RynekInstalacyjny.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne oraz rekuperatory

Air handling units

JK

JK

Wybór rodzaju centrali (wentylacyjna lub klimatyzacyjna) i sposobu uzdatniania powietrza zależy od przeznaczenia danej instalacji (przemysłowa, komfortowa) oraz potrzeb – jedynie przewietrzanie pomieszczenia albo utrzymanie na wymaganym poziomie obydwu lub jednego z parametrów powietrza (temperatury i wilgotności względnej), jak również konieczności dostosowania się do wymagań w zakresie energooszczędności systemu (wybór sposobu odzyskiwania energii cieplnej i chłodniczej z usuwanego powietrza).

Zobacz także

Flowair Oszczędności wynikające z zastosowania kompaktowych rooftopów Cube

Oszczędności wynikające z zastosowania kompaktowych rooftopów Cube Oszczędności wynikające z zastosowania kompaktowych rooftopów Cube

W czasach, kiedy coraz większy nacisk kładziony jest na terminy realizacji inwestycji, poszukuje się rozwiązań maksymalnie upraszczających proces projektowania i wykonawstwa. Jednym z nich jest zastosowanie...

W czasach, kiedy coraz większy nacisk kładziony jest na terminy realizacji inwestycji, poszukuje się rozwiązań maksymalnie upraszczających proces projektowania i wykonawstwa. Jednym z nich jest zastosowanie rooftopów Cube firmy FLOWAIR.

VTS Polska Sp. z o.o. VOLCANO i WING z silnikami EC w standardzie - energooszczędna nagrzewnica i kurtyna powietrzna VTS wyznacza nowy rynkowy trend

VOLCANO i WING z silnikami EC w standardzie - energooszczędna nagrzewnica i kurtyna powietrzna VTS wyznacza nowy rynkowy trend VOLCANO i WING z silnikami EC w standardzie - energooszczędna nagrzewnica i kurtyna powietrzna VTS wyznacza nowy rynkowy trend

Znaczący udział w poborze energii elektrycznej na świecie mają silniki stosowane w przemyśle. Wartości te są na tyle duże, że ich zmniejszeniem zainteresowani są nie tylko ponoszący koszty użytkownicy...

Znaczący udział w poborze energii elektrycznej na świecie mają silniki stosowane w przemyśle. Wartości te są na tyle duże, że ich zmniejszeniem zainteresowani są nie tylko ponoszący koszty użytkownicy silników, ale też parlamenty wielu krajów. Unia Europejska wydaje odpowiednie przepisy nakładające na producentów urządzeń elektrycznych obowiązek stosowania coraz bardziej sprawnych napędów. Firma VTS – podążając za swoją długotrwałą strategią, odpowiadając na potrzeby swoich wieloletnich klientów...

Rosenberg Polska sp. z o.o. CLEVER CONTROL. Inteligentne sterowanie

CLEVER CONTROL. Inteligentne sterowanie CLEVER CONTROL. Inteligentne sterowanie

Wszystkie przeprowadzone badania i testy potwierdzają, że prawidłowo dobrane i zamontowane kurtyny powietrzne są wysoce skuteczne. Chronią cenną energię cieplną pozwalając zaoszczędzić nawet 80% energii...

Wszystkie przeprowadzone badania i testy potwierdzają, że prawidłowo dobrane i zamontowane kurtyny powietrzne są wysoce skuteczne. Chronią cenną energię cieplną pozwalając zaoszczędzić nawet 80% energii przy jednoczesnej ochronie klimatu wewnętrznego i zwiększeniu komfortu ludzi.

Stosowanie central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, których definicje zamieszczono w normach PN-EN 12792 [10] i PN-EN 13053 [11], pozwala na zapewnienie wymaganych przez prawo i oczekiwanych przez użytkowników warunków wewnętrznych poprzez wytworzenie sztucznego środowiska przebywania, o parametrach niezależnych od zmiennych parametrów powietrza zewnętrznego.

Poza odpowiednią temperaturą czy wilgotnością powietrza wewnętrznego zapewniona jest albo całkowita wymiana powietrza zużytego, usuwanego z pomieszczenia, na powietrze świeże (uzdatnione powietrze zewnętrzne), albo częściowa wymiana poprzez wymieszanie w odpowiednim stosunku powietrza zewnętrznego z częścią powietrza usuwanego z pomieszczeń (recyrkulacja powietrza).

Przeczytaj także: Nowości w technice klimatyzacyjnej >>

Przy recyrkulacji udział powietrza świeżego nie tylko musi zapewnić tzw. minimum higieniczne, ale też spełniać odpowiednie wymagania dotyczące rozcieńczenia zanieczyszczeń w pomieszczeniu do bezpiecznego dla użytkowników poziomu.

Zadania central

Praca central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, poprzez filtrację i przemiany cieplno-wilgotnościowe pozwalająca zapewnić komfort cieplny użytkownikom pomieszczeń oraz utrzymanie wymaganej czystości powietrza wewnętrznego, realizowana jest poprzez:

 • utrzymanie odpowiednich, stałych dla danego okresu obliczeniowego parametrów powietrza wewnętrznego, niezależnych od zmiennych wartości parametrów powietrza zewnętrznego,

 • odprowadzenie lub rozcieńczenie zanieczyszczeń powietrza w pomieszczeniu.

Klasyfikacja central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Biorąc pod uwagę zamieszczone w normie PN-B-01411 [9] definicje wentylacji i klimatyzacji, można określić, jakie procesy będą realizowane w centrali wentylacyjnej, a jakie w klimatyzacyjnej:

 • wentylacja – wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego części mająca na celu usunięcie powietrza zużytego i zanieczyszczonego i wprowadzenie powietrza zewnętrznego,

 • klimatyzacja pomieszczenia – wentylacja pomieszczenia zapewniająca jego środowisku powietrznemu określone właściwości i parametry – czystość, temperaturę i wilgotność względną – przez uzdatnianie i rozdział powietrza, odpowiednio do przeznaczenia i sposobu wykorzystania pomieszczenia w każdych warunkach klimatycznych danej miejscowości.

Zatem centrala wentylacyjna to urządzenie, które doprowadzi do wymiany powietrza w budynku lub w pomieszczeniu bez zmiany jego właściwości cieplno-wilgotnościowych. Dopiero wykorzystanie urządzeń zainstalowanych w centrali klimatyzacyjnej spowoduje zmianę parametrów powietrza nawiewanego do pomieszczeń.

Stosowanym powszechnie rozróżnieniem pomiędzy centralą wentylacyjną a klimatyzacyjną było (i często jest nadal) zastosowanie urządzeń do nawilżania powietrza.

Przeczytaj także: Czynniki chłodnicze – legislacja dziś i jutro >>

Jeśli urządzenie takie znalazło się w centrali (lub w przewodzie wentylacyjnym za centralą jako parowy nawilżacz kanałowy), była to centrala/instalacja klimatyzacyjna. Obecnie jednak ze względu na proponowane przez producentów centrale wentylacyjne (a więc o niepełnym uzdatnianiu powietrza) z wbudowanymi urządzeniami do nawilżania powietrza trudno stosować takie rozróżnienie.

