RynekInstalacyjny.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Praktyczne aspekty stosowania termografii do oceny budynków i instalacji budowlanych

Practical aspects of application of thermography for the assessment of buildings and installations

Praktyczne aspekty stosowania termografii do oceny budynków i instalacji budowlanych
Fot. www.drone-zone.it/corso-di-termografia

Praktyczne aspekty stosowania termografii do oceny budynków i instalacji budowlanych


Fot. www.drone-zone.it/corso-di-termografia

Termografia to przydatne, szybkie i bezinwazyjne narzędzie diagnostyczne dla budynków i instalacji. Ze względu na spadek cen prostych kamer termograficznych nie ma już problemu z dostępem do narzędzi i wykonaniem zdjęcia, ale pojawiają się trudności z prawidłową interpretacją termogramu przez kompetentną osobę.

Zobacz także

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. Agregaty z naturalnym czynnikiem chłodniczym w sklepach spożywczych

Agregaty z naturalnym czynnikiem chłodniczym w sklepach spożywczych Agregaty z naturalnym czynnikiem chłodniczym w sklepach spożywczych

Dla każdego klienta sklepu spożywczego najważniejsze są świeżość produktów, ich wygląd i smak. Takie kwestie jak wyposażenie sklepu, wystrój czy profesjonalizm obsługi są dla niego ważne, ale nie priorytetowe....

Dla każdego klienta sklepu spożywczego najważniejsze są świeżość produktów, ich wygląd i smak. Takie kwestie jak wyposażenie sklepu, wystrój czy profesjonalizm obsługi są dla niego ważne, ale nie priorytetowe. Dlatego kwestia odpowiedniego chłodzenia jest w sklepach kluczowa, ponieważ niektóre produkty tracą przydatność do spożycia, jeśli nie są przechowywane w odpowiednio niskiej temperaturze. Do jej zapewnienia przeznaczone są między innymi agregaty wykorzystujące naturalny czynnik chłodniczy.

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. Projektowanie instalacji HVAC i wod-kan w gastronomii

Projektowanie instalacji HVAC i wod-kan w gastronomii Projektowanie instalacji HVAC i wod-kan w gastronomii

Ważnym aspektem, który należy wziąć pod uwagę podczas projektowania instalacji sanitarnych w obiektach gastronomicznych, jest konieczność zapewnienia nie tylko komfortu cieplnego, ale też bezpieczeństwa...

Ważnym aspektem, który należy wziąć pod uwagę podczas projektowania instalacji sanitarnych w obiektach gastronomicznych, jest konieczność zapewnienia nie tylko komfortu cieplnego, ale też bezpieczeństwa pracowników i gości restauracji. Zastosowane rozwiązania wentylacyjne i grzewczo-klimatyzacyjne muszą być energooszczędne, ponieważ gastronomia potrzebuje dużych ilości energii przygotowania posiłków i wentylacji.

TTU Projekt Schodołazy towarowe - urządzenia transportowe dla profesjonalistów

Schodołazy towarowe - urządzenia transportowe dla profesjonalistów Schodołazy towarowe - urządzenia transportowe dla profesjonalistów

Elektryczne schodołazy towarowe produkowane są z myślą o szczególnych warunkach pracy w branży budowlanej, transportowej i instalatorskiej - konieczności szybkiego wejścia po schodach, transportu nieporęcznych...

Elektryczne schodołazy towarowe produkowane są z myślą o szczególnych warunkach pracy w branży budowlanej, transportowej i instalatorskiej - konieczności szybkiego wejścia po schodach, transportu nieporęcznych ładunków, ich załadunku do samochodu czy automatycznego poziomowania. Pozwalają zmniejszyć obciążenie pracowników oraz zwiększyć bezpieczeństwo ich pracy.

W artykule:

• Podstawy termografii
• Zastosowanie termografii w budownictwie
• Kamery termograficzne dla budownictwa
• Termografia w budownictwie – ocena elementów budowlanych oraz diagnostyka instalacji HVAC
• Wymagania dotyczące kwalifikacji osób wykonujacych pomiary termograficzne

Podstawy termografii

Każde ciało o temperaturze wyższej od 0 K emituje promieniowanie elektromagnetyczne o intensywności i rozkładzie widmowym zależnych od jego temperatury i stanu powierzchni. W szczególności słońce – o temperaturze powierzchni 5773 K (ok. 5500°C) – emituje promieniowanie elektromagnetyczne o maksymalnej intensywności przypadającej na długość fal elektromagnetycznych 0,4–0,7 µm, co odpowiada zakresowi światła widzialnego i czułości narządu wzroku człowieka. Ten zakres promieniowania elektromagnetycznego emitowanego przez słońce jest nazywany światłem. Natomiast elementy budowlano-instalacyjne w typowym środowisku, o temperaturze 280–300 K (np. ok. 20°C), emitują promieniowanie elektromagnetyczne o maksymalnej intensywności przypadającej na długość fal elektromagnetycznych 7–12 µm – co jest całkowicie niewidoczne dla oczu (rys. 1).

Emisja promieniowania

Rys. 1. Emisja promieniowania elektromagnetycznego ciała doskonale czarnego w zależności od jego temperatury; oprac. autora (A. Górka)

Intensywność promieniowania emitowanego przez dane ciało zgodnie z prawem Stefana–Boltzmanna zależy od czwartej potęgi jego temperatury bezwzględnej (wzór 1), tak więc promieniowanie emitowane przez ciała o temperaturach spotykanych zwykle w budownictwie 280–300 K (np. ok. 20 °C) jest kilka milionów razy słabsze niż światło widzialne.

Detekcja tak bardzo słabego promieniowania jest znacznie trudniejsza niż detekcja światła – zwykłej fotografii, co przekłada się na mniejsze możliwości oraz znacznie wyższe ceny kamer termograficznych.

(1)

gdzie:

E0 – moc emitowana z jednostki powierzchni ciała doskonale czarnego, W · m–2;

σ – stała Stefana–Boltzmanna, równa 5,67 W · m–2 · K–4;

T – temperatura bezwzględna, K.

Zastosowanie termografii w budownictwie

Termografia budowlana to metoda obrazowania rozkładu temperatury na powierzchni obudowy budynku lub jego innych elementów.

