RynekInstalacyjny.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Rozwiązania stosowane w ogrzewaniu obiektów magazynowych

Obiekty magazynowe wymagają niezawodnych i trwałych systemów ogrzewania, niepowodujących zbędnych strat energii z uwagi na duże kubatury pomieszczeń. W tym celu stosowane są technologie ogrzewania nadmuchowego i promiennikowego. Ze względu na koszty oraz bezpieczeństwo dostępu inwestorzy coraz częściej sięgają także po energię odpadową oraz odnawialną.

Partner publikacji


W artykule:

• Ogrzewanie nadmuchowe magazynów – nagrzewnice

• Promienniki podczerwieni

Pompy ciepła i instalacje PV w magazynach

Odzysk ciepła odpadowego dla magazynu

 

Koncepcja ogrzewania budynków magazynowych wymaga uwzględnienia wielu czynników. Dostawa nośnika energii lub ciepła musi być niezawodna, ponieważ każdy przestój w pracy magazynów oznacza duże straty ekonomiczne, a w przypadku niektórych przechowywanych towarów także zagrożenie dla ich jakości i bezpieczeństwa. Dlatego szczególnie w przypadku większych magazynów inwestorzy wybierają rozwiązania z dywersyfikacją źródeł ciepła i energii.

Magazyny wymagają także często strefowania i zróżnicowania warunków temperaturowych w poszczególnych strefach czy punktach – wiąże się to z charakterem przechowywanych towarów, a także z koniecznością zapewnienia odpowiednich warunków na stanowiskach pracy (np. siedzącej dla pracowników biurowych). Wiele magazynów nie wymaga ciągłego ogrzewania, dodatkowo ważna jest możliwość jego szybkiego, łatwego i bezpiecznego wyłączenia, jak i ponownego uruchomienia. Dlatego zastosowana instalacja ogrzewcza powinna cechować się niską bezwładnością cieplną oraz odpornością na przestoje (np. musi być chroniona przed zamarzaniem medium grzewczego).

Obiekty magazynowe mają określoną konstrukcję i wyposażenie (wysokość, rozmieszczenie słupów, obecność suwnic i innych instalacji, takich jak tryskacze czy klapy dymowe), mogą się także cechować zmiennością przeznaczenia (szczególnie obiekty przeznaczone na wynajem). Oznacza to, że najlepiej do ich ogrzewania nadają się rozwiązania zdecentralizowane, które można łatwo zamocować do konstrukcji (strop, ściany, słupy) bez jej obciążania, a w razie potrzeby zmienić aranżację, zachowując efektywność pracy.

Ważnym czynnikiem są także kwestie ekonomiczne i niezależności energetycznej – inwestorzy dążą do maksymalnego obniżenia kosztów operacyjnych (w tym wydatków ponoszonych na ogrzewanie) i coraz częściej chcą, by ich obiekt ogrzewany był odnawialnym źródłem energii. Istotne jest również zrównoważenie środowiskowe, na które wpływ ma zarówno źródło ciepła, jak i instalacja grzewcza – magazyny należące do dużych sieci operatorów logistycznych lub do dużych inwestorów muszą być projektowane i budowane zgodnie z polityką środowiskową przedsiębiorstwa, dodatkowo coraz popularniejsza jest certyfikacja wielokryterialna w systemie BREEAM lub LEED. Dla uzyskania punktów w tych systemach ważne jest zastosowanie źródeł ciepła wykorzystujących OZE oraz efektywność energetyczna ogrzewania.

Dlatego inwestorzy i projektanci często decydują się na zdecentralizowane instalacje grzewcze (spełniające wymogi użytkowe), zasilane ze źródeł ciepła lub nośników energii wykorzystujących OZE. Instalacje grzewcze bazują zwykle na nagrzewnicach i promiennikach, a po stronie źródeł i nośników energii wykorzystuje się pompy ciepła, prąd produkowany w instalacjach PV (własny – pochodzący z instalacji budynkowej lub kupowany od zawodowego dostawcy z farmy PV) i w miarę możliwości technicznych ciepło odpadowe.

magazyn bts

Fot. 1. Magazyn typu BTS w Żernikach pod Poznaniem z pompą ciepła i dużą elektrownią fotowoltaiczną na specjalnie przygotowanym dachu


Źródło: Kajima

Ogrzewanie nadmuchowe magazynów – nagrzewnice

Nagrzewnice powietrza (aparaty grzewczo-wentylacyjne) są nadmuchowymi urządzeniami ogrzewania miejscowego montowanymi pod stropem lub do ścian albo słupów konstrukcyjnych. Zapewniają nawiew do pomieszczenia nagrzanego powietrza, pracując na powietrzu wewnętrznym, zewnętrznym lub mieszanym, w niektórych rozwiązaniach także z odzyskiem ciepła. W takim przypadku komora mieszania umożliwia recyrkulację części powietrza z pomieszczenia i wymieszanie strumieni powietrza zewnętrznego i wewnętrznego, co zwiększa efektywność energetyczną procesu. Wskaźnikiem efektywności energetycznej nagrzewnicy jest minimalna sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs,h, która zgodnie z rozporządzeniem KE 2015/1188 [1] wynosi (obecnie na rynku dostępne są wyłącznie nagrzewnice spełniające te wymagania):

  • 72% – dla nagrzewnic z wyjątkiem urządzeń B1 o znamionowej mocy cieplnej poniżej 10 kW oraz urządzeń C2 i C4 o znamionowej mocy cieplnej poniżej 15 kW;
  • 68% – dla nagrzewnic B1 (do podłączenia do komina z ciągiem naturalnym wyprowadzającym spaliny poza pomieszczenie i wykorzystujących powietrze z pomieszczenia do spalania) o znamionowej mocy cieplnej poniżej 10 kW i nagrzew­nic C2 i C4 (pobierających powietrze do spalania ze wspólnego systemu przewodów i odprowadzających spaliny do systemu przewodów) o znamionowej mocy cieplnej poniżej 15 kW;
  • 30% – dla nagrzewnic elektrycznych [1].

