RynekInstalacyjny.pl

Metody obniżania strat energetycznych i kosztów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji (cz. 1)

Aby upewnić się, że układ wentylacji i klimatyzacji działa idealnie, należy prawidłowo ustawić cały system objętościowego natężenia przepływu.
testo

Aby upewnić się, że układ wentylacji i klimatyzacji działa idealnie, należy prawidłowo ustawić cały system objętościowego natężenia przepływu.


testo

Energia cieplna i elektryczna mają decydujący wpływ na koszty działania układów wentylacji i klimatyzacji. Koszty te można redukować, wykorzystując m.in. automatyczną regulację parametrów instalacji, w tym płynną zmianę mocy dostarczanej do nagrzewnic i chłodnic. Istotną rolę w działaniach energooszczędnościowych odgrywa także eliminowanie wzajemnego niekorzystnego oddziaływania instalacji klimatyzacji i wentylacji oraz instalacji c.o. Koszty zużycia energii cieplnej mogą być także obniżane poprzez jej odzyskiwanie w recyrkulacji lub wymiennikach rekuperacyjnych bądź regeneracyjnych. Znaczenia nabierają również gruntowe wymienniki ciepła oraz pompy ciepła. Istotna jest też jakość stolarki, izolacyjność przegród i stan instalacji technicznych.

Zobacz także

PRO-VENT SYSTEMY WENTYLACYJNE Komfortowa wentylacja dla budynku z czystym powietrzem

Komfortowa wentylacja dla budynku z czystym powietrzem Komfortowa wentylacja dla budynku z czystym powietrzem

Komfortowa wentylacja pozwala ograniczyć koszty ogrzewania, a latem naturalnie i zdrowo schłodzić powietrze. Co więcej, pomaga zapobiegać uczuciu duszności w okresie upałów, a zimą dowilżać suche powietrze...

Komfortowa wentylacja pozwala ograniczyć koszty ogrzewania, a latem naturalnie i zdrowo schłodzić powietrze. Co więcej, pomaga zapobiegać uczuciu duszności w okresie upałów, a zimą dowilżać suche powietrze w budynku. Dobrze, jeśli działa także prozdrowotnie, redukując stężenie bakterii i grzybów w powietrzu wentylacyjnym.

Wilo Polska Sp. z o.o. Oferta dla chłodnictwa

Oferta dla chłodnictwa Oferta dla chłodnictwa

Oferta Wilo dla chłodnictwa to nie tylko popularne, wysokosprawne pompy bezdławnicowe, które mogą również pracować z mieszaniną woda-glikol w stężeniu do 50%, ale także cała gama pomp, które doskonale...

Oferta Wilo dla chłodnictwa to nie tylko popularne, wysokosprawne pompy bezdławnicowe, które mogą również pracować z mieszaniną woda-glikol w stężeniu do 50%, ale także cała gama pomp, które doskonale sprawdzają się w obiegach chłodniczych pierwotnych i wtórnych wodnych i wodno-glikolowych. Coraz częściej w w/w układach stosuje się również jako medium mrówczan potasu, który przy pewnych zastrzeżeniach może być przetłaczany za pomocą pomp Wilo.

Energoterm Generatory jonów ujemnych w instalacjach wentylacyjnych

Generatory jonów ujemnych w instalacjach wentylacyjnych Generatory jonów ujemnych w instalacjach wentylacyjnych

Jesteśmy firmą zajmującą się prefabrykacją oraz montażem instalacji wentylacyjnych. Nasze wieloletnie doświadczenie w realizacjach wielu projektów skłania nas do szukania nowych rozwiązań w dziedzinie...

Jesteśmy firmą zajmującą się prefabrykacją oraz montażem instalacji wentylacyjnych. Nasze wieloletnie doświadczenie w realizacjach wielu projektów skłania nas do szukania nowych rozwiązań w dziedzinie wentylacji. Wychodząc naprzeciw polepszaniu warunków bytowych ludzi przebywających w pomieszczeniach z wentylacją i rekuperacją, wprowadziliśmy w tych instalacjach montaż generatorów emitujących jony ujemne nazywane aerojonami.

Już na etapie projektowania powinno się opracować koncepcję zapewniającą minimalizację kosztów eksploatacyjnych, w tym kosztów energetycznych, jakie będzie ponosił użytkownik instalacji.

Minimalizowanie kosztów eksploatacyjnych w niektórych obiektach o specjalnym przeznaczeniu, np. w szpitalach, powinno być prowadzone w sposób rozważny. Nie wszystkie działania oszczędnościowe mogą się ostatecznie okazać ekonomicznie uzasadnione, np. wyłączanie instalacji wentylacji – klimatyzacji sal operacyjnych w okresach przerw między zabiegami może być przyczyną pogorszenia stanu higienicznego pomieszczeń, zwiększenia liczby zakażeń, co z kolei zwiększa koszty leczenia.

Koszty energetyczne obejmują:

  • zużycie energii cieplnej przeznaczonej na ogrzewanie powietrza,
  • zużycie energii elektrycznej przeznaczonej na zapewnienie ruchu instalacji (napęd wentylatorów, siłowników, pomp, automatyki, a także energii wykorzystanej w układach chłodniczych do chłodzenia powietrza, np. na wytworzenie i dostarczenie wody „lodowej” oraz wytworzenie pary wodnej lub kropel wody do nawilżania powietrza). Energia elektryczna jest także niezbędna do zasilania nagrzewnic elektrycznych, jeżeli znajdują one zastosowanie.

Energia cieplna jako jeden z najważniejszych (obok energii elektrycznej) składników ma decydujący wpływ na koszty działania układów wentylacji i klimatyzacji. Zużycie energii cieplnej w tych układach jest powiązane z ogrzewaniem powietrza dostarczanego do pomieszczeń. Centrale o dużym wydatku zużywają znacznie większe ilości ciepła technologicznego, a zapewnienie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach to jeden z najważniejszych elementów poczucia komfortu.

