RynekInstalacyjny.pl

Praktyczne aspekty stosowania termografii do oceny budynków i instalacji budowlanych

Practical aspects of application of thermography for the assessment of buildings and installations

Praktyczne aspekty stosowania termografii do oceny budynków i instalacji budowlanych
Fot. www.drone-zone.it/corso-di-termografia

Praktyczne aspekty stosowania termografii do oceny budynków i instalacji budowlanych


Fot. www.drone-zone.it/corso-di-termografia

Termografia to przydatne, szybkie i bezinwazyjne narzędzie diagnostyczne dla budynków i instalacji. Ze względu na spadek cen prostych kamer termograficznych nie ma już problemu z dostępem do narzędzi i wykonaniem zdjęcia, ale pojawiają się trudności z prawidłową interpretacją termogramu przez kompetentną osobę.

Zobacz także

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. Agregaty z naturalnym czynnikiem chłodniczym w sklepach spożywczych

Agregaty z naturalnym czynnikiem chłodniczym w sklepach spożywczych Agregaty z naturalnym czynnikiem chłodniczym w sklepach spożywczych

Dla każdego klienta sklepu spożywczego najważniejsze są świeżość produktów, ich wygląd i smak. Takie kwestie jak wyposażenie sklepu, wystrój czy profesjonalizm obsługi są dla niego ważne, ale nie priorytetowe....

Dla każdego klienta sklepu spożywczego najważniejsze są świeżość produktów, ich wygląd i smak. Takie kwestie jak wyposażenie sklepu, wystrój czy profesjonalizm obsługi są dla niego ważne, ale nie priorytetowe. Dlatego kwestia odpowiedniego chłodzenia jest w sklepach kluczowa, ponieważ niektóre produkty tracą przydatność do spożycia, jeśli nie są przechowywane w odpowiednio niskiej temperaturze. Do jej zapewnienia przeznaczone są między innymi agregaty wykorzystujące naturalny czynnik chłodniczy.

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. Projektowanie instalacji HVAC i wod-kan w obiektach gastronomicznych

Projektowanie instalacji HVAC i wod-kan w obiektach gastronomicznych Projektowanie instalacji HVAC i wod-kan w obiektach gastronomicznych

Ważnym aspektem, który należy wziąć pod uwagę podczas projektowania instalacji sanitarnych w obiektach gastronomicznych, jest konieczność zapewnienia nie tylko komfortu cieplnego, ale też bezpieczeństwa...

Ważnym aspektem, który należy wziąć pod uwagę podczas projektowania instalacji sanitarnych w obiektach gastronomicznych, jest konieczność zapewnienia nie tylko komfortu cieplnego, ale też bezpieczeństwa pracowników i gości restauracji. Zastosowane rozwiązania wentylacyjne i grzewczo-klimatyzacyjne muszą być energooszczędne, ponieważ gastronomia potrzebuje dużych ilości energii przygotowania posiłków i wentylacji.

Bricoman Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka?

Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka? Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka?

Na co dzień nie widać instalacji elektrycznej, przez co łatwo nie docenić, jak skomplikowana sieć przewodów i kabli kryje się w naszych domach. Wystarczy zaznaczyć, że oświetlenie i gniazda w danym pomieszczeniu...

Na co dzień nie widać instalacji elektrycznej, przez co łatwo nie docenić, jak skomplikowana sieć przewodów i kabli kryje się w naszych domach. Wystarczy zaznaczyć, że oświetlenie i gniazda w danym pomieszczeniu to dwa zupełnie osobne obwody. Z kolei ułożenie gniazdek dodatkowo potrafi skomplikować całą sytuację. Przygotowanie projektu instalacji elektrycznej, która zapewni wygodę oraz bezpieczeństwo użytkowania, nie jest łatwym zadaniem. Dlatego podpowiadamy, jak się do tego zabrać!

W artykule:

• Podstawy termografii
• Zastosowanie termografii w budownictwie
• Kamery termograficzne dla budownictwa
• Termografia w budownictwie – ocena elementów budowlanych oraz diagnostyka instalacji HVAC
• Wymagania dotyczące kwalifikacji osób wykonujacych pomiary termograficzne

Podstawy termografii

Każde ciało o temperaturze wyższej od 0 K emituje promieniowanie elektromagnetyczne o intensywności i rozkładzie widmowym zależnych od jego temperatury i stanu powierzchni. W szczególności słońce – o temperaturze powierzchni 5773 K (ok. 5500°C) – emituje promieniowanie elektromagnetyczne o maksymalnej intensywności przypadającej na długość fal elektromagnetycznych 0,4–0,7 µm, co odpowiada zakresowi światła widzialnego i czułości narządu wzroku człowieka. Ten zakres promieniowania elektromagnetycznego emitowanego przez słońce jest nazywany światłem. Natomiast elementy budowlano-instalacyjne w typowym środowisku, o temperaturze 280–300 K (np. ok. 20°C), emitują promieniowanie elektromagnetyczne o maksymalnej intensywności przypadającej na długość fal elektromagnetycznych 7–12 µm – co jest całkowicie niewidoczne dla oczu (rys. 1).

Emisja promieniowania

Rys. 1. Emisja promieniowania elektromagnetycznego ciała doskonale czarnego w zależności od jego temperatury; oprac. autora (A. Górka)

Intensywność promieniowania emitowanego przez dane ciało zgodnie z prawem Stefana–Boltzmanna zależy od czwartej potęgi jego temperatury bezwzględnej (wzór 1), tak więc promieniowanie emitowane przez ciała o temperaturach spotykanych zwykle w budownictwie 280–300 K (np. ok. 20 °C) jest kilka milionów razy słabsze niż światło widzialne.

Detekcja tak bardzo słabego promieniowania jest znacznie trudniejsza niż detekcja światła – zwykłej fotografii, co przekłada się na mniejsze możliwości oraz znacznie wyższe ceny kamer termograficznych.

(1)

gdzie:

E0 – moc emitowana z jednostki powierzchni ciała doskonale czarnego, W · m–2;

σ – stała Stefana–Boltzmanna, równa 5,67 W · m–2 · K–4;

T – temperatura bezwzględna, K.

Zastosowanie termografii w budownictwie

Termografia budowlana to metoda obrazowania rozkładu temperatury na powierzchni obudowy budynku lub jego innych elementów.

