RynekInstalacyjny.pl

Koszty zastosowania skojarzonych źródeł ciepła do przygotowania c.w.u. w budynkach mieszkalnych

Cost of introducing associated heat sources in residential buildings’ hot water installations

Zdjęcie z okładki folderu pt. "Woda ogrzewana ciepłem sieciowym - Programu kompleksowego wykorzystania ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej" opracowanego przez Elektrociepłownię „KRAKÓW” S.A., MPEC S.A. w Krakowie i Ekoplus Sp. z o.o.
http://www.mpec.krakow.pl

Zdjęcie z okładki folderu pt. "Woda ogrzewana ciepłem sieciowym - Programu kompleksowego wykorzystania ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej" opracowanego przez Elektrociepłownię „KRAKÓW” S.A., MPEC S.A. w Krakowie i Ekoplus Sp. z o.o.


http://www.mpec.krakow.pl

System przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym powinien pobierać jak najmniej energii. Ceny tradycyjnych paliw wykorzystywanych do podgrzewania wody użytkowej stale rosną, zatem ekonomiczne wydaje się wykorzystanie energii odnawialnej, m.in. ze względu na fakt, że słońce jest niewyczerpalnym i bardzo tanim jej źródłem.

Zobacz także

Bricoman Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka?

Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka? Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka?

Na co dzień nie widać instalacji elektrycznej, przez co łatwo nie docenić, jak skomplikowana sieć przewodów i kabli kryje się w naszych domach. Wystarczy zaznaczyć, że oświetlenie i gniazda w danym pomieszczeniu...

Na co dzień nie widać instalacji elektrycznej, przez co łatwo nie docenić, jak skomplikowana sieć przewodów i kabli kryje się w naszych domach. Wystarczy zaznaczyć, że oświetlenie i gniazda w danym pomieszczeniu to dwa zupełnie osobne obwody. Z kolei ułożenie gniazdek dodatkowo potrafi skomplikować całą sytuację. Przygotowanie projektu instalacji elektrycznej, która zapewni wygodę oraz bezpieczeństwo użytkowania, nie jest łatwym zadaniem. Dlatego podpowiadamy, jak się do tego zabrać!

TTU Projekt Schodołazy towarowe - urządzenia transportowe dla profesjonalistów

Schodołazy towarowe - urządzenia transportowe dla profesjonalistów Schodołazy towarowe - urządzenia transportowe dla profesjonalistów

Elektryczne schodołazy towarowe produkowane są z myślą o szczególnych warunkach pracy w branży budowlanej, transportowej i instalatorskiej - konieczności szybkiego wejścia po schodach, transportu nieporęcznych...

Elektryczne schodołazy towarowe produkowane są z myślą o szczególnych warunkach pracy w branży budowlanej, transportowej i instalatorskiej - konieczności szybkiego wejścia po schodach, transportu nieporęcznych ładunków, ich załadunku do samochodu czy automatycznego poziomowania. Pozwalają zmniejszyć obciążenie pracowników oraz zwiększyć bezpieczeństwo ich pracy.

Aleo.com Czy każdy z nas ma dostęp do bazy KRS? Jakie informacje sprawdzisz tam o kontrahencie?

Czy każdy z nas ma dostęp do bazy KRS? Jakie informacje sprawdzisz tam o kontrahencie? Czy każdy z nas ma dostęp do bazy KRS? Jakie informacje sprawdzisz tam o kontrahencie?

Przedsiębiorcy często twierdzą, że — z ich punktu widzenia — najwięcej interesujących danych można odnaleźć w bazie NIP. Nie do końca jest to zgodne z prawdą. Krajowy Rejestr Sądowy to kopalnia wiedzy...

Przedsiębiorcy często twierdzą, że — z ich punktu widzenia — najwięcej interesujących danych można odnaleźć w bazie NIP. Nie do końca jest to zgodne z prawdą. Krajowy Rejestr Sądowy to kopalnia wiedzy o niemal każdym obszarze działania firmy. Jakie dane można tam znaleźć?

Porównanie systemów podgrzewania c.w.u.

Do obliczeń przyjęto następujące ceny nośników energii (dane z 2011 r.):

  • energia elektryczna: 0,45 zł/kWh,
  • gaz ziemny podgrupy E: 2,40 zł/m3,
  • gaz ciekły propan: 2,50 zł/dm3,
  • olej opałowy lekki: 3,40 zł/dm3,
  • węgiel: 800 zł/t.

Ceny tych nośników różnią się u poszczególnych dostawców, a ich wartości przyjęto do analizy kosztowej jako przykładowe dla hipotetycznego odbiorcy w kraju.

Analizie poddano budynek wielorodzinny dwuklatkowy, czterokondygnacyjny, zamieszkały przez 100 osób.

Zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową dla rozpatrywanego budynku wynosi:

Gcw = 100 osób·60 dm3 + 15% (straty na cyrkulację) = 6900 dm3/d

Zapotrzebowanie na energię cieplną do podgrzania c.w.u. wynosi:

Qcw = 4,18·1000·6,9·(55 – 10) = 1 297 890 kJ/d = 360,5 kWh

Źródłem ciepła wykorzystującym energię odnawialną, działającym w trybie całorocznym, może być w tym wypadku pompa ciepła typu solanka/woda z wymiennikiem gruntowym.

Zastosowanie pompy ciepła typu powietrze/woda daje pewne ograniczenia w jej stosowaniu jako monowalentnego źródła ciepła.

Spadek temperatury zewnętrznej obniża sprawność energetyczną tego urządzenia. Dlatego pompa ta powinna pracować w skojarzeniu z dodatkowym źródłem ciepła, np. z oporową grzałką elektryczną lub kotłem na paliwa stałe, olej albo gaz.

Nie stosuje się skojarzenia typu: pompa ciepła powietrze/woda i kolektory słoneczne, ponieważ źródła te nie uzupełniają się w okresach ujemnej temperatury powietrza zewnętrznego.

Zimą oraz w okresach przejściowych sprawność energetyczna kolektorów słonecznych drastycznie maleje.

Ze względu na niskie nakłady energetyczne eksploatacji systemu kolektorów słonecznych korzystniejsze jest ich skojarzenie z pompą ciepła typu solanka/woda. Jest to dobrze uzupełniający się system grzewczy.

Latem można maksymalnie wykorzystać możliwości grzewcze systemu solarnego z chwilowym uzupełnianiem potrzeb cieplnych przez pompę ciepła. Nadwyżka ciepła z układu solarnego może służyć do regeneracji dolnego źródła ciepła.

Zimą całą energię cieplną może pokryć wysokosprawny energetycznie układ pompy ciepła.

Instalacja kolektorów słonecznych może wydajnie pracować także w układach z kotłami na paliwo stałe, olej opałowy, gaz ziemny lub propan.

W tab. 1 i na rys. 1 podano wyniki obliczeniowe dla różnych źródeł ciepła, ze szczegółowym określeniem kosztów wytworzenia ciepła do podgrzania wody użytkowej.

Zestawienie kosztów wytworzenia ciepła

Tabela 1. Zestawienie kosztów wytworzenia ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej


 

Zestawienie kosztów wytworzenia ciepła

Rys. 1. Wykres obrazujący zestawienie kosztów wytworzenia ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej


 

Zestawiono również skojarzone źródła ciepła w przykładowych konfiguracjach. W każdej z nich uwzględniono współpracę z kolektorami słonecznymi oraz z pompą ciepła typu powietrze/woda.

Pompę ciepła typu solanka/woda skojarzono wyłącznie z kolektorami słonecznymi, gdyż urządzenie to w pozostałych przypadkach funkcjonujące samodzielnie wykazuje najwyższą sprawność energetyczną.

W przedstawionej analizie przyjęto zasady mające istotny wpływ na wyniki obliczeń:

  • kolektory słoneczne pokrywają ciepło w ilości 50% zapotrzebowania dobowego i 35% zapotrzebowanie rocznego [1],
  • w skojarzeniu innych źródeł ciepła z kolektorami słonecznymi źródła te uzupełniają 50-proc. pokrycie ciepła kolektorów słonecznych [1],
  • czas pracy pompy ciepła typu powietrze/woda to kwiecień–październik,
  • uwzględniono zmienną w czasie sprawność urządzenia.

Wyniki analizy kosztów wytworzenia ciepła

Wyniki obliczeń analizy kosztów zestawiono w tab. 1.

Najdroższym sposobem podgrzania ciepłej wody użytkowej jest zastosowanie podgrzewacza z grzałką oporową.

Drugi pod względem wysokości kosztów jest system grzewczy z kotłownią opalaną gazem ciekłym (propan).

Najniższe koszty generują kolektory słoneczne i pompa ciepła powietrze/woda, ale systemy te, funkcjonując bez wsparcia innego źródła ciepła, nie są w stanie w okresie występowania niskich temperatur zewnętrznych zapewnić wymaganej ilości ciepłej wody.

Najkorzystniej pod kątem kosztów uzyskania ciepłej wody przedstawia się układ, w skład którego wchodzą pompa ciepła typu solanka/woda oraz kolektory słoneczne – 8741 zł/rok.

Kolejny jest system wykorzystujący układ: kocioł na ekogroszek i pompa ciepła powietrze/woda – 11 210 zł/rok.

