RynekInstalacyjny.pl

Podział należności za centralne ogrzewanie – współczynniki oceny grzejników

Division of fees due for central heating – coefficients of assessment of radiators

W budynku przed termomodernizacją nominalna moc grzejnika odpowiada mocy potrzebnej do ogrzewania pomieszczeń, natomiast po termomodernizacji moc nominalna grzejnika jest znacznie większa, niż wynika to z zapotrzebowania na ogrzewanie pomieszczeń ocieplonych.
Wartości współczynników UF, jako związane z gabarytami geometrycznymi grzejnika, nie są korygowane po wykonaniu termomodernizacji budynków i nie odpowiadają mocom cieplnym potrzebnym do ogrzewania pomieszczeń.
Wraz z wykonaniem termomodernizacji należy skorygować wartości współczynników Rm, które uwzględniają położenie mieszkania w bryle budynku. Nie stosuje się innych współczynników uwzględniających zmniejszenie strat ciepła wskutek termomodernizacji poszczególnych pomieszczeń.

Zobacz także

Bricoman Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka?

Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka? Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka?

Na co dzień nie widać instalacji elektrycznej, przez co łatwo nie docenić, jak skomplikowana sieć przewodów i kabli kryje się w naszych domach. Wystarczy zaznaczyć, że oświetlenie i gniazda w danym pomieszczeniu...

Na co dzień nie widać instalacji elektrycznej, przez co łatwo nie docenić, jak skomplikowana sieć przewodów i kabli kryje się w naszych domach. Wystarczy zaznaczyć, że oświetlenie i gniazda w danym pomieszczeniu to dwa zupełnie osobne obwody. Z kolei ułożenie gniazdek dodatkowo potrafi skomplikować całą sytuację. Przygotowanie projektu instalacji elektrycznej, która zapewni wygodę oraz bezpieczeństwo użytkowania, nie jest łatwym zadaniem. Dlatego podpowiadamy, jak się do tego zabrać!

TTU Projekt Schodołazy towarowe - urządzenia transportowe dla profesjonalistów

Schodołazy towarowe - urządzenia transportowe dla profesjonalistów Schodołazy towarowe - urządzenia transportowe dla profesjonalistów

Elektryczne schodołazy towarowe produkowane są z myślą o szczególnych warunkach pracy w branży budowlanej, transportowej i instalatorskiej - konieczności szybkiego wejścia po schodach, transportu nieporęcznych...

Elektryczne schodołazy towarowe produkowane są z myślą o szczególnych warunkach pracy w branży budowlanej, transportowej i instalatorskiej - konieczności szybkiego wejścia po schodach, transportu nieporęcznych ładunków, ich załadunku do samochodu czy automatycznego poziomowania. Pozwalają zmniejszyć obciążenie pracowników oraz zwiększyć bezpieczeństwo ich pracy.

Aleo.com Czy każdy z nas ma dostęp do bazy KRS? Jakie informacje sprawdzisz tam o kontrahencie?

Czy każdy z nas ma dostęp do bazy KRS? Jakie informacje sprawdzisz tam o kontrahencie? Czy każdy z nas ma dostęp do bazy KRS? Jakie informacje sprawdzisz tam o kontrahencie?

Przedsiębiorcy często twierdzą, że — z ich punktu widzenia — najwięcej interesujących danych można odnaleźć w bazie NIP. Nie do końca jest to zgodne z prawdą. Krajowy Rejestr Sądowy to kopalnia wiedzy...

Przedsiębiorcy często twierdzą, że — z ich punktu widzenia — najwięcej interesujących danych można odnaleźć w bazie NIP. Nie do końca jest to zgodne z prawdą. Krajowy Rejestr Sądowy to kopalnia wiedzy o niemal każdym obszarze działania firmy. Jakie dane można tam znaleźć?

Współczynniki oceny grzejnika UF są zależne od KQ (UF = f(KQ)), a definicja brzmi: współczynnik oceny KQ jest bezwymiarową wartością liczbową nominalnej mocy grzejnika wyrażonej w watach. Nominalna moc grzejnika przy przyjętych temperaturach 90/70/20°C pomiarów w komorze badawczej wynika z wymiarów grzejnika.

Przytoczona powyżej definicja pochodzi z wycofanej normy PN-EN 834:1999 [1]. Od grudnia 2013 r. obowiązuje norma PN-EN 834:2013-12 Podzielniki kosztów ogrzewania do rejestrowania zużycia ciepła przez grzejniki. Przyrządy zasilane energią elektryczną (w języku angielskim).

Obie te normy wskazują, że współczynnik oceny KQ związany jest z wielkością grzejnika. W związku z tym w normach tych nie ma odniesienia do kwestii zmniejszenia obciążeń cieplnych ogrzewanych pomieszczeń, np. na skutek przeprowadzonej termomodernizacji.

