RynekInstalacyjny.pl

Metody czyszczenia instalacji klimatyzacyjnych (cz. 1)

Czyszczenie kanału klimatyzacyjnego
www.ventmax.pl
 

Czyszczenie kanału klimatyzacyjnego


www.ventmax.pl


 

Po przeprowadzeniu kontroli stanu higienicznego instalacji wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej i stwierdzeniu konieczności czyszczenia instalacji, całej lub jej fragmentów (odpowiednie procedury zostały omówione w artykułach zamieszczonych w „Rynku Instalacyjnym” nr 7–8 i 9/2009), wybrać należy odpowiedni sposób usunięcia zanieczyszczeń z wewnętrznych powierzchni przewodów wentylacyjnych i z powierzchni urządzeń przygotowujących oraz transportujących powietrze wentylacyjne. W artykule przedstawiono zalecenia dotyczące czyszczenia instalacji zawarte w wersji roboczej normy europejskiej prEN 15780:2008 i amerykańskim standardzie ARC 2006 oraz pokrótce omówiono stosowane obecnie metody czyszczenia.

Zobacz także

PRO-VENT SYSTEMY WENTYLACYJNE Komfortowa wentylacja dla budynku z czystym powietrzem

Komfortowa wentylacja dla budynku z czystym powietrzem Komfortowa wentylacja dla budynku z czystym powietrzem

Komfortowa wentylacja pozwala ograniczyć koszty ogrzewania, a latem naturalnie i zdrowo schłodzić powietrze. Co więcej, pomaga zapobiegać uczuciu duszności w okresie upałów, a zimą dowilżać suche powietrze...

Komfortowa wentylacja pozwala ograniczyć koszty ogrzewania, a latem naturalnie i zdrowo schłodzić powietrze. Co więcej, pomaga zapobiegać uczuciu duszności w okresie upałów, a zimą dowilżać suche powietrze w budynku. Dobrze, jeśli działa także prozdrowotnie, redukując stężenie bakterii i grzybów w powietrzu wentylacyjnym.

Wilo Polska Sp. z o.o. Oferta dla chłodnictwa

Oferta dla chłodnictwa Oferta dla chłodnictwa

Oferta Wilo dla chłodnictwa to nie tylko popularne, wysokosprawne pompy bezdławnicowe, które mogą również pracować z mieszaniną woda-glikol w stężeniu do 50%, ale także cała gama pomp, które doskonale...

Oferta Wilo dla chłodnictwa to nie tylko popularne, wysokosprawne pompy bezdławnicowe, które mogą również pracować z mieszaniną woda-glikol w stężeniu do 50%, ale także cała gama pomp, które doskonale sprawdzają się w obiegach chłodniczych pierwotnych i wtórnych wodnych i wodno-glikolowych. Coraz częściej w w/w układach stosuje się również jako medium mrówczan potasu, który przy pewnych zastrzeżeniach może być przetłaczany za pomocą pomp Wilo.

Energoterm Generatory jonów ujemnych w instalacjach wentylacyjnych

Generatory jonów ujemnych w instalacjach wentylacyjnych Generatory jonów ujemnych w instalacjach wentylacyjnych

Jesteśmy firmą zajmującą się prefabrykacją oraz montażem instalacji wentylacyjnych. Nasze wieloletnie doświadczenie w realizacjach wielu projektów skłania nas do szukania nowych rozwiązań w dziedzinie...

Jesteśmy firmą zajmującą się prefabrykacją oraz montażem instalacji wentylacyjnych. Nasze wieloletnie doświadczenie w realizacjach wielu projektów skłania nas do szukania nowych rozwiązań w dziedzinie wentylacji. Wychodząc naprzeciw polepszaniu warunków bytowych ludzi przebywających w pomieszczeniach z wentylacją i rekuperacją, wprowadziliśmy w tych instalacjach montaż generatorów emitujących jony ujemne nazywane aerojonami.

Wybór metody czyszczenia zgodnie z prEN 15780: 2008

Najogólniej rozróżnić można metody czyszczenia suche i mokre.Sposoby suchego czyszczenia instalacji podane w normie prEN 15780:2008 (E) [7] jako przykładowe (autorzy normy w taki właśnie sposób rozpoczynają wymienianie metod czyszczenia, zapewne chcąc w ten sposób zostawić „furtkę” dla innych, obecnie niestosowanych metod) to:

  • usuwanie zanieczyszczeń w wyniku wytworzenia podciśnienia (vacuum cleaning),
  • czyszczenie z wykorzystaniem powietrza sprężonego,
  • czyszczenie za pomocą szczotek.

Odrywaniu warstwy zanieczyszczeń za pomocą powietrza sprężonego lub szczotkowania towarzyszy wymuszony przepływ powietrza wewnątrz instalacji, przenoszący uwolnione zanieczyszczenia do urządzenia, w którym pył może być zatrzymany bezpiecznie dla środowiska otaczającego i dla wykonujących te czynności pracowników (np. zespoły wyciągowo-filtracyjne).Przykładowe metody czyszczenia instalacji „na mokro” to zastosowanie:

  • pary wodnej,
  • środków chemicznych,
  • dezynfekcji.

Zazwyczaj metody suche są wystarczające dla systemów nawiewu powietrza i w większości przypadków dla sieci wywiewnych.

Metody mokre (lub kombinacja metody mokrej i suchej) mogą być potrzebne podczas czyszczenia instalacji wyciągowych z profesjonalnych kuchni oraz instalacji, w których powietrze usuwane zawiera dym, tłuszcz oraz podobne zanieczyszczenia. Tam, gdzie system został zaprojektowany pod kątem czyszczenia na mokro, należy zwrócić uwagę na warunki i ograniczenia wynikającego z przyjętej metody. Przykładowo, metodę mokrą można stosować jedynie w wypadku przewodów o wystarczającej szczelności, gładkiej powierzchni wewnętrznej i odpowiednim nachyleniu oraz wyposażonych w system odwadniający służący do odprowadzenia cieczy wraz z uwolnionymi zanieczyszczeniami [7].