Energia elektryczna jest konieczna do zapewnienia działania układów wentylacji i klimatyzacji. Znaczne jej ilości zostają spożytkowane w silnikach elektrycznych napędzających wentylatory, a także w układach chłodzenia. W okresie letnim koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej są na ogół wyższe, co wynika z konieczności chłodzenia powietrza, a także zwiększenia ilości powietrza dostarczanego do pomieszczeń w celu zapewnienia użytkownikom poczucia komfortu.

W przypadku stosowania nagrzewnic elektrycznych w centralach wentylacyjnych również w okresie zimowym zauważalny jest wzrost zużycia energii. Najmniej kosztowne okazują się miesiące wiosenne i jesienne, w których nie odnotowuje się upałów oraz mrozów.

W przypadku złożonych systemów klimatyzacji i wentylacji o stosunkowo dużych mocach istotna dla finansów jest tzw. moc zamówiona wpływająca na koszty stałe energii.

Niestety, zbyt niskie wartości mocy zamówionej lub nieumiejętnie prowadzona eksploatacja może powodować jej przekroczenia w okresach szczytowego zapotrzebowania na energię. Rozruch central klimatyzacyjnych i wentylacyjnych nie powinien się odbywać jednocześnie, nawet po chwilowym zaniku napięcia, dzięki temu unika się chwilowych przeciążeń instalacji elektrycznej [2].

Limitowanie mocy cieplnej instalacji klimatyzacji i wentylacji poprzez obniżanie parametrów instalacji ciepła technologicznego, głównie w okresie zimowym, jest niemożliwe z uwagi na bardzo dużą wrażliwość układów ogrzewania przepływającego powietrza na obniżenie parametrów zasilania.

Temperatura wody zasilającej nagrzewnice wodne powinna być dostosowana do potrzeb energetycznych instalacji, w przeciwnym wypadku dochodzi do jej szybkiego wychłodzenia i wyłączenia przez automatykę przeciwzamrożeniową.

Limitowanie mocy bez większych problemów można stosować w instalacjach centralnego ogrzewania i w ograniczonym zakresie w instalacjach ciepłej wody użytkowej z zasobnikami ciepła. Jest to związane z dużą bezwładnością cieplną budynków i zasobników ciepła w instalacjach c.w.u. (rys. 1) [3].

Zapotrzebowanie na moc cieplną

Rys. 1. Przykładowy dobowy rozkład zapotrzebowania na moc cieplną instalacji klimatyzacji i wentylacji na tle innych potrzeb energetycznych szpitala w okresie panowania bardzo niskich temperatur zewnętrznych zimą [3]


 

Limitowanie mocy instalacji w okresach szczytów poprzez obniżanie parametrów zasilania lub wyłączanie fragmentów instalacji możliwe jest dzięki zastosowaniu zaawansowanych systemów automatyki.

Ograniczanie zużycia energii zużywanej przez systemy klimatyzacji i wentylacji jest możliwe pod warunkiem, że instalacje te są odpowiednio wyposażone. Jednocześnie bardzo istotna jest wiedza, świadomość oraz inicjatywa eksploatatora.

W ograniczaniu zużycia energii przez systemy wentylacji i klimatyzacji znajdują zastosowanie wymienniki ciepła, układy automatycznej regulacji i sterowania, a także recyrkulacja powietrza. Niejednokrotnie znaczne oszczędności przynosi właściwa organizacja czasu pracy i wydajności urządzeń.

Utrzymanie instalacji w odpowiednim stanie technicznym podczas eksploatacji

Podczas eksploatacji należy dbać o właściwy stan techniczny elementów wchodzących w skład instalacji, m.in. czystość filtrów, odpowiednie napięcie pasów klinowych w układzie napędowym wentylatorów, utrzymanie właściwego stanu izolacji termicznej.

Suma wszystkich oporów w jednym systemie przewodów powietrznych określa charakterystykę instalacji (rys. 2). Zabrudzenie filtra powietrza powoduje spadek ciśnienia i tym samym zmianę charakterystyki instalacji (rys. 3). W takiej sytuacji, jeżeli charakterystyka wentylatora jest płaska, następuje znacznie większe obniżenie natężenia przepływu niż w przypadku wentylatorów o charakterystyce stromej.

Straty energetyczne w instalacjach klimatyzacji i wentylacji powstają podczas przetłaczania powietrza na skutek zbyt dużych oporów przepływu. Skutkiem zwiększonych oporów przepływu powietrza przez instalację jest zwiększenie zużycia energii elektrycznej koniecznej na jego przetłoczenie.

Współpraca wentylatora

Rys. 2. Współpraca wentylatora (charakterystyka dla n obrotów) z siecią przewodów: P – punkt pracy, Pg – górny punkt pracy stabilnej, Pd – dolny punkt pracy, DPmax – maks. zmiana punktu pracy


 

rys 3

Rys. 3. Zmiana charakterystyki instalacji w wyniku zanieczyszczenia filtra


 

Opory powstają w wyniku tarcia przepływającego powietrza o ścianki przewodów oraz na skutek zmian kierunku przepływu. Są to tzw. straty liniowe i miejscowe, stąd też już na etapie projektowania instalacji konieczne jest odpowiednie dobranie elementów konstrukcyjnych (wentylatorów) do zapotrzebowania pomieszczeń na powietrze wentylacyjne.

Podczas eksploatacji, w prawidłowo zaprojektowanej i wykonanej instalacji, istotne znaczenie z punktu widzenia oporów przepływu mają filtry. Zanieczyszczenie filtrów może spowodować nawet dwukrotne przekroczenie wartości oporu, który występuje dla filtrów czystych. Utrzymanie stałego przepływu powietrza przy większych oporach wymaga większego zużycia energii elektrycznej. Obniżenie przepływu na skutek zabrudzenia filtrów wpływa na obniżenie standardu higienicznego wentylowanego pomieszczenia.