Korzystnie kosztowo przedstawia się również współpraca pompy ciepła typu powietrze/woda z kotłem zasilanym olejem opałowym lub gazem ziemnym podgrupy E w odniesieniu do kotłowni bez pomp ciepła.

Koszty inwestycyjne

Do analizy kosztowej przyjęto założenia prostego czasu zwrotu inwestycji w odniesieniu do źródła ciepła najkorzystniejszego pod względem kosztów jego wytworzenia. W kosztach eksploatacji pominięto te wszystkie urządzenia i czynności, które występują w każdym układzie systemu podgrzewania ciepłej wody. Wyceniając koszty inwestycyjne, przyjęto zakup urządzeń o średnim standardzie, dostępnych na rynku polskim:

  • koszt zakupu kotła z palnikiem gazowym: kocioł 85 kW, palnik na gaz ziemny lub płynny, dwustopniowy, tablica sterująca, pojemnościowy podgrzewacz wody o poj. 1000 dm3 i osprzęt – razem 45 tys. zł;
  • koszt zakupu kotła z palnikiem na olej opałowy: kocioł 85 kW, palnik na olej opałowy, tablica sterująca, pojemnościowy podgrzewacz wody o poj. 1000 dm3, osprzęt, zbiorniki na olej opałowy wraz z osprzętem – razem 55 tys. zł;
  • koszt zakupu kotła na ekogroszek: kocioł węglowy o mocy 85 kW z zasobnikiem, pojemnościowy podgrzewacz wody o poj. 1000 dm3 i osprzęt – razem 30 tys. zł;
  • koszt zakupu elektrycznego pojemnościowego podgrzewacza ciepłej wody: 15 tys. zł;
  • koszt zakupu pompy ciepła typu powietrze/woda: dwie pompy o mocy grzewczej 19,6 kW każda, regulator naścienny, podgrzewacz pojemnościowy dwuwężownicowy 1000 dm3 – razem 130 tys. zł;
  • koszt zakupu pompy ciepła typu solanka/woda: pompa ciepła o mocy 44,1 kW, regulator naścienny, podgrzewacz pojemnościowy 1000 dm3, odwierty pionowe 650 mb. (100 zł/mb.), rozdzielacz hydrauliczny, okablowanie i osprzęt – razem 165 tys. zł;
  • koszt zakupu systemu solarnego: 30 szt. kolektorów słonecznych, cztery podgrzewacze pojemnościowe po 1000 dm3 – razem 140 tys. zł.

Wyniki porównań zestawiono na rys. 2 i rys. 3.

Czas zwrotu dla pompy ciepła

Rys. 2. Prosty czas zwrotu dla pompy ciepła solanka/woda w odniesieniu do alternatywnych źródeł ciepła


 

Prosty czas zwrotu poniesionych kosztów inwestycji

Rys. 3. Prosty czas zwrotu poniesionych kosztów inwestycji


 

Analiza kosztów inwestycyjnych

Na podstawie analizy stwierdzono, że poniesione nakłady inwestycyjne na zakup pompy ciepła typu solanka/woda zwrócą się po następującym okresie eksploatacji:

 • 6 lat w odniesieniu do kotła gazowego z palnikiem na gaz podgrupy E,

 • 4 lata w odniesieniu do kotła gazowego z palnikiem na gaz płynny propan,

 • 5 lat w odniesieniu do kotła gazowego z palnikiem na olej opałowy,

 • 4 lata w odniesieniu do pojemnościowego podgrzewacza elektrycznego,

 • 24 lata w odniesieniu do kotła na ekogroszek.

Dostępne w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej środki na dofinansowanie inwestycji w instalacje wykorzystujące OZE sprawiają, że warto rozważyć instalację z pompą ciepła. W przypadku 40-proc. dofinansowania koszty inwestycyjne zwrócą się po następujących okresach:

 • 3 lata w przypadku kotła gazowego z palnikiem na gaz podgrupy E,

 • 2 lata w przypadku kotła gazowego z palnikiem na gaz płynny propan,

 • 2 lata w przypadku kotła gazowego z palnikiem na olej opałowy,

 • 2 lata w przypadku pojemnościowego podgrzewacza elektrycznego,

 • 13 lat w odniesieniu do kotła na ekogroszek.

W przypadku 70-proc. dofinansowania prosty czas zwrotu kosztów inwestycyjnych wynosi rok, z wyjątkiem kotła na ekogroszek – 4 lata. Skojarzenie źródeł ciepła w układzie kocioł gazowy, olejowy lub węglowy z kolektorami słonecznymi jest alternatywnym sposobem uzyskania oszczędności energetycznych, eliminującym w znacznym stopniu w sezonie letnim emisję zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego.

