RynekInstalacyjny.pl

Modelowanie systemów wentylacji tuneli drogowych

Tunele drogowe wymagają sprawnej wentylacji bytowej, która powinna przełączyć się w tryb wentylacji pożarowej, tak aby ułatwić ludziom ewakuację, a ekipom ratowniczym szybkie zlokalizowanie i dotarcie na miejsce rozwoju pożaru. Do testowania zaprojektowanych systemów wentylacji tuneli drogowych stosuje się metody numeryczne, pozwalające m.in. na dokładnie odwzorowanie zjawisk towarzyszących przepływowi powietrza i dymu w tunelu drogowym.

W artykule:

• Specyfika wymogów wentylacji tuneli drogowych
• Projektowanie wentylacji w tunelu drogowym
• Wentylacja pożarowa w tunelu drogowym
• Modelowanie przepływów powietrza w tunelu drogowym
   - Fire Dynamics Simulator (FDS)
   - Ansys Fluen

Tunele drogowe stają się nieodłącznym elementem krajowej sieci dróg. W centrach miast ich rola polega na przynajmniej częściowym odciążeniu sieci dróg na powierzchni, umożliwieniu tranzytu przez miasto i ułatwieniu zagospodarowania przestrzeni miejskiej. Jako przykład można wskazać tunele Drogowej Trasy Średnicowej w Katowicach i w Gliwicach. Zbudowano też tunele, których zadaniem jest poprawa przeprawy przez rzekę, jak na przykład tunel pod Martwą Wisłą w Gdańsku.

Drugą grupę stanowią tunele pozamiejskie, budowane najczęściej w celu szybkiego pokonania naturalnych przeszkód. Przykładem może być tunel w Lalikach czy tunele na trasie budowanej aktualnie drogi nr 7, popularnie zwanej „zakopianką”.

Budowa tunelu to ogromne przedsięwzięcie inżynieryjne. W pierwszym etapie prace terenowe koncentrują się na wyżłobieniu kanału oraz odpowiednim zbudowaniu ścian i stropu. Kolejny etap stanowi wyposażenie tunelu we wszystkie systemy, dzięki którym jego użytkowanie będzie wygodne i bezpieczne.

Poza oznakowaniem i oświetleniem na pierwszy plan wysuwa się system wentylacji. Jego rola wiąże się z zapewnieniem właściwych warunków bytowych. Oznacza to, że przejrzystość powietrza w tunelu jest odpowiednia i nie stanowi zagrożenia dla ruchu pojazdów. Równocześnie jakość powietrza umożliwia pozostawienie otwartych okien czy wlotów powietrza w samochodzie w czasie przejazdu przez tunel lub dłuższy pobyt ludzi podczas pracy ekip remontowych wewnątrz tunelu.

Istniejący w tunelu system wentylacji bytowej powinien też przełączyć się w tryb wentylacji pożarowej w momencie wybuchu pożaru. Szczegóły działania wentylacji pożarowej zależą od rodzaju systemu, jaki został zastosowany. Zasadniczo polega ono na odprowadzeniu gorących dymów spod stropu tunelu jak najkrótszą drogą przez otwory wywiewne na zewnątrz lub do najbliższego portalu. Działanie wentylacji pożarowej powinno ułatwić ludziom ewakuację z tunelu, a ekipom ratowniczym szybkie zlokalizowanie i dotarcie na miejsce rozwoju pożaru.

Projektowanie wentylacji w tunelu drogowym

Zgodnie z polskimi przepisami efektywność działania wentylacji bytowej powinna zostać określona na podstawie stężenia tlenku węgla i tlenku azotu w powietrzu tunelu [1]. Dodatkowo przepisy podają dopuszczalne stężenie masowe sadzy w powietrzu tunelu. Rozporządzenie [1] zakłada, że wentylacja w tunelu drogowym będzie wykonana jako naturalna lub mechaniczna. Z kolei wentylacja mechaniczna może być zrealizowana jako wzdłużna, poprzeczna lub mieszana [2, 3].

Wybór właściwego systemu uzależniony jest przede wszystkim od długości tunelu, a także od natężenia ruchu pojazdów. Przepisy dopuszczają projektowanie wentylacji naturalnej w tunelach z ruchem jednokierunkowym, bez zatorów, o długości 600 m, gdy droga poza tunelem przebiega w poziomym terenie, lub 400 m, gdy droga poza tunelem przebiega w wykopie. Gdy natężenie ruchu w ciągu drogi jest duże i pojawiają się zatory, dopuszczalna długość tunelu z wentylacją naturalną wynosi 200 m.

  • Działanie wentylacji naturalnej opiera się na różnicy ciśnień między głowicami tunelu oraz na ruchu pojazdów.
  • Wentylacja mechaniczna wzdłużna polega na pracy wentylatorów osiowych lub zastosowaniu szybów wentylacyjnych (rys. 1). Dopuszcza się stosowanie takich rozwiązań dla tuneli o długości do 1000 m. Pod stropem tunelu wentylatory muszą zostać umieszczone w odległościach nie mniejszych niż 60 m i nie większych niż 120 m. Dodatkowo powinny być pogrupowane w celu zapewnienia równomiernego przepływu oraz niezawodności działania.
Rys. 1. Różne rozwiązania wentylacji wzdłużnej [4]
Rys. 1. Różne rozwiązania wentylacji wzdłużnej [4]
  • Wentylacja mechaniczna poprzeczna polega na doprowadzeniu powietrza do dolnej części tunelu, na wysokości kół, oraz odprowadzeniu powietrza spod sklepienia tunelu (rys. 2). Można ewentualnie zrezygnować z kanałów odprowadzających zużyte powietrze i usuwać je przez głowice tunelu. Prędkość przepływu powietrza w tunelu z wentylacją mechaniczną nie powinna być większa niż 10 m/s.
Rys. 2. Rozwiązania wentylacji mechanicznej poprzecznej i mieszanej [4]
Rys. 2. Rozwiązania wentylacji mechanicznej poprzecznej i mieszanej [4]

Przedstawione rozwiązania wentylacji bytowej i pożarowej w tunelach drogowych muszą z odpowiednią wydajnością usuwać dym w razie wybuchu pożaru. Powoduje to, że wszystkie wentylatory działające w tunelu, niezależnie od systemu, w którym pracują, muszą być odporne na wysoką temperaturę [1].