W wycofanej normie z 1999 r. w załączniku 4 „Dodatkowe poprawki” w pkt 1 zapisano: W ramach rozliczania kosztów ogrzewania dopuszcza się dodatkowe współczynniki poprawkowe według ustalenia krajowego, szczególnie takie, które nie mają charakteru pomiarowo-technicznego. Podobny zapis znaleźć można w normie PN-EN 834:2013-12, w załączniku 5: Within the context of heat cost billing, additional correction factors are permissible which are in accordance with national specifications, particularly if they are not of a metrological nature” (pW kontekście rozliczania kosztów ciepła, dodatkowe czynniki korygujące są dopuszczalne, jeżeli są zgodne z przepisami krajowymi, w szczególności jeżeli nie mają charakteru pomiarowego)

Wartość współczynnika oceny UF w zależności od nominalnej mocy cieplnej grzejnika w wybranym mieszkaniu przedstawia rys. 1. Punkty w kolorze niebieskim odpowiadają grzejnikom. Linia czarna to uzyskana aproksymacja określona równaniem:

UF = 0,0005 Q     (1)

Wartość współczynnika oceny UF

Rys. 1. Wartość współczynnika oceny UF w zależności od mocy cieplnej grzejnika. Punktami w kolorze niebieskim zaznaczono nominalne moce cieplne grzejników w wybranym mieszkaniu przed termomodernizacją i odpowiadające im wartości współczynników UF
Źródło: Autor

Wartość współczynnika korelacji R² = 0,9791. Nominalne moce grzejników i odpowiadające im współczynniki oceny UF zestawiono również w tabeli 1.

Budynek mieszkalny o łącznej powierzchni lokali 1945,80 m2 ogrzewany jest z węzła cieplnego przy sąsiednim bloku. Liczniki ciepła są zamontowane w piwnicach poszczególnych budynków.

Ciepłomierze rejestrują zużycie ciepła w poszczególnych budynkach, a straty ciepła w sieci ogrzewczej doprowadzającej ciepło do budynków nie są uwzględniane w tych pomiarach. Rozliczenie opłat za centralne ogrzewanie wykonano w oparciu o kwotę uwzględniającą faktycznie poniesione wydatki, które zestawiono w tabeli 2.

Nominalne moce grzejników

Tabela 1. Nominalne moce grzejników i odpowiadające im współczynniki oceny w wybranym mieszkaniu

Koszty ogrzewania bloku

Tabela 2. Koszty ogrzewania rozpatrywanego bloku do rozliczenia pomiędzy mieszkańcami

Należność za moc zamówioną może być rozliczana w oparciu o powierzchnię ogrzewanych mieszkań, natomiast należność za zużyte ciepło – według wskazań podzielników. Przyjęcie większej kwoty do rozliczeń w oparciu o powierzchnię ogrzewanych mieszkań powoduje zmniejszenie wpływu wartości odczytanych z podzielników ciepła na ustalenie należności za ogrzewanie poszczególnych mieszkań.

Regulaminy spółdzielni mieszkaniowych określają, jaką część kosztów ogrzewania bloku rozlicza się w oparciu o powierzchnię mieszkania, a jaką według wskazań podzielników ciepła. Zwykle zakres wartości kosztów rozliczanych w oparciu o powierzchnię mieszkań wynosi 20–80%. Kwota rozliczana w oparciu o powierzchnię mieszkań nie powinna być mniejsza niż należność za moc zamówioną. Często przyjmuje się, że połowa kosztów ogrzewania bloku rozliczana jest w oparciu o powierzchnię mieszkań.

W dalszej części artykułu wyznaczono należności za ogrzewanie poszczególnych mieszkań w bloku. Obliczenia przeprowadzono w dwóch wariantach różniących się wartościami współczynników UF oceny grzejników. W wariancie obliczeniowym A przyjęto wartości współczynników UF poszczególnych grzejników wg jednej z firm rozliczających koszty ciepła. Współczynniki te firma określa w oparciu o gabaryty geometryczne grzejnika. W wariancie obliczeniowym B zastosowano wartości współczynników UF wyznaczone według mocy cieplnej grzejników wynikającej ze strat ciepła pomieszczeń po termomodernizacji wg równania (1).

Oba warianty obliczeń dotyczące budynku po termomodernizacji wykonano w oparciu o dane z tabeli 2. Przyjęto, że 50% kosztów ogrzewania rozpatrywanego bloku rozliczane jest w oparciu o powierzchnię ogrzewanych mieszkań.

Przykład obliczeniowy

Należność za ogrzewanie jest sumą należności wyznaczonych w oparciu o powierzchnię mieszkania oraz kosztów wyznaczonych w oparciu o odczyty z podzielników ciepła.