W budynkach przemysłowych stosuje się najczęściej nagrzewnice wodne lub gazowe – rodzaj urządzenia wybierany jest w pierwszej kolejności zależnie od możliwości doprowadzenia czynnika grzewczego. Dodatkowo w przypadku nagrzewnic wodnych należy zwrócić uwagę na ryzyko zamarzania przy okresowym wyłączeniu instalacji grzewczej (zamarzająca woda może rozsadzić wymiennik i zniszczyć urządzenie). Jedną z możliwości efektywnej ochrony jest zastosowanie medium grzewczego o niskiej temperaturze zamarzania (np. roztwór glikolu etylenowego), co jednak wymaga uwzględnienia większych oporów w instalacji i mniejszej sprawności wymiany ciepła. Z kolei nagrzewnice gazowe wymagają skutecznego odprowadzenia spalin: w przypadku urządzeń z zamkniętą komorą spalania – przewodów powietrzno-spalinowych przechodzących przez ścianę zewnętrzną, a w przypadku komory otwartej – zapewnienia odpowiedniej wentylacji hali. Jeśli łączna nominalna moc cieplna urządzeń zainstalowanych w pomieszczeniu przekracza 60 kW, należy zgodnie z § 158 WT zastosować urządzenia sygnalizacyjno-odcinające dopływ gazu [2]. Dodatkowe wymagania formalne czy techniczne może postawić także firma ubezpieczeniowa.

Zobacz także: Wózki widłowe Kalmar – możliwości i zastosowania >>

Nagrzewnice są urządzeniami prostymi pod względem zasady działania, jednak konstrukcja i jakość wykonania każdego z elementów ma duży wpływ na ich trwałość, prawidłową pracę, sprawność i efektywność energetyczną. Obudowa może być wykonana ze stali (która jednak wymaga zabezpieczenia antykorozyjnego) lub z tworzywa sztucznego zapewniającego nie tylko izolacyjność i małą masę, ale też wytrzymałość mechaniczną – ABS i EPP (polipropylen spieniony). Wymienniki ciepła muszą gwarantować efektywną wymianę ciepła, a także odporność na środowiskowe czynniki korozyjne (tj. zapylenie, wilgotność i wysokie stężenie związków korozyjnych, np. amoniaku). Producenci oferują rozwiązania wymienników o konstrukcji specjalnie przystosowanej do współpracy z niskotemperaturowymi źródłami ciepła, w tym z urządzeniami OZE, takimi jak pompy ciepła. W takim przypadku wymiennik nagrzewnicy jest dwu- lub trzyrzędowy, co zapewnia zwiększenie powierzchni wymiany ciepła, dzięki czemu jej sprawność pozostaje wysoka nawet przy niższej temperaturze medium grzewczego. Trzyrzędowa konstrukcja wymiennika może spowodować większe opory przepływu niż w przypadku nagrzewnic o tradycyjnej konstrukcji, co powinno się przełożyć na zastosowanie odpowiednio energooszczędnego wentylatora, np. z silnikiem EC.

Ważnym elementem efektywnej pracy nagrzewnic jest także sterowanie i automatyczna regulacja. Sterowanie może obejmować różne rozwiązania – od prostej regulacji dwupołożeniowej (włącz/wyłącz) czy trzybiegowej, poprzez sterowniki 0–10 V i regulatory PWM (pulse-width modulation) umożliwiające zoptymalizowanie ilości ciepła dostarczanego do pomieszczenia i szybką reakcję urządzeń na zmienność warunków pracy, po zaawansowane wielozadaniowe sterowniki inteligentne i moduły pozwalające na wpięcie nagrzewnic do systemu BMS (Building Management System).

Zobacz także: Ogrzewanie i wentylacja budynków wielorodzinnych

nagrzewnice magazyny

Fot. 2. Nagrzewnice stosowane w magazynach: a) wodna Źródło: VTS, b) wodna przystosowana do współpracy z pompą ciepła Źródło: Juwent, c) gazowa Źródło: GoodAire

Promienniki podczerwieni

Jako rozwiązanie liniowe lub punktowe sprawdzą się także promienniki wykorzystujące promieniowanie podczerwone krótkofalowe (IR-A). Ogrzewany jest bezpośrednio obiekt, do którego dociera promieniowanie cieplne – w odbiorze człowieka oznacza to szybkie uzyskanie komfortu cieplnego. Dlatego promienniki dobrze sprawdzają się jako ogrzewanie punktowe (np. skierowane na stanowiska pracowników wykonujących pracę siedzącą na terenie fabryki czy hali magazynowej), obejmujące powierzchnię ok. 25–35 m2. Dostępne są także rozwiązania liniowe obsługujące większe strefy.

Promienniki mogą być zasilane gazem (ziemnym lub płynnym) albo energią elektryczną. Urządzenia gazowe wymagają zapewnienia instalacji gazowej i systemu odprowadzenia spalin. Promienniki elektryczne ze względu na brak dodatkowych instalacji rurowych dobrze sprawdzą się w budynkach modernizowanych. Sezonową efektywność energetyczną ogrzewania pomieszczeń (ηS) dla promienników określono w rozporządzeniu KE 2015/1188 [1] (patrz tabela).

promienniki gazowe elektryczne

Tabela. Wymagania wobec promienników IR zgodnie z rozporządzeniem KE 2015/1188 [1]

Ogrzewanie przez promieniowanie jest efektywne ze względu na małe straty ciepła oraz możliwość wykorzystania zdolności akumulacyjnych budynku, np. przegród i materiałów, które najpierw pochłaniają, a następnie oddają do otoczenia pochodzące z promienników ciepło. O efektywności jego pracy mówi współczynnik promieniowania Rf – stosunek ilości ciepła emitowanego z urządzenia do dostarczonej do niego energii (pozostała energia tracona jest na straty radiacyjne i konwekcyjne). Współczynnik promieniowania nie powinien być niższy niż 0,4 – dla urządzeń dostępnych na rynku wynosi on zwykle 60,6–83,4% (promienniki ceramiczne) lub 55–83% (promienniki rurowe), przy czym zwyczajowo określenie „wysokosprawny promiennik gazowy” odnoszone jest do urządzeń o Rf powyżej 70%, a za promiennik o niskiej sprawności uważa się urządzenie o Rf poniżej 65% [3]. Na wartość współczynnika Rf wpływają elementy konstrukcyjne zapewniające „szczelność” w kontekście strat energii i nadanie właściwego kierunku strumieniowi ciepła. Promienniki takie są zwykle droższe w zakupie, jednak może się okazać, że do osiągnięcia takiego samego efektu grzewczego potrzeba mniejszej liczby urządzeń wysokosprawnych niż promienników o niskiej sprawności.

