RynekInstalacyjny.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Sieci i instalacje – wybrane aspekty prawne wpływające na proces projektowania i budowy

Selected legal aspects of design and building networks and installations

arch. Redakcji RI

arch. Redakcji RI

Nowelizacja Prawa budowlanego uprościła proces budowlany, ale niektóre regulacje sprawiają duże trudności interpretacyjne, zwłaszcza w zestawieniu z innymi przepisami. Ponadto obecne zapisy nie dają gwarancji dotrzymania wymagań, jakie musi spełniać obiekt budowlany m.in. w zakresie instalacji wewnętrznych.

Zobacz także

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. Agregaty z naturalnym czynnikiem chłodniczym w sklepach spożywczych

Agregaty z naturalnym czynnikiem chłodniczym w sklepach spożywczych Agregaty z naturalnym czynnikiem chłodniczym w sklepach spożywczych

Dla każdego klienta sklepu spożywczego najważniejsze są świeżość produktów, ich wygląd i smak. Takie kwestie jak wyposażenie sklepu, wystrój czy profesjonalizm obsługi są dla niego ważne, ale nie priorytetowe....

Dla każdego klienta sklepu spożywczego najważniejsze są świeżość produktów, ich wygląd i smak. Takie kwestie jak wyposażenie sklepu, wystrój czy profesjonalizm obsługi są dla niego ważne, ale nie priorytetowe. Dlatego kwestia odpowiedniego chłodzenia jest w sklepach kluczowa, ponieważ niektóre produkty tracą przydatność do spożycia, jeśli nie są przechowywane w odpowiednio niskiej temperaturze. Do jej zapewnienia przeznaczone są między innymi agregaty wykorzystujące naturalny czynnik chłodniczy.

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. Projektowanie instalacji HVAC i wod-kan w gastronomii

Projektowanie instalacji HVAC i wod-kan w gastronomii Projektowanie instalacji HVAC i wod-kan w gastronomii

Ważnym aspektem, który należy wziąć pod uwagę podczas projektowania instalacji sanitarnych w obiektach gastronomicznych, jest konieczność zapewnienia nie tylko komfortu cieplnego, ale też bezpieczeństwa...

Ważnym aspektem, który należy wziąć pod uwagę podczas projektowania instalacji sanitarnych w obiektach gastronomicznych, jest konieczność zapewnienia nie tylko komfortu cieplnego, ale też bezpieczeństwa pracowników i gości restauracji. Zastosowane rozwiązania wentylacyjne i grzewczo-klimatyzacyjne muszą być energooszczędne, ponieważ gastronomia potrzebuje dużych ilości energii przygotowania posiłków i wentylacji.

Bricoman Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka?

Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka? Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka?

Na co dzień nie widać instalacji elektrycznej, przez co łatwo nie docenić, jak skomplikowana sieć przewodów i kabli kryje się w naszych domach. Wystarczy zaznaczyć, że oświetlenie i gniazda w danym pomieszczeniu...

Na co dzień nie widać instalacji elektrycznej, przez co łatwo nie docenić, jak skomplikowana sieć przewodów i kabli kryje się w naszych domach. Wystarczy zaznaczyć, że oświetlenie i gniazda w danym pomieszczeniu to dwa zupełnie osobne obwody. Z kolei ułożenie gniazdek dodatkowo potrafi skomplikować całą sytuację. Przygotowanie projektu instalacji elektrycznej, która zapewni wygodę oraz bezpieczeństwo użytkowania, nie jest łatwym zadaniem. Dlatego podpowiadamy, jak się do tego zabrać!

W dniu 28 czerwca 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo budowlane wprowadzająca m.in. szereg uproszczeń w zakresie postępowania poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych [1]. Wprowadza ona np. możliwość budowania, jedynie na podstawie zgłoszenia, wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane.

Znamienne jest, że budynki te można budować na podstawie zgłoszenia bez limitu powierzchni i liczby kondygnacji, a np. domki letniskowe, wolno stojące budynki gospodarcze, altany, ganki i oranżerie można wybudować na podstawie zgłoszenia tylko jako parterowe i o powierzchni zabudowy do 35 m2 – w pozostałych przypadkach wymagane jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Nowelizacja ustawy Prawo budowlane dotyczyła też sieci uzbrojenia terenu oraz instalacji w budynkach. Przed wejściem w życie tych zmian dla inwestycji w zakresie sieci uzbrojenia terenu (z wyjątkiem telekomunikacyjnych linii kablowych i kanalizacji kablowej) konieczne było uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Po nowelizacji sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, telekomunikacyjne i elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV można wykonywać na podstawie zgłoszenia. Natomiast sieci elektroenergetyczne powyżej 1 kV oraz sieci gazowe w dalszym ciągu wymagają uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Kontrowersje wzbudza możliwość budowy instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych wewnątrz budynku bez pozwolenia na budowę ani nawet zgłoszenia. Równocześnie pozostawiono możliwość budowy przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych na zasadach zgłoszenia lub bez zgłoszenia w oparciu o przepisy prawa energetycznego [2] albo ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków [3].