Czytaj też: Oddymianie garaży zamkniętych – wymagania przepisów a efektywność rozwiązań technicznych >>>

Na rys. 3a i rys. 3b pokazano zdjęcia z tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku. Na zdjęciu 3a po prawej stronie tunelu nad chodnikiem widać podłużne nawiewniki wentylacji poprzecznej. Na zdjęciu 3b widoczny jest wentylator osiowy wentylacji wzdłużnej umieszczony pod sklepieniem tunelu.

Rys. 3a. Tunel pod Martwą Wisłą w Gdańsku - po prawej jego stronie nad chodnikiem widać podłużne nawiewniki wentylacji poprzecznej; fot. archiwum autorów (M. Król, A. Król)
Rys. 3a. Tunel pod Martwą Wisłą w Gdańsku - po prawej jego stronie nad chodnikiem widać podłużne nawiewniki wentylacji poprzecznej; fot. archiwum autorów (M. Król, A. Król)
Rys. 3b. Tunel pod Martwą Wisłą w Gdańsku - pokazany jest wentylator osiowy wentylacji wzdłużnej umieszczony pod sklepieniem tunelu; fot. archiwum autorów (M. Król, A. Król)

Wentylacja pożarowa w tunelu drogowym

W momencie wybuchu pożaru w tunelu drogowym wentylacja pożarowa ma za zadanie utrzymać warunki umożliwiające ludziom ewakuację, a następnie ułatwić służbom ratowniczym dotarcie w pobliże źródła pożaru. Określenie wydajności, z jaką pracować będą wentylatory w trybie pożarowym, ma duże znaczenie dla realizacji powyższych zadań. Prędkość przepływu powietrza nie powinna być zbyt mała, aby dym nie popłynął w przeciwną stronę niż przepływ generowany przez wentylatory. Równocześnie prędkość nie powinna być zbyt duża, aby nie zaburzyć naturalnej stratyfikacji dymu i powietrza, a w niesprzyjających warunkach nie przenieść pożaru na kolejne samochody stojące w tunelu.

Zjawisko przepływu dymu w kierunku przeciwnym niż kierunek pracy wentylatorów osiowych nosi nazwę backlayering i jest bardzo niekorzystne dla warunków panujących w tunelu w czasie rozwoju pożaru. Powoduje zadymienie całego tunelu i świadczy o tym, że system wentylacji pożarowej nie spełnia swojej funkcji. Graniczna minimalna prędkość dla danego tunelu, przy której nie pojawia się backlayering, nosi nazwę prędkości krytycznej. Definiuje się ją jako minimalną prędkość, przy której nie nastąpi przepływ dymu w kierunku przeciwnym do kierunku pracy wentylatorów (rys. 4).

Rys. 4. Przepływ dymu przy różnych wartościach prędkości krytycznej Vc oraz prędkości strugi generowanej przez wentylator V [5]
Rys. 4. Przepływ dymu przy różnych wartościach prędkości krytycznej Vc oraz prędkości strugi generowanej przez wentylator V [5]

Prędkość krytyczna może być wyznaczona na podstawie równań [6]:

gdzie:

Vc – prędkość krytyczna, m/s;K1 – 0,606;Kg– współczynnik nachylenia tunelu;g – przyspieszenie ziemskie, m/s2;H – wysokość tunelu, m;Q – moc pożaru, kW;ρ – gęstość powietrza, kg/m3;Cp – ciepło właściwe powietrza, kJ/kgK;A – powierzchnia przekroju poprzecznego tunelu, m2;Tf– średnia temperatur gazów pożarowych, K;T – temperatura powietrza, K.

Przedstawione powyżej równania muszą być rozwiązane iteracyjnie. Gdy obliczenia dotyczą tunelu nachylonego, dodatkowo należy wyznaczyć wartość Kg. Współczynnik nachylenia tunelu można odczytać z wykresu w normie NFPA [4] lub obliczyć z równania [7]:

Gdy nachylenie tunelu przekracza 1%, należy ten fakt uwzględnić w obliczeniach wartości prędkości krytycznej oraz przy projektowaniu wentylacji dla tego tunelu. Nachylenie będzie powodowało powstanie ciągu kominowego w tunelu: wystarczy, że wystąpi różnica temperatur pomiędzy powietrzem zewnętrznym a ścianami tunelu. Może to być spowodowane np. nasłonecznieniem jednej z głowic tunelu – powstanie wtedy naturalny przepływ powietrza w kierunku głowicy położonej wyżej. Podobny efekt wystąpi w momencie wybuchu pożaru – gorące gazy pożarowe będą się przemieszczać w kierunku wyżej położonego portalu tunelu.

Naturalne zjawiska pojawiające się w tunelu nachylonym generują dodatkowe przepływy powietrza, które powinny zostać uwzględnione w czasie projektowania wentylacji w tunelu drogowym. Wpływ nachylenia tunelu na efektywność działania systemów wentylacji jest na tyle duży, że w przepisach europejskich pojawia się dotyczące go ograniczenie. Zgodnie z [8] ze względu na wpływ ciągu naturalnego na działanie wentylacji w tunelu drogowym jego maksymalne dopuszczalne nachylenie wynosi 5%.

Modelowanie przepływów powietrza w tunelu drogowym

Współcześnie bardzo często korzysta się na różnych etapach procesu projektowego z programów realizujących numeryczną mechanikę płynów. Analizy numeryczne służą do sprawdzenia zaproponowanych rozwiązań projektowych czy kontroli rozwiązań niestandardowych. Do analiz numerycznych przepływów powietrza w tunelach drogowych wykorzystuje się najczęściej dwa programy

  • Fire Dynamics Simulator (FDS)
  • oraz Ansys Fluent [9, 10].

