych, a w 2018 – 14,4 mln. Ich liczba wzrosła zatem o 1,1 mln, a zużycie energii na ogrzewanie (i wentylację) wyrażone ilościowo pozostało na tym samym poziomie. Może to świadczyć m.in. o tym, że mieszkania są bardziej energooszczędne w zakresie ogrzewania i wentylacji. Jednak potencjał oszczędności energii na ogrzewanie i wentylację jest nadal wysoki i wymagania dla nowych budynków, które obowiązują od początku 2021 roku, sprzyjają stosowaniu rozwiązań energooszczędnych i energoefektywnych oraz zwiększających komfort i jakość wentylacji.

Struktura zużycia energii

Rys. 1. Struktura zużycia energii w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych w Polsce [28]

Struktura zużycia energii

Rys. 2. Struktura zużycia energii w gospodarstwach domowych według sposobów użytkowania w 2018 roku, na podst. danych GUS [43]

Skuteczne i energooszczędne systemy wentylacji są coraz istotniejsze w budownictwie dążącym do standardu prawie zeroenergetycznego (nZEB). Wskazują na to m.in. wnioski zawarte w artykule na temat przemian strukturalnych systemów HVAC w przyszłości [37]. Składa się na to wiele czynników, a najważniejsze z nich to rosnące wymagania odnośnie do izolacyjności cieplnej oraz szczelności powietrznej obudowy budynku. Pierwszy czynnik (ustawowy wzrost izolacyjności cieplnej przegród) sprawia, że rośnie udział zapotrzebowania na ciepło do wentylacji w stosunku do zapotrzebowania na ciepło na cele pokrycia strat przez przenikanie, co pokazano na rys. 3.

Udział wentylacji i przenikania

Rys. 3. Udział wentylacji i przenikania w zapotrzebowaniu na ciepło do ogrzewania i wentylacji budynków jednorodzinnych w Polsce, na podst.[9]

Drugi czynnik (wymagana zwiększona szczelność powietrzna budynków) wynika z pierwszego – budynki dobrze zaizolowane termicznie muszą być jednocześnie szczelne, ponieważ w ich przypadku nawet niewielki strumień powietrza infiltrującego znacząco zwiększa całkowite zapotrzebowanie na energię użytkową (patrz rys. 4 i komentarz do niego).

Analiza wpływu wskaźnika n50

Rys. 4. Analiza wpływu wskaźnika n50 na energię użytkową budynku z wentylacją grawitacyjną

Współczesne budynki muszą być dobrze zaizolowane, co wynika z wymagań Warunków Technicznych (WT) [44]. Aby w takich budynkach uzyskać zamierzony efekt jak największej energooszczędności, należy zadbać o ich wysoką szczelność powietrzną. Warunki Techniczne zalecają również, żeby wysoka była szczelność powietrzna obudowy budynku, zdefiniowana wskaźnikiem n50 (1,5 h–1 dla budynków z wentylacją mechaniczną oraz 3 h–1 dla budynków z wentylacją grawitacyjną). Aby w budynkach szczelnych uzyskać komfort cieplny i odpowiednią jakość powietrza, należy zapewnić niezawodną intensywność przewietrzania (wymianę powietrza). W praktyce jest to możliwe jedynie dzięki zastosowaniu systemów wentylacji mechanicznej. Systemy wentylacji naturalnej działały skutecznie w budynkach starego typu z nieszczelną stolarką okienną, a obecnie wymagają zastosowania dodatkowych elementów nawiewnych (są to najczęściej nawiewniki okienne) oraz samoczynnych lub mechanicznych urządzeń do wspomagania ciągu kominowego (nasady kominowe). Elementy te nie tylko zwiększają koszt inwestycyjny, są też przyczyną zwiększonego zużycia energii w okresach, w których zapotrzebowanie na świeże powietrze jest mniejsze niż aktualna wydajność systemu wentylacji naturalnej (np. w okresach niskich temperatur powietrza zewnętrznego lub/i intensywnego wiatru). Nie umożliwiają one również odzyskiwania ciepła z powietrza usuwanego, co jest bardzo istotną zaletą systemów wentylacji mechanicznej w kontekście racjonalizacji zużycia energii wymuszonej prawnie przez Warunki Techniczne, kontroli dystrybucji powietrza oraz sterowania wydajnością w funkcji potrzeb. Wydajność i uzyskiwany rozdział powietrza zależą w przypadku wentylacji naturalnej od warunków pogodowych, a nie są zaprojektowane. Nie odpowiadają zatem realnym potrzebom użytkowników budynków. Co prawda technicznie możliwe jest, żeby wentylacja naturalna była realizowana w sposób kontrolowany dzięki zastosowaniu okien otwieranych za pomocą siłowników połączonych z systemem zarządzania budynkiem, jednak rozwiązania takie nie są obecnie popularne i wentylację naturalną można uznać za niekontrolowaną. Trzeba mieć jednak na uwadze, że rozwój systemów sterowania i wzrost popularności algorytmów zarządzających pracą takich systemów mogą sprawić, iż kontrola ta będzie możliwa, jednak pozostałe wymienione wady systemów wentylacji naturalnej pozostaną niezmienne.

Wyniki obliczeń wskaźnika zapotrzebowania na energię użytkową na cele wentylacji przedstawione w artykule [9] wskazują, że w zależności od przeznaczenia budynku wartość tego wskaźnika waha się w zakresie od ok. 30 do ok. 50 kWh/m2/rok w przypadku zastosowania wentylacji grawitacyjnej oraz w zakresie od ok. 4,5 do ok. 7 kWh/m2/rok w przypadku zastosowania wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła na poziomie 75%. Wymagania WT nie dotyczą jednak wskaźnika zapotrzebowania na energię użytkową, ale wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP). Analizy charakterystyki energetycznej różnych budynków [45] pokazują, że największy wpływ na wartość wskaźnika EP ma obecnie wybór odpowiedniego źródła ciepła. Bez zastosowania jego odpowiedniego typu nie jest możliwe spełnienie wymagań WT dotyczących wskaźnika EP, a sama wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła już nie wystarczy. Skuteczna wentylacja jest jednak ważnym elementem współczesnych budynków, ponieważ zapewnia świeże powietrze, a zatem zdrowe warunki przebywania ich użytkownikom, zabezpieczając także przed nadmierną wilgotnością i syndromem chorego budynku (SBS – Sick Building Syndrome). Systemy wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła wydają się więc rozwiązaniem obowiązkowym, a nie opcjonalnym, które powinno pojawić się w budynkach spełniających wymagania WT (dobrze zaizolowanych, szczelnych powietrznie i energooszczędnych).

Energooszczędne systemy wentylacyjne

Utrzymaniu komfortu cieplnego w budynku sprzyjają następujące czynniki [9]: wysoka izolacyjność cieplna przegród, duża pojemność cieplna budynku oraz wysoka szczelność powietrzna obudowy. W obiektach takich zminimalizowane jest ryzyko kondensacji pary wodnej na zimnych powierzchniach przegród zewnętrznych (nawet w miejscach tzw. mostków termicznych), a szczytowe zyski lub straty ciepła są zniwelowane, co umożliwia zastosowanie źródeł ciepła i chłodu o mniejszej mocy. Dopiero kiedy zalecenia te zostaną spełnione, zastosowanie energooszczędnego systemu wentylacji może skutkować satysfakcjonującym obniżeniem zapotrzebowania na energię. W przeciwnym wypadku efekt może być nieznaczny, a z pewnością niewspółmierny do poniesionego nakładu finansowego. W artykule [9] przedstawiono wytyczne odnośnie do projektowania systemów wentylacji w budynkach energooszczędnych, są to: wentylacja kontrolowana, szczelny budynek, dobór strumienia powietrza, wentylacja na żądanie, odzysk ciepła, systemy zdecentralizowane oraz wykorzystanie źródeł odnawialnych. Zasadność tych postulatów omówiono szczegółowo poniżej, trzy ostatnie zagadnienia zostaną omówione w kolejnym artykule.

Wentylacja kontrolowana

System wentylacji powinien być niezależny od czynników zewnętrznych, tzn. zapewniać wymagany ze względów higienicznych lub technologicznych strumień świeżego powietrza niezależnie od warunków pogodowych. W praktyce jest to możliwe głównie dzięki zastosowaniu wentylacji mechanicznej: nawiewnej, wywiewnej lub nawiewno-wywiewnej (ewentualnie wentylacji hybrydowej, tzn. naturalnej, wspomaganej mechanicznie jedynie okresowo). Warto nadmienić, że dobrze zaprojektowany system wentylacji powinien nie tylko umożliwić dostarczenie odpowiedniej ilości świeżego powietrza, ale również zapewnić jego odpowiedni rozdział, tzn. powinno ono trafić do strefy przebywania ludzi, obejmując swoim zasięgiem możliwie największą przestrzeń pomieszczenia, przy zachowaniu akceptowalnej przez użytkowników prędkości i temperatury. Wiele projektowanych obecnie systemów ma wady polegające na niewłaściwym doborze systemu rozdziału powietrza, np. przepływ powietrza z elementu nawiewnego do wywiewnego przebiega z pominięciem strefy przebywania ludzi. Innym często spotykanym problemem jest nieuwzględnienie nieizotermicznego przepływu powietrza w pomieszczeniu, kiedy ciepłe powietrze w warunkach letnich samoistnie unosi się w okolice sufitu, nie trafiając do strefy przebywania ludzi. Jeszcze innym problemem może być niewłaściwy zasięg strugi powietrza, który zmienia się w sposób niekontrolowany w przypadku zastosowania prostych elementów nawiewnych wraz ze zmianą strumienia powietrza dostarczanego przez system wentylacji.

