RynekInstalacyjny.pl

Zamarzanie rekuperacyjnych wymienników ciepła

Freezing of recuperator heat exchangers. Part 1

Zamarznięte kanaliki wymiennika krzyżowego
z arch. autorów

Zamarznięte kanaliki wymiennika krzyżowego


z arch. autorów

Rosnące ceny paliw i regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska skłaniają do wdrażania rozwiązań energooszczędnych we wszystkich sektorach gospodarki. Prowadzone są także działania mające na celu poprawę jakości funkcjonowania układów wentylacji i klimatyzacji, które zużywają duże ilości energii elektrycznej i ciepła w sektorze budownictwa, w tym przy cieplno-wilgotnościowej obróbce powietrza w centralach wentylacyjnych. Zużycie energii można obniżyć poprzez instalowanie wymienników do odzysku ciepła z powietrza wywiewanego.

Zobacz także

Flowair Oszczędności wynikające z zastosowania kompaktowych rooftopów Cube

Oszczędności wynikające z zastosowania kompaktowych rooftopów Cube Oszczędności wynikające z zastosowania kompaktowych rooftopów Cube

W czasach, kiedy coraz większy nacisk kładziony jest na terminy realizacji inwestycji, poszukuje się rozwiązań maksymalnie upraszczających proces projektowania i wykonawstwa. Jednym z nich jest zastosowanie...

W czasach, kiedy coraz większy nacisk kładziony jest na terminy realizacji inwestycji, poszukuje się rozwiązań maksymalnie upraszczających proces projektowania i wykonawstwa. Jednym z nich jest zastosowanie rooftopów Cube firmy FLOWAIR.

VTS Sp. z o. o. VOLCANO i WING z silnikami EC w standardzie - energooszczędna nagrzewnica i kurtyna powietrzna VTS wyznacza nowy rynkowy trend

VOLCANO i WING z silnikami EC w standardzie - energooszczędna nagrzewnica i kurtyna powietrzna VTS wyznacza nowy rynkowy trend VOLCANO i WING z silnikami EC w standardzie - energooszczędna nagrzewnica i kurtyna powietrzna VTS wyznacza nowy rynkowy trend

Znaczący udział w poborze energii elektrycznej na świecie mają silniki stosowane w przemyśle. Wartości te są na tyle duże, że ich zmniejszeniem zainteresowani są nie tylko ponoszący koszty użytkownicy...

Znaczący udział w poborze energii elektrycznej na świecie mają silniki stosowane w przemyśle. Wartości te są na tyle duże, że ich zmniejszeniem zainteresowani są nie tylko ponoszący koszty użytkownicy silników, ale też parlamenty wielu krajów. Unia Europejska wydaje odpowiednie przepisy nakładające na producentów urządzeń elektrycznych obowiązek stosowania coraz bardziej sprawnych napędów. Firma VTS – podążając za swoją długotrwałą strategią, odpowiadając na potrzeby swoich wieloletnich klientów...

Rosenberg Polska sp. z o.o. CLEVER CONTROL. Inteligentne sterowanie

CLEVER CONTROL. Inteligentne sterowanie CLEVER CONTROL. Inteligentne sterowanie

Wszystkie przeprowadzone badania i testy potwierdzają, że prawidłowo dobrane i zamontowane kurtyny powietrzne są wysoce skuteczne. Chronią cenną energię cieplną pozwalając zaoszczędzić nawet 80% energii...

Wszystkie przeprowadzone badania i testy potwierdzają, że prawidłowo dobrane i zamontowane kurtyny powietrzne są wysoce skuteczne. Chronią cenną energię cieplną pozwalając zaoszczędzić nawet 80% energii przy jednoczesnej ochronie klimatu wewnętrznego i zwiększeniu komfortu ludzi.

Poniżej przedstawiono przykładowe wyliczenie oszczędności uzyskiwanych dzięki zastosowaniu wymiennika do odzysku ciepła w systemie wentylacji mechanicznej (za [1]).

Założenia

strumień powietrza nawiewanego V = 250 m3/h,

sezon grzewczy zaczyna się we wrześniu i obejmuje 5 dni tego miesiąca, okres od października do kwietnia oraz 5 dni w maju.

Opierając się na normie PN-B-02025 [7], obliczyć można ciepło potrzebne do ogrzania powietrza wentylacyjnego – otrzymano Q = 7828 kWh na cały sezon grzewczy. W tab. 1 podano tę ilość energii w przeliczeniu na jej nośniki, sprawność wytwarzania i koszty.

Do kosztów tych należy dodać koszty energii elektrycznej, którą zużyje centrala wentylacyjna do napędu wentylatorów. Dla strumienia powietrza V = 250 m3/h wynosi to średnio ok. 895 kWh, tj. 358 zł [1].

Istotne jest, że część tej energii zostanie dodatkowo przekazana w formie ciepła do powietrza wentylacyjnego, czyli rzeczywisty koszt napędu wentylatorów centrali będzie niższy. Koszty ogrzewania powietrza wentylacyjnego zależą od rodzaju paliwa, którym ogrzewany jest budynek.

Zastosowanie w omawianym przykładzie wymiennika do odzysku ciepła w systemie wentylacji pozwoli na oszczędność od 1476 do nawet 2966 zł rocznie. Można zatem stwierdzić, że zastosowanie tego typu wymienników ma uzasadnienie nie tylko w systemach wentylacji dla obiektów wielkokubaturowych, ale nawet w przypadku budownictwa jednorodzinnego.

Tabela 1. Zestawienie kosztów energii przy różnych źródłach wytwarzania ciepła dla systemu
bez odzysku ciepła z powietrza wywiewanego (opr. na podst. [1])

Tabela 1. Zestawienie kosztów energii przy różnych źródłach wytwarzania ciepła dla systemu bez odzysku ciepła z powietrza wywiewanego (opr. na podst. [1])

Uwagi ogólne

Obecnie nie tylko względy ekonomiczne oraz zalecenia projektantów wymuszają stosowanie układów do odzysku ciepła w systemach wentylacji i klimatyzacji – wymagają tego także przepisy.

Do najczęściej stosowanych w Polsce rozwiązań należą wymienniki rekuperacyjne. W praktyce centrala (rekuperator) służy do ogrzewania (w okresie zimowym) lub ochładzania (latem) świeżego powietrza nawiewanego do budynku poprzez powietrze z niego usuwane.