Ze względu na realizowane procesy uzdatniania powietrza centrale można podzielić na:

 • centrale i szafy klimatyzacyjne,

 • centrale rekuperacyjne (rekuperatory),

 • centrale wentylacyjne, np.:
  - z ogrzewaniem,
  - z odzyskiem ciepła,
  - z odzyskiem ciepła i chłodzeniem (dostępne są centrale z całkowicie zintegrowanym z centralą agregatem chłodniczym, który zawiera wbudowany parownik, skraplacz oraz dwie różnej wielkości sprężarki),
  - realizujące dwa procesy uzdatniania (np. ogrzewanie i chłodzenie),
  - z odzyskiem ciepła (lub ciepła i wilgoci) i nawilżaniem.

 •  

Urządzenia do uzdatniania powietrza

W centralach stosowane są następujące rodzaje urządzeń lub sekcje do realizacji procesów przygotowania powietrza:

 1. transport powietrza:
  - wentylatory promieniowe;

 2. filtracja powietrza:
  - filtry do usuwania cząstek stałych (filtry włókninowe z włókien syntetycznych lub z włókien szklanych, papiery filtracyjne) o różnej skuteczności oczyszczania powietrza (od filtrów wstępnych, poprzez filtry dokładne, do wysokoskutecznych),
  - filtry do usuwania zapachów i gazów (filtry z węgla aktywnego w postaci nawęglanych mat poliestrowych, kaset napełnionych węglem oraz filtrów z patronów filtracyjnych z granulatem węgla);

 3. ogrzewanie – nagrzewnica wodna lub elektryczna jedno- lub wielostopniowa;

 4. chłodzenie – chłodnica wodna lub z mieszaniną wody i glikolu, chłodnica zasilana odparowującym czynnikiem chłodniczym, zwana chłodnicą z bezpośrednim odparowaniem;

 5. nawilżanie – nawilżacze parowe z wytwornicą pary: elektrodową, oporową; nawilżacze parowe wykorzystujące parę technologiczną; nawilżanie wodne: komora zraszania, nawilżacz wodny wysokociśnieniowy, złoże zraszane;

 6. odzyskiwanie ciepła:
  - odzyskiwanie ciepła jawnego – wymiennik obrotowy niehigroskopijny, wymiennik krzyżowy, płytowy, wymiennik z cieczą pośredniczącą, rurka cieplna, pompa ciepła,
  - odzyskiwanie ciepła jawnego i utajonego – wymiennik obrotowy higroskopijny,
  - recyrkulacja (komora mieszania);

 7. osuszanie – w centralach najczęściej jako skutek chłodzenia powietrza za pomocą chłodnicy pracującej z wykropleniem, czyli „na mokro”, lub w specjalnych zastosowaniach technologicznych za pomocą sorbentów;

 8. tłumienie hałasu – kulisowe tłumiki ha­łasu.

Czytaj dalej: Centrale klimatyzacyjne >>

Centrale klimatyzacyjne

Biorąc pod uwagę przedstawione w artykule rozróżnienie zadań centrali wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, centrala klimatyzacyjna to urządzenie służące do obróbki powietrza (zmiany temperatury, wilgotności, oczyszczenia) w celu dostosowania parametrów do wymagań w pomieszczeniu. Klasyfikację central można przeprowadzić w zależności od:

 • lokalizacji:
  - wewnętrzne – przeznaczone do zamontowania w maszynowni,
  - zewnętrzne – przeznaczone do montażu na zewnątrz budynku (np. na dachu), o obudowie chroniącej przed wpływem warunków atmosferycznych,
  - podwieszane – montowane w przestrzeni stropu podwieszonego;

 • realizacji funkcji nawiewu i wywiewu powietrza:
  - nawiewne,
  - wywiewne,
  - nawiewno-wywiewne;

 • budowy:
  - monoblokowe (kompaktowe) – urządzenia montowane w jednej obudowie, stosowane do zabudowy wewnętrznej i na ogół o małych strumieniach powietrza wentylacyjnego,
  - sekcyjne (blokowe, modułowe) – centrala zestawiona z poszczególnych elementów znajdujących się w oddzielnych blokach (modułach), co ułatwia transport i montaż, np. na wysokich budynkach lub w trudnodostępnych maszynowniach;

 • udziału powietrza zewnętrznego w całkowitym strumieniu powietrza wentylacyjnego:
  - tylko powietrze zewnętrzne,
  - z recyrkulacją powietrza (zmieszane w odpowiednim stosunku powietrze zewnętrzne i obiegowe);

 • zmienności w ciągu roku wielkości strumienia powietrza wentylacyjnego:
  - ze stałym strumieniem powietrza (CAV – constant air volume),
  - ze zmiennym strumieniem powietrza (VAV – variable air volume);

 • stosunku strumienia powietrza nawiewanego do wywiewanego:
  - instalacje zbilansowane: Vn = Vw,
  - instalacje nadciśnieniowe: Vn > Vw,
  - instalacje podciśnieniowe: Vn < Vw,

gdzie:
Vn – strumień objętości powietrza wentylacyjnego nawiewanego,
Vw – strumień objętości powietrza wentylacyjnego wywiewanego;

 • czynników (mediów) odbierających zyski ciepła:
  - systemy powietrzne,
  - systemy dwuczynnikowe (powietrze + woda/roztwór glikolu lub odparowujące czynniki chłodnicze);

 • sposobu uzdatniania powietrza:
  - jednostopniowe (jednostrefowe),
  - dwustopniowe (ze strefowaniem = wielostrefowe);

 • sposobu doprowadzenia powietrza do pomieszczeń:
  - centrale + system kanałowy rozprowadzenia powietrza,
  - centrale bezkanałowe;

 • wykonania specjalnego:
  - higienicznym – przeznaczone do obiektów o podwyższonych wymaganiach higienicznych (np. szpitali, laboratoriów, pomieszczeń czystych itp.),
  - przeciwwybuchowym – przeznaczone do pracy w środowiskach zagrożonych wybuchem, muszą spełniać wymagania tzw. dyrektywy ATEX (franc. Atmospheres Explosibles);

 • przeznaczenia (specjalne zastosowanie):
  - centrale klimatyzacyjne basenowe pracujące z powietrzem o wysokiej wilgotności i temperaturze – o podwyższonej wytrzymałości na warunki środowiskowe, stosuje się w nich mieszane formy odzysku ciepła: recyrkulacja, wymiennik krzyżowy, rurka cieplna, pompa ciepła,
  - centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne w wykonaniu morskim [5],
  - centrale wentylacyjne dla garaży zamkniętych.

Charakterystyka wybranych rozwiązań

Centrale klimatyzacyjne wewnętrzne wymagają osobnego pomieszczenia technicznego wyposażonego w doprowadzenie mediów, odprowadzenie ścieków, oświetlenie itp. Centrale dachowe są instalowane na zewnątrz, co nierzadko wymaga odpowiedniego wzmocnienia stropu. Centrale podwieszane, niskoprofilowe mogą być instalowane w przestrzeni nad stropem podwieszanym.

Przeczytaj także: Lokalizacja central klimatyzacyjnych >>

Obecnie zespoły nawiewne składają się zazwyczaj z następujących elementów (sekcji): wstępnego filtra powietrza, sekcji z wymiennikiem do odzysku ciepła lub komory mieszania (w przypadku zblokowanej centrali nawiewno-wywiewnej), nagrzewnicy wstępnej, chłodnicy, nagrzewnicy wtórnej, nawilżacza parowego, wentylatora filtra dokładnego, tłumika hałasu.

