RynekInstalacyjny.pl

Parametry pracy gruntowej pompy ciepła z sondami pionowymi do przygotowania c.w.u.

Gruntowa pompa ciepła
Viessmann
 

Gruntowa pompa ciepła


Viessmann


 

W artykule przeanalizowano parametry pracy gruntowej pompy ciepła z sondami pionowymi, które należy przyjmować do wyliczeń ekonomicznych, opisano również kształtowanie się zapotrzebowania na energię cieplną w ciągu roku. Analizie poddano dostawę ciepła do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Oszacowano koszty i zużycie energii elektrycznej i węgla oraz ilość powstającego przy tym dwutlenku węgla.

Zobacz także

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. Mikrotrigeneracja w Mirai Clinic na terenie zabytkowego obiektu

Mikrotrigeneracja w Mirai Clinic na terenie zabytkowego obiektu Mikrotrigeneracja w Mirai Clinic na terenie zabytkowego obiektu

Panasonic, jako producent gazowych pomp ciepła, zainicjował i współtworzył nowatorski, unikatowy na skalę międzynarodową system mikrotrigeneracji, stworzony w odpowiedzi na wysokie wymagania inwestora...

Panasonic, jako producent gazowych pomp ciepła, zainicjował i współtworzył nowatorski, unikatowy na skalę międzynarodową system mikrotrigeneracji, stworzony w odpowiedzi na wysokie wymagania inwestora dokonującego adaptacji zabytkowego budynku na nowoczesną, specjalistyczną klinikę medyczną. Powstało innowacyjne, ale przede wszystkim niezawodne, samowystarczalne i zrównoważone pod względem środowiskowym źródło energii elektrycznej, ciepła i chłodu, które w ciągu zaledwie kilku lat zacznie przynosić...

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. Pompa obiegowa XLplus i ecocirc+ – definicja nowoczesności

Pompa obiegowa XLplus i ecocirc+ – definicja nowoczesności Pompa obiegowa XLplus i ecocirc+ – definicja nowoczesności

Wysokosprawna, energooszczędna, inteligentna i przyjazna dla instalatora elektroniczna pompa obiegowa – zarówno do instalacji nowych, jak i do modernizacji. Takie właśnie są pompy z wirnikiem mokrym Lowara...

Wysokosprawna, energooszczędna, inteligentna i przyjazna dla instalatora elektroniczna pompa obiegowa – zarówno do instalacji nowych, jak i do modernizacji. Takie właśnie są pompy z wirnikiem mokrym Lowara ecocirc XLplus i ecocirc+. Łączą one wysoką sprawność, znakomite parametry hydrauliczne i intuicyjne sterowanie – dzięki zaawansowanym możliwościom komunikacji. Co więcej – taka inwestycja może zwrócić się nawet w ciągu dwóch lat.

Zymetric Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła ogrzewa polski rynek Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają...

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają się w coraz to większej ilości domów, starych i nowych. To głównie rozwiązania proekologiczne, prosty montaż, serwis i obsługa, a także możliwości dofinansowań przekonują, że zakup właśnie takiego źródła ciepła może być strzałem w dziesiątkę!

Do powstania niniejszego artykułu przyczyniły się błędne zdaniem autora rozważania pojawiające się w niektórych publikacjach, np. [1−3]. Przeprowadzone w tych opracowaniach analizy budzą wątpliwości. W większości przypadków brakuje w nich niestety precyzyjnego opisu przyjętych założeń, co uniemożliwia weryfikację i ocenę poprawności badań. Przykładem artykułu rzetelnie prezentującego badania pomp ciepła (z wężownicą poziomą) jest zdaniem autora publikacja Jarosława Dąbrowskiego [4].

Wykres obciążeń cieplnych

Rys. 1. Uporządkowany wykres obciążeń cieplnych


 

Kwestią podstawową jest wyznaczanie zużycia energii cieplnej w ciągu roku i jej kosztów w zależności od sposobu zasilania. Szczególnie przydatna jest tu analiza dotycząca sposobu sporządzania tzw. „uporządkowanego wykresu obciążeń cieplnych”. W branży energetycznej być może powszechniej znana jest praca [5]. Znajomość tych podstaw jest niezbędna, by móc pisać o efektywności energetycznej układów z pompami ciepła. Zmodyfikowany uporządkowany wykres obciążeń cieplnych szczegółowo przedstawiony został w artykule [6].

Wykres mocy cieplnej

Rys. 2. Moc cieplna przykładowej pompy ciepła [9]

W miejscowości Głębokie (woj. zachodniopomorskie) zrealizowano relatywnie duży obiekt z pompami ciepła [1, 7]. Obszerny opis tej inwestycji przedstawiono w artykule [1], ale podano tam jedynie charakterystyki projektowe, bez pomiarów dokonanych po uruchomieniu instalacji. Zastosowane zostały trzy pompy ciepła (o sumarycznej mocy 59 kW) z sondami pionowymi (19 otworów o długości od 27 do 50 m) i wężownicami poziomymi (o łącznej długości ok. 850 m na głębokości ok. 1,5 m). Wyniki pomiarów rzeczywistych parametrów pracy takich instalacji w decydującym stopniu przyczynić się mogą do dokładniejszego projektowania układów z pompami ciepła.