Wszystko to skutkuje krzywdzącymi opiniami użytkowników, twierdzących, że systemy wentylacji mechanicznej są nieskuteczne, a jedynym sposobem poprawy warunków użytkowania budynku jest otwieranie okien, co w rezultacie niweczy wysiłek ustawodawcy oraz inwestorów włożony w zmniejszenie zużycia energii w budownictwie. Często można się spotkać również z opinią, że wentylacja mechaniczna wymaga poniesienia dodatkowych kosztów eksploatacyjnych (np. na wymianę filtrów czy napędzanie wentylatorów) i wcale nie przynosi znaczących oszczędności w rocznych kosztach ogrzewania budynku. Stwierdzenia te nie są jednak poparte wynikami badań przeprowadzonych w porównywalnych warunkach, a jedynie indywidualnymi spostrzeżeniami. W takich sytuacjach zwykle nie uwzględnia się faktu, że przy wentylacji naturalnej użytkownicy nie wietrzyli pomieszczeń i przebywali w niezdrowych warunkach (wysokie stężenie CO2 oraz/lub zwiększona wilgotność powietrza), a po zamontowaniu systemu wentylacji mechanicznej strumień powietrza wzrósł, w związku z czym komfort oraz warunki higieniczne uległy poprawie. Co więcej, w przypadku modernizacji budynku polegającej na zamontowaniu centrali wentylacyjnej z systemem kanałów nie dba się o zapewnienie odpowiedniej szczelności powietrznej obudowy budynku, a istniejące już kanały wentylacji naturalnej nie są zaślepiane. W istotny sposób zmniejsza to oszczędność energii. W kwestii kosztu filtrów komentarz wydaje się niepotrzebny, ponieważ to oczywiste, że filtracja powietrza jest dodatkową zaletą wentylacji mechanicznej i naturalnie wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów. Dostarczanie do budynków powietrza oczyszczonego ma szczególne znaczenie, biorąc pod uwagę złą jakość powietrza zewnętrznego w Polsce w okresie zimowym.

Szczelność powietrzna

Zgodnie z artykułem [9], aby osiągnąć zapotrzebowanie na energię użytkową do wentylacji na poziomie 3–7 kWh/m2/rok (wartość konieczna do osiągnięcia standardu budynków pasywnych i nZEB), należy uzyskać szczelność powietrzną budynku n50 < 0,6 h–1. Warto zwrócić uwagę, że łatwiej osiągnąć wymaganą szczelność powietrzną w budynkach wielkokubaturowych niż w obiektach o wysokiej wartości współczynnika A/V, na co wskazują wnioski z referatów i artykułów [2, 19, 22, 26, 27, 29, 36, 40]. Dobra szczelność powietrzna skutkuje małą ilością powietrza infiltrującego, które wpływa do budynku z ominięciem systemu odzysku ciepła (tzn. musi zostać podgrzane zimą np. z –20 do 20°C, zamiast z 15 do 20°C jak w przypadku przepłynięcia przez system odzysku ciepła).

W Warunkach Technicznych przedstawione zostały zalecane wartości wskaźnika szczelności n50. Dla budynków wyposażonych w wentylację grawitacyjną szczelność powietrzna powinna wynosić n50  3,0 h–1, natomiast dla budynków wyposażonych w wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną – n50  1,5 h–1. We współczesnych, dobrze zaizolowanych budynkach szczelność powietrzna istotnie wpływa na ich energooszczędność, znacznie bardziej niż wtedy, gdy wartość współczynnika przenikania ciepła dla ściany zewnętrznej wymagana przez WT wynosiła > 0,3 W/(m2.K).

Dla zobrazowania wpływu wskaźnika szczelności n50 na wartość energii użytkowej budynku wykonano obliczenia zapotrzebowania na energię użytkową do celów ogrzewania i wentylacji dla budynku jednorodzinnego (połowa „bliźniaka”), wyposażonego w wentylację grawitacyjną. Przyjęto następujące dane wejściowe do obliczeń:

 • liczba kondygnacji nadziemnych: 3,
 • budynek niepodpiwniczony,
 • powierzchnia ogrzewana: 240 m2,
 • kubatura ogrzewana: 650 m3,
 • liczba mieszkańców: 6 osób,
 • liczba mieszkań w całym „bliźniaku”: 2,
 • strumień powietrza wentylacyjnego wg metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku [34]: 280 m3/h,
 • rodzaj wentylacji: naturalna,
 • źródło ciepła: centralny gazowy kocioł kondensacyjny niskotemperaturowy dla każdego mieszkania,
 • sprawność instalacji c.o.: 0,85,
 • sprawność instalacji c.w.u.: 0,50,
 • lokalizacja: Poznań.

Analizowany obiekt jest budynkiem istniejącym. Ma częściowo ocieplone przegrody zewnętrzne. Współczynniki przenikania ciepła zmierzono doświadczalnie, a następnie obliczono średni współczynnik przenikania ciepła dla wszystkich przegród zewnętrznych, który wyniósł 0,4 W/(m2 · K). W budynku zamontowane są okna o współczynniku przenikania ciepła 1,6 W/(m2 · K).

W celu zobrazowania wpływu wskaźnika szczelności na zapotrzebowanie na energię użytkową budynku przyjęto trzy warianty obliczeniowe:

 • wariant I – średni współczynnik przenikania ciepła przegród nieprzezroczystych: 0,4 W/(m2 · K), przezroczystych: 1,6 W/(m2 · K),
 • wariant II – średni współczynnik przenikania ciepła przegród nieprzezroczystych: 0,4 W/(m2 · K), przezroczystych: 0,9 W/(m2 · K),
 • wariant III – średni współczynnik przenikania ciepła przegród nieprzezroczystych: 0,2 W/(m2 · K), przezroczystych: 0,9 W/(m2 · K).

Dla każdego wariantu założono różne wskaźniki szczelności obudowy:

 • n50 = 5,0 h–1 – współczynnik zmierzony dla budynku istniejącego,
 • n50 = 3,0 h–1 – współczynnik zalecany dla budynków z wentylacją grawitacyjną,
 • n50 = 1,5 h–1 – współczynnik zalecany dla budynków z wentylacją mechaniczną nawiewno-wywiewną,
 • oraz dodatkowo, dla wariantu o najlepszych parametrach termicznych obudowy, n50 = 0,6 h–1, czyli wskaźnik zalecany dla budynków o standardzie pasywnym lub nZEB.

W wariancie I zmniejszenie wskaźnika szczelności n50 nie wpływa znacząco na wartość energii użytkowej. Przy stosunkowo wysokich stratach ciepła przez przenikanie (0,88 W/(m2 · K)), mimo zmniejszania się udziału infiltracji w stratach ciepła na wentylację (z 37 do 15%) wartość energii użytkowej zmniejszyła się jedynie o 10%. Dla budynków z obudową zewnętrzną o wysokich współczynnikach przenikania ciepła nie ma większego znaczenia, jak szczelna będzie obudowa zewnętrzna.

Można mieć wątpliwości natury praktycznej: czy dla budynku źle zaizolowanego jest w ogóle możliwe uzyskanie wysokiej szczelności, czy też jest to jedynie przypadek hipotetyczny, przyjęty do obliczeń w celu zobrazowania pewnej prawidłowości. W wariancie III, w którym obudowa zewnętrzna ma bardzo dobre parametry termiczne, spełniające wymagania Warunków Technicznych na rok 2021, przyjęcie niższego wskaźnika szczelności n50 wpływa znacząco na zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji. W obliczeniach uzyskano obniżenie wskaźnika EU o 35% (przy zapewnieniu wskaźnika szczelności 0,6 h–1 w stosunku do wskaźnika szczelności 5 h–1). Przy dobrze zaizolowanych przegrodach zewnętrznych uzyskanie wskaźnika n50 na poziomie 3 h–1, a nawet 1,5 h–1 jest stosunkowo łatwe (nie wymaga szczególnych zabiegów technicznych podczas budowy, choć nie powinno być bagatelizowane). Uzyskanie współczynników szczelności na poziomie < 0,6 h–1 wymaga jednak staranności przy wykonywaniu wszelkich przejść instalacyjnych, elektrycznych i technicznych).

