RynekInstalacyjny.pl

Wentylacja grawitacyjna mieszkań a użytkowanie urządzeń gazowych

Urządzenie gazowe w łazience

Urządzenie gazowe w łazience

W artykule Grzegorza Czerskiego i Zdzisława Gebhardta zwrócono uwagę, iż głównie w budynkach wielokondygnacyjnych nadal obecnie stosuje się gazowe przepływowe ogrzewacze z otwartą komorą spalania (urządzenia typu B). Aby utrzymać wymaganą czystość powietrza w pomieszczeniach, gdzie zainstalowane są urządzenia gazowe, konieczne jest zapewnienie odpowiedniej jego wymiany przez wentylację naturalną oraz odprowadzenie spalin z urządzeń gazowych.

Zobacz także

PRO-VENT SYSTEMY WENTYLACYJNE Komfortowa wentylacja dla budynku z czystym powietrzem

Komfortowa wentylacja dla budynku z czystym powietrzem Komfortowa wentylacja dla budynku z czystym powietrzem

Komfortowa wentylacja pozwala ograniczyć koszty ogrzewania, a latem naturalnie i zdrowo schłodzić powietrze. Co więcej, pomaga zapobiegać uczuciu duszności w okresie upałów, a zimą dowilżać suche powietrze...

Komfortowa wentylacja pozwala ograniczyć koszty ogrzewania, a latem naturalnie i zdrowo schłodzić powietrze. Co więcej, pomaga zapobiegać uczuciu duszności w okresie upałów, a zimą dowilżać suche powietrze w budynku. Dobrze, jeśli działa także prozdrowotnie, redukując stężenie bakterii i grzybów w powietrzu wentylacyjnym.

Wilo Polska Sp. z o.o. Oferta dla chłodnictwa

Oferta dla chłodnictwa Oferta dla chłodnictwa

Oferta Wilo dla chłodnictwa to nie tylko popularne, wysokosprawne pompy bezdławnicowe, które mogą również pracować z mieszaniną woda-glikol w stężeniu do 50%, ale także cała gama pomp, które doskonale...

Oferta Wilo dla chłodnictwa to nie tylko popularne, wysokosprawne pompy bezdławnicowe, które mogą również pracować z mieszaniną woda-glikol w stężeniu do 50%, ale także cała gama pomp, które doskonale sprawdzają się w obiegach chłodniczych pierwotnych i wtórnych wodnych i wodno-glikolowych. Coraz częściej w w/w układach stosuje się również jako medium mrówczan potasu, który przy pewnych zastrzeżeniach może być przetłaczany za pomocą pomp Wilo.

Energoterm Generatory jonów ujemnych w instalacjach wentylacyjnych

Generatory jonów ujemnych w instalacjach wentylacyjnych Generatory jonów ujemnych w instalacjach wentylacyjnych

Jesteśmy firmą zajmującą się prefabrykacją oraz montażem instalacji wentylacyjnych. Nasze wieloletnie doświadczenie w realizacjach wielu projektów skłania nas do szukania nowych rozwiązań w dziedzinie...

Jesteśmy firmą zajmującą się prefabrykacją oraz montażem instalacji wentylacyjnych. Nasze wieloletnie doświadczenie w realizacjach wielu projektów skłania nas do szukania nowych rozwiązań w dziedzinie wentylacji. Wychodząc naprzeciw polepszaniu warunków bytowych ludzi przebywających w pomieszczeniach z wentylacją i rekuperacją, wprowadziliśmy w tych instalacjach montaż generatorów emitujących jony ujemne nazywane aerojonami.

Szczegółowe wymagania dotyczące wentylacji pomieszczeń reguluje norma PN-B-03430 [1]. Na łamach Rynku Instalacyjnego już niejednokrotnie podejmowaliśmy ten temat, dlatego obecnie zostanie zwrócona uwaga na te kwestie, które dotychczas opisywano w formie bardziej ogólnej.

Całkowity strumień objętości powietrza Vc, jaki należy doprowadzić do mieszkania wyposażonego w urządzenia gazowe jest sumą powietrza doprowadzanego do palników Vs (tab. 1.) i powietrza wentylacyjnego Vw (tab. 2.):

W tabeli 1. podano wskaźniki zużycia gazu i zapotrzebowanie powietrza do spalania w urządzeniach gazowych zasilanych gazem ziemnym – wysokometanowym GZ–50. Teoretyczna objętość powietrza niezbędna do spalenia 1 m3 tego gazu wynosi 9,52 m3/m3. Przy założeniu przeciętnego współczynnika nadmiaru powietrza 1,15 otrzymamy wartość niezbędnej ilości powietrza potrzebnego do spalenia 1 m3 gazu: 10,948 (~11 m3/m3). Stąd dla poszczególnych typów wyposażenia mieszkania (tab. 2.) całkowity strumień powietrza Vc będzie wynosił:

 • 13,2 + 150 = 163,2 m3/h,
 • 13,2 + 150 + 23,1 = 186,3 m3/h,
 • 13,2 + 165 + 27,5 = 205,7 m3/h.