Niezależnie od wybranej metody czyszczenia w przewodach należy przewidzieć wystarczającą liczbę otworów wyczystnych. Ze szczególną uwagą należy rozpatrzyć dostęp do zainstalowanych w przewodach „przeszkód”, które mogą skomplikować proces czyszczenia, takich jak przepustnice, nagrzewnice kanałowe i tłumiki hałasu. W wielu przypadkach niezbędne będą dodatkowe otwory przed i za takimi urządzeniami, ułatwiające ostrożne ich czyszczenie. Wymagania dotyczące lokalizacji i odległości pomiędzy otworami zapisane zostały w normach EN 12097 i EN 13779 (w Polsce wymagania te, opracowane na podstawie wymienionych norm europejskich, zamieszczono w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”[8], a wymienione normy są obecnie, po przetłumaczeniu, normami polskimi o numerach: PN-EN 12097:2007 [5] i PN-EN 13779:2008 [6]).

Czyszczenie przewodów powinno odbywać się zgodnie z kierunkiem przepływu powietrza podczas normalnej pracy instalacji. Elementy wyposażenia instalacji zamontowane w przewodach wentylacyjnych, np. łuki, kolanka lub przepustnice, powinny być czyszczone z obydwu stron. Wynika to z konieczności ich dokładnego oczyszczenia, oczywiście z zachowaniem koniecznej ostrożności, bez spowodowania uszkodzeń.Po zakończonym czyszczeniu niezbędna jest kontrola oceniająca skuteczność wykonanych czynności (zazwyczaj wystarcza metoda wizualna) oraz kontrola poprawności działania instalacji i jej regulacja, jeśli okaże się niezbędna. Jeśli metoda wizualna kontroli nie jest w danym przypadku wystarczająca, ocena czystości może być przeprowadzona z wykorzystaniem obiektywnych pomiarów ilościowych [7]. Kontrola powinna być przeprowadzona we wszystkich czyszczonych częściach instalacji. Niezbędne jest wykonanie raportu po przeprowadzeniu czyszczenia.

W tabeli 1 i 2, na podstawie informacji zawartych w Załączniku B do omawianej propozycji normy europejskiej, zamieszczono przykładowy plan czyszczenia centrali wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej albo innej jednostki uzdatniającej powietrze oraz sieci przewodów wentylacyjnych wraz z nawiewnikami i wywiewnikami. Został on opracowany w oparciu o normę hiszpańską UNE 100012 Higienización de sistemas de climatización z 2005 r. (Cleaning of Ventilation and Air Conditioning Systems). Proponowane rozwiązanie dotyczy tylko suchych zanieczyszczeń. Wymienione metody nie powinny być stosowane w zatłuszczonych przewodach w kuchniach.

Przykładowy plan czyszczenia centrali wentylacyjnej

Tabela 1. Przykładowy plan czyszczenia centrali wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej albo innej jednostki uzdatniającej powietrze zamieszczony w propozycji normy prEN 15780 [7]


 

Plan czyszczenia sieci przewodów wentylacyjnych wraz z nawiewnikami

Tabela 2. Przykładowy plan czyszczenia sieci przewodów wentylacyjnych wraz z nawiewnikami i wywiewnikami zamieszczony w propozycji normy prEN 15780 [7]

Czyszczone wyposażenie instalacji

Zgodnie z zapisami zawartymi w normie ARC 2006 [1] kontroli czystości podlegają centrale, przewody nawiewne, wywiewne oraz recyrkulacyjne. Podczas kontroli stanu czystości instalacji sprawdza się czystość centrali oraz reprezentacyjnych obszarów instalacji. W centrali klimatyzacyjnej lub innej jednostce uzdatniającej powietrze należy poddać kontroli, a po stwierdzeniu nadmiernego zabrudzenia – jeśli jest to możliwe – oczyścić wszystkie znajdujące się w niej elementy, uwzględniając:

  • filtry powietrza,
  • obejścia powietrza,
  • nagrzewnice i chłodnice,
  • zbiornik kondensatu,
  • przewody odprowadzające kondensat,
  • systemy nawilżania,
  • izolację akustyczną,
  • tłumiki hałasu,
  • wentylator,
  • obudowę wentylatora (sekcję wentylatorową),
  • przepustnice,
  • uszczelki w drzwiczkach central,
  • ogólnie szczelność centrali.

Zgodnie z zaleceniami amerykańskiego stowarzyszenia NADCA [1] w instalacji bezwzględnie należy:

  • przewody wentylacyjne,
  • wymienniki ciepła,
  • tace ociekowe,
  • nawiewniki i wywiewniki,
  • plenum powietrzne,
  • silniki wentylatorów oraz sekcję wentylatorową,
  • filtry powietrza (wymienić na nowe lub czyścić, gdy jest to dopuszczone przez producenta),
  • urządzenia oczyszczające powietrze (inne niż filtry).

Metody czyszczenia wyposażenia instalacji

Podstawowe założenia

Poniżej przedstawiono najważniejsze zalecenia zawarte w standardzie ARC 2006 dotyczące czyszczenia wyposażenia instalacji. Zgodnie z tą normą należy zastosować taką metodę czyszczenia wyposażenia i urządzeń uzdatniających powietrze, aby pozytywnie przeszły one wizualny test czystości [1].

W standardzie ARC 2006 zaleca się, aby wewnętrzne powierzchnie jednostki uzdatniającej powietrze, tace ociekowe i zbiorniki kondensatu czyścić za pomocą mechanicznego szczotkowania „na mokro”. System odwadniający o wystarczającej pojemności powinien zostać przetestowany przed rozpoczęciem czyszczenia „na mokro”. Wszystkie urządzenia zainstalowane w centrali, takie jak wymienniki ciepła, wirnik wentylatora, sekcja wentylatorowa, oraz związane z nimi elementy muszą być czyszczone.