Powyższa analiza pokazuje, że im lepiej zaizolowane są przegrody zewnętrzne, tym bardziej należy zwracać uwagę na jakość ich wykonania. Poprzez niedokładne wykonanie elementów budynku można pogorszyć wskaźnik szczelności, co powoduje większe zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji, a w efekcie trudności w spełnieniu wymagań WT w zakresie wskaźnika nieodnawialnej energii pierwotnej EP. Gdy w budynku o dobrych parametrach termicznych obudowy (zgodnych z wymogami WT na rok 2021) uzyska się wskaźnik szczelności 5 h–1, podczas gdy założony projektowo wynosił 1,5 h–1, wartość energii użytkowej będzie wyższa o 13 kWh/(m2 · rok), czyli przy założonych parametrach budynku spowoduje zwiększenie wskaźnika EP o niemal 17 kWh/(m2 · rok), co w przypadku wartości maksymalnej wynoszącej 70 kWh/(m2 · rok) stanowi aż 24%.

Należy pamiętać, że szczelność obudowy budynku jest możliwa do sprawdzenia dzięki wykonaniu testu szczelności. Chcąc uzyskać miarodajne wyniki, zmierzoną wartość należy uwzględnić w obliczeniach charakterystyki energetycznej budynku na potrzeby świadectwa. Jest to parametr tak istotny, że dla każdego budynku zaleca się wykonanie testu szczelności, a nawet zapisanie w umowie z wykonawcą maksymalnej wartości n50, jaka może zostać uzyskana podczas testu po realizacji obiektu (aby rzeczywiste zużycie energii nie było znacząco większe niż wartość projektowana, żeby system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła działał skutecznie i efektywnie, a w budynku można było osiągnąć komfort cieplny).

Dobór strumienia powietrza wentylacyjnego

Zaleca się, aby przy projektowaniu systemów wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła przyjmować szczytowy (nominalny) strumień powietrza wentylacyjnego o wielkości 30 m3/h/osobę, tzn. wynikający z kryterium higienicznego i norm wentylacyjnych [9]. Taka wartość powoduje, że przy typowej aktywności użytkowników i stężeniu CO2 w powietrzu zewnętrznym na poziomie ok. 400 ppm, stężenie dwutlenku węgla w pomieszczeniach nie będzie przekraczało komfortowej wartości ok. 1000 ppm. Przyjmowanie większych strumieni powietrza wiąże się ze zwiększoną energochłonnością systemu wentylacji, ponieważ nadmiarowe powietrze trzeba ogrzać lub schłodzić, a także przetransportować do poszczególnych pomieszczeń. Skutkuje to zwiększonymi kosztami inwestycyjnymi (większe centrale wentylacyjne, większe średnice przewodów wentylacyjnych oraz armatury regulacyjnej itd.), jak również zwiększonymi kosztami eksploatacyjnymi (większe koszty tłoczenia i zwiększone zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną, ponieważ wentylatory są napędzane energią elektryczną, dla której wskaźnik nakładu energii pierwotnej jest w Polsce równy 3).

Zwiększone strumienie powietrza są stosowane zwykle w celu zapewnienia tzw. chłodzenia powietrznego. Można jednak wykazać, że z energetycznego punktu widzenia (szczególnie energii pierwotnej) jest to rozwiązanie niewłaściwe. Do chłodzenia powinno się stosować niezależne systemy wodne (np. belki i sufity chłodzące) czy stropy aktywowane termicznie [13,14,30,35,41,42] lub freonowe (systemy split, multi-split lub systemy tzw. wody lodowej czy w innej nomenklaturze wody chłodniczej). Strumień powietrza wentylacyjnego powinno się zwiększać ponad wartość wynikającą z kryterium higienicznego jedynie wtedy, kiedy wymaga tego technologia (np. zastosowanie dygestoriów w laboratoriach chemicznych, co opisano w artykułach [3,4,5,10,38,39]). Chłodzenie pomieszczeń powietrzem powinno być realizowane tylko w przypadku, kiedy jego duża ilość wynikająca z kryterium higienicznego jest wystarczająca, aby odebrać zyski ciepła (teatry, kina, sale wykładowe i inne podobne pomieszczenia przeznaczone do użytkowania przez dużą grupę osób i zwykle pozbawione okien, a co za tym idzie – o małych zyskach od promieniowania słonecznego). W typowych systemach wentylacji mechanicznej z możliwością dochłodzenia za pomocą sprężarkowych urządzeń chłodniczych zwiększanie strumienia powietrza wentylacyjnego w celu odebrania latem zysków ciepła jest rozwiązaniem nieenergooszczędnym, ponieważ wiąże się z dodatkowymi kosztami inwestycyjnymi (większe kanały, większe centrale, a więc większe zużycie energii do ich produkcji), jak również ze zwiększonymi kosztami energetycznymi i finansowymi związanymi z przetłaczaniem większej ilości powietrza, niż jest to potrzebne ze względów higienicznych.

Dobór strumienia powietrza wentylacyjnego a jego wartość podawana do obliczeń charakterystyki energetycznej

Wytyczne dotyczące doboru strumienia powietrza wentylacyjnego zaprezentowane powyżej odnoszą się do zagadnień projektowania systemów wentylacyjnych i nie mogą być wprost przeniesione do obliczeń charakterystyki energetycznej. Ideą stosowania metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków [34] było zapewnienie porównywalności wyników, otrzymywanych dla podobnych obiektów, ale liczonych przez różne osoby. Można dzięki temu porównywać różne budynki pod względem zużycia energii. W praktyce okazuje się, że aby spełnić wymagania WT, nie można przenieść danych wprost z projektu systemu wentylacji do charakterystyki energetycznej.

Zaprojektowany strumień powietrza wentylacyjnego ma wpływ na zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji. W metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku wskazane jest, aby jako strumień powietrza wentylacyjnego przyjmować wskaźnik wyrażony w m3/s na m2 powierzchni ogrzewanej budynku. W tym celu należy skorzystać z tabel, w których zestawiono wartości strumienia powietrza zewnętrznego, jakie powinny być przyjmowane w zależności od przeznaczenia budynku. Strumienie te wynoszą od 0,32 · 10–3 dla budynków mieszkalnych do 0,56 · 10–3 m3/(s.m2) dla budynków użyteczności publicznej. Formalnie rzecz biorąc, w obliczeniach charakterystyki energetycznej można wykorzystywać wartości projektowanego strumienia powietrza, jednak uzyskane wyniki nie będą mogły posłużyć do obiektywnego porównania różnych budynków. Przyjęcie projektowych wartości strumienia powietrza wentylacyjnego skutkuje zazwyczaj zawyżonymi wskaźnikami rocznego zużycia energii. W celu zapewnienia porównywalności wyników dla różnych budynków wskazane jest korzystanie z tabel z metodologii, mając na uwadze, że wartości te nie zawsze (a nawet często) oddają rzeczywiste strumienie powietrza projektowane. W zależności od sposobu eksploatacji budynku mogą jednak dobrze odzwierciedlać średnie „typowe” warunki użytkowania systemu wentylacji.

Dla analizowanego budynku mieszkalnego strumień powietrza wentylacyjnego obliczony według wskaźnika z metodologii (0,32 · 10–3 m3/(s.m2)) wynosi 280 m3/h, co w przeliczeniu na jedną osobę daje 46,7 m3/h, czyli więcej, niż wymagają normy wentylacyjne. Zagęszczenie użytkowników tego budynku jest bardzo małe i wynosi 40 m2/osobę.

Dla budynku biurowego, w celu uzyskania wymaganej wartości strumienia powietrza wentylacyjnego wynoszącego 30 m3/(h/osobę), przyjmując wskaźnik zgodny z metodologią obliczania charakterystyki energetycznej, zagęszczenie osób musiałoby wynosić 15 m2/osobę. Wskaźnik ten obejmuje nie tylko powierzchnię biurową, ale całą powierzchnię ogrzewaną budynku. O ile zagęszczenie obliczone dla budynku jednorodzinnego wydaje się zbyt małe, o tyle w przypadku budynków biurowych jest ono za duże (większe niż stosowane w rzeczywistości). Należy zatem odróżnić dane dotyczące strumienia powietrza wentylacyjnego przyjmowane do projektowania systemu wentylacji od danych przyjmowanych do obliczeń charakterystyki energetycznej. Uzasadnione wydaje się nieurealnianie danych przyjmowanych do obliczeń charakterystyki energetycznej, ponieważ może to powodować niespełnienie wymagań WT w zakresie obliczeniowych wartości EP, których progi zostały ustalone przy założeniu przyjmowania strumieni wprost z tabel prezentowanych w metodologii sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.