Fire Dynamics Simulator (FDS)

FDS przeznaczony jest do analiz rozprzestrzeniania się dymu i ciepła w obiektach, w których rozwija się pożar. Program jest bardzo chętnie wykorzystywany przez inżynierów. Wynika to z jednej strony z jego łatwej obsługi, a z drugiej z niewysokiej ceny. Program dopuszcza podział analizowanej przestrzeni tylko siatką z komórkami prostopadłościennymi. Stanowi to duże utrudnienie, jeśli rozważana przestrzeń ma nieortogonalną geometrię.

W przypadku modelowania przepływów w tunelu można zbudować sklepienie w formie „schodków” (dobierając ich wysokość) lub zrezygnować z łuku na rzecz tunelu o przekroju prostokątnym (rys. 5 i rys. 6). Pierwsze rozwiązanie spowoduje duże niedokładności związane ze znaczną szorstkością „schodków”, drugie będzie znacząco odbiegać od rzeczywistej geometrii tunelu. Oba rozwiązania wprowadzają do modelu tunelu znaczne zniekształcenia, które z pewnością nie pozostaną bez wpływu na wyniki obliczeń.

Rys. 5. Przykład tunelu, którego sklepienie modelowano jako „schodki”; rys. archiwum autorów (M. Król, A. Król)
Rys. 6. Przykład modelu tunelu o przekroju prostokątnym; rys. archiwum autorów (M. Król, A. Król)

Modelowanie elementów systemu wentylacji poprzecznej w tunelu drogowym, takich jak nawiewniki, nie stanowi problemu – wystarczy wprowadzić płaskie obiekty o odpowiednim polu powierzchni, dla których zadaje się właściwą prędkość wylotową. W przypadku modelowania działania systemów wentylacji wzdłużnej lub półpoprzecznej pojawia się kwestia właściwego zbudowania modelu wentylatora osiowego. W ostatniej wersji programu FDS modelowanie wentylatora osiowego polega na budowie obiektu złożonego z komponentów HVAC – wlotu i wylotu połączonych przewodem o zadanych parametrach przepływu. Działanie wentylatora określone jest przez podanie strumienia objętości, opcjonalnie można określić moment włączenia oraz czas osiągnięcia pełnej wydajności. Schemat takiego modelu wentylatora pokazano na rys. 7.

Rys. 7. Struktura modelu wentylatora w programie FDS; rys. archiwum autorów (M. Król, A. Król)
Rys. 7. Struktura modelu wentylatora w programie FDS; rys. archiwum autorów (M. Król, A. Król)

Obliczając liczbę Reynoldsa, nawet dla małej prędkości przepływu powietrza (około 1 m/s) otrzymujemy dla typowego tunelu drogowego wartości rzędu 106.

gdzie:

u – prędkość przepływu, L – wymiar charakterystyczny przepływu (średnica hydrauliczna), μ – lepkość dynamiczna (powietrza).

Przepływy powietrza w tunelu, zarówno naturalne, jak i wymuszone, są więc w pełni turbulentne. Wybranie odpowiedniego modelu turbulencji wymaga zawsze od wykonującego obliczenia wnikliwej analizy.

Należy dobrze rozumieć wszystkie procesy towarzyszące przepływom turbulentnym w badanej przestrzeni, często konieczne wydaje się przeprowadzenie symulacji wstępnych pozwalających wybrać właściwy model turbulencji.

W przypadku analiz numerycznych wykonywanych z wykorzystaniem programu FDS wyboru nie ma – program narzuca model turbulencji Large Eddy Simulation (LES). W modelu tym struktura dużych wirów jest określana bezpośrednio. Małe wiry, których rozmiar jest mniejszy od rozmiaru pojedynczej komórki siatki, są modelowane analitycznie. Energia kinetyczna zawarta w małych wirach nie powinna przekraczać 20% całkowitej energii kinetycznej, reguła ta pośrednio określa wymaganą gęstość siatki numerycznej. Wadą podejścia LES jest gorsze modelowanie przepływów przyściennych, co w przypadku omawianych zastosowań nie ma krytycznego znaczenia.

Pomimo wskazanych znacznych uproszczeń, które pojawiają się w modelach numerycznych tuneli zbudowanych w programie FDS, jest on bardzo dobrym narzędziem inżynierskim. Łatwość obsługi i określony „pożarowy” profil programu powodują, że jest to doskonałe narzędzie do modelowania przepływu dymu i ciepła. Oczywiście wymaga od użytkownika znajomości podstaw mechaniki płynów, inżynierii pożarowej oraz zasad modelowania numerycznego.

Ansys Fluen

Drugim programem wykorzystywanym w analizach numerycznych przepływów powietrza i dymu w tunelach jest Ansys Fluent. Ma dużo szersze zastosowanie niż tylko inżynieria pożarowa. Daje możliwość zbudowania dowolnej geometrii i zastosowania siatek niestrukturalnych (rys. 8). Wiąże się z tym możliwość zagęszczenia siatki w obszarze przyściennym czy otoczeniu urządzeń.

Rys. 8. Model tunelu pod Martwą Wisłą [11]
Rys. 8. Model tunelu pod Martwą Wisłą [11]

Podobnie jak w programie FDS, modelowanie nawiewników sprowadza się do utworzenia płaskich obiektów z zadaną prędkością wylotową. Wentylator osiowy, który jest podstawowym elementem wentylacji wzdłużnej, można modelować w programie Ansys Fluent na kilka sposobów. Możliwe jest zbudowanie modelu wentylatora uwzględniającego wszystkie szczegóły konstrukcyjne, łącznie z kształtem łopatek wirnika. Taka dokładność przy modelowaniu przepływów w tunelu drogowym nie jest potrzebna. Program daje możliwość zastosowania modeli uproszczonych (rys. 9), takich jak:

  • zastosowanie pary powierzchni „wlot”, „wylot” z zadaną prędkością wylotową strugi powietrza (IO),
  • zastosowanie objętości z przypisanym źródłem pędu (A)
  • czy zastosowanie nieskończenie cienkiej powierzchni (B) lub realnej objętości symulującej (C) wirnik wentylatora [12].

