RynekInstalacyjny.pl

Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE – cz.1.

Requirements for buildings after the year 2020 and the conventional and renewable energy solutions

arch. Redakcji RI

arch. Redakcji RI

Przepisy dotyczące efektywności energetycznej budynków są konstruowane w taki sposób, żeby zachęcić inwestorów nie tylko do stosowania przegród i stolarki o wysokiej izolacyjności oraz do odzysku energii, ale również do wykorzystania odnawialnych źródeł energii, a także skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła.

Zobacz także

Bricoman Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka?

Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka? Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka?

Na co dzień nie widać instalacji elektrycznej, przez co łatwo nie docenić, jak skomplikowana sieć przewodów i kabli kryje się w naszych domach. Wystarczy zaznaczyć, że oświetlenie i gniazda w danym pomieszczeniu...

Na co dzień nie widać instalacji elektrycznej, przez co łatwo nie docenić, jak skomplikowana sieć przewodów i kabli kryje się w naszych domach. Wystarczy zaznaczyć, że oświetlenie i gniazda w danym pomieszczeniu to dwa zupełnie osobne obwody. Z kolei ułożenie gniazdek dodatkowo potrafi skomplikować całą sytuację. Przygotowanie projektu instalacji elektrycznej, która zapewni wygodę oraz bezpieczeństwo użytkowania, nie jest łatwym zadaniem. Dlatego podpowiadamy, jak się do tego zabrać!

TTU Projekt Schodołazy towarowe - urządzenia transportowe dla profesjonalistów

Schodołazy towarowe - urządzenia transportowe dla profesjonalistów Schodołazy towarowe - urządzenia transportowe dla profesjonalistów

Elektryczne schodołazy towarowe produkowane są z myślą o szczególnych warunkach pracy w branży budowlanej, transportowej i instalatorskiej - konieczności szybkiego wejścia po schodach, transportu nieporęcznych...

Elektryczne schodołazy towarowe produkowane są z myślą o szczególnych warunkach pracy w branży budowlanej, transportowej i instalatorskiej - konieczności szybkiego wejścia po schodach, transportu nieporęcznych ładunków, ich załadunku do samochodu czy automatycznego poziomowania. Pozwalają zmniejszyć obciążenie pracowników oraz zwiększyć bezpieczeństwo ich pracy.

Aleo.com Czy każdy z nas ma dostęp do bazy KRS? Jakie informacje sprawdzisz tam o kontrahencie?

Czy każdy z nas ma dostęp do bazy KRS? Jakie informacje sprawdzisz tam o kontrahencie? Czy każdy z nas ma dostęp do bazy KRS? Jakie informacje sprawdzisz tam o kontrahencie?

Przedsiębiorcy często twierdzą, że — z ich punktu widzenia — najwięcej interesujących danych można odnaleźć w bazie NIP. Nie do końca jest to zgodne z prawdą. Krajowy Rejestr Sądowy to kopalnia wiedzy...

Przedsiębiorcy często twierdzą, że — z ich punktu widzenia — najwięcej interesujących danych można odnaleźć w bazie NIP. Nie do końca jest to zgodne z prawdą. Krajowy Rejestr Sądowy to kopalnia wiedzy o niemal każdym obszarze działania firmy. Jakie dane można tam znaleźć?

Przeczytaj drugą część artykułu: Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE – cz. 2 >>

Przeczytaj trzecią część artykułu: Aspekty ekonomiczne i środowiskowe ogrzewania elektrycznego w nowo wznoszonych budynkach jednorodzinnych >>

Zapisy dotyczące efektywności energetycznej budynków określone w znowelizowanych warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (WT) [1], obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. zakładają stopniowe zaostrzanie wymagań dotyczących ochrony cieplnej oraz efektywności energetycznej wykorzystywanych w budynkach instalacji. Zgodnie z nowelizacją budynek musi spełniać zarówno wymagania szczegółowe (dotyczące parametrów wykorzystywanych komponentów budowlanych), jak i całościowe (dotyczące zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną).

Jakie są wymagania jakości powietrza w przedszkolach i szkołach na 2021 rok? Pobierz bezpłatny e-book »

W przypadku wymagań szczegółowych zadanie projektanta jest stosunkowo proste i polega na wybraniu lub zaprojektowaniu komponentów spełniających wymagania określone w WT, przy czym obliczenia temu towarzyszące sprowadzają się zwykle do rozwiązania stosunkowo prostych równań. Problemów przysparzać może natomiast spełnienie wymagań dotyczących zapotrzebowania na energię pierwotną budynku.

Ze względu na znacznie bardziej złożony proces obliczeniowy wybór rozwiązań pozwalających na osiągnięcie odpowiednio niskiego zapotrzebowania na energię pierwotną wymaga rzetelnej wiedzy inżynierskiej obejmującej znajomość dostępnych technologii, z uwzględnieniem zarówno korzyści, jak i kosztów wynikających z ich wykorzystania.

Wymagania stawiane nowym budynkom

Wymagania szczegółowe

W obszarze efektywności energetycznej WT narzucają szczegółowe wymagania odnoszące się do:

 • izolacyjności przegród budowlanych,

 • rodzaju instalacji wentylacyjnej,

 • wykorzystania oraz efektywności odzysku ciepła z powietrza wentylacyjnego,

 • jednostkowej mocy zastosowanych wentylatorów,

 • izolacji termicznej przewodów i armatury instalacyjnej,

 • powierzchni okien oraz zastosowanych rozwiązań przeciwsłonecznych,

 • szczelności na przenikanie powietrza.

Współczynnik przenikania ciepła

Tab. 1. Graniczne wartości współczynnika przenikania ciepła Uc(max) dla wybranych typów przegród budowlanych w budynku mieszkalnym (ti ≥ 16°C), W/(m2·K)

Według znowelizowanych WT wszystkie przegrody budynku muszą spełniać jednocześnie warunek U ≤ UC(max), przy czym w rozporządzeniu przewidziano stopniowe zaostrzanie wymagań (tab. 1).

W przypadku systemu wentylacji WT nakładają obowiązek zastosowania instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej lub nawiewno-wywiewnej w budynkach wysokich i wysokościowych oraz w budynkach, w których nie jest możliwe zapewnienie odpowiedniej jakości środowiska wewnętrznego za pomocą wentylacji grawitacyjnej.