Wentylacja grawitacyjna

W budynkach mieszkalnych wyposażonych w ramach modernizacji w nowoczesne szczelne okna dopływ powietrza potrzebnego do wentylacji i spalania gazu jest niewystarczający. Optymalne warunki w mieszkaniu (w sezonie grzewczym) występują przy temperaturze 20÷22°C i wilgotności względnej 40÷60%. Zwiększona wilgotność powietrza w mieszkaniach w czasie dnia następuje w wyniku wydzielania pary wodnej w procesach oddychania, suszenia odzieży spalania gazu, prania gotowania i kąpieli. W okresie nocnym w związku z ograniczeniem aktywności mieszkańców zmniejsza się zapotrzebowanie powietrza wentylacyjnego.

Zawartość wilgoci w pomieszczeniu jest ważnym wskaźnikiem prawidłowości wymiany powietrza. Przy wentylacji grawitacyjnej przyjmuje się założenie, że budynek wykonuje się jako szczelny, a dopływ powietrza niezbędnego do celów higienicznych realizowany jest przez nawiewniki np. higrosterowane, a dopływ powietrza potrzebnego do spalania gazu w urządzeniach gazowych – przez nawiewniki nieregulowane.

Nawiewniki i kratki wywiewne są wyposażone w wiązkę taśm wykonanych z modyfikowanego poliamidu reagującą nawet na niewielkie zmiany wilgotności względnej. Zmiana długości taśm przenoszona jest na ruchy zamykające lub otwierające przepustnice, co powoduje powiększenie lub przydławienie strumienia napływającego powietrza.

Dodatkowe nawiewniki w pomieszczeniach z zainstalowanymi urządzeniami gazowymi (o stałym strumieniu powietrza) powinny być usytuowane w górnej części okna, ponad oknem lub w górnej części ściany zewnętrznej. Dzięki zastosowaniu nawiewników powietrza wyeliminowane jest otwieranie okien w okresie sezonu grzewczego, co umożliwia uzyskanie znacznych oszczędności energii cieplnej.

Odpływ powietrza z kuchni, łazienek, ustępów oraz pomocniczych pomieszczeń bezokiennych powinien być zapewniony przez otwory wywiewne zaopatrzone w kratki wywiewne usytuowane w górnej części ściany i przyłączone do pionowych przewodów wentylacji grawitacyjnej. Kratki montowane w pomieszczeniach kuchennych, łazienkach i ubikacjach regulują automatycznie natężenie wywiewanego powietrza stosownie do wilgotności względnej otoczenia i poprzez kanały wentylacji grawitacyjnej powodują wymianę powietrza w mieszkaniu, poprzez nawiew powietrza do pokoi dziennych, sypialni, pomieszczeń dla dzieci.

Odprowadzanie spalin z domowych urządzeń gazowych

Siła ciągu w kanałach spalinowych zależy od ich wysokości i proporcji temperatury spalin w stosunku do temperatury powietrza zewnętrznego. Wartość siły ciągu jest ściśle związana z miejscem pomiaru. Największe siły ciągu występują w dolnej części kanału kominowego, najmniejsze w palenisku urządzenia gazowego. W przypadku niedostatecznego ciągu w palenisku, oderwania się płomienia od palnika lub nieszczelności organów odcinających dopływ gazu może dojść do powstania mieszaniny wybuchowej.

Nadmierna siła ciągu nie jest wskazana, gdyż obniża sprawność paleniska przez zasysanie zbyt dużych ilości powietrza, a ponadto może być przyczyną odrywania płomieni od nasady palnika. Ciąg powinien być możliwie najmniejszy, jednakże zapewniający dostarczenie do paleniska urządzenia gazowego dostatecznej ilości powietrza. Podstawowe wymagania związane z odprowadzeniem spalin z urządzeń gazowych podane są w § 174., 175. oraz § 140., 150. i 266. rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki [2].

Wpływ przerywaczy ciągu na wentylację pomieszczenia

Ważnym elementem wspomagającym wentylację pomieszczenia z zainstalowanym grzejnikiem wody lub kotłem przepływowym z otwartą komorą spalania są tzw. przerywacze ciągu. Zasadę działania przerywacza ciągu usytuowanego wewnątrz grzejnika wody przepływowej ilustruje rys. 1. Spaliny wydostające się z wymiennika ciepła (1) omijają płytkę oporową (3) i odprowadzane są przewodem (4) do kanału kominowego.

Ponieważ ciąg kominowy jest zwykle wyższy od wymaganego do odprowadzenia spalin, do wnętrza grzejnika zasysane jest dodatkowe powietrze z pomieszczenia, a w konsekwencji występuje dopływ dodatkowego powietrza z zewnątrz (przy prawidłowo działającej wentylacji nawiewnej). Spaliny rozrzedzone zassanym powietrzem mają mniejszą wilgotność, co wpływa na ograniczenie zjawiska wykraplania się pary wodnej na ściankach komina. W przypadku wystąpienia wstecznego ciągu w kominie płytka oporowa przerywacza ciągu zabezpiecza palnik przed zgaśnięciem lub niecałkowitym spalaniem gazu.

W przypadku instalowania grzejnika wody przepływowej lub kotła c.o. w pomieszczeniu kuchennym niedopuszczalne jest instalowanie nad kuchnią okapu wentylacji mechanicznej. Powoduje to powstanie ciągu wstecznego w kierunku od przerywacza ciągu grzejnika wody przepływowej do wentylatora nad kuchnia (rys. 2.) i powstanie zagrożeń bezpieczeństwa użytkowania.