Badanie termograficzne wykonuje się za pomocą kamery termograficznej, która na podstawie intensywności promieniowania elektromagnetycznego (cieplnego, podczerwonego) emitowanego przez elementy budynku określa temperaturę ich powierzchni.

Intensywność promieniowania docierająca do kamery termograficznej od strony budynku pozwala na określenie rozkładu pozornej temperatury promieniowania na badanej powierzchni.

Dla uzyskania rozkładu rzeczywistej temperatury badanej powierzchni konieczne jest uwzględnienie dodatkowych czynników wpływających na intensywność docierającego do kamery promieniowania – przede wszystkim charakterystyki badanej powierzchni (emisyjność) oraz warunków otoczenia (średnia temperatura promieniowania).

Podstawowe zalety termografii to:

 • bezdotykowy pomiar,
 • natychmiastowy wynik pomiaru,
 • jednoczesny pomiar temperatury na całej badanej powierzchni (a nie w jednym punkcie jak w przypadku zwykłego termometru),
 • prezentowanie wyniku pomiaru jako intuicyjnego barwnego obrazu (pozornie) łatwego w interpretacji.

Prawidłowa interpretacja zdjęć termograficznych wymaga wiedzy zarówno z dziedziny wymiany ciepła przez promieniowanie, jak i dynamicznego przepływu ciepła w mierzonym obiekcie.

Zgodnie z normą dotyczącą zastosowania termografii w budownictwie, PN-EN 13187 [1], metoda ta służy do badań jakościowych, a nie ilościowych – czyli np. do wskazania miejsca występowania defektu i jego rodzaju, ale już nie do określania wartości liczbowych, np. dla wyznaczania współczynnika przenikania ciepła U dla badanej przegrody.

Próby oceny ilościowej podejmowane przez osoby z dogłębną wiedzą oraz doświadczeniem mogą w sprzyjających okolicznościach dać stosunkowo wiarygodne wyniki – jednak należy zaznaczyć, że do określenia współczynnika przenikania ciepła U przegrody w istniejącym budynku stosuje się inne, dokładniejsze i pewniejsze metody pomiaru.

Za pomocą termografii wykrywa się następujące podstawowe typy defektów cieplnych obudowy budynku:

 • defekty warstwy izolacji cieplnej (np. nieciągłość, nieprawidłowy montaż, utrata oporu cieplnego),
 • zawilgocenie elementów budynku,
 • infiltracja powietrza do budynku przez nieszczelności obudowy.

Zastosowania termografii w diagnostyce instalacji HVAC są szerokie i obejmują m.in.:

 • lokalizację przewodów zatopionych w przegrodach budowlanych (np. ogrzewanie podłogowe),
 • lokalizację wycieków z instalacji,
 • ocenę prawidłowości eksploatacji instalacji, np. zapowietrzenie/odwrotne podłączenie grzejnika,
 • ocenę komfortu cieplnego w pomieszczeniach, np. obrazowanie zasięgu strumienia powietrza.

Warto przeczytać: Miernictwo i termowizja - pobierz bezpłatny poradnik >>>

Kamery termograficzne dla budownictwa

Pierwsze kamery termograficzne stały się dostępne w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia, jednak generowały obraz słabej jakości (niska rozdzielczość termiczna i geometryczna), były bardzo drogie (rzędu 100 tys. dol. za szt.) i – z powodu konieczności chłodzenia ciekłym azotem – bardzo duże, ciężkie i uciążliwe w obsłudze.

Około roku 2000 na skutek opracowania technologii pomiaru niewymagającej chłodzenia ciekłym azotem nastąpiła znaczna poprawa jakości kamer, uproszczenie obsługi, obniżenie ceny – a dzięki temu znaczne spopularyzowanie tych przyrządów pomiarowych.

Obecnie na rynku dostępne są lekkie, ergonomiczne kamery termograficzne w bardzo szerokim zakresie cenowym: od kosztujących ok. 2 tys. zł kamer podłączanych do gniazda USB telefonu komórkowego (rys. 2) do kosztujących od ok. 130 tys. do 200 tys. zł kamer termograficznych o rozdzielczości 1024×768 pikseli (rys. 3a i rys. 3b).

Kamera termograficzna

Rys. 2. Kamera termograficzna podłączana do telefonu komórkowego (po lewej) i wbudowana w niego (po prawej) [2]

Kamery termograficzne

Rys. 3a. i rys. 3b. Kamery termograficzne o rozdzielczości detektora 1024×768 pikseli, po lewej firmy Flir, po prawej firmy Infratec [2,3]

Przegląd kamer termograficznych dla budownictwa, wraz z ich podstawowymi danymi technicznymi, zamieszczono na rys. 4.

Od termografii w budownictwie oczekuje się przede wszystkim dobrej rozdzielczości obrazów, natomiast np. szybkość działania (9 czy 60 Hz) nie ma znaczenia ze względu na wolnozmienne procesy przepływu ciepła w budynkach.

Ponieważ kamery termograficzne o największej rozdzielczości detektora (1024×768 pikseli) są bardzo kosztowne, obrazy dużych elewacji można składać z mniejszych ujęć, wyrównując skale temperatur (rys. 6).

Ponadto na rynku pojawiają się znacznie tańsze kamery termograficzne nowych producentów – jednak są one często nieco mniej wiarygodne i bardziej zawodne.

Przykładowe ceny

Rys. 4. Przykładowe ceny i podstawowe dane techniczne kamer termograficznych dla budownictwa [4]

Kamera termograficzna

Rys. 5. Kamera termograficzna zintegrowana z dronem oraz obrazy uzyskiwane z takiej kamery [2,5]

Obraz termograficzny

Rys. 6. Obraz termograficzny o rozdzielczości przekraczającej 2500×300 pikseli, złożony z wielu mniejszych ujęć [6]

Termografia w budownictwie – ocena elementów budowlanych

Mostki cieplne

Detekcja mostków cieplnych w budynkach to podstawowe zadanie termografii budowlanej. Przykład liniowego mostka cieplnego przy attyce – błędu projektowego wykrytego za pomocą termografii dopiero na etapie odbioru budynku – ilustruje rys. 7ab i rys. 7c.

