RynekInstalacyjny.pl

Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych dzięki głębokiej termomodernizacji i wykorzystaniu OZE – studium przypadku

The public buildings energy efficiency improvement thanks to the deep thermomodernization and the use of renewable energy – a case study

Widok analizowanego budynku przed termomodernizacją
Fot. Ł. Czajkowski

Widok analizowanego budynku przed termomodernizacją


Fot. Ł. Czajkowski

Promocji instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii służą m.in. termomodernizacje budynków użyteczności publicznej. Zwiększają one wiedzę społeczeństwa i dowodzą, że możliwe jest ogrzewanie i oświetlenie dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. W opisywanym budynku urzędu gminy przeprowadzono głęboką termomodernizację, a starą kotłownię węglową zastąpiono gruntową pompą ciepła i kondensacyjnym kotłem olejowym oraz instalacją PV.

Zobacz także

Bricoman Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka?

Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka? Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka?

Na co dzień nie widać instalacji elektrycznej, przez co łatwo nie docenić, jak skomplikowana sieć przewodów i kabli kryje się w naszych domach. Wystarczy zaznaczyć, że oświetlenie i gniazda w danym pomieszczeniu...

Na co dzień nie widać instalacji elektrycznej, przez co łatwo nie docenić, jak skomplikowana sieć przewodów i kabli kryje się w naszych domach. Wystarczy zaznaczyć, że oświetlenie i gniazda w danym pomieszczeniu to dwa zupełnie osobne obwody. Z kolei ułożenie gniazdek dodatkowo potrafi skomplikować całą sytuację. Przygotowanie projektu instalacji elektrycznej, która zapewni wygodę oraz bezpieczeństwo użytkowania, nie jest łatwym zadaniem. Dlatego podpowiadamy, jak się do tego zabrać!

TTU Projekt Schodołazy towarowe - urządzenia transportowe dla profesjonalistów

Schodołazy towarowe - urządzenia transportowe dla profesjonalistów Schodołazy towarowe - urządzenia transportowe dla profesjonalistów

Elektryczne schodołazy towarowe produkowane są z myślą o szczególnych warunkach pracy w branży budowlanej, transportowej i instalatorskiej - konieczności szybkiego wejścia po schodach, transportu nieporęcznych...

Elektryczne schodołazy towarowe produkowane są z myślą o szczególnych warunkach pracy w branży budowlanej, transportowej i instalatorskiej - konieczności szybkiego wejścia po schodach, transportu nieporęcznych ładunków, ich załadunku do samochodu czy automatycznego poziomowania. Pozwalają zmniejszyć obciążenie pracowników oraz zwiększyć bezpieczeństwo ich pracy.

Aleo.com Czy każdy z nas ma dostęp do bazy KRS? Jakie informacje sprawdzisz tam o kontrahencie?

Czy każdy z nas ma dostęp do bazy KRS? Jakie informacje sprawdzisz tam o kontrahencie? Czy każdy z nas ma dostęp do bazy KRS? Jakie informacje sprawdzisz tam o kontrahencie?

Przedsiębiorcy często twierdzą, że — z ich punktu widzenia — najwięcej interesujących danych można odnaleźć w bazie NIP. Nie do końca jest to zgodne z prawdą. Krajowy Rejestr Sądowy to kopalnia wiedzy...

Przedsiębiorcy często twierdzą, że — z ich punktu widzenia — najwięcej interesujących danych można odnaleźć w bazie NIP. Nie do końca jest to zgodne z prawdą. Krajowy Rejestr Sądowy to kopalnia wiedzy o niemal każdym obszarze działania firmy. Jakie dane można tam znaleźć?

W artykule:

• Opis budynku i jego charakterystyka energetyczna przed termomodernizacją
• Poprawa termoizolacyjności przegród budowlanych
• Poprawa sprawności źródła ciepła i instalacji c.o.
• Zmiana sprawności całkowitej systemu grzewczego

Opis budynku i jego charakterystyka energetyczna przed termomodernizacją

Jest to budynek wolnostojący całkowicie podpiwniczony (fot. 1), wykonany w technologii tradycyjnej w 1988 roku, pełniący funkcję biurowo-administracyjną. Jego powierzchnia użytkowa wynosi 915,41 m2, a kubatura 2396,8 m3. Budynek użytkowany jest głównie w godzinach 7.00–16.00, przez ok. 80 osób [1].

Dach budynku pokryty został płytami eternitowymi zawierającymi azbest. Więźba jest drewniana dwuspadowa. Ściany zewnętrzne nadziemia murowane są z gazobetonu 24 cm, bloczków wapienno-piaskowych 12 cm ze szczeliną powietrzną o łącznej grubości 42 cm i współczynniku przenikania ciepła U = 0,82 W/(m2K). Strop nad pomieszczeniami na ostatniej kondygnacji jest gęstożebrowy, o współczynniku U = 0,87 W/(m2K). Stolarka okienna i drzwiowa była w złym stanie technicznym.

Projektowe obciążenie cieplne budynku przed termomodernizacją wynosiło 82 kW. Roczne zapotrzebowanie na energię cieplną na cele grzewcze wynosiło 461,15 GJ, a z uwzględnieniem sprawności istniejącego źródła ciepła 760,58 GJ. Ciepła woda użytkowa przygotowywana była w pojemnościowych podgrzewaczach elektrycznych. Zapotrzebowanie na energię cieplną na cele c.w.u. wynosi 25,49 GJ. Całkowita sprawność instalacji c.w.u. przed modernizacją ηW,tot 0 = 0,4458.

Przed termomodernizacją budynek ogrzewany był z kotłowni węglowej. Zarówno kocioł węglowy, jak i instalacja technologiczna i osprzęt były w bardzo złym stanie technicznym (fot. 2). Średnia sprawność eksploatacyjna kotła ηH,g0 wynosiła ok. 60%. Całkowita sprawność systemu grzewczego przed modernizacją ηH,tot 0 = 0,4896. 

Kocioł węglowy

Fot. 2. Kocioł węglowy zainstalowany w kotłowni przed modernizacją [4] /Fot. Ł. Czajkowski/

Koszt produkcji 1 GJ energii cieplnej wytwarzanej w kotłowni węglowej przed modernizacją wynosił 54,17 zł/GJ, przy cenie zakupu węgla 650 zł/t. Koszt wytworzenia 1 GJ energii pierwotnej (bez sprawności kotła) wynosił 32,50 zł/GJ. Koszty stałe w kotłowni wynosiły ok. 14 525 zł/sezon. Na koszty te składały się m.in.: wynagrodzenie palacza, usługi kominiarskie, opłata za energię elektryczną pomp obiegowych, opłata za korzystanie ze środowiska.

