RynekInstalacyjny.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Nowe kwalifikacje rynkowe

Odpowiedź na lukę kompetencyjną w zakresie montażu pomp ciepła na czynniki palne oraz planowania transformacji energetycznej budynków

Nowe kwalifikacje rynkowe, fot. Unsplash

Nowe kwalifikacje rynkowe, fot. Unsplash

Redakcja „Rynku Instalacyjnego” wzięła w 2023 r. udział w tworzeniu dwóch kwalifikacji rynkowych z „Inkubatora kwalifikacji dotyczących zielonej transformacji”. Kwalifikacje z tej grupy, pomyślane jako odpowiedź na potrzeby zmieniającego się rynku pracy, stanowią dobry punkt wyjścia do rozwoju zawodowego osób, które będą odpowiadać za praktyczną realizację „zielonej transformacji”.

Zobacz także

ECO Comfort Koszt ogrzewania pompa ciepła: ile kosztuje instalacja pompy ciepła i jak zaoszczędzić?

Koszt ogrzewania pompa ciepła: ile kosztuje instalacja pompy ciepła i jak zaoszczędzić? Koszt ogrzewania pompa ciepła: ile kosztuje instalacja pompy ciepła i jak zaoszczędzić?

Bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego spowodowane niestabilną sytuacją geopolityczną, ale także zmienną polityką państw europejskich sprawiło, że inwestorzy coraz częściej odchodzą od ogrzewania domu tym...

Bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego spowodowane niestabilną sytuacją geopolityczną, ale także zmienną polityką państw europejskich sprawiło, że inwestorzy coraz częściej odchodzą od ogrzewania domu tym surowcem na rzecz odnawialnych źródeł ciepła. Tę sytuację na rynku instalacji grzewczych potęgują także zapowiedzi komisarzy unijnych o całkowitym odejściu od kotłów na paliwo kopalne (węgiel i gaz). Według prognoz od 2030 r. kotły na paliwo gazowe nie będą montowane już w nowych nieruchomościach.

Gaspol S.A. Układ hybrydowy: pompa ciepła i gaz płynny

Układ hybrydowy: pompa ciepła i gaz płynny Układ hybrydowy: pompa ciepła i gaz płynny

Przy wyborze rozwiązań grzewczych wiele osób coraz częściej zwraca uwagę nie tylko na ich efektywność, ale i potencjalny wpływ na środowisko. Najbardziej poszukiwane są technologie zapewniające optymalne...

Przy wyborze rozwiązań grzewczych wiele osób coraz częściej zwraca uwagę nie tylko na ich efektywność, ale i potencjalny wpływ na środowisko. Najbardziej poszukiwane są technologie zapewniające optymalne ciepło, a jednocześnie gwarantujące minimalną lub zerową emisję CO2 czy szkodliwych substancji. Jednym z takich innowacyjnych rozwiązań jest połączenie pompy ciepła z instalacją gazową, które łączy w sobie zalety obu technologii, tworząc elastyczny, efektywny i zrównoważony system ogrzewania.

Barbara Jurek (Specjalista ds. techniczno-handlowych Caleffi Poland), Calefii Poland Sp. z o.o. Co warto wiedzieć o zaworze antyzamarzaniowym z serii 108 marki Caleffi

Co warto wiedzieć o zaworze antyzamarzaniowym z serii 108 marki Caleffi Co warto wiedzieć o zaworze antyzamarzaniowym z serii 108 marki Caleffi

Wraz ze wzrastającą popularnością pomp ciepła, w tym pomp ciepła typu monoblok, dużym zainteresowaniem cieszy się również zawór antyzamarzaniowy Caleffi z serii 108. Jego zadaniem jest ochrona pompy ciepła...

Wraz ze wzrastającą popularnością pomp ciepła, w tym pomp ciepła typu monoblok, dużym zainteresowaniem cieszy się również zawór antyzamarzaniowy Caleffi z serii 108. Jego zadaniem jest ochrona pompy ciepła typu monoblok przed zamarznięciem w sytuacji wystąpienia awarii zasilania elektrycznego.

W artykule:

• Przykładowy fragment kwalifikacji rynkowej

Droga do nowych kwalifikacji

Instalowanie pomp ciepła z czynnikiem chłodniczych z grupy A3

Co dalej z nowymi kwalifikacjami?

 

Rynek pracy sektora instalacji budowlanych, który w ogromnym stopniu odpowiada za faktyczny przebieg „zielonej transformacji” w budownictwie, doświadcza sporych wyzwań. Od kilku lat postępuje na nim zjawisko tzw. luki kompetencyjnej, tj. niedoboru odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. Zgodnie z raportem PwC, w latach 2019–2025 luka kompetencyjna na polskim rynku pracy wyniesie ok. 1,5 mln osób, czyli 250–300 tys. pracowników rocznie (przy czym dane te nie uwzględniają korekty trendu związanej z obostrzeniami spowodowanymi przez COVID-19) [1, 2]. W 2024 r. problem ten wciąż stanowi istotny problem rekrutacyjny w Polsce [3]. Z danych podawanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników dotyczy wszystkich regionów Polski. W przypadku grupy zawodowej „monterzy instalacji budowlanych” (obejmującej według Klasyfikacji Zawodów i Specjalności grupy 7126 – Hydraulicy i monterzy rurociągów oraz 7127 – Monterzy i konserwatorzy instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych) barometr zawodów realizowany na zlecenie MRPiPS wskazuje, że w większości regionów Polski profesja ta wciąż jest deficytowa (brakuje pracowników w stosunku do zapotrzebowania pracodawców), choć w latach 2019–2024 prognozy dotyczące równowagi między popytem a podażą na rynku pracy nieznacznie się poprawiały. Zdaniem autorów barometru, główną przyczyną deficytu jest brak kandydatów wykonujących ten zawód na rynku [4], co może wynikać m.in. z braku zainteresowania młodzieży planującej swoją ścieżkę kariery oraz przekonania o wysokiej barierze wejścia do branży u osób dorosłych, które musiałyby się przekwalifikować.

Problem luki kompetencyjnej idzie w parze z dynamicznymi zmianami, które w sektorze budowlano-instalacyjnym symbolizuje „zielona transformacja”, wynikająca z unijnej strategii dekarbonizacji ogrzewania budynków. Zmiany rynkowe powodują bowiem zapotrzebowanie na nowe kompetencje osób pracujących w różnych obszarach branży instalacyjnej. Nowe technologie, zmieniające się podejście do prac projektowych i budowlano-instalacyjnych czy konieczność systemowego podwyższania standardu energetycznego istniejących budynków w znacznym stopniu wpływają na sektorowy rynek pracy. Jak wskazuje Instytut Badań Edukacyjnych: Dziś największym wyzwaniem okazuje się odnajdywanie na ciągle ewoluującym rynku pracy [5]. Wcześniejsze przygotowanie osób nawet od wielu lat aktywnych zawodowo może się okazać niewystarczające. Natomiast w przypadku osób dopiero przygotowujących się do wejścia na rynek pracy edukacja formalna – czyli realizowana w szkołach i uczelniach – nie zawsze, nawet przy dużym zaangażowaniu kadry nauczycielskiej, nadąża za dynamicznymi zmianami rynkowymi, dając raczej solidne podstawy do dalszego rozwoju zawodowego w ramach „uczenia się przez całe życie” (lifelong learning – LLL).

Dobrym uzupełnieniem formalnych modeli edukacji, a jednocześnie odpowiedzią na zmieniające się potrzeby rynku i oczekiwania pracodawców, stają się więc pozaformalne sposoby uczenia się, takie jak szkolenia czy kursy. Niezbędnym warunkiem zapewnienia odpowiedniego poziomu tak rozumianego przygotowania zawodowego są dobrze określone podstawy nowych zawodów – kwalifikacje rynkowe powstające we współpracy z pracodawcami.

W ujęciu prawa oświatowego kwalifikacja to zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało sprawdzone w walidacji oraz formalnie potwierdzone przez uprawniony podmiot certyfikujący [6]. Innymi słowy, kwalifikacja wyczerpująco określa, czego powinna się nauczyć osoba wykwalifikowana (rozbudowany opis efektów uczenia się – czyli wiedzy, umiejętności i kompetencji) i jak to sprawdzić (kryteria weryfikacji efektów uczenia się).