Powierzchnią emitującą promieniowanie może być żarnik kwarcowo-halogenowy (promienniki ceramiczne) lub rury stalowe uzupełnione o deflektory kierunkujące fale (promienniki rurowe). Ogrzewanie takie jest bezpieczne pod względem zdrowotnym, nie należy jednak narażać oczu na przewlekłą ekspozycję na bezpośrednie źródło promieniowania (np. żarnik). Przed przypadkowym dotknięciem źródła (które ma wysoką temperaturę) chronią odpowiednie osłony. W projektowaniu trzeba zwrócić uwagę na właściwą wysokość zamontowania promiennika – intensywność promieniowania [W/m²] powinna być bowiem taka, aby temperatura odczuwalna na wysokości głowy użytkownika (1,8 m nad posadzką) wynosiła maks. 25°C. Żeby osiągnąć ten efekt, intensywność promieniowania nie powinna przekraczać 300 W/m² na wysokości 1,8 m nad posadzką bądź 200 W/m² na wysokości 1,5 m [3].

Konstrukcje promienników są lekkie, a jednocześnie nie pojawia się zjawisko konwekcji, można je zatem zamocować pod stropem – im większa wysokość hali, tym wyraźniej widać przewagę promienników nad ogrzewaniem konwekcyjnym pod względem sprawności [4].

gazowe promienniki

Fot. 3. Gazowe promienniki ceramiczne: a) zasilane gazem ziemnym, b) zasilane wodorem


Źródło: Schwank

przemyslowe pompy ciepla

Fot. 4. Pompy ciepła do zastosowań przemysłowych: a) z czynnikiem chłodniczym R744 Źródło: Mitsubishi Heavy Industries, b) z wtryskiem par czynnika do sprężarki Źródło: Hewalex

Pompy ciepła i instalacje PV w magazynach

Połączenie komfortu termicznego użytkowników budynku magazynowego, prawidłowych warunków temperaturowych oraz racjonalnie niskiego zużycia energii można uzyskać dzięki zastosowaniu pomp ciepła – sprężarkowych (zasilanych energią elektryczną) lub absorpcyjnych (zasilanych energią cieplną pochodzącą np. ze spalania gazu ziemnego lub z ciepła odpadowego). Przemysłowe pompy ciepła powinny być także przygotowane do dużej zmienności zapotrzebowania na moc instalacji grzewczej zarówno w skali doby, jak i roku, co oznacza konieczność zastosowania pomp ciepła wyposażonych w sprężarki inwerterowe (płynna regulacja obrotów w szerokim zakresie modulacji) i funkcje zapewniające tzw. miękki rozruch (soft start). Ważne jest również odpowiednie sterowanie pracą pomp ciepła, szczególnie w przypadku urządzeń pracujących w kaskadzie. W takim przypadku należy dobrze zaplanować harmonogram pracy poszczególnych urządzeń – równomierne wykorzystanie zwiększa ich żywotność.

Na rynku dostępne są także pompy ciepła do zastosowań przemysłowych, które m.in. dzięki odpowiednim czynnikom chłodniczym (np. R744 – dwutlenek węgla) lub zastosowaniu sprężarek z wtryskiem par czynnika (EVI) mogą zapewnić wysoką temperaturę wody grzewczej, co umożliwia ich wykorzystanie zarówno do systemów ogrzewania wodnego (np. nagrzewnice), jak i produkcji c.w.u. Rozwiązania z czynnikiem chłodniczym R744 mogą wytwarzać wodę o temperaturze nawet do 90°C, a wtrysk par zapewnia uzyskanie temperatury wody grzewczej do 65–70°C.

Instalację sprężarkowych pomp ciepła warto połączyć z wykonaniem instalacji fotowoltaicznych, które mogą zapewnić zmniejszenie zużycia energii elektrycznej nawet o 50%. Zainteresowanie tymi rozwiązaniami dla magazynów znacznie wzrosło w 2022 r. po dużej podwyżce cen prądu i nawet po ich zamrożeniu w 2023 r. czas zwrotu z inwestycji wynosi ok. 3 lat. Instalacja PV dla nowego magazynu wymaga przygotowania dachu o wzmocnionej konstrukcji, a dla magazynów istniejących – przeprowadzenia audytów pod tym kątem. Magazyny mają zwykle dużą wolną powierzchnię dachu płaskiego, co umożliwia im produkcję istotnych (odpowiednio do wielkości magazynu) ilości energii z PV. Duże centra logistyczno-dystrybucyjne dysponują ogromnymi instalacjami, np. panele fotowoltaiczne o mocy 1,8 MW pracują na dachu centrum Amazon w Świebodzinie, a LPP na dachu swojego centrum w Brześciu Kujawskim ma 4 tys. paneli PV o łącznej mocy 1,5 MW i powierzchni ponad 7 tys. m2. Jednak nawet jeśli wytrzymałość dachu jest niewystarczająca do montażu paneli wraz z odpowiednią konstrukcją wsporczą (niezbędną w przypadku dachu płaskiego), nadal możliwe jest korzystanie z energii produkowanej z OZE. Można zainwestować we własną konstrukcję naziemną, jak np. farma o mocy do 50 MWp powstała w 2021 r. w Żernikach pod Poznaniem dla obiektu BTS DHL Supply Chain i Zalando, lub kupować energię z zawodowej farmy fotowoltaicznej – robi tak np. Amazon, od 2022 r. kupujący energię z farmy w Miłkowicach w powiecie legnickim.

Odzysk ciepła odpadowego dla magazynu

W budynkach magazynowo-produkcyjnych, ale także w magazynach z atmosferą kontrolowaną (chłodnie i mroźnie) wytwarzane są duże ilości ciepła odpadowego. Jak wskazuje cytowany w raporcie poświęconym ciepłu odpadowemu Dariusz Koc, dyrektor zarządzający Krajowej Agencji Poszanowania Energii (KAPE), ciepło odpadowe to energia, która została już wyprodukowana [5]. Warto więc jej nie tracić.

magazyn pompy ciepla

Fot. 5. Przykład magazynu z pompami ciepła wykorzystującymi ciepło odpadowe jako dolne źródło


Źródło: Dimen

Do odzysku ciepła odpadowego mogą być przystosowane układy technologicznej wody chłodzącej, a także układy chłodnicze – szczególnie rozwiązania nadkrytyczne oparte na czynniku chłodniczym R744 (dwutlenek węgla). Najczęściej ciepło odpadowe wykorzystywane jest do przygotowania ciepłej wody użytkowej w danym obiekcie, w niektórych sytuacjach ekonomiczne jest również wykorzystanie go do ogrzewania. Zadania związane z wymianą ciepła między układem chłodzenia lub układem technologicznym a instalacją przygotowania c.w.u. pełnią zwykle płytowe lutowane wymienniki ciepła (BPHE). Ciepło odpadowe może też stanowić dolne źródło dla pompy ciepła stosowanej do ogrzewania obiektu – np. w zakładzie produkcyjnym w Oleśnicy wykorzystano ciepło pochodzące z procesów technologicznych (woda z instalacji chłodzenia wtryskarek) jako dolne źródło dla kaskady dwóch gruntowych pomp ciepła. Wbudowany system transferu ciepła z gazu gorącego (na wymienniku przeciwprądowym o mocy 51 kW) pozwala natomiast na przygotowanie c.w.u. dla obiektu [6].