Podczas czyszczenia „na mokro” należy zwrócić uwagę, aby materiały izolacyjne, filtracyjne, tłumiki hałasu oraz inne materiały porowate nie zostały zawilgocone. W przypadku wymienników ciepła, przepustnic, sekcji wentylatorowej, tac ociekowych najprawdopodobniej konieczne będzie parokrotne czyszczenie (szczególnie gdy jego celem jest usunięcie grzybów pleśniowych).

Do miejsc, które na ogół wymagają czyszczenia, należą: przepustnice, obudowa wentylatora, plenum (wyjąwszy strop nawiewny oraz otwarte plenum wywiewne), przekładnie śrubowe, łopatki wirników, szyby wentylacyjne, kierownice i przepustnice. Szczególnie zaleca się, aby wszystkie widocznie osady i zanieczyszczenia zostały usunięte z zastosowaniem procedur zamieszczonych w omawianym standardzie.

Czyszczenie powierzchni nagrzewnic i chłodnic

W standardzie ACR 2006 [1] zaleca się, by czyścić wymienniki ciepła wtedy, gdy spadek ciśnienia statycznego mierzony za i przed takim urządzeniem wzrośnie o 10% w stosunku do wartości nominalnej. Jednakże podobne wyniki pomiaru można uzyskać na skutek wystąpienia innych czynników niż zanieczyszczenie, takich jak np. nieszczelności i związane z tym przecieki powietrza, uszkodzenie łopatek wirnika, trwałe zablokowanie wymienników (których całkowite oczyszczenie nie jest możliwe), wpływających na spadek ciśnienia statycznego oraz późniejszą pracę systemu klimatyzacyjnego.

W omawianej normie z dużym naciskiem zaleca się, aby wszystkie części każdego wymiennika zostały starannie oczyszczone. Obie strony wymienników, od strony powietrza napływającego i wypływającego, muszą być dostępne do czyszczenia. Jeśli przewidziano w centrali ograniczony dostęp do wymienników, w trakcie czyszczenia konieczne będzie ich wyjęcie i/lub wymiana.W standardzie zdefiniowano i opisano dwie metody czyszczenia wymienników ciepła:

  • I metoda – stosowana do usuwania luźno osadzonego pyłu lub innych stałych zanieczyszczeń osadzonych na powierzchniach wymienników,
  • II metoda – stosowana do usuwania przywartych cząstek zanieczyszczeń na całej powierzchni wymienników, tacy ociekowej i przewodu spustowego; metodę II wykorzystuje się po usunięciu nieprzyklejonych zanieczyszczeń za pomocą metody I.

W trakcie stosowania I metody czyszczenia wymiennika możliwe jest wykorzystanie licznych rozwiązań, wśród których można wymienić [1]:

  • odkurzanie powierzchni wymiennika z zastosowaniem urządzenia podciśnieniowego zawierającego wysokoskuteczny filtr z grupy filtrów HEPA, wytwarzającego minimalne pod- ciśnienie o wartości około 10 kPa (dokładnie: 40 cali H2O),
  • podczas stosowania do usuwania zanieczyszczeń urządzenia podciśnieniowego może być konieczne wykorzystanie szczotek,
  • szczotki mogą być używane do wyczyszczenia wolnych przestrzeni pomiędzy lamelami wymienników, oczywiście w taki sposób, aby nie spowodować ich uszkodzenia,
  • pistolety ze sprężonym powietrzem można wykorzystywać do usunięcia (przemieszczenia) zanieczyszczeń znajdujących się pomiędzy elementami wymiennika, bez jego zniszczenia,
  • stosowanie specjalnych przyrządów (tzw. grzebieni) do prawidłowego ustawienia (wyprostowania) lameli wymienników po wstępnym czyszczeniu.

W trakcie stosowania II metody czyszczenia można wykorzystać następujące rozwiązania:

  • wszystkie procedury czyszczenia podane w metodzie I,
  • zastosowanie środków przeznaczonych do czyszczenia wymienników (muszą odpowiadać wymaganiom przedstawionym przez producenta),
  • zastosowanie zasilanego elektrycznie urządzenia czyszczącego z wykorzystaniem środków chemicznych,
  • mycie wodą wodociągową pod normalnym ciśnieniem,
  • zastosowanie urządzeń do mycia wodą pod ciśnieniem,
  • czyszczenie gorącą wodą lub parą wodną,
  • zastosowanie czyszczącego na mokro urządzenia podciśnieniowego (odkurzacza) z filtrem HEPA,
  • podczas czyszczenia chemicznego zastosowanie tymczasowego systemu odprowadzenia cieczy o odpowiedniej efektywności wychwycenia i odprowadzenia ścieków powstałych podczas czyszczenia,
  • wykonanie tymczasowych osłon ochronnych w celu zabezpieczenia materiałów izolacyjnych i innych materiałów porowatych przed zawilgoceniem i/lub kontaktem ze środkami chemicznymi. Żaden materiał porowaty znajdujący się w pobliżu czyszczonego wymiennika ciepła nie może zostać nasycony cieczą, chemikaliami lub wodą,
  • taca ociekowa i przewód spustowy muszą być czyszczone, odświeżone i dokładnie opłukane,
  • wszystkie metody czyszczenia oraz stosowane produkty muszą być przetestowane w celu stwierdzenia, czy nie spowodują uszkodzenia lub erozji powierzchni wymienników oraz lamel; muszą też odpowiadać wymaganiom przedstawionym przez producentów wymienników. W celu ograniczenia możliwości spowodowania uszkodzeń zaleca się, aby do czyszczenia wymienników stosować środki o neutralnym pH. Zaleca się także, aby wymienniki były gruntownie opłukane czystą wodą w celu usunięcia pozostałych na ich powierzchni cząstek środków czyszczących.