Przyczyną zwiększonych oporów instalacji są także przepustnice regulacyjne, które przy przewymiarowaniu wydatku wentylatorów są przyczyną znacznych strat energetycznych. W przypadku znacznego przewymiarowania wydatku wentylatora ilość przepływającego w instalacji powietrza należy ograniczać poprzez obniżenie prędkości obrotowej wentylatora, co można zrealizować np. przez zmianę przełożenia przekładni pasowej.

Utrzymywanie możliwie niskiego ciśnienia w przewodach wentylacyjnych oraz zapewnienie szczelności instalacji klimatyzacji i wentylacji to kolejne kroki mające na celu obniżanie strat energetycznych, a tym samym i kosztów eksploatacyjnych.

Należy pamiętać, że nadmierne ciśnienie w instalacji wentylacyjnej wymaga większego wkładu energii elektrycznej niezbędnej do napędu wentylatorów. Jednocześnie zwiększenie ciśnienia w instalacji powoduje również, że powietrze uchodzi intensywniej przez wszelkie nieszczelności. Zmniejszenie oporów przepływu oraz likwidacja nieszczelności to w konsekwencji możliwość zastosowania mniejszych wentylatorów.

Automatyczna regulacja systemu klimatyzacji i wentylacji

We współczesnych rozwiązaniach systemów klimatyzacji i wentylacji powszechne zastosowanie znajdują układy automatycznej regulacji i sterowania. Zastosowanie automatyki umożliwia utrzymywanie parametrów w pomieszczeniu w zależności od aktualnych potrzeb, dzięki czemu unika się sytuacji niekorzystnych energetycznie, takich jak np. przegrzewanie pomieszczeń.

Niestety, zdarza się również dość często, że użytkownik wyposażony w odpowiednie urządzenia i oprogramowanie nieumiejętnie prowadzi eksploatację, w wyniku czego nie osiąga się wcześniej założonego rezultatu.

Bywa również i tak, że zastosowanie standardowego oprogramowania sterownika i nastaw regulatorów nie w pełni umożliwia energooszczędne działanie systemu klimatyzacji i wentylacji. Z punktu widzenia obniżania kosztów eksploatacyjnych warto do każdego przypadku podejść indywidualnie, szczególnie dla dużych systemów klimatyzacji i wentylacji. Jednocześnie należy zadbać o to, żeby działanie innych instalacji, np. c.o., nie oddziaływało negatywnie na wentylację i klimatyzację. Niekorzystnym przypadkiem jest jednoczesne ogrzewanie pomieszczenia przez instalację c.o. oraz chłodzenie przez instalację klimatyzacji.

W instalacjach klimatyzacji i wentylacji regulacją automatyczną obejmuje się najczęściej procesy obróbki cieplno-wilgotnościowej (np. regulacja temperatury) oraz natężenie przepływu powietrza wentylacyjnego (regulacja wydajności).

Metody umożliwiające regulację wydajności

Przetłaczanie powietrza może odbywać się przy stałej wydajności lub wydajność ta może być regulowana.

W pierwszym przypadku nie jest możliwe obniżanie zużycia energii elektrycznej koniecznej do napędu silnika, gdyż nie ma możliwości zmniejszania jego prędkości obrotowej. W drugim możliwe jest regulowanie prędkości obrotowej. W zależności od rozwiązania regulacja wydajności może się odbywać skokowo lub płynnie.

Regulacja wydajności może być również realizowana poprzez zmianę ustawienia łopatek kierownicy wentylatora lub dławienie przepływu na króćcu tłocznym wentylatora. Nie zmniejsza się jednak w tych przypadkach prędkość obrotowa silnika, a zatem i wentylatora.

Obecnie, w porównaniu do metody regulacji wydajności wentylatora poprzez zmianę prędkości obrotowej silnika elektrycznego za pomocą przemiennika częstotliwości, są to metody rzadziej spotykane.

Do regulacji natężenia przepływu powietrza w instalacji wentylacyjnej wykorzystywane są różne sposoby [5]:

  • regulacja upustowa (obejściowa, bocznikowa) – zmianę natężenia przepływu strumienia powietrza uzyskuje się przez upust z kanału tłocznego do ssawnego. Do pracy z regulacją upustową nadają się wyłącznie wentylatory wysokosprawne i osiowe, gdyż mają stromą charakterystykę. Regulacja jest uzasadniona energetycznie w zakresie 80–100%;
  • regulacja przez dławienie – zmianę natężenia przepływu strumienia powietrza uzyskuje się przez zainstalowanie za wentylatorem przepustnicy regulacyjnej, za pomocą której zmienia się opory przepływu w części nawiewnej instalacji, w wyniku czego następuje zmiana charakterystyki instalacji. W metodzie tej nie następuje zmiana obrotów wentylatora. Jest to metoda tania, lecz nieekonomiczna ze względu na występowanie znacznych strat energetycznych, dlatego stosowana jest tylko dla małych wydajności. Praktyczny zakres regulacji mieści się między 100 a 50%;
  • regulacja prędkości obrotowej (elektrycznie lub mechanicznie) – korzystny pod względem energetycznym sposób regulacji wydajności wentylatora. Ilość obrotów może być regulowana płynnie lub skokowo. Obecnie do regulacji obrotów wentylatora najczęściej wykorzystuje się przetwornice częstotliwości (falowniki) – metodę płynnej regulacji obrotów, a także metodę skokową (przełączanie ilości biegunów). Zakres regulacji wynosi od 0 do 100%;
  • regulacja przez przestawienie kąta łopatek w wentylatorach osiowych – zmiana kąta ustawienia łopatek powoduje spadek ciśnienia tłoczenia i natężenia przepływu, w wyniku czego każdy kąt natarcia łopatek zapewnia uzyskanie nowej charakterystyki wentylatora przy stałym ciśnieniu. Pobór mocy napędowej w odniesieniu do natężenia przepływu jest korzystniejszy i znajduje się pomiędzy regulacją wirową i obrotową, a płynna zmiana natężenia przepływu jest możliwa w zakresie od 0 do 100%;
  • regulacja wirowa – w wyniku zmiany przestawienia łopatek kierownicy powietrza montowanych przed wirnikiem wentylatora zmieniany jest kierunek prędkości wlotowej do wirnika (wstępne zawirowanie w kierunku obrotu wirnika), w wyniku czego zachodzi zmiana natężenia przepływu. Regulacja wirowa odbywa się przy stałej prędkości obrotowej. Każda zmiana ustawienia łopatek powoduje zmianę charakterystyki wentylatora. Regulacja wirowa wymaga mniejszej mocy napędowej niż regulacja dławieniowa. Przy stałych obrotach regulacja wirowa jest uzasadniona ekonomicznie dla zmian natężenia przepływu w zakresie 60–100%.