Nowelizacja Prawa budowlanego uprościła i skróciła postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych dla niektórych rodzajów inwestycji, zwłaszcza tych, dla których wymóg uzyskania pozwolenia na budowę zastąpiono procedurą zgłoszenia. Dla tego rodzaju inwestycji przed nowelizacją od złożenia wniosku o pozwolenie na budowę do pierwszego „wbicia łopaty” mijały minimum 2 miesiące, i to przy dużej przychylności urzędnika prowadzącego sprawę. Dopuszczalny termin wydania decyzji o pozwoleniu na budowę wynosi 65 dni, nie wliczając terminów przewidzianych w przepisach na dokonanie określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. Przed wejściem w życie nowelizacji uwzględniać należało ponadto dodatkowy okres 14 dni od ogłoszenia lub doręczenia decyzji, po którym staje się ona ostateczna.

Korzystając z procedury zgłoszenia, można rozpocząć roboty budowlane po 30 dniach od dnia doręczenia zgłoszenia, oczywiście o ile właściwy organ (starosta lub wojewoda) w tym terminie nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Takie uproszczenie formalne jest szczególnie korzystne w przypadku inwestycji realizowanych na zasadzie „zaprojektuj i wybuduj” – dla nich skrócenie czasu przeznaczonego na kwestie administracyjne zmniejsza ryzyko niedotrzymania terminu wykonania inwestycji.

Ponadto zniesiono siedmiodniowy okres, po jakim można było rozpocząć roboty budowlane, na które wymagane jest pozwolenie na budowę, licząc od zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych właściwego organu (powiatowego lub wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego) oraz projektanta sprawującego nadzór.

Zachowano jednak wymóg dokonania takiego zawiadomienia dla niektórych obiektów budowlanych, uzyskały one możliwość realizacji w oparciu o zgłoszenie. Dotyczy to m.in. sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV.

Polecamy: Prawo budowlane i wybrane przepisy wykonawcze z wprowadzeniem 2015 >>>

W przypadku inwestycji liniowych, których celem było zastąpienie istniejących sieci uzbrojenia terenu nowymi, przed wejściem w życie nowelizacji Prawa budowlanego możliwe było ominięcie procedury zatwierdzenia projektu budowlanego i uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz zgłoszenia – wystarczyło zakwalifikować taką inwestycję jako przebudowę.

Zgodnie z definicją zawartą w Prawie budowlanym przebudowa to: wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg dopuszczalne są zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego.

Równocześnie przez obiekt liniowy rozumie się taki obiekt budowlany, dla którego parametrem charakterystycznym jest długość. W konsekwencji aby literalnie przestrzegać ustawy Prawo budowlane, możliwe było i nadal jest zakwalifikowanie inwestycji liniowej dotyczącej sieci uzbrojenia terenu jako przebudowy pod warunkiem zachowania niezmienionej długości.

Czytając jednak uważnie definicję przebudowy, można odnieść wrażenie, że odnosi się ona głównie do obiektów kubaturowych i dróg, a długość znalazła się w niej niejako w konsekwencji zestawienia z szerokością i wysokością jako parametrów opisujących obiekty kubaturowe. W definicji tej brakuje wyraźnego odniesienia do innych obiektów liniowych niż drogi.

W praktyce, z nielicznymi wyjątkami, nie jest możliwe wykonanie nowego odcinka sieci z idealnym zachowaniem jego dotychczasowej długości.

Rozpatrzmy to na przykładzie sieci wodociągowej. Możliwe jest zachowanie długości jedynie w przypadku, gdy wykonujemy nowy wodociąg dokładnie po trasie wodociągu istniejącego, który jednocześnie demontujemy. Rozwiązanie to jest jednak bardzo trudne do zastosowania w praktyce ze względu na wymaganą ciągłość dostawy wody oraz występujące niedozwolone zbliżenia istniejącego wodociągu do innych obiektów w terenie, co wymusza konieczność zmiany trasy.