Wśród rekuperatorów najbardziej popularne są płytowe wymienniki przeponowe, głównie ze względu na prostą budowę i pewność działania (rys. 1). Urządzenia takie nie mają elementów ruchomych i do pracy nie wymagają dodatkowej energii spoza układu, poza niewielkim wzrostem zapotrzebowania na energię do napędu wentylatorów, wynikającym ze zwiększenia oporów przepływu powietrza przez centralę (zjawisko wzrostu oporów przepływu powietrza występuje przy zastosowaniu każdego wymiennika do odzysku ciepła).

schemat pracy wymiennika

Rys. 1. Schemat pracy wymiennika rekuperacyjnego; rys. autorów

Do najbardziej rozpowszechnionych rozwiązań wymienników rekuperacyjnych należą też wymienniki krzyżowe (rys. 2a i rys. 2c) i przeciwprądowe (rys. 2b i rys. 2d). Z powodu trudności konstrukcyjnych wymiennik przeciwprądowy zazwyczaj przyjmuje postać wydłużonej jednostki krzyżowej (rys. 2d), zatem w rekuperatorze tym w rzeczywistości występuje przepływ mieszany. Rzadziej spotykanym rozwiązaniem jest np. zastosowanie podwójnego wymiennika krzyżowego w celu zwiększenia sprawności odzysku ciepła (rys. 2e).

rekuperatory plytowe

Rys. 2. Rekuperatory płytowe: a) centrala z wymiennikiem krzyżowym, b) centrala z wymiennikiem przeciwprądowym, c) wymiennik krzyżowy, d) wymiennik przeciwprądowy, e) podwójny wymiennik krzyżowy; 1 – wlot powietrza wywiewanego, 2 – siłownik przepustnicy by-passu, 3 – otwory wlotowe powietrza zewnętrznego, 4 – wymiennik, 5 – by-pass; rys. autorów

Wymienniki rekuperacyjne poddawane są w ciągu roku wpływom niekorzystnych, zmiennych czynników atmosferycznych. W okresie zimowym może wystąpić zjawisko kondensacji oraz powstawania szronu w kanałach powietrza wywiewanego. Praca w takich warunkach zwiększa ryzyko zniszczenia wymiennika. Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy przy ujemnych temperaturach powietrza zewnętrznego wiąże się często z koniecznością obniżenia sprawności urządzenia.

Wybór systemu odzysku ciepła powinien być zawsze poprzedzony szczegółową analizą techniczno-ekonomiczną. Należy pamiętać, że oprócz wymiennika o określonej konstrukcji i technologii przekazywania energii wymagane jest odpowiednie prowadzenie przewodów wentylacyjnych oraz system regulacyjno-sterujący.

Każde zastosowanie układu odzysku ciepła powoduje wzrost kosztów inwestycyjnych, dlatego podjęcie decyzji o wyborze rozwiązania nie jest proste. Wymagania stawiane na ogół przez inwestora dotyczą ceny zakupu, w drugiej kolejności zaś kosztów eksploatacji i konserwacji danego układu oraz pewności i skuteczności działania. Wady i zalety różnych form odzysku ciepła przedstawia tab. 2 [2].

wady i zalety różnych form odzysku ciepła

Tabela. 2. Wady i zalety różnych form odzysku ciepła [2]

Istotną cechą, która opisuje wymienniki ciepła, jest ich sprawność. W katalogach producentów najczęściej podawana jest sprawność temperaturowa wyznaczana z poniższego wzoru:

gdzie:

ε – sprawność temperaturowa wymiennika do odzysku ciepła, %;

tn – temperatura powietrza zewnętrznego za wymiennikiem, °C;

tw – temperatura powietrza wywiewanego, °C;

tz – temperatura powietrza zewnętrznego przed wymiennikiem, °C.

Możliwe jest obliczenie sprawności także na podstawie entalpii właściwej po­wietrza:

gdzie:

in – entalpia właściwa powietrza zewnętrznego za wymiennikiem, kJ/kg;

iw – entalpia właściwa powietrza wywiewanego, kJ/kg;

iz – entalpia właściwa powietrza zewnętrznego przed wymiennikiem, kJ/kg.

Sprawność odzysku wilgoci z powietrza wywiewanego można obliczyć na podstawie wzoru:

gdzie:

xn – zawartość wilgoci w powietrzu zewnętrznym za wymiennikiem, kJ/kg;

xw – zawartość wilgoci w powietrzu wywiewanym, kJ/kg;

xz – zawartość wilgoci w powietrzu zewnętrznym przed wymiennikiem, kJ/kg.

 

Ze względu na powszechny na rynku trend stałego doskonalenia wymienników ciepła nowoczesne urządzenia wyposażane są zazwyczaj w elementy ożebrowane (rys. 3). Rozwiązania takie pozwalają na uzyskanie odpowiednio wyższej trwałości konstrukcji wymiennika, a także skuteczności wymiany ciepła ze względu na zwiększenie powierzchni kontaktu.

Zmiana rodzaju ożebrowania wpływa zarówno na powierzchnię wymiany ciepła, jak i na liczbę Nusselta (dla poszczególnych warunków granicznych wg [3]), zatem może znacząco zwiększyć lub obniżyć efektywność danego wymiennika.

rodzaje ożebrowania

Rys. 3. Różne rodzaje ożebrowania w wymiennikach do odzysku ciepła;


źródło: rys. autorów

Analiza wymienników do odzysku ciepła metodą ε-NTU

Skuteczną metodą porównania wymienników może być ε-NTU [3, 4]. W metodzie tej efektywność wymiennika (ε) opisywana jest jako funkcja trzech zmiennych: schematu przepływu czynników, stosunku pojemności cieplnych (C*) czynników oraz liczby NTU (Number of heat Transfer Units). Jest to bezwymiarowy współczynnik podobieństwa, wynikający z przekształceń równań wymiany ciepła [3]. Definiowany jest jako stosunek całkowitej przenikalności cieplnej danego ośrodka do pojemności cieplnej strumienia wymieniającego ciepło:

gdzie:

α– współczynnik wnikania ciepła, W/m2;

F – powierzchnia wymiany ciepła, m2;

G – strumień masowy czynnika, kg/s;

cp – ciepło właściwe czynnika, J/(kg K);

C – pojemność cieplna czynnika: C= G·cp­, W/K.

Liczba NTU jest bardzo pomocnym narzędziem, gdyż zestawia wszystkie najbardziej istotne z punktu widzenia wymiany ciepła parametry wymiennika, na które ma wpływ jego konstruktor, tj. strukturę (współczynnik wnikania ciepła), powierzchnię wymiany ciepła oraz wielkość (zalecany przepływ nominalny).

Dodatkowo na efektywność pracy wymiennika wpływa stosunek pojemności cieplnej wymieniających ciepło czynników (C1/C2 = C*): jeśli ich strumienie masowe nie są równe, bardziej intensywna zmiana temperatury będzie widoczna po stronie płynu, którego pojemność cieplna jest mniejsza. Z tego powodu w metodzie ε-NTU efektywność wymiennika ciepła odnosi się do czynnika o mniejszej pojemności cieplnej [3]. W praktycznych zagadnieniach wentylacyjnych zazwyczaj „istotnego” strumienia (tj. tego, który chcemy ogrzać bądź ochłodzić) jest więcej niż powietrza wywiewanego (np. z powodu częściowego usuwania powietrza poprzez niezależne układy w kuchniach, toaletach czy pomieszczeniach technicznych).

Na rys. 4 przedstawiono zależność sprawności wymienników ciepła wykorzystujących podstawowe schematy przepływu od liczby NTU dla różnego stosunku pojemności cieplnej.

Zależność sprawności wymienników ciepła

Rys. 4. Zależność sprawności wymienników ciepła od liczby NTU: a) współprąd, b) przeciwprąd, c) przepływ krzyżowy [3]

Wnioski wynikające z analizy wymienników ciepła metodą ε-NTU

Na obecnym stadium rozwoju wymienników do odzysku ciepła właściwie jedynym parametrem konstrukcyjnym, na który może wpłynąć konstruktor w procesie tworzenia rekuperatora, jest powierzchnia wymiany ciepła. Współczynniki wnikania ciepła przy zadanej wartości przepływu masowego dla znanego typu kanału (zazwyczaj prostokątny lub trójkątny) są stałe, z pominięciem krótkiego odcinka początkowego, na którym przepływ się ustala [3, 4].