Mostek cieplny

Rys. 7ab. Mostek cieplny przy attyce – błąd projektowy: a) widok od strony dachu, b) widok od strony pomieszczenia; oprac. autora (A. Górka)

Detekcja nieszczelności obudowy, termografia różnicowa

Zgodnie z Prawem budowlanym [7] „przegrody […] należy projektować i wykonywać pod kątem osiągnięcia ich całkowitej szczelności na przenikanie powietrza”.

Skuteczną metodą sprawdzenia tego warunku jest przeprowadzenie badania termograficznego przegrody od strony wewnętrznej, przy wytworzonym podciśnieniu w budynku (rys. 8).

Mostek cieplny

Rys. 7c. Mostek cieplny przy attyce – błąd projektowy: c) przekrój; oprac. autora (A. Górka)

Nieszczelności powietrzne

Rys. 8. Nieszczelności powietrzne pomiędzy płytami w ścianie zewnętrznej wykryte podczas badania termograficznego przy podciśnieniu; oprac. autora (A. Górka)

W przypadku niewielkich różnic temperatur pomiędzy powietrzem wewnętrznym i zewnętrznym lub innych utrudnień znaczną poprawę czytelności obrazów można uzyskać za pomocą termografii różnicowej. Polega ona na dwukrotnym wykonaniu zdjęcia termograficznego tego samego elementu budynku: przed i po wytworzeniu podciśnienia (najlepiej ze statywu), odjęciu od siebie obrazów radiometrycznych i przedstawieniu wyniku w postaci termogramu (rys. 9).

 

Termografia różnicowa

Rys. 9. Termografia różnicowa: a) termogram bez różnicy ciśnień, b) przy podciśnieniu, c) termogram różnicowy obrazujący miejsca napływu powietrza przez nieszczelności [8]

Ocena przeszklenia

Ocena przeszklenia za pomocą termografii pozwala wykryć jego wady, zwykle niewidoczne gołym okiem i niezauważalne dla użytkowników. Współczynnik przenikania ciepła w centralnej części przeszklenia z wadą jak na rys. 10a i rys. 10b jest często kilkukrotnie większy od deklarowanego przez producenta.

Defekty przeszklenia

Rys. 10. Defekty przeszklenia wykryte przez termografię, niezauważalne gołym okiem przez właścicieli budynków; oprac. autora (A. Górka)

Pomoc w ocenie współczynnika przenikania ciepła przegrody

Zastosowanie termografii

Rys. 11. Zastosowanie termografii do oceny równomierności rozkładu gęstości strumienia ciepła w okolicy ścianki pomocniczej, przy pomiarze współczynnika przenikania ciepła U ściany zewnętrznej; oprac. autora (A. Górka)

Termografia jako samodzielna metoda nie jest przeznaczona do pomiarów liczbowej wartości współczynnika przenikania ciepła U przegród budowlanych. Może być jednak z powodzeniem stosowana jako metoda wspomagająca pomiar tego współczynnika za pomocą ścianki pomocniczej (rys. 11).

Dzięki skojarzeniu tych dwóch metod możliwa jest ocena prawidłowości lokalizacji czujnika gęstości strumienia ciepła („ścianki pomocniczej”) oraz uzyskanie rozkładu współczynnika przenikania ciepła, wyznaczanie jego średniej wartości itd.

Pomiar od wewnątrz czy z zewnątrz

Pomiar termograficzny jest możliwy do wykonania od wewnątrz i z zewnątrz budynku. Każda z metod ma swoje zalety, a zastosowanie jednej z nich zależy od celu badania oraz rodzaju badanej przegrody. Do zalet pomiaru wykonywanego z zewnątrz należą:

 • wielokrotnie większa szybkość pomiaru,
 • brak konieczności uzyskania dostępu do pomieszczeń w budynku,
 • możliwość uzyskania obrazu całej elewacji na jednym lub kilku zdjęciach.
Termogram ściany kolankowej

Rys. 12. Termogram ściany kolankowej i okna dachowego wykonany od wewnątrz. Liczne wady cieplne widoczne na ilustracji najprawdopodobniej nie zostałyby zauważone przy termografii wykonywanej jedynie z zewnątrz budynku [6]

Podstawową wadą tej metody jest natomiast kilkukrotnie mniejsza dokładność oraz całkowita nieskuteczność w wielu przypadkach.

Do zalet pomiaru wykonywanego od wewnątrz zalicza się z kolei:

 • ponad trzykrotnie wyższą dokładność,
 • znaczną odporność na zmienne warunki pogodowe,
 • skuteczność w niemal wszystkich przypadkach (rys. 12).

Największą wadą tej metody jest jej pracochłonność (konieczność inspekcji prawie wszystkich pomieszczeń w budynku), a przez to znacznie wyższy koszt takiego badania.

Termografia w budownictwie – diagnostyka instalacji HVAC

Grzejniki centralnego ogrzewania

Termografia pozwala na szybkie zdiagnozowanie stanu pracy grzejników centralnego ogrzewania. Ewentualne problemy, które powstały na etapie wykonawstwa (odwrotne podłączenie przewodów do grzejnika – rys. 13a i rys. 13b) oraz eksploatacji (zapowietrzony grzejnik – rys. 14), są łatwe do stwierdzenia.

Ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe

Kamera termograficzna może być używana do określania lokalizacji przewodów zatopionych w przegrodach budowlanych, o ile prowadzą one wodę o temperaturze różnej od temperatury przegrody. Z największą pewnością można określić lokalizację przewodów ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego (rys. 15), chyba że przewody te oddzielone są od pomieszczenia warstwą izolacji cieplnej – wtedy ich prawidłowe wskazanie jest mało prawdopodobne.

Rozruch grzejnika

Rys. 13. Rozruch grzejnika podłączonego błędnie do instalacji c.o. (zasilanie od dołu); oprac. autora (A. Górka)

Funkcjonowanie nawiewników i obrazowanie zasięgu strumienia powietrza

Strumień powietrza jest przezroczysty dla kamery termograficznej i nie może być wprost zobrazowany. Dlatego, aby zobaczyć zasięg strumienia powietrza, należy wprowadzić przegrodę, która będzie omywana przez ten strumień.

Przegroda wykonana z odpowiedniego materiału musi zostać wprowadzona równolegle do wektorów prędkości powietrza – w ten sposób, aby nie zaburzała w istotny sposób przepływu powietrza (rys. 16 i rys. 17).