Wyznaczenie kosztów ogrzewania 1 m2 mieszkania

Połowę kosztów ogrzewania (tabela 3) rozpatrywanego bloku uwzględniono przy obliczaniu ceny ciepła przypadającej na powierzchnię 1 m2 mieszkania: (36 623,23 : 2) : 1945,80 = 9,41 zł/m2. Wyznaczona powyżej cena ogrzewania 1 m2 mieszkania pomnożona przez jego powierzchnię jest cząstkową należnością za ogrzewanie.

Ceny i kwoty przyjęte w obliczeniach

Tabela 3. Zestawienie cen i kwot przyjętych w obliczeniach

Wyznaczenie kosztów przypadających na jednostkę zużycia ciepła

Pozostałą część kosztów ogrzewania bloku rozdzielono proporcjonalnie do liczby jednostek zużycia ciepła na ogrzewanie. Stosuje się następujący sposób obliczeń jednostek zużycia ciepła: odczyty z poszczególnych podzielników ciepła mnożone są przez wartości współczynników oceny UF odpowiednich grzejników w bloku. Następnie sumuje się otrzymane iloczyny odpowiadające poszczególnym grzejnikom w obrębie jednego mieszkania.

Uzyskane podsumy dotyczące poszczególnych mieszkań są mnożone przez współczynnik Rm uwzględniający wpływ położenia danego mieszkania. Otrzymujemy liczbę jednostek do rozliczenia – wyznaczono je w dwóch wariantach: A i B.

Wariant A: Zastosowano wartości współczynników UF poszczególnych grzejników w bloku określone przez jedną z firm rozliczających koszty ciepła w oparciu o gabaryty geometryczne grzejnika. Zgodnie z opisanym sposobem obliczeń jednostek zużycia ciepła otrzymano sumę 13 645 jednostek. Należność za jednostkę do rozliczenia wynosi:

(36 623,23 : 2)×13 645 = = 1,34 zł/jednostkę

Mnożąc uzyskaną cenę jednostkową przez jednostki do rozliczenia, otrzymamy cząstkową należność za ogrzewanie mieszkania. Wyniki obliczeń przedstawiono na rys. 2.

Wariant B: Wartości współczynników UF wyznaczono według mocy cieplnej grzejników wynikającej ze strat ciepła pomieszczeń po termomodernizacji wg równania (1), tj. zgodnie z czarną linią na rys. 1. Zgodnie z opisanym sposobem obliczeń jednostek zużycia ciepła otrzymano sumę 8307 jednostek. Należność za jednostkę do rozliczenia wynosi:

(36 623,23 : 2)×8307 = 2,20 zł/jednostkę

Mnożąc uzyskaną cenę jednostkową przez jednostki do rozliczenia, otrzymamy cząstkową należność za ogrzewanie mieszkania. Wyniki obliczeń przedstawiono na rys. 3. Podobnie jak na rys. 2, uwzględniono koszty rozliczenia wynikające z liczby  podzielników w danym mieszkaniu oraz przyjętej ceny odczytu – od kilku do kilkunastu złotych za podzielnik.

Należności za ogrzewanie wariant A

Rys. 2. Należności za ogrzewanie poszczególnych mieszkań wg wariantu A [zł]
Źródło: Autor

Należności za ogrzewanie wariant B

Rys. 3. Należności za ogrzewanie poszczególnych mieszkań wg wariantu B, [zł]
Źródło: Autor

Porównanie wyników obliczeń wg wariantów A i B

Różnice w należnościach za ogrzewanie poszczególnych mieszkań występują tylko w kosztach wynikających z odczytów z podzielników ciepła. Wyniki obliczeń przedstawiono na rys. 4. Różnice w wyznaczonych należnościach za ogrzewanie poszczególnych mieszkań w ciągu roku (a ściślej w ciągu sezonu grzewczego) wg wariantów obliczeń A i B nie przekraczają 150 zł.

Na rys. 5 przedstawiono różnice względne, wyrażone w procentach, w opłatach za ogrzewanie mieszkania odniesione do należności wyznaczonej według wariantu A. Różnice te w rozpatrywanym bloku nie przekraczają 12%, w dwóch mieszkaniach są większe niż 10%, a w przeważającej większości mieszkań (36) nie przekraczają 5%. W jednym z mieszkań podzielniki nie odnotowały poboru ciepła.

Należy zwrócić uwagę, że wskazania właściwie zamontowanego podzielnika także obarczone są błędem. Norma EN 834:2013 [2] podaje względne odchylenia dla nadwyżki temperatury Dt i parametru c £ 0,1:

  • dla 5 K £ Δt < 10 K: 12%

  • dla 10 K £ Δt < 15 K: 8%

  • dla 15 K £ Δt < 40 K: 5%

  • dla 40 K £ Δt: 3%

Nadwyżka temperatury Δt jest to średnia temperatura powierzchni grzejnika po odjęciu temperatury powietrza w pomieszczeniu.