Z analizy wynika, że w przypadku 70-proc. dofinansowania prosty czas zwrotu kosztów inwestycyjnych związanych z zakupem kolektorów słonecznych do istniejącego źródła ciepła zwróci się po okresie:

 • 6 lat w odniesieniu do kotła gazowego z palnikiem na gaz podgrupy E,

 • 4 lat w odniesieniu do kotła gazowego z palnikiem na gaz płynny propan,

 • 5 lat w odniesieniu do kotła gazowego z palnikiem na olej opałowy,

 • 4 lat w odniesieniu do pojemnościowego podgrzewacza elektrycznego,

 • 10 lat w odniesieniu do kotła na ekogroszek.

Natomiast przy 40-proc. dofinansowaniu prosty czas zwrotu kosztów inwestycyjnych związanych z zakupem pompy ciepła typu powietrze/woda do istniejącego źródła ciepła wyniesie:

 • 5 lat w przypadku kotła gazowego z palnikiem na gaz podgrupy E,

 • 4 lata w przypadku kotła gazowego z palnikiem na gaz płynny propan,

 • 5 lat w przypadku kotła gazowego z palnikiem na olej opałowy,

 • 3 lata w przypadku pojemnościowego podgrzewacza elektrycznego,

 • 11 lat w przypadku kotła na ekogroszek.

Podsumowanie

Na zmniejszenie kosztów podgrzewania ciepłej wody użytkowej wpłynąć może inwestycja w dodatkowe źródło ciepła wykorzystujące energię odnawialną. Do takich źródeł ciepła jak kotłownia gazowa, olejowa lub węglowa można zastosować pompę ciepła typu powietrze/woda lub kolektory słoneczne.

Zarówno kolektory słoneczne, jak i pompa ciepła powietrze/woda nie są w stanie w naszej szerokości geograficznej zapewnić w 100% podgrzanie ciepłej wody w ciągu całego roku. W sprzyjających warunkach temperaturowych (od kwietnia do października) pompa ciepła typu powietrze/woda może w 100% zapewnić podgrzanie ciepłej wody, dobierając system kolektorów słonecznych w szczytowych warunkach temperaturowych (od kwietnia do września) uwzględnia się co najwyżej 50–60% pokrycia ciepła [1], a pozostałą energię cieplną trzeba uzyskać z drugiego źródła ciepła.

Z uwagi na wciąż stosunkowo wysokie koszty urządzeń wykorzystujących OZE zachętą dla inwestorów, zarówno w nowych inwestycjach, jak i przy modernizacji istniejących kotłowni, są środki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowanie działań proekologicznych zwiększa zainteresowanie nowymi technologiami wykorzystującymi OZE i skraca czas zwrotu inwestycji.

Analizy kosztów wskazują, że przy odpowiedniej dotacji do instalacji z OZE wygrywają wszyscy – inwestor, jego sąsiedzi (mający czystsze powietrze) i region oraz kraj dzięki poprawie jakości środowiska i redukcji zużywanej energii. Efekty te mogą się okazać jeszcze bardziej atrakcyjne po uwzględnieniu w analizie instalacji centralnego ogrzewania.

Literatura

 1.  Wnioski z analizy wyników doboru systemu kolektorów słonecznych przeprowadzonego w programie doboru instalacji ESOP 4,0 Release 4, Viessmann.
 2.  Materiały producentów urządzeń grzewczych.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

inż. Piotr Król, dr inż. Szymon Firląg, dr inż. Arkadiusz Węglarz Zintegrowana ocena wpływu budynku jednorodzinnego na środowisko

Zintegrowana ocena wpływu budynku jednorodzinnego na środowisko Zintegrowana ocena wpływu budynku jednorodzinnego na środowisko

Duży wpływ na środowisko ma użytkowanie budynku. Żeby go ograniczyć, już na etapie projektowania budynku należy uwzględnić wszystkie potrzeby przyszłych użytkowników, mając przy tym na uwadze konsekwencje...

Duży wpływ na środowisko ma użytkowanie budynku. Żeby go ograniczyć, już na etapie projektowania budynku należy uwzględnić wszystkie potrzeby przyszłych użytkowników, mając przy tym na uwadze konsekwencje podjętych decyzji. Zużycie ciepła nie jest już najważniejszym wskaźnikiem określającym standard budynku – coraz większy nacisk kładzie się na zagospodarowanie odpadów, zużycie energii elektrycznej i wody oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

dr inż. Kazimierz Żarski Pomieszczenia kotłowni na paliwo ciekłe i gazowe – wymagania

Pomieszczenia kotłowni na paliwo ciekłe i gazowe – wymagania Pomieszczenia kotłowni na paliwo ciekłe i gazowe – wymagania

Niniejszy artykuł kończy cykl poświęcony projektowaniu kotłowni małej i średniej mocy spalających gaz i olej.