Wydajność wentylatora określana jest przede wszystkim przez strumień objętościowy przetłaczanego powietrza i ciśnienie tłoczenia [5]. Zapotrzebowanie na moc wentylatora Pw jest obliczane z następującej zależności:

Wzór 1 (1)

gdzie:

– wydajność, strumień objętościowy, m3/s;

∆p – spiętrzenie całkowite, Pa;

ηc – sprawność całkowita, –.

Podczas regulacji prędkości obrotowej wentylatorów można założyć, że:

  • strumień objętościowy powietrza jest proporcjonalny do prędkości obrotowej,
  • ciśnienie jest proporcjonalne do kwadratu prędkości obrotowej,
  • zapotrzebowanie na moc jest proporcjonalne do trzeciej potęgi prędkości obrotowej.

Prawa te można stosować w szerokim zakresie liczby Reynoldsa z dostateczną dokładnością, pod warunkiem że charakterystyka instalacji – ∆p jest parabolą kwadratową. Wynika z tego, że zastosowanie płynnej regulacji obrotów wentylatora w układzie przyczynia się do znacznych oszczędności energii elektrycznej i cieplnej.

Moc zużywana przez wentylator (w przypadku energii elektrycznej) jest proporcjonalna do trzeciej potęgi ilości przepływającego powietrza, natomiast moc cieplna lub chłodnicza przeznaczona na ogrzewanie lub chłodzenie powietrza jest proporcjonalna do ilości przepływającego powietrza [3] – rys. 4. Zmianę wydajności, ciśnienia całkowitego i zapotrzebowania na moc przy zmianie obrotów oblicza się z poniższych zależności

Wzór 2

Zużycie energii cieplnej

Rys. 4. Zużycie energii cieplnej i elektrycznej w zależności od przepływu powietrza – zależności przybliżone, nieuwzględniające strat w falowniku, silniku i przekładni mechanicznej [3]


 

Praca central o dużych wydajnościach, jakimi są np. centrale klimatyzacji – wentylacji sal operacyjnych, a także centrale pomieszczeń czystych wyposażonych w falowniki, jest możliwa również na obniżonej wydajności. W okresach kiedy nie jest wymagana duża wydajność, może ona zostać obniżona do wartości zapewniającej utrzymanie właściwych warunków wymaganych dla obsługiwanego pomieszczenia.

Przykładowo w salach operacyjnych podczas przerw między zabiegami wymagane jest zachowanie sterylności sali. W tym czasie nie ma źródeł emisji zanieczyszczeń wewnątrz pomieszczenia (pacjent, personel, załączona aparatura), zatem możliwe jest zmniejszenie ilości dostarczanego do pomieszczenia powietrza wentylacyjnego.

Pomimo mniejszej ilości dostarczanego powietrza utrzymywana jest odpowiednia sterylność sali. Do jej utrzymania niezbędne jest nadciśnienie w stosunku do pomieszczeń sąsiednich, kontrolowane przez czujnik różnicy ciśnień. Nadciśnienie w sali uniemożliwia infiltrację przez powietrze z jej otoczenia. Funkcja obniżonej wydajności powinna oczywiście być wyłączona podczas trwania zabiegów i załączana ze znacznym opóźnieniem po ich wykonaniu. W praktyce w przypadku szczelnych pomieszczeń obniżenie prędkości obrotowej do ok. 30% prędkości znamionowej zapewnia uzyskanie wystarczającego nadciśnienia.

Monitoring parametrów klimatycznych wewnątrz pomieszczenia, obecności w nim osób oraz rozkładu ciśnienia między pomieszczeniami bloku operacyjnego pozwala na minimalizowanie kosztów wynikających z utrzymania sterylności sali. Możliwość płynnego regulowania obrotów wentylatorów w układach z falownikami przyczynia się do znacznych oszczędności energii cieplnej i elektrycznej.

Ilość dostarczanego powietrza powinna być dostosowana do funkcji pomieszczeń. Zbyt duże przewietrzanie pomieszczeń powoduje zwiększenie zużycia energii niezbędnej do zapewnienia procesów cieplno-wilgotnościowych obróbki powietrza.

Okresowe wyłączanie z ruchu urządzeń, ruchomy czas pracy instalacji, programy czasowe

Zastosowanie opcji programowej umożliwiającej dostosowanie czasu pracy instalacji klimatyzacji i wentylacji do wykorzystania pomieszczeń umożliwia znaczące zmniejszenie zużycia energii. Wyłączanie z ruchu urządzeń w okresach przerw w pracy z jednoczesnym zamykaniem przepustnic regulacyjnych ma zastosowanie w miejscach, w których instalacja jest wykorzystywana okresowo. Nie należy stosować tej metody wszędzie tam, gdzie działanie instalacji ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa. Wyłączanie z ruchu może odbywać się w sposób ręczny lub automatyczny.

Wśród opcji programowych zastosowanie znajdują programy czasowe – dobowe oraz tygodniowe. Niektóre rozwiązania techniczne umożliwiają załączanie instalacji klimatyzacji i wentylacji w celu przewietrzania pomieszczeń poza programem czasowym lub utrzymania zadanej temperatury.