W zespole wywiewnym mogą znajdować się następujące urządzenia: wentylator, filtr dokładny, sekcja z wymiennikiem do odzysku ciepła lub komora mieszania.

W oparciu o katalog jednej z firm [2], przedstawiono poniżej przykładowe konfiguracje urządzeń w centralach wentylacyjnych:

 • centrala wentylacyjna nawiewna z wentylatorem, filtrem, nagrzewnicą i chłodnicą oraz centrala wywiewna z wentylatorem,

 • centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z rotacyjnym wymiennikiem ciepła, filtrami i wentylatorami, konstrukcja kompaktowa, chłodnica i nagrzewnice są dostarczane oddzielnie do montażu w przewodzie wentylacyjnym lub umieszczane w osobnych modułach,

 • centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z wymiennikiem ciepła; wszystkie elementy składowe – takie jak wentylatory, filtry, przepustnice, urządzenia do odzysku ciepła, nagrzewnice i chłodnice – są wbudowane,

 • centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna pracująca z wymiennikiem ciepła, kombinacja konstrukcji kompaktowej i modułowej (dostarczane w blokach zawierających jedno lub więcej urządzeń),

 • centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna ze zintegrowanym systemem chłodniczym oraz filtrem wstępnym, filtrami II stopnia (wkład syntetyczny lub z włókna szklanego – filtry z włókna szklanego są zalecane dla uzyskiwania niższych spadków ciśnienia), wentylatorami promieniowymi z otwartym wirnikiem, wymiennikiem do odzysku ciepła (wymiennik obrotowy lub wymiennik krzyżowy albo wymiennik z czynnikiem pośrednim),

 • centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna ze zintegrowanym systemem chłodniczym, wbudowanym parowym nawilżaniem powietrza oraz z filtrami i wentylatorami.

Centrale klimatyzacyjne w wykonaniu higienicznym

Dla central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w wykonaniu higienicznym stosuje się następujące rozszerzone wymagania zamieszczone w normie PN-EN 13053 [11] dotyczące:

 • dostępności – elementy składowe centrali wentylacyjnej i klimatyzacyjnej powinny być dostępne do czyszczenia z obu stron przez drzwi rewizyjne lub powinny być bezpieczne i łatwo wyjmowane;

 • gładkości powierzchni:
  - nie powinno się dopuszczać półzamkniętych profili lub połączeń, w których mogą się gromadzić zanieczyszczenia oraz brud i które są trudne do oczyszczenia, szczególnie w części dennej obudowy,
  - wszystkie materiały włókniste i porowate z wyjątkiem elementów wymiennych, takich jak wkłady filtracyjne, powinny być zabezpieczone odpowiednim gładkim materiałem wytrzymującym wielokrotne czyszczenie,
  - śruby i inne podobne elementy nie powinny wystawać ze ścian wewnętrznych;
  - okien inspekcyjnych i oświetlenia: wszystkie centrale powinny być wyposażone w okna inspekcyjne oraz oświetlenie wewnętrzne w celu kontroli co najmniej wentylatorów, filtrów i nawilżaczy;

 • odprowadzania skroplin/zapobiegania skraplaniu, nawilżaczy:
  - w przypadku bakterii niechorobotwórczych zawartych w wodzie nawilżającej w centralach górna graniczna zawartość wynosi 1000 jtk/ml,
  - jeśli ich zawartość w wodzie nawilżającej przekracza 100 jtk/ml, zaleca się sprawdzenie i oczyszczenie instalacji (są to wartości standardowe – krajowe przepisy, normy i wytyczne mogą określać inne wartości graniczne),
  - dla zmniejszania zawartości bakterii uzasadnione jest stosowanie sterylizatorów UV, ale podczas ich projektowania i regulacji należy zwrócić uwagę, żeby nie następowało wytwarzanie i przenikanie ozonu do obsługiwanych pomieszczeń,
  - biocydy mogą mieć zastosowanie tylko wtedy, gdy w żadnym wypadku nie zagrażają zdrowiu osób znajdujących się w pomieszczeniach obsługiwanych przez centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne;

 • szczelności: w przypadku instalacji o wysokich wymaganiach dotyczących higieny i oszczędności energii przepustnice zamykające powietrza nawiewanego i wywiewanego powinny spełniać wymagania szczelności według klasy 4. Szczelność obudowy powinna odpowiadać wymaganiom co najmniej klasy L2 zgodnie z normą PN-EN 1886 [12].

Szafy klimatyzacyjne

Szafy klimatyzacyjne służą do pełnego uzdatnienia powietrza. Obsługują jedno lub kilka pomieszczeń, instalowane są w pobliżu klimatyzowanego obszaru (a nie w maszynowni jak centrale). Stosuje się je do przygotowania powietrza dla pomieszczeń o wysokich wymaganiach w zakresie czystości i dotrzymania parametrów powietrza:

 • sale operacyjne oraz sale intensywnej terapii w szpitalach,

 • pomieszczenia czyste w przemyśle (elektronika, mikroelektronika, optyka, farmacja, przemysł spożywczy, technologia biomedyczna),

 • serwerownie, pomieszczenia bazy danych, kontenery telekomunikacyjne (dla potrzeb klimatyzacji precyzyjnej).

Charakteryzują się one następującymi cechami [3, 15]:

 • niewielkie rozmiary,

 • budowa modułowa – wszystkie moduły (wraz ze skraplaczem) przeznaczone są do posadowienia wewnątrz obiektu (w pomieszczeniu technicznym) lub w bezpośrednim sąsiedztwie klimatyzowanego pomieszczenia,

 • na miejsce montażu dostarczane są prefabrykowane podzespoły – rozwiązanie to znacznie obniża koszty montażu,

 • brak jednostek zewnętrznych,

 • realizowane jest pełne uzdatnienie powietrza: ogrzewanie, chłodzenie, nawilżanie, osuszanie, filtracja.

Systemy jedno- i dwustopniowego przygotowania powietrza

Proces uzdatniania powietrza może być realizowany centralnie lub np. dwuetapowo. Decentralizacja jest na ogół niezbędna w przypadku, gdy system uzdatniania powietrza obsługuje więcej niż jedną strefę rozumianą jako wydzielony fragment budynku o indywidualnych właściwościach. Strefy mogą się różnić charakterystyką obciążeń cieplno-wilgotnościowych lub wymaganiami w zakresie warunków cieplnych.

Przeczytaj koniecznie: Wentylacja i klimatyzacja laboratoriów >>

Jednostopniowe centralne uzdatnianie powietrza odbywa się w centralach klimatyzacyjnych [13]. Stosowane jest wtedy, gdy powietrze o takich samych parametrach cieplno-wilgotnościowych, uzdatnione w centralnym urządzeniu, doprowadzane jest jednym głównym przewodem nawiewnym do np. klimatyzowanej grupy pomieszczeń lub kondygnacji i rozpływa się do rozgałęzień sieci przewodów rozprowadzonych do pomieszczeń (warunek: zbliżony przebieg zmienności zysków ciepła we wszystkich pomieszczeniach).