Wartości mocy wentylatorów

Tab. 2. Maksymalne wartości mocy właściwej wentylatorów

Ponadto zastosowane wentylatory powinny umożliwiać pracę przy regulowanej wydajności, a ich moc nie może być wyższa, niż wynika to z określonej w WT maksymalnej mocy właściwej (tab. 2). Dodatkowo w przypadku instalacji o wydajności większej lub równej 500 m3/h należy stosować urządzenia do odzyskiwania ciepła z powietrza wywiewanego o sprawności temperaturowej co najmniej 50% lub recyrkulację.

Grubość izolacji

Tab. 3. Minimalna grubość izolacji w instalacjach centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

W celu zagwarantowania wysokiej sprawności przesyłu ciepła i chłodu w WT określona została minimalna grubość izolacji przewodów oraz armatury w instalacjach centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej (w tym przewodów cyrkulacyjnych), instalacji chłodu i ogrzewania powietrznego. Wymagana grubość warstwy izolacyjnej uzależniona jest od rodzaju materiału izolacyjnego i komponentu oraz jego lokalizacji (tab. 3).

Przeczytaj też: Analiza kosztów w cyklu życia budynków >>>

 

Określone w WT wymagania dotyczące dopuszczalnej powierzchni okien mają na celu ograniczenie strat ciepła zimą oraz możliwości przegrzewania pomieszczeń latem.

Przykładowo dla budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego w przypadku okien oraz przegród szklanych i przezroczystych o współczynniku przenikania ciepła nie mniejszym niż 0,9 W/(m2·K) ich pole powierzchni obliczone według wymiarów modularnych nie może być większe niż:

A0max = 0,15 · Az + 0,03 · Aw

gdzie:
Az – suma pól powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji nadziemnych (w zewnętrznym obrysie budynku) w pasie o szerokości 5 m wzdłuż ścian zewnętrznych,
Aw – suma pól powierzchni pozostałej części rzutu poziomego wszystkich kondygnacji po odjęciu Az.

Ponadto we wszystkich rodzajach budynków współczynnik przepuszczalności energii całkowitej promieniowania słonecznego okien oraz przegród szklanych i przezroczystych g w okresie letnim nie może być większy niż 0,35. Jest on liczony według wzoru:

g = fC · gn

gdzie:
gn – współczynnik całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego dla typu oszklenia,
fC − współczynnik redukcji promieniowania ze względu na zastosowane urządzenia przeciwsłoneczne.

W odniesieniu do szczelności budynku WT określają dość ogólny wymóg projektowania i wykonywania przegród oraz połączeń pomiędzy przegrodami pod kątem osiągnięcia ich całkowitej szczelności na przenikanie powietrza. Ponadto w przypadku okien i drzwi balkonowych w przypadku budynków wysokościowych wymagane jest stosowanie  produktów o 4. klasie szczelności, a w pozostałych przypadkach o 3. klasie szczelności. WT nie określają wymaganej, a jedynie zalecaną szczelność powietrzną budynku, na poziomie odpowiednio:

 • n50 < 3,0 1/h – w budynkach z wentylacją grawitacyjną lub hybrydową,

 • n50 < 1,5 1/h – w budynkach z wentylacją mechaniczną lub klimatyzacją.

Przy czym po zakończeniu budowy budynek może, ale nie musi, zostać poddany próbie szczelności przeprowadzanej zgodnie z polską normą, potwierdzającej osiągnięty poziom szczelności.

Wymagania całościowe

W przypadku wymagań całościowych kryterium oceny stanowi wartość wskaźnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej EP wyrażanego w kWh/(m2 rok). Współczynnik ten określa roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej, a w przypadku budynków użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, gospodarczych i magazynowych – również do oświetlenia wbudowanego. Maksymalną wartość wskaźnika EP określa się na podstawie cząstkowych wartości EP zgodnie ze wzorem:

EP = EPH+W + ΔEPC + ΔEPL

gdzie:
EPH+W – cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej,
ΔEPC – cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby chłodzenia,
ΔEPL – cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby oświetlenia.

Wartości wskaźnika EPH+W

Tab. 4. Cząstkowe maksymalne wartości wskaźnika EPH+W na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej

Określone w WT wymagania dotyczące EP zostały zróżnicowane pod względem rodzaju budynku, ponadto podobnie jak w przypadku wymagań szczegółowych dotyczących izolacyjności cieplnej przegród budowlanych przewidziano stopniowe zaostrzanie wymagań cząstkowych dotyczących maksymalnej wartości wskaźnika EP, zarówno w przypadku ogrzewania i ciepłej wody (tab. 4), jak i pozostałych.

Poziom wymagań jak również sam podział na grupy budynków budził szereg wątpliwości jeszcze przed wejściem w życie WT. Wątpliwości dotyczą głównie możliwości technicznych oraz uzasadnienia ekonomicznego spełnienia wymagań. Ponadto sytuację komplikuje konieczność spełnienia oprócz ogólnego współczynnika EP poszczególnych wymagań cząstkowych dotyczących zapotrzebowania na ciepło, chłód i oświetlenie.

Ze względu na konstrukcję współczynnika EP, który obejmuje efektywność energetyczną samego budynku oraz wykorzystywanych w nim nośników energii, poprawę charakterystyki energetycznej, a co za tym idzie obniżenie współczynnika EP budynku, można osiągnąć dwiema drogami:

 • poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię bezpośrednio budynku, w tym:

  •  zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową EU, kWh/(m2 rok), za pomocą rozwiązań konstrukcyjno-architektonicznych, w tym: zwiększenie izolacyjności cieplnej przegród, eliminację mostków cieplnych, zwiększenie wykorzystania wewnętrznych i zewnętrznych zysków ciepła,

  • zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową EK, kWh/(m2 rok), za pomocą rozwiązań instalacyjnych, w tym: zastosowanie odzysku ciepła, poprawę sprawności wykorzystania, przesyłania, magazynowania i wytwarzania energii,

 • poprzez zastosowanie alternatywnych źródeł energii (także odnawialnych), w tym: kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła, turbin wiatrowych, układów skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej.