Badanie termograficzne wykonuje się za pomocą kamery termograficznej, która na podstawie intensywności promieniowania elektromagnetycznego (cieplnego, podczerwonego) emitowanego przez elementy budynku określa temperaturę ich powierzchni.

Intensywność promieniowania docierająca do kamery termograficznej od strony budynku pozwala na określenie rozkładu pozornej temperatury promieniowania na badanej powierzchni.

Dla uzyskania rozkładu rzeczywistej temperatury badanej powierzchni konieczne jest uwzględnienie dodatkowych czynników wpływających na intensywność docierającego do kamery promieniowania – przede wszystkim charakterystyki badanej powierzchni (emisyjność) oraz warunków otoczenia (średnia temperatura promieniowania).

Podstawowe zalety termografii to:

 • bezdotykowy pomiar,
 • natychmiastowy wynik pomiaru,
 • jednoczesny pomiar temperatury na całej badanej powierzchni (a nie w jednym punkcie jak w przypadku zwykłego termometru),
 • prezentowanie wyniku pomiaru jako intuicyjnego barwnego obrazu (pozornie) łatwego w interpretacji.

Prawidłowa interpretacja zdjęć termograficznych wymaga wiedzy zarówno z dziedziny wymiany ciepła przez promieniowanie, jak i dynamicznego przepływu ciepła w mierzonym obiekcie.

Zgodnie z normą dotyczącą zastosowania termografii w budownictwie, PN-EN 13187 [1], metoda ta służy do badań jakościowych, a nie ilościowych – czyli np. do wskazania miejsca występowania defektu i jego rodzaju, ale już nie do określania wartości liczbowych, np. dla wyznaczania współczynnika przenikania ciepła U dla badanej przegrody.

Próby oceny ilościowej podejmowane przez osoby z dogłębną wiedzą oraz doświadczeniem mogą w sprzyjających okolicznościach dać stosunkowo wiarygodne wyniki – jednak należy zaznaczyć, że do określenia współczynnika przenikania ciepła U przegrody w istniejącym budynku stosuje się inne, dokładniejsze i pewniejsze metody pomiaru.

Za pomocą termografii wykrywa się następujące podstawowe typy defektów cieplnych obudowy budynku:

 • defekty warstwy izolacji cieplnej (np. nieciągłość, nieprawidłowy montaż, utrata oporu cieplnego),
 • zawilgocenie elementów budynku,
 • infiltracja powietrza do budynku przez nieszczelności obudowy.

Zastosowania termografii w diagnostyce instalacji HVAC są szerokie i obejmują m.in.:

 • lokalizację przewodów zatopionych w przegrodach budowlanych (np. ogrzewanie podłogowe),
 • lokalizację wycieków z instalacji,
 • ocenę prawidłowości eksploatacji instalacji, np. zapowietrzenie/odwrotne podłączenie grzejnika,
 • ocenę komfortu cieplnego w pomieszczeniach, np. obrazowanie zasięgu strumienia powietrza.

Warto przeczytać: Miernictwo i termowizja - pobierz bezpłatny poradnik >>>

Kamery termograficzne dla budownictwa

Pierwsze kamery termograficzne stały się dostępne w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia, jednak generowały obraz słabej jakości (niska rozdzielczość termiczna i geometryczna), były bardzo drogie (rzędu 100 tys. dol. za szt.) i – z powodu konieczności chłodzenia ciekłym azotem – bardzo duże, ciężkie i uciążliwe w obsłudze.

Około roku 2000 na skutek opracowania technologii pomiaru niewymagającej chłodzenia ciekłym azotem nastąpiła znaczna poprawa jakości kamer, uproszczenie obsługi, obniżenie ceny – a dzięki temu znaczne spopularyzowanie tych przyrządów pomiarowych.

Obecnie na rynku dostępne są lekkie, ergonomiczne kamery termograficzne w bardzo szerokim zakresie cenowym: od kosztujących ok. 2 tys. zł kamer podłączanych do gniazda USB telefonu komórkowego (rys. 2) do kosztujących od ok. 130 tys. do 200 tys. zł kamer termograficznych o rozdzielczości 1024×768 pikseli (rys. 3a i rys. 3b).

Kamera termograficzna

Rys. 2. Kamera termograficzna podłączana do telefonu komórkowego (po lewej) i wbudowana w niego (po prawej) [2]

Kamery termograficzne

Rys. 3a. i rys. 3b. Kamery termograficzne o rozdzielczości detektora 1024×768 pikseli, po lewej firmy Flir, po prawej firmy Infratec [2,3]

Przegląd kamer termograficznych dla budownictwa, wraz z ich podstawowymi danymi technicznymi, zamieszczono na rys. 4.

Od termografii w budownictwie oczekuje się przede wszystkim dobrej rozdzielczości obrazów, natomiast np. szybkość działania (9 czy 60 Hz) nie ma znaczenia ze względu na wolnozmienne procesy przepływu ciepła w budynkach.

Ponieważ kamery termograficzne o największej rozdzielczości detektora (1024×768 pikseli) są bardzo kosztowne, obrazy dużych elewacji można składać z mniejszych ujęć, wyrównując skale temperatur (rys. 6).

Ponadto na rynku pojawiają się znacznie tańsze kamery termograficzne nowych producentów – jednak są one często nieco mniej wiarygodne i bardziej zawodne.

Przykładowe ceny

Rys. 4. Przykładowe ceny i podstawowe dane techniczne kamer termograficznych dla budownictwa [4]

Kamera termograficzna

Rys. 5. Kamera termograficzna zintegrowana z dronem oraz obrazy uzyskiwane z takiej kamery [2,5]

Obraz termograficzny

Rys. 6. Obraz termograficzny o rozdzielczości przekraczającej 2500×300 pikseli, złożony z wielu mniejszych ujęć [6]

Termografia w budownictwie – ocena elementów budowlanych

Mostki cieplne

Detekcja mostków cieplnych w budynkach to podstawowe zadanie termografii budowlanej. Przykład liniowego mostka cieplnego przy attyce – błędu projektowego wykrytego za pomocą termografii dopiero na etapie odbioru budynku – ilustruje rys. 7ab i rys. 7c.