Dwustopniowe uzdatnianie powietrza może się pojawić w wyniku strefowania instalacji, w przypadku nierównomiernego w czasie występowania zysków ciepła w pomieszczeniach lub gdy występują różne wymagania dotyczące wartości temperatury powietrza nawiewanego w pomieszczeniach albo strefach.

W systemach wielostrefowych każda z nich może być zasilana powietrzem o innych parametrach cieplno-wilgotnościowych. Strefowanie instalacji realizowane jest za pomocą urządzeń zamontowanych w przewodach wentylacyjnych doprowadzających powietrze do jednego pomieszczenia lub ich grupy; najczęściej są to nagrzewnice, choć możliwe jest też stosowanie strefowych chłodnic lub nawilżaczy powietrza.

Innym rozwiązaniem dwustopniowego uzdatniania powietrza jest, po wstępnym uzdatnieniu w centrali, jego powtórnie uzdatniane poza centralą w pomieszczeniu, np. za pomocą klimakonwektorów wentylatorowych lub z wykorzystaniem belek chłodzących. Możliwa jest indywidualna regulacja ilości i parametrów nawiewanego powietrza (w narzuconym przedziale zmienności wartości parametrów pracy).

Centrale ze zmiennym strumieniem powietrza wentylacyjnego

Głównym uzasadnieniem dla stosowania systemów VAV jest zmienność w czasie obciążenia pomieszczenia (zyski ciepła lub stężenie dwutlenku węgla) oraz zróżnicowanie tych wielkości pomiędzy pomieszczeniami.

Żeby zrealizować system VAV, konieczne jest zastosowanie przeznaczonych w tym celu urządzeń, takich jak regulatory przepływu VAV, odpowiednie wentylatory, a także właściwe zaprojektowanie instalacji wentylacyjnej oraz dobranie nawiewników i wywiewników.

Centrale bezkanałowe

Centrale bezkanałowe (dachowe aparaty wentylacyjno-grzewcze) przeznaczone są do bezpośredniego ogrzewania i wentylacji dużych pomieszczeń handlowych, magazynów, hal produkcyjnych, hal sportowych oraz innych obiektów zlokalizowanych w budynkach parterowych lub na ostatnich kondygnacjach innych budynków. Nawiew powietrza odbywa się z góry w kierunku posadzki: pionowo lub pod pewnym kątem [16].

Przeczytaj także: Metody nawilżania powietrza w systemach klimatyzacyjnych. Budowa i działanie nawilżaczy >>

Żeby zastosować centrale bezkanałowe, obsługiwane pomieszczenie musi być zlokalizowane w budynku tak, aby bezpośrednio nad nim znajdował się dach (pomieszczenie w budynku parterowym, ostatnia kondygnacja budynku wielopoziomowego). A zatem jest to system z instalacją montowaną bezpośrednio pod dachem obiektu. Centrale zasilane są z sieci gazowej lub olejowej, co pozwala zrezygnować z dodatkowych nośników ciepła, np. wody, i wyeliminować zagrożenie zamarznięcia instalacji [1].

Centrala bezkanałowa składa się z dwóch jednostek, które stanowią jedną całość:

 • jednostka zewnętrzna montowana na dachu wentylowanego obiektu,

 • jednostka wewnętrzna (podstropowa) umieszczona wewnątrz wentylowanego pomieszczenia.

Centrale bezkanałowe podczas ogrzewania i wentylacji mogą pracować w następujących trybach pracy [7]:

 • w zależności od udziału powietrza zewnętrznego:
  - 100% powietrza świeżego,
  - częściowa recyrkulacja,
  - 100% powietrza obiegowego;

 • z recyrkulacją i nagrzewnicą:
  - wentylacja z ogrzewaniem i recyrkulacją,
  - wentylacja z recyrkulacją bez ogrzewania,
  - wentylacja bez recyrkulacji i ogrzewania,
  - pełna recyrkulacja z ogrzewaniem;

 • z wymiennikiem krzyżowym i nagrzewnicą:
  - wentylacja z ogrzewaniem i odzyskiem ciepła,
  - wentylacja z odzyskiem ciepła bez ogrzewania,
  - wentylacja bez odzysku ciepła i ogrzewania.

Urządzenia te wyposażone są w zestaw przepustnic regulacyjnych, dzięki czemu można realizować różne tryby pracy oraz odzyskiwać ciepło w przypadku wentylacji [7].

Centrale rekuperacyjne

Centrale rekuperacyjne – nazywane potocznie rekuperatorami − są urządzeniami stosowanymi w systemach wentylacyjnych umożliwiających odzyskiwanie (rekuperację) ciepła z powietrza wywiewanego z budynku lub instalacji przemysłowej. Urządzenie składa się z wymiennika ciepła (rekuperatora), dwóch wentylatorów wymuszających przepływ powietrza – nawiewnego i wywiewnego, filtrów, opcjonalnie nagrzewnicy (wstępnej i/lub wtórnej) oraz sterowania.

Przeczytaj także: Eksploatacja central wentylacyjnych a dotacje dla domów energooszczędnych >>

Do przekazania ciepła z powietrza wywiewanego do nawiewanego stosuje się różne konstrukcje rekuperatorów [4]:

 • z czynnikiem pośrednim (np. glikol albo odparowujący czynnik chłodniczy):
  - z obiegiem samoczynnym (rurka cieplna),
  - z obiegiem wymuszonym (pompy ciepła);

 • z ruchomym wypełnieniem zmieniającym styczność z powietrzem wywiewanym i nawiewanym (np. wymienniki obrotowe);

 • przekazujące ciepło przez przegrodę płytową:
  - krzyżowe – powietrze przepływa przez ustawione do siebie prostopadle kanały. W jednym przepływa ciepłe powietrze wywiewane z pomieszczenia, ogrzewając rząd kanałów z powietrzem czerpanym z zewnątrz. Sprawność tego typu rekuperatorów waha się od 50 do 70% odzysku ciepła, stosując jednak dwa wymienniki szeregowo, osiągnąć można sprawność do 90%,
  - przeciwprądowe – kanały powietrza ustawione są równolegle, przez co strumień powietrza zimnego skierowany jest w przeciwnym kierunku do ciepłego. Sprawność tego typu rekuperatorów sięga nawet 95% odzysku ciepła (przy stosowaniu wymienników przeciwprądowych o spiralnym kształcie kanałów).

W centralach rekuperacyjnych mogą być stosowane nagrzewnice: elektryczne, wodne, nagrzewnice geotermalne/chłodnice powietrza zewnętrznego [6]. Zastosowanie dodatkowo elektrycznego podgrzewacza wstępnego będzie chroniło urządzenia przed oblodzeniem. Montowany jest on w systemie przewodów zasysających powietrze świeże [6].

Klasyfikacja central ze względu na właściwości mechaniczne oraz parametry pracy

Centrale powinny się cechować:

 • bardzo wysoką szczelnością,

 • wysoką izolacyjnością termiczną,

 • wysoką wytrzymałością i stabilnością.

Ich obudowa powinna charakteryzować się dobrymi właściwościami tłumienia drgań, dobrym tłumieniem akustycznym oraz niskim współczynnikiem przenikania ciepła.

