RynekInstalacyjny.pl

Jak obniżyć hałas od pompy ciepła?

Wykres poziomów ciśnienia akustycznego jednostki zewnętrznej przykładowej pompy ciepła w zależności od odległości. Źródło: Mitsubishi Electric

Wykres poziomów ciśnienia akustycznego jednostki zewnętrznej przykładowej pompy ciepła w zależności od odległości. Źródło: Mitsubishi Electric

Rosnące ceny energii elektrycznej, paliw stałych i gazu ziemnego powodują, że coraz więcej inwestorów decyduje się na wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii. Oprócz paneli fotowoltaicznych dużym zainteresowaniem cieszą się powietrzne pompy ciepła. Dynamiczny rozwój tego sektora może być jednak uciążliwy na terenach o gęstej zabudowie jednorodzinnej i szeregowej, ponieważ hałas pracującego wentylatora może przekraczać dopuszczalne poziomy i być uciążliwy dla sąsiadów.

Zobacz także

Barbara Jurek (Specjalista ds. techniczno-handlowych Caleffi Poland), Calefii Poland Sp. z o.o. Co warto wiedzieć o zaworze antyzamarzaniowym z serii 108 marki Caleffi

Co warto wiedzieć o zaworze antyzamarzaniowym z serii 108 marki Caleffi Co warto wiedzieć o zaworze antyzamarzaniowym z serii 108 marki Caleffi

Wraz ze wzrastającą popularnością pomp ciepła, w tym pomp ciepła typu monoblok, dużym zainteresowaniem cieszy się również zawór antyzamarzaniowy Caleffi z serii 108. Jego zadaniem jest ochrona pompy ciepła...

Wraz ze wzrastającą popularnością pomp ciepła, w tym pomp ciepła typu monoblok, dużym zainteresowaniem cieszy się również zawór antyzamarzaniowy Caleffi z serii 108. Jego zadaniem jest ochrona pompy ciepła typu monoblok przed zamarznięciem w sytuacji wystąpienia awarii zasilania elektrycznego.

FRAPOL Sp. z o.o. Jak zaprojektować wydajny system grzewczy z pompą ciepła Frapol PRIME?

Jak zaprojektować wydajny system grzewczy z pompą ciepła Frapol PRIME? Jak zaprojektować wydajny system grzewczy z pompą ciepła Frapol PRIME?

PRIME – monoblokowa pompa ciepła na R290 – powstała w odpowiedzi na potrzeby projektantów, instalatorów i inwestorów, zmieniające się wraz z dynamiką rozwoju europejskiego rynku HVACR. To rozwiązanie perspektywiczne,...

PRIME – monoblokowa pompa ciepła na R290 – powstała w odpowiedzi na potrzeby projektantów, instalatorów i inwestorów, zmieniające się wraz z dynamiką rozwoju europejskiego rynku HVACR. To rozwiązanie perspektywiczne, zgodne z coraz bardziej restrykcyjnym prawem europejskim i energooszczędne. Temperatura zasilania na poziomie ponad 60°C umożliwia stabilną produkcję ciepła technologicznego oraz ciepłej wody użytkowej w różnych warunkach otoczenia, a także współpracę z różnymi instalacjami grzewczymi....

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. Mikrotrigeneracja w Mirai Clinic na terenie zabytkowego obiektu

Mikrotrigeneracja w Mirai Clinic na terenie zabytkowego obiektu Mikrotrigeneracja w Mirai Clinic na terenie zabytkowego obiektu

Panasonic, jako producent gazowych pomp ciepła, zainicjował i współtworzył nowatorski, unikatowy na skalę międzynarodową system mikrotrigeneracji, stworzony w odpowiedzi na wysokie wymagania inwestora...

Panasonic, jako producent gazowych pomp ciepła, zainicjował i współtworzył nowatorski, unikatowy na skalę międzynarodową system mikrotrigeneracji, stworzony w odpowiedzi na wysokie wymagania inwestora dokonującego adaptacji zabytkowego budynku na nowoczesną, specjalistyczną klinikę medyczną. Powstało innowacyjne, ale przede wszystkim niezawodne, samowystarczalne i zrównoważone pod względem środowiskowym źródło energii elektrycznej, ciepła i chłodu, które w ciągu zaledwie kilku lat zacznie przynosić...

W artykule:

• Hałas od pompy ciepła a prawo

• Poziom ciśnienia akustycznego pompy ciepła

Obniżanie hałasu pracy pompy

Uciążliwy hałas pompy ciepła a droga sądowa

W przypadku pomp ciepła typu powietrze/woda montowanych na zewnątrz budynku coraz większego znaczenia w praktyce projektowej i wykonawczej, a zwłaszcza eksploatacyjnej nabiera kwestia hałasu pochodzącego od urządzeń. Szczególnie narażone na ten problem są tereny zurbanizowane, gdzie przy ciągle zmniejszających się powierzchniach działek ich użytkownicy coraz bardziej się skupiają.

Z powodu mniejszych odstępów między budynkami trudno spełnić wymagania istniejących przepisów w zakresie ochrony przed hałasem. Jednak już tylko z samego szacunku dla sąsiadów należy zmniejszyć do minimum obciążenie otoczenia niepożądanymi dźwiękami. W takiej sytuacji konieczne jest staranne opracowanie projektu instalacji z pompą ciepła i jego fachowa realizacja. Poszczególne pompy wymagają indywidualnego podejścia, a w bardziej złożonych sytuacjach zaleca się skorzystanie z usług wykwalifikowanego akustyka. Jak zmniejszyć oddziaływanie akustyczne pracującej pompy i jak na drodze sądowej skłonić sąsiada do wytłumienia hałasu pochodzącego od jego urządzenia?