Mostek cieplny

Rys. 7ab. Mostek cieplny przy attyce – błąd projektowy: a) widok od strony dachu, b) widok od strony pomieszczenia; oprac. autora (A. Górka)

Detekcja nieszczelności obudowy, termografia różnicowa

Zgodnie z Prawem budowlanym [7] „przegrody […] należy projektować i wykonywać pod kątem osiągnięcia ich całkowitej szczelności na przenikanie powietrza”.

Skuteczną metodą sprawdzenia tego warunku jest przeprowadzenie badania termograficznego przegrody od strony wewnętrznej, przy wytworzonym podciśnieniu w budynku (rys. 8).

Mostek cieplny

Rys. 7c. Mostek cieplny przy attyce – błąd projektowy: c) przekrój; oprac. autora (A. Górka)

Nieszczelności powietrzne

Rys. 8. Nieszczelności powietrzne pomiędzy płytami w ścianie zewnętrznej wykryte podczas badania termograficznego przy podciśnieniu; oprac. autora (A. Górka)

W przypadku niewielkich różnic temperatur pomiędzy powietrzem wewnętrznym i zewnętrznym lub innych utrudnień znaczną poprawę czytelności obrazów można uzyskać za pomocą termografii różnicowej. Polega ona na dwukrotnym wykonaniu zdjęcia termograficznego tego samego elementu budynku: przed i po wytworzeniu podciśnienia (najlepiej ze statywu), odjęciu od siebie obrazów radiometrycznych i przedstawieniu wyniku w postaci termogramu (rys. 9).

 

Termografia różnicowa

Rys. 9. Termografia różnicowa: a) termogram bez różnicy ciśnień, b) przy podciśnieniu, c) termogram różnicowy obrazujący miejsca napływu powietrza przez nieszczelności [8]

Ocena przeszklenia

Ocena przeszklenia za pomocą termografii pozwala wykryć jego wady, zwykle niewidoczne gołym okiem i niezauważalne dla użytkowników. Współczynnik przenikania ciepła w centralnej części przeszklenia z wadą jak na rys. 10a i rys. 10b jest często kilkukrotnie większy od deklarowanego przez producenta.

Defekty przeszklenia

Rys. 10. Defekty przeszklenia wykryte przez termografię, niezauważalne gołym okiem przez właścicieli budynków; oprac. autora (A. Górka)

Pomoc w ocenie współczynnika przenikania ciepła przegrody

Zastosowanie termografii

Rys. 11. Zastosowanie termografii do oceny równomierności rozkładu gęstości strumienia ciepła w okolicy ścianki pomocniczej, przy pomiarze współczynnika przenikania ciepła U ściany zewnętrznej; oprac. autora (A. Górka)

Termografia jako samodzielna metoda nie jest przeznaczona do pomiarów liczbowej wartości współczynnika przenikania ciepła U przegród budowlanych. Może być jednak z powodzeniem stosowana jako metoda wspomagająca pomiar tego współczynnika za pomocą ścianki pomocniczej (rys. 11).

Dzięki skojarzeniu tych dwóch metod możliwa jest ocena prawidłowości lokalizacji czujnika gęstości strumienia ciepła („ścianki pomocniczej”) oraz uzyskanie rozkładu współczynnika przenikania ciepła, wyznaczanie jego średniej wartości itd.

Pomiar od wewnątrz czy z zewnątrz

Pomiar termograficzny jest możliwy do wykonania od wewnątrz i z zewnątrz budynku. Każda z metod ma swoje zalety, a zastosowanie jednej z nich zależy od celu badania oraz rodzaju badanej przegrody. Do zalet pomiaru wykonywanego z zewnątrz należą:

 • wielokrotnie większa szybkość pomiaru,
 • brak konieczności uzyskania dostępu do pomieszczeń w budynku,
 • możliwość uzyskania obrazu całej elewacji na jednym lub kilku zdjęciach.
Termogram ściany kolankowej

Rys. 12. Termogram ściany kolankowej i okna dachowego wykonany od wewnątrz. Liczne wady cieplne widoczne na ilustracji najprawdopodobniej nie zostałyby zauważone przy termografii wykonywanej jedynie z zewnątrz budynku [6]

Podstawową wadą tej metody jest natomiast kilkukrotnie mniejsza dokładność oraz całkowita nieskuteczność w wielu przypadkach.

Do zalet pomiaru wykonywanego od wewnątrz zalicza się z kolei:

 • ponad trzykrotnie wyższą dokładność,
 • znaczną odporność na zmienne warunki pogodowe,
 • skuteczność w niemal wszystkich przypadkach (rys. 12).

Największą wadą tej metody jest jej pracochłonność (konieczność inspekcji prawie wszystkich pomieszczeń w budynku), a przez to znacznie wyższy koszt takiego badania.

Termografia w budownictwie – diagnostyka instalacji HVAC

Grzejniki centralnego ogrzewania

Termografia pozwala na szybkie zdiagnozowanie stanu pracy grzejników centralnego ogrzewania. Ewentualne problemy, które powstały na etapie wykonawstwa (odwrotne podłączenie przewodów do grzejnika – rys. 13a i rys. 13b) oraz eksploatacji (zapowietrzony grzejnik – rys. 14), są łatwe do stwierdzenia.

Ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe

Kamera termograficzna może być używana do określania lokalizacji przewodów zatopionych w przegrodach budowlanych, o ile prowadzą one wodę o temperaturze różnej od temperatury przegrody. Z największą pewnością można określić lokalizację przewodów ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego (rys. 15), chyba że przewody te oddzielone są od pomieszczenia warstwą izolacji cieplnej – wtedy ich prawidłowe wskazanie jest mało prawdopodobne.

Rozruch grzejnika

Rys. 13. Rozruch grzejnika podłączonego błędnie do instalacji c.o. (zasilanie od dołu); oprac. autora (A. Górka)

Funkcjonowanie nawiewników i obrazowanie zasięgu strumienia powietrza

Strumień powietrza jest przezroczysty dla kamery termograficznej i nie może być wprost zobrazowany. Dlatego, aby zobaczyć zasięg strumienia powietrza, należy wprowadzić przegrodę, która będzie omywana przez ten strumień.