Wentylacja nawiewna

W nowoczesnym budownictwie występują tendencje funkcjonalnego łączenia kuchni z salonem oraz budowy łazienek o dużej kubaturze. W ciągu mebli kuchennych, a także w pomieszczeniach rekreacyjnych i pomocniczych instaluje się kotły przepływowe (wiszące) zwykle o mocy nominalnej 10÷25 kW. Kotły gazowe przepływowe typu B (pobierające powietrze z pomieszczenia) instaluje się możliwie najbliżej kanału kominowego. W praktyce nie zawsze jest możliwe i celowe wydzielenie specjalnego pomieszczenia dla zainstalowania kotła, wyposażonego w kanał spalinowy, nawiewnik i kanał wentylacji wywiewnej.

Według przepisów obowiązujących w Niemczech (DVGW-TRGI-86/96 [5]) o sposobie doprowadzenia powietrza do pomieszczeń w budynkach mieszkalnych z zainstalowanymi kotłami gazowymi o mocy < 50 kW rozstrzyga kubatura pomieszczenia, w którym ma być zainstalowany kocioł. Na ww. przepisach oparte są zalecenia instalacyjne czołowych producentów kotłów gazowych.

Rozróżniamy następujące warianty wentylacji nawiewnej:

 • infiltracja przez szczeliny w oknach i drzwiach zewnętrznych przy założeniu, że na każdy 1 kW znamionowej mocy grzewczej kotła przypada 4 m3 kubatury pomieszczenia,
 • dopływ powietrza przez szczeliny w zamkniętych oknach i przez otwór nawiewny zapewniający dopływ co najmniej 0,8 m3 na 1 kW znamionowej mocy grzewczej przy minimalnym wskaźniku kubatury 2 m3/kW,
 • dopływ powietrza przez nawiewnik o powierzchni 150 cm2, przy minimalnym wskaźniku kubatury 1 m3 na 1 kW mocy grzewczej,
 • doprowadzenie powietrza przez kanał wentylacyjny poziomy, przy minimalnym wskaźniku kubatury 1 m3 na 1 kW mocy grzewczej (przekrój równoważny kanału należy dobrać z wykresu (rys. 3.) – jeżeli w ciągu wentylacyjnym zastosowano kolana, należy do jego długości geometrycznej dodać długości równoważne wynoszące dla kolana 90° – 3 m i dla kolana 45° – 1,5 m, doprowadzenie powietrza przez kanał wentylacyjny pionowy znad dachu o długości do 4 m, przy minimalnym wskaźniku kubatury 1 m3 na 1 kW mocy grzewczej (przekrój równoważny kanału należy dobrać z wykresu (rys. 4.) – czerpnia powietrza powinna być zlokalizowana poniżej wylotu komina,
 • doprowadzenie powietrza z przyległego pomieszczenia przez:
  - dwa otwory wentylacyjne (u góry i u dołu) o powierzchni czynnej 150 cm2 każdy, przy minimalnym wskaźniku kubatury 1 m3 na 1 kW mocy grzewczej,
  - drzwi wewnętrzne z uszczelnieniem na obwodzie skrócone o 1 cm lub drzwi wewnętrzne bez uszczelnienia, jeżeli kubatura przyległego pomieszczenia odpowiada wartości odczytanej z wykresu (rys. 4. krzywa b),
  - drzwi wewnętrzne z uszczelnieniem na obwodzie skrócone o 1 cm lub drzwi wewnętrzne bez uszczelnienia skrócone o 1 cm, jeżeli kubatura przyległego pomieszczenia odpowiada wartości odczytanej z wykresu (rys. 4. krzywa c),
  - drzwi wewnętrzne z otworem wentylacyjnym o powierzchni czynnej 150 cm2, jeżeli kubatura przyległego pomieszczenia odpowiada wartości odczytanej z wykresu (rys. 4. krzywa d).

Obliczanie zapotrzebowania na gaz

Podawana we wzorach objętość gazu w m3 dotyczy warunków normalnych ciśnienia i temperatury (101,325 kPa i 0°C).

Moc cieplna dla pokrycia potrzeb ogrzewania pomieszczeń:

gdzie:

A – ogrzewana powierzchnia [m2],

q – jednostkowe zapotrzebowanie mocy cieplnej [W/m2].

Dla warunków klimatycznych środkowoeuropejskich można przyjąć następujące wartości q:

 • budynek jednorodzinny (wolno stojący):
  - słabo izolowany (k > 1,0 [W(m2K]): 150÷180 [W/m2],
  - średnio izolowany (k = 0,5÷0,8 W(m2K): 100÷130 [W/m2],
  - dobrze izolowany (k < 0,5 W/m2K): 70÷100 [W/m2],
  - bardzo dobrze izolowany: 40÷60 [W/m2];
 • budynek w zabudowie szeregowej (segment środkowy):
  - słabo izolowany: 130÷160 [W/m2],
  - średnio izolowany: 100÷120 [W/m2],
  - dobrze izolowany: 60÷90 [W/m2],
  - bardzo dobrze izolowany: 30÷40 [W/m2];
 • budynek wielorodzinny:
  - słabo izolowany: 100÷130 [W/m2],
  - średnio izolowany: 70÷90 [W/m2],
  - dobrze izolowany: 50÷65 [W/m2],
  - bardzo dobrze izolowany: 20÷30 [W/m2].

Energia cieplna zawarta w określonej objętości gazu Vn:

lub

gdzie:

Hs – wartość opałowa gazu [MJ/m3],

0,277778 – współczynnik przeliczeniowy z MJ na kWh.