Przebieg zapotrzebowania na ciepło w ciągu roku

W podstawowej literaturze przedmiotu opisane zostało kształtowanie się zapotrzebowania na ciepło w ciągu roku. Analizę porównawczą przeprowadzono na podstawie potrzeb cieplnych domu jednorodzinnego. Nawet jeżeli do analizy przyjmuje się umowne dane, powinny one bazować na przykładach zaczerpniętych z rzeczywistych obiektów.Autorzy publikacji [3] przyjmują, że „zużycie energii wynosi 87 GJ w ciągu roku”. Nie podają jednak mocy cieplnej odbiorników ciepła (centralne ogrzewanie i ciepła woda użytkowa), a także wahań poboru ciepła w ciągu doby, tygodnia i roku. Założono, że w domu jednorodzinnym mieszkają cztery osoby i zużywają średnio po 60 litrów c.w.u. na dobę. Na tej podstawie można wyliczyć zużycie energii do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w ciągu roku. Średnia moc cieplna do podgrzewania ciepłej wody Qcwusr wynosi:

Wzór 1

Zużycie energii do przygotowania c.w.u. wynosi:

Wzór 2

Bazując na krzywej klimatycznej Wrocławia w sezonie ogrzewczym 2008/2009 [8], sporządzono uporządkowany wykres obciążeń cieplnych. Podstawowa charakterystyka sezonu ogrzewczego: τco = 4824 h, tzewn. = 4,08°C, ϕ = 0,419. Ilość energii do centralnego ogrzewania wynosi:

Wzór 3

Średnia moc cieplna potrzebna do centralnego ogrzewania w sezonie ogrzewczym wynosi:

Obliczenie

Obliczeniowa moc cieplna na centralne ogrzewanie (przy obliczeniowej temperaturze zewnętrznej tzewn. obl. = –18°C) wynosi:

Obliczenie 2

Na rys. 1 przedstawiono otrzymany uporządkowany wykres obciążeń cieplnych domu jednorodzinnego.

 

Charakterystyka pompy ciepła

Pracę pompy ciepła charakteryzuje współczynnik COP, definiowany jako:

COP

gdzie:

Q – moc cieplna pompy ciepła [kW],

Nsp – moc elektryczna sprężarki pompy ciepła [kW].

Producenci podają wartości COP przy charakterystycznych temperaturach dolnego i górnego źródła ciepła. Na przykład B0/W35 oznacza, że temperatura solanki z sond pionowych lub wężownicy poziomej wynosi tg= 0°C, a wody ogrzewanej tco= 35°C. Często podaje się również wartość COP przy parametrach B0/W55. Na rys. 2 i 3 przedstawiono przykładowe charakterystyki pomp ciepła [9]. Charakterystyki te mogą stanowić podstawę doboru mocy pompy ciepła.

Temperatura gruntu

Ponieważ przyjęto, że dolnym źródłem ciepła są sondy pionowe, konieczne jest określenie temperatury gruntu w ciągu roku. Posłużono się do tego celu materiałami do projektowania jednego z producentów pomp [10]. Ponieważ zalecana długość sond pionowych wynosi około lsond= 35 m, to założono, że temperatura dolnego źródła ciepła jest stała przez cały rok i wynosi tg= 10°C =const.

Aby mieć pewność, że słońce nie będzie oddziaływać na temperaturę solanki, należy zdaniem autora zaizolować sondy na długości 10–15 m.

Dobór pompy ciepła

Na podstawie charakterystyki mocy cieplnej pompy ciepła (rys. 2), przy temperaturze gruntu równej tg= 10°C, do obliczeń przyjęto pompę SOLO 9MR. Moc cieplna tej pompy wynosi Qpc35=11,5 kW (przy temperaturze górnego źródła ciepła równej tco= 35°C, COP35= 5,0) i Qpc55= 11,0 kW (przy temperaturze górnego źródła ciepła równej tco= 55°C, COP55= 3,5).

Zakłada się, że pompa ciepła jest jedynym źródłem energii (takie samo założenie przyjęto w artykule [3]). Powoduje to, że temperatura górnego źródła ciepła do przygotowania c.w.u. wynosi tco= 60°C (ciepła woda musi być podgrzana do temperatury tcw= 55°C). Należy wyznaczyć uzyskiwaną moc cieplną i współczynnik COP. Sposób wyznaczania tych wartości pokazano na rys. 5.

Ekstrapolacja charakterystyk pozwala na określenie mocy cieplnej (Qpc=10,7kW) i współczynnika COP = 2,5, przy temperaturze górnego źródła ciepła wynoszącej tco= 60°C.

Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej

Średnia moc cieplna do przygotowywania ciepłej wody użytkowej wynosi Qcwusr = 0,50 kW. Maksymalną moc cieplną można wyliczyć na podstawie polskiej normy Instalacje wodociągowe [11]. Zawiera ona zależność potrzebną do wyznaczenia współczynnika nierównomierności poboru ciepłej wody Kh w postaci:

Wzór 4

Stąd maksymalna moc cieplna do podgrzewania c.w.u. wynosi:

Maksymalna moc cieplna

Dobrana pompa ciepła SOLO 9MR może podgrzewać ciepłą wodę użytkową nawet przy maksymalnym poborze godzinowym.

