RynekInstalacyjny.pl

Jakość powietrza - Przepisy i wymagania dotyczące komfortu termicznego - minimalnego strumienia powietrza - stężenia ditlenku węgla i pyłów

Air quality – the rules and requirements for thermal comfort, minimum air flow, concentrations of carbon dioxide and dust

Przepisy i wymagania dotyczące stężenia ditlenku węgla i pyłów

Przepisy i wymagania dotyczące stężenia ditlenku węgla i pyłów

Regulacje prawne dotyczące jakości powietrza wewnętrznego można podzielić na związane z odpowiednim komfortem klimatycznym w pomieszczeniach oraz z ochroną zdrowia. Pierwsze z nich dotyczą mierzalnych parametrów fizyko-chemicznych oraz mikrobiologicznych. Natomiast drugie zależą od stężenia i czasu oddziaływania danego szkodliwego czynnika na człowieka przebywającego w pomieszczeniach.

Zobacz także

PRO-VENT SYSTEMY WENTYLACYJNE Komfortowa wentylacja dla budynku z czystym powietrzem

Komfortowa wentylacja dla budynku z czystym powietrzem Komfortowa wentylacja dla budynku z czystym powietrzem

Komfortowa wentylacja pozwala ograniczyć koszty ogrzewania, a latem naturalnie i zdrowo schłodzić powietrze. Co więcej, pomaga zapobiegać uczuciu duszności w okresie upałów, a zimą dowilżać suche powietrze...

Komfortowa wentylacja pozwala ograniczyć koszty ogrzewania, a latem naturalnie i zdrowo schłodzić powietrze. Co więcej, pomaga zapobiegać uczuciu duszności w okresie upałów, a zimą dowilżać suche powietrze w budynku. Dobrze, jeśli działa także prozdrowotnie, redukując stężenie bakterii i grzybów w powietrzu wentylacyjnym.

Wilo Polska Sp. z o.o. Oferta dla chłodnictwa

Oferta dla chłodnictwa Oferta dla chłodnictwa

Oferta Wilo dla chłodnictwa to nie tylko popularne, wysokosprawne pompy bezdławnicowe, które mogą również pracować z mieszaniną woda-glikol w stężeniu do 50%, ale także cała gama pomp, które doskonale...

Oferta Wilo dla chłodnictwa to nie tylko popularne, wysokosprawne pompy bezdławnicowe, które mogą również pracować z mieszaniną woda-glikol w stężeniu do 50%, ale także cała gama pomp, które doskonale sprawdzają się w obiegach chłodniczych pierwotnych i wtórnych wodnych i wodno-glikolowych. Coraz częściej w w/w układach stosuje się również jako medium mrówczan potasu, który przy pewnych zastrzeżeniach może być przetłaczany za pomocą pomp Wilo.

Energoterm Generatory jonów ujemnych w instalacjach wentylacyjnych

Generatory jonów ujemnych w instalacjach wentylacyjnych Generatory jonów ujemnych w instalacjach wentylacyjnych

Jesteśmy firmą zajmującą się prefabrykacją oraz montażem instalacji wentylacyjnych. Nasze wieloletnie doświadczenie w realizacjach wielu projektów skłania nas do szukania nowych rozwiązań w dziedzinie...

Jesteśmy firmą zajmującą się prefabrykacją oraz montażem instalacji wentylacyjnych. Nasze wieloletnie doświadczenie w realizacjach wielu projektów skłania nas do szukania nowych rozwiązań w dziedzinie wentylacji. Wychodząc naprzeciw polepszaniu warunków bytowych ludzi przebywających w pomieszczeniach z wentylacją i rekuperacją, wprowadziliśmy w tych instalacjach montaż generatorów emitujących jony ujemne nazywane aerojonami.

Do oceny subiektywnej jakości powietrza w pomieszczeniu można wykorzystać metody sensoryczne wprowadzone przez Fangera: PMV (Predictive Mean Vote) – przewidywana średnia ocena komfortu cieplnego oraz PPD (Predicted Percentage of Dissatisfied) – przewidywany odsetek niezadowolonych [1]. W tym celu wykorzystywane są zależności normy PN-EN ISO 7730 Ergonomia środowiska termicznego. Analityczne wyznaczanie i interpretacja komfortu termicznego z zastosowaniem obliczania wskaźników PMV i PPD oraz kryteriów lokalnego komfortu termicznego [2].

Pierwszy ze wskaźników, PMV, służy do wyznaczania tzw. przewidywanej średniej oceny środowiska termicznego w danym pomieszczeniu z uwzględnieniem indywidualności odczuć, czyli wyraża różnicę pomiędzy rzeczywistą ilością ciepła oddawanego przez użytkownika do otoczenia a optymalną ilością ciepła, która oddawana byłaby z organizmu do otoczenia w idealnych warunkach komfortu. Dla danej wartości PMV można ponadto określić wskaźnik PPD, tj. przewidywany odsetek osób niezadowolonych, który określa negatywne opinie użytkowników w odniesieniu do warunków środowiska cieplnego panującego w użytkowanej przestrzeni [3, 4, 5, 6].

Oprócz wskaźników PMV oraz PPD można wykorzystywać wskaźniki dyskomfortu lokalnego. W normie PN-EN ISO 7730 dyskomfort wywołany przeciągiem określany jest za pomocą wskaźnika DR (Draught Rate), który określa przewidywany odsetek osób niezadowolonych z powodu przeciągu, oraz wskaźnika PD (Percentage of Dissatisfied) określającego odsetek osób niezadowolonych ze zmienności temperatury powietrza wynikającej ze zmiany wysokości pomieszczenia lub asymetrii promieniowania (w funkcji różnicy temperatury powietrza między głową i kostkami).