W przypadku instalacji obsługujących duże pomieszczenia, w których prace wykonywane są w poszczególnych strefach o różnych porach dnia, np. kuchnie żywienia zbiorowego, zastosowanie znajdują układy strefowe. Dzięki podziałowi strefowemu wentylacji tych pomieszczeń załączanie poszczególnych odcinków systemu w danej strefie może się odbywać cyklicznie. W związku z tym unika się jednoczesnego działania całego systemu, a tym samym możliwe jest ograniczenie zużycia energii.

Zastosowanie programów czasowych pozwala uniknąć ciągłej pracy instalacji klimatyzacji i wentylacji w okresach, w których działanie nie jest konieczne. Rozwiązanie to pozwala także wyeliminować sytuacje, w których użytkownicy pomieszczenia po jego opuszczeniu nie wyłączają ręcznie instalacji.

Część druga w Rynku Instalacyjnym 11/2015

Literatura

 1. Kaiser K., Oszczędzanie energii w nowoczesnych systemach klimatyzacji i wentylacji stosowanych w szpitalach. Cz. 1, „TCHiK” nr 6-7/2004.
 2. Kaiser K., Oszczędzanie energii w nowoczesnych systemach klimatyzacji i wentylacji stosowanych w szpitalach. Cz. 2, „TCHiK” nr 8/2004.
 3. Kaiser K., Wolski A., Klimatyzacja i wentylacja w szpitalach. Teoria i praktyka eksploatacji, Wyd. MASTA, Gdańsk 2007.
 4. Kaiser K., Wentylacja i klimatyzacja. Wymagania prawne, projektowanie, eksploatacja, Wyd. MASTA, Gdańsk 2015.
 5. Ullrich H.J., Technika klimatyzacyjna. Poradnik, Wyd. MASTA, Gdańsk 2001.
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75/2002, poz. 690, z późn. zm.).

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Redakcja RI Co warto wiedzieć o wentylacji higrosterowanej

Co warto wiedzieć o wentylacji higrosterowanej Co warto wiedzieć o wentylacji higrosterowanej

Technologia higrosterowania bazuje na wykorzystaniu poziomu wilgotności jako kryterium dostosowania ilości powietrza wentylacyjnego do potrzeb użytkowników. Tym sposobem systemy wentylacji higrosterowanej...

Technologia higrosterowania bazuje na wykorzystaniu poziomu wilgotności jako kryterium dostosowania ilości powietrza wentylacyjnego do potrzeb użytkowników. Tym sposobem systemy wentylacji higrosterowanej pracują tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

Maciej Danielak SFP – wskaźnik sprawności instalacji wentylacyjnych

SFP – wskaźnik sprawności instalacji wentylacyjnych SFP – wskaźnik sprawności instalacji wentylacyjnych

Rozwój branży budowlanej wiąże się z sukcesywnym zmniejszaniem zapotrzebowania na energię grzewczą (chłodniczą) budynków. Rośnie zatem znaczenie poziomu konsumpcji energii elektrycznej – wielkość jej zużycia...

Rozwój branży budowlanej wiąże się z sukcesywnym zmniejszaniem zapotrzebowania na energię grzewczą (chłodniczą) budynków. Rośnie zatem znaczenie poziomu konsumpcji energii elektrycznej – wielkość jej zużycia przez systemy wentylacyjno-klimatyzacyjne jest coraz ważniejszym aspektem doboru urządzeń.

mgr inż. Katarzyna Rybka Wentylacja na żądanie sterowana stężeniem CO2 w pomieszczeniach

Wentylacja na żądanie sterowana stężeniem CO2 w pomieszczeniach Wentylacja na żądanie sterowana stężeniem CO2 w pomieszczeniach

Nowoczesne systemy regulacji strumienia powietrza umożliwiają oszczędność energii przy jednoczesnym zapewnieniu komfortu użytkownikom. Wykorzystanie do sterowania wentylacją czujników zamontowanych w pomieszczeniach...

Nowoczesne systemy regulacji strumienia powietrza umożliwiają oszczędność energii przy jednoczesnym zapewnieniu komfortu użytkownikom. Wykorzystanie do sterowania wentylacją czujników zamontowanych w pomieszczeniach sprawia, że instalacja pracuje tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

mgr inż. Krzysztof Kaiser Wentylacja pomieszczeń centralnej sprężarkowni i centralnej próżni

Wentylacja pomieszczeń centralnej sprężarkowni i centralnej próżni Wentylacja pomieszczeń centralnej sprężarkowni i centralnej próżni

Pomieszczenia, w których montowane są sprężarki wchodzące w skład instalacji sprężonego powietrza i agregaty pomp próżniowych, wymagają odpowiedniej wentylacji i chłodzenia, a także czystości powietrza....

Pomieszczenia, w których montowane są sprężarki wchodzące w skład instalacji sprężonego powietrza i agregaty pomp próżniowych, wymagają odpowiedniej wentylacji i chłodzenia, a także czystości powietrza. Ma to istotny wpływ na eksploatację tych urządzeń – nieprawidłowa wentylacja grozi bowiem ich przegrzewaniem się i awarią.

dr inż., arch. Karolina Kurtz-Orecka, dr inż. Agata Siwińska Nowa charakterystyka energetyczna – przewodnik po normach | cz. 1. Straty ciepła przez przenikanie i wentylację

Nowa charakterystyka energetyczna – przewodnik po normach | cz. 1. Straty ciepła przez przenikanie i wentylację Nowa charakterystyka energetyczna – przewodnik po normach | cz. 1. Straty ciepła przez przenikanie i wentylację

W artykule poruszono problem zakresu stosowalności norm do obliczeń związanych z bilansowaniem energetycznym budynku na potrzeby sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej według nowej metodyki.

W artykule poruszono problem zakresu stosowalności norm do obliczeń związanych z bilansowaniem energetycznym budynku na potrzeby sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej według nowej metodyki.

mgr inż. Krzysztof Kaiser Izolatki na oddziałach dziecięcych – wymagania

Izolatki na oddziałach dziecięcych – wymagania Izolatki na oddziałach dziecięcych – wymagania

W artykule przedstawiono i omówiono wymagania stawiane izolatkom, dotyczące m.in. wentylacji oraz wyposażenia.