Modele B i C można określić przez podanie spiętrzenia (ÄP) lub pełnej charakterystyki wentylatora (CW), pozwalają też opcjonalnie na odtworzenie profili prędkości promieniowej i stycznej.

Rys. 9. Opcje modelowania wentylatorów w programie Ansys Fluent [12]
Rys. 9. Opcje modelowania wentylatorów w programie Ansys Fluent [12]

Duże możliwości programu Ansys Fluent objawiają się również w momencie wyboru modelu turbulencji. Dostępne są wszystkie modele turbulencji, w tym modele z rodziny RANS (Reynolds Averaged Navier-Stokes). W podejściu tym, zamiast poszukiwać wartości chwilowych parametrów charakteryzujących przepływ, wyznacza się wartości tych wielkości uśrednione w czasie. Z praktycznego punktu widzenia jest to zupełnie wystarczające.

Opracowano wiele modeli różniących się szczegółowymi założeniami, miedzy innymi: k-ε standard, k-ε realizable, k-ω standard, k-ω SST, RSM. Niezbędna jest znajomość cech charakterystycznych oraz ograniczeń poszczególnych modeli turbulencji, aby możliwy był wybór właściwego modelu.

Wśród modeli z rodziny RANS najdokładniejsze wyniki daje RSM, ale jest bardzo złożony obliczeniowo i niewykluczone są problemy ze zbieżnością rozwiązania.

W przypadku modelowania przepływów turbulentnych w tunelach kompromisem pomiędzy dokładnością wyników a szybkością obliczeń jest wybór modelu k-ω SST. Program Ansys Fluent umożliwia ponadto dokładny dobór szorstkości ścian tunelu, co w pewnym stopniu modeluje opór stawiany przepływowi przez elementy infrastruktury tunelu (lampy, wentylatory, czujniki, kable i znaki drogowe).

Jak zaznaczono powyżej, w programie ­Ansys Fluent można dokładnie odwzorować zjawiska towarzyszące przepływowi powietrza i dymu w tunelu drogowym. Program daje możliwość zbudowania dowolnej geometrii, wyboru właściwego modelu turbulencji oraz uwzględnienia wszystkich zjawisk, które mogą pojawić się w procesie przepływu powietrza przez tunel. Możliwości programu związane są również z opcją tworzenia własnych rozszerzeń (UDF – User Defined Function), dzięki którym można na przykład wprowadzić do modelu pożądaną zmienność parametrów.

Podsumowanie

Tunele drogowe stają się nieodłącznym elementem sieci komunikacyjnych. Zapewnienie bezpieczeństwa w czasie ich użytkowania i wykonywania prac remontowych jest bardzo ważne. Wszystkie systemy zaprojektowane i pracujące w tunelach przechodzą prawdziwy egzamin w momencie wybuchu pożaru, kiedy powinny zapewnić bezpieczną ewakuację użytkownikom i ułatwić prace ekipom ratowniczym.

Testy z prawdziwym, ale kontrolowanym pożarem są praktycznie niewykonalne ze względów organizacyjnych i ekonomicznych, a przede wszystkim mogą spowodować trwałe uszkodzenie infrastruktury tunelu. Próby z gorącym dymem, które odpowiadają pożarom o bardzo małej mocy (około 2 MW), nie odtwarzają w pełni warunków w tunelu drogowym w czasie rzeczywistego pożaru.

Powszechne staje się więc wykorzystanie metod numerycznych do testowania zaprojektowanych systemów wentylacji tuneli drogowych. Stosując przedstawione powyżej programy, mamy możliwość sprawdzenia, jakie warunki będą panować w tunelu drogowym w czasie rozwoju pożaru. Można analizować przypadki różniące się mocą pożaru, jego lokalizacją i trybami pracy systemu wentylacji pożarowej. Nieocenione są tu dane pomiarowe z prób z gorącym dymem, gdyż mogą posłużyć do walidacji przygotowanego modelu numerycznego.

Literatura

 1. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (DzU nr 63, poz. 735/2002, z późn. zm.).
 2. Mizieliński B., Kubicki G., Wentylacja pożarowa. Oddymianie, Wydawnictwo WNT, Warszawa 2012.
 3. Nawrat S., Napieraj S., Wentylacja i bezpieczeństwo w tunelach komunikacyjnych, Wydawnictwo AGH, Kraków 2005.NFPA 502
 4. Standard for Road Tunnels, Bridges, and Other Limited Access Highways, 2011 Edition.
 5. Król A., Król M., Impact of the factors determining the natural stack effect on the safety conditions in a road tunnel, Recent advances in traffic engineering for transport networks and systems, „Lecture Notes in Networks and Systems” 21, 2367–3370, p. 85–95, 2018.
 6. Klote J.H., Milke J.A., Turnbull P.G., Kashef A., & Ferreira M.J., Handbook of smoke control engineering, Atlanta, GA: ASHRAE, 2012.
 7. Musto M., Rotondo G., Numerical comparison of performance between traditional and alternative jet fans in tiled tunnel in emergency ventilation, „Tunnelling and Underground Space Technology” 42, p. 52–58, 2014.
 8. Directive 2004/54/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on minimum safety requirements for tunnels in the trans-European road network (7.06.2004).
 9. Ansys Inc, Ansys Fluent Tutorial Guide, 2013.McGrattan K., Fire Dynamics Simulator Users Guide, NIST Publ. 1019, 2010.
 10. Król A., Król M., Transient analyses and energy balance of air flow in road tunnels, „Energies” Vol. 11, Is. 7, Art. No. 1759, p. 1–15, 2018.
 11. Król A., Król M., Study on numerical modeling of jet fans, „Tunnelling and Underground Space Technology” 73, p. 222–235, 2018.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

 • Patryk Tokarek Patryk Tokarek, 05.02.2020r., 09:18:28 Bardzo interesujący artykuł. Uważam, że można by jeszcze dodać ciekawe rozwiązanie wentylacji tuneli jakim jest zastosowanie sufitu podwieszanego. W takim przypadku wentylatory są umieszczone między sufitem a sklepiskiem tunelu. Jednak przestrzeń nad sufitem tworzy kanał wentylacyjny, który przy odpowiedniej pracy przepustnic i wentylatorów zaciąga dym z tunelu. Oczywiście cały sufit jak i jego elementy konstrukcyjne muszą być chronione przeciwpożarowo. Można to zrobić wykorzystując płyty przeciwpożarowe, których klasa ogniochronności wynosi minimum 180 minut lub nawet 240 minut. Dodatkowym atutem takiego sufitu jest zwiększona ochrona konstrukcji tunelu przed negatywnymi skutkami pożaru i wysokich temperatur oddziałujących na tę konstrukcję.