Ponieważ współczynniki przenikania ciepła przegród budowlanych przekraczały aktualnie wymagane wartości, a budynek nie spełniał wymagań dotyczących racjonalizacji użytkowania energii, przeprowadzono jego głęboką termomodernizację. Ze względu na awaryjność kotła i stan techniczny pozostałych urządzeń technologicznych istniejącą kotłownię poddano modernizacji. Zdemontowano również awaryjne i wyeksploatowane elektryczne pojemnościowe podgrzewacze ciepłej wody w łazienkach. Poniżej opisano przyjęte i wykonane przedsięwzięcia termomodernizacyjne.

Poprawa termoizolacyjności przegród budowlanych

W budynku wykonano docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych o powierzchni 797 m2 metodą BSO, warstwą styropianu o grubości 16 cm, oporze cieplnym R = 4,00 (m2K)/W i współczynniku λ = 0,04 W/(mK). W celu wyeliminowania mostków termicznych docieplono ściany piwnic i ściany fundamentowe o powierzchni 140 m2 warstwą styropianu ekstrudowanego o grubości 12 cm i współczynniku λ = 0,032 W/(mK). Docieplono strop nad ostatnią kondygnacją o powierzchni 241 m2 płytami styropianowymi o grubości 23 cm, oporze cieplnym R = 5,75 (m2K)/W i współczynniku λ = 0,04 W/(mK), z wykonaniem wylewki i usunięciem z dachu płyt eternitowych zawierających azbest. Wykonano nowy dach w celu zabezpieczenia nowo projektowanej izolacji cieplnej. W budynku wymienione zostały stare drzwi zewnętrzne i okna. Koszt robót budowlanych wyniósł ok. 318 400 zł. Efekt przeprowadzonej termomodernizacji bryły budynku pokazano na fot. 3.

Widok budynku

Fot. 3. Widok budynku po termomodernizacji [4] /Fot. Ł. Czajkowski/

W tabeli 1 przedstawiono współczynniki przenikania ciepła po wykonaniu docieplenia przegród zewnętrznych wraz z kosztami robót, rodzajem przyjętego materiału, jego grubością i parametrami.

Zestawienie współczynników

Tabela 1. Zestawienie współczynników przenikania ciepła przegród budowlanych przed i po termomodernizacji, rodzaju i grubości zastosowanego materiału oraz kosztów wykonania przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

Poprawa sprawności źródła ciepła i instalacji c.o.

Z uwagi na brak dostępu do sieci gazowej zamontowano pompę ciepła typu solanka/woda WPF 20 o wydajności cieplnej 21,5 kW, która pracuje w układzie biwalentnym równoległym z olejowym kotłem kondensacyjnym typu EFU C24 o mocy nominalnej 24 kW (fot. 4). Pobór energii elektrycznej przez pompę wynosi 4,54 kW, współczynnik COP = 4,66 (dla S0/W35 wg PN-EN 14511), a SCOP = 5,0 (wg PN-EN 14825). Klasa efektywności energetycznej pompy to A++.

pompa ciepła w budynku

Fot. 4. Zainstalowana w budynku pompa ciepła typu solanka/woda współpracująca z kotłem olejowym w układzie biwalentnym równoległym [4] /Fot. Ł. Czajkowski/

Pompa ciepła zasilana jest poprzez wymiennik gruntowy pionowy. Obliczenia przeprowadzono, przyjmując, że wydajność dolnego źródła wynosi średnio 35 W na 1 mb. sondy gruntowej. W celu zapewnienia wymaganej mocy dolnego źródła ciepła wykonano pięć odwiertów pionowych o średnicy 40/3,0 i głębokości 100 m każdy, odstęp między sondami gruntowymi wynosi 10 m. Do wypełnienia otworów wiertniczych dobrano materiał wypełniający Thermocem o współczynniku przewodzenia ciepła λ ≈ 2,0 W/(m K). Instalację dolnego źródła wypełniono roztworem glikolu propylenowego o stężeniu odpowiadającym temperaturze krzepnięcia: –15°C.

Dla osiągnięcia optymalnej długości cyklu pracy pompy ciepła i związanego z tym lepszego wskaźnika pracy rocznej zastosowano zasobnik buforowy o pojemności 700 dm3. Zapewnia on oddzielenie hydrauliczne strumieni objętościowych w obiegu pompy ciepła i obiegu grzewczym, a tym samym bardziej wyrównaną pracę pompy ciepła w momentach, gdy jej moc grzewcza nie jest identyczna jak chwilowe zapotrzebowanie. Zapewnia także konieczny minimalny przepływ dla pompy ciepła.

Koszt produkcji 1 GJ energii cieplnej wytwarzanej w nowej kotłowni z pompą ciepła i kondensacyjnym kotłem olejowym po modernizacji wynosi 47,91 zł/GJ. Koszt wytworzenia 1 GJ energii pierwotnej (bez uwzględniania sprawności urządzeń) to 99,65 zł/GJ. Koszt stały wynosi 3650 zł. Na koszt ten składają się m.in.: serwis kotłowni, usługi kominiarskie, opłata za energię elektryczną pomp obiegowych.

Znajdująca się w budynku instalacja c.o. została wcześniej wymieniona na nową z grzejnikami członowymi aluminiowymi i zaworami termostatycznymi. Instalacja wymagała jedynie uzupełnienia brakujących zaworów termostatycznych przy grzejnikach, ponownego wyregulowania hydraulicznego oraz dodania grzejników w niektórych pomieszczeniach ze względu na zmianę parametrów pracy instalacji c.o. z 90/70°C na 55/40°C. Obniżenie parametrów pracy istniejącej instalacji wymagane było ze względu na wykonanie kotłowni z pompą ciepła i kotłem kondensacyjnym, która najefektywniej pracuje przy niskich parametrach zasilania, Tz = 35 i 45°C, a graniczną temperaturą pracy pompy ciepła jest Tz = 60°C.

Zmiana sprawności całkowitej systemu grzewczego 

Po przeprowadzeniu modernizacji źródła ciepła i instalacji c.o. poprawie uległa średnia sezonowa sprawność całkowita systemu grzewczego, która przed modernizacją wynosiła: 

gdzie: 

ηH,g0 – średnia sezonowa sprawność wytwarzania ciepła;

ηH,d0 – średnia sezonowa sprawność przesyłu ciepła; 

ηH,e0 – średnia sezonowa sprawność regulacji i wykorzystania ciepła;

ηH,s0 – średnia sezonowa sprawność akumulacji ciepła [3].