Zalecenia producentów

Poniżej przedstawiono przykładowe zalecenia producenta urządzeń wentylacyjnych dotyczące czyszczenia urządzeń uzdatniających i wprawiających w ruch powietrze w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych [2].

Wentylator. Ogólny stan wentylatora należy kontrolować co 6 miesięcy, natomiast wyważenie wirnika nie rzadziej niż raz do roku. W przypadku gdy przetłaczane powietrze jest zanieczyszczone (kurz, mgła olejowa itp.), częstotliwość kontroli musi być odpowiednio większa. W razie zabrudzenia wirnik należy wyczyścić.

Silnik. Mimo tego, że silniki elektryczne są w zasadzie bezobsługowe, ich regularna kontrola jest jednak wymagana. Pozwala to rozpoznać z wyprzedzeniem ewentualne usterki i zapobiec awariom. Silnik należy regularnie czyścić, gdyż zabrudzenie obudowy utrudnia jego chłodzenie, co może prowadzić do uszkodzenia uzwojenia.

Przekładnia pasowa – pasy. W przypadku zabrudzenia pasów można je czyścić mieszanką glicerynowo-spirytusową w stosunku 1:10, jednak bez użycia ostrych przedmiotów.Nagrzewnice wodne. Stan zabrudzenia nagrzewnicy należy kontrolować raz na kwartał. W razie potrzeby nagrzewnicę należy wyczyścić za pomocą sprężonego powietrza (kierując jego strumień przeciwnie do normalnego kierunku przepływu powietrza i równolegle do lamel), odkurzaczem z miękką ssawką lub wodą z detergentem. Dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie detergentów niepowodujących korozji miedzi i aluminium.

Chłodnice. Częstotliwość i zakres kontroli oraz sposoby czyszczenia są analogiczne jak dla nagrzewnic, jednak temperatura wody stosowanej do czyszczenia chłodnic freonowych nie może przekraczać 40°C. Należy skontrolować m.in.:

  • czy syfon jest drożny i zalany wodą,
  • czy w wannie na kondensat nie ma zanieczyszczeń,
  • stan zabrudzenia odkraplacza.

Nagrzewnice elektryczne. Częstotliwość kontroli i czyszczenia nagrzewnic elektrycznych jest analogiczna jak w przypadku nagrzewnic wodnych. Czynności te można wykonywać jedynie po odłączeniu zasilania i sterowania od nagrzewnicy. Do czyszczenia można używać sprężone powietrze lub odkurzacz.

Wymiennik rotacyjny. Stan zabrudzenia koła rotacyjnego wymiennika należy kontrolować przynajmniej dwa razy w roku. W razie potrzeby wymiennik można czyścić takimi samymi metodami jak nagrzewnice i chłodnice. W czasie kontroli należy również sprawdzić stan i napięcie paska klinowego.

Wymiennik krzyżowy. Stan wymiennika należy kontrolować raz na pół roku. W razie potrzeby wymiennik należy wyczyścić sprężonym powietrzem lub za pomocą odkurzacza. Należy również m.in. skontrolować stan zabrudzenia wanny na kondensat i odkraplacza oraz sprawdzić, czy syfon wodny jest drożny i zalany wodą.Wymiennik glikolowy. Podobnie jak w przypadku nagrzewnic i chłodnic raz na kwartał należy skontrolować stan zabrudzenia wymienników, wanny na kondensat i odkraplacza oraz sprawdzić, czy syfon wodny jest drożny i zalany wodą.

Filtry działkowe i kieszeniowe. Stan zabrudzenia filtrów kontroluje się poprzez pomiar oporu przepływu powietrza. Wkłady filtracyjne należy wymienić, gdy przekroczony został podany przez producenta końcowy spadek ciśnienia. W przypadku filtrów wyposażonych w presostaty konieczność ich wymiany będzie sygnalizowana przez układ automatyki. W przypadku filtrów bez presostatów ich stan należy kontrolować z częstotliwością zależną od zabrudzenia powietrza atmosferycznego, jednak nie rzadziej niż raz na miesiąc. W trakcie kontroli należy sprawdzić, czy któryś z wkładów filtracyjnych nie został rozerwany (np. z powodu nadmiernego zabrudzenia). W razie rozerwania filtra presostat lub manometr mogą nie wykazać przekroczenia dopuszczalnego spadku ciśnienia.Tłumik akustyczny. Kulisy tłumika nie wymagają obsługi eksploatacyjnej. Jedynie w trakcie ogólnego przeglądu okresowego należy sprawdzić ich stan zabrudzenia i w razie potrzeby wyczyścić. Tłumiki można czyścić na sucho, zwracając jednak szczególną uwagę, aby nie uszkodzić powłoki ochronnej materiału wypełniającego kulisy.

Przepustnice. Zasadniczo nie wymagają obsługi. W czasie ogólnego przeglądu okresowego należy jedynie sprawdzić, czy istnieje możliwość ich swobodnego obrotu w pełnym zakresie. W razie potrzeby przepustnice należy wyczyścić.

Czerpnie powietrza zewnętrznego. Stan zabrudzenia czerpni należy kontrolować raz na miesiąc. W trakcie kontroli należy usunąć zanieczyszczenia, takie jak liście, papier, szmaty itp.