Natomiast kwalifikacje rynkowe to kwalifikacje nieuregulowane przepisami prawa, których nadawanie odbywa się na zasadzie swobody działalności gospodarczej [6], czyli kwalifikacje zdobywane w ramach edukacji pozaformalnej, bez konieczności nauki w szkole lub na uczelni. Wielką zaletą kwalifikacji rynkowych jest ich dynamiczne i szybkie powstawanie (szczególnie w porównaniu np. do podstaw programowych w szkołach branżowych czy technicznych), w odpowiedzi – jak sama nazwa wskazuje – na potrzeby rynku. To uczestnicy rynku nie tylko wskazują potrzebę powstania nowej kwalifikacji rynkowej, ale także uczestniczą w jej tworzeniu. Spełniająca odpowiednie wymagania formalne kwalifikacja może zostać zgłoszona do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Zgłoszenia może dokonać taki podmiot jak instytucja szkoleniowa, organizacja branżowa czy stowarzyszenie. Jeśli kwalifikacja zostanie do systemu włączona, można – korzystając z rynkowej oferty komercyjnej zarówno w zakresie szkoleń, jak i walidacji – uzyskać certyfikat potwierdzający posiadanie wiedzy i umiejętności w niej wskazanych [7].

Przykładowy fragment kwalifikacji rynkowej

Umiejętność (efekt uczenia się): planuje miejsce montażu pompy ciepła z czynnikiem chłodniczym z grupy A3.

Kryteria weryfikacji efektów uczenia się:

A. odczytuje z dokumentacji producenta pompy ciepła wielkość strefy ochronnej dla danego urządzenia w różnych warunkach zabudowy

B. odczytuje z dokumentacji producenta pompy ciepła minimalne odstępy dla danego urządzenia w różnych warunkach zabudowy

C. opisuje ograniczenia obowiązujące w strefie ochronnej pompy ciepła z czynnikiem chłodniczym z grupy A3

D. wskazuje możliwe miejsca montażu pompy ciepła z czynnikiem chłodniczym z grupy A3.

Powyższy przykład pochodzi z kwalifikacji rynkowej Instalowanie pomp ciepła z czynnikiem chłodniczym z grupy A3, powstałej niedawno w ramach „Inkubatora kwalifikacji dotyczących zielonej transformacji”.

Droga do nowych kwalifikacji

„Inkubator kwalifikacji dotyczących zielonej transformacji” stanowi projekt Instytutu Badań Edukacyjnych (IBE), instytucji odpowiedzialnej m.in.za tworzenie Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Zakres tematyczny kwalifikacji zawartych w inkubatorze – czyli „czyste powietrze” (efektywność energetyczna obiektów; zeroemisyjne lub niskoemisyjne źródła energii oraz obiekty pasywne, energooszczędne, inteligentne), technologie wodorowe, panele fotowoltaiczne i kolektory słoneczne oraz inteligentna sieć energetyczna – został określony przez IBE na podstawie analiz trendów rynkowych oraz strategicznych dokumentów rządowych (Krajowy Plan Odbudowy).

Zbieramy wysokiej klasy ekspertów i specjalistów, a potem opisujemy kwalifikacje rynkowe, których do tej pory nie było, a z różnych powodów powinny powstać. Wybraliśmy kwalifikacje w wyniku konsultacji przeprowadzonych na szeroką skalę z sektorowymi radami, z ministerstwami, ekspertami z rozmaitych branż – tak ideę inkubatora kwalifikacji tłumaczy Maciej Tauber, odpowiadający za opisywanie kwalifikacji rynkowych w Biurze Projektu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji IBE [5].

Instalowanie pomp ciepła z czynnikiem chłodniczych z grupy A3

Kwalifikacja rynkowa Instalowanie pomp ciepła z czynnikiem chłodniczym z grupy A3 została stworzona przez międzybranżowy zespół składający się z metodyków pozaformalnej edukacji branżowej oraz ekspertów branży pomp ciepła. Eksperci z zakresu edukacji reprezentowali Instytut Badań Edukacyjnych, firmę konsultingową Mabea specjalizującą się w kwalifikacjach rynkowych oraz firmę doradczą EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego zaangażowaną we wspieranie rozwoju firm. Natomiast branżowe gremium eksperckie tworzyli dr inż. Waldemar Targański z Instytutu Energii Politechniki Gdańskiej, Paweł Lachman – prezes Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła oraz Nikon Gawryluk – współwłaściciel firmy inżynierskiej Zelga Instalacje. Redakcja „Rynku Instalacyjnego” wraz z Michałem Grodzkim z Grupy Medium (wydawca RI) wspierała te działania analizą rynkową, przygotowaniem opisu kwalifikacji oraz uczestnictwem w procesie recenzji powstałego dokumentu.

KOMENTARZ EKSPERTA

W świetle planowanych zmian w zakresie F-gazowych czynników chłodniczych kwalifikacje dotyczące montażu pomp ciepła w oparciu o czynniki III grupy mają kolosalne znaczenie. Można przypuszczać, że w perspektywie kilku lat standardowymi rozwiązaniami w pompach ciepła staną się szczególnie węglowodorowe czynniki chłodnicze z grupy A3. W 2022 roku PORT PC wydał „Wytyczne dotyczące montażu pomp ciepła z palnymi czynnikami chłodniczymi, zainstalowanymi na zewnątrz budynku”. Skupiają się one na pompach ciepła z czynnikami chłodniczymi o niskim współczynniku globalnego ocieplenia (GWP). Oprócz czynników o wysokiej palności z grupy A3, np. R290 (propan), często są to substancje palne i umiarkowanie palne, np. R32 lub mieszaniny takie jak R454B lub R454C. Wytyczne te stanowiły podstawę do opracowania kwalifikacji rynkowych.

Paweł Lachman, PORT PC

Potrzebę pracy nad kwalifikacją rynkową związaną z instalowaniem pomp ciepła określiliśmy wspólnie z gronem ekspertów, widząc duże zapotrzebowanie rynku na tego rodzaju wiedzę i umiejętności, a jednocześnie obserwując bardzo nierówny poziom przygotowania wykonawców do prac z tymi urządzeniami. Jednocześnie w obliczu coraz bliższego terminu wprowadzenia obostrzeń dotyczących czynników chłodniczych o GWP > 150, wynikających z aktualnie nowelizowanego rozporządzenia UE 517/2014 wobec [8, 9], należy oczekiwać dalszego dynamicznego wzrostu rynku pomp ciepła z czynnikiem chłodniczym R290 (propan), który zgodnie z normą ISO 817:2014 Refrigerants — Designation and safety classification [10] zalicza się do grupy A3 (czynniki palne) i wymaga specyficznego obchodzenia się z urządzeniami podczas montażu.

Zobacz także: Na co zwrócić uwagę przy wyborze gruntowej pompy ciepła?

Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych instalatorów wynika z olbrzymiego wzrostu zainteresowania tymi urządzeniami, wywołanego m.in. programami dotującymi zastosowanie pompy ciepła w budynku nowym lub remontowanym. Obecnie w Polsce takich specjalistów, szczególnie wyspecjalizowanych w montażu pomp z czynnikiem R290, może brakować nawet kilkadziesiąt tysięcy [11]. Doświadczenia ostatnich lat pokazały, że niepoprawny montaż pompy ciepła (wykonywany przez osobę bez odpowiednich umiejętności) może spowodować wzrost kosztów użytkowania, niedogrzanie budynku oraz powtarzające się awarie, co zniechęca użytkowników do nowoczesnych rozwiązań i wypacza, a nawet niweczy ideę zielonej transformacji. Na brak zunifikowanych standardów będących rzetelną podstawą solidnego wykonawstwa skarżą się producenci pomp ciepła oraz inne podmioty działające w branży.

Zapotrzebowanie na kwalifikację można przewidywać nie tylko ze strony instalatorów sanitarnych (lub osób przygotowujących się do tego zawodu), ale także elektryków, wykonawców budowlanych czy instalatorów związanych z chłodnictwem, klimatyzacją i pompami ciepła, mających certyfikat dla personelu wydany przez UDT uprawniający do ingerencji w układ chłodniczy pompy ciepła z syntetycznymi czynnikami chłodniczymi. Znaczącą grupę wśród osób chcących się przebranżowić mogą stanowić górnicy odchodzący z kopalń węgla kamiennego i brunatnego oraz pracownicy części sektora energetycznego powiązanego strukturalnie z kopalniami – do końca 2030 r. wsparcia na rynku pracy będzie potrzebować (według różnych szacunków) ok. 14–36 tys. górników górnictwa węgla kamiennego oraz bliżej nieokreślona, ale również znacząca liczba górników górnictwa węgla brunatnego i pracowników związanej z nim części energetyki [12].