Różnice w należnościach za ogrzewanie

Rys. 4. Różnice w należnościach za ogrzewanie poszczególnych mieszkań wg wariantów A i B [zł]
Źródło: Autor

Różnice w należnościach za ogrzewanie [%]

Rys. 5. Względne różnice w wyznaczonych należnościach za ciepło w poszczególnych mieszkaniach [zł]
Źródło: Autor

Podsumowanie

Artykuł powstał w wyniku poszukiwań przyczyny tzw. kominów w rozliczeniach za ogrzewanie mieszkań. Sformułowano i zweryfikowano przypuszczenie, że w przypadku budynków po termomodernizacji, w których zachowano istniejące grzejniki, celowe może być przeliczenie współczynników oceny UF według obliczeniowych mocy cieplnych grzejników wyznaczonych dla budynku po termomodernizacji.

W prezentowanym przykładzie rocznego rozliczenia za centralne ogrzewanie budynku wielorodzinnego różnice w opłatach według wariantu A i B nie są istotne, są rzędu względnych odchyleń wskazań podzielnika ciepła.

Obydwa warianty obliczeniowe dotyczą budynku po termomodernizacji. W rozpatrywanym przykładzie ewentualna korekta współczynników UF w oparciu o straty ciepła budynku po termomodernizacji nie ma istotnego wpływu na należności za c.o. wyliczone dla poszczególnych mieszkań. Źródeł dużych różnic w opłatach za ogrzewanie należy szukać m.in. w nierejestrowanych przez podzielniki zyskach ciepła przez przegrody od sąsiednich lokali oraz z przewodów instalacji c.o.

Opracowanie wykonano w ramach pracy statutowej Katedry Ciepłownictwa S/WBiIŚ/4/2014

Literatura

  1. PN-EN 834:1999 Podzielniki kosztów ogrzewania do rejestrowania zużycia ciepła przez grzejniki. Przyrządy zasilane energią elektryczną (norma wycofana).

  2. PN-EN 834:2013-12 Podzielniki kosztów ogrzewania do rejestrowania zużycia ciepła przez grzejniki. Przyrządy zasilane energią elektryczną (norma w języku angielskim).

  3. Zestawienie odczytów z poszczególnych podzielników w rozpatrywanym bloku, archiwum autora.

  4. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego, archiwum autora.

  5. Współczynniki redukcyjne Rm dla jednostki użytkowej (np. mieszkania), ze względu na jej położenie w budynku przy indywidualnym rozliczaniu kosztów ogrzewania, materiały COBRTI „Instal”.

  6. Obliczenia współczynników Rm wykonane przez Metrona Polska Pomiary i Rozliczenie Sp. z o.o.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera! 

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

inż. Piotr Król, dr inż. Szymon Firląg, dr inż. Arkadiusz Węglarz Zintegrowana ocena wpływu budynku jednorodzinnego na środowisko

Zintegrowana ocena wpływu budynku jednorodzinnego na środowisko Zintegrowana ocena wpływu budynku jednorodzinnego na środowisko

Duży wpływ na środowisko ma użytkowanie budynku. Żeby go ograniczyć, już na etapie projektowania budynku należy uwzględnić wszystkie potrzeby przyszłych użytkowników, mając przy tym na uwadze konsekwencje...

Duży wpływ na środowisko ma użytkowanie budynku. Żeby go ograniczyć, już na etapie projektowania budynku należy uwzględnić wszystkie potrzeby przyszłych użytkowników, mając przy tym na uwadze konsekwencje podjętych decyzji. Zużycie ciepła nie jest już najważniejszym wskaźnikiem określającym standard budynku – coraz większy nacisk kładzie się na zagospodarowanie odpadów, zużycie energii elektrycznej i wody oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

dr inż. Kazimierz Żarski Pomieszczenia kotłowni na paliwo ciekłe i gazowe – wymagania

Pomieszczenia kotłowni na paliwo ciekłe i gazowe – wymagania Pomieszczenia kotłowni na paliwo ciekłe i gazowe – wymagania

Niniejszy artykuł kończy cykl poświęcony projektowaniu kotłowni małej i średniej mocy spalających gaz i olej.

Niniejszy artykuł kończy cykl poświęcony projektowaniu kotłowni małej i średniej mocy spalających gaz i olej.

mgr inż. Katarzyna Rybka Mikrokogeneracja w praktyce. Opis realizacji

Mikrokogeneracja w praktyce. Opis realizacji Mikrokogeneracja w praktyce. Opis realizacji

Produkcja ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu uważana jest za wysokoefektywną zarówno w skali makro, jak i mikro. Drugie z tych rozwiązań jest szczególnie rekomendowane ze względu na bezpieczeństwo...