Przegroda wykonana z odpowiedniego materiału musi zostać wprowadzona równolegle do wektorów prędkości powietrza – w ten sposób, aby nie zaburzała w istotny sposób przepływu powietrza (rys. 16 i rys. 17).

Termogram grzejnika

Rys. 14. Termogram grzejnika zapowietrzonego do około połowy wysokości; oprac. autora (A. Górka)

Lokalizacja przewodów

Rys. 15. Lokalizacja przewodów ogrzewania podłogowego; oprac. autora (A. Górka)

Ocena zasięgu strumienia

Rys. 16. Ocena zasięgu strumienia powietrza wypływającego z nawiewnika ogrzewania powietrznego; oprac. autora (A. Górka)

Metoda ta jest skuteczna tylko w przypadku, gdy temperatura powietrza nawiewanego różni się od temperatury powietrza w pomieszczeniu. Możliwe jest niekiedy bezpośrednie zobrazowanie zasięgu strumienia – jak np. na rys. 18, gdzie na skutek efektu Coandy strumień ciepłego powietrza „przykleja się” do ściany.

Wymagania odnośnie do kwalifikacji personelu

W Polsce podobnie jak w innych krajach nie ma obowiązujących wymagań dotyczących kwalifikacji osób wykonujących badania termograficzne. Norma PN-EN 13187 [1] stwierdza, że „otrzymane termogramy porównuje się ze spodziewanym rozkładem temperatury na powierzchni” – co oznacza, że osoba wykonująca badanie powinna dysponować taką wiedzą z zakresu budownictwa, przepływu ciepła i techniki pomiarowej, by spodziewać się konkretnego rozkładu temperatur na badanej powierzchni.

Norma ta stwierdza też, że „wyniki […] powinny być interpretowane i szacowane przez osoby specjalnie przeszkolone do tego celu”, jednak nie została ona powołana w Prawie budowlanym [7] i nie jest obowiązująca w polskim systemie prawnym. W związku z tym badania termograficzne mogą być wykonywane przez osoby, które po prostu mają dostęp do kamery termograficznej i zapoznały się z jej obsługą.

Najbardziej kompleksową pozycją literaturową dotyczącą termografii w budownictwie jest w Polsce książka prof. H. Nowaka „Zastosowanie badań termowizyjnych w budownictwie” [10].

Istnieją instytucje oferujące krótkie szkolenia dotyczące termografii, ich program nie jest jednak ustandaryzowany. Największą, ogólnoświatową organizacją oferującą szkolenia w tym zakresie jest Infrared Training Center. Jednostka ta oferuje pięciodniowe szkolenia również w Polsce, na trzech poziomach określonych wg własnych standardów.

W 2016 r. pojawiła się norma PN-EN ISO 6781-3:2016 [11] specyfikująca wymagania odnośnie do kwalifikacji i szkoleń osób zajmujących się termografią w budownictwie. Zdefiniowano trzy poziomy certyfikatów, uzyskiwanych poprzez zdanie egzaminu po przebyciu szkolenia (40–60 h) i wykazaniu się praktyką (12–48 miesięcy).

Ocena zasięgu strumienia

Rys. 17. Ocena zasięgu strumienia powietrza wypływającego z klimatyzatora typu splitz z zastosowaniem przegrody pomocniczej [9]

Ocena zasięgu strumienia

Rys. 18. Ocena zasięgu strumienia powietrza na podstawie śladu cieplnego powstałego na ścianie na skutek wystąpienia efektu Coandy. Ciepłe powietrze wypływające z nawiewnika omywa sterowniki HVAC, co uniemożliwia prawidłowe działanie tych systemów; oprac. autora (A. Górka)

Autorowi nie udało się znaleźć instytucji, która oferowałaby obecnie w Polsce szkolenia zgodne z tą normą.

Podsumowanie

 • Termografia to przydatne narzędzie diagnostyczne dla budynków i ich wyposażenia instalacyjnego.
 • Kamery termograficzne w sposób szybki, bezstykowy i bezinwazyjny obrazują temperatury powierzchni badanych komponentów budowlanych i elementów instalacji grzewczo-klimatyzacyjnych.
 • Występująca w ostatnich latach tendencja obniżania cen najprostszych kamer termograficznych spowodowała z jednej strony korzystne ich upowszechnienie, ale z drugiej strony narzędzia te trafiają w ręce osób, które nie mają odpowiedniego wykształcenia z zakresu fizyki cieplnej budynków. Dlatego obecnie największym problemem wydaje się już nie dostęp do kamery termograficznej i wykonanie zdjęcia, ale jego prawidłowa interpretacja i ocena.

Z dedykacją dla Pani Profesor Haliny Koczyk, w podziękowaniu za wsparcie naukowe i życzliwość na co dzień

Literatura

 1. PN-EN 13187:2001 Właściwości cieplne budynków. Jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku. Metoda podczerwieni.
 2. www.flir.com.
 3. www.infratec.de.
 4. www.kameratermowizyjna.pl.
 5.  www.drone-zone.it/corso-di-termografia.
 6.  www.gorka.poznan.pl.
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75, poz. 690, z późn. zm.).
 8. www.blowerdoor.de.
 9. Górka A., Pawlak F., Zastosowanie termografii do określania zasięgu strumienia powietrza, „Rynek Instalacyjny” nr 5/2015.
 10. Nowak H., Zastosowanie badań termowizyjnych w budownictwie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2012.
 11. PN-EN ISO 6781-3:2016 Właściwości użytkowe budynków. Detekcja wad cieplnych i wilgotnościowych w budynkach metodą podczerwieni. Cz. 3: Kwalifikacje operatorów urządzeń, analityków danych i piszących raporty.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Redakcja RI BIM – jak to robią w Wielkiej Brytanii?

BIM – jak to robią w Wielkiej Brytanii? BIM – jak to robią w Wielkiej Brytanii?

4 kwietnia 2016 w Wielkiej Brytanii zacznie obowiązywać wymóg wdrożenia BIM na poziomie przynajmniej drugim (BIM level 2) dla projektów z sektora publicznego centralnie finansowanych.

4 kwietnia 2016 w Wielkiej Brytanii zacznie obowiązywać wymóg wdrożenia BIM na poziomie przynajmniej drugim (BIM level 2) dla projektów z sektora publicznego centralnie finansowanych.