W normie PN-EN 1886 [12] dotyczącej metod badań oraz klasyfikacji central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, które nawiewają i/lub wywiewają powietrze przez sieć przewodów w celu wentylacji/klimatyzacji części lub całego budynku (norma nie dotyczy klimatyzatorów wentylatorowych, urządzeń do budynków mieszkalnych i przemysłowych), zamieszczono m.in. klasyfikację następujących cech obudów central (klasy podane od najwyższej do najniższej):

 • wytrzymałości mechanicznej obudowy (D1, D2, D3),

 • szczelności obudowy (L1, L2, L3),

 • szczelności osadzenia filtra (G1–F5, F6, F7, F8, F9),

 • izolacyjności termicznej (T1, T2, T3, T4, T5),

 • współczynnika mostków cieplnych (TB1, TB2, TB3, TB4, TB5).

 

Klasy szczelności obudowy

Tabela 1. Klasy szczelności obudowy central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych [12]

Prędkość powietrza w centrali

Tabela 2. Klasy wartości prędkości powietrza wewnątrz obudowy centrali [11]

Temperaturowa skuteczność mieszania

Tabela 3. Temperaturowa skuteczność mieszania [11]

Tolerancja parametrów centrali

Tabela 4. Tolerancja parametrów pracy centrali wentylacyjnej i klimatyzacyjnej [11]

Klasyfikację szczelności obudów przy podciśnieniu 400 Pa i nadciśnieniu 700 Pa przedstawiono w tabeli 1. Przeciek powietrza nie powinien przekraczać wartości podanych w tabeli. Jeśli nie zdefiniowano innych wymagań, daną wartość przecieku określa się w zależności od klasy filtrów powietrza w centrali. Gdy występuje więcej niż jeden stopień filtracji, należy dokonać klasyfikacji na podstawie filtru najwyższej klasy.

W normie PN-EN 13053 [11] zawierającej klasyfikacje i charakterystyki działania urządzeń oraz elementów składowych central zamieszczono m.in. informacje dotyczące średniej prędkości przepływu powietrza wewnątrz obudowy centrali (tabela 2).

Zdefiniowane zostały klasy dotyczące sprawności odzyskiwania ciepła oraz spadku ciśnienia powietrza, temperaturowej skuteczności mieszania powietrza (recyrkulacja powietrza) – tabela 3. Także dotrzymanie parametrów wentylacyjnych przez centrale powinno odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 13053 [11] (tabela 4).

Literatura

 1. Bronk A., System grzewczo-wentylacyjny do obiektów wielkokubaturowych, BWC Technika Grzewcza Sp. z o.o.

 2. www.flaktwoods.pl.

 3. www.medtechnik.pl/pliki/pdfy/broszury.

 4. www.rekuperacja-rekuperatory.pl/co_to_jest_rekuperacja.html.

 5. Karty katalogowe Klimor.

 6. Katalog urządzeń systemu rekuperacji Danfoss Air.

 7. Mendel S., ABC ogrzewania obiektów wielkokubaturowych. Ciepło w hali, „Magazyn Instalatora” nr 11/2011.

 8. PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania.

 9. PN-B-01411:1999P Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.10. PN-EN 12792:2006P Wentylacja budynków. Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach.

 10. PN-EN 13053:2008+A1:2011 Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Klasyfikacja i charakterystyki działania urządzeń, elementów składowych i sekcji.

 11. PN-EN 1886: 2008E Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Właściwości mechaniczne.

 12. Recknagel H., Sprenger E., Hönmann W., Schramek E.R., Kompendium wiedzy: Ogrzewnictwo, klimatyzacja, ciepła woda, chłodnictwo, Omni Scala, Wrocław 2008.

 13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (DzU nr 75/2002, poz. 690, z późn. zm.).

 14. Sitko K., Szafy klimatyzacyjne Mediclean firmy Weiss Klimatechnik GmbH. Wykonanie higieniczne dla klimatyzacji bloków operacyjnych, „Chłodnictwo & Klimatyzacja” nr 12/2008.

 15. www.juwent.com.pl.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Materiały PR Co to jest wentylacja mechaniczna?

Co to jest wentylacja mechaniczna? Co to jest wentylacja mechaniczna?

Rekuperacja, czyli wentylacja mechaniczna to wymiana zużytego powietrza w pomieszczeniach. Wyciągane jest powietrze zanieczyszczone, czyli zużyte, a nawiewane świeże powietrze z zewnątrz. Dodatkowo nawiewane...

Rekuperacja, czyli wentylacja mechaniczna to wymiana zużytego powietrza w pomieszczeniach. Wyciągane jest powietrze zanieczyszczone, czyli zużyte, a nawiewane świeże powietrze z zewnątrz. Dodatkowo nawiewane powietrze jest filtrowane (jakość filtracji zależy od klasy filtra i zastosowanych rozwiązań dodatkowych).

Joanna Ryńska Odzysk ciepła i chłodu z powietrza wentylacyjnego

Odzysk ciepła i chłodu z powietrza wentylacyjnego Odzysk ciepła i chłodu z powietrza wentylacyjnego

Małe centrale wentylacyjne, popularnie nazywane rekuperatorami, w coraz mniejszym stopniu ustępują swoim większym odpowiednikom w zakresie odzysku ciepła i chłodu z powietrza wentylacyjnego, umożliwiając...

Małe centrale wentylacyjne, popularnie nazywane rekuperatorami, w coraz mniejszym stopniu ustępują swoim większym odpowiednikom w zakresie odzysku ciepła i chłodu z powietrza wentylacyjnego, umożliwiając skuteczne ograniczenie zużycia energii. Dzięki temu małe inwestycje też mogą być energooszczędne.

mgr inż. Katarzyna Rybka Odzysk ciepła z wentylacji – luksus czy konieczność

Odzysk ciepła z wentylacji – luksus czy konieczność Odzysk ciepła z wentylacji – luksus czy konieczność

Nowe wymagania dla budynków w zakresie efektywności energetycznej wymagają od projektantów stosowania energooszczędnych rozwiązań ogrzewania, wentylacji, a także chłodzenia. Odzysk ciepła w systemach wentylacji...

Nowe wymagania dla budynków w zakresie efektywności energetycznej wymagają od projektantów stosowania energooszczędnych rozwiązań ogrzewania, wentylacji, a także chłodzenia. Odzysk ciepła w systemach wentylacji mechanicznej jest obecnie praktycznie niezbędny, a wymagania w tym zakresie będą coraz wyższe.

dr inż. Maria Kostka, dr inż. Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa Konfiguracja centrali wentylacyjnej i źródła ciepła a koszty eksploatacji systemu grzewczo-wentylacyjnego domu jednorodzinnego

Konfiguracja centrali wentylacyjnej i źródła ciepła a koszty eksploatacji systemu grzewczo-wentylacyjnego domu jednorodzinnego Konfiguracja centrali wentylacyjnej i źródła ciepła a koszty eksploatacji systemu grzewczo-wentylacyjnego domu jednorodzinnego

W artykule opublikowanym w „Rynku Instalacyjnym” 1–2/2016 [6] przedstawiono wyniki analizy zapotrzebowania na energię użytkową, końcową i pierwotną nieodnawialną dla przykładowego domu jednorodzinnego...