Takie rozwiązanie znajduje zastosowanie jedynie w przypadku przebudowy sieci ciepłowniczych układanych tradycyjnie w kanałach z wykorzystaniem systemów rur preizolowanych, w sytuacji gdy jest możliwe ich okresowe wyłączenie z eksploatacji.

Każde zaprojektowanie wodociągu w pewnej, nawet niewielkiej odległości od wodociągu istniejącego wiąże się zwykle z niezachowaniem takiej samej długości. Z drugiej strony można sobie wyobrazić taki projekt, w którym ta długość będzie zachowana nawet przy istotnej zmianie trasy.

Kolejnym problemem występującym przy przebudowie podziemnych sieci uzbrojenia terenu jest ustalenie ich rzeczywistej długości oraz wymaganej dokładności pomiaru. W praktyce często zdarza się, że przebieg tych sieci na mapie do celów projektowych jest tylko orientacyjny.

Paradoksem jest, że niewielka zmiana długości sieci uzbrojenia terenu może uniemożliwić zakwalifikowanie takiej inwestycji jako przebudowy, a równocześnie w ramach takiej kwalifikacji można dowolnie kształtować geometrię drogi w granicach pasa drogowego. Bardzo różne jest w tym zakresie również podejście urzędników reprezentujących właściwe organy administracji architektoniczno-budowlanej.

Często spotykaną, choć dyskusyjną praktyką jest dopuszczanie przebudowy bez wnikania w szczegółowy pomiar długości sieci, o ile położenie odcinka projektowanego nie powoduje zajęcia dodatkowych działek, a funkcja budowli pozostaje niezmieniona.

W przypadku sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV po wejściu w życie nowelizacji Prawa budowlanego [1] zarówno przebudowa, jak i budowa może być realizowana w oparciu o zgłoszenie. Problem pozostaje w przypadku pozostałych sieci elektroenergetycznych (>1 kV) oraz sieci gazowych.

Innym charakterystycznym przypadkiem są działania związane z uporządkowywaniem istniejących sieci uzbrojenia terenu, z dostosowaniem ich przebiegu do projektowanych lub przebudowywanych dróg. W takich sytuacjach często dochodzi do zmiany długości sieci objętych tymi działaniami, a logiczne wydaje się, że należy je nazwać właśnie przebudową.

Pomimo ustanowionej możliwości budowania sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych tylko na podstawie zgłoszenia, w przypadku terenów nieobjętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego nadal konieczne jest uzyskanie dla nich decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wynika to z nowelizacji ustawy Prawo budowlane [1], która wprowadza ten wymóg do ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w art. 50 ust. 2a.

Zmiany w prawie budowlanym – skorzystają inwestorzy indywidualni i przedsiębiorcy >>>

Przywilej procedury zgłoszenia mają nadal roboty budowlane: polegające na remoncie, montażu lub przebudowie, jeżeli nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniają jego formy architektonicznej, a także nie są zaliczone do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska, albo niewymagające pozwolenia na budowę.

 I znowu powraca poruszany wyżej problem przypadków zastępowania istniejących sieci uzbrojenia terenu nowymi i możliwości zakwalifikowania tej czynności jako przebudowy, co byłoby podstawą do rezygnacji z konieczności uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i oczywistą oszczędnością czasu, kosztów i formalności dla wszystkich stron postępowania.

Jeżeli na danym obszarze występuje określony rodzaj sieci uzbrojenia terenu pełniący określone funkcje i chcemy zaprojektować nową sieć przejmującą funkcję istniejącej, to w każdym przypadku – bez względu na zmianę długości sieci projektowanej – powinna istnieć możliwość zakwalifikowania tego rodzaju robót budowlanych jako przebudowy. Tym bardziej jest to uzasadnione, że na etapie składania wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego bazującego na kopii mapy zasadniczej nie jest znana dokładna długość projektowanej sieci i nie można na tym etapie projektowania przewidzieć, czy spełnione zostaną wymagania obowiązujące dla definicji przebudowy.

Przedstawione problemy pokazują, że konieczna jest zmiana definicji przebudowy w celu uszczegółowienia jej w zakresie sieci uzbrojenia terenu. Uszczegółowienie to powinno dać podstawę inwestorom, projektantom, a zwłaszcza urzędnikom do jednoznacznej oceny prawidłowości kwalifikacji rodzaju zamierzenia budowlanego. Definicja przebudowy nie może opierać się na kryterium zachowania niezmiennej długości jako parametru charakterystycznego dla sieci uzbrojenia terenu.