Redakcja RI Zastosowanie mikrokogeneracji

Zastosowanie mikrokogeneracji Zastosowanie mikrokogeneracji

Kogeneracja, czyli jednoczesne wytwarzanie energii cieplnej i elektrycznej jest jedną z odpowiedzi na coraz bardziej rygorystyczne wymagania dotyczące wskaźnika EP, które wymuszają poszukiwanie nowych...

Kogeneracja, czyli jednoczesne wytwarzanie energii cieplnej i elektrycznej jest jedną z odpowiedzi na coraz bardziej rygorystyczne wymagania dotyczące wskaźnika EP, które wymuszają poszukiwanie nowych rozwiązań m.in. instalacyjnych, pozwalających osiągnąć jak najwyższy poziom energooszczędności.

Redakcja RI Praktyka wdrażania BIM

Praktyka wdrażania BIM Praktyka wdrażania BIM

Biura projektowe w Polsce starają się dotrzymać kroku zagranicznym i inwestują w oprogramowania BIM. Z biegiem czasu modelowanie budynków będzie codziennością. Jednakże wprowadzenie i rozpowszechnienie...

Biura projektowe w Polsce starają się dotrzymać kroku zagranicznym i inwestują w oprogramowania BIM. Z biegiem czasu modelowanie budynków będzie codziennością. Jednakże wprowadzenie i rozpowszechnienie projektowania w oprogramowaniu BIM wciąż wiąże się z pokonaniem pewnych przeszkód.

dr inż. Jacek Biskupski Możliwości osiągnięcia niezależności energetycznej budynków mieszkalnych w Polsce

Możliwości osiągnięcia niezależności energetycznej budynków mieszkalnych w Polsce Możliwości osiągnięcia niezależności energetycznej budynków mieszkalnych w Polsce

Na powstającym w Polsce rynku mikro- i miniinstalacji odnawialnej energii elektrycznej osoby, które chciałyby dążyć do niezależności energetycznej poprzez instalacje prosumenckie, mają dwa możliwe scenariusze...

Na powstającym w Polsce rynku mikro- i miniinstalacji odnawialnej energii elektrycznej osoby, które chciałyby dążyć do niezależności energetycznej poprzez instalacje prosumenckie, mają dwa możliwe scenariusze działania. Mogą czekać na lepsze warunki odsprzedaży energii lub skorzystać z oferowanego dofinansowania instalacji mikrokogeneracyjnych i budować niezależność energetyczną.

dr inż. Beata Biernacka Komfort cieplny a system ogrzewania. Przegląd aktualnych badań

Komfort cieplny a system ogrzewania. Przegląd aktualnych badań Komfort cieplny a system ogrzewania. Przegląd aktualnych badań

W artykule przedstawiono przykłady badań komfortu cieplnego w zależności od zastosowanego sposobu ogrzewania pomieszczenia.

W artykule przedstawiono przykłady badań komfortu cieplnego w zależności od zastosowanego sposobu ogrzewania pomieszczenia.

mgr inż. Michał Drozdowicz, dr inż. Marta Laska Termomodernizacja zabytkowych kamienic

Termomodernizacja zabytkowych kamienic Termomodernizacja zabytkowych kamienic

Artykuł omawia proces termomodernizacji budynków zabytkowych w zakresie przepisów budowlanych i analizuje różne warianty rozwiązań technicznych dla zabytkowych kamienic.

Artykuł omawia proces termomodernizacji budynków zabytkowych w zakresie przepisów budowlanych i analizuje różne warianty rozwiązań technicznych dla zabytkowych kamienic.

dr inż. Ewa Zaborowska Charakterystyka energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych w perspektywie wymagań 2017-2021

Charakterystyka energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych w perspektywie wymagań 2017-2021 Charakterystyka energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych w perspektywie wymagań 2017-2021

Kolejne zmiany wymagań energetycznych dla nowych i modernizowanych budynków nadają coraz większe znaczenie źródłom energii do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz sposobom wentylacji,...

Kolejne zmiany wymagań energetycznych dla nowych i modernizowanych budynków nadają coraz większe znaczenie źródłom energii do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz sposobom wentylacji, gdyż to w nich tkwi największy potencjał osiągnięcia standardu budynków około zeroenergetycznych. Największe efekty można osiągnąć poprzez łączenie różnych działań dających kilkuprocentowe oszczędności, a skumulowany zysk pozwala zredukować zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do poziomu...

r k Aplikacje dla użytkowników budynków oraz narzędzia dla instalatorów i projektantów HVAC

Aplikacje dla użytkowników budynków oraz narzędzia dla instalatorów i projektantów HVAC Aplikacje dla użytkowników budynków oraz narzędzia dla instalatorów i projektantów HVAC

Rozwój techniki oraz informatyzacja w praktycznie wszystkich dziedzinach życia przyczyniły się do powstania inteligentnych narzędzi zarówno dla projektantów i instalatorów, jak i użytkowników końcowych....

Rozwój techniki oraz informatyzacja w praktycznie wszystkich dziedzinach życia przyczyniły się do powstania inteligentnych narzędzi zarówno dla projektantów i instalatorów, jak i użytkowników końcowych. Oferta jest tak szeroka, że każdy znajdzie w niej coś dla siebie.

dr inż. Ewa Zaborowska Charakterystyka energetyczna budynków użyteczności publicznej w perspektywie wymagań 2017–2021

Charakterystyka energetyczna budynków użyteczności publicznej w perspektywie wymagań 2017–2021 Charakterystyka energetyczna budynków użyteczności publicznej w perspektywie wymagań 2017–2021

Artykuł zawiera analizę charakterystyki energetycznej przykładowego budynku użyteczności publicznej o funkcji biurowej przeprowadzoną w perspektywie wymagań 2017–2021. Rozważono w nim wybrane elementy...

Artykuł zawiera analizę charakterystyki energetycznej przykładowego budynku użyteczności publicznej o funkcji biurowej przeprowadzoną w perspektywie wymagań 2017–2021. Rozważono w nim wybrane elementy mające wpływ na zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej i chłodzenia budynku. Wskazano rozwiązania przyczyniające się do poprawy charakterystyki energetycznej i warunkujące osiągnięcie maksymalnych wartości referencyjnych.

dr inż. Jerzy Sowa Modernizacja budynków użyteczności publicznej

Modernizacja budynków użyteczności publicznej Modernizacja budynków użyteczności publicznej

Projekty pilotażowe zrealizowane w wielu krajach wykazały, że możliwe jest nie tylko wznoszenie budynków o zerowym zużyciu energii, ale nawet modernizowanie istniejących obiektów do takiego standardu....