Warto przeczytać: Co warto wiedzieć o efektywności energetycznej? >>>

Analiza obliczeniowa

Jak stwierdzono wcześniej, spełnienie wymagań szczegółowych jest stosunkowo proste. Ich wypełnienie nie gwarantuje jednak osiągnięcia wymagań całościowych dotyczących współczynnika EP. W celu przeanalizowania możliwości spełnienia przyszłych wymagań obowiązujących w budownictwie mieszkaniowym obliczono zapotrzebowanie na energię dla przykładowego, wykonanego zgodnie z wymaganiami szczegółowymi budynku wielorodzinnego:

 • liczba kondygnacji nadziemnych – 6,

 • budynek podpiwniczony,

 • powierzchnia ogrzewana – 6000 m2,

 • kubatura ogrzewana – 16 200 m3,

 • liczba mieszkańców – 240 osób,

 • liczba mieszkań – 70,

 • strumień powietrza wentylacyjnego – 6480 m3/h,

 • rodzaj wentylacji – naturalna,

 • źródło ciepła – centralny kocioł niskotemperaturowy,

 • sprawność instalacji c.o. – 0,80,

 • sprawność instalacji c.w.u. – 0,52,

 • lokalizacja – Warszawa.

Zapotrzebowanie energetyczne dla budynku

Tab. 5. Zapotrzebowanie energetyczne dla budynku spełniającego szczegółowe wymagania WT 2021

Zużycie energii pierwotnej

Rys. 1. Struktura zużycia energii pierwotnej (a) oraz strat ciepła (b) w analizowanym budynku

Przeprowadzone obliczenia (tab. 5) potwierdziły, że wypełnienie wymagań szczegółowych określonych w WT nie gwarantuje spełnienia wymagania dotyczącego wskaźnika EP. Wymagana przepisami wartość EP  ≤  65 kWh/m2 została przekroczona o ponad 20 kWh/m2 i pozwoliłaby jedynie na spełnienie wymogów obowiązujących w latach 2014–2016. Oznacza to, że żeby budynek spełnił ten warunek, konieczne jest wprowadzenie w projekcie istotnych zmian.

Przy obecnym zużyciu energii powinniśmy zatem ograniczyć zapotrzebowanie na energię pierwotną o przeszło 20 kWh/m2. Najłatwiej będzie to osiągnąć, działając w obszarach, gdzie zużycie jest obecnie największe. Analizując strukturę zużycia energii (rys. 1), można zauważyć, że większość związana jest z przygotowaniem ciepłej wody użytkowej. Niestety ze względu na brak możliwości wykazania ograniczenia zużycia ciepłej wody w budynku (np. poprzez zastosowanie wodooszczędnych baterii) ograniczenie energochłonności możliwe jest jedynie dzięki zwiększeniu sprawności jej wytwarzania i przesyłu.

W przypadku ogrzewania i wentylacji większość strat ciepła wiąże się z przygotowaniem powietrza wentylacyjnego. Straty ciepła przez przenikanie stanowią łącznie niespełna 30% całkowitej wartości strat, co w wyraźny sposób ogranicza możliwości związane z ich zmniejszeniem poprzez poprawę izolacyjności przegród.

W celu zidentyfikowania potencjału ograniczenia zużycia energii pierwotnej oraz możliwości osiągnięcia wymaganego poziomu wskaźnika EP przy wykorzystaniu rozwiązań konwencjonalnych dla przedstawionego budynku obliczono ten wskaźnik dla sześciu wariantów.

Wariant 1: poprawa izolacyjności cieplnej przegród nieprzezroczystych budynku

W celu ograniczenia strat ciepła w wariancie 1 zaproponowano zwiększenie grubości warstwy izolacyjnej, tak aby osiągnięty współczynnik przenikania ciepła przegrody budynku był dwukrotnie niższy niż wartość wymagana zgodnie z WT obowiązującymi od 1 stycznia 2021 r. W zależności od rodzaju przegrody wymagana do osiągnięcia założonej wartości współczynnika U dodatkowa grubość izolacji wynosiła od 20 do niemal 30 cm, w wyniku czego całkowita grubość warstwy izolacyjnej dla dachu wyniosła ponad pół metra (tab. 6). Pozostałe parametry budynku pozostały bez zmian.

Łączny koszt usprawnień oszacowany został na 95 000 zł.

W wyniku wprowadzonych ulepszeń współczynnik zapotrzebowania na energię pierwotną obniżył się do poziomu 80,1 W/(m2·K) (tab. 7), a zatem 5,7 kWh/(m2·K), co jest niewystarczające do spełnienia wymagać WT 2021.

Przeczytaj też: Zrównoważone budownictwo - proces projektowania zintegrowanego >>>

Przenikanie ciepła przegród

Tab. 6. Wymagane oraz osiągnięte wartości współczynnika przenikania ciepła przegród nieprzezroczystych

Przenikanie ciepła przegród

Tab. 7. Zapotrzebowanie energetyczne dla budynku po poprawie izolacyjności przegród

Wariant 2: poprawa izolacyjności cieplnej okien

W wyniku wprowadzonych ulepszeń współczynnik zapotrzebowania na energię pierwotną obniżył się do 82,0 W/(m2·K) (tab. 8), a zatem o 3,8 kWh/(m2·K), co jest niewystarczające do spełnienia wymagań WT 2021. Łączny dodatkowy koszt zastosowania okien o wyższej izolacyjności oszacowano na 135 000 zł.

Zapotrzebowanie energetyczne budynku

Tab. 8. Zapotrzebowanie energetyczne dla budynku po poprawie izolacyjności okien

Wariant 3: zastosowanie odzysku ciepła z powietrza wentylacyjnego oraz obniżenie strumienia powietrza w nocy

W celu obniżenia strat ciepła związanych z powietrzem wentylacyjnym w wariancie 3 zaproponowano zastąpienie instalacji wentylacyjnej naturalnej instalacją wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła o sprawności nominalnej 95% (średnia w sezonie 65,5%). Dodatkowo w obliczeniach przyjęto, że system wentylacji będzie pozwalał na redukcję podstawowego strumienia powietrza wentylacyjnego w nocy do poziomu 5670 m3/h.