Literatura

 1. 1. ARC 2006 Assessment, Cleaning and Restoration of HVAC Systems, Standard the National Air Duct Cleaners Association, Waszyngton, NADCA 2006.
 2. Centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne AF. Dokumentacja techniczno-ruchowa, katalog firmy Frapol, luty 2008, http://www.frapol.com.pl/instrukcje/caf.pdf.
 3. http://www.easyspares.co.uk.
 4. http://www.jcwhitney.com.
 5. PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania dotyczące elementów składowych sieci przewodów ułatwiających konserwację sieci przewodów.
 6. PN-EN 13779:2008 Wentylacja budynków niemieszkalnych – Wymagania dotyczące właściwości instalacji wentylacji i klimatyzacji.
 7. prEN 15780: 2008 (E) Ventilation for buildings – Ductwork – Cleanliness of ventilation systems.
 8. Pykacz S., Buczyńska-Tytz E., Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych, Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 5, COBRTI INSTAL, Warszawa 2002.

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Katarzyna Rybka Wentylacja na żądanie sterowana stężeniem CO2 w pomieszczeniach

Wentylacja na żądanie sterowana stężeniem CO2 w pomieszczeniach Wentylacja na żądanie sterowana stężeniem CO2 w pomieszczeniach

Nowoczesne systemy regulacji strumienia powietrza umożliwiają oszczędność energii przy jednoczesnym zapewnieniu komfortu użytkownikom. Wykorzystanie do sterowania wentylacją czujników zamontowanych w pomieszczeniach...

Nowoczesne systemy regulacji strumienia powietrza umożliwiają oszczędność energii przy jednoczesnym zapewnieniu komfortu użytkownikom. Wykorzystanie do sterowania wentylacją czujników zamontowanych w pomieszczeniach sprawia, że instalacja pracuje tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

mgr inż. Krzysztof Kaiser Wentylacja pomieszczeń centralnej sprężarkowni i centralnej próżni

Wentylacja pomieszczeń centralnej sprężarkowni i centralnej próżni Wentylacja pomieszczeń centralnej sprężarkowni i centralnej próżni

Pomieszczenia, w których montowane są sprężarki wchodzące w skład instalacji sprężonego powietrza i agregaty pomp próżniowych, wymagają odpowiedniej wentylacji i chłodzenia, a także czystości powietrza....

Pomieszczenia, w których montowane są sprężarki wchodzące w skład instalacji sprężonego powietrza i agregaty pomp próżniowych, wymagają odpowiedniej wentylacji i chłodzenia, a także czystości powietrza. Ma to istotny wpływ na eksploatację tych urządzeń – nieprawidłowa wentylacja grozi bowiem ich przegrzewaniem się i awarią.

dr inż., arch. Karolina Kurtz-Orecka, dr inż. Agata Siwińska Nowa charakterystyka energetyczna – przewodnik po normach | cz. 1. Straty ciepła przez przenikanie i wentylację

Nowa charakterystyka energetyczna – przewodnik po normach | cz. 1. Straty ciepła przez przenikanie i wentylację Nowa charakterystyka energetyczna – przewodnik po normach | cz. 1. Straty ciepła przez przenikanie i wentylację

W artykule poruszono problem zakresu stosowalności norm do obliczeń związanych z bilansowaniem energetycznym budynku na potrzeby sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej według nowej metodyki.

W artykule poruszono problem zakresu stosowalności norm do obliczeń związanych z bilansowaniem energetycznym budynku na potrzeby sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej według nowej metodyki.

mgr inż. Krzysztof Kaiser Izolatki na oddziałach dziecięcych – wymagania

Izolatki na oddziałach dziecięcych – wymagania Izolatki na oddziałach dziecięcych – wymagania

W artykule przedstawiono i omówiono wymagania stawiane izolatkom, dotyczące m.in. wentylacji oraz wyposażenia.

W artykule przedstawiono i omówiono wymagania stawiane izolatkom, dotyczące m.in. wentylacji oraz wyposażenia.

dr inż. Maciej Besler, dr inż. Wojciech Cepiński, dr inż. Michał Fijewski Uzdatnianie powietrza w wymienniku gruntowym dla pomieszczeń o różnych wymaganiach

Uzdatnianie powietrza w wymienniku gruntowym dla pomieszczeń o różnych wymaganiach Uzdatnianie powietrza w wymienniku gruntowym dla pomieszczeń o różnych wymaganiach

O konieczności oszczędzania energii pierwotnej w instalacjach wentylacyjnych przekonana jest coraz większa rzesza użytkowników budynków. W związku z tym rozwiązania ograniczające zapotrzebowanie na energię...

O konieczności oszczędzania energii pierwotnej w instalacjach wentylacyjnych przekonana jest coraz większa rzesza użytkowników budynków. W związku z tym rozwiązania ograniczające zapotrzebowanie na energię stosowane są coraz powszechniej. Zastosowania wymienników odzyskujących ciepło i chłód wymagają także obowiązujące przepisy.

dr inż. Szymon Firląg, mgr inż. Artur Miszczuk Szczelność powietrzna budynków energooszczędnych a instalacje

Szczelność powietrzna budynków energooszczędnych a instalacje Szczelność powietrzna budynków energooszczędnych a instalacje

Osiągnięcie standardu budynku energooszczędnego jest często niemożliwe z uwagi na małą szczelność powietrzną obudowy obiektu. Zastosowanie mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła...

Osiągnięcie standardu budynku energooszczędnego jest często niemożliwe z uwagi na małą szczelność powietrzną obudowy obiektu. Zastosowanie mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła w znacznym stopniu ogranicza straty ciepła na podgrzanie powietrza wentylacyjnego. Dużo większego znaczenia nabierają wtedy straty ciepła spowodowane przez infiltrację.

dr inż. Maria Kostka, dr inż. Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa Obliczenia energetyczne gruntowych rurowych wymienników ciepła

Obliczenia energetyczne gruntowych rurowych wymienników ciepła Obliczenia energetyczne gruntowych rurowych wymienników ciepła

Autorki w oparciu o przywołaną w literaturze normę techniczną dotycząca metody obliczania strat energii w budynkach spowodowanych wentylacją i infiltracją powietrza dokonały obliczeń energetycznych strumienia...