Projekty pilotażowe zrealizowane w wielu krajach wykazały, że możliwe jest nie tylko wznoszenie budynków o zerowym zużyciu energii, ale nawet modernizowanie istniejących obiektów do takiego standardu. Polska niestety nie ma dużych doświadczeń w tej dziedzinie. Dobrze znane technologie stosowane w trakcie termomodernizacji budynków nie wystarczają do osiągnięcia tak ambitnych celów. Konieczny jest intensywny transfer wiedzy z krajów o znacznie bogatszych doświadczeniach.

wj Systemy ogrzewania i chłodzenia dla obiektów publicznych, służby zdrowia i domów

Systemy ogrzewania i chłodzenia dla obiektów publicznych, służby zdrowia i domów Systemy ogrzewania i chłodzenia dla obiektów publicznych, służby zdrowia i domów

Wraz z obowiązywaniem nowych wymagań względem obiektów publicznych i mieszkalnych w zakresie zużywanej energii rosnąć będzie rola technologii wykorzystujących OZE oraz płaszczyznowych instalacji grzewczych....

Wraz z obowiązywaniem nowych wymagań względem obiektów publicznych i mieszkalnych w zakresie zużywanej energii rosnąć będzie rola technologii wykorzystujących OZE oraz płaszczyznowych instalacji grzewczych. W obiektach służby zdrowia zdecyduje o tym m.in. łatwiejsze utrzymanie higieny w pomieszczeniach i redukcja ryzyka wędrówki kurzu wraz drobnoustrojami, a w domach – komfort i ekonomia.

Redakcja RI Science City w Hönggerbergu – innowacyjna koncepcja ogrzewania i chłodzenia

Science City w Hönggerbergu – innowacyjna koncepcja ogrzewania i chłodzenia Science City w Hönggerbergu – innowacyjna koncepcja ogrzewania i chłodzenia

W 150. rocznicę istnienia Politechniki Federalnej w Zurychu (Eidgenössische Technische Hochschule Zürich – ETH) rozpoczęto nowatorski projekt kampusu o nazwie Science City. Celem była budowa miasteczka...

W 150. rocznicę istnienia Politechniki Federalnej w Zurychu (Eidgenössische Technische Hochschule Zürich – ETH) rozpoczęto nowatorski projekt kampusu o nazwie Science City. Celem była budowa miasteczka studenckiego w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju.

dr inż. Maciej Robakiewicz Audyty efektywności energetycznej po zmianie przepisów

Audyty efektywności energetycznej po zmianie przepisów Audyty efektywności energetycznej po zmianie przepisów

Po opublikowaniu zmienionej ustawy o efektywności energetycznej (szerzej w RI 1–2/2017) zmienione zostało też rozporządzenie w sprawie audytów efektywności energetycznej, które wprowadza zmiany w zasadach...

Po opublikowaniu zmienionej ustawy o efektywności energetycznej (szerzej w RI 1–2/2017) zmienione zostało też rozporządzenie w sprawie audytów efektywności energetycznej, które wprowadza zmiany w zasadach ich sporządzania. Ustawa, rozporządzenie i wytyczne URE zmieniły także tryb postępowania dotyczący uzyskiwania świadectw efektywności energetycznej (tzw. białych certyfikatów) i warunki ich sprzedaży.

mgr inż. Jerzy Żurawski Etykietowanie energetyczne w praktyce projektowania i budowy budynków

Etykietowanie energetyczne w praktyce projektowania i budowy budynków Etykietowanie energetyczne w praktyce projektowania i budowy budynków

Zagadnienia związane z prawidłowym określaniem energochłonności budynków powinny być istotnym elementem polityki energetycznej i ekologicznej naszego kraju. Właściwa energochłonność to nadrzędny interes...

Zagadnienia związane z prawidłowym określaniem energochłonności budynków powinny być istotnym elementem polityki energetycznej i ekologicznej naszego kraju. Właściwa energochłonność to nadrzędny interes narodowy, wspólny dla obywateli oraz wszelkich struktur państwowych i samorządowych, a także organizacji społecznych – swego rodzaju energetyczna racja stanu. Niestety brakuje świadomości znaczenia, jaką ocena energetyczna budynku ma w skali makro – energetycznej, zdrowotnej i ekologicznej.

mgr inż. Jerzy Żurawski Optymalizacja energetyczna istniejących budynków do poziomu nZEB

Optymalizacja energetyczna istniejących budynków do poziomu nZEB Optymalizacja energetyczna istniejących budynków do poziomu nZEB

Efektywność energetyczna to obecnie priorytet globalny. Także we wszystkich krajach UE realizowana jest polityka poprawy efektywności energetycznej w każdej dziedzinie życia. W UE budownictwo odpowiada...

Efektywność energetyczna to obecnie priorytet globalny. Także we wszystkich krajach UE realizowana jest polityka poprawy efektywności energetycznej w każdej dziedzinie życia. W UE budownictwo odpowiada za zużycie 41% energii. Możliwości techniczne pozwalają radykalnie ograniczyć zużycie energii w istniejących budynkach, niezależnie od okresu, w którym były one wznoszone. Różne są jednak koszty poprawy efektywności energetycznej i różne ograniczenia techniczne i prawne dla budynków, zwłaszcza objętych...

domoweklimaty.pl Domy parterowe - za i przeciw

Domy parterowe - za i przeciw Domy parterowe - za i przeciw

Podjęliśmy tę decyzję, jedną z najważniejszych w życiu - budujemy dom. Zanim jednak weźmiemy się do pracy, musimy zadecydować, jaki projekt domu wybierzemy. Czy dom parterowy będzie odpowiedni? Sprawdźmy,...

Podjęliśmy tę decyzję, jedną z najważniejszych w życiu - budujemy dom. Zanim jednak weźmiemy się do pracy, musimy zadecydować, jaki projekt domu wybierzemy. Czy dom parterowy będzie odpowiedni? Sprawdźmy, poznajmy jego mocne i słabe strony.