Po kilku intensywnych spotkaniach wypełnionych dyskusją nad koniecznym zakresem kwalifikacji eksperci wskazali trzy pola efektów uczenia się:

1. Planowanie podłączenia pompy ciepła z czynnikiem chłodniczym z grupy A3.

2. Podłączenie pompy ciepła z czynnikiem chłodniczym z grupy A3.

3. Przygotowanie do eksploatacji pompy ciepła z czynnikiem z grupy A3.

Wśród niezbędnych efektów uczenia się wskazano m.in. wiedzę i umiejętności niezbędne do zaplanowania lokalizacji pompy ciepła z czynnikiem chłodniczym z grupy A3 (z uwzględnieniem wymagań w zakresie instalowania urządzeń z czynnikami palnymi) czy też do oceny możliwości podłączenia danej pompy ciepła do określonych instalacji budynkowych (istniejących, powstających lub nowych). Eksperci podkreślili m.in., że konieczna jest umiejętność zaplanowania i wykonania odprowadzenia skroplin oraz instalacji służącej do przekazania ciepła ze skraplacza pompy ciepła do instalacji budynkowej.

W zakresie umiejętności związanych z podłączeniem pompy ciepła z czynnikiem chłodniczym z grupy A3 wskazano m.in. znajomość narzędzi i bezpiecznych technik montażu (w tym uwzględnienie możliwości powstania zapłonu), znajomość zasad montażu pompy ciepła z czynnikiem palnym w różnych obiektach i lokalizacjach (grunt, ściana, dach), umiejętność podłączenia instalacji hydraulicznej do pompy ciepła – od przygotowania (np. ochrona przed zanieczyszczeniami) i wyboru technologii montażowej, przez prawidłową realizację połączeń i montaż armatury, po test szczelności instalacji hydraulicznej, podłączenie elektryczne i elektroniczne pompy ciepła oraz wyregulowanie i rozruch urządzenia zgodnie z instrukcją producenta i wymaganiami projektu. Istotna jest także umiejętność prawidłowego i bezpiecznego napełnienia pompy ciepła palnym czynnikiem chłodniczym oraz wiedza i umiejętności potrzebne do bezpiecznego, efektywnego i zgodnego z prawem odzysku czynnika chłodniczego.

Od osoby wykwalifikowanej w zakresie pompy ciepła z palnym czynnikiem chłodniczym wymagać należy także umiejętności przeglądu serwisowego pompy ciepła, diagnozy nieprawidłowości w pracy urządzenia, wykrywania nieszczelności oraz bezpiecznego usunięcia wszelkich usterek. Eksperci zwrócili szczególną uwagę na konieczność uwzględnienia na każdym etapie instalowania pomp ciepła z czynnikiem chłodniczym z grupy A3 specyficznych wymogów bezpieczeństwa związanych z palnym charakterem czynnika R290.

Planowanie procesu transformacji energetycznej budynku

Kwalifikacja Instalowanie pomp ciepła z czynnikiem chłodniczym z grupy A3 nie była jedyną powstałą w ramach „Inkubatora kwalifikacji dotyczących zielonej transformacji” przy wsparciu „Rynku Instalacyjnego”. W obliczu dużych zmian, które czekają budynki istniejące, wynikających z procedowanej w Unii Europejskiej nowelizacji dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD) [13], polski rynek budowlany (podobnie zresztą jak i rynki pozostałych krajów unijnych) będzie potrzebować licznej grupy ekspertów ds. transformacji energetycznej budynków. Dyrektywa EPBD wskazuje dla sektora budownictwa cel nadrzędny – do 2050 r. ma nastąpić dekarbonizacja budynków, tak by sektor stał się neutralny klimatycznie – a w nowelizacji tej dyrektywy (stan na 7 grudnia 2023 r.) wyznaczono wymóg poprawy standardu energetycznego dla 16% budynków do 2030 r. i 26% budynków do 2033 r. oraz przekształcenie wszystkich budynków w zeroemisyjne do 2050 r. [14]. W Polsce mamy ok. 1 mln „wampirów energetycznych”, które odpowiadają za zużycie 1/3 całkowitej ilości energii zużywanej we wszystkich polskich budynkach mieszkalnych (6,9 ml budynków) [15]. Z dokumentu Długoterminowa Strategia Renowacji. Wspieranie Renowacji Krajowego Zasobu Budowlanego (luty 2022) wynika, że obecnie remontom, których celem jest poprawienie efektywności energetycznej, poddaje się 1% budynków rocznie, a osiągnięcie celów UE do 2030 r. wymagałoby co najmniej podwojenia tej liczby. W najbliższej perspektywie (lata 2021–2030) remontom ma zostać poddane 3,6% budynków rocznie (czyli ok. 234 tys.) [16]. Oznacza to powstanie ogromnego rynku wymagających prac modernizacyjnych – transformacja każdego budynku powinna być realizowana ze świadomością wymagań prawnych oraz możliwości technicznych, a także uwzględnieniem kosztów i zasad sprawiedliwości społecznej. Do realizacji tych zadań powinna zostać przygotowana liczna grupa osób – wspomnianych ekspertów ds. transformacji energetycznej. Specyficzna wiedza i umiejętności tych osób zostały szczegółowo opisane w kwalifikacji rynkowej Planowanie procesu transformacji energetycznej budynku.

KOMENTARZ EKSPERTA

Rozwijanie kompetencji rynkowych jest niezbędne do przeprowadzenia dekarbonizacji gospodarki. Zielona polityka Unii Europejskiej zakłada konieczność zainstalowania dodatkowych 10 mln pomp ciepła do 2027 r. Oznacza to, że praca będzie czekać na specjalistów nie tylko w granicach kraju, ale także na innych kontynentach. Rozwój kariery zawodowej w branży pomp ciepła to dobry wybór dla młodych oraz potencjalny kierunek przebranżowienia dla starszych specjalistów.

mgr inż. Nikon Gawryluk

Zelga Instalacje 

Kwalifikacja ta skierowana jest do specjalistów zajmujących się modernizacją budynków pod kątem efektywności energetycznej rozumianej kompleksowo – posiadanie przez nich umiejętności w zakresie planowania procesów związanych z transformacją energetyczną budynków, uporządkowanych i potwierdzonych odpowiednim certyfikatem, przyczyni się do wzrostu jakości świadczonych na rynku usług, a tym samym – bardziej skutecznej, zbilansowanej ekonomicznie i sprawiedliwej transformacji energetycznej. Ekspertem ds. transformacji energetycznej może zostać projektant, architekt, audytor energetyczny, przedstawiciel odpowiedniej instytucji administracji publicznej, a także zarządca, właściciel czy inwestor budynku.

Kwalifikacja rynkowa Planowanie procesu transformacji energetycznej budynku powstała w ramach podobnego modelu jak kwalifikacja dla instalatorów. W międzybranżowym zespole z ekspertami w zakresie edukacji współpracowali doświadczeni eksperci: dr inż. Piotr Bartkiewicz, prof. Politechniki Warszawskiej, dr inż. Karol Bandurski z Politechniki Poznańskiej oraz Maciej Surówka, prezes zarządu Stowarzyszenia Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych. Głos doradczy i wsparcie recenzenckie zapewniła, podobnie jak w przypadku kwalifikacji dla instalatorów, redakcja „Rynku Instalacyjnego”.