Powiązane

dr Michał Michałkiewicz, dr inż. Magorzata Basińska Ocena jakości powietrza wewnętrznego w budynku pasywnym

Ocena jakości powietrza wewnętrznego w budynku pasywnym Ocena jakości powietrza wewnętrznego w budynku pasywnym

Tematem przeprowadzonych badań było mikrobiologiczne skażenie powietrza oraz zróżnicowanie wybranych parametrów klimatycznych w budynku pasywnym oraz jego środowisku zewnętrznym.

Tematem przeprowadzonych badań było mikrobiologiczne skażenie powietrza oraz zróżnicowanie wybranych parametrów klimatycznych w budynku pasywnym oraz jego środowisku zewnętrznym.

dr inż. Maciej Besler, mgr inż. Maciej Skrzycki Badania sprawności odzysku ciepła w wentylacji

Badania sprawności odzysku ciepła w wentylacji Badania sprawności odzysku ciepła w wentylacji

Na dwóch stanowiskach badawczych przeprowadzono pomiary porównawcze i indywidualne urządzeń służących do odzysku ciepła, by móc ocenić skuteczność ich działania w różnych warunkach rzeczywistego klimatu...

Na dwóch stanowiskach badawczych przeprowadzono pomiary porównawcze i indywidualne urządzeń służących do odzysku ciepła, by móc ocenić skuteczność ich działania w różnych warunkach rzeczywistego klimatu zewnętrznego.

prof. dr hab. inż. Sergey Anisimov, mgr inż. Demis Pandelidis Efektywność solarnych układów klimatyzacyjnych wykorzystujących wymienniki gruntowe

Efektywność solarnych układów klimatyzacyjnych wykorzystujących wymienniki gruntowe Efektywność solarnych układów klimatyzacyjnych wykorzystujących wymienniki gruntowe

Zastosowanie gruntowego wymiennika ciepła w układach solarnych umożliwia ich pracę w systemach o bardzo wysokich wymaganiach dotyczących temperatury i wilgotności względnej nawiewanego powietrza.

Zastosowanie gruntowego wymiennika ciepła w układach solarnych umożliwia ich pracę w systemach o bardzo wysokich wymaganiach dotyczących temperatury i wilgotności względnej nawiewanego powietrza.

Igor Sikończyk Chłodzenie adiabatyczne w układach klimatyzacji komfortu

Chłodzenie adiabatyczne w układach klimatyzacji komfortu Chłodzenie adiabatyczne w układach klimatyzacji komfortu

Energię potrzebną do chłodzenia budynku można rozpatrywać w aspekcie maksymalnego zapotrzebowania na nią oraz sezonowego zużycia. Pierwszy aspekt ma zasadniczy wpływ na koszty inwestycyjne, a drugi na...

Energię potrzebną do chłodzenia budynku można rozpatrywać w aspekcie maksymalnego zapotrzebowania na nią oraz sezonowego zużycia. Pierwszy aspekt ma zasadniczy wpływ na koszty inwestycyjne, a drugi na koszty eksploatacyjne. Jeśli pozwala na to specyfika obiektu, w ramach optymalizacji rozwiązania układu klimatyzacji warto przeanalizować możliwość zastosowania tzw. chłodzenia adiabatycznego.

dr hab. inż. Edward Przydróżny, dr inż. Sylwia Szczęśniak Wyznaczanie gradientu temperatury powietrza w pomieszczeniach wysokich

Wyznaczanie gradientu temperatury powietrza w pomieszczeniach wysokich Wyznaczanie gradientu temperatury powietrza w pomieszczeniach wysokich

Wentylacja wiąże się z wymianą powietrza w pomieszczeniach. Jednak w sensie technicznym pojęcie to obejmuje całokształt zabiegów, które łącznie z wymianą powietrza pozwalają na uzyskanie jego żądanego...

Wentylacja wiąże się z wymianą powietrza w pomieszczeniach. Jednak w sensie technicznym pojęcie to obejmuje całokształt zabiegów, które łącznie z wymianą powietrza pozwalają na uzyskanie jego żądanego stanu w całym pomieszczeniu lub jego części.

dr inż. Marek Kalenik, dr hab. inż. Tadeusz Siwiec Wybrane rozwiązania w kanalizacji grawitacyjnej

Wybrane rozwiązania w kanalizacji grawitacyjnej Wybrane rozwiązania w kanalizacji grawitacyjnej

Dla obszarów wiejskich nie zawsze uzasadnione jest projektowanie klasycznej kanalizacji grawitacyjnej ze względu na bardzo zróżnicowaną zabudowę terenu, małe ilości ścieków i w wielu przypadkach niekorzystne...