Interpretacja Prawa budowlanego w zakresie budowy instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych wewnątrz budynku jest przedmiotem burzliwej dyskusji, w której zdecydowane stanowisko zajmuje Polska Izba Inżynierów Budownictwa, wskazując między innymi na sprzeczność wprowadzonych zmian z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego [5]. W wyniku działań PIIB usunięto ze strony Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego interpretację z 1.07.2015 r. „W sprawie budowy instalacji wewnątrz budynku”, zgodnie z którą organ (starosta lub wojewoda) nie mógł zobowiązać inwestora do uzupełnienia projektu budowlanego o wskazane powyżej instalacje, a ich zamieszczenie w projekcie miało pozostawać w gestii inwestora.

Zakładając, że przepisy muszą być spójne przede wszystkim wewnętrznie, należy przywołać zapisy art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane [1], zgodnie z którymi obiekt budowlany należy projektować i budować m.in. w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając spełnienie wymagań podstawowych dotyczących bezpieczeństwa konstrukcji, pożarowego i użytkowania, jak również odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji użytkowania energii.

Ponadto należy zapewnić spełnienie warunków użytkowych również w zakresie zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną, w energię cieplną, usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów.

Pamiętać należy o zapewnieniu odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, a także niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich.

Trudno wyobrazić sobie spełnienie powyższych wymagań bez udziału na etapie projektu budowlanego projektantów branżystów rozpatrywanych instalacji, tym bardziej że w wielu przypadkach wymagane jest np. uzgodnienie projektu z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a procedury odbiorowe realizowane na podstawie odrębnych przepisów wymagają sprawdzenia zgodności wykonania instalacji z projektem budowlanym. Dotyczy to np. wymaganego często odbioru obiektu budowlanego przez przedstawiciela Państwowej Straży Pożarnej.

Budowa instalacji gazowej nadal może być realizowana tylko na podstawie pozwolenia na budowę, chyba że zgodnie z interpretacją GUNB z 24.07.2015 r. jest to instalacja w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, na którego wzniesienie nie jest wymagane pozwolenie na budowę, wówczas istnieje możliwość realizacji w trybie zgłoszenia tego budynku wraz z instalacją gazową [6].

Należy również zwrócić uwagę, że zgodnie z interpretacją GUNB z 20.05.2015 r. [7] z uzyskania decyzji pozwolenia na budowę zwolnione są całe instalacje wewnętrzne łącznie z tymi ich częściami, które wykraczają poza obręb budynku aż do ich połączenia z przyłączami.

Na stronie internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa opublikowano informację na temat odpowiedzi Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie instalacji wewnętrznych [8].

Zgodnie z tą informacją GINB poparł stanowisko PIIB w zakresie obowiązku stosowania przepisów wykonawczych do ustawy Prawo budowlane. Zaznaczył także, że projektant powinien się kierować koniecznością uwzględnienia wymagań, jakie musi spełniać obiekt budowlany, zawartych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.

Zmiany w Prawie budowlanym obowiązujące od 28 czerwca 2015 r. i zwalniające inwestora z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę czy nawet zgłoszenia dla większości instalacji wewnętrznych budzą wątpliwości i sprawiają spore trudności interpretacyjne. Szczególnie kłopotliwa jest niespójność w tym zakresie z innymi przepisami, jak również wewnątrz nowelizowanej ustawy. Wymusza to konieczność przeprowadzenia działań naprawczych.

Najprostszym, a jednocześnie najwłaściwszym rozwiązaniem wydaje się powrót do wymogu uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia dla budynku wraz z niezbędnymi instalacjami. Takie rozwiązanie zagwarantuje dotrzymanie przytoczonych powyżej wymagań, jakie musi spełniać obiekt budowlany.

Literatura

  1. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (DzU 2015, poz. 443).

  2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (DzU nr 54/1997, poz. 348).

  3. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DzU nr 72/2001, poz. 747).

  4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (DzU nr 89/1994, poz. 414, z późn. zm.).

  5. Stanowisko Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie interpretacji Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego na temat budowy instalacji wewnątrz budynku z dnia 19.08.2015 r., www.piib.org.pl.

  6. Interpretacja prawna GUNB w sprawie zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z instalacją gazową z dnia 24 lipca 2015 r., www.gunb.gov.pl.