W artykule opublikowanym w „Rynku Instalacyjnym” 1–2/2016 [6] przedstawiono wyniki analizy zapotrzebowania na energię użytkową, końcową i pierwotną nieodnawialną dla przykładowego domu jednorodzinnego dla różnych konfiguracji systemu grzewczo-wentylacyjnego. Zwrócono uwagę na konieczność każdorazowego uważnego zapoznania się z konfiguracją centrali wentylacyjnej przy wykonywaniu obliczeń energetycznych budynków, gdyż pobieżne traktowanie tej instalacji prowadzi do istotnych różnic w uzyskiwanych...

dr inż. Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa, dr inż. Maria Kostka Wpływ konfiguracji centrali wentylacyjnej i źródła ciepła na wskaźniki EU i EP domu jednorodzinnego

Wpływ konfiguracji centrali wentylacyjnej i źródła ciepła na wskaźniki EU i EP domu jednorodzinnego Wpływ konfiguracji centrali wentylacyjnej i źródła ciepła na wskaźniki EU i EP domu jednorodzinnego

Całościowa i poprawna analiza pracy systemu wentylacji mechanicznej może dać wyniki znacząco odbiegające od uzyskiwanych w sytuacji, gdy pobieżnie analizuje się efekty pracy rekuperatora – przyjmując jego...

Całościowa i poprawna analiza pracy systemu wentylacji mechanicznej może dać wyniki znacząco odbiegające od uzyskiwanych w sytuacji, gdy pobieżnie analizuje się efekty pracy rekuperatora – przyjmując jego sprawność temperaturową zamiast efektywności energetycznej, pomijając wpływ systemu przeciwzamrożeniowego na efekty energetyczne, prowadząc analizy na danych sezonowych, a nie miesięcznych czy godzinowych.

dr inż. Jarosław Müller, prof. PK Wymienniki gruntowe pod budynkiem

Wymienniki gruntowe pod budynkiem Wymienniki gruntowe pod budynkiem

Grunt jako źródło energii dla systemu wentylacyjnego to dobre rozwiązanie, jednak stosowanie gruntowych rurowych wymienników ciepła wymaga każdorazowo dokładnej analizy energetycznej i ekonomicznej projektowanej...

Grunt jako źródło energii dla systemu wentylacyjnego to dobre rozwiązanie, jednak stosowanie gruntowych rurowych wymienników ciepła wymaga każdorazowo dokładnej analizy energetycznej i ekonomicznej projektowanej instalacji. Lokalizowanie wymienników gruntowych pod budynkiem to najmniej korzystny wariant.

dr hab. inż. Andrzej Jedlikowski, mgr inż. Demis Pandelidis, dr Michał Karpuk Zamarzanie rekuperacyjnych wymienników ciepła – cz. 2

Zamarzanie rekuperacyjnych wymienników ciepła – cz. 2 Zamarzanie rekuperacyjnych wymienników ciepła – cz. 2

Na powstawanie szronu w kanałach powietrza wywiewanego rekuperacyjnych wymienników ciepła wpływa wiele czynników, m.in. temperatura i wilgotność powietrza nawiewanego oraz sprawność wymiennika. By-pass...

Na powstawanie szronu w kanałach powietrza wywiewanego rekuperacyjnych wymienników ciepła wpływa wiele czynników, m.in. temperatura i wilgotność powietrza nawiewanego oraz sprawność wymiennika. By-pass nie zawsze jest skutecznym zabezpieczeniem – konieczne bywa zastosowanie nagrzewnicy wstępnej. Uzasadnione może też być zastosowanie wymiennika o niższej sprawności w celu obniżenia kosztów eksploatacyjnych systemu poprzez redukcję mocy nagrzewnicy wstępnej.

dr hab. inż. Andrzej Jedlikowski, mgr inż. Demis Pandelidis, dr Michał Karpuk Zamarzanie rekuperacyjnych wymienników ciepła

Zamarzanie rekuperacyjnych wymienników ciepła Zamarzanie rekuperacyjnych wymienników ciepła

Rosnące ceny paliw i regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska skłaniają do wdrażania rozwiązań energooszczędnych we wszystkich sektorach gospodarki. Prowadzone są także działania mające na celu poprawę...

Rosnące ceny paliw i regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska skłaniają do wdrażania rozwiązań energooszczędnych we wszystkich sektorach gospodarki. Prowadzone są także działania mające na celu poprawę jakości funkcjonowania układów wentylacji i klimatyzacji, które zużywają duże ilości energii elektrycznej i ciepła w sektorze budownictwa, w tym przy cieplno-wilgotnościowej obróbce powietrza w centralach wentylacyjnych. Zużycie energii można obniżyć poprzez instalowanie wymienników do odzysku...

mgr inż. Katarzyna Rybka Rekuperacja w budynkach – nowe urządzenia

Rekuperacja w budynkach – nowe urządzenia Rekuperacja w budynkach – nowe urządzenia

Wentylacja budynków jednorodzinnych i niewielkich biur może być realizowana przy zastosowaniu jak najmniej skomplikowanych układów. Najlepszym rozwiązaniem dla prostych systemów są niewielkie urządzenia...

Wentylacja budynków jednorodzinnych i niewielkich biur może być realizowana przy zastosowaniu jak najmniej skomplikowanych układów. Najlepszym rozwiązaniem dla prostych systemów są niewielkie urządzenia z odzyskiem ciepła – efektywne energetycznie i zapewniające coraz wyższy komfort w pomieszczeniach.

mgr inż. Kamil Więcek Koszty wentylacji i ogrzewania hal basenowych przy zastosowaniu central o różnych konstrukcjach

Koszty wentylacji i ogrzewania hal basenowych przy zastosowaniu central o różnych konstrukcjach Koszty wentylacji i ogrzewania hal basenowych przy zastosowaniu central o różnych konstrukcjach

Na rynku central klimatyzacyjnych występują zasadniczo dwa rozwiązania technologiczne, różniące się stopniem złożoności konstrukcji oraz kosztami eksploatacji. Porównanie ich pod tym ostatnim względem...

Na rynku central klimatyzacyjnych występują zasadniczo dwa rozwiązania technologiczne, różniące się stopniem złożoności konstrukcji oraz kosztami eksploatacji. Porównanie ich pod tym ostatnim względem pozwala uzyskać odpowiedź na pytanie, zastosowanie którego z nich jest bardziej opłacalne.

prof. dr hab. inż. Sergey Anisimov, mgr inż. Demis Pandelidis Współpraca gruntowego wymiennika ciepła z solarnymi układami klimatyzacyjnymi

Współpraca gruntowego wymiennika ciepła z solarnymi układami klimatyzacyjnymi Współpraca gruntowego wymiennika ciepła z solarnymi układami klimatyzacyjnymi

W artykule przeanalizowano możliwości współpracy gruntowych wymienników ciepła z systemami solarnymi opartymi na pośrednich wymiennikach wyparnych.

W artykule przeanalizowano możliwości współpracy gruntowych wymienników ciepła z systemami solarnymi opartymi na pośrednich wymiennikach wyparnych.

Waldemar Joniec Montaż rekuperatora w remontowanym domu

Montaż rekuperatora w remontowanym domu Montaż rekuperatora w remontowanym domu

O konieczności oszczędzania energii cieplnej dziś już chyba nikogo nie trzeba przekonywać. Stare budynki poddajemy termomodernizacji, wymieniamy w nich okna i remontujemy instalację c.o. Warto jeszcze...