Autorki w oparciu o przywołaną w literaturze normę techniczną dotycząca metody obliczania strat energii w budynkach spowodowanych wentylacją i infiltracją powietrza dokonały obliczeń energetycznych strumienia ciepła przepływającego z gruntu do powietrza przez gruntowe wymienniki ciepła. Tę metodę można także stosować przy obliczeniach dla central wentylacyjnych.

dr inż. Andrzej Bugaj System wentylacji na żądanie – zasady stosowania

System wentylacji na żądanie – zasady stosowania System wentylacji na żądanie – zasady stosowania

Wentylacja na żądanie może być stosowana głównie w pomieszczeniach ze zmienną bądź okresową obecnością ludzi. Poprawna eksploatacja takiego systemu w obiektach typu sale wykładowe, konferencyjne i kinowe...

Wentylacja na żądanie może być stosowana głównie w pomieszczeniach ze zmienną bądź okresową obecnością ludzi. Poprawna eksploatacja takiego systemu w obiektach typu sale wykładowe, konferencyjne i kinowe może przynieść oszczędność kosztów eksploatacyjnych na poziomie 50–60%, natomiast w biurach ok. 20%.

mgr inż. Krzysztof Kaiser Metody obniżania strat energetycznych i kosztów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji (cz. 1)

Metody obniżania strat energetycznych i kosztów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji (cz. 1) Metody obniżania strat energetycznych i kosztów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji (cz. 1)

Energia cieplna i elektryczna mają decydujący wpływ na koszty działania układów wentylacji i klimatyzacji. Koszty te można redukować, wykorzystując m.in. automatyczną regulację parametrów instalacji, w...

Energia cieplna i elektryczna mają decydujący wpływ na koszty działania układów wentylacji i klimatyzacji. Koszty te można redukować, wykorzystując m.in. automatyczną regulację parametrów instalacji, w tym płynną zmianę mocy dostarczanej do nagrzewnic i chłodnic. Istotną rolę w działaniach energooszczędnościowych odgrywa także eliminowanie wzajemnego niekorzystnego oddziaływania instalacji klimatyzacji i wentylacji oraz instalacji c.o. Koszty zużycia energii cieplnej mogą być także obniżane poprzez...

Redakcja RI Jaki marketing dla budowlanki jest najbardziej opłacalny?

Jaki marketing dla budowlanki jest najbardziej opłacalny? Jaki marketing dla budowlanki jest najbardziej opłacalny?

Małe firmy poszukują i skutecznie odnajdują klientów w Internecie. Przedstawiamy historie tych, które zarobiły na pozycjonowaniu strony internetowej w Google.

Małe firmy poszukują i skutecznie odnajdują klientów w Internecie. Przedstawiamy historie tych, które zarobiły na pozycjonowaniu strony internetowej w Google.

dr Michał Michałkiewicz, mgr inż. Karolina Popłonek Mikrobiologiczna jakość powietrza w hali kortów tenisowych

Mikrobiologiczna jakość powietrza w hali kortów tenisowych Mikrobiologiczna jakość powietrza w hali kortów tenisowych

Powietrze w obiektach sportowych powinno mieć jakość pozwalającą na podejmowanie dużego wysiłku fizycznego. Nadmiernemu stężeniu dwutlenku węgla oraz tworzeniu się bioaerozolu z bakteriami i grzybami mikroskopowymi...

Powietrze w obiektach sportowych powinno mieć jakość pozwalającą na podejmowanie dużego wysiłku fizycznego. Nadmiernemu stężeniu dwutlenku węgla oraz tworzeniu się bioaerozolu z bakteriami i grzybami mikroskopowymi zapobiega wymiana powietrza, a urządzenia i instalacje wentylacyjne należy systematycznie czyścić. Ma to szczególne znaczenie w sezonie zimowym.

mgr inż. Karol Kuczyński, mgr inż. Katarzyna Rybka Klimatyzacja precyzyjna

Klimatyzacja precyzyjna Klimatyzacja precyzyjna

Utrzymanie właściwych warunków mikroklimatu w pomieszczeniach, w których znajdują się wyjątkowo wrażliwe na zmiany temperatury urządzenia elektroniczne, należy do podstawowych zadań klimatyzacji precyzyjnej....

Utrzymanie właściwych warunków mikroklimatu w pomieszczeniach, w których znajdują się wyjątkowo wrażliwe na zmiany temperatury urządzenia elektroniczne, należy do podstawowych zadań klimatyzacji precyzyjnej. Jest ona stosowana przede wszystkim w serwerowniach, pomieszczeniach, w których gromadzone są bazy danych, oraz centralach telekomunikacyjnych, a także laboratoriach.

dr inż. Michał Szymański, dr inż. Łukasz Amanowicz, dr inż. Katarzyna Ratajczak, dr inż. Radosław Górzeński Instalacje HVAC laboratoriów chemicznych – wyposażenie techniczne. Wentylacja technologiczna

Instalacje HVAC laboratoriów chemicznych – wyposażenie techniczne. Wentylacja technologiczna Instalacje HVAC laboratoriów chemicznych – wyposażenie techniczne. Wentylacja technologiczna

W poprzednim artykule ("Rynek Instalacyjny" nr 11/2015) omówiono elementy technicznego wyposażenia pomieszczeń laboratoriów chemicznych z punktu widzenia wentylacji ogólnej i jej współpracy z wentylacją...

W poprzednim artykule ("Rynek Instalacyjny" nr 11/2015) omówiono elementy technicznego wyposażenia pomieszczeń laboratoriów chemicznych z punktu widzenia wentylacji ogólnej i jej współpracy z wentylacją technologiczną. Poniżej przedstawione zostały elementy związane z wentylacją technologiczną, takie jak digestoria, filtry/skrubery, ssawki, okapy oraz szafy wentylowane.