Redakcja RI Aplikacja mobilna dla projektantów i instalatorów - którą wybrać

Aplikacja mobilna dla projektantów i instalatorów - którą wybrać Aplikacja mobilna dla projektantów i instalatorów - którą wybrać

Era cyfrowego HVAC w obszarze projektowania i eksploatacji instalacji nadchodzi. Aplikacje mobilne oraz programy dla instalatorów umożliwiają tworzenie wirtualnych modeli budynków na etapie koncepcji i...

Era cyfrowego HVAC w obszarze projektowania i eksploatacji instalacji nadchodzi. Aplikacje mobilne oraz programy dla instalatorów umożliwiają tworzenie wirtualnych modeli budynków na etapie koncepcji i projektu i obejmują jego budowę, eksploatację oraz utylizację.

mgr inż. Wojciech Ratajczak Energooszczędność w budownictwie mieszkaniowym – punkt widzenia

Energooszczędność w budownictwie mieszkaniowym – punkt widzenia Energooszczędność w budownictwie mieszkaniowym – punkt widzenia

Od 1 stycznia 2019 r. mają zacząć obowiązywać wyższe wymagania dotyczące energooszczędności nowych i poddawanych przebudowie budynków użyteczności publicznej, a od 31 grudnia 2020 r. wymagania te mają...

Od 1 stycznia 2019 r. mają zacząć obowiązywać wyższe wymagania dotyczące energooszczędności nowych i poddawanych przebudowie budynków użyteczności publicznej, a od 31 grudnia 2020 r. wymagania te mają objąć również budynki mieszkalne [1]. Ograniczenie zużycia energii na potrzeby ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej dla tych pierwszych budynków nie wzbudza wątpliwości, mimo że uzyskanie wartości wskaźnika EPH+W poniżej 45 kWh/(m2 rok) będzie sporym wyzwaniem architektonicznym...

mgr inż. Bartosz Radomski Wybór źródła ciepła i chłodu dla typowego budynku jednorodzinnego o niemal zerowym zużyciu energii (nZEB)

Wybór źródła ciepła i chłodu dla typowego budynku jednorodzinnego o niemal zerowym zużyciu energii (nZEB) Wybór źródła ciepła i chłodu dla typowego budynku jednorodzinnego o niemal zerowym zużyciu energii (nZEB)

Warianty źródeł ciepła i chłodu w domach jednorodzinnych o niemal zerowym zużyciu energii (nZEB) wykorzystujących do chłodzenia pasywnego, c.o. i podgrzewu c.wu. pompy ciepła z gruntowymi wymiennikami...

Warianty źródeł ciepła i chłodu w domach jednorodzinnych o niemal zerowym zużyciu energii (nZEB) wykorzystujących do chłodzenia pasywnego, c.o. i podgrzewu c.wu. pompy ciepła z gruntowymi wymiennikami ciepła wykazują najmniejsze zapotrzebowanie na energię końcową i pierwotną oraz najniższe koszty eksploatacji, ale najwyższe koszty inwestycyjne i amortyzacji urządzeń. Z ekonomicznego punktu widzenia – z uwzględnieniem kosztów inwestycyjnych, eksploatacyjnych prostych i zdyskontowanych całkowitych...

dr inż. Piotr Jadwiszczak, mgr inż. Elżbieta Niemierka Zadania inżynierów inżynierii środowiska w procesie wielokryterialnej certyfikacji budynków

Zadania inżynierów inżynierii środowiska w procesie wielokryterialnej certyfikacji budynków Zadania inżynierów inżynierii środowiska w procesie wielokryterialnej certyfikacji budynków

W Polsce coraz chętniej stosuje się wielokryterialną certyfikację budynków pod kątem spełnienia szeroko rozumianych kryteriów budownictwa zrównoważonego. Wykorzystywane systemy certyfikacji, takie jak...

W Polsce coraz chętniej stosuje się wielokryterialną certyfikację budynków pod kątem spełnienia szeroko rozumianych kryteriów budownictwa zrównoważonego. Wykorzystywane systemy certyfikacji, takie jak BREEAM, LEED, WELL, DGNB, HQE czy GBS, kładą duży nacisk na aspekty związane z inżynierią środowiska.

mgr inż. Jakub Szymiczek Analiza doboru źródła ciepła w budynku jednorodzinnym

Analiza doboru źródła ciepła w budynku jednorodzinnym Analiza doboru źródła ciepła w budynku jednorodzinnym

Dostępnych jest wiele kalkulatorów oraz metod obliczeń kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych dla różnych systemów grzewczych. Narzędzia te pozwalają inwestorom dokonać optymalnego wyboru bez narażania...

Dostępnych jest wiele kalkulatorów oraz metod obliczeń kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych dla różnych systemów grzewczych. Narzędzia te pozwalają inwestorom dokonać optymalnego wyboru bez narażania się na niepotrzebne koszty inwestycyjne lub wysokie koszty podczas eksploatacji. W każdym z wykorzystanych narzędzi dla wybranego niskoenergetycznego domu jednorodzinnego najkorzystniejszy okazał się wybór powietrznej pompy ciepła.

mgr inż. Wiktor Koselak, mgr inż. Jacek Krystek, mgr inż. Jerzy Żurawski Projektowanie i wykonywanie budynków niemal zeroenergetycznych (nZEB)

Projektowanie i wykonywanie budynków niemal zeroenergetycznych (nZEB) Projektowanie i wykonywanie budynków niemal zeroenergetycznych (nZEB)

Projektowanie i budowa budynków niemal zeroenergetycznych wymaga powiązania ze sobą wielu istotnych elementów z różnych branż. Należy uwzględnić wszystkie szczegóły i detale, gdyż z pozoru niewielki element,...