Produkcja ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu uważana jest za wysokoefektywną zarówno w skali makro, jak i mikro. Drugie z tych rozwiązań jest szczególnie rekomendowane ze względu na bezpieczeństwo dostaw energii do odbiorcy końcowego.

Agnieszka Antoszewska Jak interpretować świadectwo charakterystyki energetycznej?

Jak interpretować świadectwo charakterystyki energetycznej? Jak interpretować świadectwo charakterystyki energetycznej?

Wnioski wyciągnięte z wyników obliczeń zawartych w świadectwie charakterystyki energetycznej budynku wielorodzinnego mogą ułatwić zarządcy lub administratorowi podejmowanie decyzji dotyczących modernizacji...

Wnioski wyciągnięte z wyników obliczeń zawartych w świadectwie charakterystyki energetycznej budynku wielorodzinnego mogą ułatwić zarządcy lub administratorowi podejmowanie decyzji dotyczących modernizacji budynku.

mgr inż. Rafał Pitry Wpływ wyników obliczeń normy PN-EN 12831:2006 na dalsze wyliczenia instalacji c.o. (cz. 1)

Wpływ wyników obliczeń normy PN-EN 12831:2006 na dalsze wyliczenia instalacji c.o. (cz. 1) Wpływ wyników obliczeń normy PN-EN 12831:2006 na dalsze wyliczenia instalacji c.o. (cz. 1)

Wstąpienie w 2004 r. Polski do Unii Europejskiej zobowiązało nasz kraj m.in. do systematycznego zastępowania krajowych norm zharmonizowanymi normami europejskimi. Nowelizacja w 2009 r. rozporządzenia w...

Wstąpienie w 2004 r. Polski do Unii Europejskiej zobowiązało nasz kraj m.in. do systematycznego zastępowania krajowych norm zharmonizowanymi normami europejskimi. Nowelizacja w 2009 r. rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1], wprowadziła do obligatoryjnego stosowania normę PN-EN 12831:2006 [2], wycofując tym samym stosowaną od wielu lat normę PN-B-03406:1994 [3]. Różnice pomiędzy metodologią obliczeń i wynikami na poziomie fizyki budowli...

dr inż., arch. Karolina Kurtz-Orecka, Monika Najder Lokalizacja i orientacja budynku niskoenergetycznego a zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji

Lokalizacja i orientacja budynku niskoenergetycznego a zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji Lokalizacja i orientacja budynku niskoenergetycznego a zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji

Wykorzystanie projektów typowych w budownictwie energooszczędnym jest powszechną praktyką, a przyjęte przez projektantów i wykonawców rozwiązania wpływają na wieloletnią jakość obiektu. Powstałe na tym...

Wykorzystanie projektów typowych w budownictwie energooszczędnym jest powszechną praktyką, a przyjęte przez projektantów i wykonawców rozwiązania wpływają na wieloletnią jakość obiektu. Powstałe na tym etapie błędy są trudne lub niemożliwe do usunięcia bądź wiążą się z koniecznością poniesienia znacznych nakładów finansowych.

praca zbiorowa Weź udział w konkursie i wygraj finansowanie bez opłat wstępnych

Weź udział w konkursie i wygraj finansowanie bez opłat wstępnych Weź udział w konkursie i wygraj finansowanie bez opłat wstępnych

Przedsiębiorców z branży budowlanej, instalacyjnej i nieruchomości o prostocie usługi przekonuje Pragma Faktoring. We wrześniu ekonomiści rozpoczęli kampanię promującą prewencję zatorów płatniczych oraz...

Przedsiębiorców z branży budowlanej, instalacyjnej i nieruchomości o prostocie usługi przekonuje Pragma Faktoring. We wrześniu ekonomiści rozpoczęli kampanię promującą prewencję zatorów płatniczych oraz poprawę płynności finansowej. Kampanię skierowano głównie do małych i średnich przedsiębiorców.

Jakub Koczorowski Materiały do budowy rurowych gruntowych powietrznych wymienników ciepła (GPWC)

Materiały do budowy rurowych gruntowych powietrznych wymienników ciepła (GPWC) Materiały do budowy rurowych gruntowych powietrznych wymienników ciepła (GPWC)

Gruntowe powietrzne wymienniki ciepła (GPWC) to instalacje zapewniające stały dopływ świeżego, higienicznego i przefiltrowanego powietrza do centrali wentylacyjnej, wstępnie podgrzewające lub schładzające...