Ustawa Prawo budowlane [7] w art. 5.1.1d stwierdza, że obiekty budowlane należy projektować i budować, zapewniając m.in. spełnienie wymagań dotyczących odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska. Prawo budowlane do przepisów techniczno-budowlanych zalicza rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [8]. Poniżej wymieniono istotne z punktu widzenia IAQ (Indoor Air Quality – jakość powietrza wewnętrznego) zapisy rozporządzenia:

 • Wentylacja i klimatyzacja powinny zapewniać odpowiednią jakość środowiska wewnętrznego, w tym wielkość wymiany powietrza, jego czystość, temperaturę, wilgotność względną, prędkość ruchu w pomieszczeniu, przy zachowaniu przepisów odrębnych i wymagań PN dotyczących wentylacji, a także warunków bezpieczeństwa pożarowego i wymagań akustycznych określonych w rozporządzeniu (§ 147.1).
 • Strumień powietrza zewnętrznego doprowadzanego do pomieszczeń niebędących pomieszczeniami pracy powinien odpowiadać wymaganiom PN dotyczącej wentylacji. W mieszkaniach strumień ten powinien wynikać z wielkości strumienia powietrza wywiewanego, lecz być nie mniejszy niż 20 m3/h na osobę przewidywaną na pobyt stały w projekcie budowlanym (§ 149.1).
 • Strumień powietrza zewnętrznego doprowadzonego do pomieszczeń pracy powinien odpowiadać wymaganiom określonym w przepisach o bezpieczeństwie i higienie pracy (§ 149.2).
 • Budynek powinien być zaprojektowany i wykonany z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników lub sąsiadów, w szczególności w wyniku (...) obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu (…) (§ 309).
 • Budynek przeznaczony na pobyt ludzi i urządzenia z nim związane powinny być zaprojektowane i wykonane tak, aby w pomieszczeniach zawartość w powietrzu stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez grunt, materiały i stałe wyposażenie oraz powstających w trakcie użytkowania zgodnego z przeznaczeniem pomieszczeń, nie przekraczała wartości dopuszczalnych, określonych w przepisach sanitarnych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (§ 310).

Dla pomieszczeń biurowych rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów BHP [9] stwierdza, że:

 • W pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy (…) nie niższą niż 14°C (…). W pomieszczeniach pracy, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna, i w pomieszczeniach biurowych temperatura nie powinna być niższa niż 18°C (…) (§ 30).
 • W pomieszczeniach pracy powinna być zapewniona wymiana powietrza wynikająca z potrzeb użytkowych i funkcji tych pomieszczeń, bilansu ciepła i wilgotności oraz zanieczyszczeń stałych i gazowych (§ 32.1).
 • W pomieszczeniach pracy, w których wydzielają się substancje szkodliwe dla zdrowia, powinna być zapewniona taka wymiana powietrza, aby nie były przekraczane wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń tych substancji (§ 32.2).

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [8] w zakresie realizacji zapisu § 147.1 powołuje do stosowania normę PN-B-03430:1983/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania [10]. 7 września 2015 r. PKN nadał jej status normy wycofanej, nie podając normy zastępującej. Pomimo wycofania tej normy PKN uważa, że zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych [8] pozostaje ona wciąż normą powołaną.

Norma PN-B-03430 [10] w pkt 4.1 stwierdza, że pomieszczenia przeznaczone do stałego i czasowego pobytu ludzi powinny mieć zapewniony dopływ co najmniej 20 m³/h powietrza zewnętrznego dla każdej przebywającej osoby.

Dla pomieszczeń w żłobkach i przedszkolach przeznaczonych do przebywania dzieci strumień powietrza zewnętrznego może być obniżony do 15 m³/h dla każdego dziecka.

W pomieszczeniach klimatyzowanych oraz wentylowanych o nieotwieralnych oknach strumień powietrza powinien wynosić co najmniej 30 m³/h dla każdej przebywającej osoby.

Największą liczbę czynników kształtujących jakość powietrza wewnętrznego zawiera norma PN-EN 15251:2012 Parametry wejściowe środowiska wewnętrznego dotyczące projektowania i oceny charakterystyki energetycznej budynków, obejmujące jakość powietrza wewnętrznego, środowisko cieplne, oświetlenie i akustykę [11], która pozwala ocenić budynek pod względem zużycia energii w odniesieniu do warunków środowiska panującego wewnątrz budynku. Norma ta składa się z pięciu głównych części opisujących:

 • zalecane wartości projektowe przyjmowane przy projektowaniu budynków, ich systemów grzewczych, chłodniczych oraz naturalnej i mechanicznej wentylacji:
  - temperatury, wilgotności względnej oraz prędkości powietrza,
  - jakości powietrza wewnętrznego,
  - oświetlenia i hałasu w pomieszczeniach;
 • wartości parametrów obliczeniowych, które należy przyjmować do obliczeń sezonowego zużycia energii w obiekcie;
 • sposób obliczania długoterminowych wskaźników oceny kategorii obiektu w zakresie klimatu wewnętrznego;
 • kontrole oraz pomiary warunków środowiska wewnętrznego w istniejących budynkach;
 • klasyfikowanie i certyfikowanie budynków.

Powyższa norma dodatkowo klasyfikuje budynek według sześciu kryteriów: komfortu termicznego dla okresu letniego, komfortu termicznego dla okresu zimowego, jakości powietrza wewnętrznego i skuteczności wentylacji, jakości oświetlenia, poziomu hałasu, a także prędkości powietrza i wskaźnika przeciągu w pomieszczeniach.