Zgodnie z opisem kwalifikacji posiadająca ją osoba jest przygotowana do wykonywania zadań związanych z planowaniem procesu transformacji energetycznej budynku oraz wielokryterialną oceną efektywności realizowanych działań w tym zakresie. Podkreślono, że analiza aspektów funkcjonalnych oraz parametrów technicznych budynku i jego wyposażenia powinna być przeprowadzana zarówno przed modernizacją, jak i po jej zakończeniu – ze względu na złożoność procesu modernizacji jej skuteczność nie zawsze jest taka, jak pierwotnie zakładano. Problemem jest tzw. performance gap (różnica między projektowaną a zmierzoną efektywnością energetyczną), przegrzewanie się budynków o podwyższonym standardzie, ale również inne czynniki wpływające na negatywną ocenę użytkowników [17–21]. Wnioski ze spotkań eksperckich doprowadziły do zidentyfikowania trzech obszarów efektów uczenia się:

1. Analizowanie stanu budynku przed i po przeprowadzeniu transformacji energetycznej.

2. Opracowanie koncepcji transformacji energetycznej budynku.

3. Optymalizacja energetyczno-środowiskowo-ekonomiczna koncepcji transformacji energetycznej budynku.

Wśród niezbędnych efektów uczenia się wskazano m.in. umiejętności analizy aspektów funkcjonalnych i parametrów technicznych wpływających na wykorzystanie energii (czyli prawidłowe zidentyfikowanie obszarów najwyższego wykorzystania energii) oraz wiedzę i kompetencje potrzebne do dobrania odpowiednich metod diagnostycznych i faktycznego wykonania diagnozy. Eksperci wskazali, że analiza stanu faktycznego musi się stać solidną podstawą do wykonania bilansu energetycznego wraz z oceną jakości środowiska wewnętrznego budynku oraz punktem wyjścia do stworzenia kompleksowego planu transformacji energetycznej danego budynku, z uwzględnieniem kryteriów ekonomicznych, energetycznych, środowiskowych i użytkowych. Istotnym aspektem jest szeroka wiedza na temat zgodnych z prawem rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną budynku przy uwzględnieniu ich walorów środowiskowych, użytkowych czy estetycznych, ale także umiejętność wskazania kryteriów wyboru wykonawcy. Bardzo ważną umiejętnością eksperta ds. transformacji energetycznej powinno być także oszacowanie kosztów i zasobów (koszty inwestycyjne, koszty utrzymania i koszty użytkowania) oraz znajomość możliwości finansowania inwestycji wraz z oceną jej efektywności. Wreszcie konieczne są kompetencje niezbędne do analizy oddziaływania budynku na środowisko.

KOMENTARZ EKSPERTA

Chęć pozytywnego wpłynięcia na polski rynek budowlany w obliczu transformacji energetycznej bardzo motywowała nasz zespół do pracy nad opisem nowej kwalifikacji rynkowej. Dotychczasowe regulacje wydają się wciąż za mało skuteczne, a ryzyko nieudanych projektów transformacyjnych powinno zostać obniżone. Wielu osobom rzeczywiście zaangażowanym w proces transformacji może brakować pewnych kompetencji czy znajomości narzędzi przydatnych przy prowadzeniu projektów transformacyjnych. Przykładem jest chociażby analiza danych energetycznych i dotyczących jakości środowiska w budynku czy narzędzia diagnostyczne, takie jak termowizja i badanie szczelności powietrznej. Pomimo że nazwa kwalifikacji odnosi się bezpośrednio do planowania transformacji, narzędzia te są również bardzo pomocne na końcowym etapie całego procesu. Wykorzystywane są wówczas do weryfikacji jego skuteczności – tzw. commissioningu, na razie nieobowiązkowego i dotyczącego nielicznych inwestycji, a stanowiącego przecież gwarancję jakości. Być może warto rozważyć wykorzystanie opracowanej kwalifikacji do stworzenia zawodu regulowanego, zapewniającego społeczeństwu profesjonalne wsparcie.

dr inż. Karol Bandurski

Politechnika Poznańska

Co dalej z nowymi kwalifikacjami?

Eksperci określili także, zgodnie z wymaganiami prawa oświatowego, sposoby walidacji (weryfikacji efektów uczenia się). Potwierdzeniem efektów uczenia się w ramach danej kwalifikacji byłby docelowo certyfikat. W przypadku kwalifikacji dla instalatorów pomp ciepła podstawą potwierdzenia uzyskanych efektów uczenia może być zarówno analiza „dowodów i deklaracji”, czyli ocena dorobku i doświadczenia kandydata, jak i zdanie egzaminu teoretyczno-praktycznego. Certyfikat taki byłby ważny bezterminowo. Z kolei ekspert ds. transformacji energetycznej budynków musiałby zdać test teoretyczno-praktyczny, a certyfikat zachowywałby ważność przez 5 lat. Podstawą jego przedłużenia byłaby aktywność zawodowa, tj. przedstawienie dwóch udokumentowanych realizacji z zakresu planowania procesu transformacji energetycznej budynku.

Aby opracowane kwalifikacje mogły stać się podstawą do uzyskiwania certyfikatu stanowiącego potwierdzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji legitymującej się nim osoby, musiałyby zostać włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, co wymaga odpowiedniej procedury zgłoszenia wniosku do ministra odpowiedzialnego za budownictwo. Eksperci w toku prac uznali, że kwalifikacja powinna zostać włączona do Sektorowej Ramy Kwalifikacji w Budownictwie (SRK-Bud). W rządzie pracującym od grudnia 2023 r. odpowiednim dla tej kwestii organem jest Ministerstwo Rozwoju i Technologii kierowane przez Krzysztofa Hetmana.

KOMENTARZ EKSPERTA

Wszystkim nam leży na sercu dobro naszej planety. Dlatego też zespół Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (działający w ramach Instytutu Badań Edukacyjnych) wsparł powstanie opisów 8 kwalifikacji ważnych z punktu widzenia zielonej transformacji. Są to kwalifikacje wolnorynkowe (do końca 2023 r. ten rodzaj kwalifikacji nazywał się rynkowe) z obszarów: czyste powietrze, inteligentna sieć energetyczna, technologie wodorowe i zielone miasta, w tym te, w których powstanie zaangażowała się Redakcja Rynku Instalacyjnego.

Przygotowane w ramach Inkubatora Zielonych Kwalifikacji opisy są zgodne z wymogami ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK). Są one publiczne i gotowe do uruchomienia procedowania włączenia kwalifikacji do ZSK. Procedura włączenia kwalifikacji wolnorynkowej do ZSK rozpoczyna się na wniosek zainteresowanego podmiotu. Dlatego też zapraszamy do zapoznania się z projektami opisów kwalifikacji na stronie internetowej IBE i do składania wniosków o włączenie kwalifikacji rynkowych do Systemu.  

Agnieszka Grabowska

Instytut Badań Edukacyjnych

Jeśli kwalifikacja zostanie włączona do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, na jej podstawie będzie można prowadzić szkolenia oraz wystawiać certyfikaty. Wymagania wobec instytucji certyfikującej określone zostały w opisach kwalifikacji.

Literatura

1. Na polskim rynku pracy do 2025 r. może brakować nawet 1,5 mln osób, https://www.pwc.pl/pl/media/2019/2019-01-22-luka-rynek-pracy-2025-pwc.html (dostęp: 10.01.2024)

2. Rynek pracy w 2024 roku. Co czeka szukających zatrudnienia, https://www.pap.pl/aktualnosci/rynek-pracy-w-2024-roku-co-czeka-szukajacych-zatrudnienia (dostęp: 10.01.2024)

3. Grzybowski Michał, Balicki Michał, Przedpełska Agnieszka, Polski Ład wypełni lukę na rynku pracy?, https://studio.pwc.pl/aktualnosci/komentarze/polski-%C5%82ad-wype%C5%82ni-luk%C4%99-na-rynku-pracy (dostęp: 10.01.2024)

4. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Barometr zawodów. Prognoza zapotrzebowania na pracowników, https://barometrzawodow.pl/ (dostęp: 10.01.2024)

5. Przyszłość według ZSK. Inkubator Kwalifikacji – rewolucyjny pomysł ekspertów IBE, Kwartalnik ZSK 1/2021

6. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. DzU 2017, poz. 59, z późn. zm.)

7. Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. DzU 2016, poz. 64, z późn. zm.)

8. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006 (Dz.Urz. UE L 150/95 z 20.05.2014)

9. Wniosek Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych zmieniające dyrektywę (UE) 2019/1937 i uchylające rozporządzenie (UE) nr 517/2014. COM/2022/150 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52022PC0150 (dostęp: 10.01.2024)

10. ISO 817:2014 Refrigerants. Designation and safety classification

11. Szeląg Wojciech, Gwałtownie rośnie popyt na pompy ciepła. Brakuje wykwalifikowanych monterów, https://biznes.interia.pl/raport-rozmowy-interii/news-gwaltownie-rosnie-popyt-na-pompy-ciepla-brakuje-wykwalifikow,nId,6516586 (dostęp: 10.01.2024)

12. Sokołowski Jakub i in., Dekarbonizacja i zatrudnienie w górnictwie węgla kamiennego w Polsce, Instytut Badań Strukturalnych 2021, https://ibs.org.pl/publications/dekarbonizacja-i-zatrudnienie-w-gornictwie-wegla-kamiennego-w-polsce (dostęp: 10.01.2024)

13. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/844 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej (Dz.Urz. UE L 156/75 z 19.06.2018)

14. Polski rynek pomp ciepła po trzech kwartałach 2023 r. – jakie są perspektywy wzrostu?, https://portpc.pl/polski-rynek-pomp-ciepla-po-trzech-kwartalach-2023-r-jakie-sa-perspektywy-wzrostu/ (dostęp: 10.01.2024)

15. Rozpakowujemy REPowerEU: co plan oznacza dla budynków?, https://ireform.eu/nasze-projekty/rozpakowujemy-repowereu-co-plan-oznacza-dla-budynkow (dostęp: 10.01.2024)

16. Rada Ministrów, Długoterminowa Strategia Renowacji. Wspieranie Renowacji Krajowego Zasobu Budowlanego, https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/Dlugoterminowa-strategia-renowacji-budynkow (dostęp: 10.01.2024)

17. Bandurski Karol, Ratajczak Katarzyna, Amanowicz Łukasz, Różnica między obliczeniowym i pomiarowym wykorzystaniem energii do ogrzewania w budynkach wielorodzinnych, „Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja” 12/2021

18. Mutasim Baba Fuad, Ge Hua, Wang Leon, Zmeureanu Radu, Do high energy-efficient buildings increase overheating risk in cold climates? Causes and mitigation measures required under recent and future climates, „Building and Environment” (219), 2022, 109230, https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2022.109230

19. Sarran Lucile, Ch. Hviid Christian Anker, Rode Carsten, How to ensure occupant comfort and satisfaction through deep building retrofit? Lessons from a Danish case study, „Science and Technology for the Built Environment” Vol. 29, Issue 7, 2023, https://doi.org/10.1080/23744731.2023.2194196

20. Baborska-Narożny Magdalena, Stevenson Fionn, Continuous Mechanical Ventilation in Housing Understanding the Gap between Intended and Actual Performance and Use, „Energy Procedia”, Vol. 83, 2015, p. 167–176, https://doi.org/10.1016/j.egypro.2015.12.207

21. Najwyższa Izba Kontroli, Energooszczędne inwestycje w budynkach użyteczności publicznej, Warszawa 2015, https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/14/017 (dostęp: 10.01.2024)

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Katarzyna Rybka Inteligentny budynek – znaczenie instalacji HVAC i OZE

Inteligentny budynek – znaczenie instalacji HVAC i OZE Inteligentny budynek – znaczenie instalacji HVAC i OZE

Energooszczędny i nowoczesny budynek to nie tylko wysoka sprawność urządzeń albo dobra izolacja. Nawet najlepszy kocioł czy centrala wentylacyjna nie zapewnią użytkownikom komfortowej i oszczędnej eksploatacji.

Energooszczędny i nowoczesny budynek to nie tylko wysoka sprawność urządzeń albo dobra izolacja. Nawet najlepszy kocioł czy centrala wentylacyjna nie zapewnią użytkownikom komfortowej i oszczędnej eksploatacji.

inż. Krzysztof Piechurski, dr inż. Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa Obliczanie rocznej efektywności pomp ciepła powietrze/woda

Obliczanie rocznej efektywności pomp ciepła powietrze/woda Obliczanie rocznej efektywności pomp ciepła powietrze/woda

W artykule wykorzystano model obliczania SCOP według wytycznych normy [3] do analizy wpływu danych klimatycznych wybranych miejscowości w Polsce oraz przyjętego punktu biwalentnego na roczny wskaźnik efektywności...

W artykule wykorzystano model obliczania SCOP według wytycznych normy [3] do analizy wpływu danych klimatycznych wybranych miejscowości w Polsce oraz przyjętego punktu biwalentnego na roczny wskaźnik efektywności energetycznej przykładowej pompy ciepła powietrze/woda, zasilającej dom jednorodzinny o projektowym obciążeniu cieplnym 9,5 kW oraz opisano aspekty związane z analizą pracy pomp ciepła powietrze/woda pracujących w trybie grzewczym.

Redakcja RI Rzetelna wiedza o pompach ciepła to najlepszy argument na rzecz ich stosowania

Rzetelna wiedza o pompach ciepła to najlepszy argument na rzecz ich stosowania Rzetelna wiedza o pompach ciepła to najlepszy argument na rzecz ich stosowania

Rozmowa z Pawłem Lachmanem, prezesem zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła

Rozmowa z Pawłem Lachmanem, prezesem zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła

dr inż. Joanna Piotrowska-Woroniak, inż. Maciej Załuska, mgr inż. Rafał Tomaszewicz Zastosowanie dodatkowych źródeł energii odnawialnej do współpracy z pompą ciepła solanka/woda

Zastosowanie dodatkowych źródeł energii odnawialnej do współpracy z pompą ciepła solanka/woda Zastosowanie dodatkowych źródeł energii odnawialnej do współpracy z pompą ciepła solanka/woda

Artykuł przedstawia analizę techniczno-ekonomiczną zastosowania dodatkowych źródeł energii odnawialnej w układzie technologicznym pracy pompy ciepła typu solanka/woda, która zainstalowana jest w budynku...

Artykuł przedstawia analizę techniczno-ekonomiczną zastosowania dodatkowych źródeł energii odnawialnej w układzie technologicznym pracy pompy ciepła typu solanka/woda, która zainstalowana jest w budynku jednorodzinnym. Pompa ciepła o zmierzonej średniej mocy grzewczej 9,53 kW i mocy chłodniczej 7,8 kW pracuje w układzie monowalentnym na cele grzewcze i podgrzewu ciepłej wody użytkowej.

Waldemar Joniec Pompy ciepła w obiektach zabytkowych, termomodernizowanych i nowoczesnych

Pompy ciepła w obiektach zabytkowych, termomodernizowanych i nowoczesnych Pompy ciepła w obiektach zabytkowych, termomodernizowanych i nowoczesnych

Pompy ciepła znajdują zastosowanie w różnych obiektach do ogrzewania i chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody. Stają się nieodzownym elementem instalacji hybrydowych w nowych, energooszczędnych budynkach...

Pompy ciepła znajdują zastosowanie w różnych obiektach do ogrzewania i chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody. Stają się nieodzownym elementem instalacji hybrydowych w nowych, energooszczędnych budynkach oraz poddawanych termomodernizacji. Są też efektywne w instalacjach ogrzewczych remontowanych budynków, także zabytkowych. Tam, gdzie jest to możliwe, coraz częściej do zasilania pomp ciepła wykorzystuje się instalacje fotowoltaiczne. Wiele inwestycji nie wymaga już dotacji i stają się one atrakcyjne...

inż. Krzysztof Piechurski, dr inż. Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa Wpływ warunków klimatycznych i obciążenia cieplnego budynku na efektywność energetyczną pomp ciepła powietrze/woda z płynną regulacją mocy

Wpływ warunków klimatycznych i obciążenia cieplnego budynku na efektywność energetyczną pomp ciepła powietrze/woda z płynną regulacją mocy Wpływ warunków klimatycznych i obciążenia cieplnego budynku na efektywność energetyczną pomp ciepła powietrze/woda z płynną regulacją mocy

Wiele pomp ciepła powietrze/woda wyposażanych jest obecnie w sprężarki z inwerterem. Ich zaletą jest możliwość dopasowania mocy urządzenia do chwilowych potrzeb grzewczych budynku. Przeprowadzenie analizy...

Wiele pomp ciepła powietrze/woda wyposażanych jest obecnie w sprężarki z inwerterem. Ich zaletą jest możliwość dopasowania mocy urządzenia do chwilowych potrzeb grzewczych budynku. Przeprowadzenie analizy SCOP pompy ciepła regulowanej poprzez zmianę prędkości sprężarki przy użyciu inwertera częstotliwości wymaga pozyskania informacji na temat COP urządzenia w warunkach obciążenia częściowego, a te nie zawsze są łatwo dostępne.