Wentylacja sterowana zapotrzebowaniem/obciążeniem (DCV)

Strumień powietrza wentylacyjnego dobrany według zasad przedstawionych powyżej odpowiada najwyższemu (szczytowemu) zapotrzebowaniu. W większości obiektów szczytowe zapotrzebowanie występuje rzadko, przez większość czasu użytkowania jest ono cząstkowe i wynika ze zmiennej liczby użytkowników i/lub przyjętego harmonogramu użytkowania. Na przykład budynki biurowe są najczęściej użytkowane do godz. 18, a większość sal wykładowych do godz. 15, chociaż niektóre zajęcia mogą się odbywać nawet do godz. 21:40. Podobnie jest w szkołach: lekcje zwykle nie odbywają się we wszystkich salach naraz, a nawet jeśli tak się zdarza, to w każdej sali (lekcyjnej, wykładowej) znajduje się różna liczba osób, inna od maksymalnej zakładanej w projekcie. Wszystko to sprawia, że w przypadku systemów, w których utrzymuje się stały przepływ powietrza, ponosi się niepotrzebnie koszty energetyczne i finansowe związane z jego transportem (energia elektryczna do napędu wentylatorów) oraz obróbką termiczną (grzanie, chłodzenie, ewentualnie nawilżanie lub osuszanie), niezależnie od tego, czy nominalny strumień powietrza jest w danym momencie potrzebny, czy też nie.

Z tego powodu coraz częściej stosuje się systemy automatyki i sterowania polegające na czasowym (np. nocnym) obniżeniu wydajności układu, co sprzyja uzyskaniu oszczędności energetycznych i finansowych. W bardziej zaawansowanych rozwiązaniach przyjmuje się godzinowy harmonogram pracy systemu z uwzględnieniem dni tygodnia, świąt itp. Zabiegi te pozwalają zmniejszyć energochłonność i koszty obsługi systemów wentylacji, które jednak nadal nie spełniają oczekiwań pod względem możliwości dopasowania się do aktualnych, chwilowych potrzeb.

Najlepszym rozwiązaniem są w tej sytuacji systemy wentylacji DCV (demand controlled ventilation), w których strumień powietrza wentylacyjnego sterowany jest w funkcji obciążenia, np. koncentracji CO2, wilgotności względnej, liczby osób itp. Najlepiej sterować strumieniem powietrza wentylacyjnego dla każdego z pomieszczeń budynku niezależnie. Często spotyka się również systemy, w których sygnał sterujący pochodzi z jednego wybranego pomieszczenia, tzw. reprezentatywnego (mniejsze koszty inwestycyjne poniesione na czujniki oraz automatykę, a także mniej skomplikowany proces programowania). Zwykle jednak nie jest możliwe wytypowanie adekwatnego pomieszczenia reprezentatywnego i finalnie system dopasowuje się do wymagań najmniej korzystnych, aby usatysfakcjonować wszystkich użytkowników. Możliwość sterowania strumieniem powietrza dla każdego z pomieszczeń osobno wiąże się ze zwiększonymi nakładami inwestycyjnymi spowodowanymi koniecznością stosowania regulatorów przepływu VAV oraz czujników obciążenia danego pomieszczenia. Regulatory VAV są niezbędne, ponieważ samo zmniejszenie strumienia powietrza w centrali wentylacyjnej powoduje rozregulowanie hydrauliczne instalacji, tzn. strumienie powietrza nie docierają do poszczególnych pomieszczeń w tych samych proporcjach, jakie były założone w projekcie dla przepływu nominalnego (maksymalnego). Proces projektowania staje się zatem bardziej wymagający również dlatego, że przy doborze elementów systemu wentylacji należy uwzględnić zmienną ilość powietrza wypływającego z nawiewników w taki sposób, aby pomimo mniejszych prędkości przepływu przy obciążeniu cząstkowym trafiało ono nadal niezawodnie do strefy przebywania ludzi, z odpowiednim zasięgiem i prędkością. W każdym z pomieszczeń powinno się umożliwić użytkownikom przesterowanie systemu w pewnym wąskim zakresie, tak aby zrealizować funkcję chwilowego przewietrzania lub zmniejszenia strumienia powietrza w zależności od subiektywnego odczucia komfortu, niezależnego od zaprogramowanego algorytmu sterowania.

Wszystko to sprawia, że znacznie łatwiej projektuje się i steruje systemami wentylacji zdecentralizowanej, które są pozbawione długich sieci kanałów rozdzielczych, dzięki czemu mogą być mniej energochłonne. Zwiększone koszty zakupu oddzielnych urządzeń wentylacyjnych w takich systemach mogą być częściowo skompensowane przez mniejszy koszt zakupu zminimalizowanego systemu dystrybucji powietrza oraz brak drogich elementów regulacyjnych typu VAV.

Wentylacja zdecentralizowana

Zaletą wentylacji zdecentralizowanej jest oszczędność energii dzięki dobremu dopasowaniu wydajności do realnych potrzeb oraz łatwej i szybkiej regulacji. Niestety wyrażenie wspomnianych oszczędności za pomocą liczb może być skomplikowane. Co więcej, metodologia obliczania charakterystyki energetycznej ani nie zachęca do uwzględniania sposobu sterowania pracą systemu wentylacji, ani nie ma wbudowanych mechanizmów preferowania rozwiązań zdecentralizowanych. Możemy więc mówić o potencjale tego typu rozwiązań w zakresie oszczędzania energii w trakcie eksploatacji, jednak efekt ten nie jest widoczny w obliczeniowej charakterystyce energetycznej budynku ani nie doprowadzi do uzyskania zmniejszonych wartości wskaźnika EP. W efekcie, zdaniem autorów, systemy zdecentralizowane nie są wystarczająco promowane przez wymagania prawne znajdujące się w aktualnych WT, pomimo że mają znaczący potencjał w zakresie zmniejszania energochłonności budynków.

Dopasowanie wydajności systemu wentylacji do aktualnych potrzeb najłatwiej można zapewnić właśnie dzięki systemom wentylacji zdecentralizowanej. Opierają się one na zastosowaniu jednego lub kilku urządzeń służących do wentylacji jednego pomieszczenia, lub grupy pomieszczeń (wówczas konieczne jest, by były to pomieszczenia o podobnej charakterystyce użytkowania oraz podobnym obciążeniu zyskami ciepła/wilgoci itd.). W systemach takich kanały wentylacyjne są krótkie albo nie ma ich wcale. Użytkownicy mają możliwość regulacji pracy systemu z poziomu pomieszczenia w pewnym z góry narzuconym zakresie, a ten działa tylko wtedy, kiedy są oni obecni (w pozostałych przypadkach załącza się na minimum).

Wszystko to sprzyja niskiej energochłonności. Dodatkową zaletą takich systemów jest możliwość ich łatwego montażu w budynkach już istniejących, szczególnie tych, w których przeprowadzono termomodernizację polegającą na dociepleniu ścian zewnętrznych oraz wymianie stolarki okiennej, powodującą uszczelnienie ich obudowy, a zatem obniżenie wydajności wentylacji grawitacyjnej (obniżenie jakości powietrza wewnętrznego). Systemy te wydają się dobrym rozwiązaniem dla budynków edukacyjnych w kontekście raportowanej w wielu artykułach niskiej jakości powietrza w obiektach tego typu [15,16,23,24,25,31].

W kolejnym artykule omówione zostaną m.in.: ­wymagania dot. systemów wentylacji dla budynków mieszkalnych, wykorzystanie OZE i gruntowych wymienników ciepła oraz stosowanie wentylacji zdecentralizowanej w aspekcie wymagań zawartych w WT