Rozwiązaniem bardziej zaawansowanym pod względem organizacyjnym i stanowiącym większe wyzwanie inwestycyjne może być sprzedaż ciepła odpadowego odbiorcom zewnętrznym, np. do komunalnych sieci ciepłowniczych. Jak wskazuje w raporcie Danfoss, ciepło odpadowe z trzech największych źródeł Warszawy to 3,3 TWh – wielkość ta pozwoliłaby zapewnić ciepło sieciowe dla ok. 380 tys. gospodarstw domowych [5].

Inaczej rozumiane ciepło odpadowe – i na mniejszą skalę – mogą wykorzystywać także gazowe promienniki podczerwieni. W tym przypadku za transfer ciepła odpowiadają wymienniki gaz/gaz – ciepło może być odzyskiwane z gorących spalin w systemie ich odprowadzania, z mieszaniny spaliny-powietrze oraz z gorącego powietrza znajdującego się bezpośrednio w otoczeniu promienników [3, 4]. Potencjał tak rozumianego odzysku ciepła jest wyższy dla urządzeń o niższej sprawności radiacji R. Wynika to z faktu, że temperatura spalin dla modeli o wysokiej sprawności radiacji (R = 72%) wynosi na wyjściu ok. 200°C, a w przypadku niższej sprawności (R = 52–59%) jest to ok. 350°C. Dzięki tak rozumianemu odzyskowi ciepła można wyraźnie ograniczyć zużycie gazu w obiekcie.

W promiennikach przeznaczonych do obiektów inwentarskich palniki, ścieżki gazowe i emitery wykonuje się ze stali nierdzewnej, a deflektor zwiększający sprawność radiacyjną – z aluminium. Takie rozwiązania zapewniają odporność np. na amoniak i związki siarki i sprawdzą się także w budynkach magazynowych, w których przechowuje się produkty wydzielające te substancje.

Literatura

1. Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1188 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (Dz.Urz. L 193/76 z 21.07.2015)

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 2019, poz. 1065, z późn. zm.)

3. Dudkiewicz Edyta, Wymagania dotyczące ekoprojektu dla gazowych promienników podczerwieni, „Rynek Instalacyjny” 9/2018, www.rynekinstalacyjny.pl

4. Dudkiewicz Edyta, Fidorów Natalia, Jeżowiecki Janusz, Wpływ sprawności promienników podczerwieni na koszt zużycia energii, „Rocznik Ochrony Środowiska” 1/2013 (t. 15)

5. Vad Sørensen Sara, Największe na świecie niewykorzystane źródło energii. Ciepło odpadowe, Danfoss, 2023

6. Zmiana źródła ciepła budynku przemysłowego w Oleśnicy – Deklaracja do CEEB, https://dimen.pl/zmiana-zrodla-ciepla-budynku-przemyslowego-w-olesnicy/ (dostęp: 10.10.2023)

Partner publikacji


Komentarze

  • mlodszy ker mlodszy ker, 13.02.2024r., 10:34:19 Dzięki konkretom i przykładom staje się łatwy do zrozumienia. Brakuje jednak porównań kosztów i efektywności pomiędzy różnymi rozwiązaniami.

Powiązane

Redakcja RI Zastosowanie mikrokogeneracji

Zastosowanie mikrokogeneracji Zastosowanie mikrokogeneracji

Kogeneracja, czyli jednoczesne wytwarzanie energii cieplnej i elektrycznej jest jedną z odpowiedzi na coraz bardziej rygorystyczne wymagania dotyczące wskaźnika EP, które wymuszają poszukiwanie nowych...

Kogeneracja, czyli jednoczesne wytwarzanie energii cieplnej i elektrycznej jest jedną z odpowiedzi na coraz bardziej rygorystyczne wymagania dotyczące wskaźnika EP, które wymuszają poszukiwanie nowych rozwiązań m.in. instalacyjnych, pozwalających osiągnąć jak najwyższy poziom energooszczędności.

Redakcja RI Praktyka wdrażania BIM

Praktyka wdrażania BIM Praktyka wdrażania BIM

Biura projektowe w Polsce starają się dotrzymać kroku zagranicznym i inwestują w oprogramowania BIM. Z biegiem czasu modelowanie budynków będzie codziennością. Jednakże wprowadzenie i rozpowszechnienie...

Biura projektowe w Polsce starają się dotrzymać kroku zagranicznym i inwestują w oprogramowania BIM. Z biegiem czasu modelowanie budynków będzie codziennością. Jednakże wprowadzenie i rozpowszechnienie projektowania w oprogramowaniu BIM wciąż wiąże się z pokonaniem pewnych przeszkód.

dr inż. Jacek Biskupski Możliwości osiągnięcia niezależności energetycznej budynków mieszkalnych w Polsce

Możliwości osiągnięcia niezależności energetycznej budynków mieszkalnych w Polsce Możliwości osiągnięcia niezależności energetycznej budynków mieszkalnych w Polsce

Na powstającym w Polsce rynku mikro- i miniinstalacji odnawialnej energii elektrycznej osoby, które chciałyby dążyć do niezależności energetycznej poprzez instalacje prosumenckie, mają dwa możliwe scenariusze...