Waldemar Joniec Efektywna wymiana ciepła i chłodu – wymienniki płytowe

Efektywna wymiana ciepła i chłodu – wymienniki płytowe Efektywna wymiana ciepła i chłodu – wymienniki płytowe

Aktualne wymagania dla instalacji i obiektów w zakresie efektywności energetycznej wymagają od projektantów stosowania wysokoefektywnych i energooszczędnych rozwiązań. Raz wprowadzona do instalacji lub...

Aktualne wymagania dla instalacji i obiektów w zakresie efektywności energetycznej wymagają od projektantów stosowania wysokoefektywnych i energooszczędnych rozwiązań. Raz wprowadzona do instalacji lub obiektu energia nie może być marnowana – powinna być przekazywana prawie bez strat i odzyskiwana tam, gdzie to tylko możliwe. Rola wymienników w instalacjach stale rośnie, zwłaszcza że współczesne instalacje są zasilane z wielu źródeł i wymagają precyzyjnego transportu energii.

dr inż. Marcin Malicki Przemysłowe i energetyczne zastosowanie absorpcyjnych pomp ciepła dużej mocy

Przemysłowe i energetyczne zastosowanie absorpcyjnych pomp ciepła dużej mocy Przemysłowe i energetyczne zastosowanie absorpcyjnych pomp ciepła dużej mocy

Możliwości zastosowania prostych technologii poprawy efektywności energetycznej wyczerpują się i wdrażane są bardziej zaawansowane rozwiązania. Szczególne miejsce w obszarze poprawy efektywności energetycznej...

Możliwości zastosowania prostych technologii poprawy efektywności energetycznej wyczerpują się i wdrażane są bardziej zaawansowane rozwiązania. Szczególne miejsce w obszarze poprawy efektywności energetycznej zajmują źródła ciepła niskotemperaturowego traktowanego jako ciepło odpadowe. Implementacja technologii konwersji ciepła nieużytecznego i odpadowego na ciepło użyteczne może prowadzić do znacznego ograniczenia emisji CO2 do atmosfery. Jedną z takich technologii są absorpcyjne pompy ciepła.

mgr inż. Ewelina Stefanowicz, dr inż. Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa Konfiguracja odwiertów oraz obciążenie cieplne i chłodnicze obiektu a parametry pracy dolnego źródła pompy ciepła glikol/woda

Konfiguracja odwiertów oraz obciążenie cieplne i chłodnicze obiektu a parametry pracy dolnego źródła pompy ciepła glikol/woda Konfiguracja odwiertów oraz obciążenie cieplne i chłodnicze obiektu a parametry pracy dolnego źródła pompy ciepła glikol/woda

Niezawodna, bezawaryjna i ekonomiczna praca systemów zasilania c.o. i c.w.u. w dużych obiektach, do których energię dostarczają gruntowe pompy ciepła z wymiennikami pionowymi, wymaga przeprowadzenia na...

Niezawodna, bezawaryjna i ekonomiczna praca systemów zasilania c.o. i c.w.u. w dużych obiektach, do których energię dostarczają gruntowe pompy ciepła z wymiennikami pionowymi, wymaga przeprowadzenia na etapie projektu dokładnych obliczeń parametrów pracy dolnego źródła dla długiego okresu eksploatacji. W celu prawidłowego zaprojektowania dolnego źródła należy się szczegółowo zapoznać z charakterystyką gruntu i wykonać co najmniej jeden odwiert pilotażowy. Możliwe będzie dzięki temu wykonanie testu...

dr inż. Joanna Piotrowska-Woroniak, mgr inż. Bartosz Baranowski Analiza techniczno-ekonomiczna wyboru pomp ciepła dla zaspokojenia potrzeb cieplnych w budynku jednorodzinnym

Analiza techniczno-ekonomiczna wyboru pomp ciepła dla zaspokojenia potrzeb cieplnych w budynku jednorodzinnym Analiza techniczno-ekonomiczna wyboru pomp ciepła dla zaspokojenia potrzeb cieplnych w budynku jednorodzinnym

Przeprowadzona analiza wskazuje, że mimo iż nakłady inwestycyjne w przypadku instalacji z pompami ciepła przewyższają koszty budowy kotłowni na paliwa konwencjonalne, pompy ciepła mogą być korzystnym ekonomicznie...

Przeprowadzona analiza wskazuje, że mimo iż nakłady inwestycyjne w przypadku instalacji z pompami ciepła przewyższają koszty budowy kotłowni na paliwa konwencjonalne, pompy ciepła mogą być korzystnym ekonomicznie rozwiązaniem alternatywnym, zwłaszcza tam, gdzie nie ma dostępu do sieci gazowej.

inż. Krzysztof Piechurski, mgr inż. Ewelina Stefanowicz, dr inż. Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa Jak powstaje etykieta energetyczna pompy ciepła

Jak powstaje etykieta energetyczna pompy ciepła Jak powstaje etykieta energetyczna pompy ciepła

Efektywność energetyczna pomp ciepła zależy od bardzo wielu czynników. Choć teoretycznie dzięki zastosowaniu etykiet energetycznych porównanie poszczególnych urządzeń jest możliwe, w praktyce – z uwagi...

Efektywność energetyczna pomp ciepła zależy od bardzo wielu czynników. Choć teoretycznie dzięki zastosowaniu etykiet energetycznych porównanie poszczególnych urządzeń jest możliwe, w praktyce – z uwagi na brak ścisłych wytycznych odnośnie do przyjmowania punktu biwalentnego układu na potrzeby sporządzania etykiet – rozbieżności w wynikach mogą być bardzo duże. Dla zapewnienia korzystnej klasy energetycznej (równie wysokiej jak na etykiecie) niezbędna jest indywidualna analiza współpracy pompy ciepła...

inż. Krzysztof Piechurski, mgr inż. Ewelina Stefanowicz, mgr inż. Agnieszka Chmielewska, dr inż. Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa Wykorzystanie ciepła odpadowego do zwiększenia efektywności energetycznej pompy ciepła powietrze/woda pracującej w warunkach klimatu górskiego

Wykorzystanie ciepła odpadowego do zwiększenia efektywności energetycznej pompy ciepła powietrze/woda pracującej w warunkach klimatu górskiego Wykorzystanie ciepła odpadowego do zwiększenia efektywności energetycznej pompy ciepła powietrze/woda pracującej w warunkach klimatu górskiego

Zastosowanie pompy ciepła powietrze/woda jako jedynego źródła ciepła dla budynku zlokalizowanego w Polsce, przy zachowaniu pewnych standardów instalacyjnych, jest w pełni możliwe oraz korzystne zarówno...

Zastosowanie pompy ciepła powietrze/woda jako jedynego źródła ciepła dla budynku zlokalizowanego w Polsce, przy zachowaniu pewnych standardów instalacyjnych, jest w pełni możliwe oraz korzystne zarówno energetycznie, jak i finansowo. Stosowanie takiego rozwiązania w lokalizacjach o obniżonym przebiegu temperatury zewnętrznej w ciągu roku – na przykład w terenie górskim – wymaga starannych obliczeń. Ponadto warto szukać możliwości pozyskiwania energii odpadowej, np. z powietrza wentylacyjnego.

Solar Naturalna Energia Sp. z o.o. Heliotherm – pompy ciepła i pasja

Heliotherm – pompy ciepła i pasja Heliotherm  – pompy ciepła i pasja

Rozwój sektora sprężarkowych pomp ciepła skutkuje coraz bogatszą ofertą produktową. W natłoku urządzeń, producentów i dystrybutorów trudno dokonać optymalnego wyboru. Warto przyjrzeć się bliżej propozycji...

Rozwój sektora sprężarkowych pomp ciepła skutkuje coraz bogatszą ofertą produktową. W natłoku urządzeń, producentów i dystrybutorów trudno dokonać optymalnego wyboru. Warto przyjrzeć się bliżej propozycji szczególnego producenta, tj. Heliotherm Wärmepumpen Ges.m.b.H.

mgr inż. Ewelina Stefanowicz, inż. Krzysztof Piechurski, dr inż. Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa Czynniki robocze dolnych źródeł gruntowych pomp ciepła

Czynniki robocze dolnych źródeł gruntowych pomp ciepła Czynniki robocze dolnych źródeł gruntowych pomp ciepła

Głównym powodem stosowania glikolu propylenowego w pionowych sondach gruntowych jest obawa przed zamarzaniem dolnego źródła. Obecnie dostępne są już metody umożliwiające projektantom szczegółową analizę...