Dla obliczeń porównawczych tradycyjnej techniki cieplnej w której nie wykorzystuje się ciepła parowania wody i techniki kondensacyjnej posługujemy się wartością opałową gazu Hi. W przypadku gazu ziemnego GZ 50 jest ona mniejsza od ciepła spalania Hs o 11%.

Maksymalne godzinne zapotrzebowanie na gaz do ogrzewania pomieszczeń Vh:

gdzie:

Qco – zapotrzebowanie na moc cieplną [kW],

Hi – wartość opałowa gazu [kW] (np. dla gazu ziemnego GZ 50 można przyjąć 33,12 MJ/m3, co odpowiada 9,2 kW/m3),

ηk – sprawność kotła (np. 0,9).

Znając wartość ogrzewanej powierzchni w budynku można również określić w sposób przybliżony potrzebną moc cieplną korzystając z rys. 3. i 4. Dla utrzymania zużycia energii cieplnej do ogrzewania budynku na racjonalnym poziomie konieczne jest wykonanie dobrej lub jeszcze lepiej bardzo dobrej izolacji cieplnej.

Godzinowe zużycie gazu Vh przez kotłownię oblicza się wg wzoru:

gdzie:

Qco – zapotrzebowanie na moc cieplną [kW] (uproszczony wskaźnik na cele ogrzewania i wentylacji wynosi 43,8 W/m3 kubatury),

Hi – wartość opałowa gazu [kW] (np. dla gazu ziemnego GZ 50 powinna wynosić niemniej niż 31 MJ/m3, co odpowiada 8,6 kW/m3),

ηk – sprawność kotła.

Strumień powietrza Vr podawanego do palników gazowych można obliczyć przy pomocy wzoru:

gdzie:

B – objętość gazu spalanego w urządzeniach gazowych [m3/h],

Vo – teoretyczna objętość powietrza niezbędna do spalenia 1 m3 gazu (np. dla gazu ziemnego wysokometanowego 9,52 m3/m3),

α – współczynnik nadmiaru powietrza właściwy dla danego typu kotłów (1,05÷1,15),

tp – temp. powietrza podawanego do komory paleniskowej np. 20°C,b – ciśnienie barometryczne [hPa].

Strumień powietrza wentylacyjnego Vw na 1 kW zainstalowanej mocy cieplnej powinien wynosić:

 • 0,75 m3/h dla kotłów z zamkniętą komorą spalania, do których powietrze doprowadzane jest z zewnątrz pomieszczenia za pomocą szczelnego przewodu.
 • 0,5 m3/h dla kotłów pobierających powietrze z pomieszczenia,

Całkowite zapotrzebowanie powietrza: Vc = Vs + Vw

Potrzebną czynną powierzchnię otworów nawiewnych lub wywiewnych Fw można obliczyć przy pomocy wzoru:

gdzie:

Vw – niezbędny strumień powietrza wentylacyjnego [m3/h],

w – zalecana prędkość przepływu powietrza (zwykle 1÷1,8 m/s).

W praktyce przyjmuje się, że niezbędna czynna powierzchnia otworów nawiewnych dla kotłów małych i średnich powinna wynosić 4,3 cm2 na 1 kW zainstalowanej mocy, lecz nie mniej niż:

 • dla kotłów o mocy do 15 kW: 150 cm2,
 • dla kotłów o mocy do 30 kW: 300 cm2,
 • dla kotłów o mocy do 50 kW: 400 cm2.

Literatura

 1.  Bąkowski K., Sieci i instalacje gazowe. Poradnik, wyd. 3. zmienione i rozszerzone, WNT, Warszawa 2007.
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).
 3. PN-B-03430:1983/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej – Wymagania. 
 4. PN-EN 13465:2006 Wentylacja budynków – metody obliczeniowe do wyznaczania wartości strumienia objętości powietrza w mieszkaniach.
 5. DVGW-TRGI-86/96 Technische Regeln für Gas-Instalationen.
 6. Materiały informacyjne Aereco wentylacja, www.aereco.com.pl.
 7. Katalog firmy Helios Ventilatoren, www.istpol.pl.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Katarzyna Rybka Wentylacja na żądanie sterowana stężeniem CO2 w pomieszczeniach

Wentylacja na żądanie sterowana stężeniem CO2 w pomieszczeniach Wentylacja na żądanie sterowana stężeniem CO2 w pomieszczeniach

Nowoczesne systemy regulacji strumienia powietrza umożliwiają oszczędność energii przy jednoczesnym zapewnieniu komfortu użytkownikom. Wykorzystanie do sterowania wentylacją czujników zamontowanych w pomieszczeniach...

Nowoczesne systemy regulacji strumienia powietrza umożliwiają oszczędność energii przy jednoczesnym zapewnieniu komfortu użytkownikom. Wykorzystanie do sterowania wentylacją czujników zamontowanych w pomieszczeniach sprawia, że instalacja pracuje tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

mgr inż. Krzysztof Kaiser Wentylacja pomieszczeń centralnej sprężarkowni i centralnej próżni

Wentylacja pomieszczeń centralnej sprężarkowni i centralnej próżni Wentylacja pomieszczeń centralnej sprężarkowni i centralnej próżni

Pomieszczenia, w których montowane są sprężarki wchodzące w skład instalacji sprężonego powietrza i agregaty pomp próżniowych, wymagają odpowiedniej wentylacji i chłodzenia, a także czystości powietrza....