Dla obszarów wiejskich nie zawsze uzasadnione jest projektowanie klasycznej kanalizacji grawitacyjnej ze względu na bardzo zróżnicowaną zabudowę terenu, małe ilości ścieków i w wielu przypadkach niekorzystne warunki topograficzne (teren płaski). Dlatego na obszarach tych buduje się często kanalizację grawitacyjno--pompową, w przypadku której wydłuża się czas transportu ścieków do oczyszczalni.

prof. dr hab. inż. Sergey Anisimov, mgr inż. Demis Pandelidis Wpływ rodzaju wymiennika wyparnego na efektywność solarnych systemów klimatyzacyjnych

Wpływ rodzaju wymiennika wyparnego na efektywność solarnych systemów klimatyzacyjnych Wpływ rodzaju wymiennika wyparnego na efektywność solarnych systemów klimatyzacyjnych

W poprzednich artykułach (RI 12/2012 i 3/2013) zaprezentowano solarne systemy klimatyzacyjne [1] współpracujące z gruntowym wymiennikiem ciepła [2], które mogą znaleźć zastosowanie w układach wymagających...

W poprzednich artykułach (RI 12/2012 i 3/2013) zaprezentowano solarne systemy klimatyzacyjne [1] współpracujące z gruntowym wymiennikiem ciepła [2], które mogą znaleźć zastosowanie w układach wymagających precyzyjnej obróbki powietrza, szczególnie w zakresie uzyskiwania niskich temperatur i bardzo niskiej wilgotności względnej powietrza nawiewanego. W niniejszej publikacji bardziej szczegółowo porównano pośrednie rekuperatory stosowane w solarnych układach klimatyzacyjnych.

dr inż. Anna Charkowska Filtry powietrza w wentylacji i klimatyzacjiAkty prawne i podział filtrów

Filtry powietrza w wentylacji i klimatyzacjiAkty prawne i podział filtrów Filtry powietrza w wentylacji i klimatyzacjiAkty prawne i podział filtrów

Wymagania dotyczące stosowania filtrów powietrza znaleźć można w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz w polskich normach dotyczących...

Wymagania dotyczące stosowania filtrów powietrza znaleźć można w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz w polskich normach dotyczących zarówno badań i klasyfikacji filtrów, jak i właściwości instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

dr inż. Anna Charkowska Metody nawilżania powietrza w systemach klimatyzacyjnych – wiadomości ogólne

Metody nawilżania powietrza w systemach klimatyzacyjnych – wiadomości ogólne Metody nawilżania powietrza w systemach klimatyzacyjnych – wiadomości ogólne

Zapewnienie odpowiedniej wilgotności powietrza to zagadnienie rozważane zarówno w kontekście obiektów przemysłowych (niezbędne ze względu na prawidłowy przebieg procesów produkcyjnych i właściwe magazynowanie),...

Zapewnienie odpowiedniej wilgotności powietrza to zagadnienie rozważane zarówno w kontekście obiektów przemysłowych (niezbędne ze względu na prawidłowy przebieg procesów produkcyjnych i właściwe magazynowanie), jak i jeden z najważniejszych problemów dotyczących utrzymania parametrów komfortu cieplno-wilgotnościowego dla użytkowników pomieszczeń.

dr inż. Dariusz Kwiecień Całoroczne zapotrzebowanie na energię do uzdatniania powietrza wentylującego obliczane na podstawie danych klimatycznych

Całoroczne zapotrzebowanie na energię do uzdatniania powietrza wentylującego obliczane na podstawie danych klimatycznych Całoroczne zapotrzebowanie na energię do uzdatniania powietrza wentylującego obliczane na podstawie danych klimatycznych

Nowoczesne rozwiązania stosowane w technice wentylacyjnej i klimatyzacyjnej powinna cechować odpowiednio wysoka wydajność działania przy możliwie niskim zużyciu energii. W urządzeniach wentylacyjnych znaczną...

Nowoczesne rozwiązania stosowane w technice wentylacyjnej i klimatyzacyjnej powinna cechować odpowiednio wysoka wydajność działania przy możliwie niskim zużyciu energii. W urządzeniach wentylacyjnych znaczną część energii przeznacza się na uzdatnianie powietrza, w tym jego ogrzewanie i oziębianie. Niezbędnym warunkiem właściwej oceny każdego projektowanego systemu wentylacyjnego pod względem efektywności jest prawidłowe określenie całorocznego zapotrzebowania energii na te cele. Decydują o tym...

Bartosz Pijawski Marmaray – projekt, który zmienił standardy wentylacji tunelowej

Marmaray – projekt, który zmienił standardy wentylacji tunelowej Marmaray – projekt, który zmienił standardy wentylacji tunelowej

4 sierpnia br. przeprowadzono pierwszy próbny przejazd kolei podmiejskiej ze wschodniej części Stambułu do zachodnich dzielnic. Zrealizowano w ten sposób projekt, który był marzeniem mieszkańców tureckiej...

4 sierpnia br. przeprowadzono pierwszy próbny przejazd kolei podmiejskiej ze wschodniej części Stambułu do zachodnich dzielnic. Zrealizowano w ten sposób projekt, który był marzeniem mieszkańców tureckiej stolicy od ponad stu lat. Obie części Stambułu rozdziela cieśnina Bosfor – wymagało to wykonania tunelu o długości ponad 13 km w strefie często nawiedzanej przez trzęsienia ziemi i z natężonym ruchem nawodnym. Tunel znajduje się 60 m poniżej poziomu morza, a jego strop 5 m pod morskim dnem....

mgr inż. Jacek Kalinowski, dr inż. Maciej Mijakowski Analiza uzdatniania powietrza wentylacyjnego przy pomocy techniki „desiccant cooling”

Analiza uzdatniania powietrza wentylacyjnego przy pomocy techniki „desiccant cooling” Analiza uzdatniania powietrza wentylacyjnego przy pomocy techniki „desiccant cooling”

Jedną z alternatywnych metod chłodzenia i osuszania powietrza zewnętrznego może być system „desiccant cooling”, nazywany również DEC (Desiccant and Evaporative Cooling – osuszanie i chłodzenie adiabatyczne)....