Literatura

 1. Amanowicz Ł., Influence of geometrical parameters on the flow characteristics of multi-pipe earth-to-air heat exchangers – experimental and CFD investigations „Applied Energy” (226), 2018, p. 849–861
 2. Amanowicz Ł., Górka A., Szymański M., Górzeński R., Pomiary szczelności powietrznej dużego budynku na przykładzie Term Maltańskich, I Ogólnopolska Konferencja „Air-Tight – szczelność powietrzna budynków”, Poznań, 23.04.2015
 3. Amanowicz Ł., Górzeński R., Szymański M., Wentylacja – ważny element w kontekście energooszczędności laboratoriów, „Laboratorium” (9–10), 2016, s. 49–55
 4. Amanowicz Ł., Filipiak M., Ratajczak K., Weryfikacja skuteczności działania dygestoriów laboratoryjnych w świetle normy PN-EN 14175, „Instal” 1, 2017, s. 39–44
 5. Amanowicz Ł., Filipiak M., Ratajczak K., Badania odbiorowe instalacji wentylacyjnej w laboratorium z dygestoriami wg normy PN-EN 14175, „Instal” (382) 3, 2017, s. 34–40
 6. Amanowicz Ł., Ratajczak K., Szczechowiak E., Badania jednorurowych systemów wentylacyjnych pod kątem oceny mieszania się strumieni powietrza w czerpni i wyrzutni, „Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja” 50/6, 2019, s. 231–238
 7. Amanowicz Ł., Ratajczak K., Szczechowiak E., Analiza możliwości stosowania systemu wentylacji zdecentralizowanej w budynkach edukacyjnych, „Instal” 10, 2019, s. 20–26
 8. Amanowicz Ł., Ratajczak K., Szczechowiak E, Stosowanie rekuperatorów ściennych w budynkach nowych i modernizowanych cieplnie w świetle aktualnych wymagań prawnych, „Rynek Instalacyjny” 11, 2019, s. 58–62
 9. Amanowicz Ł., Szczechowiak E., Zasady projektowania systemów wentylacji budynków energooszczędnych, „Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja” 48/2, 2017, s. 72–78
 10. Amanowicz Ł., Szymański M., Górzeński R., Systemy wentylacji laboratoriów – wymagania projektowe, studium przypadku, „Laboratorium” 3–4, 2017, s. 14–18
 11. Amanowicz Ł., Wojtkowiak K., Badania eksperymentalne wpływu zmian sposobu zasilania powietrznego gruntowego wymiennika ciepła typu rurowego na jego charakterystykę przepływową. Część 1. Równomierność rozpływu, „Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja” 41/6, 2010, s. 208–212, 220
 12. Amanowicz Ł., Wojtkowiak J., Badania eksperymentalne wpływu zmian sposobu zasilania powietrznego gruntowego wymiennika ciepła typu rurowego na jego charakterystykę przepływową. Część 2. Straty ciśnienia, „Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja” 41/7–8, 2010, s. 208–212, 220
 13. Amanowicz Ł., Wojtkowiak J., Badania wydajności cieplnej aluminiowego, sufitowego panelu grzewczo-chłodzącego, „Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja” 47/10, 2016, s. 413–417
 14. Amanowicz Ł., Wojtkowiak J., Experimental investigations of thermal performance improvement of aluminum ceiling panel for heating and cooling by covering its surface with paint, E3S Web Conf. Vol. 44, 2018, 10th Conference on Interdisciplinary Problems in Environmental Protection and Engineering EKO-DOK 2018
 15. Basińska M., Michałkiewicz M., Zmienność mikrobiologicznego zanieczyszczenia powietrza oraz stężenia pyłu wewnątrz i na zewnątrz wybranej poznańskiej szkoły, „Inżynieria Ekologiczna” 50, 2016, s. 17–25
 16. Basińska M., Michałkiewicz M., Górzeński R., Stan systemu wentylacyjnego w budynku edukacyjnym i jego wpływ na jakość powietrza – analiza przypadku, „Rynek Instalacyjny” 9, 2016, s. 74–84
 17. Basińska M., Michałkiewicz M., Ratajczak K., Impact of physical and microbiological parameters on proper indoor air quality in nursery, „Environment International”, 132, 2019, p. 105098-1–105098-14
 18. Chmielewski K., Amanowicz Ł., Bezprzeponowe powietrzne gruntowe wymienniki ciepła w układach wentylacji mechanicznej, „Rynek Instalacyjny” 5, 2017, s. 76–80
 19. Kosiński P., Pozorna szczelność powietrzna budynków, I Ogólnopolska Konferencja „Air-Tight – szczelność powietrzna budynków”, Poznań, 23.04.2015
 20. Kostka M., Wymagania ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych, „Rynek Instalacyjny” 5, 2016, s. 47–52
 21. Kostka M., Szulgowska-Zgrzywa M., Obliczenia energetyczne gruntowych rurowych wymienników ciepła, „Rynek Instalacyjny” 6, 2015, s. 64–68
 22. Laine K., Airtightness improvement of structures to improve indoor air quality, Proceedings 36–45, 35th AIVC Conference „Ventilation and airtightness in transforming the building stock to high performance”, Poznań, 24–25.09.2014
 23. Laska M., Dudkiewicz E., Research of CO2 concentration in naturally ventilated lecture room, International Conference on Advances in Energy Systems and Environmental Engineering (ASEE17), Wrocław, Poland, July 2–5, 2017, Kaźmierczak B. et al. [Eds. Les Ulis]: EDP Sciences, 2017, art. 00099, p. 1–8 (E3S Web of Conferences, ISSN 2267–1242, Vol. 22)
 24. Laska M., Dudkiewicz E., Thermal comfort study in naturally ventilated lecture room based on questionnaire survey, Proceedings of 10th Windsor Conference: Rethinking Comfort: Cumberland Lodge, Windsor, UK, 12th–15th April 2018/ed. by Luisa Brotas et al., Windsor: NCEUB: p. 634–648
 25. Ludwiczak A., Ratajczak K., Wentylacja placówek dydaktyczno-edukacyjnych. Przegląd wybranych polskich i zagranicznych wymagań dotyczących strumienia powietrza i stężenia CO2, „Rynek Instalacyjny” 3, 2018, s. 24–29
 26. Nowak-Dzieszko K., Analiza wad obudowy budynku w trakcie badań, I Ogólnopolska Konferencja „Air-Tight – szczelność powietrzna budynków”, Poznań, 23.04.2015
 27. Pereira P.F., Almeida R.M.S.F., Ramos N.M.M., Sousa R., Testing for building components contribution to airtightness assessment, Proceedings 322–330, 35th AIVC Conference „Ventilation and airtightness in transforming the building stock to high performance”, Poznań, 24–25.09.2014
 28. Pogorzelski J.A., Kasperkiewicz K., Geryło R., Budynki wielkopłytowe – wymagania podstawowe. Zeszyt 11. Oszczędność energii i izolacyjność cieplna przegród. Stan istniejący budynków wielkopłytowych, ITB, Warszawa 2003
 29. Pyszczek T., Projektowanie budynków szczelnych powietrznie, I Ogólnopolska Konferencja „Air-Tight – szczelność powietrzna budynków”, Poznań, 23.04.2015
 30. Radomski B., Jaskulska J., Integracja systemów wentylacyjnych i grzewczo-chłodzących dla budynków pasywnych jednorodzinnych, „Rynek Instalacyjny” 11, 2016, s. 51–56
 31. Ratajczak K., Łochyński S., Jakość powietrza w budynku użytkowanym jako żłobek, „Rynek Instalacyjny” 10, 2017, s. 54–60
 32. Rosiński M., Odzyskiwanie ciepła w wybranych technologiach inżynierii środowiska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008
 33. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1253/2014 z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych (Dz.Urz. UE L 337/8 z 25.11.2014)
 34. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej (DzU 2014, poz. 888)
 35. Sinacka J., Szczechowiak E., Modelowanie przepływu ciepła w budynku ze stropami i sufitami grzewczo-chłodzącymi, „Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja” (49) 7, 2018, s. 271–278
 36. Szczechowiak E., Budownictwo energooszczędne a szczelność powietrzna, I Ogólnopolska Konferencja „Air-Tight – szczelność powietrzna budynków”, Poznań, 23.04.2015
 37. Szczechowiak E., Przemiany strukturalne systemów HVAC w budynkach przyszłości, „Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja” 46 (1), 2015, s. 30–36
 38. Szymański M., Amanowicz Ł., Ratajczak K., Górzeński R., Instalacje HVAC laboratoriów chemicznych – wyposażenie techniczne. Wentylacja ogólna, „Rynek Instalacyjny” 11, 2015, s. 59–66
 39. Szymański M., Amanowicz Ł., Ratajczak K., Górzeński R., Instalacje HVAC laboratoriów chemicznych – wyposażenie techniczne. Wentylacja technologiczna, „Rynek Instalacyjny” 12, 2015, s. 56–60
 40. Szymański M., Górka A., Górzeński R., Large buildings airtightness measurements using ventilation systems, Proceedings 712–720, 35th AIVC Conference „Ventilation and airtightness in transforming the building stock to high performance”, Poznań, 24–25.09.2014
 41. Wojtkowiak J., Amanowicz Ł., A method of cooling capacity enhancement of ceiling panel, E3S Web of Conferences Volume 116 (2019), International Conference on Advances in Energy Systems and Environmental Engineering (ASEE19)Wrocław, Poland, June 9–12, 2019, Sayegh M.A., Danielewicz J., Jouhara H., Kaźmierczak B., Kutyłowska M. and Piekarska K. (Eds.)
 42. Wojtkowiak J., Amanowicz Ł., Mróz T., A new type of cooling ceiling panel with corrugated surface – Experimental investigation, „International Journal of Energy Research”, 2019, p. 1–12
 43. Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2018 r., GUS, Warszawa 2019
 44. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 2002, nr 75, poz. 690 z późn. zm.)
 45. Jak spełnić wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki od 2021 roku? Ogrzewanie i wentylacja w warunkach technicznych, POBE, 2020

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

 • Balcerz Balcerz, 06.09.2021r., 12:12:57 Systemy wentylacyjne są bardzo ważne, tak samo jak systemy oddymiania. My właśnie jesteśmy na etapie wdrażania okien oddymiających na dachu, ale na szczęście mamy specjalistów od tego <a href="http://www.dhpolska.pl/systemy/systemy-oddymiania/okna-oddymiajace-dachowe.html" target="_blank">http://www.dhpolska.pl/systemy/systemy-oddymiania/okna-oddymiajace-dachowe.html</a>. Ta firma została nam polecona przez zaprzyjaźnioną firmę, która również instalowała rozwiązania ppoż u siebie.