W artykule przedstawiono i omówiono wymagania stawiane izolatkom, dotyczące m.in. wentylacji oraz wyposażenia.

dr inż. Maciej Besler, dr inż. Wojciech Cepiński, dr inż. Michał Fijewski Uzdatnianie powietrza w wymienniku gruntowym dla pomieszczeń o różnych wymaganiach

Uzdatnianie powietrza w wymienniku gruntowym dla pomieszczeń o różnych wymaganiach Uzdatnianie powietrza w wymienniku gruntowym dla pomieszczeń o różnych wymaganiach

O konieczności oszczędzania energii pierwotnej w instalacjach wentylacyjnych przekonana jest coraz większa rzesza użytkowników budynków. W związku z tym rozwiązania ograniczające zapotrzebowanie na energię...

O konieczności oszczędzania energii pierwotnej w instalacjach wentylacyjnych przekonana jest coraz większa rzesza użytkowników budynków. W związku z tym rozwiązania ograniczające zapotrzebowanie na energię stosowane są coraz powszechniej. Zastosowania wymienników odzyskujących ciepło i chłód wymagają także obowiązujące przepisy.

dr inż. Szymon Firląg, mgr inż. Artur Miszczuk Szczelność powietrzna budynków energooszczędnych a instalacje

Szczelność powietrzna budynków energooszczędnych a instalacje Szczelność powietrzna budynków energooszczędnych a instalacje

Osiągnięcie standardu budynku energooszczędnego jest często niemożliwe z uwagi na małą szczelność powietrzną obudowy obiektu. Zastosowanie mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła...

Osiągnięcie standardu budynku energooszczędnego jest często niemożliwe z uwagi na małą szczelność powietrzną obudowy obiektu. Zastosowanie mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła w znacznym stopniu ogranicza straty ciepła na podgrzanie powietrza wentylacyjnego. Dużo większego znaczenia nabierają wtedy straty ciepła spowodowane przez infiltrację.

dr inż. Maria Kostka, dr inż. Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa Obliczenia energetyczne gruntowych rurowych wymienników ciepła

Obliczenia energetyczne gruntowych rurowych wymienników ciepła Obliczenia energetyczne gruntowych rurowych wymienników ciepła

Autorki w oparciu o przywołaną w literaturze normę techniczną dotycząca metody obliczania strat energii w budynkach spowodowanych wentylacją i infiltracją powietrza dokonały obliczeń energetycznych strumienia...

Autorki w oparciu o przywołaną w literaturze normę techniczną dotycząca metody obliczania strat energii w budynkach spowodowanych wentylacją i infiltracją powietrza dokonały obliczeń energetycznych strumienia ciepła przepływającego z gruntu do powietrza przez gruntowe wymienniki ciepła. Tę metodę można także stosować przy obliczeniach dla central wentylacyjnych.

dr inż. Andrzej Bugaj System wentylacji na żądanie – zasady stosowania

System wentylacji na żądanie – zasady stosowania System wentylacji na żądanie – zasady stosowania

Wentylacja na żądanie może być stosowana głównie w pomieszczeniach ze zmienną bądź okresową obecnością ludzi. Poprawna eksploatacja takiego systemu w obiektach typu sale wykładowe, konferencyjne i kinowe...

Wentylacja na żądanie może być stosowana głównie w pomieszczeniach ze zmienną bądź okresową obecnością ludzi. Poprawna eksploatacja takiego systemu w obiektach typu sale wykładowe, konferencyjne i kinowe może przynieść oszczędność kosztów eksploatacyjnych na poziomie 50–60%, natomiast w biurach ok. 20%.

Redakcja RI Jaki marketing dla budowlanki jest najbardziej opłacalny?

Jaki marketing dla budowlanki jest najbardziej opłacalny? Jaki marketing dla budowlanki jest najbardziej opłacalny?

Małe firmy poszukują i skutecznie odnajdują klientów w Internecie. Przedstawiamy historie tych, które zarobiły na pozycjonowaniu strony internetowej w Google.

Małe firmy poszukują i skutecznie odnajdują klientów w Internecie. Przedstawiamy historie tych, które zarobiły na pozycjonowaniu strony internetowej w Google.

dr Michał Michałkiewicz, mgr inż. Karolina Popłonek Mikrobiologiczna jakość powietrza w hali kortów tenisowych

Mikrobiologiczna jakość powietrza w hali kortów tenisowych Mikrobiologiczna jakość powietrza w hali kortów tenisowych

Powietrze w obiektach sportowych powinno mieć jakość pozwalającą na podejmowanie dużego wysiłku fizycznego. Nadmiernemu stężeniu dwutlenku węgla oraz tworzeniu się bioaerozolu z bakteriami i grzybami mikroskopowymi...

Powietrze w obiektach sportowych powinno mieć jakość pozwalającą na podejmowanie dużego wysiłku fizycznego. Nadmiernemu stężeniu dwutlenku węgla oraz tworzeniu się bioaerozolu z bakteriami i grzybami mikroskopowymi zapobiega wymiana powietrza, a urządzenia i instalacje wentylacyjne należy systematycznie czyścić. Ma to szczególne znaczenie w sezonie zimowym.

mgr inż. Karol Kuczyński, mgr inż. Katarzyna Rybka Klimatyzacja precyzyjna

Klimatyzacja precyzyjna Klimatyzacja precyzyjna

Utrzymanie właściwych warunków mikroklimatu w pomieszczeniach, w których znajdują się wyjątkowo wrażliwe na zmiany temperatury urządzenia elektroniczne, należy do podstawowych zadań klimatyzacji precyzyjnej....