Warunki komfortu termicznego

W odniesieniu do komfortu termicznego w normie PN-EN 15251 [11] określono kategorie środowiska pomieszczeń:

I. Pomieszczenia o wymaganiach wysokich, zalecane dla osób bardzo wrażliwych (osoby niepełnosprawne, bardzo małe dzieci, osoby starsze).

II. Pomieszczenia o normalnym poziomie oczekiwań (budynki nowe i modernizowane).

III. Pomieszczenia o dopuszczalnym poziomie oczekiwań (budynki istniejące).

IV. Wartości niemieszczące się w kryteriach powyższych kategorii.

Wymienione powyżej kategorie środowiska wewnętrznego odwołują się również do wskaźników komfortu zawartych w normie PN-EN ISO 7730 [2], co oznacza, że kryteria cieplne wykorzystywane do klasyfikacji pomieszczeń przedstawione są zarówno w postaci zaleceń dotyczących wartości fizycznych, jak i wskaźników PPD i PMV.

Zalecane wartości temperatury

Tabela 1. Zalecane wartości obliczeniowej temperatury wewnętrznej według normy PN-EN 15251 [11]

W okresie zimowym temperaturę powietrza w pokojach mieszkalnych, kuchniach i pomieszczeniach biurowych powinno się utrzymywać na poziomie 20°C, a w łazienkach na poziomie 24°C, co jest zgodne z normą PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego [12], a w lecie zgodnie z PN-EN 15251 (maksymalna temperatura latem) [11]. W tab. 1 zestawiono zalecane wartości temperatury wewnętrznej.

Zalecane wartości wilgotności

Tabela 2. Zalecane wartości wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniu dla ludzi w przypadku zainstalowania systemów nawilżania lub osuszania powietrza [11]

Norma PN-EN 15251 określa także zalecane wartości wilgotności względnej powetrza wewnętrznego w przypadku zainstalowania systemów nawilżania czy osuszania. Według niej w środowisku umiarkowanym, czyli przy temperaturze niższej od 26°C oraz przy umiarkowanym poziomie aktywności użytkowników, wpływ wilgotności na odczucia cieplne odbiorców jest niewielki.

tab. 2 zestawiono zalecane wartości wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniach.

Minimalny strumień powietrza

W najczęściej stosowanych procedurach ustalania intensywności wentylacji ilość powietrza świeżego wentylacyjnego określana jest na podstawie:

 • minimalnego strumienia powietrza przypadającego na osobę,
 • minimalnego strumienia powietrza przypadającego na 1 m2 powierzchni podłogi,
 • krotności wymian powietrza w pomieszczeniu,
 • strumienia powietrza wentylacyjnego będącego sumą ilości powietrza usuwanego z poszczególnych pomieszczeń.
Podstawowy strumień objętości

Tabela 3. Podstawowy strumień objętości powietrza wentylacyjnego wynikający z rozcieńczenia zanieczyszczeń pochodzących od ludzi [11]

Zgodnie z normą PN-EN 15251:2007 [11] wymagany strumień objętości powietrza wentylacyjnego zależy od sposobu użytkowania budynku, od procesów i pracujących urządzeń, a także emisji z materiałów budowlanych i umeblowania.

Strumień powietrza wentylacyjnego

Tabela 4. Strumień powietrza wentylacyjnego wynikający z emisji zanieczyszczeń pochodzących z budynku i systemów [dm3/s/m2] [11]

W przypadku wartości przypadających na jedną osobę zakłada się, że jedynym źródłem zanieczyszczeń są sami użytkownicy, natomiast w przypadku wartości odniesionych do powierzchni podłogi uwzględnia się tylko emisję zanieczyszczeń z materiałów budowlanych. Wykorzystując liczbę osób i zanieczyszczenia w budynku zgodnie z normą, podstawowy strumień objętości powietrza wentylacyjnego wynikający z rozcieńczenia zanieczyszczeń pochodzących od ludzi można przyjmować zgodnie z tab. 3.

Wymagany strumień powietrza

Tabela 5. Wymagany strumień powietrza

Wartości strumienia powietrza wentylacyjnego wynikające z emisji zanieczyszczeń pochodzących z budynku i systemów zestawiono w tab. 4.

Według kryterium higienicznego w pomieszczeniach (mieszkalnych, użyteczności publicznej), w których głównym źródłem zanieczyszczeń są ludzie, wymagany strumień powietrza można przyjmować według tab. 5.

Jakość strumienia powietrza

Tabela 6. Jakość powietrza w zależności od strumienia powietrza nawiewanego do pomieszczeń [13]

Norma PN-EN 13779 Wentylacja budynków niemieszkalnych. Wymagane właściwości systemów wentylacji i klimatyzacji [13] opisuje jakość powietrza w odniesieniu do strumienia powietrza nawiewanego do pomieszczeń z podziałem na cztery kategorie zgodnie z tab. 6.

 

Stężenie dwutlenku węgla

Równolegle z pomiarami temperatury i wilgotności względnej powietrza można wykonywać pomiary stężenia dwutlenku węgla, które ułatwiają ocenę stanu środowiska wewnętrznego. Ocenę jakości powietrza w pomieszczeniach, w których głównym źródłem zanieczyszczeń są ludzie, wykonuje się w oparciu o pomiar stężenia wytwarzanego metabolicznie ditlenku węgla.

 Zalecane wartości CO2

Tabela 7. Zalecane wartości stężenia CO2 powyżej stężenia w powietrzu zewnętrznym wg PN-EN 15251:2007 [11]

Większość źródeł literaturowych wskazuje 1000 ppm jako sugerowaną graniczną wartość stężenia ditlenku węgla w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Wartość taka jest też rekomendowana jako dopuszczalna przez normę europejską CEN 1752 Ventilation For Buildings – Design Criteria for Indoor Environment [14] i amerykańską ASHRAE Standard 62.1989 Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality [15]. Z kolei niemiecka norma DIN 1946-2 [16] wskazuje wartość 1500 ppm. Natomiast polska norma PN-EN 15251:2007 [11] dzieli pomieszczenia wg klas w zależności od wartości stężenia CO2 w odniesieniu do wartości panującej w powietrzu zewnętrznym (tab. 7).