Sprawność systemu grzewczego po modernizacji przedstawia się następująco: średnia eksploatacyjna sprawność wytwarzania ciepła (wyliczona jako średnia ważona przy udziale 46% ciepła uzyskanego z pompy ciepła i średniej sprawności eksploatacyjnej ηg1COP = 3,50 oraz 54% ciepła uzyskanego z kotła olejowego kondensacyjnego przy sprawności eksploatacyjnej ηg1OL = 90%) wynosi ηg1śr = 2,08, przesyłanie ciepła ηd1 = 0,96 (bez zmiany – nowa instalacja c.o. z zaizolowanymi cieplnie przewodami), regulacja i wykorzystanie systemu grzewczego ηe1 = 0,88 (uzupełnienie brakujących przygrzejnikowych zaworów termostatycznych, wyregulowanie hydrauliczne instalacji c.o., realizowana regulacja centralna i regulacja miejscowa w źródle ciepła), akumulacja ciepła ηs1 = 0,95 (montaż zbiornika buforowego c.o. w układzie z pompą ciepła) [3]. Całkowita sprawność eksploatacyjna systemu grzewczego po wykonaniu modernizacji wynosi:

Na rys. 1 przedstawiono zestawienie średnich sezonowych sprawności systemu grzewczego przed modernizacją i po niej [1,2]. Zwiększenie sprawności systemu grzewczego poprawia efektywność energetyczną budynku.

Zmiana sprawności systemu grzewczego

Rys. 1. Zmiana sprawności systemu grzewczego po modernizacji w [%]

Poprawa sprawności instalacji c.w.u. i zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z sieci

Zaproponowano wymianę awaryjnych i wyeksploatowanych elektrycznych pojemnościowych podgrzewaczy c.w.u. na nowe przepływowe podgrzewacze elektryczne o wyższej sprawności. Koszt wymiany podgrzewaczy elektrycznych wyniósł 3000 zł. Podgrzew c.w.u. wspomagany jest za pomocą instalacji fotowoltaicznej o mocy 6,48 kWp, co pozwoli na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej pobieranej z sieci energetycznej, a tym samym obniżenie kosztów podgrzewu c.w.u. za pomocą elektrycznych podgrzewaczy.

Zmiana sprawności całkowitej systemu c.w.u.

Po przeprowadzeniu modernizacji instalacji c.w.u. polegającej na demontażu istniejących starych i wyeksploatowanych elektrycznych podgrzewaczy i usunięciu starej instalacji poprawie uległa średnia sezonowa sprawność całkowita systemu przygotowania c.w.u., która przed modernizacją wynosiła: 

gdzie: 

ηW,g0 – średnia sezonowa sprawność wytwarzania ciepła;

ηW,s0 – średnia sezonowa sprawność akumulacji ciepła;

ηW,d0 – średnia sezonowa sprawność przesyłu ciepła ze źródła ciepła do zaworów czerpalnych;

ηW,e0 – średnia sezonowa sprawność wykorzystania ciepła [3].

Średnia sezonowa sprawność po modernizacji przedstawia się następująco: wytwarzania ciepła ηW,g1 = 0,95, akumulacji ciepła ηW,s1 = 0,85, przesyłu ciepła ze źródła ciepła do zaworów czerpalnych ηW,d0 = 0,80 i wykorzystania ciepła ηW,e1 = 1,0 [3]. Całkowita sprawność systemu przygotowania c.w.u. po przeprowadzeniu modernizacji wynosi:

Na rys. 2 przedstawiono zestawienie średnich sezonowych sprawności systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej przed modernizacją i po niej [1].

Zmiana sprawności

Rys. 2. Zmiana sprawności systemu przygotowania c.w.u. po modernizacji w [%]

Montaż instalacji fotowoltaicznej

W celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej pobieranej z sieci energetycznej w budynku wykonano instalację fotowoltaiczną o sumarycznej mocy 6,48 kWp. Instalacja składa się z 24 modułów fotowoltaicznych polikrystalicznych typu P270AA Vitovolt 300 o mocy nominalnej 270 Wp każdy. Zamontowana została na połaci dachowej budynku pod kątem ok. 35° [2]. Instalacja została podzielona na dwie sekcje po 3,24 kW (po 12 fotomodułów). Powierzchnia brutto paneli fotowoltaicznych wynosi 39,3 m2. Wymiary pojedynczego panelu fotowoltaicznego to 989×1654 mm, sprawność podana przez producenta: 16,64%.

Uzysk z instalacji PV (z uwzględnieniem strat na poziomie 10%) wynosi 5496 kWh/rok (19,79 GJ/rok) – tabela 2. Ilość energii elektrycznej pozyskiwanej z modułów o mocy 1 kWp wynosi 848,15 kWh/rok. Instalacja PV stanowi dodatkowe źródło energii do zasilania pompy ciepła, wspomaga podgrzew c.w.u. w podgrzewaczach elektrycznych i jest wykorzystywana na cele oświetleniowe.

Ilość energii pozyskiwanej

Tabela 2. Ilość energii pozyskiwanej przez instalację fotowoltaiczną o mocy 6,48 kWp wspomagającą pracę pompy ciepła, elektrycznych podgrzewaczy c.w.u. i inne potrzeby elektryczne budynku, np. oświetlenie, skierowanej w kierunku południowym pod kątem 30° [2]

Wykonane zostały dwie działające niezależnie od siebie sekcje paneli fotowoltaicznych – awaria lub zacienienie jednej sekcji nie wpływa bezpośrednio na pracę pozostałych. Zacienienie paneli fotowoltaicznych powyżej 10% powoduje zmniejszenie wydajności ogniwa, a zacienione moduły narażone są na zagrożenie wystąpienia tzw. gorących punktów, które po kilku latach eksploatacji mogą trwale uszkodzić zacieniane pola. Sprawność takich paneli fotowoltaicznych zostaje dodatkowo obniżona.

Panele fotowoltaiczne połączono przewodami DC w układy obwodów, które podłączono do falownika typu Evershine TLC 6000 o mocy 6,3 kW i sprawności 98%. Falownik w trybie automatycznym dostosowuje parametry produkowanego prądu do parametrów sieci i zapewnia bezpieczną obsługę poprzez zabezpieczenie przed pracą wyspową. Energia elektryczna jest przekształcana w napięcie o częstotliwości 50 Hz i dalej przekazywana do rozdzielni prądu zmiennego. W rozdzielni zlokalizowano pomiar energii wyprodukowanej brutto i układ zabezpieczeń dodatkowych.

Falownik solarny wyposażony jest w wewnętrzny system monitoringu, co umożliwia nadzór nad pracą całego systemu fotowoltaicznego. Inwerter posiada niezależne wejścia DC, każde z oddzielnym kontrolerem. Kontrolery pozwalają na zoptymalizowanie pracy modułów PV poprzez zmniejszenie wpływu lokalnych zacienień. Pracującą instalację fotowoltaiczną zamontowaną na dachu pokazano na fot. 5.

Panele fotowoltaiczne

Fot. 5. Panele fotowoltaiczne zamontowane na dachu [4] /Fot. Ł. Czajkowski/

Nakłady inwestycyjne

W tabeli 3 wyszczególniono łączne nakłady, jakie należy ponieść na budowę instalacji PV o mocy 6,48 kWp. Koszty uwzględniają urządzenia wraz z układami sterującymi i nadzorującymi, montaż, uruchomienie instalacji oraz oprogramowanie układów nadzorujących pracę całego systemu. Całkowite nakłady inwestycyjne zakupu i montażu instalacji PV w budynku wynoszą 48 230 zł brutto. Cena wykonania instalacji PV wynosi 7729 zł/kWp.