Hałas od pompy ciepła a prawo

Hałas emitowany przez pompę ciepła nie może przekraczać określonych przez prawo wartości. Rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku [2] mówi wyraźnie o maksymalnych poziomach hałasu na granicy posesji w podziale na różne obszary (np. budownictwo jednorodzinne, wielorodzinne, uzdrowiskowe, wypoczynkowe itd.). Rozporządzenie wyróżnia w obszarze zabudowy jednorodzinnej podział na okres dzienny i nocny. Na granicy posesji w zabudowie jednorodzinnej poziom hałasu w ciągu dnia nie może być wyższy niż 50 dB(A), a w nocy niż 40 dB(A). Tymczasem jednostka zewnętrzna pompy ciepła zgodnie z kartami katalogowymi może generować hałas np. na poziomie 45–70 dB(A). Są to progi zdecydowanie wyższe, dlatego zaleca się montowanie urządzeń w jak największej odległości od granicy działki. Jest to jednak niełatwe do zrealizowania na osiedlach jednorodzinnych i w zabudowie miejskiej, gdzie działki są małe, a domy stoją blisko siebie. Szczególnie trudną sytuację mają mieszkańcy domów w zabudowie bliźniaczej i szeregowej.

etykieta pompa ciepla

Rys. 1.  Etykieta energetyczna przykładowej pompy ciepła. Źródło: Mitsubishi Electric 

Poziom ciśnienia akustycznego pompy ciepła

Od 26 września 2015 r. każda pompa ciepła wprowadzana na rynek powinna być dostarczana wraz z etykietą energetyczną, na której znaleźć można podstawowe informacje, takie jak: nazwa i model urządzenia, klasa efektywności energetycznej (np. A+), znamionowa moc cieplna czy poziom mocy akustycznej. Przykład etykiety energetycznej pompy ciepła podano na rys. 1.

Poziom mocy akustycznej to całkowita zmiana ciśnienia powietrza we wszystkich kierunkach spowodowana przez źródło dźwięku. Jest to wartość stała i niemierzalna bezpośrednio, wyznaczana tylko obliczeniowo na podstawie odpowiedniej metodyki i serii pomiarów. Jest ona podstawą do porównywania urządzeń pod względem generowanego przez nie hałasu, ale oderwaną od rzeczywistych warunków terenowych, informującą jedynie o mocy akustycznej w miejscu montażu urządzenia.

A tym, co słyszą nasze uszy, jest poziom ciśnienia akustycznego – jest to wartość mierzalna wywołana przez źródło dźwięku znajdujące się w pewnej określonej odległości, np. 1 lub 5 m. Wartość tego parametru zależy zawsze od odległości pomiaru od źródła dźwięku. Na pomiary hałasu, jaki odczuwamy w warunkach terenowych, wpływa też usytuowanie źródła dźwięku względem budynków i innych przeszkód na drodze rozchodzącej się fali dźwiękowej – odbijających ją (np. ściany, pełne ogrodzenie) lub tłumiących (np. krzewy i drzewa, ekrany akustyczne). Ponadto moc akustyczna wraz ze wzrostem odległości od źródła dźwięku rozkłada się na coraz większą przestrzeń, maleje tym samym poziom ciśnienia akustycznego, czyli hałas, jaki odczuwamy wraz z odległością i otwartością przestrzeni (brakiem przeszkód odbijających dźwięki).

Akustyka posługuje się także pojęciami emisji dźwięku – jest to dźwięk wysyłany ze źródła, wyrażany za pomocą poziomu mocy akustycznej oraz imisji dźwięku – czyli oddziaływaniem dźwięku na określony punkt w przestrzeni, wyrażanym za pomocą poziomu ciśnienia akustycznego.

Weźmy jako przykład etykietę jednej z popularnych pomp ciepła (rys. 1). Podana wartość 62 dB dla jednostki zewnętrznej przekracza maksymalne wskaźniki hałasu w porze dziennej i nocnej, ale to nie dyskwalifikuje jej pod kątem montażu na działce domu jednorodzinnego. Tak jak pisałem wyżej – mocy akustycznej z etykiety nie należy odczytywać jako ciśnienia akustycznego. Zgodnie z danymi z karty katalogowej tej pompy ciepła (rys. 2) poziom ciśnienia akustycznego na otwartej przestrzeni w odległości 8 m od urządzenia spada poniżej 30 dB(A). Przestrzeń otwarta, swobodna to przestrzeń niezakłócająca rozprzestrzeniania się dźwięku (fali dźwiękowej) z żadnej strony. Natomiast przestrzeń zamknięta może powodować wzrost poziomu hałasu podczas eksploatacji pompy. Dlatego tak ważne jest zachowanie odpowiednich odległości od granicy działki i innych budynków, aby nie powodować hałasu zakłócającego spokój sąsiadów. Pozwoli to uniknąć nieporozumień i ewentualnych zatargów, które finał znaleźć mogą nawet w sądzie.

cisnienie akustyczne

Tabela 1. Obliczanie poziomu ciśnienia akustycznego LP na podstawie poziomu mocy akustycznej LWA (źródło: PORT PC [1])

DOPUSZCZALNE POZIOMY HAŁASU

Graniczne wartości hałasu reguluje w Polsce rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity: DzU 2014, poz. 112). Za utrzymanie dopuszczalnych poziomów hałasu odpowiedzialny jest użytkownik instalacji generującej hałas. Nie wolno przekraczać wartości emitowanych łącznie przez wszystkie instalacje.

Parametry imisji na zewnątrz budynków:

a) obszary ochrony uzdrowiskowej i tereny szpitali położone poza miastem: w dzień 40 dB(A), w nocy 35 dB(A);

b) tereny wypoczynkowo-rekreacyjne położone poza miastem, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży, tereny domów opieki, tereny szpitali w miastach: w dzień 45 dB(A), w nocy 40 dB(A) (PORT PC rekomenduje nieprzekraczanie w nocy 35 dB (A));

c) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami rzemieślniczymi, tereny zabudowy zagrodowej: w dzień 50 dB(A), w nocy 40 dB(A);

d) tereny położone w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców, ze zwartą zabudową mieszkaniową i koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych: w dzień 55 dB(A), w nocy 40 dB(A)

Pojedyncze, krótkotrwałe, szczytowe poziomy hałasu nie mogą przekraczać podanych powyżej wartości imisji: o 10–22 dB(A) w dzień (w godzinach 6.00–22.00) oraz o 10–17 dB(A) w nocy (w godzinach 22.00–6.00).

Podstawą prawną określającą warunki ochrony przed hałasem i drganiami jest rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 2002, nr 75, poz. 690, t.j.: DzU 2022, poz. 1225), oraz norma PN-B-02151-2.