Niniejszy artykuł kończy cykl poświęcony projektowaniu kotłowni małej i średniej mocy spalających gaz i olej.

mgr inż. Katarzyna Rybka Mikrokogeneracja w praktyce. Opis realizacji

Mikrokogeneracja w praktyce. Opis realizacji Mikrokogeneracja w praktyce. Opis realizacji

Produkcja ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu uważana jest za wysokoefektywną zarówno w skali makro, jak i mikro. Drugie z tych rozwiązań jest szczególnie rekomendowane ze względu na bezpieczeństwo...

Produkcja ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu uważana jest za wysokoefektywną zarówno w skali makro, jak i mikro. Drugie z tych rozwiązań jest szczególnie rekomendowane ze względu na bezpieczeństwo dostaw energii do odbiorcy końcowego.

Agnieszka Antoszewska Jak interpretować świadectwo charakterystyki energetycznej?

Jak interpretować świadectwo charakterystyki energetycznej? Jak interpretować świadectwo charakterystyki energetycznej?

Wnioski wyciągnięte z wyników obliczeń zawartych w świadectwie charakterystyki energetycznej budynku wielorodzinnego mogą ułatwić zarządcy lub administratorowi podejmowanie decyzji dotyczących modernizacji...

Wnioski wyciągnięte z wyników obliczeń zawartych w świadectwie charakterystyki energetycznej budynku wielorodzinnego mogą ułatwić zarządcy lub administratorowi podejmowanie decyzji dotyczących modernizacji budynku.

mgr inż. Rafał Pitry Wpływ wyników obliczeń normy PN-EN 12831:2006 na dalsze wyliczenia instalacji c.o. (cz. 1)

Wpływ wyników obliczeń normy PN-EN 12831:2006 na dalsze wyliczenia instalacji c.o. (cz. 1) Wpływ wyników obliczeń normy PN-EN 12831:2006 na dalsze wyliczenia instalacji c.o. (cz. 1)

Wstąpienie w 2004 r. Polski do Unii Europejskiej zobowiązało nasz kraj m.in. do systematycznego zastępowania krajowych norm zharmonizowanymi normami europejskimi. Nowelizacja w 2009 r. rozporządzenia w...

Wstąpienie w 2004 r. Polski do Unii Europejskiej zobowiązało nasz kraj m.in. do systematycznego zastępowania krajowych norm zharmonizowanymi normami europejskimi. Nowelizacja w 2009 r. rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1], wprowadziła do obligatoryjnego stosowania normę PN-EN 12831:2006 [2], wycofując tym samym stosowaną od wielu lat normę PN-B-03406:1994 [3]. Różnice pomiędzy metodologią obliczeń i wynikami na poziomie fizyki budowli...

dr inż., arch. Karolina Kurtz-Orecka, Monika Najder Lokalizacja i orientacja budynku niskoenergetycznego a zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji

Lokalizacja i orientacja budynku niskoenergetycznego a zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji Lokalizacja i orientacja budynku niskoenergetycznego a zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji

Wykorzystanie projektów typowych w budownictwie energooszczędnym jest powszechną praktyką, a przyjęte przez projektantów i wykonawców rozwiązania wpływają na wieloletnią jakość obiektu. Powstałe na tym...

Wykorzystanie projektów typowych w budownictwie energooszczędnym jest powszechną praktyką, a przyjęte przez projektantów i wykonawców rozwiązania wpływają na wieloletnią jakość obiektu. Powstałe na tym etapie błędy są trudne lub niemożliwe do usunięcia bądź wiążą się z koniecznością poniesienia znacznych nakładów finansowych.

praca zbiorowa Weź udział w konkursie i wygraj finansowanie bez opłat wstępnych

Weź udział w konkursie i wygraj finansowanie bez opłat wstępnych Weź udział w konkursie i wygraj finansowanie bez opłat wstępnych

Przedsiębiorców z branży budowlanej, instalacyjnej i nieruchomości o prostocie usługi przekonuje Pragma Faktoring. We wrześniu ekonomiści rozpoczęli kampanię promującą prewencję zatorów płatniczych oraz...

Przedsiębiorców z branży budowlanej, instalacyjnej i nieruchomości o prostocie usługi przekonuje Pragma Faktoring. We wrześniu ekonomiści rozpoczęli kampanię promującą prewencję zatorów płatniczych oraz poprawę płynności finansowej. Kampanię skierowano głównie do małych i średnich przedsiębiorców.

dr inż. Mariusz Adamski Podział należności za centralne ogrzewanie – współczynniki oceny grzejników

Podział należności za centralne ogrzewanie – współczynniki oceny grzejników Podział należności za centralne ogrzewanie – współczynniki oceny grzejników

W budynku przed termomodernizacją nominalna moc grzejnika odpowiada mocy potrzebnej do ogrzewania pomieszczeń, natomiast po termomodernizacji moc nominalna grzejnika jest znacznie większa, niż wynika to...