Lepszym rozwiązaniem jest ładowanie zasobnika ciepłej wody i korzystanie z niej na bieżąco. Zwykle do instalacji ciepłej wody stosowane są zasobniki o objętości Vz = 300 lub 500 dm3. Przyjęto, że sprawność akumulacji ciepła w zasobniku wynosi ηa = 90%, co oznacza, że musimy uwzględnić dodatkową ilość energii potrzebną do utrzymania temperatury c.w.u. Dla obydwu objętości zasobnika można wyliczyć czas pracy τLAD pompy ciepła (ładowanie zasobnika) z pełną mocą, czyli Qpc = 10,7 kW:

Obliczanie czasu pracy

W powyższych zależnościach przyjęto następujące oznaczenia:

ρ – gęstość wody [dm3/kg],

cp – ciepło właściwe wody [kJ/(kg×K)],

Δt – podgrzanie ciepłej wody [K].Wcześniej przyjęto, że średnie zużycie ciepłej wody użytkowej wynosi qj = 60 dm3/os×dobę, więc czas rozładowania zasobników wyniesie:

Czas rozładowania zasobników

Moc elektryczna potrzebna do napędu sprężarki (przy pełnej mocy cieplnej pompy ciepła) wynosi:

Moc elektryczna

COP

Rys. 3. COP przykładowej pompy ciepła [9]

Czas pracy pompy ciepła w ciągu roku:

Czas pracy ciepła

Wykres zależności temperatury od głębokości

Rys. 4. Temperatura w zależności od głębokości [10]

Czas pracy pompy ciepła powinien być taki sam w przypadku zasobnika o pojemności 500 i 300 dm3.

Roczne zużycie energii elektrycznej do napędu sprężarki pompy ciepła wynosi:

Roczne zużycie energii

Cenę energii elektrycznej oszacowano według taryfy G11 [12] na cEnEl = 0,4 zł/kWh (brutto). Koszt energii elektrycznej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej za pomocą pompy ciepła wynosi:

Koszt energii

Dla porównania oszacowano koszty zakupu energii z systemu ciepłowniczego. Według komunikatu prezesa Urzędu Regulacji Energetyki [13] średnia cena ciepła sieciowego w roku 2009 wynosiła cj sn = 35,45 zł/GJ (netto), czyli brutto cjsb = 43,25 zł/GJ. Roczny koszt podgrzewania ciepłej wody użytkowej z systemu ciepłowniczego wynosi:

Roczny koszt podgrzewania

Jak widać, dostawa ciepła za pomocą pompy ciepła jest droższa niż z sieci ciepłowniczej. Skutki ekologiczne Według K. Żmijewskiego [14] sprawność dostawy energii elektrycznej wynosi ηEnEl = 25%. Zużycie energii elektrycznej (Psp = 1957 kWh) wymaga (szczególnie w Polsce) spalenia odpowiednich ilości węgla. Do wyprodukowania takiej ilości energii elektrycznej potrzeba go:

Ilość węgla do wyprodukowania energii

W ciągu roku w elektrowni należy zużyć B = 1,323 Mg węgla do wytworzenia energii do zasilenia pompy wytwarzającej c.w.u. Można również wyznaczyć, ile powstanie CO2 przy produkcji energii elektrycznej [15]. Wskaźnik emisji CO2 odnoszony jest do energii chemicznej paliwa, konieczne jest więc uwzględnienie sprawności wytwarzania energii użytkowej. Według [15] wskaźnik emisji w elektrowniach i elektrociepłowniach zawodowych wynosi WE = 94,13 kgCO2/GJ. Wielkość emisji dwutlenku węgla wyniesie:

Wielkość emisji CO2

Na podstawie danych zawartych w publikacji [15] wyznaczono zależność ilości CO2 od wartości opałowej węgla kamiennego (rys. 6). Dzięki uzyskanej zależności można wyliczyć wskaźnik emisji CO2 dla ekogroszku, którego wartość opałowa wynosi WoEKO = 27,30 MJ/kg:

Wskaźnik emisji

 

Natomiast ilość wytworzonego w ciągu roku dwutlenku węgla podczas podgrzewania ciepłej wody użytkowej za pomocą kotła na ekogroszek wynosi:

Wskaźnik emisji CO2

Gdyby ciepła woda użytkowa była wytwarzana w kotle na ekogroszek z palnikiem retortowym, to zużycie węgla wyniosłoby WoEKO = 27,3 GJ/tonę, ηEKO = 75%:

Zużycie węgla

Jak wynika z powyższych rozważań, tak długo jak sprawność dostaw energii elektrycznej wynosić będzie tylko 25% [14], pompa ciepła nie będzie prawdziwą konkurencją dla innych źródeł ciepła jako jego ekologiczne źródło. Ilość dwutlenku węgla emitowanego podczas wytwarzania niezbędnej ilości energii elektrycznej do napędu sprężarki jest większa niż w przypadku kotła na ekogroszek. Koszty ekogroszku można wyliczyć (cena cEKO = 600 zł/t) następująco:

Koszty ekogroszku

Należy również zwrócić uwagę na konieczną pracę (nawęglanie, odpopielanie, dozór), którą musi wykonać lub zlecić właściciel.