Równoważny poziom dźwięku A hałasu przenikającego do pomieszczenia łącznie od wszystkich źródeł hałasu usytuowanych poza tym pomieszczeniem (w budynkach mieszkalnych – od źródeł hałasu usytuowanych poza mieszkaniem, w skład którego wchodzi pomieszczenie) nie może przekraczać w pomieszczeniach mieszkalnych budynków mieszkalnych: w dzień 40 dB(A), w nocy 30 dB(A); a w kuchniach i pomieszczeniach sanitarnych: w dzień 45 dB(A), w nocy 40 dB(A)

Miarą dźwięku w powietrzu są: ciśnienie akustyczne i moc akustyczna. Moc akustyczna jest charakterystyczną wielkością źródła dźwięku, którą można wyznaczyć tylko na podstawie pomiarów. Wielkość ta opisuje całkowitą energię emitowaną w jednostce czasu przez źródło dźwięku we wszystkich kierunkach. Ciśnienie akustyczne powstaje tam, gdzie źródło dźwięku wprawia w drgania powietrze, zmieniając w ten sposób jego ciśnienie. Im większa zmiana ciśnienia powietrza, tym dźwięk odbierany jest jako głośniejszy

Emisję dźwięku przez źródło dźwięku określa się jako jego poziom i wyraża w decybelach (dB).

Imisja to oddziaływanie dźwięku na określony punkt w przestrzeni i określa ona poziom ciśnienia akustycznego w tym punkcie. Imisja zależy od emisji dźwięku i warunków jego rozchodzenia się w przestrzeni. Podwojenie głośności np. przez drugie źródło dźwięku o takiej samej mocy odpowiada zwiększeniu poziomu o 3 dB, przez pięć źródeł – o 7 dB, a przez dwanaście – o 10,8 dB. Przykładowe wartości poziomu hałasu: 130 dB – próg bólu, 65–75 dB – silnik samochodu osobowego, 50–65 dB – rozmowa, 30–40 dB – szept. 

poziom cisnienia

Rys. 2. Wykres poziomów ciśnienia akustycznego jednostki zewnętrznej przykładowej pompy ciepła w zależności od odległości. Źródło: Mitsubishi Electric

Do obliczeń poziomu hałasu na granicy działki warto wykorzystać np. materiały PORT PC. Poradnik pt. Ograniczanie hałasu w instalacjach z pompami ciepła [1] w przystępny sposób opisuje zagadnienia i terminy akustyczne w kontekście wymagań prawnych, zawiera też tabelę ułatwiającą obliczanie poziomu ciśnienia akustycznego (słyszalnego hałasu) w sytuacji, gdy dysponujemy jedynie danymi dot. mocy akustycznej urządzenia, bez dostępu do takich wykresów i danych, jakie pokazano na rys. 2. Jeśli weźmiemy pod uwagę urządzenie z poziomem mocy akustycznej 62 dB, to rekomendowany przez PORT PC poziom ciśnienia akustycznego (czyli hałasu) 35 dB(A) na granicy działki osiągniemy zgodnie z tabelą 1 wtedy, gdy zamontujemy pompę ciepła w odległości 8–9 m od tej granicy. Natomiast wymagany przepisami poziom 40 dB(A) osiągniemy, gdy pompa ciepła będzie się znajdować w odległości 5–6 m od granicy działki. W obliczeniach przyjęto współczynnik kierunkowy Q2 – przestrzeń jest otwarta, dźwięk rozprzestrzenia się i nie odbija od przeszkód.

Zobacz także: 5 rzeczy, na które powinieneś zwrócić uwagę przed zakupem pompy ciepła

Obniżanie hałasu pracy pompy

Istnieje też kilka sposobów, dzięki którym można zminimalizować hałas pracy urządzenia:

  • ustawienie pompy ciepła wylotem powietrza skierowanym w stronę najmniej uciążliwą dla otoczenia, np. w kierunku ulicy, gdyż w budynkach sąsiednich pomieszczenia wymagające ochrony przed hałasem rzadko są zwrócone w stronę ulicy,
  • swobodne rozproszenie ciśnienia akustycznego, czyli montaż jednostki zewnętrznej na otwartej przestrzeni (lub przy jednej ścianie) – warto pamiętać, że dwie lub trzy ściany w pobliżu będą odbijać dźwięki i zwiększać hałas,
  • wytłumienie akustyczne specjalnymi ekranami lub gęstą roślinnością krzewiastą (ale niezbyt bliską) z nieopadającymi liśćmi (pozostającymi na krzewie przez cały rok),
  • stabilne podłoże, czyli montaż pompy niepowodujący drgania i jego przenoszenia na utwardzone podłoże (np. na opaski lub chodniki wokół budynku) oraz na wysokości co najmniej 40 cm nad powierzchnią gruntu, żeby nie ograniczać przepływu powietrza w zimie, np. przez zbierający się przy silniejszych opadach śnieg.

Uciążliwy hałas pompy ciepła a droga sądowa

Można oczywiście być użytkownikiem pompy ciepła prawidłowo zamontowanej na działce obok budynku i jednocześnie sąsiadem użytkownika pompy powodującej nadmierny hałas (zlokalizowanej na granicy działki lub zamontowanej w sposób utrudniający prawidłowe rozprowadzenie ciśnienia akustycznego). Jeśli nie uda się rozwiązać problemu w inny sposób, możliwe jest skorzystanie w takim wypadku z instytucji naruszenia prawa własności ze względu na wydzielającą się od sąsiada imisję uciążliwego dźwięku. Jak zasygnalizowano wcześniej, imisja to oddziaływanie dźwięku na określony punkt w przestrzeni, określa ona poziom ciśnienia akustycznego w tym punkcie. Imisja zależy od emisji dźwięku i warunków jego rozchodzenia się w przestrzeni.

Jeśli nie uda się porozumieć z sąsiadem polubownie, można wstąpić na drogę sądową zgodnie z art. 144 Kodeksu cywilnego: „Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych”. Warunkiem wszczęcia takiego postępowania powinno być zebranie dowodów w postaci pomiarów hałasu, które powinna wykonać firma specjalizującą się w akustyce środowiska.