Projektowanie i budowa budynków niemal zeroenergetycznych wymaga powiązania ze sobą wielu istotnych elementów z różnych branż. Należy uwzględnić wszystkie szczegóły i detale, gdyż z pozoru niewielki element, np. mostki cieplne, może mieć duży wpływ na efektywność energetyczną całego budynku. Dobór odpowiednich elementów konstrukcyjnych i izolacyjnych musi zawsze iść w parze z projektem instalacji oraz źródeł ciepła i chłodu.

dr inż. Joanna Piotrowska-Woroniak Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych dzięki głębokiej termomodernizacji i wykorzystaniu OZE – studium przypadku

Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych dzięki głębokiej termomodernizacji i wykorzystaniu OZE – studium przypadku Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych dzięki głębokiej termomodernizacji i wykorzystaniu OZE – studium przypadku

Promocji instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii służą m.in. termomodernizacje budynków użyteczności publicznej. Zwiększają one wiedzę społeczeństwa i dowodzą, że możliwe jest ogrzewanie...

Promocji instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii służą m.in. termomodernizacje budynków użyteczności publicznej. Zwiększają one wiedzę społeczeństwa i dowodzą, że możliwe jest ogrzewanie i oświetlenie dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. W opisywanym budynku urzędu gminy przeprowadzono głęboką termomodernizację, a starą kotłownię węglową zastąpiono gruntową pompą ciepła i kondensacyjnym kotłem olejowym oraz instalacją PV.

dr inż. Paweł Kędzierski Przygotowanie modernizacji energetycznej budynków wielorodzinnych

Przygotowanie modernizacji energetycznej budynków wielorodzinnych Przygotowanie modernizacji energetycznej budynków wielorodzinnych

Przeglądy energetyczne budynków powinny zawierać część budowlaną, instalacyjną i dotyczącą zaopatrzenia w media i nośniki energii oraz zyskać rangę podobną jak tzw. przeglądy pięcioletnie. Warunkiem skorzystania...

Przeglądy energetyczne budynków powinny zawierać część budowlaną, instalacyjną i dotyczącą zaopatrzenia w media i nośniki energii oraz zyskać rangę podobną jak tzw. przeglądy pięcioletnie. Warunkiem skorzystania z publicznych instrumentów pomocy finansowej powinien być przegląd energetyczny – narzędzie wspomagające ocenę efektywności energetycznej budynku. Narodowa Agencja Poszanowania Energii opracowała autorską metodykę oceny energetycznej przeznaczoną dla budynków mieszkalnych, składającą się...

Najnowsze produkty i technologie

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. news Panasonic świętuje 20 lat czystszego powietrza dzięki technologii nanoe™

Panasonic świętuje 20 lat czystszego powietrza dzięki technologii nanoe™ Panasonic świętuje 20 lat czystszego powietrza dzięki technologii nanoe™

W dzisiejszym świecie coraz większą wagę przywiązujemy do tego, w jaki sposób ćwiczymy, co spożywamy oraz przede wszystkim do powietrza, którym oddychamy. Panasonic Heating & Cooling Solutions, biorąc...

W dzisiejszym świecie coraz większą wagę przywiązujemy do tego, w jaki sposób ćwiczymy, co spożywamy oraz przede wszystkim do powietrza, którym oddychamy. Panasonic Heating & Cooling Solutions, biorąc te kwestie pod uwagę, świętuje właśnie drugą dekadę rewolucjonizowania przestrzeni wewnętrznych za pomocą technologii nanoe™. Od momentu powstania w 1997 r. do dnia dzisiejszego nanoe™ ewoluowało w innowację zmieniającą zasady gry i przekształcającą powietrze, którym oddychają ludzie, w czystsze i przyjemniejsze...

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Jak piknik, to tylko z marką Hisense!

Jak piknik, to tylko z marką Hisense! Jak piknik, to tylko z marką Hisense!

Do każdego klimatyzatora Konola marki Hisense dodajemy koc piknikowy gratis!

Do każdego klimatyzatora Konola marki Hisense dodajemy koc piknikowy gratis!

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Premiera: Nowy katalog narzędzi serwisowych CPS w wersji polskiej już dostępny online!

Premiera: Nowy katalog narzędzi serwisowych CPS w wersji polskiej już dostępny online! Premiera: Nowy katalog narzędzi serwisowych CPS w wersji polskiej już dostępny online!

Katalog narzędzi CPS w polskiej wersji językowej!

Katalog narzędzi CPS w polskiej wersji językowej!

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. news Kolejne spotkanie z cyklu „Webinarowej Środy” z Panasonic

Kolejne spotkanie z cyklu „Webinarowej Środy” z Panasonic Kolejne spotkanie z cyklu „Webinarowej Środy” z Panasonic

Konsumenci nierzadko mają problem ze znalezieniem przyczyny, dlaczego ich pompa ciepła zaczęła nagle pobierać więcej prądu i nadwyrężać domowy budżet. Panasonic wraz z redakcją GlobEnergia przychodzą z...

Konsumenci nierzadko mają problem ze znalezieniem przyczyny, dlaczego ich pompa ciepła zaczęła nagle pobierać więcej prądu i nadwyrężać domowy budżet. Panasonic wraz z redakcją GlobEnergia przychodzą z odpowiedzią, organizując treściwy webinar w tej tematyce.

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Największa kampania reklamowa marki Hisense w Polsce!

Największa kampania reklamowa marki Hisense w Polsce! Największa kampania reklamowa marki Hisense w Polsce!

Marka Hisense – wiodący producent urządzeń klimatyzacyjnych, pomp ciepła, sprzętu AGD i RTV rozpoczyna intensywną kampanię promocyjną. Ogólnopolski zasięg działań reklamowych w telewizji i radio, a także...

Marka Hisense – wiodący producent urządzeń klimatyzacyjnych, pomp ciepła, sprzętu AGD i RTV rozpoczyna intensywną kampanię promocyjną. Ogólnopolski zasięg działań reklamowych w telewizji i radio, a także intensywna obecność online i w mediach społecznościowych, zostały zaplanowane na gorący okres piłkarskiego szaleństwa EURO 2024, którego marka Hisense jest Oficjalnym partnerem.

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Klima(t) do współpracy – zostań instalatorem pomp ciepła Hisense Hi-Therma

Klima(t) do współpracy – zostań instalatorem pomp ciepła Hisense Hi-Therma Klima(t) do współpracy – zostań instalatorem pomp ciepła Hisense Hi-Therma

Zostań instalatorem pomp ciepła Hisense Hi-Therma

Zostań instalatorem pomp ciepła Hisense Hi-Therma

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.