Jedną z alternatywnych metod chłodzenia i osuszania powietrza zewnętrznego może być system „desiccant cooling”, nazywany również DEC (Desiccant and Evaporative Cooling – osuszanie i chłodzenie adiabatyczne). Sercem tego systemu jest rotor sorpcyjny z nagrzewnicą regenerującą złoże higroskopijne.

dr inż. Dariusz Kwiecień Wpływ klimatu polskiego na pracę i projektowanie słonecznego systemu klimatyzacyjnego SDEC

Wpływ klimatu polskiego na pracę i projektowanie słonecznego systemu klimatyzacyjnego SDEC Wpływ klimatu polskiego na pracę i projektowanie słonecznego systemu klimatyzacyjnego SDEC

Systemy SDEC (Solar Dessicative Evaporative Cooling) należą do tzw. układów otwartych, które umożliwiają wykorzystanie odnawialnej energii promieniowania słonecznego w procesach uzdatniania powietrza klimatyzującego....

Systemy SDEC (Solar Dessicative Evaporative Cooling) należą do tzw. układów otwartych, które umożliwiają wykorzystanie odnawialnej energii promieniowania słonecznego w procesach uzdatniania powietrza klimatyzującego. W przeciwieństwie do innych rozwiązań wykorzystujących to źródło energii (tzw. układów zamkniętych) w systemach SDEC nie ma konieczności stosowania agregatów ziębniczych.

dr hab. inż. Katarzyna Gładyszewska-Fiedoruk, dr inż. Dorota Anna Krawczyk, Andrzej Gajewski, prof. dr hab. inż. Józefa Wiater Badanie komfortu cieplnego w salach dydaktycznych przed modernizacją Cz. 1. Badania ankietowe

Badanie komfortu cieplnego w salach dydaktycznych przed modernizacją Cz. 1. Badania ankietowe Badanie komfortu cieplnego w salach dydaktycznych przed modernizacją Cz. 1. Badania ankietowe

W przypadku pomieszczeń, w których przebywa grupa osób, trudno określić stan komfortu, gdyż jest to odczucie indywidualne i subiektywne. Niemal niemożliwe jest zaprojektowanie takiego systemu ogrzewania...

W przypadku pomieszczeń, w których przebywa grupa osób, trudno określić stan komfortu, gdyż jest to odczucie indywidualne i subiektywne. Niemal niemożliwe jest zaprojektowanie takiego systemu ogrzewania i wentylacji, który zagwarantowałby wszystkim osobom w pomieszczeniu poczucie zadowolenia z panujących w nim warunków, należy jednak dążyć do tego, by odsetek niezadowolonych był jak najmniejszy.

Jerzy Kosieradzki Wentylacja w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym. Opis projektu

Wentylacja w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym. Opis projektu Wentylacja w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym. Opis projektu

Biuro projektów Probad-Bis z Warszawy wykonało projekt instalacji dla Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Mgr inż. Krzysztof Kotliński wraz z zespołem opracował dokumentację instalacji chłodniczej...

Biuro projektów Probad-Bis z Warszawy wykonało projekt instalacji dla Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Mgr inż. Krzysztof Kotliński wraz z zespołem opracował dokumentację instalacji chłodniczej i wentylacji dla budynków, które służą podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Charakter obiektu i jego wielozadaniowość, a także brak sprecyzowanych funkcji, jakie w przyszłości pełnić będą niektóre pomieszczenia w budynkach, wymagały nietypowego...

dr hab. inż. Wojciech Ozgowicz, dr inż. Elżbieta Kalinowska-Ozgowicz, dr inż. Sabina Lesz, mgr inż. Aleksander Kowalski Przewody wentylacyjne krytej pływalni – możliwości materiałowe i technologiczne

Przewody wentylacyjne krytej pływalni – możliwości materiałowe i technologiczne Przewody wentylacyjne krytej pływalni – możliwości materiałowe i technologiczne

Dobór materiału na przewody instalacji wywiewnej z hal basenowych to istotny aspekt projektowania instalacji wentylacyjnej krytej pływalni. Analiza rozwiązań materiałowych kanałów wentylacyjnych hali...

Dobór materiału na przewody instalacji wywiewnej z hal basenowych to istotny aspekt projektowania instalacji wentylacyjnej krytej pływalni. Analiza rozwiązań materiałowych kanałów wentylacyjnych hali basenowej wymaga uwzględnienia jednocześnie takich czynników, jak: uzdatnianie powietrza, jego wilgotność oraz środki chemiczne stosowane do uzdatniania wody basenowej.

dr inż. Andrzej Bugaj Podwójna fasada – efektywny element systemu wentylacji budynku

Podwójna fasada – efektywny element systemu wentylacji budynku Podwójna fasada – efektywny element systemu wentylacji budynku

Na świecie, także w Polsce coraz więcej budynków, szczególnie tych o charakterze biurowym, jest obecnie prawie w całości przeszklonych. Głównym powodem tego rosnącego trendu jest duża estetyka takiego...

Na świecie, także w Polsce coraz więcej budynków, szczególnie tych o charakterze biurowym, jest obecnie prawie w całości przeszklonych. Głównym powodem tego rosnącego trendu jest duża estetyka takiego rozwiązania. Jednak we wstępnych rozważaniach inwestycyjnych nie bierze się pod uwagę zagadnień efektywności energetycznej przeszklonego budynku oraz konieczności zapewnienia w nim odpowiednich warunków mikroklimatu, a szczególnie komfortu cieplnego.

dr inż. Andrzej Bugaj Praktyczne zastosowanie podwójnej fasady w systemie wentylacji budynku

Praktyczne zastosowanie podwójnej fasady w systemie wentylacji budynku Praktyczne zastosowanie podwójnej fasady w systemie wentylacji budynku

W poprzednim artykule (RI 11/2013) przedstawiono samą koncepcję wentylowanej fasady podwójnej. Opierając się na literaturze branżowej, stwierdzono, że zastosowanie podwójnej fasady w systemie wentylacji...