Należy nadmienić, że w typowych rekuperatorach wentylacyjnych, ze względu na małe rozmiary kanału, występuje laminarny przepływ powietrza. W niektórych rozwiązaniach wprowadza się dodatkowe elementy zaburzające przepływ powietrza, w celu uzyskania lokalnych turbulencji zwiększających współczynnik wnikania ciepła [4], jednak zbytnie ich zagęszczenie może powodować wzrost oporów przepływu powietrza.

Można zatem przyjąć, przy świadomości pewnego niedoszacowania, że możemy mówić o zależności sprawności jako funkcji powierzchni wymiany ciepła konkretnego wymiennika.

Sprawność rekuperatora jest większa dla małej wartości stosunku pojemności cieplnej czynników C*. Należy pamiętać, że odnosi się to do czynnika o mniejszym strumieniu masowym: w interesie użytkownika teoretycznie leży zatem, by powietrza wywiewanego było więcej niż nawiewanego. Im mniejszy strumień wywiewany, tym mniejsza efektywność wymiennika (spada ona dość znacząco wraz z wartością C* – rys. 4). Przy projektowaniu należy zatem dużą uwagę zwracać na ilość powietrza, które przechodzi przez wymiennik, zarówno po stronie nawiewnej, jak i wywiewnej.

W pewnym momencie wzrost NTU (a zatem powierzchni wymiany ciepła) zaczyna mieć bardzo mały wpływ na poprawę efektywności urządzeń (rys. 4). Wzrost sprawności staje się niemal asymptotyczny (bardzo małe zmiany). Wyraźnie widać, że przy tych samych wartościach NTU efektywność wymiennika przeciwprądowego jest zdecydowanie wyższa niż jednostki krzyżowej i współprądowej. Widać też, że zwiększenie powierzchni wymiany ciepła wymiennika przeciwprądowego powoduje większy przyrost sprawności niż dla pozostałych urządzeń (tylko w przypadku jednostki przeciwprądowej przy NTU→∞, ε→1 dla wszystkich stosunków pojemności cieplnych C*).

Najlepszym rozwiązaniem dla systemów wentylacyjnych w odniesieniu do uzyskiwanej efektywności jest zatem wymiennik przeciwprądowy. Mając do wyboru podwójny wymiennik krzyżowy (który z punktu widzenia wymiany ciepła jest po prostu dwa razy większą pojedynczą jednostką) lub wymiennik przeciwprądowy tej samej wielkości (rys. 5), należy wybrać jednostkę przeciwprądową.

Porównanie systemów

Rys. 5. Porównanie systemów: a) „duo”- z dwoma wymiennikami krzyżowymi, b) bardziej efektywnego systemu z jednostką przeciwprądową;


źródło: rys. autorów

Wadą wymiennika przeciwprądowego są z kolei ograniczenia konstrukcyjne, które powodują, że ma on większe gabaryty niż analogiczna pojedyncza jednostka krzyżowa. Wynika to z faktu, że na odcinku wlotowym i wylotowym z tego rekuperatora występuje przepływ krzyżowy, co wymusza wydłużenie środkowej części urządzenia w celu utrzymania przepływu przeciwprądowego.

Na obecnym etapie rozwoju wymienniki do odzysku ciepła osiągnęły właściwie maksymalne możliwe do uzyskania sprawności. Możliwa jest jeszcze bardzo niewielka poprawa efektywności w rekuperatorach o „klasycznych” schematach przepływu powietrza, prowadzone są próby wprowadzenia nowych schematów przepływu powietrza, które pozwalałyby na uzyskanie wyższych sprawności niż standardowe jednostki, jednak nie znalazły one jeszcze powszechnego zastosowania.

Szronienie wymienników rekuperacyjnych

Podczas całorocznej eksploatacji wymienniki ciepła poddawane są zmiennym warunkom klimatycznym. Przy niskich temperaturach okresu zimnego istnieje możliwość wystąpienia kondensacji oraz powstawania szronu. Utworzona na powierzchniach przegród wymiennika ciecz przyczynia się do zwiększenia odzysku ciepła na skutek dodatkowego wytworzenia ciepła utajonego (poprawa sprawności nawet do 30% [5]).

Niestety podczas długotrwałej pracy w takich warunkach często występuje ryzyko powstawania szronu, czyli niebezpieczeństwo zamarzania powstałych skroplin (rys. 5a).

Szron stanowi główny problem w eksploatacji rekuperacyjnych wymienników ciepła. Powoduje on wzrost oporów przepływu i zakłóca procesy wymiany ciepła. Brak odpowiednich działań może skutkować zablokowaniem przepływu powietrza oraz uszkodzeniem wymiennika (rys. 6a).

W centralach wentylacyjnych wprowadzane są zabezpieczenia wymienników (by-pass, nagrzewnica wstępna), którym jednak zawsze towarzyszy obniżenie skuteczności odzysku ciepła [5]. Zadaniem by-passu jest ograniczenie przepływu zimnego powietrza przez wymiennik, co pozwala na zwiększenie temperatury ścianek kanałów (rys. 6b).

 zamarznięte kanaliki

Rys. 6. a) zamarznięte kanaliki wymiennika krzyżowego, b) zasada działania wymiennika z by-passem [5]

Inną metodą ochrony wypełnienia wymiennika jest wstępne podgrzewanie powietrza, co wiąże się ze zwiększeniem wymiarów centrali w celu umieszczenia dodatkowej sekcji z nagrzewnicą. Ponadto wymagane jest zapewnienie odpowiedniej mocy takiego urządzenia, określonej w oparciu o konkretną bezpieczną wartość temperatury, do której należy podgrzewać powietrze zewnętrzne. Niestety, jak dotąd tego typu kwestie rozwiązywane są poprzez umowne określanie bezpiecznych warunków pracy [5].

W typowych instalacjach wentylacyjnych na terenie Polski warunki pracy pozwalają na uniknięcie oblodzenia wymienników: w okresie zimowym w standardowych pomieszczeniach bytowych występują bardzo niewielkie zyski wilgoci, dlatego temperatura punktu rosy strumienia usuwanego jest bardzo niska (rys. 7). W takiej sytuacji występuje bardzo niewielkie wykroplenie pary wodnej na powierzchni ścianki albo nie występuje ono wcale (praca w warunkach suchej wymiany ciepła).

Praca wymiennika krzyżowego w okresie zimowym

Rys. 7. Praca wymiennika krzyżowego w okresie zimowym w warunkach suchej wymiany ciepła; Z – parametry powietrza zewnętrznego, Z’ – parametry powietrza zewnętrznego za wymiennikiem, N’ – parametry powietrza nawiewanego za nagrzewnicą, N – parametry powietrza zewnętrznego za wentylatorem nawiewnym, P – parametry pomieszczenia, Z” – parametry powietrza wywiewanego za wymiennikiem do odzysku ciepła, Rz” – temperatura punktu rosy powietrza wywiewanego, tsc – średnia temperatura ścianki wymiennika;


rys. autorów

Problem szronienia pojawia się w instalacjach klimatyzacyjnych z nawilżaniem powietrza w okresie zimowym. W tym przypadku usuwane powietrze jest wilgotne, temperatura punktu rosy jest relatywnie wysoka i woda łatwo i intensywnie wykrapla się na powierzchni wymiennika ciepła. Niezbędne wówczas staje się określenie warunków bezpiecznej pracy urządzenia.