W tabeli 4 wyszczególniono łączne nakłady na wykonanie kotłowni z pompą ciepła solanka/woda o mocy grzewczej 21,5 kW i gruntowymi sondami pionowymi o łącznej długości 500 m, która pracuje w układzie biwalentnym równoległym z olejowym kotłem kondensacyjnym o mocy 24 kW. Uwzględniono także nakłady na modernizację instalacji c.o. w budynku. Koszt realizacji przedsięwzięcia modernizacyjnego wraz z niezbędnymi pracami demontażowo-budowlanymi wynosi ok. 205 000 zł brutto.

Nakłady na instalację

Tabela 3. Nakłady na instalację fotowoltaiczną o mocy 6,48 kWp

Nakłady na kotłownię

Tabela 4. Nakłady na kotłownię i modernizację instalacji c.o

Nakłady na termomodernizację przegród budowlanych i poprawę ich własności cieplnych wynoszą 318 400 zł brutto i zestawione zostały w tabeli 1. W budynku przeprowadzono również modernizację oświetlenia, polegającą na wymianie istniejącego oświetlenia żarowego oraz jarzeniowego na oświetlenie typu LED (świetlówki LED oraz żarówki LED). Koszt tej modernizacji to 36 170 zł brutto.

Całkowite nakłady na zrealizowanie założonych w projekcie przedsięwzięć termomodernizacyjnych wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji projektowej wyniosły 630 800 zł brutto (tabela 7).

Ocena zrealizowanego przedsięwzięcia

Tabela 7. Ocena zrealizowanego przedsięwzięcia pod względem zapotrzebowania na energię cieplną, energię elektryczną i moc cieplną budynku oraz roczne koszty eksploatacyjne, roczne oszczędności, koszty robót, prosty okres zwrotu nakładów SPBT i wartość bieżąca netto inwestycji NPV [2]. Zakres wykonanych prac: wymiana starych okien w budynku, wymiana drzwi zewnętrznych, docieplenie ścian zewnętrznych nadziemia, docieplenie ścian piwnic i ścian fundamentowych, modernizacja instalacji c.w.u., docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją z wykonaniem nowego pokrycia dachowego, wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 6,48 kWp, modernizacja instalacji oświetleniowej, wykonanie nowej kotłowni z pompą ciepła z sondami pionowymi gruntowymi o długości 500 m i kondensacyjnym kotłem olejowym wraz z modernizacją instalacji c.o., wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej

Efekty energetyczne

Po przeprowadzeniu wszystkich opisanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych i modernizacji kotłowni węglowej uzyskano zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię cieplną o 86,7% [2]. W tabeli 7 przedstawiono zmiany podstawowych parametrów energetycznych budynku przed i po wykonaniu termomodernizacji. Udział odnawialnych źródeł energii w budynku wynosi 36,5%. Uzyskanym oszczędnościom energetycznym odpowiadają proporcjonalne oszczędności eksploatacyjne.

Roczne opłaty tylko z tytułu ogrzewania budynku wynosiły pierwotnie ok. 39 244 zł, a po termomodernizacji ok. 13 518 zł. Oszczędności z tytułu montażu instalacji PV (wspomaganie pracy pomp ciepła, podgrzew c.w.u. i oświetlenie) wyniosły ok. 2913 zł (tabela 5).

Prognozowana ilość energii

Tabela 5. Prognozowana ilość energii elektrycznej z instalacji PV, roczne oszczędności kosztów, prosty okres zwrotu nakładów SPBT i wartość bieżąca netto inwestycji NPV

Ocena efektywności ekonomicznej

Prosty czas zwrotu nakładów SPBT (Simply Pay Back Time) na przedsięwzięcia związane z termomodernizacją budynku, instalacji grzewczej, źródła ciepła i modernizacją instalacji oświetleniowej wyznaczono ze wzoru:

gdzie:

N – planowane koszty robót, zł/rok;

ΔOr – roczne oszczędności kosztów zakupu energii elektrycznej lub energii cieplnej wynikające z zastosowania danego przedsięwzięcia modernizacyjnego w budynku, zł/rok. SPBT określa okres, po którym sumaryczne oszczędności wynikające ze zmniejszenia zużycia energii elektrycznej lub energii cieplnej zrównają się z zainwestowanym kapitałem i zaczną przynosić inwestorowi zysk w postaci niższych opłat za zużytą energię elektryczną, lub energię cieplną, przy założeniu stałych cen energii i pominięciu wpływu inflacji.

Wyznaczono również drugi wskaźnik efektywności ekonomicznej inwestycji – wartość bieżącą netto NPV (Net Present Value) – definiowany jako suma wartości przyszłych przepływów pieniężnych wynikających z inwestycji z uwzględnieniem utraty wartości pieniądza w czasie:

gdzie:

NPV – wartość bieżąca netto, zł/rok;

CFt – przepływy gotówkowe netto w okresie t,

r – stopa dyskonta, %, r = 3%;

N – planowane koszty robót, zł/rok;

t – kolejne lata eksploatacji inwestycji, t = 15 lat.

Zastosowanie w budynku instalacji PV na potrzeby własne umożliwia zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną pobieraną z sieci i powoduje spadek emisji CO2 do atmosfery oraz pozwala na obniżenie opłat za energię elektryczną w przyszłych latach związane z ich wzrostem.

Gmina w lipcu 2017 roku złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020, Działanie 5.3. Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej”, uzyskując dofinansowanie do kosztów kwalifikowalnych w wysokości 85%. Celem strategicznym projektu była poprawa efektywności energetycznej w sektorze budynków użyteczności publicznej poprzez głęboką termomodernizację, inteligentne zarządzanie energią i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

W tabeli 5 przedstawiono prognozowaną ilość wyprodukowanej energii elektrycznej z zainstalowanej instalacji PV, roczne oszczędności oraz prosty czas zwrotu inwestycji (SPBT) i wartość bieżącą netto inwestycji (NPV) przez 15 lat dla wariantu bez dotacji oraz z uwzględnieniem dotacji wynoszącej 85% kosztów inwestycji.

Prosty czas zwrotu inwestycji w przypadku braku dofinansowania wynosić będzie ok. 16,56 lat. Przy montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy 6,48 kWp z dofinansowaniem przewidywany czas zwrotu inwestycji wynosić będzie 2,48 lat.

W tabeli 6 przedstawiono prognozowaną ilość energii cieplnej dostarczanej przez pompę ciepła i kocioł olejowy kondensacyjny oraz roczne oszczędności kosztów energii cieplnej, wyliczono też prosty czas zwrotu inwestycji (SPBT) i jej wartość bieżącą netto (NPV) dla 15 lat. Wartości te podano dla dwóch wariantów – bez dotacji i z dotacją wynoszącą 85% kosztów inwestycji.