Utrzymanie właściwych warunków mikroklimatu w pomieszczeniach, w których znajdują się wyjątkowo wrażliwe na zmiany temperatury urządzenia elektroniczne, należy do podstawowych zadań klimatyzacji precyzyjnej. Jest ona stosowana przede wszystkim w serwerowniach, pomieszczeniach, w których gromadzone są bazy danych, oraz centralach telekomunikacyjnych, a także laboratoriach.

dr inż. Michał Szymański, dr inż. Łukasz Amanowicz, dr inż. Katarzyna Ratajczak, dr inż. Radosław Górzeński Instalacje HVAC laboratoriów chemicznych – wyposażenie techniczne. Wentylacja technologiczna

Instalacje HVAC laboratoriów chemicznych – wyposażenie techniczne. Wentylacja technologiczna Instalacje HVAC laboratoriów chemicznych – wyposażenie techniczne. Wentylacja technologiczna

W poprzednim artykule ("Rynek Instalacyjny" nr 11/2015) omówiono elementy technicznego wyposażenia pomieszczeń laboratoriów chemicznych z punktu widzenia wentylacji ogólnej i jej współpracy z wentylacją...

W poprzednim artykule ("Rynek Instalacyjny" nr 11/2015) omówiono elementy technicznego wyposażenia pomieszczeń laboratoriów chemicznych z punktu widzenia wentylacji ogólnej i jej współpracy z wentylacją technologiczną. Poniżej przedstawione zostały elementy związane z wentylacją technologiczną, takie jak digestoria, filtry/skrubery, ssawki, okapy oraz szafy wentylowane.

Uniwersal, mgr inż. Krzysztof Nowak Szukanie maksymalnej efektywności wywietrzników grawitacyjnych Zefir-150

Szukanie maksymalnej efektywności wywietrzników grawitacyjnych Zefir-150 Szukanie maksymalnej efektywności wywietrzników grawitacyjnych Zefir-150

Wymagania stawiane przez współczesny świat techniki nie pozwalają spocząć na laurach. Również ambitny projektant urządzeń wentylacyjnych ciągle poszukuje nowych rozwiązań, które wdrożone w nowy wyrób lub...

Wymagania stawiane przez współczesny świat techniki nie pozwalają spocząć na laurach. Również ambitny projektant urządzeń wentylacyjnych ciągle poszukuje nowych rozwiązań, które wdrożone w nowy wyrób lub już istniejący ale będący na etapie modyfikowania , pozwoli postawić go na wyższym poziomie jakości i zwiększy efektywność jego działania.

dr inż. Magorzata Basińska, dr Michał Michałkiewicz Zanieczyszczenia powietrza i ich wpływ na zdrowie człowieka

Zanieczyszczenia powietrza i ich wpływ na zdrowie człowieka Zanieczyszczenia powietrza i ich wpływ na zdrowie człowieka

Zagadnienia w artykule dotyczą takich spraw jak: charakterystyka powietrza (jego jakość, udział składników gazowych, określenie zanieczyszczeń naturalnych i antropogenicznych), zanieczyszczenia pyłowe...

Zagadnienia w artykule dotyczą takich spraw jak: charakterystyka powietrza (jego jakość, udział składników gazowych, określenie zanieczyszczeń naturalnych i antropogenicznych), zanieczyszczenia pyłowe i mikrobiologiczne oraz ich wpływ na zdrowie człowieka, wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka, a także tzw. syndromy chorego budynku (SBS) w budynkach mieszkalnych, biurowych, czy szkolnych.

dr inż. Jarosław Müller, mgr inż. Edyta Ciesielska Porównanie systemów klimatyzacji obiektu biurowego wyposażonego w dwa typy okien

Porównanie systemów klimatyzacji obiektu biurowego wyposażonego w dwa typy okien Porównanie systemów klimatyzacji obiektu biurowego wyposażonego w dwa typy okien

Okna przeciwsłoneczne redukują ilość energii słonecznej wpadającej do przeszklonych pomieszczeń w stopniu umożliwiającym projektowanie mniej obciążonych układów chłodzących. W analizowanym budynku redukcja...

Okna przeciwsłoneczne redukują ilość energii słonecznej wpadającej do przeszklonych pomieszczeń w stopniu umożliwiającym projektowanie mniej obciążonych układów chłodzących. W analizowanym budynku redukcja kosztów eksploatacyjnych jest na tyle znacząca, że dodatkowe nakłady inwestycyjne na okna przeciwsłoneczne zwracają się po około 3 latach eksploatacji.

dr inż. Maria Kostka Wymagania ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych

Wymagania ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych Wymagania ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych

Nowe wymagania dla urządzeń wentylacyjnych w zakresie oszczędności energii warunkują wprowadzenie ich do obrotu i dopuszczenie do użytku. Zmiany wprowadzane są dwuetapowo – od początku 2016 i 2018 r. Nowe...

Nowe wymagania dla urządzeń wentylacyjnych w zakresie oszczędności energii warunkują wprowadzenie ich do obrotu i dopuszczenie do użytku. Zmiany wprowadzane są dwuetapowo – od początku 2016 i 2018 r. Nowe wymogi zobowiązują producentów do podawania informacji istotnych z punktu widzenia późniejszej eksploatacji. Dane te umożliwiają porównywanie urządzeń. Rzeczywiste koszty eksploatacji instalacji zależą jednak od wielu parametrów, z których część ustalana jest indywidualnie dla danego systemu na...

dr inż. Magorzata Basińska, dr Michał Michałkiewicz, dr inż. Radosław Górzeński Jakość powietrza - Przepisy i wymagania dotyczące komfortu termicznego - minimalnego strumienia powietrza - stężenia ditlenku węgla i pyłów

Jakość powietrza - Przepisy i wymagania dotyczące komfortu termicznego - minimalnego strumienia powietrza - stężenia ditlenku węgla i pyłów Jakość powietrza - Przepisy i wymagania dotyczące komfortu termicznego - minimalnego strumienia powietrza - stężenia ditlenku węgla i pyłów

Artykuł przedstawia metody oceny jakości powietrza wewnętrznego w budynkach zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w normach i rozporządzeniach. Zwrócono w nim uwagę na komfort cieplny pomieszczeń,...