Wywalczyć można zakaz dokonywania emisji powodującej uciążliwą imisję. Sąd nie określa jednak, w jaki sposób miałoby to nastąpić. Sąsiadowi, który dopuszcza się powstawania nadmiernego hałasu z urządzenia, nie można bowiem prawnie narzucić konkretnych rozwiązań. W jego gestii pozostaje wybór sposobu, w jaki hałas zostanie ograniczony, np. poprzez zastosowanie bariery rozpraszającej falę akustyczną, zabudowy tłumiącej lub ustawienie jednostki w taki sposób, by zmieniony został kierunek rozchodzenia się dźwięku.

Literatura

1. Ograniczanie hałasu w instalacjach z pompami ciepła, Poradnik PORT PC, https://www.portpc.pl/pdf/5kongres/COR3_PC_halas_2016_2.pdf

2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku ( DzU 2014, poz. 112)

3. https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/rules-and-requirements_pl

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Paweł Lachman Perspektywy rynku urządzeń grzewczych w UE

Perspektywy rynku urządzeń grzewczych w UE Perspektywy rynku urządzeń grzewczych w UE

Po 2015 r. diametralnie zmieni się rynek urządzeń centralnego ogrzewania w Europie. Wymogi ecodesign i oznakowania energetycznego wpłyną na sprzedaż pomp ciepła i kotłów na biomasę, a na rynek nie będą...

Po 2015 r. diametralnie zmieni się rynek urządzeń centralnego ogrzewania w Europie. Wymogi ecodesign i oznakowania energetycznego wpłyną na sprzedaż pomp ciepła i kotłów na biomasę, a na rynek nie będą mogły wejść niskoefektywne urządzenia grzewcze.

mgr inż. Katarzyna Rybka Domowe minielektrownie

Domowe minielektrownie Domowe minielektrownie

Scentralizowana produkcja energii elektrycznej w elektrowniach, zwłaszcza spalających paliwa kopalne, w tym węgiel, jest kosztowna i obarczona dużymi stratami na przesyle. Średnia sprawność wytwarzania...

Scentralizowana produkcja energii elektrycznej w elektrowniach, zwłaszcza spalających paliwa kopalne, w tym węgiel, jest kosztowna i obarczona dużymi stratami na przesyle. Średnia sprawność wytwarzania wynosi obecnie w UE 45,5%. Nadzieję na poprawę upatruje się w produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu w urządzeniach małej mocy, co będzie wymagać m.in. budowy systemu energetyki rozproszonej.

Redakcja RI Pompy ciepła w praktyce

Pompy ciepła w praktyce Pompy ciepła w praktyce

Odnawialne i alternatywne źródła energii grzewczej zyskują na popularności, są jednak jeszcze niekiedy traktowane z pewną rezerwą, głównie z powodu braku wiedzy o możliwościach ich praktycznego zastosowania....

Odnawialne i alternatywne źródła energii grzewczej zyskują na popularności, są jednak jeszcze niekiedy traktowane z pewną rezerwą, głównie z powodu braku wiedzy o możliwościach ich praktycznego zastosowania. Do tej grupy nowych technologii należą m.in. pompy ciepła, zwłaszcza urządzenia czerpiące ciepło z powietrza atmosferycznego.

dr inż. Piotr Kubski Energetyczne uwarunkowania określania zasobów energii odnawialnej pobieranej przez pompy ciepła

Energetyczne uwarunkowania określania zasobów energii odnawialnej pobieranej przez pompy ciepła Energetyczne uwarunkowania określania zasobów energii odnawialnej pobieranej przez pompy ciepła

Decyzja Komisji Europejskiej 2013/114/UE z 1 marca 2013 r. ustanawiająca wytyczne dla państw członkowskich dotyczące obliczania energii odnawialnej z pomp ciepła w odniesieniu do różnych ich technologii...

Decyzja Komisji Europejskiej 2013/114/UE z 1 marca 2013 r. ustanawiająca wytyczne dla państw członkowskich dotyczące obliczania energii odnawialnej z pomp ciepła w odniesieniu do różnych ich technologii nawiązuje do wymagań zawartych w załączniku VII poprzedniej dyrektywy (2009/28/WE) w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Dyrektywa z 2009 r. spowodowała konieczność wprowadzenia do krajowego systemu prawnego ustawy o promocji OZE i rozporządzeń wykonawczych. Jednak mimo że...

Waldemar Joniec Pompy ciepła – nietypowe realizacje

Pompy ciepła – nietypowe realizacje Pompy ciepła – nietypowe realizacje

W Polsce powstaje coraz więcej ciekawych instalacji, w których istotną funkcję pełnią pompy ciepła. Poniżej przedstawiono dwie realizacje – o ile dom w Rybniku można traktować jako dokładną wskazówkę,...

W Polsce powstaje coraz więcej ciekawych instalacji, w których istotną funkcję pełnią pompy ciepła. Poniżej przedstawiono dwie realizacje – o ile dom w Rybniku można traktować jako dokładną wskazówkę, to rozwiązania zastosowane w domu pod Krakowem będą raczej inspiracją do osiągania statusu budynku niskoenergetycznego, a nawet zero- i plusenergetycznego. W artykule opisano jedynie fragment instalacji w domu Galia i rozwiązania te mają charakter eksperymentalny. Przez lata optymalizowano je jednak,...

Paweł Lachman Pompy ciepła w układach hybrydowych

Pompy ciepła w układach hybrydowych Pompy ciepła w układach hybrydowych

Jedną z najszybciej rozwijających się technologii grzewczych są obecnie pompy ciepła typu powietrze/woda i powietrze/powietrze. Związane jest to z wprowadzeniem obowiązku stosowania od 2015 r. klas energetycznych...

Jedną z najszybciej rozwijających się technologii grzewczych są obecnie pompy ciepła typu powietrze/woda i powietrze/powietrze. Związane jest to z wprowadzeniem obowiązku stosowania od 2015 r. klas energetycznych urządzeń grzewczych (najwyższe klasy: A+ i A++). Nie bez znaczenia jest też duży udział energii ze źródeł odnawialnych przekazywany przez pompę ciepła (min. 60% dla sezonowego współczynnika SPF równego 2,5).