W praktyce nie ma możliwości uniknięcia powstawania szronu w wymiennikach rekuperacyjnych bez zastosowania dodatkowych elementów zabezpieczających urządzenie, tj. by-pass lub nagrzewnica wstępna. Niestety by-pass nie jest w stanie zagwarantować w pełni skutecznej ochrony przed szronieniem: w skrajnie niekorzystnych warunkach skierowanie nawet 80% strumienia powietrza zewnętrznego do obejścia nie gwarantuje bezpieczeństwa [5, 6].

Niestety by-pass nie jest w stanie zagwarantować w pełni skutecznej ochrony przed szronieniem: w skrajnie niekorzystnych warunkach skierowanie nawet 80% strumienia powietrza zewnętrznego do obejścia nie gwarantuje bezpieczeństwa [5, 6].

Drugim sposobem ochrony wymiennika jest użycie nagrzewnicy wstępnej, najczęściej elektrycznej, podnoszącej temperaturę powietrza zewnętrznego do tzw. wartości bezpiecznej, przy której nie nastąpi szronienie wymiennika. Jest to sposób pewny pod warunkiem prawidłowego określenia wartości temperatury bezpiecznej.

Obie metody zapobiegające szronieniu wiążą się z koniecznością obniżenia efektywności energetycznej systemu: w przypadku by-passu powietrze za wymiennikiem jest mieszaniną zimnego powietrza płynącego przez obejście z ciepłym powietrzem płynącym przez wymiennik, którą należy podgrzać na nagrzewnicy. W przypadku zastosowania nagrzewnicy wstępnej strumień podgrzewany jest na wejściu do wymiennika.

Wiele źródeł literaturowych zawiera informacje, że zjawisko szronienia nie wystąpi w wymiennikach rekuperacyjnych, jeśli temperatura powietrza wywiewanego po przejściu przez wymiennik pozostanie wyższa niż 0°C (np. na poziomie 2°C). Wykorzystuje się następnie wzór na sprawność temperaturową wymiennika (1) odniesioną do powietrza wywiewanego, który pozwala określić, jaka temperatura na wejściu, dla znanej sprawności urządzenia, zagwarantuje dodatnią temperaturę powietrza wywiewanego. Przykładowe dane dla różnych sprawności zestawiono w tab. 3.

Niestety opisana powyżej metoda cechuje się dwoma zasadniczymi błędami: zakłada identyczną sprawność temperaturową po stronie powietrza wywiewanego i zewnętrznego oraz fakt, że dodatnia temperatura w kanale powietrza wywiewanego gwarantuje bezpieczne warunki pracy. Do prawidłowego określenia temperatury bezpiecznej niezbędna jest także wiedza o wilgotności względnej powietrza wywiewanego.

Na rys. 8 przedstawiono przebieg procesu wymiany ciepła w wymienniku krzyżowym w kanale powietrza zewnętrznego (1e–1o) oraz wywiewanego (2e–2o) w warunkach suchej wymiany ciepła (rys. 8a) i kondensacji wody i szronu (rys. 8b) [5, 6]. Bardzo wyraźnie widać, że różne warunki wymiany ciepła całkowicie zmieniają charakter przemiany zachodzącej w wymienniku. W przypadku suchej wymiany ciepła zawartość wilgoci w powietrzu wywiewanym nie ulega zmianie i przemiana na wykresie i-x odbywa się po linii stałej zawartości wilgoci (linia prosta). W przypadku kondensacji pary wodnej na powierzchni kanałów strumienia wywiewanego przemiana odbywa się po krzywej, której kształt zależy od parametrów powietrza wywiewanego oraz temperatury ścianki w kanale.

Wymiana ciepła w wymienniku krzyżowym

Rys. 8. Wymiana ciepła w wymienniku krzyżowym przy tej samej efektywności temperaturowej po stronie strumienia zewnętrznego: a) sucha wymiana ciepła, b) wymiana ciepła z kondensacją wilgoci i szronu; 1e – par. wejściowe po str. pow. zewnętrznego, 1o – par. wyjściowe po str. pow. zewnętrznego, 2e – par. wejściowe po str. pow. wywiewnego, wo – par. wyjściowe po str. pow. wywiewnego, t2sc – temperatura ścianki kanału po stronie powietrza wywiewanego

Na rys. 8 wyraźnie widać także zasadniczą różnicę w zmianie temperatury powietrza wywiewanego: różnica temperatury na wejściu i na wyjściu z wymiennika jest wyraźnie niższa przy kondensacji wilgoci. Wynika to z faktu, że część ciepła przeznaczona na podgrzanie strumienia zewnętrznego oddawana jest w postaci ciepła utajonego kondensacji pary wodnej pod postacią wody i szronu. W tab. 4 przedstawiono różnice w efektywności temperaturowej dla strumienia wywiewanego i zewnętrznego w warunkach kondensacji na przykładzie wymiennika przeciwprądowego.

Sprawność temperaturowa wymiennika

Tabela 4. Sprawność temperaturowa wymiennika przeciwprądowego po stronie powietrza wywiewanego i zewnętrznego, dla temperatur wejściowych odpowiednio 20 i –20°C

Można zauważyć, że sprawność temperaturowa w obu kanałach jest zasadniczo różna, zatem przy obliczaniu temperatury bezpiecznej nie można się posługiwać sprawnością temperaturową odniesioną do strumienia powietrza wywiewanego. Widoczne jest także, że wilgotność powietrza wywiewanego ma zasadniczy wpływ na efektywność procesów wymiany ciepła.

 

Kolejnym rozpowszechnionym mitem jest założenie, że dodatnia temperatura powietrza wywiewanego na wyjściu z wymiennika powoduje, że wymiennik nie ulegnie zamarznięciu. Na rys. 9 przedstawiono wykresy pól temperatury na powierzchni kanału powietrza wywiewanego w wymienniku krzyżowym (w warunkach występowania szronu) uzyskane z autorskiego modelu matematycznego (walidowanego eksperymentalnie [5]). Widoczne są także trzy strefy wymiany ciepła i masy: strefa sucha – brak kondensacji (prawy dolny róg), strefa mokra – zachodzi kondensacja (środek), strefa szronu – powstaje szron (lewy górny róg).

Analiza wymiennika krzyżowego

Rys. 9. Analiza wymiennika krzyżowego: a) pole temperatur powietrza wywiewanego z zaznaczonymi wartościami podobnych temperatur w różnych strefach wymiany ciepła i masy; b) pola temperatur (od góry: powietrze zewnętrzne, ścianka, powietrze wywiewane) w wymienniku krzyżowym

W przypadku przedstawionym na rys. 9a średnia wyjściowa temperatura powietrza wywiewanego wynosi 7,2°C, czyli jest zdecydowanie wyższa niż 0°C, jednak nie pozwala to uniknąć powstawania szronu. Na tym samym rysunku zaznaczono także punkty, w których powietrze wywiewane znajduje się w innej strefie wymiany ciepła pomimo cechowania się tą samą lub bardzo zbliżoną temperaturą (np. 6,58°C w strefie mokrej i 6,61°C w strefie szronu).