Termogram grzejnika

Rys. 14. Termogram grzejnika zapowietrzonego do około połowy wysokości; oprac. autora (A. Górka)

Lokalizacja przewodów

Rys. 15. Lokalizacja przewodów ogrzewania podłogowego; oprac. autora (A. Górka)

Ocena zasięgu strumienia

Rys. 16. Ocena zasięgu strumienia powietrza wypływającego z nawiewnika ogrzewania powietrznego; oprac. autora (A. Górka)

Metoda ta jest skuteczna tylko w przypadku, gdy temperatura powietrza nawiewanego różni się od temperatury powietrza w pomieszczeniu. Możliwe jest niekiedy bezpośrednie zobrazowanie zasięgu strumienia – jak np. na rys. 18, gdzie na skutek efektu Coandy strumień ciepłego powietrza „przykleja się” do ściany.

Wymagania odnośnie do kwalifikacji personelu

W Polsce podobnie jak w innych krajach nie ma obowiązujących wymagań dotyczących kwalifikacji osób wykonujących badania termograficzne. Norma PN-EN 13187 [1] stwierdza, że „otrzymane termogramy porównuje się ze spodziewanym rozkładem temperatury na powierzchni” – co oznacza, że osoba wykonująca badanie powinna dysponować taką wiedzą z zakresu budownictwa, przepływu ciepła i techniki pomiarowej, by spodziewać się konkretnego rozkładu temperatur na badanej powierzchni.

Norma ta stwierdza też, że „wyniki […] powinny być interpretowane i szacowane przez osoby specjalnie przeszkolone do tego celu”, jednak nie została ona powołana w Prawie budowlanym [7] i nie jest obowiązująca w polskim systemie prawnym. W związku z tym badania termograficzne mogą być wykonywane przez osoby, które po prostu mają dostęp do kamery termograficznej i zapoznały się z jej obsługą.

Najbardziej kompleksową pozycją literaturową dotyczącą termografii w budownictwie jest w Polsce książka prof. H. Nowaka „Zastosowanie badań termowizyjnych w budownictwie” [10].

Istnieją instytucje oferujące krótkie szkolenia dotyczące termografii, ich program nie jest jednak ustandaryzowany. Największą, ogólnoświatową organizacją oferującą szkolenia w tym zakresie jest Infrared Training Center. Jednostka ta oferuje pięciodniowe szkolenia również w Polsce, na trzech poziomach określonych wg własnych standardów.

W 2016 r. pojawiła się norma PN-EN ISO 6781-3:2016 [11] specyfikująca wymagania odnośnie do kwalifikacji i szkoleń osób zajmujących się termografią w budownictwie. Zdefiniowano trzy poziomy certyfikatów, uzyskiwanych poprzez zdanie egzaminu po przebyciu szkolenia (40–60 h) i wykazaniu się praktyką (12–48 miesięcy).

Ocena zasięgu strumienia

Rys. 17. Ocena zasięgu strumienia powietrza wypływającego z klimatyzatora typu splitz z zastosowaniem przegrody pomocniczej [9]

Ocena zasięgu strumienia

Rys. 18. Ocena zasięgu strumienia powietrza na podstawie śladu cieplnego powstałego na ścianie na skutek wystąpienia efektu Coandy. Ciepłe powietrze wypływające z nawiewnika omywa sterowniki HVAC, co uniemożliwia prawidłowe działanie tych systemów; oprac. autora (A. Górka)

Autorowi nie udało się znaleźć instytucji, która oferowałaby obecnie w Polsce szkolenia zgodne z tą normą.

Podsumowanie

 • Termografia to przydatne narzędzie diagnostyczne dla budynków i ich wyposażenia instalacyjnego.
 • Kamery termograficzne w sposób szybki, bezstykowy i bezinwazyjny obrazują temperatury powierzchni badanych komponentów budowlanych i elementów instalacji grzewczo-klimatyzacyjnych.
 • Występująca w ostatnich latach tendencja obniżania cen najprostszych kamer termograficznych spowodowała z jednej strony korzystne ich upowszechnienie, ale z drugiej strony narzędzia te trafiają w ręce osób, które nie mają odpowiedniego wykształcenia z zakresu fizyki cieplnej budynków. Dlatego obecnie największym problemem wydaje się już nie dostęp do kamery termograficznej i wykonanie zdjęcia, ale jego prawidłowa interpretacja i ocena.

Z dedykacją dla Pani Profesor Haliny Koczyk, w podziękowaniu za wsparcie naukowe i życzliwość na co dzień

Literatura

 1. PN-EN 13187:2001 Właściwości cieplne budynków. Jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku. Metoda podczerwieni.
 2. www.flir.com.
 3. www.infratec.de.
 4. www.kameratermowizyjna.pl.
 5.  www.drone-zone.it/corso-di-termografia.
 6.  www.gorka.poznan.pl.
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75, poz. 690, z późn. zm.).
 8. www.blowerdoor.de.
 9. Górka A., Pawlak F., Zastosowanie termografii do określania zasięgu strumienia powietrza, „Rynek Instalacyjny” nr 5/2015.
 10. Nowak H., Zastosowanie badań termowizyjnych w budownictwie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2012.
 11. PN-EN ISO 6781-3:2016 Właściwości użytkowe budynków. Detekcja wad cieplnych i wilgotnościowych w budynkach metodą podczerwieni. Cz. 3: Kwalifikacje operatorów urządzeń, analityków danych i piszących raporty.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Jacek Janota-Bzowski Klasyczne projektowanie a modelowanie budynku. Rozpoczęcie prac projektowych

Klasyczne projektowanie a modelowanie budynku. Rozpoczęcie prac projektowych Klasyczne projektowanie a modelowanie budynku. Rozpoczęcie prac projektowych

Coraz częściej w publikacjach pojawia się zagadnienie zintegrowanego projektowania budynków. W większości z nich sygnalizowane są niewątpliwe korzyści ze stosowania tej metody. Na pierwszym miejscu wymieniana...