Zapotrzebowanie po odzysku ciepła

Tab. 9. Zapotrzebowanie energetyczne dla budynku po zastosowaniu odzysku ciepła

W wyniku wprowadzonych ulepszeń współczynnik zapotrzebowania na energię pierwotną obniżył się do 74,3 W/(m2·K) (tab. 9), a zatem o 11,5 kWh/(m2·K), co jest niewystarczające do spełnienia wymagań WT 2021. Stosunkowo niewielka redukcja zapotrzebowania na energię pierwotną wynika z towarzyszącego spadkowi zapotrzebowania na ciepło wzrostu zapotrzebowania na energię pomocniczą do zasilania wentylatorów w centrali wentylacyjnej.

Wykorzystanie odzysku ciepła w budynku wielorodzinnym wymaga zastosowania skomplikowanej instalacji centralnej lub indywidualnych central wentylacyjnych dla poszczególnych mieszkań. Łączny koszt usprawnienia przy założeniu zastosowania mieszkaniowych central wentylacyjnych został oszacowany na 650 000 zł.

Wariant 4: poprawa sprawności instalacji c.o. i c.w.u. poprzez zastosowanie ogrzewania mieszkaniowego

W celu zmniejszenia zapotrzebowania na energię końcową w wariancie 4 zaproponowano poprawę sprawności instalacji c.o. poprzez zastąpienie centralnej instalacji grzewczej ogrzewaniem mieszkaniowym z gazowym kotłem kondensacyjnym. Ponadto zaproponowano usprawnienie systemu regulacji dzięki zastosowaniu zaworów termostatycznych z funkcjami adaptacyjną i optymalizującą. Rozwiązania te umożliwiły zwiększenie sprawności systemu grzewczego hco z 0,80 do 0,87. Dodatkową korzyścią jest w tym wariancie wzrost sprawności przygotowania c.w.u. hcwu wynikający ze skrócenia obiegów cyrkulacyjnych – z 0,52 do 0,58.

Zapotrzebowanie energetyczne dla budynku

Tab. 10. Zapotrzebowanie energetyczne dla budynku po poprawie sprawności instalacji grzewczej

W wyniku wprowadzonych ulepszeń współczynnik zapotrzebowania na energię pierwotną obniżył się do 79 W/(m2·K) (tab. 10), a zatem o 6,8 kWh/(m2·K), co nie wystarcza do spełnienia wymagań WT 2021.

W przypadku zastąpienia jednego centralnego źródła indywidualnymi źródłami ciepła dla poszczególnych mieszkań znacząco rosną nakłady inwestycyjne ze względu na efekt skali. Jeden duży kocioł kosztuje znacznie mniej niż kilkadziesiąt mniejszych zapewniających taką samą moc grzewczą, podobnie nakłady na wykonanie oddzielnych kanałów spalinowych dla poszczególnych mieszkań będą znacznie wyższe niż na wykonanie jednego komina dla centralnego źródła ciepła. Ponadto wymagana będzie adaptacja instalacji gazowej, tak by doprowadzić gaz do każdego mieszkania. Uwzględniając te aspekty, łączny dodatkowy koszt usprawnień został oszacowany na 740 000 zł.

 

Przeczytaj także: Wdrożenia projektów zarządzania energią w budynkach >>>

Wariant 5: poprawa sprawności instalacji c.w.u. poprzez zastosowanie miejscowych podgrzewaczy przepływowych

W przypadku instalacji ciepłej wody w celu wyeliminowania strat ciepła na przesyle oraz magazynowaniu zaproponowano zastąpienie centralnego systemu przygotowania c.w. miejscowymi gazowymi podgrzewaczami przepływowymi bezpośrednio przy punktach poboru. Rozwiązanie to pozwoliło na zwiększenie sprawności systemu przygotowania c.w.u. hcwu z 0,52 do 0,85.

W wyniku wprowadzonych ulepszeń współczynnik zapotrzebowania na energię pierwotną obniżył się do 66,4 W/(m2·K) (tab. 11), a zatem o 6,8 kWh/(m2·K), co jest niewystarczające do spełnienia wymagań WT 2021.

Zapotrzebowanie energetyczne

Tab. 11. Zapotrzebowanie energetyczne dla budynku po poprawie sprawności instalacji c.w.u.

Podobnie jak w przypadku instalacji c.o., zastąpienie jednego centralnego źródła indywidualnymi źródłami ciepła dla poszczególnych mieszkań znacznie zwiększa nakłady inwestycyjne. Przyjmując, że łazienka sąsiaduje bezpośrednio z kuchnią, można się ograniczyć do instalacji po jednym podgrzewaczu w mieszkaniu. Przy takim założeniu łączny dodatkowy koszt usprawnień (z uwzględnieniem konieczności wykonania dodatkowych kanałów spalinowych i podłączeń gazowych) został oszacowany na 320 000 zł.

Wariant 6: połączenie rozwiązań z wariantów 1–5

Ponieważ żaden z wariantów 1–5 nie pozwolił na spełnienie wymaganego poziomu wskaźnika EP, w wariancie 6 rozpatrzono modyfikację projektu obejmującą jednoczesną realizację części z rozwiązań w nich zaproponowanych. Żeby wybrać optymalny zakres usprawnień, warianty uszeregowano, posługując się wskaźnikiem nakładów jednostkowych (tab. 12).

Usprawnienia zgodnie z nakładami

Tab. 12. Warianty usprawnień uszeregowane zgodnie z rosnącym wskaźnikiem nakładów jednostkowych

Wskaźnik ten obliczono jako stosunek nakładów inwestycyjnych do osiągniętej redukcji wskaźnika EP w odniesieniu do wariantu bazowego. Następnie jako optymalny wybrano zakres działań pozwalający na osiągnięcie wymaganego poziomu EP jak najniższym kosztem (tab. 13).

Zakresy modyfikacji projektu

Tab. 13. Zakresy modyfikacji projektu oraz odpowiadające im wartości EP

Dla analizowanego budynku wymagany od 1 stycznia 2021 r. poziom EP można osiągnąć najniższym kosztem poprzez modyfikację systemu przygotowania c.w.u. połączoną z poprawą izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych. Biorąc pod uwagę przyjętą w obliczeniach dwukrotną redukcję współczynnika U, cel ten można by osiągnąć niższym kosztem przy zastosowaniu mniejszej grubości izolacji lub zaizolowaniu jedynie części przegród.