Na powstającym w Polsce rynku mikro- i miniinstalacji odnawialnej energii elektrycznej osoby, które chciałyby dążyć do niezależności energetycznej poprzez instalacje prosumenckie, mają dwa możliwe scenariusze działania. Mogą czekać na lepsze warunki odsprzedaży energii lub skorzystać z oferowanego dofinansowania instalacji mikrokogeneracyjnych i budować niezależność energetyczną.

dr inż. Beata Biernacka Komfort cieplny a system ogrzewania. Przegląd aktualnych badań

Komfort cieplny a system ogrzewania. Przegląd aktualnych badań Komfort cieplny a system ogrzewania. Przegląd aktualnych badań

W artykule przedstawiono przykłady badań komfortu cieplnego w zależności od zastosowanego sposobu ogrzewania pomieszczenia.

W artykule przedstawiono przykłady badań komfortu cieplnego w zależności od zastosowanego sposobu ogrzewania pomieszczenia.

mgr inż. Michał Drozdowicz, dr inż. Marta Laska Termomodernizacja zabytkowych kamienic

Termomodernizacja zabytkowych kamienic Termomodernizacja zabytkowych kamienic

Artykuł omawia proces termomodernizacji budynków zabytkowych w zakresie przepisów budowlanych i analizuje różne warianty rozwiązań technicznych dla zabytkowych kamienic.

Artykuł omawia proces termomodernizacji budynków zabytkowych w zakresie przepisów budowlanych i analizuje różne warianty rozwiązań technicznych dla zabytkowych kamienic.

dr inż. Ewa Zaborowska Charakterystyka energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych w perspektywie wymagań 2017-2021

Charakterystyka energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych w perspektywie wymagań 2017-2021 Charakterystyka energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych w perspektywie wymagań 2017-2021

Kolejne zmiany wymagań energetycznych dla nowych i modernizowanych budynków nadają coraz większe znaczenie źródłom energii do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz sposobom wentylacji,...

Kolejne zmiany wymagań energetycznych dla nowych i modernizowanych budynków nadają coraz większe znaczenie źródłom energii do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz sposobom wentylacji, gdyż to w nich tkwi największy potencjał osiągnięcia standardu budynków około zeroenergetycznych. Największe efekty można osiągnąć poprzez łączenie różnych działań dających kilkuprocentowe oszczędności, a skumulowany zysk pozwala zredukować zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do poziomu...

r k Aplikacje dla użytkowników budynków oraz narzędzia dla instalatorów i projektantów HVAC

Aplikacje dla użytkowników budynków oraz narzędzia dla instalatorów i projektantów HVAC Aplikacje dla użytkowników budynków oraz narzędzia dla instalatorów i projektantów HVAC

Rozwój techniki oraz informatyzacja w praktycznie wszystkich dziedzinach życia przyczyniły się do powstania inteligentnych narzędzi zarówno dla projektantów i instalatorów, jak i użytkowników końcowych....

Rozwój techniki oraz informatyzacja w praktycznie wszystkich dziedzinach życia przyczyniły się do powstania inteligentnych narzędzi zarówno dla projektantów i instalatorów, jak i użytkowników końcowych. Oferta jest tak szeroka, że każdy znajdzie w niej coś dla siebie.

dr inż. Ewa Zaborowska Charakterystyka energetyczna budynków użyteczności publicznej w perspektywie wymagań 2017–2021

Charakterystyka energetyczna budynków użyteczności publicznej w perspektywie wymagań 2017–2021 Charakterystyka energetyczna budynków użyteczności publicznej w perspektywie wymagań 2017–2021

Artykuł zawiera analizę charakterystyki energetycznej przykładowego budynku użyteczności publicznej o funkcji biurowej przeprowadzoną w perspektywie wymagań 2017–2021. Rozważono w nim wybrane elementy...

Artykuł zawiera analizę charakterystyki energetycznej przykładowego budynku użyteczności publicznej o funkcji biurowej przeprowadzoną w perspektywie wymagań 2017–2021. Rozważono w nim wybrane elementy mające wpływ na zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej i chłodzenia budynku. Wskazano rozwiązania przyczyniające się do poprawy charakterystyki energetycznej i warunkujące osiągnięcie maksymalnych wartości referencyjnych.

dr inż. Jerzy Sowa Modernizacja budynków użyteczności publicznej

Modernizacja budynków użyteczności publicznej Modernizacja budynków użyteczności publicznej

Projekty pilotażowe zrealizowane w wielu krajach wykazały, że możliwe jest nie tylko wznoszenie budynków o zerowym zużyciu energii, ale nawet modernizowanie istniejących obiektów do takiego standardu....

Projekty pilotażowe zrealizowane w wielu krajach wykazały, że możliwe jest nie tylko wznoszenie budynków o zerowym zużyciu energii, ale nawet modernizowanie istniejących obiektów do takiego standardu. Polska niestety nie ma dużych doświadczeń w tej dziedzinie. Dobrze znane technologie stosowane w trakcie termomodernizacji budynków nie wystarczają do osiągnięcia tak ambitnych celów. Konieczny jest intensywny transfer wiedzy z krajów o znacznie bogatszych doświadczeniach.

wj Systemy ogrzewania i chłodzenia dla obiektów publicznych, służby zdrowia i domów

Systemy ogrzewania i chłodzenia dla obiektów publicznych, służby zdrowia i domów Systemy ogrzewania i chłodzenia dla obiektów publicznych, służby zdrowia i domów

Wraz z obowiązywaniem nowych wymagań względem obiektów publicznych i mieszkalnych w zakresie zużywanej energii rosnąć będzie rola technologii wykorzystujących OZE oraz płaszczyznowych instalacji grzewczych....

Wraz z obowiązywaniem nowych wymagań względem obiektów publicznych i mieszkalnych w zakresie zużywanej energii rosnąć będzie rola technologii wykorzystujących OZE oraz płaszczyznowych instalacji grzewczych. W obiektach służby zdrowia zdecyduje o tym m.in. łatwiejsze utrzymanie higieny w pomieszczeniach i redukcja ryzyka wędrówki kurzu wraz drobnoustrojami, a w domach – komfort i ekonomia.

Redakcja RI Science City w Hönggerbergu – innowacyjna koncepcja ogrzewania i chłodzenia

Science City w Hönggerbergu – innowacyjna koncepcja ogrzewania i chłodzenia Science City w Hönggerbergu – innowacyjna koncepcja ogrzewania i chłodzenia

W 150. rocznicę istnienia Politechniki Federalnej w Zurychu (Eidgenössische Technische Hochschule Zürich – ETH) rozpoczęto nowatorski projekt kampusu o nazwie Science City. Celem była budowa miasteczka...