W poprzednim artykule (RI 11/2013) przedstawiono samą koncepcję wentylowanej fasady podwójnej. Opierając się na literaturze branżowej, stwierdzono, że zastosowanie podwójnej fasady w systemie wentylacji może zwiększyć efektywność energetyczną budynku i poprawić panujący w nim mikroklimat. Wymieniono również szereg zalet zastosowania podwójnej fasady w budynkach o dużym przeszkleniu, co może zdecydować o wyborze tego rozwiązania. Poniżej omówiono praktyczne zastosowanie podwójnej fasady w systemie...

dr inż. Anna Bryszewska-Mazurek, dr inż. Wojciech Mazurek, mgr inż. Grzegorz Napolski, mgr inż. Tymoteusz Świeboda Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji chłodu na potrzeby systemów klimatyzacyjnych

Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji chłodu na potrzeby systemów klimatyzacyjnych Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji chłodu na potrzeby systemów klimatyzacyjnych

Doświadczenie z praktycznych realizacji solarnych układów absorpcyjnych w klimatyzacji wskazuje na występowanie wielu problemów, które utrudniają projektowanie takich instalacji. Nie ma jednoznacznej...

Doświadczenie z praktycznych realizacji solarnych układów absorpcyjnych w klimatyzacji wskazuje na występowanie wielu problemów, które utrudniają projektowanie takich instalacji. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy jest to zawsze opłacalna inwestycja w porównaniu z tradycyjnymi układami chłodniczymi. Wiele zależy bowiem od lokalnych warunków i praktycznie w każdym przypadku konieczna jest ekonomiczna analiza projektu. Z kolei pomiary przeprowadzone dla sprężarkowego urządzenia chłodniczego...

prof. dr hab. inż. Sergey Anisimov, dr inż. Piotr Kowalski Efektywność pracy obrotowego osuszacza powietrza – badania doświadczalne

Efektywność pracy obrotowego osuszacza powietrza – badania doświadczalne Efektywność pracy obrotowego osuszacza powietrza – badania doświadczalne

W celu analizy systemów klimatyzacyjnych SDEC pod kątem możliwości zmniejszenia zapotrzebowania na energię do regeneracji przedstawiono wpływ parametrów powietrza procesowego (zewnętrznego) i regeneracyjnego,...

W celu analizy systemów klimatyzacyjnych SDEC pod kątem możliwości zmniejszenia zapotrzebowania na energię do regeneracji przedstawiono wpływ parametrów powietrza procesowego (zewnętrznego) i regeneracyjnego, a także prędkości obrotowej rotora na efektywność pracy obrotowego osuszacza powietrza. Uzyskane wyniki pozwolą sprawdzić możliwość pracy urządzenia w warunkach niskotemperaturowych. Jest to intrygujące zagadnienie, które podejmowano w licznych pracach (m.in. [6−8]), nie tylko w odniesieniu...

dr inż. Anna Charkowska Przewody i kształtki w systemach wentylacji mechanicznej

Przewody i kształtki w systemach wentylacji mechanicznej Przewody i kształtki w systemach wentylacji mechanicznej

Dla właściwego działania i eksploatacji sieci przewodów wentylacyjnych należy starannie zaprojektować ich przebieg w budynku.

Dla właściwego działania i eksploatacji sieci przewodów wentylacyjnych należy starannie zaprojektować ich przebieg w budynku.

dr inż. Piotr Jadwiszczak Nowe wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki Wentylacja i klimatyzacja

Nowe wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki Wentylacja i klimatyzacja Nowe wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki Wentylacja i klimatyzacja

Obowiązujące od początku br. zmiany wprowadzone do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych (WT) mają na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynków. W części dotyczącej wentylacji i klimatyzacji...

Obowiązujące od początku br. zmiany wprowadzone do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych (WT) mają na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynków. W części dotyczącej wentylacji i klimatyzacji jako wyposażenia technicznego budynków zmieniono tylko trzy paragrafy i załącznik, jednak waga tych zmian jest duża. Nowe przepisy m.in. dopuszczają nowe rozwiązania, zwiększają też wymagania w zakresie regulacji wydajności wentylatorów i stosowania odzysku ciepła oraz zapobiegania kondensacji...

mgr inż. Demis Pandelidis Analiza konstrukcji wymienników wyparnych na przykładzie wymiennika krzyżowego – założenia

Analiza konstrukcji wymienników wyparnych na przykładzie wymiennika krzyżowego – założenia Analiza konstrukcji wymienników wyparnych na przykładzie wymiennika krzyżowego – założenia

W dobie kryzysu gospodarczego i wzrastających cen surowców duży nacisk kładzie się na obniżanie energochłonności systemów HVAC. Jednymi z najmniej korzystnych ekonomicznie urządzeń są konwencjonalne układy...

W dobie kryzysu gospodarczego i wzrastających cen surowców duży nacisk kładzie się na obniżanie energochłonności systemów HVAC. Jednymi z najmniej korzystnych ekonomicznie urządzeń są konwencjonalne układy chłodnicze w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, dlatego coraz częściej stosuje się rozwiązania wykorzystujące energię odnawialną. Pozwala to zredukować koszty eksploatacyjne tego typu systemów. Jedną z możliwości, atrakcyjną zarówno inwestycyjnie, jak i eksploatacyjnie, jest wykorzystanie...

dr inż. Mariusz Adamski, mgr inż. Justyna Siergiejuk Pomiary stężenia CO2 w pomieszczeniu mieszkalnym w zabudowie jednorodzinnej

Pomiary stężenia CO2 w pomieszczeniu mieszkalnym w zabudowie jednorodzinnej Pomiary stężenia CO2 w pomieszczeniu mieszkalnym w zabudowie jednorodzinnej

Dwutlenek węgla uważany jest za gaz nietoksyczny. Jednak zbyt duże jego stężenie w pomieszczeniach może powodować dyskomfort i złe samopoczucie ich użytkowników. Ponieważ znaczną część swojego życia spędzamy...

Dwutlenek węgla uważany jest za gaz nietoksyczny. Jednak zbyt duże jego stężenie w pomieszczeniach może powodować dyskomfort i złe samopoczucie ich użytkowników. Ponieważ znaczną część swojego życia spędzamy w pomieszczeniach zamkniętych (ok. 80–90% czasu [1]), tak ważne jest, by zapewnić w nich odpowiednią jakość powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego stężenia CO2.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.