Prognozowana ilość energii

Tabela 6. Prognozowana ilość energii cieplnej dostarczonej przez pompę ciepła i kocioł olejowy, roczne oszczędności kosztów, prosty okres zwrotu nakładów SPBT i wartość bieżąca netto inwestycji NPV

Prosty czas zwrotu inwestycji montażu pompy ciepła z sondami pionowymi gruntowymi i kotłem olejowym kondensacyjnym w przypadku braku dofinansowania wynosi ok. 22,34 lat, a z dofinansowaniem ok. 3,35 lat.

Jeśli chcielibyśmy wykonać w budynku jedynie montaż instalacji PV lub tylko zmodernizować kotłownię węglową na kotłownię z pompą ciepła typu solanka/woda pracującą z kotłem olejowym kondensacyjnym, nie wykonując innych prac termomodernizacyjnych i nie poprawiając izolacyjności cieplnej budynku, to czasy zwrotu tych przedsięwzięć bez skorzystania z dodatkowego wsparcia finansowego są dłuższe niż 7 lat i inwestycja taka jest nieopłacalna.

W budynku gminnym przeprowadzono kompleksową termomodernizację przegród budowlanych, modernizację źródła ciepła, instalacji c.o., c.w.u. i instalacji oświetlenia. Zmniejszono tym samym zapotrzebowanie na moc oraz zużycie energii cieplnej i energii elektrycznej. W tabeli 7 przedstawiono ocenę zrealizowanego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i uzyskane w wyniku prac oszczędności. Przedstawiono całkowity koszt robót, prosty okres zwrotu nakładów SPBT i wartość bieżącą netto inwestycji (NPV) w dwóch wariantach – bez dofinansowania i z uzyskaniem dofinansowania w wysokości 85% do kosztów kwalifikowanych.

W przypadku braku dofinansowania inwestycji (tabela 7) wartość NPV jest ujemna – oznacza to, że realnie poniesione nakłady na inwestycję nie zwrócą się inwestorowi, dlatego jej realizacja jest w takim przypadku z punktu widzenia interesów inwestora nieopłacalna. Tylko w przypadku dofinansowania inwestycji można liczyć na powodzenie ekonomiczne przedsięwzięcia. Dodatnia wartość NPV oznacza, że projekt oferuje wzrost kapitału szybszy niż dyskontująca stopa procentowa, dlatego jest inwestycją opłacalną.

Należy mieć na uwadze, że obliczenia wskaźnika NPV opierają się tylko na prognozie przepływów pieniężnych z nowego przedsięwzięcia w okresie kilkunastu lat. Kluczową wielkością, która ma wpływ na wielkość tego wskaźnika, poza rzeczywistymi wynikami nowej działalności, jest wartość użytej do obliczeń stopy dyskontowej, która w praktyce zbliżona jest do wartości oprocentowania obligacji lub lokat bankowych.

Podsumowanie

Celem modernizacji było obniżenie ilości konsumowanej energii cieplnej ze źródeł konwencjonalnych i energii elektrycznej na potrzeby technologiczne budynku. W budynku przeprowadzono głęboką termomodernizację oraz zastąpiono starą kotłownię węglową nowym źródłem ciepła. Podwyższono sprawność instalacji c.o. i c.w.u. oraz zmodernizowano instalację oświetleniową. Wykonana została również instalacja PV.

Przeprowadzone w budynku gminnym prace spowodowały:   

 • zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną o 86,7%;
 • zmniejszenie projektowego obciążenia ciepl­nego budynku na cele grzewcze z 82 do 43,44 kW,
 • zmniejszenie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku z 760,58 do 95,62 GJ,
 • zmniejszenie rocznego zużycia energii elektrycznej z sieci o 13,9 Mwh/rok,
 • zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej o 245 055 kWh/rok,
 • roczny spadek emisji gazów cieplarnianych o 79,1 Mg CO2/rok [5].

Z powyższej analizy wynika, że realizacja inwestycji bez uzyskania jakiegokolwiek wsparcia, np. w formie dofinansowania, przy obecnych cenach urządzeń pozyskujących ciepło czy energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii jest nieopłacalna. W wariancie bez dofinansowania szacuje się, że inwestycja zwróci się po około 19 latach, a wartość NPV jest ujemna i wynosi –234 175 zł. W wariancie z uzyskaniem dofinansowania w wysokości 85% do kosztów kwalifikowalnych szacuje się, że oszczędności wygenerowane z zastosowania odnawialnych źródeł energii i przeprowadzonej termomodernizacji pokryją wydatki poniesione przez inwestora po około 4,5 roku. Wartość NPV jest dodatnia i wynosi 248 541 zł.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii pozwalają zwiększyć świadomość społeczeństwa i świadczą, że możliwe jest zaspokojenie potrzeb elektryczno-energetycznych w budynku z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Do promocji na rynku instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii konieczne jest wsparcie przy ich wykonywaniu. Tylko uwzględnienie możliwości uzyskania dotacji do instalacji wykorzystujących OZE spowoduje wyrównanie szans i konkurencyjności pod względem wymaganych nakładów inwestycyjnych w stosunku do tradycyjnych, pozornie tańszych źródeł ciepła i energii elektrycznej.

Wykonanie termomodernizacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii było możliwe dzięki środkom uzyskanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020, Działanie 5.3. Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej

Wykonanie termomodernizacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii było możliwe dzięki środkom uzyskanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020, Działanie 5.3. Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej

Literatura

 1. Piotrowska-Woroniak J., Audyt energetyczny budynku Urzędu Gminy w Kołakach Kościelnych, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Oddział w Białymstoku, wrzesień 2016.
 2. Piotrowska-Woroniak J., Audyt energetyczny ex post budynku Urzędu Gminy w Kołakach Kościelnych, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Oddział w Białymstoku, grudzień 2018.
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (DzU 2015, poz. 376).
 4. Fotografie Urząd Gminy Kołaki Kościelne, wykonane przez Ł. Czajkowskiego – podinspektora ds. gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i inwestycji.
 5. Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2015 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2018, Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE), Warszawa, grudzień 2017.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

 • Opozda Opozda, 28.06.2019r., 15:19:44 Bardzo ciekawy projekt. Super, że gminy zauważają pożytki w wykorzystaniu OZE. Odnośnie termomodernizacji, to ostatnio polecam wszystkim zainteresowanym artykuł o instalacjach ściennych z wykorzystaniem miedzi. Bardzo ciekawy kierunek i do tego można zaoszczędzić: https://copperalliance.pl/oszczedzaj-energie-dzieki-miedzi-ogrzewanie-chlodzenie-scienne-z-wykorzystaniem-rur-miedzianych/.