W budynku przed termomodernizacją nominalna moc grzejnika odpowiada mocy potrzebnej do ogrzewania pomieszczeń, natomiast po termomodernizacji moc nominalna grzejnika jest znacznie większa, niż wynika to z zapotrzebowania na ogrzewanie pomieszczeń ocieplonych.

Jakub Koczorowski Materiały do budowy rurowych gruntowych powietrznych wymienników ciepła (GPWC)

Materiały do budowy rurowych gruntowych powietrznych wymienników ciepła (GPWC) Materiały do budowy rurowych gruntowych powietrznych wymienników ciepła (GPWC)

Gruntowe powietrzne wymienniki ciepła (GPWC) to instalacje zapewniające stały dopływ świeżego, higienicznego i przefiltrowanego powietrza do centrali wentylacyjnej, wstępnie podgrzewające lub schładzające...

Gruntowe powietrzne wymienniki ciepła (GPWC) to instalacje zapewniające stały dopływ świeżego, higienicznego i przefiltrowanego powietrza do centrali wentylacyjnej, wstępnie podgrzewające lub schładzające powietrze wentylacyjne. Wśród dostępnych na rynku rozwiązań wymienić można wymienniki powietrzne: rurowe (przeponowe), płytowe oraz żwirowe (bezprzeponowe), gdzie powietrze pełni bezpośrednio funkcję medium, lub wymienniki glikolowe (takie same, jakie stosuje się dla pomp ciepła), gdzie ciepło z...

mgr inż. Krzysztof Sornek, mgr inż. Kamila Rzepka, dr inż. Tomasz Mirowski Uwarunkowania środowiskowe projektowania budynków energooszczędnych i pasywnych. Aktywne i pasywne systemy słoneczne.

Uwarunkowania środowiskowe projektowania budynków energooszczędnych i pasywnych. Aktywne i pasywne systemy słoneczne. Uwarunkowania środowiskowe projektowania budynków energooszczędnych i pasywnych. Aktywne i pasywne systemy słoneczne.

Osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wymaga uwzględnienia wielu uwarunkowań środowiskowych na etapie projektowania i prac budowlanych. Spełnienie tych wymagań umożliwia...

Osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wymaga uwzględnienia wielu uwarunkowań środowiskowych na etapie projektowania i prac budowlanych. Spełnienie tych wymagań umożliwia maksymalne wykorzystanie dostępnej energii otoczenia, ograniczenie straty ciepła z budynku oraz obniżenie zapotrzebowania na ciepło i energię elektryczną.

mgr inż. Katarzyna Rybka Ogrzewanie i wentylacja kurników

Ogrzewanie i wentylacja kurników Ogrzewanie i wentylacja kurników

Publikacja przedstawia skalę problemów technicznych związanych z wyposażeniem kurników w sprawnie funkcjonujące instalacje ogrzewania i wentylacji niezbędne dla zapewnienia ptactwu warunków dobrostanu

Publikacja przedstawia skalę problemów technicznych związanych z wyposażeniem kurników w sprawnie funkcjonujące instalacje ogrzewania i wentylacji niezbędne dla zapewnienia ptactwu warunków dobrostanu

Redakcja RI Sterowanie BMS

Sterowanie BMS Sterowanie BMS

W publikacji czytamy o systemach BMS (ang. Building Management System) stosowanych w inteligentnych budynkach i ich możliwościach, w tym także o systemach współpracujących z urządzeniami mobilnymi.

W publikacji czytamy o systemach BMS (ang. Building Management System) stosowanych w inteligentnych budynkach i ich możliwościach, w tym także o systemach współpracujących z urządzeniami mobilnymi.

dr inż., arch. Karolina Kurtz-Orecka Nowa charakterystyka energetyczna - przewodnik. Część 3. Metoda zużyciowa określania charakterystyki energetycznej budynków - analiza przypadku

Nowa charakterystyka energetyczna - przewodnik. Część 3. Metoda zużyciowa określania charakterystyki energetycznej budynków - analiza przypadku Nowa charakterystyka energetyczna - przewodnik. Część 3. Metoda zużyciowa określania charakterystyki energetycznej budynków - analiza przypadku

Wprowadzona w nowej metodyce wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku metoda zużyciowa nie jest miarodajna m.in. z uwagi na indywidualne zachowania użytkowników oraz warunki środowiska zewnętrznego. Wielkość...