Wszystkie powyżej wymienione rozbieżności wynikają z faktu, że na charakter procesów wymiany ciepła i masy, zachodzących w kanałach omawianego rekuperatora, zasadniczy wpływ ma temperatura ścianki, z którą kontaktuje się powietrze [5, 6].

Na rys. 9b widoczne są temperatury powietrza zewnętrznego, wywiewanego i ścianki wymiennika ciepła. Jeśli temperatura ścianki wymiennika jest niższa od temperatury punktu rosy powietrza wywiewanego, woda zacznie się na niej wykraplać. Jeśli dodatkowo temperatura ścianki będzie niższa od 0°C, powstanie na niej szron. Ta sama zależność dotyczy wymiennika przeciwprądowego. Szerzej problem ten zostanie omówiony w kolejnym artykule.

Podsumowanie

Odzysk ciepła jest obecnie koniecznością, zarówno ze względu na oszczędności energetyczne, jak i z uwagi na wymagania prawne.

Zastosowanie konkretnego rozwiązania odzysku ciepła musi być poprzedzone dokładną analizą techniczno-ekonomiczną.

Jedną z najskuteczniejszych metod pozwalających na porównanie różnych wymienników do odzysku ciepła jest ε-NTU.

Bardzo istotnym czynnikiem mającym wpływ na pracę wymienników rekuperacyjnych jest problem powstawania szronu w kanałach powietrza wywiewanego.

Na szronienie wymienników rekuperacyjnych wpływ ma wiele istotnych czynników, przede wszystkim temperatura i wilgotność powietrza nawiewanego oraz sprawność wymiennika.

Problem szronienia wymienników rekuperacyjnych na przykładzie wymiennika krzyżowego i przeciwprądowego zostanie szeroko omówiony w kolejnym artykule.

Literatura

  1. www.pro-vent.pl.
  2.  Anisimov S., Pandelidis D., Odzysk ciepła w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Cz. 1, „Chłodnictwo & Klimatyzacja” nr 7/2013.
  3. Shah R., Sekulic D., Fundamentals of heat exchanger design, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey 2003.
  4. Kays W.M., London A. L., Compact heat exchangers, McGraw-Hill, New York 1984.
  5. Anisimov S., Jedlikowski A., Pandelidis D., Performance analysis and safe operating conditions for the cross-flow heat exchanger used for energy recovery from exhaust air in ventilation systems, Applied Energy (2015), in press.
  6. Anisimov S., Jedlikowski A., Pandelidis D., Energooszczędność w systemach wentylacji i klimatyzacji, materiały seminaryjne Forum Wentylacja-Salon Klimatyzacja 2014, Stowarzyszenie Polska Wentylacja, Warszawa 2014.
  7. PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego, norma wycofania z Katalogu PKN 1 grudnia 2008 r.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Marcin Łuczak Triki automatyki

Triki automatyki Triki automatyki

W artykule scharakteryzowano rozwiązania zmierzające do optymalizacji zużycia energii przy wykorzystaniu odpowiednich algorytmów sterowania centralą wentylacyjną, czyli bez konieczności ponoszenia dodatkowych...

W artykule scharakteryzowano rozwiązania zmierzające do optymalizacji zużycia energii przy wykorzystaniu odpowiednich algorytmów sterowania centralą wentylacyjną, czyli bez konieczności ponoszenia dodatkowych nakładów inwestycyjnych na urządzenia.Więcej na str. 75 Rynku Instalacyjnego 9/2009

ebm-papst Polska Sp. z.o.o., Jacek Skotak Wentylatory typu „Plug Fans”

Wentylatory typu „Plug Fans” Wentylatory typu „Plug Fans”

Nowe wentylatory typu „Plug Fans” firmy ebm-papst zostały specjalnie zaprojektowane tak, by spełnić wymagania nowoczesnych central wentylacyjnych, ale mogą być także używane tam, gdzie wymagane są: wysoka...

Nowe wentylatory typu „Plug Fans” firmy ebm-papst zostały specjalnie zaprojektowane tak, by spełnić wymagania nowoczesnych central wentylacyjnych, ale mogą być także używane tam, gdzie wymagane są: wysoka sprawność, wydajność, możliwość sprostania dużym oporom przepływu, kompaktowa konstrukcja i płynna regulacja prędkości.

Redakcja RI news Pro-Vent Liderem Dekady 2011-2022

Pro-Vent Liderem Dekady 2011-2022 Pro-Vent Liderem Dekady 2011-2022

Firma Pro-Vent Systemy Wentylacyjne została laureatem programu Konsumencki Lider Jakości, otrzymując medal Lider Dekady 2011-2022.

Firma Pro-Vent Systemy Wentylacyjne została laureatem programu Konsumencki Lider Jakości, otrzymując medal Lider Dekady 2011-2022.

Joanna Ryńska Filtry antysmogowe w rekuperatorach

Filtry antysmogowe w rekuperatorach Filtry antysmogowe w rekuperatorach

Użytkownikom central wentylacyjnych pojęcie „filtr antysmogowy” jest zapewne już znane – rozwiązanie to ma poprawić pracę centrali pod kątem zapewnienia prawidłowej jakości powietrza w pomieszczeniu na przekór...

Użytkownikom central wentylacyjnych pojęcie „filtr antysmogowy” jest zapewne już znane – rozwiązanie to ma poprawić pracę centrali pod kątem zapewnienia prawidłowej jakości powietrza w pomieszczeniu na przekór smogowi na zewnątrz. Jednak, choć idea nie jest nowa, „filtr antysmogowy” wciąż nie doczekał się prawnej czy normowej definicji.

Joanna Ryńska Efektywność energetyczna i czyste powietrze

Efektywność energetyczna i czyste powietrze Efektywność energetyczna i czyste powietrze

Centrale rekuperacyjne przeznaczone dla mniejszych obiektów (głównie domów jednorodzinnych) kierowane są do coraz bardziej świadomych użytkowników. Rośnie więc zaawansowanie techniczne tych urządzeń oraz...

Centrale rekuperacyjne przeznaczone dla mniejszych obiektów (głównie domów jednorodzinnych) kierowane są do coraz bardziej świadomych użytkowników. Rośnie więc zaawansowanie techniczne tych urządzeń oraz liczba rozwiązań dostępnych w wariantach podstawowych central.

Joanna Ryńska Antysmogowe filtry powietrza do wentylacji mechanicznej – rekuperatorów i central wentylacyjnych

Antysmogowe filtry powietrza do wentylacji mechanicznej – rekuperatorów i central wentylacyjnych Antysmogowe filtry powietrza do wentylacji mechanicznej – rekuperatorów i central wentylacyjnych

Smog stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi także w pomieszczeniach, do których dzięki wentylacji napływa powietrze zewnętrzne. Na terenach, gdzie występuje smog, trudno to powietrze zgodnie z nomenklaturą...