Głównym powodem stosowania glikolu propylenowego w pionowych sondach gruntowych jest obawa przed zamarzaniem dolnego źródła. Obecnie dostępne są już metody umożliwiające projektantom szczegółową analizę możliwości energetycznych gruntu. Jest to szczególnie ważne przy projektowaniu dużych obiektów o znacznym zapotrzebowaniu na energię grzewczą oraz chłodniczą. Zastosowanie nanofluidów lub wody jako czynnika roboczego pozwala na znaczne ograniczenie kosztów eksploatacji systemu, a w przypadku wody...

dr inż. Maciej Knapik Współpraca pomp ciepła z turbinami wiatrowymi i panelami fotowoltaicznymi – aspekty energetyczne i ekonomiczne

Współpraca pomp ciepła z turbinami wiatrowymi i panelami fotowoltaicznymi – aspekty energetyczne i ekonomiczne Współpraca pomp ciepła z turbinami wiatrowymi i panelami fotowoltaicznymi – aspekty energetyczne i ekonomiczne

Współpraca pomp ciepła powietrze/woda z odnawialnymi źródłami energii wiatrowej i słonecznej pozwala znacznie ograniczyć koszty eksploatacji budynku związane z ogrzewaniem i przygotowaniem ciepłej wody....

Współpraca pomp ciepła powietrze/woda z odnawialnymi źródłami energii wiatrowej i słonecznej pozwala znacznie ograniczyć koszty eksploatacji budynku związane z ogrzewaniem i przygotowaniem ciepłej wody. Jednak konieczność spełnienia wymagań prawnych w zakresie wykorzystania energii odnawialnej przez nowe budynki nie zawsze idzie w parze z efektami ekonomicznymi, tj. z kosztami inwestycyjnymi i eksploatacyjnymi.

REGULUS®-system Jakie grzejniki do pomp ciepła i kondensatów?

Jakie grzejniki do pomp ciepła i kondensatów? Jakie grzejniki do pomp ciepła i kondensatów?

W jakich godzinach i jak długo przebywamy w poszczególnych pomieszczeniach? To jedno z istotnych pytań, które zadajemy sobie planując modernizację instalacji grzewczej. Zapewnienie komfortu cieplnego...

W jakich godzinach i jak długo przebywamy w poszczególnych pomieszczeniach? To jedno z istotnych pytań, które zadajemy sobie planując modernizację instalacji grzewczej. Zapewnienie komfortu cieplnego wymaga szczególnie elastycznego funkcjonowania instalacji grzewczej, zaczynając od produkcji ciepła przez jego magazynowanie (ewentualne), a kończąc na jego emisji.

mgr inż. Marcin Karpiński, dr inż. Anna Sowiżdżał Kopalnie węgla kamiennego źródłem ciepła dla pomp ciepła

Kopalnie węgla kamiennego źródłem ciepła dla pomp ciepła Kopalnie węgla kamiennego źródłem ciepła dla pomp ciepła

Kopalnie węgla kamiennego w obrębie aglomeracji śląskiej, zarówno czynne, jak i nieczynne, wymagają odprowadzania znacznych ilości wody o stosunkowo wysokiej temperaturze, która może być wykorzystywana...

Kopalnie węgla kamiennego w obrębie aglomeracji śląskiej, zarówno czynne, jak i nieczynne, wymagają odprowadzania znacznych ilości wody o stosunkowo wysokiej temperaturze, która może być wykorzystywana w celach energetycznych do zasilania pomp ciepła. Atutem kopalń na Śląsku jest bliskość potencjalnych odbiorców energii – osiedli i zabudowy mieszkalnej. Z uwagi na trwający proces restrukturyzacji górnictwa projekty inwestycji geotermalnych są jednak obarczone trudnym do oszacowania ryzykiem.

mgr inż. Ewelina Stefanowicz, inż. Krzysztof Piechurski Metody wyznaczania parametrów gruntu do projektowania pionowych wymienników dla pomp ciepła solanka/woda

Metody wyznaczania parametrów gruntu do projektowania pionowych wymienników dla pomp ciepła solanka/woda Metody wyznaczania parametrów gruntu do projektowania pionowych wymienników dla pomp ciepła solanka/woda

W artykule przedstawiono metodę wyznaczania parametrów gruntu do projektowania instalacji pionowych gruntowych wymienników ciepła do pomp ciepła dzięki zastosowaniu testu odpowiedzi termicznej gruntu.

W artykule przedstawiono metodę wyznaczania parametrów gruntu do projektowania instalacji pionowych gruntowych wymienników ciepła do pomp ciepła dzięki zastosowaniu testu odpowiedzi termicznej gruntu.

inż. Krzysztof Piechurski, mgr inż. Ewelina Stefanowicz Wpływ doboru pompy ciepła powietrze/woda na koszty eksploatacyjne instalacji grzewczej

Wpływ doboru pompy ciepła powietrze/woda na koszty eksploatacyjne instalacji grzewczej Wpływ doboru  pompy ciepła powietrze/woda na koszty eksploatacyjne instalacji grzewczej

Odpowiedni dobór mocy pompy ciepła powietrze/woda jest bardzo istotny z uwagi na późniejsze koszty eksploatacyjne. Powszechnie zauważalnym problemem jest niedowymiarowanie urządzeń i tym samym nadmierne...

Odpowiedni dobór mocy pompy ciepła powietrze/woda jest bardzo istotny z uwagi na późniejsze koszty eksploatacyjne. Powszechnie zauważalnym problemem jest niedowymiarowanie urządzeń i tym samym nadmierne zużycie energii elektrycznej przez grzałkę w okresie niskich temperatur w sezonie grzewczym. Z kolei przewymiarowanie powoduje nie tylko wyższe koszty inwestycyjne, ale i eksploatacyjne przy występowaniu umiarkowanych temperatur.

mgr inż. Radosław Sosnowski Pompy ciepła w pętli wodnej – opis systemu WLHP

Pompy ciepła w pętli wodnej – opis systemu WLHP Pompy ciepła w pętli wodnej – opis systemu WLHP

W wielu budynkach występuje różne zapotrzebowanie na energię do chłodzenia i ogrzewania w poszczególnych obszarach i pomieszczeniach. Energię – ciepło lub chłód – można odbierać z miejsc, gdzie jest jej...

W wielu budynkach występuje różne zapotrzebowanie na energię do chłodzenia i ogrzewania w poszczególnych obszarach i pomieszczeniach. Energię – ciepło lub chłód – można odbierać z miejsc, gdzie jest jej w nadmiarze, i przetransportować oraz wykorzystać w innym miejscu.

Hoval Sp. z o.o. Ultra cicha pompa ciepła do ogrzewania i chłodzenia domów

Ultra cicha pompa ciepła do ogrzewania i chłodzenia domów Ultra cicha pompa ciepła do ogrzewania i chłodzenia domów

Firma Hoval zainstalowała swoją pierwszą pompę ciepła w 1975 roku. Mając ponad 40-letnie doświadczenie, właśnie wypuściła na rynek najnowszą generację pomp ciepła UltraSource®. Pompa UltraSource została...

Firma Hoval zainstalowała swoją pierwszą pompę ciepła w 1975 roku. Mając ponad 40-letnie doświadczenie, właśnie wypuściła na rynek najnowszą generację pomp ciepła UltraSource®. Pompa UltraSource została zaprojektowana z myślą o budownictwie mieszkaniowym. Jest to bardzo wydajne rozwiązanie, a jednocześnie wyjątkowo ciche o generowanym hałasie wynoszącym zaledwie 28 dB(A) w odległości 3m.

Ferroli Ferroli – ogrzewanie za rozsądne pieniądze

Ferroli – ogrzewanie za rozsądne pieniądze Ferroli – ogrzewanie za rozsądne pieniądze

Ferroli, włoski producent urządzeń grzewczych (kotły, pompy ciepła), chłodzących (agregaty wody lodowej), kotłów parowych i kotłów na olej termalny, istnieje ponad 60 lat. W Polsce działa od 1997 roku,...