Podsumowanie

Pompa ciepła jest z pewnością najlepszym źródłem ciepła wszędzie tam, gdzie nie ma innych nośników energii niż energia elektryczna. Należy jednak pamiętać, że aby tak było, wskaźnik COP nie powinien być mniejszy niż 2,5 (wartość średnia). Przyjmowanie w analizach wartości COP równej 4,0 jako wartości stałej jest niewłaściwe, gdyż COP zmienia się w trakcie pracy pompy. Przy zastosowaniu dolnego źródła ciepła w postaci sond pionowych można przyjmować stałą temperaturę tg = 10°C, należy jednak to przypuszczenie zweryfikować eksperymentalnie. Nie są to oczywiście wszystkie wątpliwości, należy np. przeanalizować również pracę pompy ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania.

 

 Parametry pompy ciepła

Rys. 5. Parametry pompy ciepła SOLO 9MR przy temperaturze górnego źródła ciepła tco = 60°C.

W niektórych dotychczasowych publikacjach nie uwzględniono podstawowej i aktualnej literatury z zakresu efektywności technicznej i ekonomicznej, przede wszystkim uporządkowanych wykresów obciążeń cieplnych. W niniejszym artykule oszacowano koszty eksploatacyjne pomp ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej, zakupu ciepła w systemach ciepłowniczych oraz zastosowania kotłów na ekogroszek. Porównano również efekty ekologiczne poszczególnych sposobów przygotowywania c.w.u.

 

Ekstrapolacja ilości emisji CO2

Rys. 6. Ekstrapolacja ilości emisji CO2 w zależności od wartości opałowej węgla kamiennego [15]

Wynika z tego, że należy starannie analizować parametry pracy pomp ciepła, aby zastosowane rozwiązanie było opłacalne i przynosiło efekty ekologiczne. Jeśli założenia projektowe będą przyjmowane na podstawie nierzeczywistych warunków, a efekt końcowy nie będzie zgodny z założeniami, może to przynieść szkody dla pożądanego upowszechnienia się stosowania pomp ciepła. Urządzenia te, szczególnie z sondami pionowymi (stała temperatura dolnego źródła ciepła przez cały rok), mają ewidentne zalety i należy dążyć do ich pełnego wykorzystania. Duże nadzieje wiązać można z tworzeniem układów hybrydowych, łączących pompy ciepła z innymi źródłami energii.

Literatura

 1. Nowak W., Stachel A., Borsukiewicz-Gozdur A., Zastosowanie odnawialnych źródeł energii, Wyd. Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 2008.
 2. Zawadzki M., Kolektory słoneczne, pompy ciepła na tak, Polska Ekologia, Warszawa 2003.
 3. Śniechowska B., Kęskiewicz P., Danielewicz J., Pompy ciepła na tle innych nośników energii w aspekcie kosztów wytwarzania ciepła na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody, „Instal” nr 6/2010.
 4. Dąbrowski J., Efektywność pompy ciepła z poziomym kolektorem gruntowym, „COW” nr 4/2009.
 5. Kołodziejczyk L., Gospodarka cieplna w ogrzewnictwie, ARKADY, Warszawa 1984.
 6. Śnieżyk R., Szałański P., Modyfikacja uporządkowanego wykresu obciążeń, „Rynek Energii” nr 6/2006.
 7. www.wodterm.pl.
 8. Śnieżyk R., Koszty ciepła w spółdzielniach mieszkaniowych, „Administrator” nr 6/2010.
 9. Pompa ciepła SOLO, karta katalogowa, www.dedietrich.pl.
 10. Karta katalogowa, www.dimplex.pl.
 11. PN-92/B-01706. Instalacje wodociągowe.
 12. Ceny energii elektrycznej, biuletyn branżowy URE, www.ure.gov.pl.
 13. Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie cen w ciepłownictwie, 25 lipca 2010 r., www.ure.gov.pl.
 14. Żmijewski K., Białe certyfikaty – trudne dylematy. Czy stać nas na nieoszczędzanie?, debata „Białe Certyfikaty”, Procesy Inwestycyjne, Warszawa, 14 lipca 2009 r., www.proinwestycje.pl.
 15. Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 w roku 2007 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2010, KASHUE, www.kashue.pl.

 

Komentarze

 • Hubert Hubert, 10.09.2018r., 13:00:41 Ja zdecydowanie polecam takie urządzenie, jeśli ktoś szuka czegoś sprawdzonego. Mam je u siebie, wszystko od firmy Fonko, która dodatkowo oferuje serwis urządzenia 24/7

Powiązane

dr inż. Bogdan Nowak Kryteria środowiska wewnętrznego wg PN-EN 15251

Kryteria środowiska wewnętrznego wg PN-EN 15251 Kryteria środowiska wewnętrznego wg PN-EN 15251

Na wniosek Komitetu Technicznego nr 279 Polskiego Komitetu Normalizacji w sierpniu 2007 r. normie europejskiej EN 15251:2007 [1] został nadany status Polskiej Normy. Omawia ona własności środowiska wewnętrznego,...

Na wniosek Komitetu Technicznego nr 279 Polskiego Komitetu Normalizacji w sierpniu 2007 r. normie europejskiej EN 15251:2007 [1] został nadany status Polskiej Normy. Omawia ona własności środowiska wewnętrznego, które uwzględniane są przy projektowaniu instalacji oraz podczas oceny efektywności energetycznej budynków wynikającej z dyrektywy EPBD (energy performance of buildings directive) [2].