Smog stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi także w pomieszczeniach, do których dzięki wentylacji napływa powietrze zewnętrzne. Na terenach, gdzie występuje smog, trudno to powietrze zgodnie z nomenklaturą techniczną nazwać „świeżym” ze względu na wysokie stężenie drobnych pyłów i zanieczyszczeń chemicznych. Dlatego w wentylacji ogromną rolę mają obecnie do odegrania odpowiednio dobrane filtry.

inż. Natalia Wysocka, dr inż. Piotr Michalak, dr Stanisław Grygierczyk Wybrane aspekty eksploatacyjne systemów wentylacji nawiewno-wywiewnej w budynku niskoenergetycznym

Wybrane aspekty eksploatacyjne systemów wentylacji nawiewno-wywiewnej w budynku niskoenergetycznym Wybrane aspekty eksploatacyjne systemów wentylacji nawiewno-wywiewnej w budynku niskoenergetycznym

Kontrolowane zmiany wartości strumieni powietrza wentylacyjnego pozwalają na zmniejszenie strat ciepła w okresie zimowym. W rejonach występowania niskiej emisji wentylacja mechaniczna pełni też istotną...

Kontrolowane zmiany wartości strumieni powietrza wentylacyjnego pozwalają na zmniejszenie strat ciepła w okresie zimowym. W rejonach występowania niskiej emisji wentylacja mechaniczna pełni też istotną funkcję w oczyszczaniu powietrza wewnętrznego zanieczyszczonego pyłami.

Materiały PR Co to jest wentylacja mechaniczna?

Co to jest wentylacja mechaniczna? Co to jest wentylacja mechaniczna?

Rekuperacja, czyli wentylacja mechaniczna to wymiana zużytego powietrza w pomieszczeniach. Wyciągane jest powietrze zanieczyszczone, czyli zużyte, a nawiewane świeże powietrze z zewnątrz. Dodatkowo nawiewane...

Rekuperacja, czyli wentylacja mechaniczna to wymiana zużytego powietrza w pomieszczeniach. Wyciągane jest powietrze zanieczyszczone, czyli zużyte, a nawiewane świeże powietrze z zewnątrz. Dodatkowo nawiewane powietrze jest filtrowane (jakość filtracji zależy od klasy filtra i zastosowanych rozwiązań dodatkowych).

Joanna Ryńska Odzysk ciepła i chłodu z powietrza wentylacyjnego

Odzysk ciepła i chłodu z powietrza wentylacyjnego Odzysk ciepła i chłodu z powietrza wentylacyjnego

Małe centrale wentylacyjne, popularnie nazywane rekuperatorami, w coraz mniejszym stopniu ustępują swoim większym odpowiednikom w zakresie odzysku ciepła i chłodu z powietrza wentylacyjnego, umożliwiając...

Małe centrale wentylacyjne, popularnie nazywane rekuperatorami, w coraz mniejszym stopniu ustępują swoim większym odpowiednikom w zakresie odzysku ciepła i chłodu z powietrza wentylacyjnego, umożliwiając skuteczne ograniczenie zużycia energii. Dzięki temu małe inwestycje też mogą być energooszczędne.

mgr inż. Katarzyna Rybka Odzysk ciepła z wentylacji – luksus czy konieczność

Odzysk ciepła z wentylacji – luksus czy konieczność Odzysk ciepła z wentylacji – luksus czy konieczność

Nowe wymagania dla budynków w zakresie efektywności energetycznej wymagają od projektantów stosowania energooszczędnych rozwiązań ogrzewania, wentylacji, a także chłodzenia. Odzysk ciepła w systemach wentylacji...

Nowe wymagania dla budynków w zakresie efektywności energetycznej wymagają od projektantów stosowania energooszczędnych rozwiązań ogrzewania, wentylacji, a także chłodzenia. Odzysk ciepła w systemach wentylacji mechanicznej jest obecnie praktycznie niezbędny, a wymagania w tym zakresie będą coraz wyższe.

dr inż. Maria Kostka, dr inż. Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa Konfiguracja centrali wentylacyjnej i źródła ciepła a koszty eksploatacji systemu grzewczo-wentylacyjnego domu jednorodzinnego

Konfiguracja centrali wentylacyjnej i źródła ciepła a koszty eksploatacji systemu grzewczo-wentylacyjnego domu jednorodzinnego Konfiguracja centrali wentylacyjnej i źródła ciepła a koszty eksploatacji systemu grzewczo-wentylacyjnego domu jednorodzinnego

W artykule opublikowanym w „Rynku Instalacyjnym” 1–2/2016 [6] przedstawiono wyniki analizy zapotrzebowania na energię użytkową, końcową i pierwotną nieodnawialną dla przykładowego domu jednorodzinnego...

W artykule opublikowanym w „Rynku Instalacyjnym” 1–2/2016 [6] przedstawiono wyniki analizy zapotrzebowania na energię użytkową, końcową i pierwotną nieodnawialną dla przykładowego domu jednorodzinnego dla różnych konfiguracji systemu grzewczo-wentylacyjnego. Zwrócono uwagę na konieczność każdorazowego uważnego zapoznania się z konfiguracją centrali wentylacyjnej przy wykonywaniu obliczeń energetycznych budynków, gdyż pobieżne traktowanie tej instalacji prowadzi do istotnych różnic w uzyskiwanych...

dr inż. Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa, dr inż. Maria Kostka Wpływ konfiguracji centrali wentylacyjnej i źródła ciepła na wskaźniki EU i EP domu jednorodzinnego

Wpływ konfiguracji centrali wentylacyjnej i źródła ciepła na wskaźniki EU i EP domu jednorodzinnego Wpływ konfiguracji centrali wentylacyjnej i źródła ciepła na wskaźniki EU i EP domu jednorodzinnego

Całościowa i poprawna analiza pracy systemu wentylacji mechanicznej może dać wyniki znacząco odbiegające od uzyskiwanych w sytuacji, gdy pobieżnie analizuje się efekty pracy rekuperatora – przyjmując jego...

Całościowa i poprawna analiza pracy systemu wentylacji mechanicznej może dać wyniki znacząco odbiegające od uzyskiwanych w sytuacji, gdy pobieżnie analizuje się efekty pracy rekuperatora – przyjmując jego sprawność temperaturową zamiast efektywności energetycznej, pomijając wpływ systemu przeciwzamrożeniowego na efekty energetyczne, prowadząc analizy na danych sezonowych, a nie miesięcznych czy godzinowych.

dr inż. Jarosław Müller Wymienniki gruntowe pod budynkiem

Wymienniki gruntowe pod budynkiem Wymienniki gruntowe pod budynkiem

Grunt jako źródło energii dla systemu wentylacyjnego to dobre rozwiązanie, jednak stosowanie gruntowych rurowych wymienników ciepła wymaga każdorazowo dokładnej analizy energetycznej i ekonomicznej projektowanej...

Grunt jako źródło energii dla systemu wentylacyjnego to dobre rozwiązanie, jednak stosowanie gruntowych rurowych wymienników ciepła wymaga każdorazowo dokładnej analizy energetycznej i ekonomicznej projektowanej instalacji. Lokalizowanie wymienników gruntowych pod budynkiem to najmniej korzystny wariant.

dr inż. Andrzej Jedlikowski, mgr inż. Demis Pandelidis, dr Michał Karpuk Zamarzanie rekuperacyjnych wymienników ciepła – cz. 2

Zamarzanie rekuperacyjnych wymienników ciepła – cz. 2 Zamarzanie rekuperacyjnych wymienników ciepła – cz. 2

Na powstawanie szronu w kanałach powietrza wywiewanego rekuperacyjnych wymienników ciepła wpływa wiele czynników, m.in. temperatura i wilgotność powietrza nawiewanego oraz sprawność wymiennika. By-pass...