W 150. rocznicę istnienia Politechniki Federalnej w Zurychu (Eidgenössische Technische Hochschule Zürich – ETH) rozpoczęto nowatorski projekt kampusu o nazwie Science City. Celem była budowa miasteczka studenckiego w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju.

dr inż. Maciej Robakiewicz Audyty efektywności energetycznej po zmianie przepisów

Audyty efektywności energetycznej po zmianie przepisów Audyty efektywności energetycznej po zmianie przepisów

Po opublikowaniu zmienionej ustawy o efektywności energetycznej (szerzej w RI 1–2/2017) zmienione zostało też rozporządzenie w sprawie audytów efektywności energetycznej, które wprowadza zmiany w zasadach...

Po opublikowaniu zmienionej ustawy o efektywności energetycznej (szerzej w RI 1–2/2017) zmienione zostało też rozporządzenie w sprawie audytów efektywności energetycznej, które wprowadza zmiany w zasadach ich sporządzania. Ustawa, rozporządzenie i wytyczne URE zmieniły także tryb postępowania dotyczący uzyskiwania świadectw efektywności energetycznej (tzw. białych certyfikatów) i warunki ich sprzedaży.

mgr inż. Jerzy Żurawski Etykietowanie energetyczne w praktyce projektowania i budowy budynków

Etykietowanie energetyczne w praktyce projektowania i budowy budynków Etykietowanie energetyczne  w praktyce projektowania i budowy budynków

Zagadnienia związane z prawidłowym określaniem energochłonności budynków powinny być istotnym elementem polityki energetycznej i ekologicznej naszego kraju. Właściwa energochłonność to nadrzędny interes...

Zagadnienia związane z prawidłowym określaniem energochłonności budynków powinny być istotnym elementem polityki energetycznej i ekologicznej naszego kraju. Właściwa energochłonność to nadrzędny interes narodowy, wspólny dla obywateli oraz wszelkich struktur państwowych i samorządowych, a także organizacji społecznych – swego rodzaju energetyczna racja stanu. Niestety brakuje świadomości znaczenia, jaką ocena energetyczna budynku ma w skali makro – energetycznej, zdrowotnej i ekologicznej.

mgr inż. Jerzy Żurawski Optymalizacja energetyczna istniejących budynków do poziomu nZEB

Optymalizacja energetyczna istniejących budynków do poziomu nZEB Optymalizacja energetyczna istniejących budynków do poziomu nZEB

Efektywność energetyczna to obecnie priorytet globalny. Także we wszystkich krajach UE realizowana jest polityka poprawy efektywności energetycznej w każdej dziedzinie życia. W UE budownictwo odpowiada...

Efektywność energetyczna to obecnie priorytet globalny. Także we wszystkich krajach UE realizowana jest polityka poprawy efektywności energetycznej w każdej dziedzinie życia. W UE budownictwo odpowiada za zużycie 41% energii. Możliwości techniczne pozwalają radykalnie ograniczyć zużycie energii w istniejących budynkach, niezależnie od okresu, w którym były one wznoszone. Różne są jednak koszty poprawy efektywności energetycznej i różne ograniczenia techniczne i prawne dla budynków, zwłaszcza objętych...

domoweklimaty.pl Domy parterowe - za i przeciw

Domy parterowe - za i przeciw Domy parterowe - za i przeciw

Podjęliśmy tę decyzję, jedną z najważniejszych w życiu - budujemy dom. Zanim jednak weźmiemy się do pracy, musimy zadecydować, jaki projekt domu wybierzemy. Czy dom parterowy będzie odpowiedni? Sprawdźmy,...

Podjęliśmy tę decyzję, jedną z najważniejszych w życiu - budujemy dom. Zanim jednak weźmiemy się do pracy, musimy zadecydować, jaki projekt domu wybierzemy. Czy dom parterowy będzie odpowiedni? Sprawdźmy, poznajmy jego mocne i słabe strony.

Redakcja RI Aplikacja mobilna dla projektantów i instalatorów - którą wybrać

Aplikacja mobilna dla projektantów i instalatorów - którą wybrać Aplikacja mobilna dla projektantów i instalatorów - którą wybrać

Era cyfrowego HVAC w obszarze projektowania i eksploatacji instalacji nadchodzi. Aplikacje mobilne oraz programy dla instalatorów umożliwiają tworzenie wirtualnych modeli budynków na etapie koncepcji i...

Era cyfrowego HVAC w obszarze projektowania i eksploatacji instalacji nadchodzi. Aplikacje mobilne oraz programy dla instalatorów umożliwiają tworzenie wirtualnych modeli budynków na etapie koncepcji i projektu i obejmują jego budowę, eksploatację oraz utylizację.

mgr inż. Wojciech Ratajczak Energooszczędność w budownictwie mieszkaniowym – punkt widzenia

Energooszczędność w budownictwie mieszkaniowym – punkt widzenia Energooszczędność w budownictwie mieszkaniowym – punkt widzenia

Od 1 stycznia 2019 r. mają zacząć obowiązywać wyższe wymagania dotyczące energooszczędności nowych i poddawanych przebudowie budynków użyteczności publicznej, a od 31 grudnia 2020 r. wymagania te mają...

Od 1 stycznia 2019 r. mają zacząć obowiązywać wyższe wymagania dotyczące energooszczędności nowych i poddawanych przebudowie budynków użyteczności publicznej, a od 31 grudnia 2020 r. wymagania te mają objąć również budynki mieszkalne [1]. Ograniczenie zużycia energii na potrzeby ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej dla tych pierwszych budynków nie wzbudza wątpliwości, mimo że uzyskanie wartości wskaźnika EPH+W poniżej 45 kWh/(m2 rok) będzie sporym wyzwaniem architektonicznym...

dr inż. Andrzej Górka Praktyczne aspekty stosowania termografii do oceny budynków i instalacji budowlanych

Praktyczne aspekty stosowania termografii do oceny budynków i instalacji budowlanych Praktyczne aspekty stosowania termografii do oceny budynków i instalacji budowlanych

Termografia to przydatne, szybkie i bezinwazyjne narzędzie diagnostyczne dla budynków i instalacji. Ze względu na spadek cen prostych kamer termograficznych nie ma już problemu z dostępem do narzędzi i...