Rafał Kowalski Zawory regulacyjne Taconova do równoważenia hydraulicznego w geotermalnych instalacjach pomp ciepła

Zawory regulacyjne Taconova do równoważenia hydraulicznego w geotermalnych instalacjach pomp ciepła Zawory regulacyjne Taconova do równoważenia hydraulicznego w geotermalnych instalacjach pomp ciepła

Geotermalne instalacje pomp ciepła są bardzo popularnymi systemami stosowanymi do ogrzewania budynków mieszkalnych i przemysłowych. Sondy gruntowe czerpią ciepło zmagazynowane w ziemi, a w obiegu między...

Geotermalne instalacje pomp ciepła są bardzo popularnymi systemami stosowanymi do ogrzewania budynków mieszkalnych i przemysłowych. Sondy gruntowe czerpią ciepło zmagazynowane w ziemi, a w obiegu między pompą ciepła a sondą cyrkuluje solanka, która przepływając odbiera ciepło od gruntu. Aby zoptymalizować działanie instalacji, niezbędne jest zapewnienie możliwości regulacji i odcięcia poszczególnych obiegów solanki między rozdzielaczem a sondami gruntowymi.

Waldemar Joniec Energia z hybryd

Energia z hybryd Energia z hybryd

Prognozy specjalistów od ogrzewania są coraz bliższe wizjom futurystów sprzed lat. Do zasilania instalacji ogrzewających budynki wykorzystywane są coraz bardziej złożone układy z wieloma urządzeniami....

Prognozy specjalistów od ogrzewania są coraz bliższe wizjom futurystów sprzed lat. Do zasilania instalacji ogrzewających budynki wykorzystywane są coraz bardziej złożone układy z wieloma urządzeniami. Będą one wykorzystywać różne nośniki energii i w coraz większym stopniu energię odnawialną.

PORT PC Rola pomp ciepła w budynkach o niemal zerowym zużyciu energii

Rola pomp ciepła w budynkach o niemal zerowym zużyciu energii Rola pomp ciepła w budynkach o niemal zerowym zużyciu energii

Osiągnięcie założonych celów polityki klimatyczno-energetycznej UE do 2030 roku oraz wymagania Dyrektywy EPBD (2010/31/UE) w sprawie charakterystyki energetycznej budynków przyczyniają się do wzrostu zainteresowania...

Osiągnięcie założonych celów polityki klimatyczno-energetycznej UE do 2030 roku oraz wymagania Dyrektywy EPBD (2010/31/UE) w sprawie charakterystyki energetycznej budynków przyczyniają się do wzrostu zainteresowania budownictwem energooszczędnym.

mgr inż. Ireneusz Rzeczkowski, mgr inż. Piotr Skowroński Czy pompa ciepła powietrze/woda korzysta w warunkach polskich z energii odnawialnej?

Czy pompa ciepła powietrze/woda korzysta w warunkach polskich z energii odnawialnej? Czy pompa ciepła powietrze/woda korzysta w warunkach polskich z energii odnawialnej?

Pompy ciepła powietrze/woda bazują na najtańszym i najłatwiejszym do pozyskania źródle ciepła. Biorąc pod uwagę koszty wykonania instalacji, wypadają dużo korzystniej niż np. gruntowe pompy ciepła. Jednak...

Pompy ciepła powietrze/woda bazują na najtańszym i najłatwiejszym do pozyskania źródle ciepła. Biorąc pod uwagę koszty wykonania instalacji, wypadają dużo korzystniej niż np. gruntowe pompy ciepła. Jednak czy takie urządzenia pracujące w Polsce mogą zgodnie z przepisami UE zostać zaklasyfikowane jako wykorzystujące energię z zasobów odnawialnych?

dr inż. Joanna Piotrowska-Woroniak Kompleksowa termomodernizacja budynku Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej - modernizacja źródła ciepła.

Kompleksowa termomodernizacja budynku Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej - modernizacja źródła ciepła. Kompleksowa termomodernizacja budynku Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej - modernizacja źródła ciepła.

Pompy ciepła powietrze/woda bazują na najtańszym i najłatwiejszym do pozyskania źródle ciepła. Biorąc pod uwagę koszty wykonania instalacji, wypadają dużo korzystniej niż np. gruntowe pompy ciepła. Jednak...

Pompy ciepła powietrze/woda bazują na najtańszym i najłatwiejszym do pozyskania źródle ciepła. Biorąc pod uwagę koszty wykonania instalacji, wypadają dużo korzystniej niż np. gruntowe pompy ciepła. Jednak czy takie urządzenia pracujące w Polsce mogą zgodnie z przepisami UE zostać zaklasyfikowane jako wykorzystujące energię z zasobów odnawialnych?

dr inż. Jacek Biskupski Wykorzystanie ciepła odpadowego z rekuperatora do wspomagania pracy pompy ciepła w warunkach miejskich

Wykorzystanie ciepła odpadowego z rekuperatora do wspomagania pracy pompy ciepła w warunkach miejskich Wykorzystanie ciepła odpadowego z rekuperatora do wspomagania pracy pompy ciepła w warunkach miejskich

Możliwość zaspokojenia potrzeb grzewczych domu lub mieszkania za pomocą pompy ciepła istnieje teoretycznie tak długo jak idea tych urządzeń. Pierwszą udaną próbę działania instalacji z powietrzną pompą...

Możliwość zaspokojenia potrzeb grzewczych domu lub mieszkania za pomocą pompy ciepła istnieje teoretycznie tak długo jak idea tych urządzeń. Pierwszą udaną próbę działania instalacji z powietrzną pompą ciepła przeprowadzono w 1945 r. w USA (nie licząc Szwajcarii w latach 30.). Dlaczego pozyskiwanie energii do ogrzewania budynków z otaczającego powietrza nie znalazło szerokiego zastosowania aż przez 70 lat?

Redakcja RI Pompy ciepła - rynek, szkolenia, perspektywy

Pompy ciepła - rynek, szkolenia, perspektywy Pompy ciepła - rynek, szkolenia, perspektywy

Rośnie liczba instalowanych pomp ciepła, zwiększa się jakość projektów i montowanych instalacji. Sprzyjają temu szkolenia dla instalatorów i nowe wymagania dla budynków w zakresie efektywności energetycznej...