Podsumowanie i wnioski

Zgodnie z wynikami przeprowadzonej analizy osiągnięcie określonego w WT 2021 wskaźnika EP jedynie dzięki poprawie izolacyjności cieplnej przegród jest praktycznie niemożliwe. Również zastosowanie wentylacji mechanicznej z wysokosprawnym odzyskiem ciepła nie gwarantuje spełnienia warunku EP. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest charakterystyka zapotrzebowania na energię w analizowanym budynku mieszkalnym, w którym dominującą rolę odgrywa zapotrzebowanie na c.w.u., wynoszące niemal 60% bilansu energetycznego (rys. 1). Z tego względu osiągnięcie wymaganego poziomu EP bez modyfikacji źródła ciepła jest praktycznie niewykonalne. Jeżeli usprawnienie jedynie systemu przygotowania c.w.u. jest niewystarczające, konieczne jest podjęcie dodatkowych działań zwiększających nakłady inwestycyjne.

Koszt wymaganych usprawnień może ponadto znacznie odbiegać od kosztów przedstawionych w analizie. Przykładowo przy znacznej odległości kuchni od łazienki zastosowanie wspólnego podgrzewacza bezpośrednio przy punkcie poboru może nie być możliwe i konieczne byłoby zastosowanie dwóch lub więcej podgrzewaczy w każdym mieszkaniu, co w praktyce przekładałoby się na podwojenie ponoszonych nakładów.

Należy ponadto zwrócić uwagę na aspekty pozaekonomiczne wprowadzanych usprawnień. Wiele z omawianych rozwiązań wiąże się ze zmniejszaniem przestrzeni użytkowej. Zastosowanie ogrzewania mieszkaniowego lub przepływowych podgrzewaczy wody wymaga wygospodarowania w przestrzeni mieszkalnej miejsca nie tylko na samo urządzenie, ale również na system odprowadzania spalin, doprowadzania powietrza do spalania oraz wentylację pomieszczenia. Podobnie w przypadku zastosowania odzysku ciepła – konieczne jest wygospodarowanie przestrzeni na centralę oraz kanały wentylacyjne. Poprawa izolacyjności przegród również może skutkować zmniejszeniem powierzchni mieszkania. Przy zachowaniu tej samej powierzchni zabudowy zwiększenie grubości izolacji o 10 cm w mieszkaniu o obrysie ścian zewnętrznych równym 10 m skutkować będzie zmniejszeniem powierzchni użytkowej o 1 m2.

Analizując powyższe problemy, można dojść do wniosku, że przepisy dotyczące efektywności energetycznej budynków są skonstruowane w taki sposób, iż spełnienie wymagań za pomocą rozwiązań konwencjonalnych mimo poniesienia znaczących nakładów inwestycyjnych może być bardzo trudne, a czasami wręcz niemożliwe. Jest to celowy zabieg mający zachęcić inwestorów do wykorzystania w budynkach alternatywnych źródeł energii, w tym źródeł odnawialnych, pomp ciepła oraz skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. To, czy będzie on skuteczny, zależy od tego, które z rozwiązań umożliwi spełnienie wymagań niższym kosztem. Przykłady rozwiązań wykorzystujących alternatywne źródła energii, pozwalających na spełnienie wymagań dotyczących EP, obejmujące m.in. koszty ich zastosowania zostaną opisane w kolejnym artykule.

Literatura

 1. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 2013, poz. 926).

 2. Żurawski J., Panek A., Analiza wymagań energetycznych w projekcie zmiany rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, Konferencja IZOLACJE 2013.

 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej (DzU 2014, poz. 888).

 4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (DzU nr 89/1994, poz. 414, z późn. zm.).5. PN-EN ISO 13790:2009 Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Obliczanie zużycia energii do ogrzewania i chłodzenia.

Przeczytaj także: Miejski budynek jutra. Współpraca węzła ciepłowniczego z instalacją kolektorów słonecznych w budynku wielorodzinnym >>>

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera! 

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

inż. Piotr Król, dr inż. Szymon Firląg, dr inż. Arkadiusz Węglarz Zintegrowana ocena wpływu budynku jednorodzinnego na środowisko

Zintegrowana ocena wpływu budynku jednorodzinnego na środowisko Zintegrowana ocena wpływu budynku jednorodzinnego na środowisko

Duży wpływ na środowisko ma użytkowanie budynku. Żeby go ograniczyć, już na etapie projektowania budynku należy uwzględnić wszystkie potrzeby przyszłych użytkowników, mając przy tym na uwadze konsekwencje...

Duży wpływ na środowisko ma użytkowanie budynku. Żeby go ograniczyć, już na etapie projektowania budynku należy uwzględnić wszystkie potrzeby przyszłych użytkowników, mając przy tym na uwadze konsekwencje podjętych decyzji. Zużycie ciepła nie jest już najważniejszym wskaźnikiem określającym standard budynku – coraz większy nacisk kładzie się na zagospodarowanie odpadów, zużycie energii elektrycznej i wody oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

dr inż. Kazimierz Żarski Pomieszczenia kotłowni na paliwo ciekłe i gazowe – wymagania

Pomieszczenia kotłowni na paliwo ciekłe i gazowe – wymagania Pomieszczenia kotłowni na paliwo ciekłe i gazowe – wymagania

Niniejszy artykuł kończy cykl poświęcony projektowaniu kotłowni małej i średniej mocy spalających gaz i olej.

Niniejszy artykuł kończy cykl poświęcony projektowaniu kotłowni małej i średniej mocy spalających gaz i olej.

mgr inż. Katarzyna Rybka Mikrokogeneracja w praktyce. Opis realizacji

Mikrokogeneracja w praktyce. Opis realizacji Mikrokogeneracja w praktyce. Opis realizacji

Produkcja ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu uważana jest za wysokoefektywną zarówno w skali makro, jak i mikro. Drugie z tych rozwiązań jest szczególnie rekomendowane ze względu na bezpieczeństwo...

Produkcja ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu uważana jest za wysokoefektywną zarówno w skali makro, jak i mikro. Drugie z tych rozwiązań jest szczególnie rekomendowane ze względu na bezpieczeństwo dostaw energii do odbiorcy końcowego.