Pomieszczenia, w których montowane są sprężarki wchodzące w skład instalacji sprężonego powietrza i agregaty pomp próżniowych, wymagają odpowiedniej wentylacji i chłodzenia, a także czystości powietrza. Ma to istotny wpływ na eksploatację tych urządzeń – nieprawidłowa wentylacja grozi bowiem ich przegrzewaniem się i awarią.

dr inż., arch. Karolina Kurtz-Orecka, dr inż. Agata Siwińska Nowa charakterystyka energetyczna – przewodnik po normach | cz. 1. Straty ciepła przez przenikanie i wentylację

Nowa charakterystyka energetyczna – przewodnik po normach | cz. 1. Straty ciepła przez przenikanie i wentylację Nowa charakterystyka energetyczna – przewodnik po normach | cz. 1. Straty ciepła przez przenikanie i wentylację

W artykule poruszono problem zakresu stosowalności norm do obliczeń związanych z bilansowaniem energetycznym budynku na potrzeby sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej według nowej metodyki.

W artykule poruszono problem zakresu stosowalności norm do obliczeń związanych z bilansowaniem energetycznym budynku na potrzeby sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej według nowej metodyki.

mgr inż. Krzysztof Kaiser Izolatki na oddziałach dziecięcych – wymagania

Izolatki na oddziałach dziecięcych – wymagania Izolatki na oddziałach dziecięcych – wymagania

W artykule przedstawiono i omówiono wymagania stawiane izolatkom, dotyczące m.in. wentylacji oraz wyposażenia.

W artykule przedstawiono i omówiono wymagania stawiane izolatkom, dotyczące m.in. wentylacji oraz wyposażenia.

dr inż. Maciej Besler, dr inż. Wojciech Cepiński, dr inż. Michał Fijewski Uzdatnianie powietrza w wymienniku gruntowym dla pomieszczeń o różnych wymaganiach

Uzdatnianie powietrza w wymienniku gruntowym dla pomieszczeń o różnych wymaganiach Uzdatnianie powietrza w wymienniku gruntowym dla pomieszczeń o różnych wymaganiach

O konieczności oszczędzania energii pierwotnej w instalacjach wentylacyjnych przekonana jest coraz większa rzesza użytkowników budynków. W związku z tym rozwiązania ograniczające zapotrzebowanie na energię...

O konieczności oszczędzania energii pierwotnej w instalacjach wentylacyjnych przekonana jest coraz większa rzesza użytkowników budynków. W związku z tym rozwiązania ograniczające zapotrzebowanie na energię stosowane są coraz powszechniej. Zastosowania wymienników odzyskujących ciepło i chłód wymagają także obowiązujące przepisy.

dr inż. Szymon Firląg, mgr inż. Artur Miszczuk Szczelność powietrzna budynków energooszczędnych a instalacje

Szczelność powietrzna budynków energooszczędnych a instalacje Szczelność powietrzna budynków energooszczędnych a instalacje

Osiągnięcie standardu budynku energooszczędnego jest często niemożliwe z uwagi na małą szczelność powietrzną obudowy obiektu. Zastosowanie mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła...

Osiągnięcie standardu budynku energooszczędnego jest często niemożliwe z uwagi na małą szczelność powietrzną obudowy obiektu. Zastosowanie mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła w znacznym stopniu ogranicza straty ciepła na podgrzanie powietrza wentylacyjnego. Dużo większego znaczenia nabierają wtedy straty ciepła spowodowane przez infiltrację.

dr inż. Maria Kostka, dr inż. Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa Obliczenia energetyczne gruntowych rurowych wymienników ciepła

Obliczenia energetyczne gruntowych rurowych wymienników ciepła Obliczenia energetyczne gruntowych rurowych wymienników ciepła

Autorki w oparciu o przywołaną w literaturze normę techniczną dotycząca metody obliczania strat energii w budynkach spowodowanych wentylacją i infiltracją powietrza dokonały obliczeń energetycznych strumienia...

Autorki w oparciu o przywołaną w literaturze normę techniczną dotycząca metody obliczania strat energii w budynkach spowodowanych wentylacją i infiltracją powietrza dokonały obliczeń energetycznych strumienia ciepła przepływającego z gruntu do powietrza przez gruntowe wymienniki ciepła. Tę metodę można także stosować przy obliczeniach dla central wentylacyjnych.

dr inż. Andrzej Bugaj System wentylacji na żądanie – zasady stosowania

System wentylacji na żądanie – zasady stosowania System wentylacji na żądanie – zasady stosowania

Wentylacja na żądanie może być stosowana głównie w pomieszczeniach ze zmienną bądź okresową obecnością ludzi. Poprawna eksploatacja takiego systemu w obiektach typu sale wykładowe, konferencyjne i kinowe...

Wentylacja na żądanie może być stosowana głównie w pomieszczeniach ze zmienną bądź okresową obecnością ludzi. Poprawna eksploatacja takiego systemu w obiektach typu sale wykładowe, konferencyjne i kinowe może przynieść oszczędność kosztów eksploatacyjnych na poziomie 50–60%, natomiast w biurach ok. 20%.

mgr inż. Krzysztof Kaiser Metody obniżania strat energetycznych i kosztów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji (cz. 1)

Metody obniżania strat energetycznych i kosztów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji (cz. 1) Metody obniżania strat energetycznych i kosztów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji (cz. 1)

Energia cieplna i elektryczna mają decydujący wpływ na koszty działania układów wentylacji i klimatyzacji. Koszty te można redukować, wykorzystując m.in. automatyczną regulację parametrów instalacji, w...