Rośnie liczba instalowanych pomp ciepła, zwiększa się jakość projektów i montowanych instalacji. Sprzyjają temu szkolenia dla instalatorów i nowe wymagania dla budynków w zakresie efektywności energetycznej i korzystania z energii odnawialnej. Za kilka lat pompy ciepła mogą być najczęściej stosowanymi urządzeniami do zasilania instalacji c.o. i c.w.u. w nowych obiektach.

dr inż. Natalia Fidorów, dr inż. Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa Monitoring temperatury w pionowym odwiercie pompy ciepła

Monitoring temperatury w pionowym odwiercie pompy ciepła Monitoring temperatury w pionowym odwiercie pompy ciepła

Odwierty pionowe są obecnie bardzo często stosowanym rozwiązaniem wymiennika ciepła dolnego źródła dla pomp ciepła typu solanka/woda. W uzasadnieniu stosowania takiego rozwiązania przytaczany jest argument...

Odwierty pionowe są obecnie bardzo często stosowanym rozwiązaniem wymiennika ciepła dolnego źródła dla pomp ciepła typu solanka/woda. W uzasadnieniu stosowania takiego rozwiązania przytaczany jest argument stabilności temperatury gruntu na dużych głębokościach. Jednak przy ciągłym pobieraniu lub dostarczaniu energii do gruntu jego temperatura zacznie się zmieniać.

PORT PC Emisja CO2 z energii elektrycznej w Polsce

Emisja CO2 z energii elektrycznej w Polsce Emisja CO2 z energii elektrycznej w Polsce

Redukcja CO­2 jest kluczowym zagadnieniem klimatycznym w Europie i na Świecie. Celem Unii Europejskiej na rok 2030 jest obniżenie emisji CO­2 o ok. 40%. Osiągnięcie takiego poziomu będzie możliwe m.in....

Redukcja CO­2 jest kluczowym zagadnieniem klimatycznym w Europie i na Świecie. Celem Unii Europejskiej na rok 2030 jest obniżenie emisji CO­2 o ok. 40%. Osiągnięcie takiego poziomu będzie możliwe m.in. dzięki podniesieniu efektywności oraz zwiększaniu udziału OZE w produkcji energii elektrycznej i produkcji ciepła.

Michał Dobrzyński Od 1 stycznia obowiązują nowe przepisy unijne dotyczące HFC

Od 1 stycznia obowiązują nowe przepisy unijne dotyczące HFC Od 1 stycznia obowiązują nowe przepisy unijne dotyczące HFC

W majowym numerze "Rynku Instalacyjnego" pisaliśmy, że pilnie potrzebna jest nowa polska ustawa o syntetycznych czynnikach chłodniczych, nad którą prace trwają bodajże od 2008 r. Tymczasem zgodnie z przewidywaniami...

W majowym numerze "Rynku Instalacyjnego" pisaliśmy, że pilnie potrzebna jest nowa polska ustawa o syntetycznych czynnikach chłodniczych, nad którą prace trwają bodajże od 2008 r. Tymczasem zgodnie z przewidywaniami legislacja europejska "zdublowała" nas w tym zakresie – od stycznia br. obowiązuje bowiem rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych.

Redakcja RI Nowoczesny dom to dom bezprzewodowy

Nowoczesny dom to dom bezprzewodowy Nowoczesny dom to dom bezprzewodowy

2005 rok był przełomem w podejściu do automatyki budynkowej. Opracowanie częstotliwości do stworzonego przez duńską firmą Zynsys protokołu Z-Wave, spowodowało powstanie nowych rozwiązań w automatyce budynkowej,...

2005 rok był przełomem w podejściu do automatyki budynkowej. Opracowanie częstotliwości do stworzonego przez duńską firmą Zynsys protokołu Z-Wave, spowodowało powstanie nowych rozwiązań w automatyce budynkowej, które nie wymagały już tak wielkich nakładów pracy i środków pieniężnych, jak tradycyjne systemy domowej inteligencji.

Waldemar Joniec Instalacje z pompami ciepła - przykłady

Instalacje z pompami ciepła - przykłady Instalacje z pompami ciepła - przykłady

Pompy ciepła w małych układach są coraz powszechniej stosowane w polskim budownictwie mieszkaniowym, zwłaszcza jednorodzinnym. Technologia ta ma także duży potencjał w instalacjach obiektów publicznych,...

Pompy ciepła w małych układach są coraz powszechniej stosowane w polskim budownictwie mieszkaniowym, zwłaszcza jednorodzinnym. Technologia ta ma także duży potencjał w instalacjach obiektów publicznych, handlowych, a nawet przemysłowych. Poniżej zaprezentowano wybrane przykłady zastosowań pomp ciepła w instalacjach średnich i dużych.

mgr inż. Eligiusz Huk, mgr inż. Małgorzata Jakubiak, mgr inż. Paweł Krupicz Pompy ciepła w IKEA

Pompy ciepła w IKEA Pompy ciepła w IKEA

W obiekcie dystrybucyjnym IKEA zastosowano do celów grzewczych pompy ciepła korzystające z odwiertów wykonanych dla potrzeb instalacji p.poż. Dzięki temu wyeliminowano emisję spalin do atmosfery oraz zmniejszono...

W obiekcie dystrybucyjnym IKEA zastosowano do celów grzewczych pompy ciepła korzystające z odwiertów wykonanych dla potrzeb instalacji p.poż. Dzięki temu wyeliminowano emisję spalin do atmosfery oraz zmniejszono koszty eksploatacji systemu grzewczego.

Redakcja RI 5 ciekawych rozwiązań z pompami ciepła

5 ciekawych rozwiązań z pompami ciepła 5 ciekawych rozwiązań z pompami ciepła

Zastosowanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania i chłodzenia budynków staje się powoli koniecznością. Coraz szersze zastosowanie mają pompy ciepła - zarówno w domach jednorodzinnych jak i dużych...

Zastosowanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania i chłodzenia budynków staje się powoli koniecznością. Coraz szersze zastosowanie mają pompy ciepła - zarówno w domach jednorodzinnych jak i dużych obiektach przemysłowych.

mgr inż. Katarzyna Rybka, Waldemar Joniec Pompy ciepła – przykłady pozyskiwania ciepła odpadowego

Pompy ciepła – przykłady pozyskiwania ciepła odpadowego Pompy ciepła – przykłady pozyskiwania ciepła odpadowego

Według ekspertów w połowie tego stulecia głównym nośnikiem energii dla ogrzewania budynków i napędu samochodów osobowych będzie energia elektryczna uzyskiwana w znacznej mierze ze źródeł odnawialnych....