Niestety ani Prawo budowlane, ani powołane przez nie rozporządzenia i normy nie precyzują, czym jest „odpowiednia jakość środowiska wewnętrznego” (zgodnie z rozporządzeniem [8] § 147.1 Wentylacja i klimatyzacja powinny zapewniać odpowiednią jakość środowiska wewnętrznego (...)) i jakie powinny jej odpowiadać wartości stężenia CO2 i innych substancji dla powietrza. Wartość nieprzekraczalną, dopuszczalną, można znaleźć w rozporządzeniu w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy [17]. Podaje ono wartości NDS = 9000 mg/m3 oraz NDSCh = 27 000 mg/m3, którym odpowiada 4650 ppm i 14 000 ppm CO2. Są to wartości bardzo wysokie, mające negatywny wpływ na koncentrację i efektywność pracy, i odległe od określanych jako komfortowe.

Paradoksalnie, dopuszczalne wartości stężeń CO2 (3000 ppm) są precyzyjnie określone w rozporządzeniach ministra rolnictwa dla pomieszczeń hodowli drobiu czy trzody chlewnej [18, 19]. Uzasadnieniem ograniczenia stężenia CO2 jest niekorzystny wpływ na dobrostan zwierząt w przypadku przekroczenia tej wartości. Przy poziomie powyżej 0,35% w częściach chrząstkowych płuc powstają guzki, co wiąże się z występowaniem wodobrzusza. Dłuższe stężenie dwutlenku węgla powyżej 0,35% prowadzi do uduszeń.

Klasyfikacja czystości pyłowej

W Polsce klasyfikację zanieczyszczeń pyłowych zawiera norma PN-EN ISO 14644-1 Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane. Część I: Klasyfikacja i czystość powietrza [20]. Norma ta wprowadza dziewięć klas czystości powietrza i określa, jakie mogą być maksymalne stężenia poszczególnych rozmiarów cząstek z przedziału od 0,1 do 5,0 µm. Norma definiuje pomieszczenia czyste jako obszar o ściśle kontrolowanym liczbowym stężeniu zanieczyszczeń znajdujących się w powietrzu.

Poziomy stężeń aerozoli dla stanowisk pracy reguluje rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy [17]. W Polsce, oprócz rozporządzeń dotyczących stanowisk pracy, nie ma innych regulacji prawnych (tab. 8).

Klasyfikacja powietrza wewnętrznego

Tabela 8. Klasyfikacja powietrza wewnętrznego pod względem zanieczyszczeń pyłowych wg PN-EN ISO 14644-1 [20]

Najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS) jest definiowane jako średnie stężenie ważone, którego oddziaływanie na pracownika w ciągu 8-godzinnego dobowego i tygodniowego, określonego w Kodeksie pracy, wymiaru czasu pracy przez okres jego aktywności zawodowej nie powinno spowodować ujemnych zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń.

Podstawowym celem ustalania najwyższych dopuszczalnych stężeń (NDS) substancji szkodliwych dla zdrowia jest obniżenie lub minimalizacja ich stężenia w środowisku pracy do poziomu akceptowalnego ryzyka zdrowotnego. Dla pyłów ustalone są NDS-y przedstawione w rozporządzeniu ministra pracy i polityki socjalnej w załączniku 1B, który zawiera 19 pozycji. Poziomy NDS nie dotyczą pomieszczeń biurowych i dydaktycznych, które dla znacznej liczby osób są podstawowymi pomieszczeniami pracy [21].

W kolejnym artykule poświęconym jakości powietrza omówione zostaną wymagania i klasyfikacje dot. zanieczyszczeń chemicznych i mikrobiologicznych

Literatura

 1. Fanger P.O., Komfort cieplny, Arkady, 1974.
 2. PN-EN ISO 7730:2006 Ergonomia. Środowisko termicznie umiarkowane. Analityczne wyznaczanie i interpretacja komfortu termicznego z zastosowaniem obliczania wskaźników PMV i PPD oraz kryteriów lokalnego komfortu termicznego.
 3. ASHRAE, HVAC Fundamentals Handbook, 2001.
 4. Fanger P.O., Popiołek Z., Wargocki P., Środowisko wewnętrzne. Wpływ na zdrowie, komfort i wydajność pracy, Wydawnictwa Politechniki Śląskiej, Gliwice 2003.
 5. Śliwowski L., Mikroklimat wnętrz i komfort cieplny ludzi w pomieszczeniach, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2000.
 6. Sudoł-Szopińska I., Chojnacka A., Określanie warunków komfortu termicznego w pomieszczeniach za pomocą wskaźników PMV i PPD, „Bezpieczeństwo Pracy” nr 5/2007, s. 19–23.
 7. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DzU nr 89/1994, poz. 414).
 8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75/2002, poz. 690, z późn. zm.).
 9. Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU nr 169/2003, poz. 1650).
 10. PN-B-03430:1983/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania.
 11. PN-EN 15251:2012 Parametry wejściowe środowiska wewnętrznego dotyczące projektowania i oceny charakterystyki energetycznej budynków, obejmujące jakość powietrza wewnętrznego, środowisko cieplne, oświetlenie i akustykę.
 12. PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego.
 13. PN-EN 13779:2008 Wentylacja budynków niemieszkalnych. Wymagania dotyczące właściwości instalacji wentylacji i klimatyzacji.
 14. CEN 1752, 1998 Ventilation for Buildings – Design Criteria for Indoor Environment, European Committee for Standardization.
 15. ASHRAE Standard, 1989, ASHRAE 62.1989, Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality, American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Atlanta 1989.
 16. DIN 1946-2 Ventilation and air conditioning. Technical health requirements (VDI ventilation rules).
 17. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (DzU 2014, poz. 817).
 18. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010r. r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich dla których normy zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (DzU nr 56/2010, poz. 344).
 19. Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2003 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich (DzU nr 167, poz. 1629).
 20. PN-EN ISO 14644-1:2005 Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane. Część I: Klasyfikacja i czystość powietrza.
 21. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (DzU 2014, poz. 817).