Energia cieplna i elektryczna mają decydujący wpływ na koszty działania układów wentylacji i klimatyzacji. Koszty te można redukować, wykorzystując m.in. automatyczną regulację parametrów instalacji, w tym płynną zmianę mocy dostarczanej do nagrzewnic i chłodnic. Istotną rolę w działaniach energooszczędnościowych odgrywa także eliminowanie wzajemnego niekorzystnego oddziaływania instalacji klimatyzacji i wentylacji oraz instalacji c.o. Koszty zużycia energii cieplnej mogą być także obniżane poprzez...

Redakcja RI Jaki marketing dla budowlanki jest najbardziej opłacalny?

Jaki marketing dla budowlanki jest najbardziej opłacalny? Jaki marketing dla budowlanki jest najbardziej opłacalny?

Małe firmy poszukują i skutecznie odnajdują klientów w Internecie. Przedstawiamy historie tych, które zarobiły na pozycjonowaniu strony internetowej w Google.

Małe firmy poszukują i skutecznie odnajdują klientów w Internecie. Przedstawiamy historie tych, które zarobiły na pozycjonowaniu strony internetowej w Google.

dr Michał Michałkiewicz, mgr inż. Karolina Popłonek Mikrobiologiczna jakość powietrza w hali kortów tenisowych

Mikrobiologiczna jakość powietrza w hali kortów tenisowych Mikrobiologiczna jakość powietrza w hali kortów tenisowych

Powietrze w obiektach sportowych powinno mieć jakość pozwalającą na podejmowanie dużego wysiłku fizycznego. Nadmiernemu stężeniu dwutlenku węgla oraz tworzeniu się bioaerozolu z bakteriami i grzybami mikroskopowymi...

Powietrze w obiektach sportowych powinno mieć jakość pozwalającą na podejmowanie dużego wysiłku fizycznego. Nadmiernemu stężeniu dwutlenku węgla oraz tworzeniu się bioaerozolu z bakteriami i grzybami mikroskopowymi zapobiega wymiana powietrza, a urządzenia i instalacje wentylacyjne należy systematycznie czyścić. Ma to szczególne znaczenie w sezonie zimowym.

mgr inż. Karol Kuczyński, mgr inż. Katarzyna Rybka Klimatyzacja precyzyjna

Klimatyzacja precyzyjna Klimatyzacja precyzyjna

Utrzymanie właściwych warunków mikroklimatu w pomieszczeniach, w których znajdują się wyjątkowo wrażliwe na zmiany temperatury urządzenia elektroniczne, należy do podstawowych zadań klimatyzacji precyzyjnej....

Utrzymanie właściwych warunków mikroklimatu w pomieszczeniach, w których znajdują się wyjątkowo wrażliwe na zmiany temperatury urządzenia elektroniczne, należy do podstawowych zadań klimatyzacji precyzyjnej. Jest ona stosowana przede wszystkim w serwerowniach, pomieszczeniach, w których gromadzone są bazy danych, oraz centralach telekomunikacyjnych, a także laboratoriach.

dr inż. Michał Szymański, dr inż. Łukasz Amanowicz, dr inż. Katarzyna Ratajczak, dr inż. Radosław Górzeński Instalacje HVAC laboratoriów chemicznych – wyposażenie techniczne. Wentylacja technologiczna

Instalacje HVAC laboratoriów chemicznych – wyposażenie techniczne. Wentylacja technologiczna Instalacje HVAC laboratoriów chemicznych – wyposażenie techniczne. Wentylacja technologiczna

W poprzednim artykule ("Rynek Instalacyjny" nr 11/2015) omówiono elementy technicznego wyposażenia pomieszczeń laboratoriów chemicznych z punktu widzenia wentylacji ogólnej i jej współpracy z wentylacją...

W poprzednim artykule ("Rynek Instalacyjny" nr 11/2015) omówiono elementy technicznego wyposażenia pomieszczeń laboratoriów chemicznych z punktu widzenia wentylacji ogólnej i jej współpracy z wentylacją technologiczną. Poniżej przedstawione zostały elementy związane z wentylacją technologiczną, takie jak digestoria, filtry/skrubery, ssawki, okapy oraz szafy wentylowane.

Uniwersal, mgr inż. Krzysztof Nowak Szukanie maksymalnej efektywności wywietrzników grawitacyjnych Zefir-150

Szukanie maksymalnej efektywności wywietrzników grawitacyjnych Zefir-150 Szukanie maksymalnej efektywności wywietrzników grawitacyjnych Zefir-150

Wymagania stawiane przez współczesny świat techniki nie pozwalają spocząć na laurach. Również ambitny projektant urządzeń wentylacyjnych ciągle poszukuje nowych rozwiązań, które wdrożone w nowy wyrób lub...