Uniwersal, mgr inż. Krzysztof Nowak Szukanie maksymalnej efektywności wywietrzników grawitacyjnych Zefir-150

Szukanie maksymalnej efektywności wywietrzników grawitacyjnych Zefir-150 Szukanie maksymalnej efektywności wywietrzników grawitacyjnych Zefir-150

Wymagania stawiane przez współczesny świat techniki nie pozwalają spocząć na laurach. Również ambitny projektant urządzeń wentylacyjnych ciągle poszukuje nowych rozwiązań, które wdrożone w nowy wyrób lub...

Wymagania stawiane przez współczesny świat techniki nie pozwalają spocząć na laurach. Również ambitny projektant urządzeń wentylacyjnych ciągle poszukuje nowych rozwiązań, które wdrożone w nowy wyrób lub już istniejący ale będący na etapie modyfikowania , pozwoli postawić go na wyższym poziomie jakości i zwiększy efektywność jego działania.

dr inż. Magorzata Basińska, dr Michał Michałkiewicz Zanieczyszczenia powietrza i ich wpływ na zdrowie człowieka

Zanieczyszczenia powietrza i ich wpływ na zdrowie człowieka Zanieczyszczenia powietrza i ich wpływ na zdrowie człowieka

Zagadnienia w artykule dotyczą takich spraw jak: charakterystyka powietrza (jego jakość, udział składników gazowych, określenie zanieczyszczeń naturalnych i antropogenicznych), zanieczyszczenia pyłowe...

Zagadnienia w artykule dotyczą takich spraw jak: charakterystyka powietrza (jego jakość, udział składników gazowych, określenie zanieczyszczeń naturalnych i antropogenicznych), zanieczyszczenia pyłowe i mikrobiologiczne oraz ich wpływ na zdrowie człowieka, wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka, a także tzw. syndromy chorego budynku (SBS) w budynkach mieszkalnych, biurowych, czy szkolnych.

dr inż. Jarosław Müller, mgr inż. Edyta Ciesielska Porównanie systemów klimatyzacji obiektu biurowego wyposażonego w dwa typy okien

Porównanie systemów klimatyzacji obiektu biurowego wyposażonego w dwa typy okien Porównanie systemów klimatyzacji obiektu biurowego wyposażonego w dwa typy okien

Okna przeciwsłoneczne redukują ilość energii słonecznej wpadającej do przeszklonych pomieszczeń w stopniu umożliwiającym projektowanie mniej obciążonych układów chłodzących. W analizowanym budynku redukcja...

Okna przeciwsłoneczne redukują ilość energii słonecznej wpadającej do przeszklonych pomieszczeń w stopniu umożliwiającym projektowanie mniej obciążonych układów chłodzących. W analizowanym budynku redukcja kosztów eksploatacyjnych jest na tyle znacząca, że dodatkowe nakłady inwestycyjne na okna przeciwsłoneczne zwracają się po około 3 latach eksploatacji.

dr inż. Maria Kostka Wymagania ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych

Wymagania ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych Wymagania ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych

Nowe wymagania dla urządzeń wentylacyjnych w zakresie oszczędności energii warunkują wprowadzenie ich do obrotu i dopuszczenie do użytku. Zmiany wprowadzane są dwuetapowo – od początku 2016 i 2018 r. Nowe...

Nowe wymagania dla urządzeń wentylacyjnych w zakresie oszczędności energii warunkują wprowadzenie ich do obrotu i dopuszczenie do użytku. Zmiany wprowadzane są dwuetapowo – od początku 2016 i 2018 r. Nowe wymogi zobowiązują producentów do podawania informacji istotnych z punktu widzenia późniejszej eksploatacji. Dane te umożliwiają porównywanie urządzeń. Rzeczywiste koszty eksploatacji instalacji zależą jednak od wielu parametrów, z których część ustalana jest indywidualnie dla danego systemu na...

dr inż. Magorzata Basińska, dr Michał Michałkiewicz, dr inż. Radosław Górzeński Jakość powietrza - Przepisy i wymagania dotyczące komfortu termicznego - minimalnego strumienia powietrza - stężenia ditlenku węgla i pyłów

Jakość powietrza - Przepisy i wymagania dotyczące komfortu termicznego - minimalnego strumienia powietrza - stężenia ditlenku węgla i pyłów Jakość powietrza - Przepisy i wymagania dotyczące komfortu termicznego - minimalnego strumienia powietrza - stężenia ditlenku węgla i pyłów

Artykuł przedstawia metody oceny jakości powietrza wewnętrznego w budynkach zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w normach i rozporządzeniach. Zwrócono w nim uwagę na komfort cieplny pomieszczeń,...

Artykuł przedstawia metody oceny jakości powietrza wewnętrznego w budynkach zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w normach i rozporządzeniach. Zwrócono w nim uwagę na komfort cieplny pomieszczeń, warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki, jakość powietrza wewnętrznego, minimalny strumień powietrza, stężenie dwutlenku węgla, a także obecność pyłów.

dr inż. Anna Charkowska, mgr inż. Andrzej Różycki, mgr inż. Radosław Lenarski Projekt wytycznych projektowania, wykonania, odbiorów i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji obiektów służby zdrowia – cz. 2

Projekt wytycznych projektowania, wykonania, odbiorów i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji obiektów służby zdrowia – cz. 2 Projekt wytycznych projektowania, wykonania, odbiorów i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji obiektów służby zdrowia – cz. 2

W pierwszej części artykułu (Rynek Instalacyjny 7–8/2016) omówiono założenia dla klasyfikacji pomieszczeń przyjętej w projekcie „Wytycznych…” oraz opisano wymagania względem czystości powietrza w pomieszczeniach...