Roman Wichowski Zużycie ciepła w budownictwie europejskim

Zużycie ciepła w budownictwie europejskim Zużycie ciepła w budownictwie europejskim

W artykule przedstawiono zużycie energii cieplnej w sektorze budownictwa w wybranych krajach europejskich. Ok. 38% badanych budynków miało roczne zużycie ciepła większe niż średnia europejska (174,3 kWh/m2...

W artykule przedstawiono zużycie energii cieplnej w sektorze budownictwa w wybranych krajach europejskich. Ok. 38% badanych budynków miało roczne zużycie ciepła większe niż średnia europejska (174,3 kWh/m2 · a), a ok. 30% powodowało większe zanieczyszczenie powietrza w porównaniu ze średnią europejską. W Polsce jest najwyższe jednostkowe zużycie ciepła na potrzeby grzewcze (63% budynków ponad średnią europejską). Ponadto obiekty francuskie i polskie charakteryzują się najwyższą emisją zanieczyszczeń...

Jerzy Kosieradzki Woda jako źródło ciepła dla pomp

Woda jako źródło ciepła dla pomp Woda jako źródło ciepła dla pomp

W większości artykułów poświęconych pompom ciepła autorzy szczegółowo analizują zalety pompy ciepła, pokazując, jak szczególne jest to urządzenie, bo pozwala z 1 kW zainstalowanej mocy uzyskać nawet 4...

W większości artykułów poświęconych pompom ciepła autorzy szczegółowo analizują zalety pompy ciepła, pokazując, jak szczególne jest to urządzenie, bo pozwala z 1 kW zainstalowanej mocy uzyskać nawet 4 kW mocy grzewczej. Rzadko spotyka się informacje o tym, że aby te 4 kW mocy grzejnej uzyskać po stronie skraplacza (to on grzeje), trzeba je wcześniej po stronie parownika móc odebrać (to on ciepło ze źródła pobiera). Niestety, wielu zapomina o tym, że w fizyce wszystko musi się zgadzać.

Jerzy Kosieradzki Pompy ciepła – kierunki rozwoju

Pompy ciepła – kierunki rozwoju Pompy ciepła – kierunki rozwoju

Pompy ciepła, choć są urządzeniami bardzo popularnymi, o których dużo się pisze nie tylko w pismach fachowych, nie są urządzeniami dla każdego, nadającymi się do zastosowania w każdych warunkach. Ich rola...

Pompy ciepła, choć są urządzeniami bardzo popularnymi, o których dużo się pisze nie tylko w pismach fachowych, nie są urządzeniami dla każdego, nadającymi się do zastosowania w każdych warunkach. Ich rola będzie jednak rosła, bo wykorzystują one powszechnie dostępne w naturze – w powietrzu, gruncie i wodzie – ciepło niskotemperaturowe (od 1 do ok. 40°C), którego nie mogą wykorzystać inne urządzenia, zwłaszcza do zasilania instalacji grzewczych. Duże możliwości stosowania tych pomp dają też odpadowe...

Piotr Leszek Dobór dolnego źródła dla pomp ciepła

Dobór dolnego źródła dla pomp ciepła Dobór dolnego źródła dla pomp ciepła

Artykuł omawia zagadnienie doboru dolnego źródła dla pomp ciepła na podstawie ogólnych zasad projektowych stosowanych w Niemczech i Szwajcarii oraz doświadczeń firmy Energie Odnawialne Dorsystem.

Artykuł omawia zagadnienie doboru dolnego źródła dla pomp ciepła na podstawie ogólnych zasad projektowych stosowanych w Niemczech i Szwajcarii oraz doświadczeń firmy Energie Odnawialne Dorsystem.

prof. dr hab. inż. Stanisław Gumuła, mgr Katarzyna Stanisz Akumulator wodny jako dolne źródło pompy ciepła

Akumulator wodny jako dolne źródło pompy ciepła Akumulator wodny jako dolne źródło pompy ciepła

W artykule przedstawiono wyniki analizy termodynamicznej i ekonomicznej współpracy pompy ciepła z wodnym akumulatorem ciepła w budynku jednorodzinnym. Akumulator, izolowany termicznie od otoczenia, stanowi...

W artykule przedstawiono wyniki analizy termodynamicznej i ekonomicznej współpracy pompy ciepła z wodnym akumulatorem ciepła w budynku jednorodzinnym. Akumulator, izolowany termicznie od otoczenia, stanowi dolne źródło ciepła dla pompy, ładowany jest za pomocą absorberów słonecznych i gromadzi ciepło w okresie letnim. Przez pierwszą część sezonu grzewczego budynek ogrzewany jest poprzez wymianę ciepła pomiędzy akumulatorem ciepła a budynkiem bez udziału pompy ciepła. Dopiero w drugiej części sezonu...

Tomasz Lenarczyk Opłacalność pompy ciepła. Analiza przypadku

Opłacalność pompy ciepła. Analiza przypadku Opłacalność pompy ciepła. Analiza przypadku

Kluczowym elementem są sprawności średnioroczne pomp, czyli uzyskiwane przez cały sezon grzewczy. Wpływ na nie mają m.in.: temperatury zewnętrzne, temperatury pracy instalacji, jej dopasowanie do urządzenia...