Wprowadzona w nowej metodyce wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku metoda zużyciowa nie jest miarodajna m.in. z uwagi na indywidualne zachowania użytkowników oraz warunki środowiska zewnętrznego. Wielkość zużycia energii określona metodą obliczeniową może wprowadzić w błąd przyszłego nabywcę oraz sporządzającego świadectwo charakterystyki energetycznej. Efektem dla nabywcy mogą być znacznie wyższe od zakładanych koszty eksploatacji budynku, a dla audytora brak podstaw do zlecenia zmian...

dr inż. Michał Piasecki Analiza kosztów w cyklu życia budynków

Analiza kosztów w cyklu życia budynków Analiza kosztów w cyklu życia budynków

Każdy uczestnik procesu budowlanego ma inne priorytety i perspektywę, którą chciałby uwzględnić w swojej analizie opłacalności danej inwestycji. Metodyka szacowania kosztu cyklu życia budynku (LCC) może...

Każdy uczestnik procesu budowlanego ma inne priorytety i perspektywę, którą chciałby uwzględnić w swojej analizie opłacalności danej inwestycji. Metodyka szacowania kosztu cyklu życia budynku (LCC) może znaleźć szerokie zastosowanie przy podejmowaniu decyzji: w projektowaniu zintegrowanym, wyborze technologii, sposobu użytkowania czy termomodernizacji. Może też być użyteczna dla jednostek publicznych przy przetargach (np. budowa nowego ratusza, szkoły czy termomodernizacja), w których powinna się...

Piotr Tarnawski Analiza CFD wydajności rurowego wymiennika ciepła

Analiza CFD wydajności rurowego wymiennika ciepła Analiza CFD wydajności rurowego wymiennika ciepła

Celem analizy było oszacowanie wydajności rurowego gruntowego wymiennika ciepła dla domu jednorodzinnego o powierzchni 170 m2. Przeanalizowano dogrzewanie powietrza wentylacyjnego w okresie zimowym. Obliczono...

Celem analizy było oszacowanie wydajności rurowego gruntowego wymiennika ciepła dla domu jednorodzinnego o powierzchni 170 m2. Przeanalizowano dogrzewanie powietrza wentylacyjnego w okresie zimowym. Obliczono temperaturę na wyjściu z wymiennika, ilość uzyskanej energii w kWh oraz związane z tym zyski ekonomiczne. Symulację przeprowadzono dla nominalnego przepływu powietrza 350 m3/h oraz o połowę mniejszego – 175 m3/h.

dr inż. Edyta Dudkiewicz, dr inż. Natalia Fidorów Wykorzystanie ciepła ze spalin promienników do przygotowania ciepłej wody

Wykorzystanie ciepła ze spalin promienników do przygotowania ciepłej wody Wykorzystanie ciepła ze spalin promienników do przygotowania ciepłej wody

Ciepło pochodzące ze spalin promienników gazowych montowanych w halach można wykorzystać do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Taka inwestycja każdorazowo wymaga przeprowadzenia analizy energetycznej...

Ciepło pochodzące ze spalin promienników gazowych montowanych w halach można wykorzystać do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Taka inwestycja każdorazowo wymaga przeprowadzenia analizy energetycznej oraz ekonomicznej i rozważenia wykorzystania ciepła ze spalin także do ogrzewania przyległych pomieszczeń socjalnych i biurowych lub do celów technologicznych.

dr inż. Adrian Trząski Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE

Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE

Autor opisał wymagania w zakresie efektywności energetycznej stawiane nowym budynkom zgodnie z zapisami znowelizowanego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki...

Autor opisał wymagania w zakresie efektywności energetycznej stawiane nowym budynkom zgodnie z zapisami znowelizowanego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a w sposób szczególny pod kątem możliwości wypełnienia wymagań mających obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.

dr inż. Adrian Trząski Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE – cz. 2

Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE – cz. 2 Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE – cz. 2

Spełnienie wymagań WT 2021 bez wykorzystania odnawialnych źródeł energii może się okazać niemożliwe. W budynku, w którym zapotrzebowanie na energię do przygotowania c.w.u. stanowi 60% bilansu energetycznego,...

Spełnienie wymagań WT 2021 bez wykorzystania odnawialnych źródeł energii może się okazać niemożliwe. W budynku, w którym zapotrzebowanie na energię do przygotowania c.w.u. stanowi 60% bilansu energetycznego, konieczne staje się poszukiwanie rozwiązań w źródle ciepła. Jak pokazują analizy, odnawialne źródła energii mogą być bardziej opłacalne zarówno inwestycyjnie, jak i na etapie eksploatacji niż źródła konwencjonalne.

mgr inż. Katarzyna Knap-Miśniakiewicz Projekt budynku w standardzie NF40 z wykorzystaniem IFC jako formatu wymiany danych - studium przypadku

Projekt budynku w standardzie NF40 z wykorzystaniem IFC jako formatu wymiany danych - studium przypadku Projekt budynku w standardzie NF40 z wykorzystaniem IFC jako formatu wymiany danych - studium przypadku

Krajowy program dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakłada poprawę efektywności wykorzystania energii w nowobudowanych...