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Redakcja RI Co warto wiedzieć o wentylacji higrosterowanej

Co warto wiedzieć o wentylacji higrosterowanej Co warto wiedzieć o wentylacji higrosterowanej

Technologia higrosterowania bazuje na wykorzystaniu poziomu wilgotności jako kryterium dostosowania ilości powietrza wentylacyjnego do potrzeb użytkowników. Tym sposobem systemy wentylacji higrosterowanej...

Technologia higrosterowania bazuje na wykorzystaniu poziomu wilgotności jako kryterium dostosowania ilości powietrza wentylacyjnego do potrzeb użytkowników. Tym sposobem systemy wentylacji higrosterowanej pracują tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

Maciej Danielak SFP – wskaźnik sprawności instalacji wentylacyjnych

SFP – wskaźnik sprawności instalacji wentylacyjnych SFP – wskaźnik sprawności instalacji wentylacyjnych

Rozwój branży budowlanej wiąże się z sukcesywnym zmniejszaniem zapotrzebowania na energię grzewczą (chłodniczą) budynków. Rośnie zatem znaczenie poziomu konsumpcji energii elektrycznej – wielkość jej zużycia...

Rozwój branży budowlanej wiąże się z sukcesywnym zmniejszaniem zapotrzebowania na energię grzewczą (chłodniczą) budynków. Rośnie zatem znaczenie poziomu konsumpcji energii elektrycznej – wielkość jej zużycia przez systemy wentylacyjno-klimatyzacyjne jest coraz ważniejszym aspektem doboru urządzeń.

mgr inż. Katarzyna Rybka Wentylacja na żądanie sterowana stężeniem CO2 w pomieszczeniach

Wentylacja na żądanie sterowana stężeniem CO2 w pomieszczeniach Wentylacja na żądanie sterowana stężeniem CO2 w pomieszczeniach

Nowoczesne systemy regulacji strumienia powietrza umożliwiają oszczędność energii przy jednoczesnym zapewnieniu komfortu użytkownikom. Wykorzystanie do sterowania wentylacją czujników zamontowanych w pomieszczeniach...

Nowoczesne systemy regulacji strumienia powietrza umożliwiają oszczędność energii przy jednoczesnym zapewnieniu komfortu użytkownikom. Wykorzystanie do sterowania wentylacją czujników zamontowanych w pomieszczeniach sprawia, że instalacja pracuje tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

mgr inż. Krzysztof Kaiser Wentylacja pomieszczeń centralnej sprężarkowni i centralnej próżni

Wentylacja pomieszczeń centralnej sprężarkowni i centralnej próżni Wentylacja pomieszczeń centralnej sprężarkowni i centralnej próżni

Pomieszczenia, w których montowane są sprężarki wchodzące w skład instalacji sprężonego powietrza i agregaty pomp próżniowych, wymagają odpowiedniej wentylacji i chłodzenia, a także czystości powietrza....

Pomieszczenia, w których montowane są sprężarki wchodzące w skład instalacji sprężonego powietrza i agregaty pomp próżniowych, wymagają odpowiedniej wentylacji i chłodzenia, a także czystości powietrza. Ma to istotny wpływ na eksploatację tych urządzeń – nieprawidłowa wentylacja grozi bowiem ich przegrzewaniem się i awarią.

dr inż., arch. Karolina Kurtz-Orecka, dr inż. Agata Siwińska Nowa charakterystyka energetyczna – przewodnik po normach | cz. 1. Straty ciepła przez przenikanie i wentylację

Nowa charakterystyka energetyczna – przewodnik po normach | cz. 1. Straty ciepła przez przenikanie i wentylację Nowa charakterystyka energetyczna – przewodnik po normach | cz. 1. Straty ciepła przez przenikanie i wentylację

W artykule poruszono problem zakresu stosowalności norm do obliczeń związanych z bilansowaniem energetycznym budynku na potrzeby sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej według nowej metodyki.

W artykule poruszono problem zakresu stosowalności norm do obliczeń związanych z bilansowaniem energetycznym budynku na potrzeby sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej według nowej metodyki.

mgr inż. Krzysztof Kaiser Izolatki na oddziałach dziecięcych – wymagania

Izolatki na oddziałach dziecięcych – wymagania Izolatki na oddziałach dziecięcych – wymagania

W artykule przedstawiono i omówiono wymagania stawiane izolatkom, dotyczące m.in. wentylacji oraz wyposażenia.

W artykule przedstawiono i omówiono wymagania stawiane izolatkom, dotyczące m.in. wentylacji oraz wyposażenia.

dr inż. Maciej Besler, dr inż. Wojciech Cepiński, dr inż. Michał Fijewski Uzdatnianie powietrza w wymienniku gruntowym dla pomieszczeń o różnych wymaganiach

Uzdatnianie powietrza w wymienniku gruntowym dla pomieszczeń o różnych wymaganiach Uzdatnianie powietrza w wymienniku gruntowym dla pomieszczeń o różnych wymaganiach

O konieczności oszczędzania energii pierwotnej w instalacjach wentylacyjnych przekonana jest coraz większa rzesza użytkowników budynków. W związku z tym rozwiązania ograniczające zapotrzebowanie na energię...