Termografia to przydatne, szybkie i bezinwazyjne narzędzie diagnostyczne dla budynków i instalacji. Ze względu na spadek cen prostych kamer termograficznych nie ma już problemu z dostępem do narzędzi i wykonaniem zdjęcia, ale pojawiają się trudności z prawidłową interpretacją termogramu przez kompetentną osobę.

mgr inż. Bartosz Radomski Wybór źródła ciepła i chłodu dla typowego budynku jednorodzinnego o niemal zerowym zużyciu energii (nZEB)

Wybór źródła ciepła i chłodu dla typowego budynku jednorodzinnego o niemal zerowym zużyciu energii (nZEB) Wybór źródła ciepła i chłodu dla typowego budynku jednorodzinnego o niemal zerowym zużyciu energii (nZEB)

Warianty źródeł ciepła i chłodu w domach jednorodzinnych o niemal zerowym zużyciu energii (nZEB) wykorzystujących do chłodzenia pasywnego, c.o. i podgrzewu c.wu. pompy ciepła z gruntowymi wymiennikami...

Warianty źródeł ciepła i chłodu w domach jednorodzinnych o niemal zerowym zużyciu energii (nZEB) wykorzystujących do chłodzenia pasywnego, c.o. i podgrzewu c.wu. pompy ciepła z gruntowymi wymiennikami ciepła wykazują najmniejsze zapotrzebowanie na energię końcową i pierwotną oraz najniższe koszty eksploatacji, ale najwyższe koszty inwestycyjne i amortyzacji urządzeń. Z ekonomicznego punktu widzenia – z uwzględnieniem kosztów inwestycyjnych, eksploatacyjnych prostych i zdyskontowanych całkowitych...

dr inż. Piotr Jadwiszczak, mgr inż. Elżbieta Niemierka Zadania inżynierów inżynierii środowiska w procesie wielokryterialnej certyfikacji budynków

Zadania inżynierów inżynierii środowiska w procesie wielokryterialnej certyfikacji budynków Zadania inżynierów inżynierii środowiska w procesie wielokryterialnej certyfikacji budynków

W Polsce coraz chętniej stosuje się wielokryterialną certyfikację budynków pod kątem spełnienia szeroko rozumianych kryteriów budownictwa zrównoważonego. Wykorzystywane systemy certyfikacji, takie jak...

W Polsce coraz chętniej stosuje się wielokryterialną certyfikację budynków pod kątem spełnienia szeroko rozumianych kryteriów budownictwa zrównoważonego. Wykorzystywane systemy certyfikacji, takie jak BREEAM, LEED, WELL, DGNB, HQE czy GBS, kładą duży nacisk na aspekty związane z inżynierią środowiska.

mgr inż. Jakub Szymiczek Analiza doboru źródła ciepła w budynku jednorodzinnym

Analiza doboru źródła ciepła w budynku jednorodzinnym Analiza doboru źródła ciepła w budynku jednorodzinnym

Dostępnych jest wiele kalkulatorów oraz metod obliczeń kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych dla różnych systemów grzewczych. Narzędzia te pozwalają inwestorom dokonać optymalnego wyboru bez narażania...

Dostępnych jest wiele kalkulatorów oraz metod obliczeń kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych dla różnych systemów grzewczych. Narzędzia te pozwalają inwestorom dokonać optymalnego wyboru bez narażania się na niepotrzebne koszty inwestycyjne lub wysokie koszty podczas eksploatacji. W każdym z wykorzystanych narzędzi dla wybranego niskoenergetycznego domu jednorodzinnego najkorzystniejszy okazał się wybór powietrznej pompy ciepła.

mgr inż. Wiktor Koselak, mgr inż. Jacek Krystek, mgr inż. Jerzy Żurawski Projektowanie i wykonywanie budynków niemal zeroenergetycznych (nZEB)

Projektowanie i wykonywanie budynków niemal zeroenergetycznych (nZEB) Projektowanie i wykonywanie budynków niemal zeroenergetycznych (nZEB)

Projektowanie i budowa budynków niemal zeroenergetycznych wymaga powiązania ze sobą wielu istotnych elementów z różnych branż. Należy uwzględnić wszystkie szczegóły i detale, gdyż z pozoru niewielki element,...

Projektowanie i budowa budynków niemal zeroenergetycznych wymaga powiązania ze sobą wielu istotnych elementów z różnych branż. Należy uwzględnić wszystkie szczegóły i detale, gdyż z pozoru niewielki element, np. mostki cieplne, może mieć duży wpływ na efektywność energetyczną całego budynku. Dobór odpowiednich elementów konstrukcyjnych i izolacyjnych musi zawsze iść w parze z projektem instalacji oraz źródeł ciepła i chłodu.

dr inż. Joanna Piotrowska-Woroniak Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych dzięki głębokiej termomodernizacji i wykorzystaniu OZE – studium przypadku

Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych dzięki głębokiej termomodernizacji i wykorzystaniu OZE – studium przypadku Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych dzięki głębokiej termomodernizacji i wykorzystaniu OZE – studium przypadku

Promocji instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii służą m.in. termomodernizacje budynków użyteczności publicznej. Zwiększają one wiedzę społeczeństwa i dowodzą, że możliwe jest ogrzewanie...

Promocji instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii służą m.in. termomodernizacje budynków użyteczności publicznej. Zwiększają one wiedzę społeczeństwa i dowodzą, że możliwe jest ogrzewanie i oświetlenie dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. W opisywanym budynku urzędu gminy przeprowadzono głęboką termomodernizację, a starą kotłownię węglową zastąpiono gruntową pompą ciepła i kondensacyjnym kotłem olejowym oraz instalacją PV.

dr inż. Paweł Kędzierski Przygotowanie modernizacji energetycznej budynków wielorodzinnych

Przygotowanie modernizacji energetycznej budynków wielorodzinnych Przygotowanie modernizacji energetycznej budynków wielorodzinnych

Przeglądy energetyczne budynków powinny zawierać część budowlaną, instalacyjną i dotyczącą zaopatrzenia w media i nośniki energii oraz zyskać rangę podobną jak tzw. przeglądy pięcioletnie. Warunkiem skorzystania...

Przeglądy energetyczne budynków powinny zawierać część budowlaną, instalacyjną i dotyczącą zaopatrzenia w media i nośniki energii oraz zyskać rangę podobną jak tzw. przeglądy pięcioletnie. Warunkiem skorzystania z publicznych instrumentów pomocy finansowej powinien być przegląd energetyczny – narzędzie wspomagające ocenę efektywności energetycznej budynku. Narodowa Agencja Poszanowania Energii opracowała autorską metodykę oceny energetycznej przeznaczoną dla budynków mieszkalnych, składającą się...