Gruntowe powietrzne wymienniki ciepła (GPWC) to instalacje zapewniające stały dopływ świeżego, higienicznego i przefiltrowanego powietrza do centrali wentylacyjnej, wstępnie podgrzewające lub schładzające powietrze wentylacyjne. Wśród dostępnych na rynku rozwiązań wymienić można wymienniki powietrzne: rurowe (przeponowe), płytowe oraz żwirowe (bezprzeponowe), gdzie powietrze pełni bezpośrednio funkcję medium, lub wymienniki glikolowe (takie same, jakie stosuje się dla pomp ciepła), gdzie ciepło z...

mgr inż. Krzysztof Sornek, mgr inż. Kamila Rzepka, dr inż. Tomasz Mirowski Uwarunkowania środowiskowe projektowania budynków energooszczędnych i pasywnych. Aktywne i pasywne systemy słoneczne.

Uwarunkowania środowiskowe projektowania budynków energooszczędnych i pasywnych. Aktywne i pasywne systemy słoneczne. Uwarunkowania środowiskowe projektowania budynków energooszczędnych i pasywnych. Aktywne i pasywne systemy słoneczne.

Osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wymaga uwzględnienia wielu uwarunkowań środowiskowych na etapie projektowania i prac budowlanych. Spełnienie tych wymagań umożliwia...

Osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wymaga uwzględnienia wielu uwarunkowań środowiskowych na etapie projektowania i prac budowlanych. Spełnienie tych wymagań umożliwia maksymalne wykorzystanie dostępnej energii otoczenia, ograniczenie straty ciepła z budynku oraz obniżenie zapotrzebowania na ciepło i energię elektryczną.

mgr inż. Katarzyna Rybka Ogrzewanie i wentylacja kurników

Ogrzewanie i wentylacja kurników Ogrzewanie i wentylacja kurników

Publikacja przedstawia skalę problemów technicznych związanych z wyposażeniem kurników w sprawnie funkcjonujące instalacje ogrzewania i wentylacji niezbędne dla zapewnienia ptactwu warunków dobrostanu

Publikacja przedstawia skalę problemów technicznych związanych z wyposażeniem kurników w sprawnie funkcjonujące instalacje ogrzewania i wentylacji niezbędne dla zapewnienia ptactwu warunków dobrostanu

Redakcja RI Sterowanie BMS

Sterowanie BMS Sterowanie BMS

W publikacji czytamy o systemach BMS (ang. Building Management System) stosowanych w inteligentnych budynkach i ich możliwościach, w tym także o systemach współpracujących z urządzeniami mobilnymi.

W publikacji czytamy o systemach BMS (ang. Building Management System) stosowanych w inteligentnych budynkach i ich możliwościach, w tym także o systemach współpracujących z urządzeniami mobilnymi.

dr inż., arch. Karolina Kurtz-Orecka Nowa charakterystyka energetyczna - przewodnik. Część 3. Metoda zużyciowa określania charakterystyki energetycznej budynków - analiza przypadku

Nowa charakterystyka energetyczna - przewodnik. Część 3. Metoda zużyciowa określania charakterystyki energetycznej budynków - analiza przypadku Nowa charakterystyka energetyczna - przewodnik. Część 3. Metoda zużyciowa określania charakterystyki energetycznej budynków - analiza przypadku

Wprowadzona w nowej metodyce wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku metoda zużyciowa nie jest miarodajna m.in. z uwagi na indywidualne zachowania użytkowników oraz warunki środowiska zewnętrznego. Wielkość...

Wprowadzona w nowej metodyce wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku metoda zużyciowa nie jest miarodajna m.in. z uwagi na indywidualne zachowania użytkowników oraz warunki środowiska zewnętrznego. Wielkość zużycia energii określona metodą obliczeniową może wprowadzić w błąd przyszłego nabywcę oraz sporządzającego świadectwo charakterystyki energetycznej. Efektem dla nabywcy mogą być znacznie wyższe od zakładanych koszty eksploatacji budynku, a dla audytora brak podstaw do zlecenia zmian...

dr inż. Michał Piasecki Analiza kosztów w cyklu życia budynków

Analiza kosztów w cyklu życia budynków Analiza kosztów w cyklu życia budynków

Każdy uczestnik procesu budowlanego ma inne priorytety i perspektywę, którą chciałby uwzględnić w swojej analizie opłacalności danej inwestycji. Metodyka szacowania kosztu cyklu życia budynku (LCC) może...

Każdy uczestnik procesu budowlanego ma inne priorytety i perspektywę, którą chciałby uwzględnić w swojej analizie opłacalności danej inwestycji. Metodyka szacowania kosztu cyklu życia budynku (LCC) może znaleźć szerokie zastosowanie przy podejmowaniu decyzji: w projektowaniu zintegrowanym, wyborze technologii, sposobu użytkowania czy termomodernizacji. Może też być użyteczna dla jednostek publicznych przy przetargach (np. budowa nowego ratusza, szkoły czy termomodernizacja), w których powinna się...