O konieczności oszczędzania energii pierwotnej w instalacjach wentylacyjnych przekonana jest coraz większa rzesza użytkowników budynków. W związku z tym rozwiązania ograniczające zapotrzebowanie na energię stosowane są coraz powszechniej. Zastosowania wymienników odzyskujących ciepło i chłód wymagają także obowiązujące przepisy.

dr inż. Szymon Firląg, mgr inż. Artur Miszczuk Szczelność powietrzna budynków energooszczędnych a instalacje

Szczelność powietrzna budynków energooszczędnych a instalacje Szczelność powietrzna budynków energooszczędnych a instalacje

Osiągnięcie standardu budynku energooszczędnego jest często niemożliwe z uwagi na małą szczelność powietrzną obudowy obiektu. Zastosowanie mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła...

Osiągnięcie standardu budynku energooszczędnego jest często niemożliwe z uwagi na małą szczelność powietrzną obudowy obiektu. Zastosowanie mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła w znacznym stopniu ogranicza straty ciepła na podgrzanie powietrza wentylacyjnego. Dużo większego znaczenia nabierają wtedy straty ciepła spowodowane przez infiltrację.

dr inż. Maria Kostka, dr inż. Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa Obliczenia energetyczne gruntowych rurowych wymienników ciepła

Obliczenia energetyczne gruntowych rurowych wymienników ciepła Obliczenia energetyczne gruntowych rurowych wymienników ciepła

Autorki w oparciu o przywołaną w literaturze normę techniczną dotycząca metody obliczania strat energii w budynkach spowodowanych wentylacją i infiltracją powietrza dokonały obliczeń energetycznych strumienia...

Autorki w oparciu o przywołaną w literaturze normę techniczną dotycząca metody obliczania strat energii w budynkach spowodowanych wentylacją i infiltracją powietrza dokonały obliczeń energetycznych strumienia ciepła przepływającego z gruntu do powietrza przez gruntowe wymienniki ciepła. Tę metodę można także stosować przy obliczeniach dla central wentylacyjnych.

dr inż. Andrzej Bugaj System wentylacji na żądanie – zasady stosowania

System wentylacji na żądanie – zasady stosowania System wentylacji na żądanie – zasady stosowania

Wentylacja na żądanie może być stosowana głównie w pomieszczeniach ze zmienną bądź okresową obecnością ludzi. Poprawna eksploatacja takiego systemu w obiektach typu sale wykładowe, konferencyjne i kinowe...

Wentylacja na żądanie może być stosowana głównie w pomieszczeniach ze zmienną bądź okresową obecnością ludzi. Poprawna eksploatacja takiego systemu w obiektach typu sale wykładowe, konferencyjne i kinowe może przynieść oszczędność kosztów eksploatacyjnych na poziomie 50–60%, natomiast w biurach ok. 20%.

mgr inż. Krzysztof Kaiser Metody obniżania strat energetycznych i kosztów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji (cz. 1)

Metody obniżania strat energetycznych i kosztów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji (cz. 1) Metody obniżania strat energetycznych i kosztów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji (cz. 1)

Energia cieplna i elektryczna mają decydujący wpływ na koszty działania układów wentylacji i klimatyzacji. Koszty te można redukować, wykorzystując m.in. automatyczną regulację parametrów instalacji, w...

Energia cieplna i elektryczna mają decydujący wpływ na koszty działania układów wentylacji i klimatyzacji. Koszty te można redukować, wykorzystując m.in. automatyczną regulację parametrów instalacji, w tym płynną zmianę mocy dostarczanej do nagrzewnic i chłodnic. Istotną rolę w działaniach energooszczędnościowych odgrywa także eliminowanie wzajemnego niekorzystnego oddziaływania instalacji klimatyzacji i wentylacji oraz instalacji c.o. Koszty zużycia energii cieplnej mogą być także obniżane poprzez...

Redakcja RI Jaki marketing dla budowlanki jest najbardziej opłacalny?

Jaki marketing dla budowlanki jest najbardziej opłacalny? Jaki marketing dla budowlanki jest najbardziej opłacalny?

Małe firmy poszukują i skutecznie odnajdują klientów w Internecie. Przedstawiamy historie tych, które zarobiły na pozycjonowaniu strony internetowej w Google.

Małe firmy poszukują i skutecznie odnajdują klientów w Internecie. Przedstawiamy historie tych, które zarobiły na pozycjonowaniu strony internetowej w Google.

dr Michał Michałkiewicz, mgr inż. Karolina Popłonek Mikrobiologiczna jakość powietrza w hali kortów tenisowych

Mikrobiologiczna jakość powietrza w hali kortów tenisowych Mikrobiologiczna jakość powietrza w hali kortów tenisowych

Powietrze w obiektach sportowych powinno mieć jakość pozwalającą na podejmowanie dużego wysiłku fizycznego. Nadmiernemu stężeniu dwutlenku węgla oraz tworzeniu się bioaerozolu z bakteriami i grzybami mikroskopowymi...