Powiązane

inż. Piotr Król, dr inż. Szymon Firląg, dr inż. Arkadiusz Węglarz Zintegrowana ocena wpływu budynku jednorodzinnego na środowisko

Zintegrowana ocena wpływu budynku jednorodzinnego na środowisko Zintegrowana ocena wpływu budynku jednorodzinnego na środowisko

Duży wpływ na środowisko ma użytkowanie budynku. Żeby go ograniczyć, już na etapie projektowania budynku należy uwzględnić wszystkie potrzeby przyszłych użytkowników, mając przy tym na uwadze konsekwencje...

Duży wpływ na środowisko ma użytkowanie budynku. Żeby go ograniczyć, już na etapie projektowania budynku należy uwzględnić wszystkie potrzeby przyszłych użytkowników, mając przy tym na uwadze konsekwencje podjętych decyzji. Zużycie ciepła nie jest już najważniejszym wskaźnikiem określającym standard budynku – coraz większy nacisk kładzie się na zagospodarowanie odpadów, zużycie energii elektrycznej i wody oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

dr inż. Kazimierz Żarski Pomieszczenia kotłowni na paliwo ciekłe i gazowe – wymagania

Pomieszczenia kotłowni na paliwo ciekłe i gazowe – wymagania Pomieszczenia kotłowni na paliwo ciekłe i gazowe – wymagania

Niniejszy artykuł kończy cykl poświęcony projektowaniu kotłowni małej i średniej mocy spalających gaz i olej.

Niniejszy artykuł kończy cykl poświęcony projektowaniu kotłowni małej i średniej mocy spalających gaz i olej.

mgr inż. Katarzyna Rybka Mikrokogeneracja w praktyce. Opis realizacji

Mikrokogeneracja w praktyce. Opis realizacji Mikrokogeneracja w praktyce. Opis realizacji

Produkcja ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu uważana jest za wysokoefektywną zarówno w skali makro, jak i mikro. Drugie z tych rozwiązań jest szczególnie rekomendowane ze względu na bezpieczeństwo...

Produkcja ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu uważana jest za wysokoefektywną zarówno w skali makro, jak i mikro. Drugie z tych rozwiązań jest szczególnie rekomendowane ze względu na bezpieczeństwo dostaw energii do odbiorcy końcowego.

Agnieszka Antoszewska Jak interpretować świadectwo charakterystyki energetycznej?

Jak interpretować świadectwo charakterystyki energetycznej? Jak interpretować świadectwo charakterystyki energetycznej?

Wnioski wyciągnięte z wyników obliczeń zawartych w świadectwie charakterystyki energetycznej budynku wielorodzinnego mogą ułatwić zarządcy lub administratorowi podejmowanie decyzji dotyczących modernizacji...

Wnioski wyciągnięte z wyników obliczeń zawartych w świadectwie charakterystyki energetycznej budynku wielorodzinnego mogą ułatwić zarządcy lub administratorowi podejmowanie decyzji dotyczących modernizacji budynku.

mgr inż. Rafał Pitry Wpływ wyników obliczeń normy PN-EN 12831:2006 na dalsze wyliczenia instalacji c.o. (cz. 1)

Wpływ wyników obliczeń normy PN-EN 12831:2006 na dalsze wyliczenia instalacji c.o. (cz. 1) Wpływ wyników obliczeń normy PN-EN 12831:2006 na dalsze wyliczenia instalacji c.o. (cz. 1)

Wstąpienie w 2004 r. Polski do Unii Europejskiej zobowiązało nasz kraj m.in. do systematycznego zastępowania krajowych norm zharmonizowanymi normami europejskimi. Nowelizacja w 2009 r. rozporządzenia w...

Wstąpienie w 2004 r. Polski do Unii Europejskiej zobowiązało nasz kraj m.in. do systematycznego zastępowania krajowych norm zharmonizowanymi normami europejskimi. Nowelizacja w 2009 r. rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1], wprowadziła do obligatoryjnego stosowania normę PN-EN 12831:2006 [2], wycofując tym samym stosowaną od wielu lat normę PN-B-03406:1994 [3]. Różnice pomiędzy metodologią obliczeń i wynikami na poziomie fizyki budowli...

dr inż., arch. Karolina Kurtz-Orecka, Monika Najder Lokalizacja i orientacja budynku niskoenergetycznego a zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji

Lokalizacja i orientacja budynku niskoenergetycznego a zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji Lokalizacja i orientacja budynku niskoenergetycznego a zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji

Wykorzystanie projektów typowych w budownictwie energooszczędnym jest powszechną praktyką, a przyjęte przez projektantów i wykonawców rozwiązania wpływają na wieloletnią jakość obiektu. Powstałe na tym...

Wykorzystanie projektów typowych w budownictwie energooszczędnym jest powszechną praktyką, a przyjęte przez projektantów i wykonawców rozwiązania wpływają na wieloletnią jakość obiektu. Powstałe na tym etapie błędy są trudne lub niemożliwe do usunięcia bądź wiążą się z koniecznością poniesienia znacznych nakładów finansowych.

praca zbiorowa Weź udział w konkursie i wygraj finansowanie bez opłat wstępnych

Weź udział w konkursie i wygraj finansowanie bez opłat wstępnych Weź udział w konkursie i wygraj finansowanie bez opłat wstępnych

Przedsiębiorców z branży budowlanej, instalacyjnej i nieruchomości o prostocie usługi przekonuje Pragma Faktoring. We wrześniu ekonomiści rozpoczęli kampanię promującą prewencję zatorów płatniczych oraz...

Przedsiębiorców z branży budowlanej, instalacyjnej i nieruchomości o prostocie usługi przekonuje Pragma Faktoring. We wrześniu ekonomiści rozpoczęli kampanię promującą prewencję zatorów płatniczych oraz poprawę płynności finansowej. Kampanię skierowano głównie do małych i średnich przedsiębiorców.

dr inż., arch. Karolina Kurtz-Orecka, mgr inż. Przemysław Błoch, mgr inż. Łukasz Zaworski Projektowa charakterystyka energetyczna w świetle nowej metodyki obliczeń

Projektowa charakterystyka energetyczna w świetle nowej metodyki obliczeń Projektowa charakterystyka energetyczna w świetle nowej metodyki obliczeń

Dostosowanie Prawa budowlanego do standardów unijnych w zakresie zużycia energii wymagało zmian m.in. w metodyce obliczania charakterystyki energetycznej budynków oraz w warunkach technicznych. Nowe...

Dostosowanie Prawa budowlanego do standardów unijnych w zakresie zużycia energii wymagało zmian m.in. w metodyce obliczania charakterystyki energetycznej budynków oraz w warunkach technicznych. Nowe przepisy wywołały ożywioną dyskusję w środowisku projektantów i architektów z uwagi na konieczność zmiany podejścia do procesu projektowego. Pojawiły się też liczne głosy krytyczne wskazujące na wprowadzanie w życie zasad nie w pełni przeanalizowanych w zakresie ich oddziaływania na rynek budowlany....

dr inż. Mariusz Adamski Podział należności za centralne ogrzewanie – współczynniki oceny grzejników

Podział należności za centralne ogrzewanie – współczynniki oceny grzejników Podział należności za centralne ogrzewanie – współczynniki oceny grzejników

W budynku przed termomodernizacją nominalna moc grzejnika odpowiada mocy potrzebnej do ogrzewania pomieszczeń, natomiast po termomodernizacji moc nominalna grzejnika jest znacznie większa, niż wynika to...