Kluczowym elementem są sprawności średnioroczne pomp, czyli uzyskiwane przez cały sezon grzewczy. Wpływ na nie mają m.in.: temperatury zewnętrzne, temperatury pracy instalacji, jej dopasowanie do urządzenia grzewczego, liczba włączeń i wyłączeń, straty postojowe i kominowe czy jakość paliwa. Dlatego zastosowane urządzenia zostały opomiarowane – pompę ciepła wyposażono w oddzielne liczniki energii elektrycznej i cieplnej.

dr inż. Ryszard Śnieżyk Gazowe pompy ciepła

Gazowe pompy ciepła Gazowe pompy ciepła

Zasada pracy gazowej pompy ciepła opiera się na lewobieżnym obiegu termodynamicznym. Dzięki pracy mechanicznej, niezbędnej do napędu sprężarki, zwiększana jest temperatura w górnym źródle ciepła. Do napędu...

Zasada pracy gazowej pompy ciepła opiera się na lewobieżnym obiegu termodynamicznym. Dzięki pracy mechanicznej, niezbędnej do napędu sprężarki, zwiększana jest temperatura w górnym źródle ciepła. Do napędu sprężarek wykorzystuje się najczęściej energię elektryczną – to rozwiązanie nazywane jest w dalszej części artykułu „klasyczną pompą ciepła”.

Redakcja RI Gazowe pompy ciepła – technologie i wydajności

Gazowe pompy ciepła – technologie i wydajności Gazowe pompy ciepła – technologie i wydajności

Na rynku dostępnych jest wiele urządzeń wykorzystujących różne technologie, ale określanych wspólnym mianem „pomp ciepła”. Niezależnie od zastosowanych rozwiązań pompy ciepła łączy fakt, że czerpią energię...

Na rynku dostępnych jest wiele urządzeń wykorzystujących różne technologie, ale określanych wspólnym mianem „pomp ciepła”. Niezależnie od zastosowanych rozwiązań pompy ciepła łączy fakt, że czerpią energię z dolnego źródła i przekazują ją (pompują) do źródła górnego. Dolnym źródłem może być powietrze, woda albo grunt, a górne to instalacja c.o. lub c.w.u. Nawet w chłodnym powietrzu i chłodnej wodzie jest dużo energii - problem w tym, jak ją zmusić do przepływu w odwrotnym kierunku, niż się to odbywa...

Waldemar Joniec Dobór i eksploatacja pomp ciepła. Współczynniki COP, SPF i JAZ

Dobór i eksploatacja pomp ciepła. Współczynniki COP, SPF i JAZ Dobór i eksploatacja pomp ciepła. Współczynniki COP, SPF i JAZ

Zarówno projektant, jak i inwestor przy wyborze pompy ciepła nie mogą stawiać sobie pytania, jaką pompę ciepła by chcieli, ale jaką mogą w danych warunkach zastosować. Sukces, czyli oszczędna, tania eksploatacja,...

Zarówno projektant, jak i inwestor przy wyborze pompy ciepła nie mogą stawiać sobie pytania, jaką pompę ciepła by chcieli, ale jaką mogą w danych warunkach zastosować. Sukces, czyli oszczędna, tania eksploatacja, zależy bowiem nie tyle od samego urządzenia, ile od wyboru właściwej koncepcji całego systemu ogrzewania budynku.

Waldemar Joniec Wydajność pracy instalacji z gruntowymi pompami ciepła

Wydajność pracy instalacji z gruntowymi pompami ciepła Wydajność pracy instalacji z gruntowymi pompami ciepła

W Polsce brakuje wytycznych i standardów dotyczących wyboru i wykonywania dolnych źródeł dla gruntowych pomp ciepła. Branża korzysta z wytycznych niemieckich, austriackich i szwajcarskich. Duża liczba...

W Polsce brakuje wytycznych i standardów dotyczących wyboru i wykonywania dolnych źródeł dla gruntowych pomp ciepła. Branża korzysta z wytycznych niemieckich, austriackich i szwajcarskich. Duża liczba zmiennych i tym samym ryzyko uzyskania z wymienników gruntowych niedostatecznej ilości energii dla pomp ciepła zmuszają do bardzo starannego projektowania i budowy takich instalacji.

Rafał Kowalski Zawory regulacyjne Taconova do równoważenia hydraulicznego w geotermalnych instalacjach pomp ciepła

Zawory regulacyjne Taconova do równoważenia hydraulicznego w geotermalnych instalacjach pomp ciepła Zawory regulacyjne Taconova do równoważenia hydraulicznego w geotermalnych instalacjach pomp ciepła

Geotermalne instalacje pomp ciepła są bardzo popularnymi systemami stosowanymi do ogrzewania budynków mieszkalnych i przemysłowych. Sondy gruntowe czerpią ciepło zmagazynowane w ziemi, a w obiegu między...

Geotermalne instalacje pomp ciepła są bardzo popularnymi systemami stosowanymi do ogrzewania budynków mieszkalnych i przemysłowych. Sondy gruntowe czerpią ciepło zmagazynowane w ziemi, a w obiegu między pompą ciepła a sondą cyrkuluje solanka, która przepływając odbiera ciepło od gruntu. Aby zoptymalizować działanie instalacji, niezbędne jest zapewnienie możliwości regulacji i odcięcia poszczególnych obiegów solanki między rozdzielaczem a sondami gruntowymi.

mgr inż. Ireneusz Rzeczkowski, mgr inż. Piotr Skowroński Czy pompa ciepła powietrze/woda korzysta w warunkach polskich z energii odnawialnej?