Coraz częściej w publikacjach pojawia się zagadnienie zintegrowanego projektowania budynków. W większości z nich sygnalizowane są niewątpliwe korzyści ze stosowania tej metody. Na pierwszym miejscu wymieniana jest, wynikająca ze specyfiki projektowania w formie przestrzennej (3D), eliminacja kolizji. Inne zalety to poprawa organizacji, skrócenie czasu realizacji i wynikające z tego obniżenie kosztów inwestycji oraz istotne dla użytkownika udogodnienia.

dr inż., arch. Karolina Kurtz-Orecka Nowa charakterystyka energetyczna - przewodnik. Część 3. Metoda zużyciowa określania charakterystyki energetycznej budynków - analiza przypadku

Nowa charakterystyka energetyczna - przewodnik. Część 3. Metoda zużyciowa określania charakterystyki energetycznej budynków - analiza przypadku Nowa charakterystyka energetyczna - przewodnik. Część 3. Metoda zużyciowa określania charakterystyki energetycznej budynków - analiza przypadku

Wprowadzona w nowej metodyce wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku metoda zużyciowa nie jest miarodajna m.in. z uwagi na indywidualne zachowania użytkowników oraz warunki środowiska zewnętrznego. Wielkość...

Wprowadzona w nowej metodyce wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku metoda zużyciowa nie jest miarodajna m.in. z uwagi na indywidualne zachowania użytkowników oraz warunki środowiska zewnętrznego. Wielkość zużycia energii określona metodą obliczeniową może wprowadzić w błąd przyszłego nabywcę oraz sporządzającego świadectwo charakterystyki energetycznej. Efektem dla nabywcy mogą być znacznie wyższe od zakładanych koszty eksploatacji budynku, a dla audytora brak podstaw do zlecenia zmian...

dr inż. Michał Piasecki Analiza kosztów w cyklu życia budynków

Analiza kosztów w cyklu życia budynków Analiza kosztów w cyklu życia budynków

Każdy uczestnik procesu budowlanego ma inne priorytety i perspektywę, którą chciałby uwzględnić w swojej analizie opłacalności danej inwestycji. Metodyka szacowania kosztu cyklu życia budynku (LCC) może...

Każdy uczestnik procesu budowlanego ma inne priorytety i perspektywę, którą chciałby uwzględnić w swojej analizie opłacalności danej inwestycji. Metodyka szacowania kosztu cyklu życia budynku (LCC) może znaleźć szerokie zastosowanie przy podejmowaniu decyzji: w projektowaniu zintegrowanym, wyborze technologii, sposobu użytkowania czy termomodernizacji. Może też być użyteczna dla jednostek publicznych przy przetargach (np. budowa nowego ratusza, szkoły czy termomodernizacja), w których powinna się...

Piotr Tarnawski Analiza CFD wydajności rurowego wymiennika ciepła

Analiza CFD wydajności rurowego wymiennika ciepła Analiza CFD wydajności rurowego wymiennika ciepła

Celem analizy było oszacowanie wydajności rurowego gruntowego wymiennika ciepła dla domu jednorodzinnego o powierzchni 170 m2. Przeanalizowano dogrzewanie powietrza wentylacyjnego w okresie zimowym. Obliczono...

Celem analizy było oszacowanie wydajności rurowego gruntowego wymiennika ciepła dla domu jednorodzinnego o powierzchni 170 m2. Przeanalizowano dogrzewanie powietrza wentylacyjnego w okresie zimowym. Obliczono temperaturę na wyjściu z wymiennika, ilość uzyskanej energii w kWh oraz związane z tym zyski ekonomiczne. Symulację przeprowadzono dla nominalnego przepływu powietrza 350 m3/h oraz o połowę mniejszego – 175 m3/h.

dr hab. inż. Edyta Dudkiewicz, dr inż. Natalia Fidorów Wykorzystanie ciepła ze spalin promienników do przygotowania ciepłej wody

Wykorzystanie ciepła ze spalin promienników do przygotowania ciepłej wody Wykorzystanie ciepła ze spalin promienników do przygotowania ciepłej wody

Ciepło pochodzące ze spalin promienników gazowych montowanych w halach można wykorzystać do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Taka inwestycja każdorazowo wymaga przeprowadzenia analizy energetycznej...

Ciepło pochodzące ze spalin promienników gazowych montowanych w halach można wykorzystać do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Taka inwestycja każdorazowo wymaga przeprowadzenia analizy energetycznej oraz ekonomicznej i rozważenia wykorzystania ciepła ze spalin także do ogrzewania przyległych pomieszczeń socjalnych i biurowych lub do celów technologicznych.

dr inż. Adrian Trząski Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE

Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE

Autor opisał wymagania w zakresie efektywności energetycznej stawiane nowym budynkom zgodnie z zapisami znowelizowanego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki...

Autor opisał wymagania w zakresie efektywności energetycznej stawiane nowym budynkom zgodnie z zapisami znowelizowanego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a w sposób szczególny pod kątem możliwości wypełnienia wymagań mających obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.

dr inż. Arkadiusz Węglarz Głęboka termomodernizacja budynków w Polsce

Głęboka termomodernizacja budynków w Polsce Głęboka termomodernizacja budynków w Polsce

Budynki poddawane termomodernizacji wymagają zastosowania nowoczesnych systemów grzewczych i wydajnej wentylacji – dobranych do nowych warunków. Szczególne znaczenie będą miały systemy grzewczo­ wentylacyjne...

Budynki poddawane termomodernizacji wymagają zastosowania nowoczesnych systemów grzewczych i wydajnej wentylacji – dobranych do nowych warunków. Szczególne znaczenie będą miały systemy grzewczo­ wentylacyjne zintegrowane w ramach inteligentnego systemu zarządzania budynkiem, w tym wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła oraz pompy ciepła – m.in. wykorzystujące ciepło odpadowe z systemu wentylacji, zasilane z lokalnych źródeł energii elektrycznej z mikro- i minikogeneracji na poziomie osiedli i...

mgr inż. Andrzej Balcewicz, dr inż. Florian Piechurski Koszty zastosowania skojarzonych źródeł ciepła do przygotowania c.w.u. w budynkach mieszkalnych

Koszty zastosowania skojarzonych źródeł ciepła do przygotowania c.w.u. w budynkach mieszkalnych Koszty zastosowania skojarzonych źródeł ciepła do przygotowania c.w.u. w budynkach mieszkalnych

System przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym powinien pobierać jak najmniej energii. Ceny tradycyjnych paliw wykorzystywanych do podgrzewania wody użytkowej stale rosną, zatem ekonomiczne...

System przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym powinien pobierać jak najmniej energii. Ceny tradycyjnych paliw wykorzystywanych do podgrzewania wody użytkowej stale rosną, zatem ekonomiczne wydaje się wykorzystanie energii odnawialnej, m.in. ze względu na fakt, że słońce jest niewyczerpalnym i bardzo tanim jej źródłem.

Redakcja RI Charakterystyka energetyczna budynków - przewodnik dla projektanta

Charakterystyka energetyczna budynków - przewodnik dla projektanta Charakterystyka energetyczna budynków - przewodnik dla projektanta

Projektant wykonując obliczenia zapotrzebowania na energię dla budynku może to robić bez głowy - czyli na siłę poustawiać wszystko tak w programie, aby na koniec wyszła odpowiednia wartość EP. Albo z głową...

Projektant wykonując obliczenia zapotrzebowania na energię dla budynku może to robić bez głowy - czyli na siłę poustawiać wszystko tak w programie, aby na koniec wyszła odpowiednia wartość EP. Albo z głową - czyli mając świadomość tego co liczy i wiedząc gdzie są luki i jak je naprawić, tak aby projekt był zgodny ze sztuką inżynierską. To samo tyczy się obliczeń instalacji. Przedstawiamy materiał, który jest zbiorem informacji przydatnych w codziennej pracy zebranych w artykułach publikowanych w...

dr inż. Adrian Trząski Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE – cz. 2

Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE – cz. 2 Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE – cz. 2

Spełnienie wymagań WT 2021 bez wykorzystania odnawialnych źródeł energii może się okazać niemożliwe. W budynku, w którym zapotrzebowanie na energię do przygotowania c.w.u. stanowi 60% bilansu energetycznego,...

Spełnienie wymagań WT 2021 bez wykorzystania odnawialnych źródeł energii może się okazać niemożliwe. W budynku, w którym zapotrzebowanie na energię do przygotowania c.w.u. stanowi 60% bilansu energetycznego, konieczne staje się poszukiwanie rozwiązań w źródle ciepła. Jak pokazują analizy, odnawialne źródła energii mogą być bardziej opłacalne zarówno inwestycyjnie, jak i na etapie eksploatacji niż źródła konwencjonalne.

mgr inż. Katarzyna Knap-Miśniakiewicz Projekt budynku w standardzie NF40 z wykorzystaniem IFC jako formatu wymiany danych - studium przypadku

Projekt budynku w standardzie NF40 z wykorzystaniem IFC jako formatu wymiany danych - studium przypadku Projekt budynku w standardzie NF40 z wykorzystaniem IFC jako formatu wymiany danych - studium przypadku

Krajowy program dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakłada poprawę efektywności wykorzystania energii w nowobudowanych...

Krajowy program dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakłada poprawę efektywności wykorzystania energii w nowobudowanych budynkach mieszkalnych.

dr inż. Grzegorz Ścieranka Sieci i instalacje – wybrane aspekty prawne wpływające na proces projektowania i budowy

Sieci i instalacje – wybrane aspekty prawne wpływające na proces projektowania i budowy Sieci i instalacje – wybrane aspekty prawne wpływające na proces projektowania i budowy

Autor przedstawia wybrane zmiany przepisów Prawa budowlanego mające wpływ na projektowanie sieci uzbrojenia terenu i instalacji wewnętrznych i zwraca szczególną uwagę na kwestie uproszczenia procedur poprzedzających...

Autor przedstawia wybrane zmiany przepisów Prawa budowlanego mające wpływ na projektowanie sieci uzbrojenia terenu i instalacji wewnętrznych i zwraca szczególną uwagę na kwestie uproszczenia procedur poprzedzających rozpoczęcie robót budowlanych, a także na trudności w interpretacji definicji przebudowy sieci uzbrojenia terenu. Omawia też kontrowersyjne przepisy dotyczące instalacji wewnętrznych.

mgr inż. Mateusz Szubel Wspomaganie projektowania instalacji grzewczych z akumulacyjnymi wymiennikami ciepła

Wspomaganie projektowania instalacji grzewczych z akumulacyjnymi wymiennikami ciepła Wspomaganie projektowania instalacji grzewczych z akumulacyjnymi wymiennikami ciepła

Akumulacyjne wymienniki ciepła umożliwiają znaczną redukcję strat ciepła w paleniskach kominkowych, szczególnie związanych z wysoką temperaturą spalin. Na podstawie analiz eksperymentalnych i obliczeń...

Akumulacyjne wymienniki ciepła umożliwiają znaczną redukcję strat ciepła w paleniskach kominkowych, szczególnie związanych z wysoką temperaturą spalin. Na podstawie analiz eksperymentalnych i obliczeń numerycznych określono podstawowe cechy wymiennika akumulacyjnego decydujące o efektywności odbioru ciepła ze spalin.

Redakcja RI Aplikacje mobilne HVAC - 5 typów

Aplikacje mobilne HVAC - 5 typów Aplikacje mobilne HVAC - 5 typów

Powstanie aplikacji mobilnych wiąże się z rozwojem automatyki budynkowej i systemu BMS w inteligentnym budynku.

Powstanie aplikacji mobilnych wiąże się z rozwojem automatyki budynkowej i systemu BMS w inteligentnym budynku.

mgr inż. Joanna Jaskulska, mgr inż. Bartosz Radomski, dr inż. Ilona Rzeźnik, mgr inż. Agnieszka Figielek Analiza parametrów budynku dostosowanego do standardu pasywnego według kryteriów Passive House Institute

Analiza parametrów budynku dostosowanego do standardu pasywnego według kryteriów Passive House Institute Analiza parametrów budynku dostosowanego do standardu pasywnego według kryteriów Passive House Institute

Zaprezentowane wyniki analiz dla budynku jednorodzinnego projektowanego w standardzie pasywnym wskazują, w jakim stopniu możliwe jest zrekompensowanie gorszych parametrów jednego z elementów struktury...