O konieczności oszczędzania energii cieplnej dziś już chyba nikogo nie trzeba przekonywać. Stare budynki poddajemy termomodernizacji, wymieniamy w nich okna i remontujemy instalację c.o. Warto jeszcze zainwestować w wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła.

Redakcja RI Nowoczesne centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne

Nowoczesne centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne Nowoczesne centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne

Jak pogodzić często wykluczające się zadania: minimalizację kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych i jednoczesne zapewnienie komfortu? Z tym dylematem projektanci zmagają się każdego dnia. Ich decyzje...

Jak pogodzić często wykluczające się zadania: minimalizację kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych i jednoczesne zapewnienie komfortu? Z tym dylematem projektanci zmagają się każdego dnia. Ich decyzje muszą wynikać z wnikliwej analizy, w której nie można pomijać m.in. specyficznych cech danego obiektu, oczekiwanych parametrów powietrza wewnętrznego, okresu użytkowania urządzeń i instalacji oraz możliwości ich rozbudowy lub modernizacji.

dr inż. Antoni Jakóbczak Wilgotność powietrza i recyrkulacja w wentylacji

Wilgotność powietrza i recyrkulacja w wentylacji Wilgotność powietrza i recyrkulacja w wentylacji

Rekuperatory wentylacyjne są bardziej zagrożone szronieniem, gdy zostaną zastosowane w instalacji wentylacyjnej pomieszczeń suchych, o wilgotności powietrza do 30, a nawet 40%, niż pomieszczeń o wilgotności...

Rekuperatory wentylacyjne są bardziej zagrożone szronieniem, gdy zostaną zastosowane w instalacji wentylacyjnej pomieszczeń suchych, o wilgotności powietrza do 30, a nawet 40%, niż pomieszczeń o wilgotności 60% [1, 2]. A większość pomieszczeń, w których stosuje się wentylację mechaniczną, to pomieszczenia suche. Dotyczy to zwłaszcza pomieszczeń rekreacyjnych i innych przeznaczonych do pracy lekkiej.

Maciej Kosowski Kominek w domu z rekuperatorem

Kominek w domu z rekuperatorem Kominek w domu z rekuperatorem

„Energooszczędność przede wszystkim” – jest to hasło coraz bardziej popularne wśród inwestorów indywidualnych. Tanim, dodatkowym źródłem ciepła jest kominek, a znaczne obniżenie kosztów ogrzewania można...

„Energooszczędność przede wszystkim” – jest to hasło coraz bardziej popularne wśród inwestorów indywidualnych. Tanim, dodatkowym źródłem ciepła jest kominek, a znaczne obniżenie kosztów ogrzewania można uzyskać dzięki wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Ale jak pogodzić obie te instalacje tak, aby ich użytkowanie nie stanowiło problemu?

Jerzy Kosieradzki Odzysk ciepła − możliwości i zasady

Odzysk ciepła − możliwości i zasady Odzysk ciepła − możliwości i zasady

Wzrost wymagań dotyczących jakości powietrza w zakładach przemysłowych jest przyczyną zwiększenia ilości energii koniecznej do przygotowania powietrza wentylacyjnego. W większości procesów technologicznych...

Wzrost wymagań dotyczących jakości powietrza w zakładach przemysłowych jest przyczyną zwiększenia ilości energii koniecznej do przygotowania powietrza wentylacyjnego. W większości procesów technologicznych stosowanie recyrkulacji jest niemożliwe ze względu na występujące zanieczyszczenia powietrza i całe powietrze nawiewane pobierane jest z zewnątrz. Problem oszczędności energii cieplnej zużywanej przez urządzenia centralnego ogrzewania został częściowo rozwiązany poprzez zwiększenie izolacyjności...

Jerzy Kosieradzki Magazynowanie energii słonecznej. Nowe systemy

Magazynowanie energii słonecznej. Nowe systemy Magazynowanie energii słonecznej. Nowe systemy

Analizując moce cieplne kolektorów słonecznych w poszczególnych miesiącach roku oraz zapotrzebowanie na energię cieplną budynku, łatwo stwierdzić, że w okresie od listopada do końca marca kolektory nie...

Analizując moce cieplne kolektorów słonecznych w poszczególnych miesiącach roku oraz zapotrzebowanie na energię cieplną budynku, łatwo stwierdzić, że w okresie od listopada do końca marca kolektory nie wytworzą tyle ciepła, by móc ogrzać budynek i podgrzać ciepłą wodę użytkową. Zatem kwestią kluczową pozostaje magazynowanie nadwyżki ciepła, którą kolektory są w stanie wyprodukować w okresie kwiecień–październik.

Materiały PR Systemy dystrybucji powietrza

Systemy dystrybucji powietrza Systemy dystrybucji powietrza

System dystrybucji powietrza to element całościowego systemu komfortowej wentylacji, montowanego zgodnie z wymaganiami klienta. System wentylacji obejmuje centralną jednostkę wentylacyjną, innowacyjny...

System dystrybucji powietrza to element całościowego systemu komfortowej wentylacji, montowanego zgodnie z wymaganiami klienta. System wentylacji obejmuje centralną jednostkę wentylacyjną, innowacyjny system dystrybucji powietrza oraz wymiennik gruntowy.

Jerzy Kosieradzki Odzysk ciepła – regeneratory

Odzysk ciepła – regeneratory Odzysk ciepła – regeneratory

W odróżnieniu od rekuperacyjnych wymienników ciepła, w których ciepło ze strumienia powietrza cieplejszego przenika do strumienia chłodniejszego przez nieruchome ścianki rozdzielające te strumienie, wymienniki...

W odróżnieniu od rekuperacyjnych wymienników ciepła, w których ciepło ze strumienia powietrza cieplejszego przenika do strumienia chłodniejszego przez nieruchome ścianki rozdzielające te strumienie, wymienniki regeneracyjne wyposażone są w wirniki stykające się kolejno z obydwoma strumieniami powietrza.

mgr inż. Bartłomiej Adamski Wymiarowanie instalacji freonowych (cz. 2.)

Wymiarowanie instalacji freonowych (cz. 2.) Wymiarowanie instalacji freonowych (cz. 2.)

W niniejszym artykule przedstawione są dodatkowe informacje na temat projektowania rurociągów instalacji chłodniczych. Po obliczeniu średnic rurociągów instalacji chłodniczej i ustaleniu ich odpowiednich...

W niniejszym artykule przedstawione są dodatkowe informacje na temat projektowania rurociągów instalacji chłodniczych. Po obliczeniu średnic rurociągów instalacji chłodniczej i ustaleniu ich odpowiednich długości oraz po narysowaniu podstawowego schematu ich przebiegu należy przemyśleć szczegóły rozwiązania instalacji. Dodatkowe informacje zamieszczone poniżej przydadzą się podczas tej fazy projektowania...

dr inż. Anna Charkowska Czyste instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne (cz. 1.)

Czyste instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne (cz. 1.) Czyste instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne (cz. 1.)

Zanieczyszczenia ze środowiska zewnętrznego poprzez instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne przenikają do wnętrza budynków. Wiele z nich zatrzymywanych jest przez filtry powietrza, a pozostałe osiadają...