Powiązane

Joanna Ryńska Wentylacja budynków edukacyjnych – problemy z jakością powietrza wewnętrznego

Wentylacja budynków edukacyjnych – problemy z jakością powietrza wewnętrznego Wentylacja budynków edukacyjnych – problemy z jakością powietrza wewnętrznego

Każdego roku we wrześniu do intensywnej pracy ruszają zastępy przedszkolaków, uczniów i nauczycieli. Wszyscy oni powinni mieć zapewnione odpowiednie warunki pracy, nauki, zabawy i rozwoju – a jednym z...

Każdego roku we wrześniu do intensywnej pracy ruszają zastępy przedszkolaków, uczniów i nauczycieli. Wszyscy oni powinni mieć zapewnione odpowiednie warunki pracy, nauki, zabawy i rozwoju – a jednym z podstawowych wskazań higienicznych jest odpowiednia jakość powietrza w salach i klasach. Tymczasem jej zapewnienie to ogromne wyzwanie.

mgr inż. Artur Miszczuk Ograniczenie zużycia energii na wentylację w domach jednorodzinnych

Ograniczenie zużycia energii na wentylację w domach jednorodzinnych Ograniczenie zużycia energii na wentylację w domach jednorodzinnych

Jedynie kompleksowa termomodernizacja domów jednorodzinnych znacząco ogranicza energochłonność i tym samym niską emisję oraz zwiększa komfort cieplny przy mniejszych kosztach użytkowania. Ocieplenie budynku...

Jedynie kompleksowa termomodernizacja domów jednorodzinnych znacząco ogranicza energochłonność i tym samym niską emisję oraz zwiększa komfort cieplny przy mniejszych kosztach użytkowania. Ocieplenie budynku i wymiana stolarki pociągają za sobą zmiany w systemie wentylacji. W obecnie termomodernizowanych budynkach jednorodzinnych należy odchodzić od wentylacji grawitacyjnej na rzecz wentylacji hybrydowej lub mechanicznej. Zastosowanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła w...

jr Szafy klimatyzacji precyzyjnej

Szafy klimatyzacji precyzyjnej Szafy klimatyzacji precyzyjnej

Choć wymagania dotyczące temperatury i wilgotności w centrach danych zostały w ostatnich latach znacznie złagodzone, to nie zmalało znaczenie stosowanych w nich systemów chłodniczych. Do typowych zadań...

Choć wymagania dotyczące temperatury i wilgotności w centrach danych zostały w ostatnich latach znacznie złagodzone, to nie zmalało znaczenie stosowanych w nich systemów chłodniczych. Do typowych zadań szaf klimatyzacji precyzyjnej – wydajnego, niezawodnego i ciągłego odprowadzania zysków ciepła – doszedł też wymóg energooszczędnej pracy.

Air-Com Pneumatyka Instalacja sprężonego powietrza – tych błędów unikaj!

Instalacja sprężonego powietrza – tych błędów unikaj! Instalacja sprężonego powietrza – tych błędów unikaj!

Wskazujemy 7 najczęstszych błędów, jakich należy unikać na etapie projektu i wykonania instalacji sprężonego powietrza. Jak im przeciwdziałać?

Wskazujemy 7 najczęstszych błędów, jakich należy unikać na etapie projektu i wykonania instalacji sprężonego powietrza. Jak im przeciwdziałać?

Joanna Ryńska Adiabatyczne systemy chłodzenia w budynkach przemysłowych

Adiabatyczne systemy chłodzenia w budynkach przemysłowych Adiabatyczne systemy chłodzenia w budynkach przemysłowych

Rozpatrując kwestię zapewnienia właściwych warunków cieplno-wilgotnościowych w obiektach przemysłowych, inwestorzy i zarządcy skupiają się najczęściej na ogrzewaniu budynków. Jednak przez coraz większą...

Rozpatrując kwestię zapewnienia właściwych warunków cieplno-wilgotnościowych w obiektach przemysłowych, inwestorzy i zarządcy skupiają się najczęściej na ogrzewaniu budynków. Jednak przez coraz większą część roku wysoka temperatura powietrza zewnętrznego sprawia, że poszukiwane są także ekonomiczne rozwiązania chłodnicze. Te sprężarkowe są skuteczne, ale zwykle energochłonne. Można jednak wspomóc – a w pewnych warunkach nawet zastąpić – ich działanie, stosując systemy chłodzenia wyparnego.

mgr inż. Monika Załuska, dr hab. inż. Katarzyna Gładyszewska-Fiedoruk, prof. PB Analiza stężenia pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 w domu jednorodzinnym

Analiza stężenia pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 w domu jednorodzinnym Analiza stężenia pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 w domu jednorodzinnym

Dom jest miejscem, w którym oprócz pracy spędzamy najwięcej czasu w ciągu doby, dlatego niezwykle ważną kwestią jest jakość powietrza, jakim oddychają domownicy. Zanieczyszczenie pyłami PM10 i PM2,5, w tym...

Dom jest miejscem, w którym oprócz pracy spędzamy najwięcej czasu w ciągu doby, dlatego niezwykle ważną kwestią jest jakość powietrza, jakim oddychają domownicy. Zanieczyszczenie pyłami PM10 i PM2,5, w tym pochodzącymi z własnych urządzeń grzewczych, jest niebezpieczne, ponieważ znacząco obniża jakość powietrza i prowadzi do niekorzystnych skutków zdrowotnych. W celu zredukowania ilości zanieczyszczeń pyłowych w domach jednorodzinnych można zastosować oczyszczacz powietrza lub wentylację mechaniczną...

mgr inż. Bartłomiej Adamski Integracja HVAC – nowy kierunek rozwoju urządzeń klimatyzacyjnych, ogrzewczych i wentylacji?

Integracja HVAC – nowy kierunek rozwoju urządzeń klimatyzacyjnych, ogrzewczych i wentylacji? Integracja HVAC – nowy kierunek rozwoju urządzeń klimatyzacyjnych, ogrzewczych i wentylacji?

Wymóg stosowania odzysku ciepła w systemach wentylacji mieszkań wielorodzinnych wymaga innych rozwiązań technicznych niż do tej pory. Konieczne jest zatem szukanie nowych, innowacyjnych, kompaktowych rozwiązań...

Wymóg stosowania odzysku ciepła w systemach wentylacji mieszkań wielorodzinnych wymaga innych rozwiązań technicznych niż do tej pory. Konieczne jest zatem szukanie nowych, innowacyjnych, kompaktowych rozwiązań systemów łączących wentylację, ogrzewanie i chłodzenie.

dr inż. Marian Rubik Bezpośrednie systemy ogrzewania i chłodzenia obiektów – układy VRF

Bezpośrednie systemy ogrzewania i chłodzenia obiektów – układy VRF Bezpośrednie systemy ogrzewania i chłodzenia obiektów – układy VRF

Systemy bezpośredniego chłodzenia budynków lub poszczególnych pomieszczeń w budynkach (systemy zdecentralizowane) są w Polsce coraz częściej stosowane. Wśród nich jest system VRF (VRV), który wyróżnia...

Systemy bezpośredniego chłodzenia budynków lub poszczególnych pomieszczeń w budynkach (systemy zdecentralizowane) są w Polsce coraz częściej stosowane. Wśród nich jest system VRF (VRV), który wyróżnia się wysoką efektywnością energetyczną, łatwością prowadzenia przewodów czynnika chłodniczego oraz elastycznym współdziałaniem z systemami BMS. Systemy takie są jednak droższe inwestycyjnie i mają pewne ograniczenia stosowania spowodowane głównie warunkami bezpieczeństwa użytkowników.

Joanna Ryńska Integracja systemów HVAC z systemem sterowania budynków

Integracja systemów HVAC z systemem sterowania budynków Integracja systemów HVAC z systemem sterowania budynków

Systemy HVAC stają się coraz częściej elementami centralnych systemów zarządzania budynkiem (Building Management Systems). Producenci wyposażają urządzenia w rozwiązania umożliwiające ich integrację z BMS,...

Systemy HVAC stają się coraz częściej elementami centralnych systemów zarządzania budynkiem (Building Management Systems). Producenci wyposażają urządzenia w rozwiązania umożliwiające ich integrację z BMS, przybywa też instalacji łączących niezależne systemy regulacji i sterowania.

Redakcja RI Sklepy online dla instalatora

Sklepy online dla instalatora Sklepy online dla instalatora

Prezentujemy listę sklepów dla instalatorów, w których można zrobić zakupy przez internet.

Prezentujemy listę sklepów dla instalatorów, w których można zrobić zakupy przez internet.