Artykuł przedstawia metody oceny jakości powietrza wewnętrznego w budynkach zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w normach i rozporządzeniach. Zwrócono w nim uwagę na komfort cieplny pomieszczeń, warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki, jakość powietrza wewnętrznego, minimalny strumień powietrza, stężenie dwutlenku węgla, a także obecność pyłów.

dr inż. Anna Charkowska, mgr inż. Andrzej Różycki, mgr inż. Radosław Lenarski Projekt wytycznych projektowania, wykonania, odbiorów i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji obiektów służby zdrowia – cz. 2

Projekt wytycznych projektowania, wykonania, odbiorów i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji obiektów służby zdrowia – cz. 2 Projekt wytycznych projektowania, wykonania, odbiorów i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji obiektów służby zdrowia – cz. 2

W pierwszej części artykułu (Rynek Instalacyjny 7–8/2016) omówiono założenia dla klasyfikacji pomieszczeń przyjętej w projekcie „Wytycznych…” oraz opisano wymagania względem czystości powietrza w pomieszczeniach...

W pierwszej części artykułu (Rynek Instalacyjny 7–8/2016) omówiono założenia dla klasyfikacji pomieszczeń przyjętej w projekcie „Wytycznych…” oraz opisano wymagania względem czystości powietrza w pomieszczeniach poszczególnych klas. Poniżej scharakteryzowano zagadnienia dotyczące procesu inwestycyjnego, odbiorowego oraz eksploatacyjnego.

dr inż. Magorzata Basińska, dr Michał Michałkiewicz, dr inż. Radosław Górzeński Stan systemu wentylacyjnego w budynku edukacyjnym i jego wpływ na jakość powietrza – analiza przypadku

Stan systemu wentylacyjnego w budynku edukacyjnym i jego wpływ na jakość powietrza – analiza przypadku Stan systemu wentylacyjnego w budynku edukacyjnym i jego wpływ na jakość powietrza – analiza przypadku

W analizowanym obiekcie pomimo modernizacji instalacja wentylacji naturalnej nie spełniła swojej funkcji. Poprawa układu wywiewnego bez prawidłowego doprowadzenia odpowiedniej ilości świeżego powietrza...

W analizowanym obiekcie pomimo modernizacji instalacja wentylacji naturalnej nie spełniła swojej funkcji. Poprawa układu wywiewnego bez prawidłowego doprowadzenia odpowiedniej ilości świeżego powietrza zewnętrznego nie skutkuje polepszeniem jakości powietrza wewnętrznego. W obiektach szkolnych o zakresie prac modernizacyjnych decydują często ograniczone środki inwestycyjne, a w trakcie eksploatacji wentylacja pomieszczeń jest nierzadko świadomie ograniczana w celu obniżenia kosztów ogrzewania budynku.

Bartłomiej Adamski Wymiarowanie instalacji do odzysku ciepła przegrzania i skraplania ze sprężarkowych agregatów chłodniczych

Wymiarowanie instalacji do odzysku ciepła przegrzania i skraplania ze sprężarkowych agregatów chłodniczych Wymiarowanie instalacji do odzysku ciepła przegrzania i skraplania ze sprężarkowych agregatów chłodniczych

Wymiarowanie instalacji do odzysku ciepła przegrzania i skraplania ze sprężarkowych agregatów chłodniczych, Bartłomiej Adamski

Wymiarowanie instalacji do odzysku ciepła przegrzania i skraplania ze sprężarkowych agregatów chłodniczych, Bartłomiej Adamski

dr inż. Kazimierz Wojtas Wymagania i zasady nowej klasyfikacji filtrów w systemach wentylacji budynków

Wymagania i zasady nowej klasyfikacji filtrów w systemach wentylacji budynków Wymagania i zasady nowej klasyfikacji filtrów w systemach wentylacji budynków

Z punktu widzenia energii i kosztów filtracja powietrza jest w wentylacji zjawiskiem niekorzystnym, gdyż każdy, szczególnie zabrudzony filtr generuje zwiększone zużycie energii oraz zwiększa koszty inwestycyjne...

Z punktu widzenia energii i kosztów filtracja powietrza jest w wentylacji zjawiskiem niekorzystnym, gdyż każdy, szczególnie zabrudzony filtr generuje zwiększone zużycie energii oraz zwiększa koszty inwestycyjne i eksploatacyjne. Jest to konsekwencją konieczności zastosowania wentylacji mechanicznej, której rozwój wspierany jest przez budownictwo energooszczędne, przede wszystkim potrzebę hermetyzacji budynków i kontrolowania wentylacji z odzyskiem ciepła.

dr inż. Kazimierz Wojtas Konsekwencje wprowadzenia nowej klasyfikacji filtrów dla wentylacji wg normy EN-ISO 16890

Konsekwencje wprowadzenia nowej klasyfikacji filtrów dla wentylacji wg normy EN-ISO 16890 Konsekwencje wprowadzenia nowej klasyfikacji filtrów dla wentylacji wg normy EN-ISO 16890

Nowa norma EN-ISO 16890 wprowadza m.in. 30 klas filtrów w miejsce obecnych 5 i zmienia zasady ich doboru w systemach wentylacji mechanicznej. Nie ma niestety prostej metody przeliczania dotychczasowych...

Nowa norma EN-ISO 16890 wprowadza m.in. 30 klas filtrów w miejsce obecnych 5 i zmienia zasady ich doboru w systemach wentylacji mechanicznej. Nie ma niestety prostej metody przeliczania dotychczasowych klas na nowe. Z tego powodu przed producentami urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych stoi m.in. zadanie sformułowania całkowicie nowych wymagań w zakresie ochrony powierzchni wymienników ciepła przed ich zanieczyszczeniem w trakcie eksploatacji. W artykule zawarto propozycję prostego wskaźnika...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.