W pierwszej części artykułu (Rynek Instalacyjny 7–8/2016) omówiono założenia dla klasyfikacji pomieszczeń przyjętej w projekcie „Wytycznych…” oraz opisano wymagania względem czystości powietrza w pomieszczeniach poszczególnych klas. Poniżej scharakteryzowano zagadnienia dotyczące procesu inwestycyjnego, odbiorowego oraz eksploatacyjnego.

dr inż. Magorzata Basińska, dr Michał Michałkiewicz, dr inż. Radosław Górzeński Stan systemu wentylacyjnego w budynku edukacyjnym i jego wpływ na jakość powietrza – analiza przypadku

Stan systemu wentylacyjnego w budynku edukacyjnym i jego wpływ na jakość powietrza – analiza przypadku Stan systemu wentylacyjnego w budynku edukacyjnym i jego wpływ na jakość powietrza – analiza przypadku

W analizowanym obiekcie pomimo modernizacji instalacja wentylacji naturalnej nie spełniła swojej funkcji. Poprawa układu wywiewnego bez prawidłowego doprowadzenia odpowiedniej ilości świeżego powietrza...

W analizowanym obiekcie pomimo modernizacji instalacja wentylacji naturalnej nie spełniła swojej funkcji. Poprawa układu wywiewnego bez prawidłowego doprowadzenia odpowiedniej ilości świeżego powietrza zewnętrznego nie skutkuje polepszeniem jakości powietrza wewnętrznego. W obiektach szkolnych o zakresie prac modernizacyjnych decydują często ograniczone środki inwestycyjne, a w trakcie eksploatacji wentylacja pomieszczeń jest nierzadko świadomie ograniczana w celu obniżenia kosztów ogrzewania budynku.

Bartłomiej Adamski Wymiarowanie instalacji do odzysku ciepła przegrzania i skraplania ze sprężarkowych agregatów chłodniczych

Wymiarowanie instalacji do odzysku ciepła przegrzania i skraplania ze sprężarkowych agregatów chłodniczych Wymiarowanie instalacji do odzysku ciepła przegrzania i skraplania ze sprężarkowych agregatów chłodniczych

Wymiarowanie instalacji do odzysku ciepła przegrzania i skraplania ze sprężarkowych agregatów chłodniczych, Bartłomiej Adamski

Wymiarowanie instalacji do odzysku ciepła przegrzania i skraplania ze sprężarkowych agregatów chłodniczych, Bartłomiej Adamski

dr inż. Kazimierz Wojtas Wymagania i zasady nowej klasyfikacji filtrów w systemach wentylacji budynków

Wymagania i zasady nowej klasyfikacji filtrów w systemach wentylacji budynków Wymagania i zasady nowej klasyfikacji filtrów w systemach wentylacji budynków

Z punktu widzenia energii i kosztów filtracja powietrza jest w wentylacji zjawiskiem niekorzystnym, gdyż każdy, szczególnie zabrudzony filtr generuje zwiększone zużycie energii oraz zwiększa koszty inwestycyjne...

Z punktu widzenia energii i kosztów filtracja powietrza jest w wentylacji zjawiskiem niekorzystnym, gdyż każdy, szczególnie zabrudzony filtr generuje zwiększone zużycie energii oraz zwiększa koszty inwestycyjne i eksploatacyjne. Jest to konsekwencją konieczności zastosowania wentylacji mechanicznej, której rozwój wspierany jest przez budownictwo energooszczędne, przede wszystkim potrzebę hermetyzacji budynków i kontrolowania wentylacji z odzyskiem ciepła.

dr inż. Kazimierz Wojtas Konsekwencje wprowadzenia nowej klasyfikacji filtrów dla wentylacji wg normy EN-ISO 16890

Konsekwencje wprowadzenia nowej klasyfikacji filtrów dla wentylacji wg normy EN-ISO 16890 Konsekwencje wprowadzenia nowej klasyfikacji filtrów dla wentylacji wg normy EN-ISO 16890

Nowa norma EN-ISO 16890 wprowadza m.in. 30 klas filtrów w miejsce obecnych 5 i zmienia zasady ich doboru w systemach wentylacji mechanicznej. Nie ma niestety prostej metody przeliczania dotychczasowych...

Nowa norma EN-ISO 16890 wprowadza m.in. 30 klas filtrów w miejsce obecnych 5 i zmienia zasady ich doboru w systemach wentylacji mechanicznej. Nie ma niestety prostej metody przeliczania dotychczasowych klas na nowe. Z tego powodu przed producentami urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych stoi m.in. zadanie sformułowania całkowicie nowych wymagań w zakresie ochrony powierzchni wymienników ciepła przed ich zanieczyszczeniem w trakcie eksploatacji. W artykule zawarto propozycję prostego wskaźnika...

mgr inż. Krzysztof Kegler Koszty instalacji wentylacyjnej z materiałów kompozytowych w porównaniu do rozwiązań tradycyjnych

Koszty instalacji wentylacyjnej z materiałów kompozytowych w porównaniu do rozwiązań tradycyjnych Koszty instalacji wentylacyjnej z materiałów kompozytowych w porównaniu do rozwiązań tradycyjnych

Wysokie wymagania akustyczne niektórych obiektów wymagają zastosowania w instalacji wentylacyjnej specjalnych rozwiązań, zarówno w zakresie przygotowania, jak i dystrybucji powietrza. Cichą pracę instalacji...

Wysokie wymagania akustyczne niektórych obiektów wymagają zastosowania w instalacji wentylacyjnej specjalnych rozwiązań, zarówno w zakresie przygotowania, jak i dystrybucji powietrza. Cichą pracę instalacji uzyskuje się m.in. dzięki zastosowaniu kompozytowych przewodów wentylacyjnych oraz odpowiednich nawiewników.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.