Zanieczyszczenia ze środowiska zewnętrznego poprzez instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne przenikają do wnętrza budynków. Wiele z nich zatrzymywanych jest przez filtry powietrza, a pozostałe osiadają we wnętrzu instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych lub są przenoszone do pomieszczeń. Osiadłe w instalacjach zanieczyszczenia stałe, namnażające się drobnoustroje świadczą o stanie higienicznym instalacji, który wpływa na czystość oraz jakość powietrza nawiewanego do wentylowanych lub klimatyzowanych...

dr inż. Anna Charkowska Filtracja i oczyszczanie powietrza (cz. 1)

Filtracja i oczyszczanie powietrza (cz. 1) Filtracja i oczyszczanie powietrza (cz. 1)

W pierwszej części artykułu podano najważniejsze definicje oraz normy dotyczące filtracji powietrza, zamieszczono także aktualną klasyfikację filtrów powietrza. W kolejnych częściach cyklu zostaną zawarte...

W pierwszej części artykułu podano najważniejsze definicje oraz normy dotyczące filtracji powietrza, zamieszczono także aktualną klasyfikację filtrów powietrza. W kolejnych częściach cyklu zostaną zawarte informacje o materiałach stosowanych obecnie do wykonania filtrów powietrza, a także o budowie filtrów powietrza oraz podstawowe wymagania dotyczące odbioru instalacji zawierających filtry powietrza.

dr inż. Anna Charkowska Przyczyny i źródła zanieczyszczeń instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Przyczyny i źródła zanieczyszczeń instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Przyczyny i źródła zanieczyszczeń instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Artykuł, będący pierwszą z cyklu publikacji o problemach związanych ze stanem higienicznym instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, jest powrotem do prezentowanych wcześniej przez autorkę na łamach...

Artykuł, będący pierwszą z cyklu publikacji o problemach związanych ze stanem higienicznym instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, jest powrotem do prezentowanych wcześniej przez autorkę na łamach „Rynku Instalacyjnego” zagadnień związanych z czystością i czyszczeniem instalacji. Przedstawione zostaną najnowsze informacje na ten temat, wynikające m.in. z pojawienia się w lipcu 2008 r. wersji roboczej normy europejskiej dotyczącej czystości instalacji.

mgr inż. Marcin Łuczak Triki automatyki

Triki automatyki Triki automatyki

W artykule scharakteryzowano rozwiązania zmierzające do optymalizacji zużycia energii przy wykorzystaniu odpowiednich algorytmów sterowania centralą wentylacyjną, czyli bez konieczności ponoszenia dodatkowych...

W artykule scharakteryzowano rozwiązania zmierzające do optymalizacji zużycia energii przy wykorzystaniu odpowiednich algorytmów sterowania centralą wentylacyjną, czyli bez konieczności ponoszenia dodatkowych nakładów inwestycyjnych na urządzenia.Więcej na str. 75 Rynku Instalacyjnego 9/2009

Najnowsze produkty i technologie

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Największa kampania reklamowa marki Hisense w Polsce!

Największa kampania reklamowa marki Hisense w Polsce! Największa kampania reklamowa marki Hisense w Polsce!

Marka Hisense – wiodący producent urządzeń klimatyzacyjnych, pomp ciepła, sprzętu AGD i RTV rozpoczyna intensywną kampanię promocyjną. Ogólnopolski zasięg działań reklamowych w telewizji i radio, a także...

Marka Hisense – wiodący producent urządzeń klimatyzacyjnych, pomp ciepła, sprzętu AGD i RTV rozpoczyna intensywną kampanię promocyjną. Ogólnopolski zasięg działań reklamowych w telewizji i radio, a także intensywna obecność online i w mediach społecznościowych, zostały zaplanowane na gorący okres piłkarskiego szaleństwa EURO 2024, którego marka Hisense jest Oficjalnym partnerem.

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Klima(t) do współpracy – zostań instalatorem pomp ciepła Hisense Hi-Therma

Klima(t) do współpracy – zostań instalatorem pomp ciepła Hisense Hi-Therma Klima(t) do współpracy – zostań instalatorem pomp ciepła Hisense Hi-Therma

Zostań instalatorem pomp ciepła Hisense Hi-Therma

Zostań instalatorem pomp ciepła Hisense Hi-Therma

HOMEKONCEPT Projekty domów piętrowych – poznaj ich zalety!

Projekty domów piętrowych – poznaj ich zalety! Projekty domów piętrowych – poznaj ich zalety!

W obliczu rosnącej wartości przestrzeni mieszkalnej i zróżnicowanych potrzeb współczesnych rodzin, budowa domu piętrowego jest optymalnym rozwiązaniem, które łączy w sobie efektywne wykorzystanie powierzchni...

W obliczu rosnącej wartości przestrzeni mieszkalnej i zróżnicowanych potrzeb współczesnych rodzin, budowa domu piętrowego jest optymalnym rozwiązaniem, które łączy w sobie efektywne wykorzystanie powierzchni z komfortem i funkcjonalnością. Projekty domów piętrowych, skupiające się na optymalnym wykorzystaniu powierzchni budynku, oferują przemyślane układy przestrzenne.

ECO Comfort Klimatyzacja kanałowa do domu: zastosowania, rodzaje, tryby pracy

Klimatyzacja kanałowa do domu: zastosowania, rodzaje, tryby pracy Klimatyzacja kanałowa do domu: zastosowania, rodzaje, tryby pracy

Zadaniem klimatyzacji jest przede wszystkim obniżenie zbyt wysokiej temperatury w budynku i dostosowanie jej do parametrów, które będą zapewniały komfortowe warunki pracy lub odpoczynku. Gorące lata i...

Zadaniem klimatyzacji jest przede wszystkim obniżenie zbyt wysokiej temperatury w budynku i dostosowanie jej do parametrów, które będą zapewniały komfortowe warunki pracy lub odpoczynku. Gorące lata i okresy długotrwałych upałów są silnie odczuwalne nawet w nowoczesnych, dobrze izolowanych budynkach wyposażonych w rolety zewnętrzne lub wewnętrzne, dlatego nowoczesne systemy klimatyzacji są coraz chętniej wybierane przez inwestorów, którzy budują lub modernizują swoje domy.

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Promocja Cashback od Panasonic

Promocja Cashback od Panasonic Promocja Cashback od Panasonic

Zwrot 2000 zł za zakup i rejestrację kompletu pompy ciepła Aquarea T-CAP

Zwrot 2000 zł za zakup i rejestrację kompletu pompy ciepła Aquarea T-CAP

ECO Comfort Montaż klimatyzatora: cena, rodzaje urządzeń, koszt montażu klimatyzacji w domu w 2024!

Montaż klimatyzatora: cena, rodzaje urządzeń, koszt montażu klimatyzacji w domu w 2024! Montaż klimatyzatora: cena, rodzaje urządzeń, koszt montażu klimatyzacji w domu w 2024!

Choć główną funkcją klimatyzatora jest chłodzenie powietrza w upalne okresy roku, panuje błędne przekonanie, że na schłodzeniu mieszkania kończy się funkcja systemu klimatyzacji. Tymczasem nowoczesne jednostki...

Choć główną funkcją klimatyzatora jest chłodzenie powietrza w upalne okresy roku, panuje błędne przekonanie, że na schłodzeniu mieszkania kończy się funkcja systemu klimatyzacji. Tymczasem nowoczesne jednostki nie ograniczają się jedynie do pojedynczych zadań.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.