Czy pompa ciepła powietrze/woda korzysta w warunkach polskich z energii odnawialnej? Czy pompa ciepła powietrze/woda korzysta w warunkach polskich z energii odnawialnej?

Pompy ciepła powietrze/woda bazują na najtańszym i najłatwiejszym do pozyskania źródle ciepła. Biorąc pod uwagę koszty wykonania instalacji, wypadają dużo korzystniej niż np. gruntowe pompy ciepła. Jednak...

Pompy ciepła powietrze/woda bazują na najtańszym i najłatwiejszym do pozyskania źródle ciepła. Biorąc pod uwagę koszty wykonania instalacji, wypadają dużo korzystniej niż np. gruntowe pompy ciepła. Jednak czy takie urządzenia pracujące w Polsce mogą zgodnie z przepisami UE zostać zaklasyfikowane jako wykorzystujące energię z zasobów odnawialnych?

dr inż. Jacek Biskupski Wykorzystanie ciepła odpadowego z rekuperatora do wspomagania pracy pompy ciepła w warunkach miejskich

Wykorzystanie ciepła odpadowego z rekuperatora do wspomagania pracy pompy ciepła w warunkach miejskich Wykorzystanie ciepła odpadowego z rekuperatora do wspomagania pracy pompy ciepła w warunkach miejskich

Możliwość zaspokojenia potrzeb grzewczych domu lub mieszkania za pomocą pompy ciepła istnieje teoretycznie tak długo jak idea tych urządzeń. Pierwszą udaną próbę działania instalacji z powietrzną pompą...

Możliwość zaspokojenia potrzeb grzewczych domu lub mieszkania za pomocą pompy ciepła istnieje teoretycznie tak długo jak idea tych urządzeń. Pierwszą udaną próbę działania instalacji z powietrzną pompą ciepła przeprowadzono w 1945 r. w USA (nie licząc Szwajcarii w latach 30.). Dlaczego pozyskiwanie energii do ogrzewania budynków z otaczającego powietrza nie znalazło szerokiego zastosowania aż przez 70 lat?

Redakcja RI Pompy ciepła - rynek, szkolenia, perspektywy

Pompy ciepła - rynek, szkolenia, perspektywy Pompy ciepła - rynek, szkolenia, perspektywy

Rośnie liczba instalowanych pomp ciepła, zwiększa się jakość projektów i montowanych instalacji. Sprzyjają temu szkolenia dla instalatorów i nowe wymagania dla budynków w zakresie efektywności energetycznej...

Rośnie liczba instalowanych pomp ciepła, zwiększa się jakość projektów i montowanych instalacji. Sprzyjają temu szkolenia dla instalatorów i nowe wymagania dla budynków w zakresie efektywności energetycznej i korzystania z energii odnawialnej. Za kilka lat pompy ciepła mogą być najczęściej stosowanymi urządzeniami do zasilania instalacji c.o. i c.w.u. w nowych obiektach.

dr inż. Natalia Fidorów, dr inż. Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa Monitoring temperatury w pionowym odwiercie pompy ciepła

Monitoring temperatury w pionowym odwiercie pompy ciepła Monitoring temperatury w pionowym odwiercie pompy ciepła

Odwierty pionowe są obecnie bardzo często stosowanym rozwiązaniem wymiennika ciepła dolnego źródła dla pomp ciepła typu solanka/woda. W uzasadnieniu stosowania takiego rozwiązania przytaczany jest argument...

Odwierty pionowe są obecnie bardzo często stosowanym rozwiązaniem wymiennika ciepła dolnego źródła dla pomp ciepła typu solanka/woda. W uzasadnieniu stosowania takiego rozwiązania przytaczany jest argument stabilności temperatury gruntu na dużych głębokościach. Jednak przy ciągłym pobieraniu lub dostarczaniu energii do gruntu jego temperatura zacznie się zmieniać.

Michał Dobrzyński Od 1 stycznia obowiązują nowe przepisy unijne dotyczące HFC

Od 1 stycznia obowiązują nowe przepisy unijne dotyczące HFC Od 1 stycznia obowiązują nowe przepisy unijne dotyczące HFC

W majowym numerze "Rynku Instalacyjnego" pisaliśmy, że pilnie potrzebna jest nowa polska ustawa o syntetycznych czynnikach chłodniczych, nad którą prace trwają bodajże od 2008 r. Tymczasem zgodnie z przewidywaniami...

W majowym numerze "Rynku Instalacyjnego" pisaliśmy, że pilnie potrzebna jest nowa polska ustawa o syntetycznych czynnikach chłodniczych, nad którą prace trwają bodajże od 2008 r. Tymczasem zgodnie z przewidywaniami legislacja europejska "zdublowała" nas w tym zakresie – od stycznia br. obowiązuje bowiem rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych.

Redakcja RI Nowoczesny dom to dom bezprzewodowy

Nowoczesny dom to dom bezprzewodowy Nowoczesny dom to dom bezprzewodowy

2005 rok był przełomem w podejściu do automatyki budynkowej. Opracowanie częstotliwości do stworzonego przez duńską firmą Zynsys protokołu Z-Wave, spowodowało powstanie nowych rozwiązań w automatyce budynkowej,...