Według ekspertów w połowie tego stulecia głównym nośnikiem energii dla ogrzewania budynków i napędu samochodów osobowych będzie energia elektryczna uzyskiwana w znacznej mierze ze źródeł odnawialnych. Wraz z rozwojem tego kierunku wzrastać będzie też zainteresowanie pozyskiwaniem ciepła odpadowego w różnych procesach. Spory potencjał w tej dziedzinie mają pompy ciepła. W artykule zaprezentowano przykłady niestandardowych instalacji z pompami ciepła w górnictwie i rolnictwie oraz gospodarce komunalnej.

Redakcja RI Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła – woda w instalacjach i korozja

Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła – woda w instalacjach i korozja Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła – woda w instalacjach i korozja

Nowoczesne instalacje to miks wielu materiałów podlegających różnym zjawiskom, w tym korozji elektrochemicznej i biologicznej. Efektywna praca i trwałość takich instalacji zależą od zastosowanych rozwiązań...

Nowoczesne instalacje to miks wielu materiałów podlegających różnym zjawiskom, w tym korozji elektrochemicznej i biologicznej. Efektywna praca i trwałość takich instalacji zależą od zastosowanych rozwiązań technicznych i środków ochrony antykorozyjnej. Kluczowym czynnikiem dla instalacji grzewczych są parametry wody. Nie może ona zawierać związków wywołujących proces odkładania się osadów wapniowych i przyspieszających korozję przewodów, armatury i wymienników, nie powinno w niej być rozpuszczonego...

mgr inż. Katarzyna Rybka Inteligentny budynek – znaczenie instalacji HVAC i OZE

Inteligentny budynek – znaczenie instalacji HVAC i OZE Inteligentny budynek – znaczenie instalacji HVAC i OZE

Energooszczędny i nowoczesny budynek to nie tylko wysoka sprawność urządzeń albo dobra izolacja. Nawet najlepszy kocioł czy centrala wentylacyjna nie zapewnią użytkownikom komfortowej i oszczędnej eksploatacji.

Energooszczędny i nowoczesny budynek to nie tylko wysoka sprawność urządzeń albo dobra izolacja. Nawet najlepszy kocioł czy centrala wentylacyjna nie zapewnią użytkownikom komfortowej i oszczędnej eksploatacji.

inż. Krzysztof Piechurski, dr inż. Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa Obliczanie rocznej efektywności pomp ciepła powietrze/woda

Obliczanie rocznej efektywności pomp ciepła powietrze/woda Obliczanie rocznej efektywności pomp ciepła powietrze/woda

W artykule wykorzystano model obliczania SCOP według wytycznych normy [3] do analizy wpływu danych klimatycznych wybranych miejscowości w Polsce oraz przyjętego punktu biwalentnego na roczny wskaźnik efektywności...

W artykule wykorzystano model obliczania SCOP według wytycznych normy [3] do analizy wpływu danych klimatycznych wybranych miejscowości w Polsce oraz przyjętego punktu biwalentnego na roczny wskaźnik efektywności energetycznej przykładowej pompy ciepła powietrze/woda, zasilającej dom jednorodzinny o projektowym obciążeniu cieplnym 9,5 kW oraz opisano aspekty związane z analizą pracy pomp ciepła powietrze/woda pracujących w trybie grzewczym.

Wybrane dla Ciebie

Czy wiesz, jakie urządzenie jest najbardziej efektywne energetycznie?

Czy wiesz, jakie urządzenie jest najbardziej efektywne energetycznie? Czy wiesz, jakie urządzenie jest najbardziej efektywne energetycznie?

Dołącz do grona elektro - wykonawców

Dołącz do grona elektro - wykonawców Dołącz do grona elektro - wykonawców

Co powinieneś zrobić zanim położysz kostkę

Co powinieneś zrobić zanim położysz kostkę Co powinieneś zrobić zanim położysz kostkę

Jak uprościć pomiary stężenia spalin?

Jak uprościć pomiary stężenia spalin? Jak uprościć pomiary stężenia spalin?

Jak układać maty grzewcze pod panele

Jak układać maty grzewcze pod panele Jak układać maty grzewcze pod panele

Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych »

Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych » Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych »

Jaki wybrać płyn do instalacji w przemyśle spożywczym »

Jaki wybrać płyn do instalacji w przemyśle spożywczym » Jaki wybrać płyn do instalacji w przemyśle spożywczym »

Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem »

Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem » Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem »

Weź udział w Sympozjum „Razem dla OZE- szanse rozwoju branży PV” "

Weź udział w Sympozjum „Razem dla OZE- szanse rozwoju branży PV” " Weź udział w Sympozjum „Razem dla OZE- szanse rozwoju branży PV” "

Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości »

Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości » Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości »

Jak poprawnie zaizolować instalacje przemysłowe

Jak poprawnie zaizolować instalacje przemysłowe Jak poprawnie zaizolować instalacje przemysłowe

Jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego »

Jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego » Jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego »

Jakie urządzenia pomogą w kontrolowaniu przepływu energii

Jakie urządzenia pomogą w kontrolowaniu przepływu energii Jakie urządzenia pomogą w kontrolowaniu przepływu energii

Co ułatwi i usprawni montaż ogrzewania podłogowego?

Co ułatwi i usprawni montaż ogrzewania podłogowego? Co ułatwi i usprawni montaż ogrzewania podłogowego?

Jak skutecznie oczyścić instalację C.O.

Jak skutecznie oczyścić instalację C.O. Jak skutecznie oczyścić instalację C.O.