Wybrane dla Ciebie

Jak wybrać odpowiednie urządzenie »

Jak wybrać odpowiednie urządzenie » Jak wybrać odpowiednie urządzenie »

Łatwy montaż systemów podtynkowych? Przekonaj się »

Łatwy montaż systemów podtynkowych? Przekonaj się » Łatwy montaż systemów podtynkowych? Przekonaj się »

Czy wiesz, co skutecznie zadba o instalacje CO? »

Czy wiesz, co skutecznie zadba o instalacje CO? » Czy wiesz, co skutecznie zadba o instalacje CO? »

Klimatyzatory pokojowe, jakie dobrać »

Klimatyzatory pokojowe, jakie dobrać » Klimatyzatory pokojowe, jakie dobrać »

Czego jeszcze nie wiesz o pompach ciepła »

Czego jeszcze nie wiesz o pompach ciepła » Czego jeszcze nie wiesz o pompach ciepła »

Poznaj nowe metody zasilania rezerwowego »

Poznaj nowe metody zasilania rezerwowego » Poznaj nowe metody zasilania rezerwowego »

Jakie rozdzielacze do ogrzewania podłogowego poleci ekspert

Jakie rozdzielacze do ogrzewania podłogowego poleci ekspert Jakie rozdzielacze do ogrzewania podłogowego poleci ekspert

Dlaczego ogrzewanie nawiewowe?

Dlaczego ogrzewanie nawiewowe? Dlaczego ogrzewanie nawiewowe?

Zobacz jak profesjonaliści pomagają sobie w projektowaniu instalacji »

Zobacz jak profesjonaliści pomagają sobie w projektowaniu instalacji » Zobacz jak profesjonaliści pomagają sobie w projektowaniu instalacji »

Poznaj skuteczne metody odprowadzania spalin »

Poznaj skuteczne metody odprowadzania spalin » Poznaj skuteczne metody odprowadzania spalin »

Czy istnieją naturalne czynniki chłodzące? »

Czy istnieją naturalne czynniki chłodzące? » Czy istnieją naturalne czynniki chłodzące? »

Jakie rozdzielacze do ogrzewania podłogowego poleciłby ekspert? »

Jakie rozdzielacze do ogrzewania podłogowego poleciłby ekspert? » Jakie rozdzielacze do ogrzewania podłogowego poleciłby ekspert? »

Dołącz do grona super instalatorów »

Dołącz do grona super instalatorów » Dołącz do grona super instalatorów »

Która pompa zapewni stałe ciśnienie wody w kranie »

Która pompa zapewni stałe ciśnienie wody w kranie » Która pompa zapewni stałe ciśnienie wody w kranie »

Podpowiadamy, jaki grzejnik zainstalować w pomieszczeniu »

Podpowiadamy, jaki grzejnik zainstalować w pomieszczeniu » Podpowiadamy, jaki grzejnik zainstalować w pomieszczeniu »

Pobierz tabelę z parametrami armatury ogrodowej »

Pobierz tabelę z parametrami armatury ogrodowej » Pobierz tabelę z parametrami armatury ogrodowej »

Poznaj, nowe rozwiązania w projektowaniu instalacji »

Poznaj, nowe rozwiązania w projektowaniu instalacji » Poznaj, nowe rozwiązania w projektowaniu instalacji »

Które płyty styropianowe mają najwyższy wskaźnik energooszczędności »

Które płyty styropianowe mają najwyższy wskaźnik energooszczędności » Które płyty styropianowe mają najwyższy wskaźnik energooszczędności »

Najnowsze produkty i technologie

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Hot ceny na jednostki Hisense Apple Pie Pro

Hot ceny na jednostki Hisense Apple Pie Pro Hot ceny na jednostki Hisense Apple Pie Pro

Jest lato – jest hot! Gorące ceny na jednostki ścienne Hisense Apple Pie Pro!

Jest lato – jest hot! Gorące ceny na jednostki ścienne Hisense Apple Pie Pro!

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Nowa siedziba Oddziału Schiessl w Łodzi

Nowa siedziba Oddziału Schiessl w Łodzi Nowa siedziba Oddziału Schiessl w Łodzi

Od 29 lipca serdecznie zapraszamy do nowej siedziby naszego oddziału w Łodzi przy al. Włókniarzy 204.

Od 29 lipca serdecznie zapraszamy do nowej siedziby naszego oddziału w Łodzi przy al. Włókniarzy 204.

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Nowa aplikacja Hisense 3D

Nowa aplikacja Hisense 3D Nowa aplikacja Hisense 3D

Aplikacja AR Hisense 3D przeznaczona jest dla klientów indywidualnych oraz firm instalatorskich. Pozwala wykonać wizualizację klimatyzatorów ściennych marki Hisense w domu lub biurze przed dokonaniem zakupu....

Aplikacja AR Hisense 3D przeznaczona jest dla klientów indywidualnych oraz firm instalatorskich. Pozwala wykonać wizualizację klimatyzatorów ściennych marki Hisense w domu lub biurze przed dokonaniem zakupu. Wykorzystując rozszerzoną rzeczywistość, dobranie odpowiedniego klimatyzatora do wnętrza zajmuje tylko chwilę!

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Wyprzedaż marki Giacomini

Wyprzedaż marki Giacomini Wyprzedaż marki Giacomini

Wybrane produkty marki Giacomini w okazyjnych cenach!

Wybrane produkty marki Giacomini w okazyjnych cenach!

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Promocja Cashback od Panasonic

Promocja Cashback od Panasonic Promocja Cashback od Panasonic

Letnia edycja Cashback od Panasonic. Zwrot 2000 zł za zakup i rejestrację kompletu pompy ciepła Aquarea T-CAP!

Letnia edycja Cashback od Panasonic. Zwrot 2000 zł za zakup i rejestrację kompletu pompy ciepła Aquarea T-CAP!

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Nowy katalog i cennik klimatyzatorów Hisense

Nowy katalog i cennik klimatyzatorów Hisense Nowy katalog i cennik klimatyzatorów Hisense

Sprawdź NOWOŚCI w klimatyzacji Hisense RAC, LCAC i MULTI!

Sprawdź NOWOŚCI w klimatyzacji Hisense RAC, LCAC i MULTI!

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.