2005 rok był przełomem w podejściu do automatyki budynkowej. Opracowanie częstotliwości do stworzonego przez duńską firmą Zynsys protokołu Z-Wave, spowodowało powstanie nowych rozwiązań w automatyce budynkowej, które nie wymagały już tak wielkich nakładów pracy i środków pieniężnych, jak tradycyjne systemy domowej inteligencji.

Waldemar Joniec Instalacje z pompami ciepła - przykłady

Instalacje z pompami ciepła - przykłady Instalacje z pompami ciepła - przykłady

Pompy ciepła w małych układach są coraz powszechniej stosowane w polskim budownictwie mieszkaniowym, zwłaszcza jednorodzinnym. Technologia ta ma także duży potencjał w instalacjach obiektów publicznych,...

Pompy ciepła w małych układach są coraz powszechniej stosowane w polskim budownictwie mieszkaniowym, zwłaszcza jednorodzinnym. Technologia ta ma także duży potencjał w instalacjach obiektów publicznych, handlowych, a nawet przemysłowych. Poniżej zaprezentowano wybrane przykłady zastosowań pomp ciepła w instalacjach średnich i dużych.

mgr inż. Eligiusz Huk, mgr inż. Małgorzata Jakubiak, mgr inż. Paweł Krupicz Pompy ciepła w IKEA

Pompy ciepła w IKEA Pompy ciepła w IKEA

W obiekcie dystrybucyjnym IKEA zastosowano do celów grzewczych pompy ciepła korzystające z odwiertów wykonanych dla potrzeb instalacji p.poż. Dzięki temu wyeliminowano emisję spalin do atmosfery oraz zmniejszono...

W obiekcie dystrybucyjnym IKEA zastosowano do celów grzewczych pompy ciepła korzystające z odwiertów wykonanych dla potrzeb instalacji p.poż. Dzięki temu wyeliminowano emisję spalin do atmosfery oraz zmniejszono koszty eksploatacji systemu grzewczego.

Redakcja RI 5 ciekawych rozwiązań z pompami ciepła

5 ciekawych rozwiązań z pompami ciepła 5 ciekawych rozwiązań z pompami ciepła

Zastosowanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania i chłodzenia budynków staje się powoli koniecznością. Coraz szersze zastosowanie mają pompy ciepła - zarówno w domach jednorodzinnych jak i dużych...

Zastosowanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania i chłodzenia budynków staje się powoli koniecznością. Coraz szersze zastosowanie mają pompy ciepła - zarówno w domach jednorodzinnych jak i dużych obiektach przemysłowych.

mgr inż. Katarzyna Rybka, Waldemar Joniec Pompy ciepła – przykłady pozyskiwania ciepła odpadowego

Pompy ciepła – przykłady pozyskiwania ciepła odpadowego Pompy ciepła – przykłady pozyskiwania ciepła odpadowego

Według ekspertów w połowie tego stulecia głównym nośnikiem energii dla ogrzewania budynków i napędu samochodów osobowych będzie energia elektryczna uzyskiwana w znacznej mierze ze źródeł odnawialnych....

Według ekspertów w połowie tego stulecia głównym nośnikiem energii dla ogrzewania budynków i napędu samochodów osobowych będzie energia elektryczna uzyskiwana w znacznej mierze ze źródeł odnawialnych. Wraz z rozwojem tego kierunku wzrastać będzie też zainteresowanie pozyskiwaniem ciepła odpadowego w różnych procesach. Spory potencjał w tej dziedzinie mają pompy ciepła. W artykule zaprezentowano przykłady niestandardowych instalacji z pompami ciepła w górnictwie i rolnictwie oraz gospodarce komunalnej.

Redakcja RI Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła – woda w instalacjach i korozja

Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła – woda w instalacjach i korozja Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła – woda w instalacjach i korozja

Nowoczesne instalacje to miks wielu materiałów podlegających różnym zjawiskom, w tym korozji elektrochemicznej i biologicznej. Efektywna praca i trwałość takich instalacji zależą od zastosowanych rozwiązań...

Nowoczesne instalacje to miks wielu materiałów podlegających różnym zjawiskom, w tym korozji elektrochemicznej i biologicznej. Efektywna praca i trwałość takich instalacji zależą od zastosowanych rozwiązań technicznych i środków ochrony antykorozyjnej. Kluczowym czynnikiem dla instalacji grzewczych są parametry wody. Nie może ona zawierać związków wywołujących proces odkładania się osadów wapniowych i przyspieszających korozję przewodów, armatury i wymienników, nie powinno w niej być rozpuszczonego...

mgr inż. Katarzyna Rybka Inteligentny budynek – znaczenie instalacji HVAC i OZE

Inteligentny budynek – znaczenie instalacji HVAC i OZE Inteligentny budynek – znaczenie instalacji HVAC i OZE

Energooszczędny i nowoczesny budynek to nie tylko wysoka sprawność urządzeń albo dobra izolacja. Nawet najlepszy kocioł czy centrala wentylacyjna nie zapewnią użytkownikom komfortowej i oszczędnej eksploatacji.

Energooszczędny i nowoczesny budynek to nie tylko wysoka sprawność urządzeń albo dobra izolacja. Nawet najlepszy kocioł czy centrala wentylacyjna nie zapewnią użytkownikom komfortowej i oszczędnej eksploatacji.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.