Na powstawanie szronu w kanałach powietrza wywiewanego rekuperacyjnych wymienników ciepła wpływa wiele czynników, m.in. temperatura i wilgotność powietrza nawiewanego oraz sprawność wymiennika. By-pass nie zawsze jest skutecznym zabezpieczeniem – konieczne bywa zastosowanie nagrzewnicy wstępnej. Uzasadnione może też być zastosowanie wymiennika o niższej sprawności w celu obniżenia kosztów eksploatacyjnych systemu poprzez redukcję mocy nagrzewnicy wstępnej.

mgr inż. Katarzyna Rybka Rekuperacja w budynkach – nowe urządzenia

Rekuperacja w budynkach – nowe urządzenia Rekuperacja w budynkach – nowe urządzenia

Wentylacja budynków jednorodzinnych i niewielkich biur może być realizowana przy zastosowaniu jak najmniej skomplikowanych układów. Najlepszym rozwiązaniem dla prostych systemów są niewielkie urządzenia...

Wentylacja budynków jednorodzinnych i niewielkich biur może być realizowana przy zastosowaniu jak najmniej skomplikowanych układów. Najlepszym rozwiązaniem dla prostych systemów są niewielkie urządzenia z odzyskiem ciepła – efektywne energetycznie i zapewniające coraz wyższy komfort w pomieszczeniach.

mgr inż. Kamil Więcek Koszty wentylacji i ogrzewania hal basenowych przy zastosowaniu central o różnych konstrukcjach

Koszty wentylacji i ogrzewania hal basenowych przy zastosowaniu central o różnych konstrukcjach Koszty wentylacji i ogrzewania hal basenowych przy zastosowaniu central o różnych konstrukcjach

Na rynku central klimatyzacyjnych występują zasadniczo dwa rozwiązania technologiczne, różniące się stopniem złożoności konstrukcji oraz kosztami eksploatacji. Porównanie ich pod tym ostatnim względem...

Na rynku central klimatyzacyjnych występują zasadniczo dwa rozwiązania technologiczne, różniące się stopniem złożoności konstrukcji oraz kosztami eksploatacji. Porównanie ich pod tym ostatnim względem pozwala uzyskać odpowiedź na pytanie, zastosowanie którego z nich jest bardziej opłacalne.

dr inż. Anna Charkowska Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne oraz rekuperatory

Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne oraz rekuperatory Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne oraz rekuperatory

Jak właściwie wybrać centralę wentylacyjną?

Jak właściwie wybrać centralę wentylacyjną?

prof. dr hab. inż. Sergey Anisimov, mgr inż. Demis Pandelidis Współpraca gruntowego wymiennika ciepła z solarnymi układami klimatyzacyjnymi

Współpraca gruntowego wymiennika ciepła z solarnymi układami klimatyzacyjnymi Współpraca gruntowego wymiennika ciepła z solarnymi układami klimatyzacyjnymi

W artykule przeanalizowano możliwości współpracy gruntowych wymienników ciepła z systemami solarnymi opartymi na pośrednich wymiennikach wyparnych.

W artykule przeanalizowano możliwości współpracy gruntowych wymienników ciepła z systemami solarnymi opartymi na pośrednich wymiennikach wyparnych.

Waldemar Joniec Montaż rekuperatora w remontowanym domu

Montaż rekuperatora w remontowanym domu Montaż rekuperatora w remontowanym domu

O konieczności oszczędzania energii cieplnej dziś już chyba nikogo nie trzeba przekonywać. Stare budynki poddajemy termomodernizacji, wymieniamy w nich okna i remontujemy instalację c.o. Warto jeszcze...

O konieczności oszczędzania energii cieplnej dziś już chyba nikogo nie trzeba przekonywać. Stare budynki poddajemy termomodernizacji, wymieniamy w nich okna i remontujemy instalację c.o. Warto jeszcze zainwestować w wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła.

Redakcja RI Nowoczesne centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne

Nowoczesne centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne Nowoczesne centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne

Jak pogodzić często wykluczające się zadania: minimalizację kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych i jednoczesne zapewnienie komfortu? Z tym dylematem projektanci zmagają się każdego dnia. Ich decyzje...

Jak pogodzić często wykluczające się zadania: minimalizację kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych i jednoczesne zapewnienie komfortu? Z tym dylematem projektanci zmagają się każdego dnia. Ich decyzje muszą wynikać z wnikliwej analizy, w której nie można pomijać m.in. specyficznych cech danego obiektu, oczekiwanych parametrów powietrza wewnętrznego, okresu użytkowania urządzeń i instalacji oraz możliwości ich rozbudowy lub modernizacji.

dr inż. Antoni Jakóbczak Wilgotność powietrza i recyrkulacja w wentylacji

Wilgotność powietrza i recyrkulacja w wentylacji Wilgotność powietrza i recyrkulacja w wentylacji

Rekuperatory wentylacyjne są bardziej zagrożone szronieniem, gdy zostaną zastosowane w instalacji wentylacyjnej pomieszczeń suchych, o wilgotności powietrza do 30, a nawet 40%, niż pomieszczeń o wilgotności...

Rekuperatory wentylacyjne są bardziej zagrożone szronieniem, gdy zostaną zastosowane w instalacji wentylacyjnej pomieszczeń suchych, o wilgotności powietrza do 30, a nawet 40%, niż pomieszczeń o wilgotności 60% [1, 2]. A większość pomieszczeń, w których stosuje się wentylację mechaniczną, to pomieszczenia suche. Dotyczy to zwłaszcza pomieszczeń rekreacyjnych i innych przeznaczonych do pracy lekkiej.

Maciej Kosowski Kominek w domu z rekuperatorem

Kominek w domu z rekuperatorem Kominek w domu z rekuperatorem

„Energooszczędność przede wszystkim” – jest to hasło coraz bardziej popularne wśród inwestorów indywidualnych. Tanim, dodatkowym źródłem ciepła jest kominek, a znaczne obniżenie kosztów ogrzewania można...

„Energooszczędność przede wszystkim” – jest to hasło coraz bardziej popularne wśród inwestorów indywidualnych. Tanim, dodatkowym źródłem ciepła jest kominek, a znaczne obniżenie kosztów ogrzewania można uzyskać dzięki wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Ale jak pogodzić obie te instalacje tak, aby ich użytkowanie nie stanowiło problemu?

Jerzy Kosieradzki Odzysk ciepła − możliwości i zasady

Odzysk ciepła − możliwości i zasady Odzysk ciepła − możliwości i zasady

Wzrost wymagań dotyczących jakości powietrza w zakładach przemysłowych jest przyczyną zwiększenia ilości energii koniecznej do przygotowania powietrza wentylacyjnego. W większości procesów technologicznych...