Jak skutecznie nawilżyć powietrze na dużych metrażach

Jak skutecznie nawilżyć powietrze na dużych metrażach Jak skutecznie nawilżyć powietrze na dużych metrażach

Pomagamy dobrać inwerter do systemu fotowoltaicznego

Pomagamy dobrać inwerter do systemu fotowoltaicznego Pomagamy dobrać inwerter do systemu fotowoltaicznego

Który grzejnik wybrać? Aluminiowy czy stalowy

Który grzejnik wybrać? Aluminiowy czy stalowy Który grzejnik wybrać? Aluminiowy czy stalowy

Jak szybko i sprawnie pozyskać elementy do systemu klimatyzacji

Jak szybko i sprawnie pozyskać elementy do systemu klimatyzacji Jak szybko i sprawnie pozyskać elementy do systemu klimatyzacji

Jak ogrzać dom ekologicznie i oszczędnie

Jak ogrzać dom ekologicznie i oszczędnie Jak ogrzać dom ekologicznie i oszczędnie

Wybierz sposób na poprawną instalację pompy ciepła

Wybierz sposób na poprawną instalację pompy ciepła Wybierz sposób na poprawną instalację pompy ciepła

Co zrobić, by zatrzymać ciepło w domu

Co zrobić, by zatrzymać ciepło w domu Co zrobić, by zatrzymać ciepło w domu

Którą pompę wybrać i w jakiej cenie?

Którą pompę wybrać i w jakiej cenie? Którą pompę wybrać i w jakiej cenie?

Jak wybrać odpowiednią pompę ciepła?

Jak wybrać odpowiednią pompę ciepła? Jak wybrać odpowiednią pompę ciepła?

Najnowsze produkty i technologie

BayWa r.e. Solar Systems Dynamiczne równoważenie obciążenia ze stacjami ładowania Fronius Wattpilot

Dynamiczne równoważenie obciążenia ze stacjami ładowania Fronius Wattpilot Dynamiczne równoważenie obciążenia ze stacjami ładowania Fronius Wattpilot

Inteligentna stacja ładowania firmy Fronius daje wiele nowych możliwości. Nowy Fronius Wattpilot oferuje zarządzanie obciążeniem, większą elastyczność, wyższy stopień ochrony IP i maksymalną trwałość.

Inteligentna stacja ładowania firmy Fronius daje wiele nowych możliwości. Nowy Fronius Wattpilot oferuje zarządzanie obciążeniem, większą elastyczność, wyższy stopień ochrony IP i maksymalną trwałość.

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. Agregaty z naturalnym czynnikiem chłodniczym w sklepach spożywczych

Agregaty z naturalnym czynnikiem chłodniczym w sklepach spożywczych Agregaty z naturalnym czynnikiem chłodniczym w sklepach spożywczych

Dla każdego klienta sklepu spożywczego najważniejsze są świeżość produktów, ich wygląd i smak. Takie kwestie jak wyposażenie sklepu, wystrój czy profesjonalizm obsługi są dla niego ważne, ale nie priorytetowe....

Dla każdego klienta sklepu spożywczego najważniejsze są świeżość produktów, ich wygląd i smak. Takie kwestie jak wyposażenie sklepu, wystrój czy profesjonalizm obsługi są dla niego ważne, ale nie priorytetowe. Dlatego kwestia odpowiedniego chłodzenia jest w sklepach kluczowa, ponieważ niektóre produkty tracą przydatność do spożycia, jeśli nie są przechowywane w odpowiednio niskiej temperaturze. Do jej zapewnienia przeznaczone są między innymi agregaty wykorzystujące naturalny czynnik chłodniczy.

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. Projektowanie instalacji HVAC i wod-kan w obiektach gastronomicznych

Projektowanie instalacji HVAC i wod-kan w obiektach gastronomicznych Projektowanie instalacji HVAC i wod-kan w obiektach gastronomicznych

Ważnym aspektem, który należy wziąć pod uwagę podczas projektowania instalacji sanitarnych w obiektach gastronomicznych, jest konieczność zapewnienia nie tylko komfortu cieplnego, ale też bezpieczeństwa...

Ważnym aspektem, który należy wziąć pod uwagę podczas projektowania instalacji sanitarnych w obiektach gastronomicznych, jest konieczność zapewnienia nie tylko komfortu cieplnego, ale też bezpieczeństwa pracowników i gości restauracji. Zastosowane rozwiązania wentylacyjne i grzewczo-klimatyzacyjne muszą być energooszczędne, ponieważ gastronomia potrzebuje dużych ilości energii przygotowania posiłków i wentylacji.

Barbara Jurek (Specjalista ds. techniczno-handlowych Caleffi Poland), Calefii Poland Sp. z o.o. Co warto wiedzieć o zaworze antyzamarzaniowym z serii 108 marki Caleffi

Co warto wiedzieć o zaworze antyzamarzaniowym z serii 108 marki Caleffi Co warto wiedzieć o zaworze antyzamarzaniowym z serii 108 marki Caleffi

Wraz ze wzrastającą popularnością pomp ciepła, w tym pomp ciepła typu monoblok, dużym zainteresowaniem cieszy się również zawór antyzamarzaniowy Caleffi z serii 108. Jego zadaniem jest ochrona pompy ciepła...

Wraz ze wzrastającą popularnością pomp ciepła, w tym pomp ciepła typu monoblok, dużym zainteresowaniem cieszy się również zawór antyzamarzaniowy Caleffi z serii 108. Jego zadaniem jest ochrona pompy ciepła typu monoblok przed zamarznięciem w sytuacji wystąpienia awarii zasilania elektrycznego.

Messe Frankfurt news Targi ISH 2023

Targi ISH 2023 Targi ISH 2023

W dniach 13-17 marca 2023 roku we Frankfurcie nad Menem odbędą się kolejne targi ISH – wiodące wydarzenie dla branży instalacyjno-sanitarnej.

W dniach 13-17 marca 2023 roku we Frankfurcie nad Menem odbędą się kolejne targi ISH – wiodące wydarzenie dla branży instalacyjno-sanitarnej.

ESBE news Wymiana zaworu przełączającego – to warto sprawdzić

Wymiana zaworu przełączającego – to warto sprawdzić Wymiana zaworu przełączającego – to warto sprawdzić

Odpowiednio dobrane i poprawnie działające zawory przełączające mają wpływ na wydajną pracę systemu grzewczego. Jeżeli zajdzie konieczność wymiany takiego zaworu, warto zwrócić uwagę na 5 podstawowych...

Odpowiednio dobrane i poprawnie działające zawory przełączające mają wpływ na wydajną pracę systemu grzewczego. Jeżeli zajdzie konieczność wymiany takiego zaworu, warto zwrócić uwagę na 5 podstawowych kwestii.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.