Powietrze w obiektach sportowych powinno mieć jakość pozwalającą na podejmowanie dużego wysiłku fizycznego. Nadmiernemu stężeniu dwutlenku węgla oraz tworzeniu się bioaerozolu z bakteriami i grzybami mikroskopowymi zapobiega wymiana powietrza, a urządzenia i instalacje wentylacyjne należy systematycznie czyścić. Ma to szczególne znaczenie w sezonie zimowym.

mgr inż. Karol Kuczyński, mgr inż. Katarzyna Rybka Klimatyzacja precyzyjna

Klimatyzacja precyzyjna Klimatyzacja precyzyjna

Utrzymanie właściwych warunków mikroklimatu w pomieszczeniach, w których znajdują się wyjątkowo wrażliwe na zmiany temperatury urządzenia elektroniczne, należy do podstawowych zadań klimatyzacji precyzyjnej....

Utrzymanie właściwych warunków mikroklimatu w pomieszczeniach, w których znajdują się wyjątkowo wrażliwe na zmiany temperatury urządzenia elektroniczne, należy do podstawowych zadań klimatyzacji precyzyjnej. Jest ona stosowana przede wszystkim w serwerowniach, pomieszczeniach, w których gromadzone są bazy danych, oraz centralach telekomunikacyjnych, a także laboratoriach.

dr inż. Michał Szymański, dr inż. Łukasz Amanowicz, dr inż. Katarzyna Ratajczak, dr inż. Radosław Górzeński Instalacje HVAC laboratoriów chemicznych – wyposażenie techniczne. Wentylacja technologiczna

Instalacje HVAC laboratoriów chemicznych – wyposażenie techniczne. Wentylacja technologiczna Instalacje HVAC laboratoriów chemicznych – wyposażenie techniczne. Wentylacja technologiczna

W poprzednim artykule ("Rynek Instalacyjny" nr 11/2015) omówiono elementy technicznego wyposażenia pomieszczeń laboratoriów chemicznych z punktu widzenia wentylacji ogólnej i jej współpracy z wentylacją...

W poprzednim artykule ("Rynek Instalacyjny" nr 11/2015) omówiono elementy technicznego wyposażenia pomieszczeń laboratoriów chemicznych z punktu widzenia wentylacji ogólnej i jej współpracy z wentylacją technologiczną. Poniżej przedstawione zostały elementy związane z wentylacją technologiczną, takie jak digestoria, filtry/skrubery, ssawki, okapy oraz szafy wentylowane.

Uniwersal, mgr inż. Krzysztof Nowak Szukanie maksymalnej efektywności wywietrzników grawitacyjnych Zefir-150

Szukanie maksymalnej efektywności wywietrzników grawitacyjnych Zefir-150 Szukanie maksymalnej efektywności wywietrzników grawitacyjnych Zefir-150

Wymagania stawiane przez współczesny świat techniki nie pozwalają spocząć na laurach. Również ambitny projektant urządzeń wentylacyjnych ciągle poszukuje nowych rozwiązań, które wdrożone w nowy wyrób lub...

Wymagania stawiane przez współczesny świat techniki nie pozwalają spocząć na laurach. Również ambitny projektant urządzeń wentylacyjnych ciągle poszukuje nowych rozwiązań, które wdrożone w nowy wyrób lub już istniejący ale będący na etapie modyfikowania , pozwoli postawić go na wyższym poziomie jakości i zwiększy efektywność jego działania.

dr inż. Magorzata Basińska, dr Michał Michałkiewicz Zanieczyszczenia powietrza i ich wpływ na zdrowie człowieka

Zanieczyszczenia powietrza i ich wpływ na zdrowie człowieka Zanieczyszczenia powietrza i ich wpływ na zdrowie człowieka

Zagadnienia w artykule dotyczą takich spraw jak: charakterystyka powietrza (jego jakość, udział składników gazowych, określenie zanieczyszczeń naturalnych i antropogenicznych), zanieczyszczenia pyłowe...

Zagadnienia w artykule dotyczą takich spraw jak: charakterystyka powietrza (jego jakość, udział składników gazowych, określenie zanieczyszczeń naturalnych i antropogenicznych), zanieczyszczenia pyłowe i mikrobiologiczne oraz ich wpływ na zdrowie człowieka, wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka, a także tzw. syndromy chorego budynku (SBS) w budynkach mieszkalnych, biurowych, czy szkolnych.

dr inż. Jarosław Müller, mgr inż. Edyta Ciesielska Porównanie systemów klimatyzacji obiektu biurowego wyposażonego w dwa typy okien

Porównanie systemów klimatyzacji obiektu biurowego wyposażonego w dwa typy okien Porównanie systemów klimatyzacji obiektu biurowego wyposażonego w dwa typy okien

Okna przeciwsłoneczne redukują ilość energii słonecznej wpadającej do przeszklonych pomieszczeń w stopniu umożliwiającym projektowanie mniej obciążonych układów chłodzących. W analizowanym budynku redukcja...

Okna przeciwsłoneczne redukują ilość energii słonecznej wpadającej do przeszklonych pomieszczeń w stopniu umożliwiającym projektowanie mniej obciążonych układów chłodzących. W analizowanym budynku redukcja kosztów eksploatacyjnych jest na tyle znacząca, że dodatkowe nakłady inwestycyjne na okna przeciwsłoneczne zwracają się po około 3 latach eksploatacji.

dr inż. Maria Kostka Wymagania ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych

Wymagania ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych Wymagania ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych

Nowe wymagania dla urządzeń wentylacyjnych w zakresie oszczędności energii warunkują wprowadzenie ich do obrotu i dopuszczenie do użytku. Zmiany wprowadzane są dwuetapowo – od początku 2016 i 2018 r. Nowe...