W budynku przed termomodernizacją nominalna moc grzejnika odpowiada mocy potrzebnej do ogrzewania pomieszczeń, natomiast po termomodernizacji moc nominalna grzejnika jest znacznie większa, niż wynika to z zapotrzebowania na ogrzewanie pomieszczeń ocieplonych.

Jakub Koczorowski Materiały do budowy rurowych gruntowych powietrznych wymienników ciepła (GPWC)

Materiały do budowy rurowych gruntowych powietrznych wymienników ciepła (GPWC) Materiały do budowy rurowych gruntowych powietrznych wymienników ciepła (GPWC)

Gruntowe powietrzne wymienniki ciepła (GPWC) to instalacje zapewniające stały dopływ świeżego, higienicznego i przefiltrowanego powietrza do centrali wentylacyjnej, wstępnie podgrzewające lub schładzające...

Gruntowe powietrzne wymienniki ciepła (GPWC) to instalacje zapewniające stały dopływ świeżego, higienicznego i przefiltrowanego powietrza do centrali wentylacyjnej, wstępnie podgrzewające lub schładzające powietrze wentylacyjne. Wśród dostępnych na rynku rozwiązań wymienić można wymienniki powietrzne: rurowe (przeponowe), płytowe oraz żwirowe (bezprzeponowe), gdzie powietrze pełni bezpośrednio funkcję medium, lub wymienniki glikolowe (takie same, jakie stosuje się dla pomp ciepła), gdzie ciepło z...

mgr inż. Krzysztof Sornek, mgr inż. Kamila Rzepka, dr inż. Tomasz Mirowski Uwarunkowania środowiskowe projektowania budynków energooszczędnych i pasywnych. Aktywne i pasywne systemy słoneczne.

Uwarunkowania środowiskowe projektowania budynków energooszczędnych i pasywnych. Aktywne i pasywne systemy słoneczne. Uwarunkowania środowiskowe projektowania budynków energooszczędnych i pasywnych. Aktywne i pasywne systemy słoneczne.

Osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wymaga uwzględnienia wielu uwarunkowań środowiskowych na etapie projektowania i prac budowlanych. Spełnienie tych wymagań umożliwia...

Osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wymaga uwzględnienia wielu uwarunkowań środowiskowych na etapie projektowania i prac budowlanych. Spełnienie tych wymagań umożliwia maksymalne wykorzystanie dostępnej energii otoczenia, ograniczenie straty ciepła z budynku oraz obniżenie zapotrzebowania na ciepło i energię elektryczną.

mgr inż. Katarzyna Rybka Ogrzewanie i wentylacja kurników

Ogrzewanie i wentylacja kurników Ogrzewanie i wentylacja kurników

Publikacja przedstawia skalę problemów technicznych związanych z wyposażeniem kurników w sprawnie funkcjonujące instalacje ogrzewania i wentylacji niezbędne dla zapewnienia ptactwu warunków dobrostanu

Publikacja przedstawia skalę problemów technicznych związanych z wyposażeniem kurników w sprawnie funkcjonujące instalacje ogrzewania i wentylacji niezbędne dla zapewnienia ptactwu warunków dobrostanu

Redakcja RI Sterowanie BMS

Sterowanie BMS Sterowanie BMS

W publikacji czytamy o systemach BMS (ang. Building Management System) stosowanych w inteligentnych budynkach i ich możliwościach, w tym także o systemach współpracujących z urządzeniami mobilnymi.

W publikacji czytamy o systemach BMS (ang. Building Management System) stosowanych w inteligentnych budynkach i ich możliwościach, w tym także o systemach współpracujących z urządzeniami mobilnymi.

dr inż., arch. Karolina Kurtz-Orecka Nowa charakterystyka energetyczna - przewodnik. Część 3. Metoda zużyciowa określania charakterystyki energetycznej budynków - analiza przypadku

Nowa charakterystyka energetyczna - przewodnik. Część 3. Metoda zużyciowa określania charakterystyki energetycznej budynków - analiza przypadku Nowa charakterystyka energetyczna - przewodnik. Część 3. Metoda zużyciowa określania charakterystyki energetycznej budynków - analiza przypadku

Wprowadzona w nowej metodyce wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku metoda zużyciowa nie jest miarodajna m.in. z uwagi na indywidualne zachowania użytkowników oraz warunki środowiska zewnętrznego. Wielkość...

Wprowadzona w nowej metodyce wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku metoda zużyciowa nie jest miarodajna m.in. z uwagi na indywidualne zachowania użytkowników oraz warunki środowiska zewnętrznego. Wielkość zużycia energii określona metodą obliczeniową może wprowadzić w błąd przyszłego nabywcę oraz sporządzającego świadectwo charakterystyki energetycznej. Efektem dla nabywcy mogą być znacznie wyższe od zakładanych koszty eksploatacji budynku, a dla audytora brak podstaw do zlecenia zmian...

dr inż. Michał Piasecki Analiza kosztów w cyklu życia budynków

Analiza kosztów w cyklu życia budynków Analiza kosztów w cyklu życia budynków

Każdy uczestnik procesu budowlanego ma inne priorytety i perspektywę, którą chciałby uwzględnić w swojej analizie opłacalności danej inwestycji. Metodyka szacowania kosztu cyklu życia budynku (LCC) może...

Każdy uczestnik procesu budowlanego ma inne priorytety i perspektywę, którą chciałby uwzględnić w swojej analizie opłacalności danej inwestycji. Metodyka szacowania kosztu cyklu życia budynku (LCC) może znaleźć szerokie zastosowanie przy podejmowaniu decyzji: w projektowaniu zintegrowanym, wyborze technologii, sposobu użytkowania czy termomodernizacji. Może też być użyteczna dla jednostek publicznych przy przetargach (np. budowa nowego ratusza, szkoły czy termomodernizacja), w których powinna się...

Piotr Tarnawski Analiza CFD wydajności rurowego wymiennika ciepła

Analiza CFD wydajności rurowego wymiennika ciepła Analiza CFD wydajności rurowego wymiennika ciepła

Celem analizy było oszacowanie wydajności rurowego gruntowego wymiennika ciepła dla domu jednorodzinnego o powierzchni 170 m2. Przeanalizowano dogrzewanie powietrza wentylacyjnego w okresie zimowym. Obliczono...