Piotr Tarnawski Analiza CFD wydajności rurowego wymiennika ciepła

Analiza CFD wydajności rurowego wymiennika ciepła Analiza CFD wydajności rurowego wymiennika ciepła

Celem analizy było oszacowanie wydajności rurowego gruntowego wymiennika ciepła dla domu jednorodzinnego o powierzchni 170 m2. Przeanalizowano dogrzewanie powietrza wentylacyjnego w okresie zimowym. Obliczono...

Celem analizy było oszacowanie wydajności rurowego gruntowego wymiennika ciepła dla domu jednorodzinnego o powierzchni 170 m2. Przeanalizowano dogrzewanie powietrza wentylacyjnego w okresie zimowym. Obliczono temperaturę na wyjściu z wymiennika, ilość uzyskanej energii w kWh oraz związane z tym zyski ekonomiczne. Symulację przeprowadzono dla nominalnego przepływu powietrza 350 m3/h oraz o połowę mniejszego – 175 m3/h.

dr inż. Edyta Dudkiewicz, dr inż. Natalia Fidorów Wykorzystanie ciepła ze spalin promienników do przygotowania ciepłej wody

Wykorzystanie ciepła ze spalin promienników do przygotowania ciepłej wody Wykorzystanie ciepła ze spalin promienników do przygotowania ciepłej wody

Ciepło pochodzące ze spalin promienników gazowych montowanych w halach można wykorzystać do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Taka inwestycja każdorazowo wymaga przeprowadzenia analizy energetycznej...

Ciepło pochodzące ze spalin promienników gazowych montowanych w halach można wykorzystać do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Taka inwestycja każdorazowo wymaga przeprowadzenia analizy energetycznej oraz ekonomicznej i rozważenia wykorzystania ciepła ze spalin także do ogrzewania przyległych pomieszczeń socjalnych i biurowych lub do celów technologicznych.

dr inż. Adrian Trząski Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE

Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE

Autor opisał wymagania w zakresie efektywności energetycznej stawiane nowym budynkom zgodnie z zapisami znowelizowanego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki...

Autor opisał wymagania w zakresie efektywności energetycznej stawiane nowym budynkom zgodnie z zapisami znowelizowanego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a w sposób szczególny pod kątem możliwości wypełnienia wymagań mających obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.

mgr inż. Andrzej Balcewicz, dr inż. Florian Piechurski Koszty zastosowania skojarzonych źródeł ciepła do przygotowania c.w.u. w budynkach mieszkalnych

Koszty zastosowania skojarzonych źródeł ciepła do przygotowania c.w.u. w budynkach mieszkalnych Koszty zastosowania skojarzonych źródeł ciepła do przygotowania c.w.u. w budynkach mieszkalnych

System przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym powinien pobierać jak najmniej energii. Ceny tradycyjnych paliw wykorzystywanych do podgrzewania wody użytkowej stale rosną, zatem ekonomiczne...

System przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym powinien pobierać jak najmniej energii. Ceny tradycyjnych paliw wykorzystywanych do podgrzewania wody użytkowej stale rosną, zatem ekonomiczne wydaje się wykorzystanie energii odnawialnej, m.in. ze względu na fakt, że słońce jest niewyczerpalnym i bardzo tanim jej źródłem.

dr inż. Adrian Trząski Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE – cz. 2

Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE – cz. 2 Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE – cz. 2

Spełnienie wymagań WT 2021 bez wykorzystania odnawialnych źródeł energii może się okazać niemożliwe. W budynku, w którym zapotrzebowanie na energię do przygotowania c.w.u. stanowi 60% bilansu energetycznego,...

Spełnienie wymagań WT 2021 bez wykorzystania odnawialnych źródeł energii może się okazać niemożliwe. W budynku, w którym zapotrzebowanie na energię do przygotowania c.w.u. stanowi 60% bilansu energetycznego, konieczne staje się poszukiwanie rozwiązań w źródle ciepła. Jak pokazują analizy, odnawialne źródła energii mogą być bardziej opłacalne zarówno inwestycyjnie, jak i na etapie eksploatacji niż źródła konwencjonalne.

mgr inż. Katarzyna Knap-Miśniakiewicz Projekt budynku w standardzie NF40 z wykorzystaniem IFC jako formatu wymiany danych - studium przypadku

Projekt budynku w standardzie NF40 z wykorzystaniem IFC jako formatu wymiany danych - studium przypadku Projekt budynku w standardzie NF40 z wykorzystaniem IFC jako formatu wymiany danych - studium przypadku

Krajowy program dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakłada poprawę efektywności wykorzystania energii w nowobudowanych...