Wymagania stawiane przez współczesny świat techniki nie pozwalają spocząć na laurach. Również ambitny projektant urządzeń wentylacyjnych ciągle poszukuje nowych rozwiązań, które wdrożone w nowy wyrób lub już istniejący ale będący na etapie modyfikowania , pozwoli postawić go na wyższym poziomie jakości i zwiększy efektywność jego działania.

dr inż. Magorzata Basińska, dr Michał Michałkiewicz Zanieczyszczenia powietrza i ich wpływ na zdrowie człowieka

Zanieczyszczenia powietrza i ich wpływ na zdrowie człowieka Zanieczyszczenia powietrza i ich wpływ na zdrowie człowieka

Zagadnienia w artykule dotyczą takich spraw jak: charakterystyka powietrza (jego jakość, udział składników gazowych, określenie zanieczyszczeń naturalnych i antropogenicznych), zanieczyszczenia pyłowe...

Zagadnienia w artykule dotyczą takich spraw jak: charakterystyka powietrza (jego jakość, udział składników gazowych, określenie zanieczyszczeń naturalnych i antropogenicznych), zanieczyszczenia pyłowe i mikrobiologiczne oraz ich wpływ na zdrowie człowieka, wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka, a także tzw. syndromy chorego budynku (SBS) w budynkach mieszkalnych, biurowych, czy szkolnych.

dr inż. Jarosław Müller, mgr inż. Edyta Ciesielska Porównanie systemów klimatyzacji obiektu biurowego wyposażonego w dwa typy okien

Porównanie systemów klimatyzacji obiektu biurowego wyposażonego w dwa typy okien Porównanie systemów klimatyzacji obiektu biurowego wyposażonego w dwa typy okien

Okna przeciwsłoneczne redukują ilość energii słonecznej wpadającej do przeszklonych pomieszczeń w stopniu umożliwiającym projektowanie mniej obciążonych układów chłodzących. W analizowanym budynku redukcja...

Okna przeciwsłoneczne redukują ilość energii słonecznej wpadającej do przeszklonych pomieszczeń w stopniu umożliwiającym projektowanie mniej obciążonych układów chłodzących. W analizowanym budynku redukcja kosztów eksploatacyjnych jest na tyle znacząca, że dodatkowe nakłady inwestycyjne na okna przeciwsłoneczne zwracają się po około 3 latach eksploatacji.

dr inż. Maria Kostka Wymagania ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych

Wymagania ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych Wymagania ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych

Nowe wymagania dla urządzeń wentylacyjnych w zakresie oszczędności energii warunkują wprowadzenie ich do obrotu i dopuszczenie do użytku. Zmiany wprowadzane są dwuetapowo – od początku 2016 i 2018 r. Nowe...

Nowe wymagania dla urządzeń wentylacyjnych w zakresie oszczędności energii warunkują wprowadzenie ich do obrotu i dopuszczenie do użytku. Zmiany wprowadzane są dwuetapowo – od początku 2016 i 2018 r. Nowe wymogi zobowiązują producentów do podawania informacji istotnych z punktu widzenia późniejszej eksploatacji. Dane te umożliwiają porównywanie urządzeń. Rzeczywiste koszty eksploatacji instalacji zależą jednak od wielu parametrów, z których część ustalana jest indywidualnie dla danego systemu na...

dr inż. Magorzata Basińska, dr Michał Michałkiewicz, dr inż. Radosław Górzeński Jakość powietrza - Przepisy i wymagania dotyczące komfortu termicznego - minimalnego strumienia powietrza - stężenia ditlenku węgla i pyłów

Jakość powietrza - Przepisy i wymagania dotyczące komfortu termicznego - minimalnego strumienia powietrza - stężenia ditlenku węgla i pyłów Jakość powietrza - Przepisy i wymagania dotyczące komfortu termicznego - minimalnego strumienia powietrza - stężenia ditlenku węgla i pyłów

Artykuł przedstawia metody oceny jakości powietrza wewnętrznego w budynkach zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w normach i rozporządzeniach. Zwrócono w nim uwagę na komfort cieplny pomieszczeń,...

Artykuł przedstawia metody oceny jakości powietrza wewnętrznego w budynkach zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w normach i rozporządzeniach. Zwrócono w nim uwagę na komfort cieplny pomieszczeń, warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki, jakość powietrza wewnętrznego, minimalny strumień powietrza, stężenie dwutlenku węgla, a także obecność pyłów.

dr inż. Anna Charkowska, mgr inż. Andrzej Różycki, mgr inż. Radosław Lenarski Projekt wytycznych projektowania, wykonania, odbiorów i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji obiektów służby zdrowia – cz. 2

Projekt wytycznych projektowania, wykonania, odbiorów i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji obiektów służby zdrowia – cz. 2 Projekt wytycznych projektowania, wykonania, odbiorów i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji obiektów służby zdrowia – cz. 2

W pierwszej części artykułu (Rynek Instalacyjny 7–8/2016) omówiono założenia dla klasyfikacji pomieszczeń przyjętej w projekcie „Wytycznych…” oraz opisano wymagania względem czystości powietrza w pomieszczeniach...