Zaprezentowane wyniki analiz dla budynku jednorodzinnego projektowanego w standardzie pasywnym wskazują, w jakim stopniu możliwe jest zrekompensowanie gorszych parametrów jednego z elementów struktury budynku innym, o lepszych właściwościach. Pokazują one istotne znaczenie jednoczesności spełnienia takich kryteriów, jak orientacja budynku względem stron świata, właściwy dobór materiałów, komponentów i zastosowanych technologii oraz dokładność przy projektowaniu.

mgr inż. Jacek Janota-Bzowski BIM a architektura w ujęciu praktycznym

BIM a architektura w ujęciu praktycznym BIM a architektura w ujęciu praktycznym

W swoim traktacie „O architekturze ksiąg dziesięć” Witruwiusz pisał: Wiedza architekta łączy w sobie wiele nauk i różnorodnych umiejętności i dopiero na jej podstawie można ocenić dzieła wchodzące w zakres...

W swoim traktacie „O architekturze ksiąg dziesięć” Witruwiusz pisał: Wiedza architekta łączy w sobie wiele nauk i różnorodnych umiejętności i dopiero na jej podstawie można ocenić dzieła wchodzące w zakres wszystkich innych sztuk. Dynamiczny rozwój budownictwa spowodował, że w wielu przypadkach architekt nie jest już w stanie uwzględnić uwarunkowań płynących z ogromnej gamy możliwości branż inżynierskich. W efekcie powstaje konieczność znacznie wcześniejszego, już na etapie wstępnej koncepcji, włączenia...

mgr inż. Justyna Skrzypek, dr inż. Andrzej Górka Oprogramowanie do modelowania energetycznego budynków

Oprogramowanie do modelowania energetycznego budynków Oprogramowanie do modelowania energetycznego budynków

Modelowanie energetyczne staje się popularne również w Polsce. Duży wybór programów komputerowych i ich ciągłe udoskonalanie pozwalają na przeprowadzenie symulacji dla budynków o różnym stopniu skomplikowania...

Modelowanie energetyczne staje się popularne również w Polsce. Duży wybór programów komputerowych i ich ciągłe udoskonalanie pozwalają na przeprowadzenie symulacji dla budynków o różnym stopniu skomplikowania konstrukcji i wyposażenia. W artykule przedstawione zostały wybrane narzędzia, zarówno samodzielne, jak i współpracujące z zewnętrznym modelem BIM obiektu.

kr Projektowanie i serwisowanie za pomocą smartfona

Projektowanie i serwisowanie za pomocą smartfona Projektowanie i serwisowanie za pomocą smartfona

Aplikacje mobilne oraz programy komputerowe wspierające projektowanie instalacji HVAC to narzędzia, bez których coraz trudniej obejść się przy projektowaniu instalacji, doborze urządzeń lub wykonawstwie....

Aplikacje mobilne oraz programy komputerowe wspierające projektowanie instalacji HVAC to narzędzia, bez których coraz trudniej obejść się przy projektowaniu instalacji, doborze urządzeń lub wykonawstwie. Także użytkownicy końcowi, korzystając z odpowiedniej aplikacji, mogą wpływać na funkcjonowanie budynku, w którym mieszkają czy pracują.

dr inż. Anna Życzyńska, mgr inż. Grzegorz Dyś Wpływ OZE na wskaźnik energii pierwotnej w budynkach mieszkalnych

Wpływ OZE na wskaźnik energii pierwotnej w budynkach mieszkalnych Wpływ OZE na wskaźnik energii pierwotnej w budynkach mieszkalnych

Jednym z warunków, jakie stawia się budynkom w przepisach techniczno-budowlanych, jest spełnienie wymagań w zakresie wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną. W zależności od rodzaju...

Jednym z warunków, jakie stawia się budynkom w przepisach techniczno-budowlanych, jest spełnienie wymagań w zakresie wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną. W zależności od rodzaju budynku przepisy wymagają uwzględnienia tylko potrzeb na cele ogrzewania i przygotowania ciepłej wody (budynki mieszkalne bez chłodzenia) albo dodatkowo energii na potrzeby oświetlenia wbudowanego (budynki inne niż mieszkalne) oraz energii na chłodzenie, jeżeli takie zapotrzebowanie występuje.

Redakcja RI BIM – jak to robią w Wielkiej Brytanii?

BIM – jak to robią w Wielkiej Brytanii? BIM – jak to robią w Wielkiej Brytanii?

4 kwietnia 2016 w Wielkiej Brytanii zacznie obowiązywać wymóg wdrożenia BIM na poziomie przynajmniej drugim (BIM level 2) dla projektów z sektora publicznego centralnie finansowanych.

4 kwietnia 2016 w Wielkiej Brytanii zacznie obowiązywać wymóg wdrożenia BIM na poziomie przynajmniej drugim (BIM level 2) dla projektów z sektora publicznego centralnie finansowanych.

Redakcja RI Zastosowanie mikrokogeneracji

Zastosowanie mikrokogeneracji Zastosowanie mikrokogeneracji

Kogeneracja, czyli jednoczesne wytwarzanie energii cieplnej i elektrycznej jest jedną z odpowiedzi na coraz bardziej rygorystyczne wymagania dotyczące wskaźnika EP, które wymuszają poszukiwanie nowych...

Kogeneracja, czyli jednoczesne wytwarzanie energii cieplnej i elektrycznej jest jedną z odpowiedzi na coraz bardziej rygorystyczne wymagania dotyczące wskaźnika EP, które wymuszają poszukiwanie nowych rozwiązań m.in. instalacyjnych, pozwalających osiągnąć jak najwyższy poziom energooszczędności.

Redakcja RI Praktyka wdrażania BIM

Praktyka wdrażania BIM Praktyka wdrażania BIM

Biura projektowe w Polsce starają się dotrzymać kroku zagranicznym i inwestują w oprogramowania BIM. Z biegiem czasu modelowanie budynków będzie codziennością. Jednakże wprowadzenie i rozpowszechnienie...

Biura projektowe w Polsce starają się dotrzymać kroku zagranicznym i inwestują w oprogramowania BIM. Z biegiem czasu modelowanie budynków będzie codziennością. Jednakże wprowadzenie i rozpowszechnienie projektowania w oprogramowaniu BIM wciąż wiąże się z pokonaniem pewnych przeszkód.

dr inż. Jacek Biskupski Możliwości osiągnięcia niezależności energetycznej budynków mieszkalnych w Polsce

Możliwości osiągnięcia niezależności energetycznej budynków mieszkalnych w Polsce Możliwości osiągnięcia niezależności energetycznej budynków mieszkalnych w Polsce

Na powstającym w Polsce rynku mikro- i miniinstalacji odnawialnej energii elektrycznej osoby, które chciałyby dążyć do niezależności energetycznej poprzez instalacje prosumenckie, mają dwa możliwe scenariusze...