Krajowy program dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakłada poprawę efektywności wykorzystania energii w nowobudowanych budynkach mieszkalnych.

dr inż. Grzegorz Ścieranka Sieci i instalacje – wybrane aspekty prawne wpływające na proces projektowania i budowy

Sieci i instalacje – wybrane aspekty prawne wpływające na proces projektowania i budowy Sieci i instalacje – wybrane aspekty prawne wpływające na proces projektowania i budowy

Autor przedstawia wybrane zmiany przepisów Prawa budowlanego mające wpływ na projektowanie sieci uzbrojenia terenu i instalacji wewnętrznych i zwraca szczególną uwagę na kwestie uproszczenia procedur poprzedzających...

Autor przedstawia wybrane zmiany przepisów Prawa budowlanego mające wpływ na projektowanie sieci uzbrojenia terenu i instalacji wewnętrznych i zwraca szczególną uwagę na kwestie uproszczenia procedur poprzedzających rozpoczęcie robót budowlanych, a także na trudności w interpretacji definicji przebudowy sieci uzbrojenia terenu. Omawia też kontrowersyjne przepisy dotyczące instalacji wewnętrznych.

mgr inż. Mateusz Szubel Wspomaganie projektowania instalacji grzewczych z akumulacyjnymi wymiennikami ciepła

Wspomaganie projektowania instalacji grzewczych z akumulacyjnymi wymiennikami ciepła Wspomaganie projektowania instalacji grzewczych z akumulacyjnymi wymiennikami ciepła

Akumulacyjne wymienniki ciepła umożliwiają znaczną redukcję strat ciepła w paleniskach kominkowych, szczególnie związanych z wysoką temperaturą spalin. Na podstawie analiz eksperymentalnych i obliczeń...

Akumulacyjne wymienniki ciepła umożliwiają znaczną redukcję strat ciepła w paleniskach kominkowych, szczególnie związanych z wysoką temperaturą spalin. Na podstawie analiz eksperymentalnych i obliczeń numerycznych określono podstawowe cechy wymiennika akumulacyjnego decydujące o efektywności odbioru ciepła ze spalin.

mgr inż. Justyna Skrzypek, dr inż. Andrzej Górka Oprogramowanie do modelowania energetycznego budynków

Oprogramowanie do modelowania energetycznego budynków Oprogramowanie do modelowania energetycznego budynków

Modelowanie energetyczne staje się popularne również w Polsce. Duży wybór programów komputerowych i ich ciągłe udoskonalanie pozwalają na przeprowadzenie symulacji dla budynków o różnym stopniu skomplikowania...

Modelowanie energetyczne staje się popularne również w Polsce. Duży wybór programów komputerowych i ich ciągłe udoskonalanie pozwalają na przeprowadzenie symulacji dla budynków o różnym stopniu skomplikowania konstrukcji i wyposażenia. W artykule przedstawione zostały wybrane narzędzia, zarówno samodzielne, jak i współpracujące z zewnętrznym modelem BIM obiektu.

dr inż. Anna Życzyńska, mgr inż. Grzegorz Dyś Wpływ OZE na wskaźnik energii pierwotnej w budynkach mieszkalnych

Wpływ OZE na wskaźnik energii pierwotnej w budynkach mieszkalnych Wpływ OZE na wskaźnik energii pierwotnej w budynkach mieszkalnych

Jednym z warunków, jakie stawia się budynkom w przepisach techniczno-budowlanych, jest spełnienie wymagań w zakresie wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną. W zależności od rodzaju...

Jednym z warunków, jakie stawia się budynkom w przepisach techniczno-budowlanych, jest spełnienie wymagań w zakresie wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną. W zależności od rodzaju budynku przepisy wymagają uwzględnienia tylko potrzeb na cele ogrzewania i przygotowania ciepłej wody (budynki mieszkalne bez chłodzenia) albo dodatkowo energii na potrzeby oświetlenia wbudowanego (budynki inne niż mieszkalne) oraz energii na chłodzenie, jeżeli takie zapotrzebowanie występuje.

Redakcja RI BIM – jak to robią w Wielkiej Brytanii?

BIM – jak to robią w Wielkiej Brytanii? BIM – jak to robią w Wielkiej Brytanii?

4 kwietnia 2016 w Wielkiej Brytanii zacznie obowiązywać wymóg wdrożenia BIM na poziomie przynajmniej drugim (BIM level 2) dla projektów z sektora publicznego centralnie finansowanych.

4 kwietnia 2016 w Wielkiej Brytanii zacznie obowiązywać wymóg wdrożenia BIM na poziomie przynajmniej drugim (BIM level 2) dla projektów z sektora publicznego centralnie finansowanych.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.