W pierwszej części artykułu (Rynek Instalacyjny 7–8/2016) omówiono założenia dla klasyfikacji pomieszczeń przyjętej w projekcie „Wytycznych…” oraz opisano wymagania względem czystości powietrza w pomieszczeniach poszczególnych klas. Poniżej scharakteryzowano zagadnienia dotyczące procesu inwestycyjnego, odbiorowego oraz eksploatacyjnego.

dr inż. Magorzata Basińska, dr Michał Michałkiewicz, dr inż. Radosław Górzeński Stan systemu wentylacyjnego w budynku edukacyjnym i jego wpływ na jakość powietrza – analiza przypadku

Stan systemu wentylacyjnego w budynku edukacyjnym i jego wpływ na jakość powietrza – analiza przypadku Stan systemu wentylacyjnego w budynku edukacyjnym i jego wpływ na jakość powietrza – analiza przypadku

W analizowanym obiekcie pomimo modernizacji instalacja wentylacji naturalnej nie spełniła swojej funkcji. Poprawa układu wywiewnego bez prawidłowego doprowadzenia odpowiedniej ilości świeżego powietrza...

W analizowanym obiekcie pomimo modernizacji instalacja wentylacji naturalnej nie spełniła swojej funkcji. Poprawa układu wywiewnego bez prawidłowego doprowadzenia odpowiedniej ilości świeżego powietrza zewnętrznego nie skutkuje polepszeniem jakości powietrza wewnętrznego. W obiektach szkolnych o zakresie prac modernizacyjnych decydują często ograniczone środki inwestycyjne, a w trakcie eksploatacji wentylacja pomieszczeń jest nierzadko świadomie ograniczana w celu obniżenia kosztów ogrzewania budynku.

Bartłomiej Adamski Wymiarowanie instalacji do odzysku ciepła przegrzania i skraplania ze sprężarkowych agregatów chłodniczych

Wymiarowanie instalacji do odzysku ciepła przegrzania i skraplania ze sprężarkowych agregatów chłodniczych Wymiarowanie instalacji do odzysku ciepła przegrzania i skraplania ze sprężarkowych agregatów chłodniczych

Wymiarowanie instalacji do odzysku ciepła przegrzania i skraplania ze sprężarkowych agregatów chłodniczych, Bartłomiej Adamski

Wymiarowanie instalacji do odzysku ciepła przegrzania i skraplania ze sprężarkowych agregatów chłodniczych, Bartłomiej Adamski

dr inż. Kazimierz Wojtas Wymagania i zasady nowej klasyfikacji filtrów w systemach wentylacji budynków

Wymagania i zasady nowej klasyfikacji filtrów w systemach wentylacji budynków Wymagania i zasady nowej klasyfikacji filtrów w systemach wentylacji budynków

Z punktu widzenia energii i kosztów filtracja powietrza jest w wentylacji zjawiskiem niekorzystnym, gdyż każdy, szczególnie zabrudzony filtr generuje zwiększone zużycie energii oraz zwiększa koszty inwestycyjne...

Z punktu widzenia energii i kosztów filtracja powietrza jest w wentylacji zjawiskiem niekorzystnym, gdyż każdy, szczególnie zabrudzony filtr generuje zwiększone zużycie energii oraz zwiększa koszty inwestycyjne i eksploatacyjne. Jest to konsekwencją konieczności zastosowania wentylacji mechanicznej, której rozwój wspierany jest przez budownictwo energooszczędne, przede wszystkim potrzebę hermetyzacji budynków i kontrolowania wentylacji z odzyskiem ciepła.

dr inż. Kazimierz Wojtas Konsekwencje wprowadzenia nowej klasyfikacji filtrów dla wentylacji wg normy EN-ISO 16890

Konsekwencje wprowadzenia nowej klasyfikacji filtrów dla wentylacji wg normy EN-ISO 16890 Konsekwencje wprowadzenia nowej klasyfikacji filtrów dla wentylacji wg normy EN-ISO 16890

Nowa norma EN-ISO 16890 wprowadza m.in. 30 klas filtrów w miejsce obecnych 5 i zmienia zasady ich doboru w systemach wentylacji mechanicznej. Nie ma niestety prostej metody przeliczania dotychczasowych...

Nowa norma EN-ISO 16890 wprowadza m.in. 30 klas filtrów w miejsce obecnych 5 i zmienia zasady ich doboru w systemach wentylacji mechanicznej. Nie ma niestety prostej metody przeliczania dotychczasowych klas na nowe. Z tego powodu przed producentami urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych stoi m.in. zadanie sformułowania całkowicie nowych wymagań w zakresie ochrony powierzchni wymienników ciepła przed ich zanieczyszczeniem w trakcie eksploatacji. W artykule zawarto propozycję prostego wskaźnika...

mgr inż. Krzysztof Kegler Koszty instalacji wentylacyjnej z materiałów kompozytowych w porównaniu do rozwiązań tradycyjnych

Koszty instalacji wentylacyjnej z materiałów kompozytowych w porównaniu do rozwiązań tradycyjnych Koszty instalacji wentylacyjnej z materiałów kompozytowych w porównaniu do rozwiązań tradycyjnych

Wysokie wymagania akustyczne niektórych obiektów wymagają zastosowania w instalacji wentylacyjnej specjalnych rozwiązań, zarówno w zakresie przygotowania, jak i dystrybucji powietrza. Cichą pracę instalacji...

Wysokie wymagania akustyczne niektórych obiektów wymagają zastosowania w instalacji wentylacyjnej specjalnych rozwiązań, zarówno w zakresie przygotowania, jak i dystrybucji powietrza. Cichą pracę instalacji uzyskuje się m.in. dzięki zastosowaniu kompozytowych przewodów wentylacyjnych oraz odpowiednich nawiewników.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.