Nowe wymagania dla urządzeń wentylacyjnych w zakresie oszczędności energii warunkują wprowadzenie ich do obrotu i dopuszczenie do użytku. Zmiany wprowadzane są dwuetapowo – od początku 2016 i 2018 r. Nowe wymogi zobowiązują producentów do podawania informacji istotnych z punktu widzenia późniejszej eksploatacji. Dane te umożliwiają porównywanie urządzeń. Rzeczywiste koszty eksploatacji instalacji zależą jednak od wielu parametrów, z których część ustalana jest indywidualnie dla danego systemu na...

dr inż. Anna Charkowska, mgr inż. Andrzej Różycki, mgr inż. Radosław Lenarski Projekt wytycznych projektowania, wykonania, odbiorów i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji obiektów służby zdrowia – cz. 2

Projekt wytycznych projektowania, wykonania, odbiorów i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji obiektów służby zdrowia – cz. 2 Projekt wytycznych projektowania, wykonania, odbiorów i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji obiektów służby zdrowia – cz. 2

W pierwszej części artykułu (Rynek Instalacyjny 7–8/2016) omówiono założenia dla klasyfikacji pomieszczeń przyjętej w projekcie „Wytycznych…” oraz opisano wymagania względem czystości powietrza w pomieszczeniach...

W pierwszej części artykułu (Rynek Instalacyjny 7–8/2016) omówiono założenia dla klasyfikacji pomieszczeń przyjętej w projekcie „Wytycznych…” oraz opisano wymagania względem czystości powietrza w pomieszczeniach poszczególnych klas. Poniżej scharakteryzowano zagadnienia dotyczące procesu inwestycyjnego, odbiorowego oraz eksploatacyjnego.

dr inż. Magorzata Basińska, dr Michał Michałkiewicz, dr inż. Radosław Górzeński Stan systemu wentylacyjnego w budynku edukacyjnym i jego wpływ na jakość powietrza – analiza przypadku

Stan systemu wentylacyjnego w budynku edukacyjnym i jego wpływ na jakość powietrza – analiza przypadku Stan systemu wentylacyjnego w budynku edukacyjnym i jego wpływ na jakość powietrza – analiza przypadku

W analizowanym obiekcie pomimo modernizacji instalacja wentylacji naturalnej nie spełniła swojej funkcji. Poprawa układu wywiewnego bez prawidłowego doprowadzenia odpowiedniej ilości świeżego powietrza...

W analizowanym obiekcie pomimo modernizacji instalacja wentylacji naturalnej nie spełniła swojej funkcji. Poprawa układu wywiewnego bez prawidłowego doprowadzenia odpowiedniej ilości świeżego powietrza zewnętrznego nie skutkuje polepszeniem jakości powietrza wewnętrznego. W obiektach szkolnych o zakresie prac modernizacyjnych decydują często ograniczone środki inwestycyjne, a w trakcie eksploatacji wentylacja pomieszczeń jest nierzadko świadomie ograniczana w celu obniżenia kosztów ogrzewania budynku.

Bartłomiej Adamski Wymiarowanie instalacji do odzysku ciepła przegrzania i skraplania ze sprężarkowych agregatów chłodniczych

Wymiarowanie instalacji do odzysku ciepła przegrzania i skraplania ze sprężarkowych agregatów chłodniczych Wymiarowanie instalacji do odzysku ciepła przegrzania i skraplania ze sprężarkowych agregatów chłodniczych

Wymiarowanie instalacji do odzysku ciepła przegrzania i skraplania ze sprężarkowych agregatów chłodniczych, Bartłomiej Adamski

Wymiarowanie instalacji do odzysku ciepła przegrzania i skraplania ze sprężarkowych agregatów chłodniczych, Bartłomiej Adamski

dr inż. Kazimierz Wojtas Wymagania i zasady nowej klasyfikacji filtrów w systemach wentylacji budynków

Wymagania i zasady nowej klasyfikacji filtrów w systemach wentylacji budynków Wymagania i zasady nowej klasyfikacji filtrów w systemach wentylacji budynków

Z punktu widzenia energii i kosztów filtracja powietrza jest w wentylacji zjawiskiem niekorzystnym, gdyż każdy, szczególnie zabrudzony filtr generuje zwiększone zużycie energii oraz zwiększa koszty inwestycyjne...

Z punktu widzenia energii i kosztów filtracja powietrza jest w wentylacji zjawiskiem niekorzystnym, gdyż każdy, szczególnie zabrudzony filtr generuje zwiększone zużycie energii oraz zwiększa koszty inwestycyjne i eksploatacyjne. Jest to konsekwencją konieczności zastosowania wentylacji mechanicznej, której rozwój wspierany jest przez budownictwo energooszczędne, przede wszystkim potrzebę hermetyzacji budynków i kontrolowania wentylacji z odzyskiem ciepła.

dr inż. Kazimierz Wojtas Konsekwencje wprowadzenia nowej klasyfikacji filtrów dla wentylacji wg normy EN-ISO 16890

Konsekwencje wprowadzenia nowej klasyfikacji filtrów dla wentylacji wg normy EN-ISO 16890 Konsekwencje wprowadzenia nowej klasyfikacji filtrów dla wentylacji wg normy EN-ISO 16890

Nowa norma EN-ISO 16890 wprowadza m.in. 30 klas filtrów w miejsce obecnych 5 i zmienia zasady ich doboru w systemach wentylacji mechanicznej. Nie ma niestety prostej metody przeliczania dotychczasowych...

Nowa norma EN-ISO 16890 wprowadza m.in. 30 klas filtrów w miejsce obecnych 5 i zmienia zasady ich doboru w systemach wentylacji mechanicznej. Nie ma niestety prostej metody przeliczania dotychczasowych klas na nowe. Z tego powodu przed producentami urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych stoi m.in. zadanie sformułowania całkowicie nowych wymagań w zakresie ochrony powierzchni wymienników ciepła przed ich zanieczyszczeniem w trakcie eksploatacji. W artykule zawarto propozycję prostego wskaźnika...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.