Na powstającym w Polsce rynku mikro- i miniinstalacji odnawialnej energii elektrycznej osoby, które chciałyby dążyć do niezależności energetycznej poprzez instalacje prosumenckie, mają dwa możliwe scenariusze działania. Mogą czekać na lepsze warunki odsprzedaży energii lub skorzystać z oferowanego dofinansowania instalacji mikrokogeneracyjnych i budować niezależność energetyczną.

dr inż. Beata Biernacka Komfort cieplny a system ogrzewania. Przegląd aktualnych badań

Komfort cieplny a system ogrzewania. Przegląd aktualnych badań Komfort cieplny a system ogrzewania. Przegląd aktualnych badań

W artykule przedstawiono przykłady badań komfortu cieplnego w zależności od zastosowanego sposobu ogrzewania pomieszczenia.

W artykule przedstawiono przykłady badań komfortu cieplnego w zależności od zastosowanego sposobu ogrzewania pomieszczenia.

Najnowsze produkty i technologie

BayWa r.e. Solar Systems Dynamiczne równoważenie obciążenia ze stacjami ładowania Fronius Wattpilot

Dynamiczne równoważenie obciążenia ze stacjami ładowania Fronius Wattpilot Dynamiczne równoważenie obciążenia ze stacjami ładowania Fronius Wattpilot

Inteligentna stacja ładowania firmy Fronius daje wiele nowych możliwości. Nowy Fronius Wattpilot oferuje zarządzanie obciążeniem, większą elastyczność, wyższy stopień ochrony IP i maksymalną trwałość.

Inteligentna stacja ładowania firmy Fronius daje wiele nowych możliwości. Nowy Fronius Wattpilot oferuje zarządzanie obciążeniem, większą elastyczność, wyższy stopień ochrony IP i maksymalną trwałość.

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. Agregaty z naturalnym czynnikiem chłodniczym w sklepach spożywczych

Agregaty z naturalnym czynnikiem chłodniczym w sklepach spożywczych Agregaty z naturalnym czynnikiem chłodniczym w sklepach spożywczych

Dla każdego klienta sklepu spożywczego najważniejsze są świeżość produktów, ich wygląd i smak. Takie kwestie jak wyposażenie sklepu, wystrój czy profesjonalizm obsługi są dla niego ważne, ale nie priorytetowe....

Dla każdego klienta sklepu spożywczego najważniejsze są świeżość produktów, ich wygląd i smak. Takie kwestie jak wyposażenie sklepu, wystrój czy profesjonalizm obsługi są dla niego ważne, ale nie priorytetowe. Dlatego kwestia odpowiedniego chłodzenia jest w sklepach kluczowa, ponieważ niektóre produkty tracą przydatność do spożycia, jeśli nie są przechowywane w odpowiednio niskiej temperaturze. Do jej zapewnienia przeznaczone są między innymi agregaty wykorzystujące naturalny czynnik chłodniczy.

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. Projektowanie instalacji HVAC i wod-kan w obiektach gastronomicznych

Projektowanie instalacji HVAC i wod-kan w obiektach gastronomicznych Projektowanie instalacji HVAC i wod-kan w obiektach gastronomicznych

Ważnym aspektem, który należy wziąć pod uwagę podczas projektowania instalacji sanitarnych w obiektach gastronomicznych, jest konieczność zapewnienia nie tylko komfortu cieplnego, ale też bezpieczeństwa...

Ważnym aspektem, który należy wziąć pod uwagę podczas projektowania instalacji sanitarnych w obiektach gastronomicznych, jest konieczność zapewnienia nie tylko komfortu cieplnego, ale też bezpieczeństwa pracowników i gości restauracji. Zastosowane rozwiązania wentylacyjne i grzewczo-klimatyzacyjne muszą być energooszczędne, ponieważ gastronomia potrzebuje dużych ilości energii przygotowania posiłków i wentylacji.

Barbara Jurek (Specjalista ds. techniczno-handlowych Caleffi Poland), Calefii Poland Sp. z o.o. Co warto wiedzieć o zaworze antyzamarzaniowym z serii 108 marki Caleffi

Co warto wiedzieć o zaworze antyzamarzaniowym z serii 108 marki Caleffi Co warto wiedzieć o zaworze antyzamarzaniowym z serii 108 marki Caleffi

Wraz ze wzrastającą popularnością pomp ciepła, w tym pomp ciepła typu monoblok, dużym zainteresowaniem cieszy się również zawór antyzamarzaniowy Caleffi z serii 108. Jego zadaniem jest ochrona pompy ciepła...

Wraz ze wzrastającą popularnością pomp ciepła, w tym pomp ciepła typu monoblok, dużym zainteresowaniem cieszy się również zawór antyzamarzaniowy Caleffi z serii 108. Jego zadaniem jest ochrona pompy ciepła typu monoblok przed zamarznięciem w sytuacji wystąpienia awarii zasilania elektrycznego.

Messe Frankfurt news Targi ISH 2023

Targi ISH 2023 Targi ISH 2023

W dniach 13-17 marca 2023 roku we Frankfurcie nad Menem odbędą się kolejne targi ISH – wiodące wydarzenie dla branży instalacyjno-sanitarnej.

W dniach 13-17 marca 2023 roku we Frankfurcie nad Menem odbędą się kolejne targi ISH – wiodące wydarzenie dla branży instalacyjno-sanitarnej.

ESBE news Wymiana zaworu przełączającego – to warto sprawdzić

Wymiana zaworu przełączającego – to warto sprawdzić Wymiana zaworu przełączającego – to warto sprawdzić

Odpowiednio dobrane i poprawnie działające zawory przełączające mają wpływ na wydajną pracę systemu grzewczego. Jeżeli zajdzie konieczność wymiany takiego zaworu, warto zwrócić uwagę na 5 podstawowych...

Odpowiednio dobrane i poprawnie działające zawory przełączające mają wpływ na wydajną pracę systemu grzewczego. Jeżeli zajdzie konieczność wymiany takiego zaworu, warto zwrócić uwagę na 5 podstawowych kwestii.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.