Flowair Świat zmienia się na naszych oczach, a wsparcie klienta na każdym etapie współpracy nabiera nowego znaczenia

Świat zmienia się na naszych oczach, a wsparcie klienta na każdym etapie współpracy nabiera nowego znaczenia Świat zmienia się na naszych oczach, a wsparcie klienta na każdym etapie współpracy nabiera nowego znaczenia

Wybranie odpowiedniego rozwiązania grzewczo-wentylacyjnego do obiektu może wydawać się skomplikowane. Rozpiętość ofert producentów, a także ilość komunikatów marketingowych, która do nas dociera każdego...

Wybranie odpowiedniego rozwiązania grzewczo-wentylacyjnego do obiektu może wydawać się skomplikowane. Rozpiętość ofert producentów, a także ilość komunikatów marketingowych, która do nas dociera każdego dnia jest bardzo duża. Jak nie pogubić się w tym natłoku i jednocześnie wybrać rozwiązanie najlepiej dopasowane do naszych potrzeb? Czy przy wyborze kierować się samymi parametrami produktów czy może warto zwrócić uwagę na coś jeszcze? Na te i inne nurtujące Was pytania odpowiada FLOWAIR i jego program...

Waldemar Joniec Wentylacja garaży zamkniętych

Wentylacja garaży zamkniętych Wentylacja garaży zamkniętych

Rośnie zapotrzebowanie na miejsca postojowe dla samochodów osobowych w budynkach mieszkalnych i handlowych. Na drogich i atrakcyjnych terenach powstają budynki wielokondygnacyjne z wielopoziomowymi podziemnymi...

Rośnie zapotrzebowanie na miejsca postojowe dla samochodów osobowych w budynkach mieszkalnych i handlowych. Na drogich i atrakcyjnych terenach powstają budynki wielokondygnacyjne z wielopoziomowymi podziemnymi parkingami. Z czasem będą w nich parkować samochody z różnym napędem – z silnikami spalinowymi z zapłonem iskrowym, wysokoprężnymi, silnikami na LPG i CNG oraz ogniwami paliwowymi, akumulatorami elektrycznymi, a może nawet napędzane wodorem. Projektując garaż i jego wentylację, warto uwzględniać...

Waldemar Joniec Wentylacja wspomagana energią z gruntu

Wentylacja wspomagana energią z gruntu Wentylacja wspomagana energią z gruntu

Wentylacja mechaniczna staje się nieodzowna z uwagi na wysoką szczelność budynków. Z kolei wymagania przepisów budowlanych dotyczące energoefektywności budynków sprzyjają stosowaniu mechanicznej wentylacji...

Wentylacja mechaniczna staje się nieodzowna z uwagi na wysoką szczelność budynków. Z kolei wymagania przepisów budowlanych dotyczące energoefektywności budynków sprzyjają stosowaniu mechanicznej wentylacji regulowanej i odzysku energii z powietrza wywiewanego z budynków, a także korzystaniu z energii gruntu.

Andrzej Romanowski Regulacja ciśnienia i strumienia powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Regulacja ciśnienia i strumienia powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Regulacja ciśnienia i strumienia powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

W systemach regulacji automatycznej instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych obok podstawowych obwodów regulacji, jakimi są temperatura i wilgotność, istotne znaczenie mają obwody odzysku ciepła, a...

W systemach regulacji automatycznej instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych obok podstawowych obwodów regulacji, jakimi są temperatura i wilgotność, istotne znaczenie mają obwody odzysku ciepła, a także regulacja ciśnienia i strumienia powietrza. Jednym z warunków prawidłowej pracy instalacji jest uzyskanie wymaganych strumieni powietrza we wszystkich jej przewodach i urządzeniach przy możliwie niskim zużyciu energii.

Joanna Ryńska Osuszanie budynków podczas budowy lub w przypadku awarii

Osuszanie budynków podczas budowy lub w przypadku awarii Osuszanie budynków podczas budowy lub w przypadku awarii

Za prawidłową wilgotność w pomieszczeniach powinien odpowiadać sprawnie działający system wentylacji. Jednak w sytuacjach tymczasowych czy awaryjnych konieczne jest zastosowanie dodatkowych urządzeń służących...

Za prawidłową wilgotność w pomieszczeniach powinien odpowiadać sprawnie działający system wentylacji. Jednak w sytuacjach tymczasowych czy awaryjnych konieczne jest zastosowanie dodatkowych urządzeń służących do szybkiego osuszania pomieszczeń.

Joanna Ryńska Zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusów SARS-CoV-2 w pomieszczeniach. Zalecenia eksploatacyjne i urządzenia do uzdatniania powietrza wentylacyjnego

Zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusów SARS-CoV-2 w pomieszczeniach. Zalecenia eksploatacyjne i urządzenia do uzdatniania powietrza wentylacyjnego Zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusów SARS-CoV-2 w pomieszczeniach. Zalecenia eksploatacyjne i urządzenia do uzdatniania powietrza wentylacyjnego

W powietrzu wewnętrznym, którym oddychamy w pomieszczeniach, nie brakuje patogenów – m.in. zarodników grzybów, bakterii i wirusów. W dobie pandemii choroby COVID-19, kiedy cały świat szuka odpowiedzi na pytanie,...

W powietrzu wewnętrznym, którym oddychamy w pomieszczeniach, nie brakuje patogenów – m.in. zarodników grzybów, bakterii i wirusów. W dobie pandemii choroby COVID-19, kiedy cały świat szuka odpowiedzi na pytanie, jak radzić sobie z rozprzestrzenianiem powodującego ją wirusa SARS-CoV-2, ze zdwojoną siłą powraca dyskusja o znaczeniu prawidłowej wentylacji, klimatyzacji i uzdatniania powietrza wewnętrznego dla czystości mikrobiologicznej pomieszczeń.

Waldemar Joniec Sensory i detektory gazów w systemach wentylacji

Sensory i detektory gazów w systemach wentylacji Sensory i detektory gazów w systemach wentylacji

Parkingi i zamknięte garaże są w nowych budynkach standardem, a różne rodzaje silników i stosowanych do nich paliw powodują konieczność wyposażania tych miejsc w systemy wentylacji wraz z instalacjami...

Parkingi i zamknięte garaże są w nowych budynkach standardem, a różne rodzaje silników i stosowanych do nich paliw powodują konieczność wyposażania tych miejsc w systemy wentylacji wraz z instalacjami do detekcji gazów szkodliwych i wybuchowych. Sercem tych systemów są sensory użyte w detektorach. Do detekcji trującego CO oraz wybuchowych LPG i CNG można stosować różne sensory. Standardem są proste w obsłudze systemy działające automatycznie z detektorami progowymi sygnalizującymi przekroczenie stężeń...

Joanna Ryńska Uzdatnianie powietrza a dezynfekcja pomieszczeń

Uzdatnianie powietrza a dezynfekcja pomieszczeń Uzdatnianie powietrza a dezynfekcja pomieszczeń

Stan epidemii powoduje, że mieszkańcy, użytkownicy i zarządcy budynków zwracają coraz większą uwagę na jakość powietrza wewnętrznego. Na rynku dostępne są rozwiązania zarówno do bieżącej higienizacji powietrza...

Stan epidemii powoduje, że mieszkańcy, użytkownicy i zarządcy budynków zwracają coraz większą uwagę na jakość powietrza wewnętrznego. Na rynku dostępne są rozwiązania zarówno do bieżącej higienizacji powietrza w pomieszczeniu, jak i do dezynfekcji pomieszczeń po pobycie w nich osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2.

mgr inż. Bartłomiej Adamski Bezprzewodowe systemy wentylacji i klimatyzacji – konieczność poszukiwania innowacyjnych rozwiązań

Bezprzewodowe systemy wentylacji i klimatyzacji – konieczność poszukiwania innowacyjnych rozwiązań Bezprzewodowe systemy wentylacji i klimatyzacji – konieczność poszukiwania innowacyjnych rozwiązań

Wprowadzone przez WT 2021 ograniczenia dotyczące zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej nakładają na strony zaangażowane w proces budowalny obowiązek poszukiwania nowych, bardziej ekologicznych rozwiązań,...

Wprowadzone przez WT 2021 ograniczenia dotyczące zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej nakładają na strony zaangażowane w proces budowalny obowiązek poszukiwania nowych, bardziej ekologicznych rozwiązań, umożliwiających redukcję zużycia energii przez budynki i ich wpływu na środowisko. Bez nowego spojrzenia na zagadnienia związane z systemami ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i chłodzenia powietrza w obiektach nie jest możliwy dalszy rozwój segmentu instalacji HVAC w budynkach mieszkalnych,...