Krajowy program dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakłada poprawę efektywności wykorzystania energii w nowobudowanych budynkach mieszkalnych.

dr inż. Grzegorz Ścieranka Sieci i instalacje – wybrane aspekty prawne wpływające na proces projektowania i budowy

Sieci i instalacje – wybrane aspekty prawne wpływające na proces projektowania i budowy Sieci i instalacje – wybrane aspekty prawne wpływające na proces projektowania i budowy

Autor przedstawia wybrane zmiany przepisów Prawa budowlanego mające wpływ na projektowanie sieci uzbrojenia terenu i instalacji wewnętrznych i zwraca szczególną uwagę na kwestie uproszczenia procedur poprzedzających...

Autor przedstawia wybrane zmiany przepisów Prawa budowlanego mające wpływ na projektowanie sieci uzbrojenia terenu i instalacji wewnętrznych i zwraca szczególną uwagę na kwestie uproszczenia procedur poprzedzających rozpoczęcie robót budowlanych, a także na trudności w interpretacji definicji przebudowy sieci uzbrojenia terenu. Omawia też kontrowersyjne przepisy dotyczące instalacji wewnętrznych.

mgr inż. Mateusz Szubel Wspomaganie projektowania instalacji grzewczych z akumulacyjnymi wymiennikami ciepła

Wspomaganie projektowania instalacji grzewczych z akumulacyjnymi wymiennikami ciepła Wspomaganie projektowania instalacji grzewczych z akumulacyjnymi wymiennikami ciepła

Akumulacyjne wymienniki ciepła umożliwiają znaczną redukcję strat ciepła w paleniskach kominkowych, szczególnie związanych z wysoką temperaturą spalin. Na podstawie analiz eksperymentalnych i obliczeń...

Akumulacyjne wymienniki ciepła umożliwiają znaczną redukcję strat ciepła w paleniskach kominkowych, szczególnie związanych z wysoką temperaturą spalin. Na podstawie analiz eksperymentalnych i obliczeń numerycznych określono podstawowe cechy wymiennika akumulacyjnego decydujące o efektywności odbioru ciepła ze spalin.

mgr inż. Justyna Skrzypek, dr inż. Andrzej Górka Oprogramowanie do modelowania energetycznego budynków

Oprogramowanie do modelowania energetycznego budynków Oprogramowanie do modelowania energetycznego budynków

Modelowanie energetyczne staje się popularne również w Polsce. Duży wybór programów komputerowych i ich ciągłe udoskonalanie pozwalają na przeprowadzenie symulacji dla budynków o różnym stopniu skomplikowania...

Modelowanie energetyczne staje się popularne również w Polsce. Duży wybór programów komputerowych i ich ciągłe udoskonalanie pozwalają na przeprowadzenie symulacji dla budynków o różnym stopniu skomplikowania konstrukcji i wyposażenia. W artykule przedstawione zostały wybrane narzędzia, zarówno samodzielne, jak i współpracujące z zewnętrznym modelem BIM obiektu.

dr inż. Anna Życzyńska, mgr inż. Grzegorz Dyś Wpływ OZE na wskaźnik energii pierwotnej w budynkach mieszkalnych

Wpływ OZE na wskaźnik energii pierwotnej w budynkach mieszkalnych Wpływ OZE na wskaźnik energii pierwotnej w budynkach mieszkalnych

Jednym z warunków, jakie stawia się budynkom w przepisach techniczno-budowlanych, jest spełnienie wymagań w zakresie wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną. W zależności od rodzaju...

Jednym z warunków, jakie stawia się budynkom w przepisach techniczno-budowlanych, jest spełnienie wymagań w zakresie wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną. W zależności od rodzaju budynku przepisy wymagają uwzględnienia tylko potrzeb na cele ogrzewania i przygotowania ciepłej wody (budynki mieszkalne bez chłodzenia) albo dodatkowo energii na potrzeby oświetlenia wbudowanego (budynki inne niż mieszkalne) oraz energii na chłodzenie, jeżeli takie zapotrzebowanie występuje.

Redakcja RI BIM – jak to robią w Wielkiej Brytanii?

BIM – jak to robią w Wielkiej Brytanii? BIM – jak to robią w Wielkiej Brytanii?

4 kwietnia 2016 w Wielkiej Brytanii zacznie obowiązywać wymóg wdrożenia BIM na poziomie przynajmniej drugim (BIM level 2) dla projektów z sektora publicznego centralnie finansowanych.

4 kwietnia 2016 w Wielkiej Brytanii zacznie obowiązywać wymóg wdrożenia BIM na poziomie przynajmniej drugim (BIM level 2) dla projektów z sektora publicznego centralnie finansowanych.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.