Ferroli, włoski producent urządzeń grzewczych (kotły, pompy ciepła), chłodzących (agregaty wody lodowej), kotłów parowych i kotłów na olej termalny, istnieje ponad 60 lat. W Polsce działa od 1997 roku, z powodzeniem oferując kompleksowe rozwiązania dla klientów indywidualnych oraz do obiektów komercyjnych i przemysłowych.

mgr inż. Damian Czernik, dr inż. Marek Korzec Analiza koncepcyjna rozwiązania systemu ogrzewania w budynku energooszczędnym

Analiza koncepcyjna rozwiązania systemu ogrzewania w budynku energooszczędnym Analiza koncepcyjna rozwiązania systemu ogrzewania w budynku energooszczędnym

Budynki energooszczędne o bardzo dobrej izolacji cieplnej oraz niskim współczynniku projektowego obciążenia cieplnego wymagają szczególnego podejścia do kwestii doboru systemu grzewczego. Decydując się...

Budynki energooszczędne o bardzo dobrej izolacji cieplnej oraz niskim współczynniku projektowego obciążenia cieplnego wymagają szczególnego podejścia do kwestii doboru systemu grzewczego. Decydując się na rozwiązania oparte na pompach ciepła, koncepcje grzewcze należy porównać pod kątem efektywności energetycznej oraz nakładów inwestycyjnych i eksploatacyjnych.

Redakcja RI Jak działają pompy ciepła?

Jak działają pompy ciepła? Jak działają pompy ciepła?

W ostatnim czasie pompy ciepła w Polsce stają się coraz bardziej popularne. Wszystko przez chęć zadbania o czystość naszego powietrza, walkę ze smogiem oraz trend na energooszczędne budownictwo. Co więcej,...

W ostatnim czasie pompy ciepła w Polsce stają się coraz bardziej popularne. Wszystko przez chęć zadbania o czystość naszego powietrza, walkę ze smogiem oraz trend na energooszczędne budownictwo. Co więcej, koszty ogrzewania stanowią co najmniej 60% wszystkich wydatków związanych z eksploatacją domów jednorodzinnych, a dzięki pompie ciepła wydatki można sporo obniżyć.

Wybrane dla Ciebie

Jak wybrać odpowiednie urządzenie »

Jak wybrać odpowiednie urządzenie » Jak wybrać odpowiednie urządzenie »

Łatwy montaż systemów podtynkowych? Przekonaj się »

Łatwy montaż systemów podtynkowych? Przekonaj się » Łatwy montaż systemów podtynkowych? Przekonaj się »

Czy wiesz, co skutecznie zadba o instalacje CO? »

Czy wiesz, co skutecznie zadba o instalacje CO? » Czy wiesz, co skutecznie zadba o instalacje CO? »

Klimatyzatory pokojowe, jakie dobrać »

Klimatyzatory pokojowe, jakie dobrać » Klimatyzatory pokojowe, jakie dobrać »

Czego jeszcze nie wiesz o pompach ciepła »

Czego jeszcze nie wiesz o pompach ciepła » Czego jeszcze nie wiesz o pompach ciepła »

Poznaj nowe metody zasilania rezerwowego »

Poznaj nowe metody zasilania rezerwowego » Poznaj nowe metody zasilania rezerwowego »

Jakie rozdzielacze do ogrzewania podłogowego poleci ekspert

Jakie rozdzielacze do ogrzewania podłogowego poleci ekspert Jakie rozdzielacze do ogrzewania podłogowego poleci ekspert

Dlaczego ogrzewanie nawiewowe?

Dlaczego ogrzewanie nawiewowe? Dlaczego ogrzewanie nawiewowe?

Zobacz jak profesjonaliści pomagają sobie w projektowaniu instalacji »

Zobacz jak profesjonaliści pomagają sobie w projektowaniu instalacji » Zobacz jak profesjonaliści pomagają sobie w projektowaniu instalacji »

Poznaj skuteczne metody odprowadzania spalin »

Poznaj skuteczne metody odprowadzania spalin » Poznaj skuteczne metody odprowadzania spalin »

Czy istnieją naturalne czynniki chłodzące? »

Czy istnieją naturalne czynniki chłodzące? » Czy istnieją naturalne czynniki chłodzące? »

Jakie rozdzielacze do ogrzewania podłogowego poleciłby ekspert? »

Jakie rozdzielacze do ogrzewania podłogowego poleciłby ekspert? » Jakie rozdzielacze do ogrzewania podłogowego poleciłby ekspert? »

Dołącz do grona super instalatorów »

Dołącz do grona super instalatorów » Dołącz do grona super instalatorów »

Która pompa zapewni stałe ciśnienie wody w kranie »

Która pompa zapewni stałe ciśnienie wody w kranie » Która pompa zapewni stałe ciśnienie wody w kranie »

Podpowiadamy, jaki grzejnik zainstalować w pomieszczeniu »

Podpowiadamy, jaki grzejnik zainstalować w pomieszczeniu » Podpowiadamy, jaki grzejnik zainstalować w pomieszczeniu »

Pobierz tabelę z parametrami armatury ogrodowej »

Pobierz tabelę z parametrami armatury ogrodowej » Pobierz tabelę z parametrami armatury ogrodowej »

Poznaj, nowe rozwiązania w projektowaniu instalacji »

Poznaj, nowe rozwiązania w projektowaniu instalacji » Poznaj, nowe rozwiązania w projektowaniu instalacji »

Które płyty styropianowe mają najwyższy wskaźnik energooszczędności »

Które płyty styropianowe mają najwyższy wskaźnik energooszczędności » Które płyty styropianowe mają najwyższy wskaźnik energooszczędności »

Najnowsze produkty i technologie

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Hot ceny na jednostki Hisense Apple Pie Pro

Hot ceny na jednostki Hisense Apple Pie Pro Hot ceny na jednostki Hisense Apple Pie Pro

Jest lato – jest hot! Gorące ceny na jednostki ścienne Hisense Apple Pie Pro!

Jest lato – jest hot! Gorące ceny na jednostki ścienne Hisense Apple Pie Pro!

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Nowa siedziba Oddziału Schiessl w Łodzi

Nowa siedziba Oddziału Schiessl w Łodzi Nowa siedziba Oddziału Schiessl w Łodzi

Od 29 lipca serdecznie zapraszamy do nowej siedziby naszego oddziału w Łodzi przy al. Włókniarzy 204.

Od 29 lipca serdecznie zapraszamy do nowej siedziby naszego oddziału w Łodzi przy al. Włókniarzy 204.

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Nowa aplikacja Hisense 3D

Nowa aplikacja Hisense 3D Nowa aplikacja Hisense 3D

Aplikacja AR Hisense 3D przeznaczona jest dla klientów indywidualnych oraz firm instalatorskich. Pozwala wykonać wizualizację klimatyzatorów ściennych marki Hisense w domu lub biurze przed dokonaniem zakupu....

Aplikacja AR Hisense 3D przeznaczona jest dla klientów indywidualnych oraz firm instalatorskich. Pozwala wykonać wizualizację klimatyzatorów ściennych marki Hisense w domu lub biurze przed dokonaniem zakupu. Wykorzystując rozszerzoną rzeczywistość, dobranie odpowiedniego klimatyzatora do wnętrza zajmuje tylko chwilę!

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Wyprzedaż marki Giacomini

Wyprzedaż marki Giacomini Wyprzedaż marki Giacomini

Wybrane produkty marki Giacomini w okazyjnych cenach!

Wybrane produkty marki Giacomini w okazyjnych cenach!

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Promocja Cashback od Panasonic

Promocja Cashback od Panasonic Promocja Cashback od Panasonic

Letnia edycja Cashback od Panasonic. Zwrot 2000 zł za zakup i rejestrację kompletu pompy ciepła Aquarea T-CAP!

Letnia edycja Cashback od Panasonic. Zwrot 2000 zł za zakup i rejestrację kompletu pompy ciepła Aquarea T-CAP!

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Nowy katalog i cennik klimatyzatorów Hisense

Nowy katalog i cennik klimatyzatorów Hisense Nowy katalog i cennik klimatyzatorów Hisense

Sprawdź NOWOŚCI w klimatyzacji Hisense RAC, LCAC i MULTI!

Sprawdź NOWOŚCI w klimatyzacji Hisense RAC, LCAC i MULTI!

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.