Redakcja RI zaFrapuj się na lepsze powietrze w szkołach i niższe zużycie energii w blokach

zaFrapuj się na lepsze powietrze w szkołach i niższe zużycie energii w blokach zaFrapuj się na lepsze powietrze w szkołach i niższe zużycie energii w blokach

Jakość powietrza to jeden z kluczowych czynników wpływających na zdrowie i dobre samopoczucie. Dużo mówi się o kwestii zanieczyszczeń na zewnątrz, jednak to, czym oddychamy w domu czy szkole, ma na nas...

Jakość powietrza to jeden z kluczowych czynników wpływających na zdrowie i dobre samopoczucie. Dużo mówi się o kwestii zanieczyszczeń na zewnątrz, jednak to, czym oddychamy w domu czy szkole, ma na nas największy wpływ. Z badań wynika, że w wielu budynkach wielorodzinnych i placówkach edukacyjnych jakość powietrza pozostawia wiele do życzenia. Dlatego programy ODDECH DLA SPÓŁDZIELNI i ODDECH DLA SZKÓŁ skupiają się na rozwiązaniu problemu jakości powietrza wewnętrznego i efektywności energetycznej...

Marcin Gasiński Budynki mieszkalne wielorodzinne – jak je wentylować w zgodzie z WT 2021?

Budynki mieszkalne wielorodzinne – jak je wentylować w zgodzie z WT 2021? Budynki mieszkalne wielorodzinne – jak je wentylować w zgodzie z WT 2021?

Nowe wymagania w zakresie efektywności energetycznej budynków wpływają pośrednio również na wymagania dotyczące wentylacji, w tym nowych i remontowanych budynków wielorodzinnych. Możliwe jest zastosowanie...

Nowe wymagania w zakresie efektywności energetycznej budynków wpływają pośrednio również na wymagania dotyczące wentylacji, w tym nowych i remontowanych budynków wielorodzinnych. Możliwe jest zastosowanie różnych rozwiązań, jednak dostarczenie wymaganego strumienia powietrza wentylacyjnego do mieszkań wiąże się nie tylko z kwestiami technicznymi, ale i uwarunkowaniami społeczno-ekonomicznymi.

Joanna Ryńska Chłodzenie adiabatyczne budynków przemysłowych

Chłodzenie adiabatyczne budynków przemysłowych Chłodzenie adiabatyczne budynków przemysłowych

Chłodzenie budynków jest procesem wymagającym. Z jednej strony konieczne jest zapewnienie warunków odpowiednich dla procesów technologicznych oraz osób pracujących w tych budynkach, z drugiej – mocny nacisk...

Chłodzenie budynków jest procesem wymagającym. Z jednej strony konieczne jest zapewnienie warunków odpowiednich dla procesów technologicznych oraz osób pracujących w tych budynkach, z drugiej – mocny nacisk kładzie się na ekonomikę stosowanych urządzeń i instalacji. Inwestorzy i projektanci budynków produkcyjnych, magazynowych czy centrów danych poszukują więc rozwiązań technicznych spełniających obydwa te wymagania.

Joanna Rucińska Techniczne aspekty związane z nowelizacją przepisów dotyczących ochrony cieplnej budynków wielorodzinnych

Techniczne aspekty związane z nowelizacją przepisów dotyczących ochrony cieplnej budynków wielorodzinnych Techniczne aspekty związane z nowelizacją przepisów dotyczących ochrony cieplnej budynków wielorodzinnych

Spełnienie wymagań WT 2021 w budynkach wielorodzinnych jest możliwe przy zastosowaniu dostępnych rozwiązań materiałowych i technicznych, ale ich wybór wymaga od projektantów dokładnej analizy. Jak wynika...

Spełnienie wymagań WT 2021 w budynkach wielorodzinnych jest możliwe przy zastosowaniu dostępnych rozwiązań materiałowych i technicznych, ale ich wybór wymaga od projektantów dokładnej analizy. Jak wynika z symulacji, poprawa wyłącznie izolacyjności cieplnej nie spowoduje znaczącego obniżenia wskaźnika EP budynku. Potrzebna jest także analiza możliwych do zastosowania systemów wentylacji z uwzględnieniem potrzebnej energii pomocniczej.

Joanna Ryńska Energooszczędne chłodzenie centrów danych

Energooszczędne chłodzenie centrów danych Energooszczędne chłodzenie centrów danych

Znaczna energochłonność systemów chłodzenia centrów danych jest postrzegana jako cena ich niezawodności i pewności działania w niemal każdych okolicznościach zewnętrznych. Dążeniom do zmniejszania ilości...

Znaczna energochłonność systemów chłodzenia centrów danych jest postrzegana jako cena ich niezawodności i pewności działania w niemal każdych okolicznościach zewnętrznych. Dążeniom do zmniejszania ilości zużywanej na chłodzenie energii zawsze towarzyszy pytanie, czy można tego dokonać bez wpływu na najważniejsze funkcjonalności klimatyzacji centrów danych? Na to pytanie od lat próbują odpowiedzieć praktycy, niezależne instytucje, naukowcy, a nawet ekolodzy.

Najnowsze produkty i technologie

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. news Panasonic świętuje 20 lat czystszego powietrza dzięki technologii nanoe™

Panasonic świętuje 20 lat czystszego powietrza dzięki technologii nanoe™ Panasonic świętuje 20 lat czystszego powietrza dzięki technologii nanoe™

W dzisiejszym świecie coraz większą wagę przywiązujemy do tego, w jaki sposób ćwiczymy, co spożywamy oraz przede wszystkim do powietrza, którym oddychamy. Panasonic Heating & Cooling Solutions, biorąc...

W dzisiejszym świecie coraz większą wagę przywiązujemy do tego, w jaki sposób ćwiczymy, co spożywamy oraz przede wszystkim do powietrza, którym oddychamy. Panasonic Heating & Cooling Solutions, biorąc te kwestie pod uwagę, świętuje właśnie drugą dekadę rewolucjonizowania przestrzeni wewnętrznych za pomocą technologii nanoe™. Od momentu powstania w 1997 r. do dnia dzisiejszego nanoe™ ewoluowało w innowację zmieniającą zasady gry i przekształcającą powietrze, którym oddychają ludzie, w czystsze i przyjemniejsze...

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Jak piknik, to tylko z marką Hisense!

Jak piknik, to tylko z marką Hisense! Jak piknik, to tylko z marką Hisense!

Do każdego klimatyzatora Konola marki Hisense dodajemy koc piknikowy gratis!

Do każdego klimatyzatora Konola marki Hisense dodajemy koc piknikowy gratis!

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Premiera: Nowy katalog narzędzi serwisowych CPS w wersji polskiej już dostępny online!

Premiera: Nowy katalog narzędzi serwisowych CPS w wersji polskiej już dostępny online! Premiera: Nowy katalog narzędzi serwisowych CPS w wersji polskiej już dostępny online!

Katalog narzędzi CPS w polskiej wersji językowej!

Katalog narzędzi CPS w polskiej wersji językowej!

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. news Kolejne spotkanie z cyklu „Webinarowej Środy” z Panasonic

Kolejne spotkanie z cyklu „Webinarowej Środy” z Panasonic Kolejne spotkanie z cyklu „Webinarowej Środy” z Panasonic

Konsumenci nierzadko mają problem ze znalezieniem przyczyny, dlaczego ich pompa ciepła zaczęła nagle pobierać więcej prądu i nadwyrężać domowy budżet. Panasonic wraz z redakcją GlobEnergia przychodzą z...

Konsumenci nierzadko mają problem ze znalezieniem przyczyny, dlaczego ich pompa ciepła zaczęła nagle pobierać więcej prądu i nadwyrężać domowy budżet. Panasonic wraz z redakcją GlobEnergia przychodzą z odpowiedzią, organizując treściwy webinar w tej tematyce.

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Największa kampania reklamowa marki Hisense w Polsce!

Największa kampania reklamowa marki Hisense w Polsce! Największa kampania reklamowa marki Hisense w Polsce!

Marka Hisense – wiodący producent urządzeń klimatyzacyjnych, pomp ciepła, sprzętu AGD i RTV rozpoczyna intensywną kampanię promocyjną. Ogólnopolski zasięg działań reklamowych w telewizji i radio, a także...

Marka Hisense – wiodący producent urządzeń klimatyzacyjnych, pomp ciepła, sprzętu AGD i RTV rozpoczyna intensywną kampanię promocyjną. Ogólnopolski zasięg działań reklamowych w telewizji i radio, a także intensywna obecność online i w mediach społecznościowych, zostały zaplanowane na gorący okres piłkarskiego szaleństwa EURO 2024, którego marka Hisense jest Oficjalnym partnerem.

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Klima(t) do współpracy – zostań instalatorem pomp ciepła Hisense Hi-Therma

Klima(t) do współpracy – zostań instalatorem pomp ciepła Hisense Hi-Therma Klima(t) do współpracy – zostań instalatorem pomp ciepła Hisense Hi-Therma

Zostań instalatorem pomp ciepła Hisense Hi-Therma

Zostań instalatorem pomp ciepła Hisense Hi-Therma

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.