Celem analizy było oszacowanie wydajności rurowego gruntowego wymiennika ciepła dla domu jednorodzinnego o powierzchni 170 m2. Przeanalizowano dogrzewanie powietrza wentylacyjnego w okresie zimowym. Obliczono temperaturę na wyjściu z wymiennika, ilość uzyskanej energii w kWh oraz związane z tym zyski ekonomiczne. Symulację przeprowadzono dla nominalnego przepływu powietrza 350 m3/h oraz o połowę mniejszego – 175 m3/h.

dr inż. Edyta Dudkiewicz, dr inż. Natalia Fidorów Wykorzystanie ciepła ze spalin promienników do przygotowania ciepłej wody

Wykorzystanie ciepła ze spalin promienników do przygotowania ciepłej wody Wykorzystanie ciepła ze spalin promienników do przygotowania ciepłej wody

Ciepło pochodzące ze spalin promienników gazowych montowanych w halach można wykorzystać do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Taka inwestycja każdorazowo wymaga przeprowadzenia analizy energetycznej...

Ciepło pochodzące ze spalin promienników gazowych montowanych w halach można wykorzystać do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Taka inwestycja każdorazowo wymaga przeprowadzenia analizy energetycznej oraz ekonomicznej i rozważenia wykorzystania ciepła ze spalin także do ogrzewania przyległych pomieszczeń socjalnych i biurowych lub do celów technologicznych.

dr inż. Adrian Trząski Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE

Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE

Autor opisał wymagania w zakresie efektywności energetycznej stawiane nowym budynkom zgodnie z zapisami znowelizowanego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki...

Autor opisał wymagania w zakresie efektywności energetycznej stawiane nowym budynkom zgodnie z zapisami znowelizowanego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a w sposób szczególny pod kątem możliwości wypełnienia wymagań mających obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.

mgr inż. Andrzej Balcewicz, dr inż. Florian Piechurski Koszty zastosowania skojarzonych źródeł ciepła do przygotowania c.w.u. w budynkach mieszkalnych

Koszty zastosowania skojarzonych źródeł ciepła do przygotowania c.w.u. w budynkach mieszkalnych Koszty zastosowania skojarzonych źródeł ciepła do przygotowania c.w.u. w budynkach mieszkalnych

System przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym powinien pobierać jak najmniej energii. Ceny tradycyjnych paliw wykorzystywanych do podgrzewania wody użytkowej stale rosną, zatem ekonomiczne...

System przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym powinien pobierać jak najmniej energii. Ceny tradycyjnych paliw wykorzystywanych do podgrzewania wody użytkowej stale rosną, zatem ekonomiczne wydaje się wykorzystanie energii odnawialnej, m.in. ze względu na fakt, że słońce jest niewyczerpalnym i bardzo tanim jej źródłem.

dr inż. Adrian Trząski Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE – cz. 2

Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE – cz. 2 Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE – cz. 2

Spełnienie wymagań WT 2021 bez wykorzystania odnawialnych źródeł energii może się okazać niemożliwe. W budynku, w którym zapotrzebowanie na energię do przygotowania c.w.u. stanowi 60% bilansu energetycznego,...

Spełnienie wymagań WT 2021 bez wykorzystania odnawialnych źródeł energii może się okazać niemożliwe. W budynku, w którym zapotrzebowanie na energię do przygotowania c.w.u. stanowi 60% bilansu energetycznego, konieczne staje się poszukiwanie rozwiązań w źródle ciepła. Jak pokazują analizy, odnawialne źródła energii mogą być bardziej opłacalne zarówno inwestycyjnie, jak i na etapie eksploatacji niż źródła konwencjonalne.

mgr inż. Katarzyna Knap-Miśniakiewicz Projekt budynku w standardzie NF40 z wykorzystaniem IFC jako formatu wymiany danych - studium przypadku

Projekt budynku w standardzie NF40 z wykorzystaniem IFC jako formatu wymiany danych - studium przypadku Projekt budynku w standardzie NF40 z wykorzystaniem IFC jako formatu wymiany danych - studium przypadku

Krajowy program dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakłada poprawę efektywności wykorzystania energii w nowobudowanych...

Krajowy program dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakłada poprawę efektywności wykorzystania energii w nowobudowanych budynkach mieszkalnych.

dr inż. Grzegorz Ścieranka Sieci i instalacje – wybrane aspekty prawne wpływające na proces projektowania i budowy

Sieci i instalacje – wybrane aspekty prawne wpływające na proces projektowania i budowy Sieci i instalacje – wybrane aspekty prawne wpływające na proces projektowania i budowy

Autor przedstawia wybrane zmiany przepisów Prawa budowlanego mające wpływ na projektowanie sieci uzbrojenia terenu i instalacji wewnętrznych i zwraca szczególną uwagę na kwestie uproszczenia procedur poprzedzających...

Autor przedstawia wybrane zmiany przepisów Prawa budowlanego mające wpływ na projektowanie sieci uzbrojenia terenu i instalacji wewnętrznych i zwraca szczególną uwagę na kwestie uproszczenia procedur poprzedzających rozpoczęcie robót budowlanych, a także na trudności w interpretacji definicji przebudowy sieci uzbrojenia terenu. Omawia też kontrowersyjne przepisy dotyczące instalacji wewnętrznych.

mgr inż. Mateusz Szubel Wspomaganie projektowania instalacji grzewczych z akumulacyjnymi wymiennikami ciepła

Wspomaganie projektowania instalacji grzewczych z akumulacyjnymi wymiennikami ciepła Wspomaganie projektowania instalacji grzewczych z akumulacyjnymi wymiennikami ciepła

Akumulacyjne wymienniki ciepła umożliwiają znaczną redukcję strat ciepła w paleniskach kominkowych, szczególnie związanych z wysoką temperaturą spalin. Na podstawie analiz eksperymentalnych i obliczeń...

Akumulacyjne wymienniki ciepła umożliwiają znaczną redukcję strat ciepła w paleniskach kominkowych, szczególnie związanych z wysoką temperaturą spalin. Na podstawie analiz eksperymentalnych i obliczeń numerycznych określono podstawowe cechy wymiennika akumulacyjnego decydujące o efektywności odbioru ciepła ze spalin.

mgr inż. Justyna Skrzypek, dr inż. Andrzej Górka Oprogramowanie do modelowania energetycznego budynków

Oprogramowanie do modelowania energetycznego budynków Oprogramowanie do modelowania energetycznego budynków

Modelowanie energetyczne staje się popularne również w Polsce. Duży wybór programów komputerowych i ich ciągłe udoskonalanie pozwalają na przeprowadzenie symulacji dla budynków o różnym stopniu skomplikowania...

Modelowanie energetyczne staje się popularne również w Polsce. Duży wybór programów komputerowych i ich ciągłe udoskonalanie pozwalają na przeprowadzenie symulacji dla budynków o różnym stopniu skomplikowania konstrukcji i wyposażenia. W artykule przedstawione zostały wybrane narzędzia, zarówno samodzielne, jak i współpracujące z zewnętrznym modelem BIM obiektu.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.