Agnieszka Antoszewska Jak interpretować świadectwo charakterystyki energetycznej?

Jak interpretować świadectwo charakterystyki energetycznej? Jak interpretować świadectwo charakterystyki energetycznej?

Wnioski wyciągnięte z wyników obliczeń zawartych w świadectwie charakterystyki energetycznej budynku wielorodzinnego mogą ułatwić zarządcy lub administratorowi podejmowanie decyzji dotyczących modernizacji...

Wnioski wyciągnięte z wyników obliczeń zawartych w świadectwie charakterystyki energetycznej budynku wielorodzinnego mogą ułatwić zarządcy lub administratorowi podejmowanie decyzji dotyczących modernizacji budynku.

mgr inż. Rafał Pitry Wpływ wyników obliczeń normy PN-EN 12831:2006 na dalsze wyliczenia instalacji c.o. (cz. 1)

Wpływ wyników obliczeń normy PN-EN 12831:2006 na dalsze wyliczenia instalacji c.o. (cz. 1) Wpływ wyników obliczeń normy PN-EN 12831:2006 na dalsze wyliczenia instalacji c.o. (cz. 1)

Wstąpienie w 2004 r. Polski do Unii Europejskiej zobowiązało nasz kraj m.in. do systematycznego zastępowania krajowych norm zharmonizowanymi normami europejskimi. Nowelizacja w 2009 r. rozporządzenia w...

Wstąpienie w 2004 r. Polski do Unii Europejskiej zobowiązało nasz kraj m.in. do systematycznego zastępowania krajowych norm zharmonizowanymi normami europejskimi. Nowelizacja w 2009 r. rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1], wprowadziła do obligatoryjnego stosowania normę PN-EN 12831:2006 [2], wycofując tym samym stosowaną od wielu lat normę PN-B-03406:1994 [3]. Różnice pomiędzy metodologią obliczeń i wynikami na poziomie fizyki budowli...

dr inż., arch. Karolina Kurtz-Orecka, Monika Najder Lokalizacja i orientacja budynku niskoenergetycznego a zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji

Lokalizacja i orientacja budynku niskoenergetycznego a zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji Lokalizacja i orientacja budynku niskoenergetycznego a zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji

Wykorzystanie projektów typowych w budownictwie energooszczędnym jest powszechną praktyką, a przyjęte przez projektantów i wykonawców rozwiązania wpływają na wieloletnią jakość obiektu. Powstałe na tym...

Wykorzystanie projektów typowych w budownictwie energooszczędnym jest powszechną praktyką, a przyjęte przez projektantów i wykonawców rozwiązania wpływają na wieloletnią jakość obiektu. Powstałe na tym etapie błędy są trudne lub niemożliwe do usunięcia bądź wiążą się z koniecznością poniesienia znacznych nakładów finansowych.

praca zbiorowa Weź udział w konkursie i wygraj finansowanie bez opłat wstępnych

Weź udział w konkursie i wygraj finansowanie bez opłat wstępnych Weź udział w konkursie i wygraj finansowanie bez opłat wstępnych

Przedsiębiorców z branży budowlanej, instalacyjnej i nieruchomości o prostocie usługi przekonuje Pragma Faktoring. We wrześniu ekonomiści rozpoczęli kampanię promującą prewencję zatorów płatniczych oraz...

Przedsiębiorców z branży budowlanej, instalacyjnej i nieruchomości o prostocie usługi przekonuje Pragma Faktoring. We wrześniu ekonomiści rozpoczęli kampanię promującą prewencję zatorów płatniczych oraz poprawę płynności finansowej. Kampanię skierowano głównie do małych i średnich przedsiębiorców.

dr inż. Mariusz Adamski Podział należności za centralne ogrzewanie – współczynniki oceny grzejników

Podział należności za centralne ogrzewanie – współczynniki oceny grzejników Podział należności za centralne ogrzewanie – współczynniki oceny grzejników

W budynku przed termomodernizacją nominalna moc grzejnika odpowiada mocy potrzebnej do ogrzewania pomieszczeń, natomiast po termomodernizacji moc nominalna grzejnika jest znacznie większa, niż wynika to...

W budynku przed termomodernizacją nominalna moc grzejnika odpowiada mocy potrzebnej do ogrzewania pomieszczeń, natomiast po termomodernizacji moc nominalna grzejnika jest znacznie większa, niż wynika to z zapotrzebowania na ogrzewanie pomieszczeń ocieplonych.

Jakub Koczorowski Materiały do budowy rurowych gruntowych powietrznych wymienników ciepła (GPWC)

Materiały do budowy rurowych gruntowych powietrznych wymienników ciepła (GPWC) Materiały do budowy rurowych gruntowych powietrznych wymienników ciepła (GPWC)

Gruntowe powietrzne wymienniki ciepła (GPWC) to instalacje zapewniające stały dopływ świeżego, higienicznego i przefiltrowanego powietrza do centrali wentylacyjnej, wstępnie podgrzewające lub schładzające...

Gruntowe powietrzne wymienniki ciepła (GPWC) to instalacje zapewniające stały dopływ świeżego, higienicznego i przefiltrowanego powietrza do centrali wentylacyjnej, wstępnie podgrzewające lub schładzające powietrze wentylacyjne. Wśród dostępnych na rynku rozwiązań wymienić można wymienniki powietrzne: rurowe (przeponowe), płytowe oraz żwirowe (bezprzeponowe), gdzie powietrze pełni bezpośrednio funkcję medium, lub wymienniki glikolowe (takie same, jakie stosuje się dla pomp ciepła), gdzie ciepło z...

mgr inż. Krzysztof Sornek, mgr inż. Kamila Rzepka, dr inż. Tomasz Mirowski Uwarunkowania środowiskowe projektowania budynków energooszczędnych i pasywnych. Aktywne i pasywne systemy słoneczne.

Uwarunkowania środowiskowe projektowania budynków energooszczędnych i pasywnych. Aktywne i pasywne systemy słoneczne. Uwarunkowania środowiskowe projektowania budynków energooszczędnych i pasywnych. Aktywne i pasywne systemy słoneczne.

Osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wymaga uwzględnienia wielu uwarunkowań środowiskowych na etapie projektowania i prac budowlanych. Spełnienie tych wymagań umożliwia...

Osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wymaga uwzględnienia wielu uwarunkowań środowiskowych na etapie projektowania i prac budowlanych. Spełnienie tych wymagań umożliwia maksymalne wykorzystanie dostępnej energii otoczenia, ograniczenie straty ciepła z budynku oraz obniżenie zapotrzebowania na ciepło i energię elektryczną.

mgr inż. Katarzyna Rybka Ogrzewanie i wentylacja kurników

Ogrzewanie i wentylacja kurników Ogrzewanie i wentylacja kurników

Publikacja przedstawia skalę problemów technicznych związanych z wyposażeniem kurników w sprawnie funkcjonujące instalacje ogrzewania i wentylacji niezbędne dla zapewnienia ptactwu warunków dobrostanu

Publikacja przedstawia skalę problemów technicznych związanych z wyposażeniem kurników w sprawnie funkcjonujące instalacje ogrzewania i wentylacji niezbędne dla zapewnienia ptactwu warunków dobrostanu

Redakcja RI Sterowanie BMS

Sterowanie BMS Sterowanie BMS

W publikacji czytamy o systemach BMS (ang. Building Management System) stosowanych w inteligentnych budynkach i ich możliwościach, w tym także o systemach współpracujących z urządzeniami mobilnymi.

W publikacji czytamy o systemach BMS (ang. Building Management System) stosowanych w inteligentnych budynkach i ich możliwościach, w tym także o systemach współpracujących z urządzeniami mobilnymi.

dr inż., arch. Karolina Kurtz-Orecka Nowa charakterystyka energetyczna - przewodnik. Część 3. Metoda zużyciowa określania charakterystyki energetycznej budynków - analiza przypadku

Nowa charakterystyka energetyczna - przewodnik. Część 3. Metoda zużyciowa określania charakterystyki energetycznej budynków - analiza przypadku Nowa charakterystyka energetyczna - przewodnik. Część 3. Metoda zużyciowa określania charakterystyki energetycznej budynków - analiza przypadku

Wprowadzona w nowej metodyce wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku metoda zużyciowa nie jest miarodajna m.in. z uwagi na indywidualne zachowania użytkowników oraz warunki środowiska zewnętrznego. Wielkość...

Wprowadzona w nowej metodyce wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku metoda zużyciowa nie jest miarodajna m.in. z uwagi na indywidualne zachowania użytkowników oraz warunki środowiska zewnętrznego. Wielkość zużycia energii określona metodą obliczeniową może wprowadzić w błąd przyszłego nabywcę oraz sporządzającego świadectwo charakterystyki energetycznej. Efektem dla nabywcy mogą być znacznie wyższe od zakładanych koszty eksploatacji budynku, a dla audytora brak podstaw do zlecenia zmian...

dr inż. Michał Piasecki Analiza kosztów w cyklu życia budynków

Analiza kosztów w cyklu życia budynków Analiza kosztów w cyklu życia budynków

Każdy uczestnik procesu budowlanego ma inne priorytety i perspektywę, którą chciałby uwzględnić w swojej analizie opłacalności danej inwestycji. Metodyka szacowania kosztu cyklu życia budynku (LCC) może...

Każdy uczestnik procesu budowlanego ma inne priorytety i perspektywę, którą chciałby uwzględnić w swojej analizie opłacalności danej inwestycji. Metodyka szacowania kosztu cyklu życia budynku (LCC) może znaleźć szerokie zastosowanie przy podejmowaniu decyzji: w projektowaniu zintegrowanym, wyborze technologii, sposobu użytkowania czy termomodernizacji. Może też być użyteczna dla jednostek publicznych przy przetargach (np. budowa nowego ratusza, szkoły czy termomodernizacja), w których powinna się...

Piotr Tarnawski Analiza CFD wydajności rurowego wymiennika ciepła

Analiza CFD wydajności rurowego wymiennika ciepła Analiza CFD wydajności rurowego wymiennika ciepła

Celem analizy było oszacowanie wydajności rurowego gruntowego wymiennika ciepła dla domu jednorodzinnego o powierzchni 170 m2. Przeanalizowano dogrzewanie powietrza wentylacyjnego w okresie zimowym. Obliczono...

Celem analizy było oszacowanie wydajności rurowego gruntowego wymiennika ciepła dla domu jednorodzinnego o powierzchni 170 m2. Przeanalizowano dogrzewanie powietrza wentylacyjnego w okresie zimowym. Obliczono temperaturę na wyjściu z wymiennika, ilość uzyskanej energii w kWh oraz związane z tym zyski ekonomiczne. Symulację przeprowadzono dla nominalnego przepływu powietrza 350 m3/h oraz o połowę mniejszego – 175 m3/h.

dr inż. Edyta Dudkiewicz, dr inż. Natalia Fidorów Wykorzystanie ciepła ze spalin promienników do przygotowania ciepłej wody

Wykorzystanie ciepła ze spalin promienników do przygotowania ciepłej wody Wykorzystanie ciepła ze spalin promienników do przygotowania ciepłej wody

Ciepło pochodzące ze spalin promienników gazowych montowanych w halach można wykorzystać do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Taka inwestycja każdorazowo wymaga przeprowadzenia analizy energetycznej...

Ciepło pochodzące ze spalin promienników gazowych montowanych w halach można wykorzystać do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Taka inwestycja każdorazowo wymaga przeprowadzenia analizy energetycznej oraz ekonomicznej i rozważenia wykorzystania ciepła ze spalin także do ogrzewania przyległych pomieszczeń socjalnych i biurowych lub do celów technologicznych.

mgr inż. Andrzej Balcewicz, dr inż. Florian Piechurski Koszty zastosowania skojarzonych źródeł ciepła do przygotowania c.w.u. w budynkach mieszkalnych

Koszty zastosowania skojarzonych źródeł ciepła do przygotowania c.w.u. w budynkach mieszkalnych Koszty zastosowania skojarzonych źródeł ciepła do przygotowania c.w.u. w budynkach mieszkalnych

System przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym powinien pobierać jak najmniej energii. Ceny tradycyjnych paliw wykorzystywanych do podgrzewania wody użytkowej stale rosną, zatem ekonomiczne...

System przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym powinien pobierać jak najmniej energii. Ceny tradycyjnych paliw wykorzystywanych do podgrzewania wody użytkowej stale rosną, zatem ekonomiczne wydaje się wykorzystanie energii odnawialnej, m.in. ze względu na fakt, że słońce jest niewyczerpalnym i bardzo tanim jej źródłem.

dr inż. Adrian Trząski Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE – cz. 2

Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE – cz. 2 Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE – cz. 2

Spełnienie wymagań WT 2021 bez wykorzystania odnawialnych źródeł energii może się okazać niemożliwe. W budynku, w którym zapotrzebowanie na energię do przygotowania c.w.u. stanowi 60% bilansu energetycznego,...

Spełnienie wymagań WT 2021 bez wykorzystania odnawialnych źródeł energii może się okazać niemożliwe. W budynku, w którym zapotrzebowanie na energię do przygotowania c.w.u. stanowi 60% bilansu energetycznego, konieczne staje się poszukiwanie rozwiązań w źródle ciepła. Jak pokazują analizy, odnawialne źródła energii mogą być bardziej opłacalne zarówno inwestycyjnie, jak i na etapie eksploatacji niż źródła konwencjonalne.

mgr inż. Katarzyna Knap-Miśniakiewicz Projekt budynku w standardzie NF40 z wykorzystaniem IFC jako formatu wymiany danych - studium przypadku

Projekt budynku w standardzie NF40 z wykorzystaniem IFC jako formatu wymiany danych - studium przypadku Projekt budynku w standardzie NF40 z wykorzystaniem IFC jako formatu wymiany danych - studium przypadku

Krajowy program dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakłada poprawę efektywności wykorzystania energii w nowobudowanych...

Krajowy program dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakłada poprawę efektywności wykorzystania energii w nowobudowanych budynkach mieszkalnych.

dr inż. Grzegorz Ścieranka Sieci i instalacje – wybrane aspekty prawne wpływające na proces projektowania i budowy

Sieci i instalacje – wybrane aspekty prawne wpływające na proces projektowania i budowy Sieci i instalacje – wybrane aspekty prawne wpływające na proces projektowania i budowy

Autor przedstawia wybrane zmiany przepisów Prawa budowlanego mające wpływ na projektowanie sieci uzbrojenia terenu i instalacji wewnętrznych i zwraca szczególną uwagę na kwestie uproszczenia procedur poprzedzających...

Autor przedstawia wybrane zmiany przepisów Prawa budowlanego mające wpływ na projektowanie sieci uzbrojenia terenu i instalacji wewnętrznych i zwraca szczególną uwagę na kwestie uproszczenia procedur poprzedzających rozpoczęcie robót budowlanych, a także na trudności w interpretacji definicji przebudowy sieci uzbrojenia terenu. Omawia też kontrowersyjne przepisy dotyczące instalacji wewnętrznych.

mgr inż. Mateusz Szubel Wspomaganie projektowania instalacji grzewczych z akumulacyjnymi wymiennikami ciepła

Wspomaganie projektowania instalacji grzewczych z akumulacyjnymi wymiennikami ciepła Wspomaganie projektowania instalacji grzewczych z akumulacyjnymi wymiennikami ciepła

Akumulacyjne wymienniki ciepła umożliwiają znaczną redukcję strat ciepła w paleniskach kominkowych, szczególnie związanych z wysoką temperaturą spalin. Na podstawie analiz eksperymentalnych i obliczeń...

Akumulacyjne wymienniki ciepła umożliwiają znaczną redukcję strat ciepła w paleniskach kominkowych, szczególnie związanych z wysoką temperaturą spalin. Na podstawie analiz eksperymentalnych i obliczeń numerycznych określono podstawowe cechy wymiennika akumulacyjnego decydujące o efektywności odbioru ciepła ze spalin.

mgr inż. Justyna Skrzypek, dr inż. Andrzej Górka Oprogramowanie do modelowania energetycznego budynków

Oprogramowanie do modelowania energetycznego budynków Oprogramowanie do modelowania energetycznego budynków

Modelowanie energetyczne staje się popularne również w Polsce. Duży wybór programów komputerowych i ich ciągłe udoskonalanie pozwalają na przeprowadzenie symulacji dla budynków o różnym stopniu skomplikowania...

Modelowanie energetyczne staje się popularne również w Polsce. Duży wybór programów komputerowych i ich ciągłe udoskonalanie pozwalają na przeprowadzenie symulacji dla budynków o różnym stopniu skomplikowania konstrukcji i wyposażenia. W artykule przedstawione zostały wybrane narzędzia, zarówno samodzielne, jak i współpracujące z zewnętrznym modelem BIM obiektu.

dr inż. Anna Życzyńska, mgr inż. Grzegorz Dyś Wpływ OZE na wskaźnik energii pierwotnej w budynkach mieszkalnych

Wpływ OZE na wskaźnik energii pierwotnej w budynkach mieszkalnych Wpływ OZE na wskaźnik energii pierwotnej w budynkach mieszkalnych

Jednym z warunków, jakie stawia się budynkom w przepisach techniczno-budowlanych, jest spełnienie wymagań w zakresie wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną. W zależności od rodzaju...

Jednym z warunków, jakie stawia się budynkom w przepisach techniczno-budowlanych, jest spełnienie wymagań w zakresie wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną. W zależności od rodzaju budynku przepisy wymagają uwzględnienia tylko potrzeb na cele ogrzewania i przygotowania ciepłej wody (budynki mieszkalne bez chłodzenia) albo dodatkowo energii na potrzeby oświetlenia wbudowanego (budynki inne niż mieszkalne) oraz energii na chłodzenie, jeżeli takie zapotrzebowanie występuje.

Redakcja RI BIM – jak to robią w Wielkiej Brytanii?

BIM – jak to robią w Wielkiej Brytanii? BIM – jak to robią w Wielkiej Brytanii?

4 kwietnia 2016 w Wielkiej Brytanii zacznie obowiązywać wymóg wdrożenia BIM na poziomie przynajmniej drugim (BIM level 2) dla projektów z sektora publicznego centralnie finansowanych.

4 kwietnia 2016 w Wielkiej Brytanii zacznie obowiązywać wymóg wdrożenia BIM na poziomie przynajmniej drugim (BIM level 2) dla projektów z sektora publicznego centralnie finansowanych.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.