Wzrost wymagań dotyczących jakości powietrza w zakładach przemysłowych jest przyczyną zwiększenia ilości energii koniecznej do przygotowania powietrza wentylacyjnego. W większości procesów technologicznych stosowanie recyrkulacji jest niemożliwe ze względu na występujące zanieczyszczenia powietrza i całe powietrze nawiewane pobierane jest z zewnątrz. Problem oszczędności energii cieplnej zużywanej przez urządzenia centralnego ogrzewania został częściowo rozwiązany poprzez zwiększenie izolacyjności...

Jerzy Kosieradzki Magazynowanie energii słonecznej. Nowe systemy

Magazynowanie energii słonecznej. Nowe systemy Magazynowanie energii słonecznej. Nowe systemy

Analizując moce cieplne kolektorów słonecznych w poszczególnych miesiącach roku oraz zapotrzebowanie na energię cieplną budynku, łatwo stwierdzić, że w okresie od listopada do końca marca kolektory nie...

Analizując moce cieplne kolektorów słonecznych w poszczególnych miesiącach roku oraz zapotrzebowanie na energię cieplną budynku, łatwo stwierdzić, że w okresie od listopada do końca marca kolektory nie wytworzą tyle ciepła, by móc ogrzać budynek i podgrzać ciepłą wodę użytkową. Zatem kwestią kluczową pozostaje magazynowanie nadwyżki ciepła, którą kolektory są w stanie wyprodukować w okresie kwiecień–październik.

Najnowsze produkty i technologie

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. news Webinar „Agregaty transkrytyczne z naturalnym czynnikiem chłodniczym CO2 do średniej wielkości obiektów komercyjnych”

Webinar „Agregaty transkrytyczne z naturalnym czynnikiem chłodniczym CO2 do średniej wielkości obiektów komercyjnych” Webinar „Agregaty transkrytyczne z naturalnym czynnikiem chłodniczym CO2 do średniej wielkości obiektów komercyjnych”

Panasonic zaprasza na webinar pt. „Agregaty transkrytyczne z naturalnym czynnikiem chłodniczym CO2 do średniej wielkości obiektów komercyjnych”. Wydarzenie online rozpocznie się już w najbliższy wtorek,...

Panasonic zaprasza na webinar pt. „Agregaty transkrytyczne z naturalnym czynnikiem chłodniczym CO2 do średniej wielkości obiektów komercyjnych”. Wydarzenie online rozpocznie się już w najbliższy wtorek, 13 grudnia 2022 r., o godz. 10:00.

FLOWAIR, Aleksandra Gołąbek LEO HP ready – nagrzewnice współpracujące z pompami ciepła

LEO HP ready – nagrzewnice współpracujące z pompami ciepła LEO HP ready – nagrzewnice współpracujące z pompami ciepła

Wykorzystywanie niskotemperaturowych źródeł ciepła do ogrzewania obiektów jest rozwiązaniem, które w obecnych czasach coraz bardziej zyskuje na popularności – zarówno w Polsce, jak i w pozostałych krajach...

Wykorzystywanie niskotemperaturowych źródeł ciepła do ogrzewania obiektów jest rozwiązaniem, które w obecnych czasach coraz bardziej zyskuje na popularności – zarówno w Polsce, jak i w pozostałych krajach europejskich. Wiąże się z tym wzrost sprzedaży między innymi pomp ciepła typu powietrze-woda, które w takim przypadku stanowią serce instalacji centralnego ogrzewania budynków.

TIM Przewody instalacyjne i sposoby ich łączenia: szybkie, bezpieczne i trwałe

Przewody instalacyjne i sposoby ich łączenia: szybkie, bezpieczne i trwałe Przewody instalacyjne i sposoby ich łączenia: szybkie, bezpieczne i trwałe

Czasem zdarza się, że wybrany przez Ciebie przewód elektryczny okazuje się zbyt krótki. Co robić w takiej sytuacji? Przewody instalacyjne możesz ze sobą połączyć, łatwo je w ten sposób wydłużając. Zainwestuj...

Czasem zdarza się, że wybrany przez Ciebie przewód elektryczny okazuje się zbyt krótki. Co robić w takiej sytuacji? Przewody instalacyjne możesz ze sobą połączyć, łatwo je w ten sposób wydłużając. Zainwestuj w podstawowe narzędzia i zrób to samodzielnie!

e-instalator.pl Gdzie kupić pompę ciepła i urządzenia do jej instalacji? Nowy e-sklep dla instalatorów

Gdzie kupić pompę ciepła i urządzenia do jej instalacji? Nowy e-sklep dla instalatorów Gdzie kupić pompę ciepła i urządzenia do jej instalacji? Nowy e-sklep dla instalatorów

Pompa ciepła to coraz bardziej popularny na polskim rynku wydajny sposób zarządzania i kontrolowania temperatury w pomieszczeniach i systemie wodnym. Jest to jednak stosunkowo nowy system w branży ogrzewania,...

Pompa ciepła to coraz bardziej popularny na polskim rynku wydajny sposób zarządzania i kontrolowania temperatury w pomieszczeniach i systemie wodnym. Jest to jednak stosunkowo nowy system w branży ogrzewania, dlatego może być trudno dostępny. Gdzie można kupić pompę ciepła w Internecie i urządzenia do instalacji całego systemu?

Bricoman Rozliczanie fotowoltaiki 2022 – system net-billingu

Rozliczanie fotowoltaiki 2022 – system net-billingu Rozliczanie fotowoltaiki 2022 – system net-billingu

Od kilku lat rynek fotowoltaiki dynamicznie się rozwija. Instalacje fotowoltaiczne są nie tylko ekologicznym źródłem energii elektrycznej, ale stanowią również sposób na ograniczenie rachunków za prąd....

Od kilku lat rynek fotowoltaiki dynamicznie się rozwija. Instalacje fotowoltaiczne są nie tylko ekologicznym źródłem energii elektrycznej, ale stanowią również sposób na ograniczenie rachunków za prąd. Rosnące ceny energii elektrycznej stanowią jeden z powodów, dla których inwestycja w tego typu technologie staje się coraz bardziej atrakcyjna. Nowy system rozliczeń instalacji fotowoltaicznych stwarza kolejne możliwości. W jaki sposób właściciel instalacji rozlicza się z nadwyżki produkcji? Czym jest...

BH-Res Mędrek i Wspólnicy Sp. J. Nowe tłumiki SILENTVER z płyt Climaver

Nowe tłumiki SILENTVER z płyt Climaver Nowe tłumiki SILENTVER z płyt Climaver

Kolejne badania naukowe dowodzą negatywnego wpływu hałasu na ludzki organizm. Regularne wystawianie się na działanie tego czynnika prowadzi do pogorszenia ogólnego stanu zdrowia, powoduje rozdrażnienie,...

Kolejne badania naukowe dowodzą negatywnego wpływu hałasu na ludzki organizm. Regularne wystawianie się na działanie tego czynnika prowadzi do pogorszenia ogólnego stanu zdrowia, powoduje rozdrażnienie, zdenerwowanie, agresję, a nawet zaburzenia psychiczne, dlatego coraz więcej uwagi przykłada się do ochrony mieszkań, domów i miejsc pracy właśnie przed hałasem. W rozporządzeniach i normach wprowadzane są coraz niższe dopuszczalne poziomy dźwięku dla budynków w zależności od ich przeznaczenia.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.