  7. Interpretacja Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego z dnia 20.05.2015 r. w sprawie zagadnienia, czy przez instalacje wewnątrz budynku, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 27 ustawy – Prawo budowlane (w brzmieniu, który zacznie obowiązywać od dnia 28 czerwca 2015 r.), należy rozumieć całą instalację wewnętrzną, www.gunb.gov.pl.

  8. Informacja Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na temat odpowiedzi GINB w sprawie instalacji wewnętrznych z dnia 28.08.2015 r., www.piib.org.pl.

Czytaj też: Czy postawienie domku holenderskiego lub przyczepy na działce wymaga pozwolenia? >>>

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera! 

Komentarze

Powiązane

dr inż. Arkadiusz Węglarz Głęboka termomodernizacja budynków w Polsce

Głęboka termomodernizacja budynków w Polsce Głęboka termomodernizacja budynków w Polsce

Budynki poddawane termomodernizacji wymagają zastosowania nowoczesnych systemów grzewczych i wydajnej wentylacji – dobranych do nowych warunków. Szczególne znaczenie będą miały systemy grzewczo­ wentylacyjne...

Budynki poddawane termomodernizacji wymagają zastosowania nowoczesnych systemów grzewczych i wydajnej wentylacji – dobranych do nowych warunków. Szczególne znaczenie będą miały systemy grzewczo­ wentylacyjne zintegrowane w ramach inteligentnego systemu zarządzania budynkiem, w tym wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła oraz pompy ciepła – m.in. wykorzystujące ciepło odpadowe z systemu wentylacji, zasilane z lokalnych źródeł energii elektrycznej z mikro- i minikogeneracji na poziomie osiedli i...

mgr inż. Andrzej Balcewicz, dr inż. Florian Piechurski Koszty zastosowania skojarzonych źródeł ciepła do przygotowania c.w.u. w budynkach mieszkalnych

Koszty zastosowania skojarzonych źródeł ciepła do przygotowania c.w.u. w budynkach mieszkalnych Koszty zastosowania skojarzonych źródeł ciepła do przygotowania c.w.u. w budynkach mieszkalnych

System przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym powinien pobierać jak najmniej energii. Ceny tradycyjnych paliw wykorzystywanych do podgrzewania wody użytkowej stale rosną, zatem ekonomiczne...

System przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym powinien pobierać jak najmniej energii. Ceny tradycyjnych paliw wykorzystywanych do podgrzewania wody użytkowej stale rosną, zatem ekonomiczne wydaje się wykorzystanie energii odnawialnej, m.in. ze względu na fakt, że słońce jest niewyczerpalnym i bardzo tanim jej źródłem.

Redakcja RI Charakterystyka energetyczna budynków - przewodnik dla projektanta

Charakterystyka energetyczna budynków - przewodnik dla projektanta Charakterystyka energetyczna budynków - przewodnik dla projektanta

Projektant wykonując obliczenia zapotrzebowania na energię dla budynku może to robić bez głowy - czyli na siłę poustawiać wszystko tak w programie, aby na koniec wyszła odpowiednia wartość EP. Albo z głową...

Projektant wykonując obliczenia zapotrzebowania na energię dla budynku może to robić bez głowy - czyli na siłę poustawiać wszystko tak w programie, aby na koniec wyszła odpowiednia wartość EP. Albo z głową - czyli mając świadomość tego co liczy i wiedząc gdzie są luki i jak je naprawić, tak aby projekt był zgodny ze sztuką inżynierską. To samo tyczy się obliczeń instalacji. Przedstawiamy materiał, który jest zbiorem informacji przydatnych w codziennej pracy zebranych w artykułach publikowanych w...

dr inż. Adrian Trząski Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE – cz. 2

Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE – cz. 2 Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE – cz. 2

Spełnienie wymagań WT 2021 bez wykorzystania odnawialnych źródeł energii może się okazać niemożliwe. W budynku, w którym zapotrzebowanie na energię do przygotowania c.w.u. stanowi 60% bilansu energetycznego,...

Spełnienie wymagań WT 2021 bez wykorzystania odnawialnych źródeł energii może się okazać niemożliwe. W budynku, w którym zapotrzebowanie na energię do przygotowania c.w.u. stanowi 60% bilansu energetycznego, konieczne staje się poszukiwanie rozwiązań w źródle ciepła. Jak pokazują analizy, odnawialne źródła energii mogą być bardziej opłacalne zarówno inwestycyjnie, jak i na etapie eksploatacji niż źródła konwencjonalne.

mgr inż. Katarzyna Knap-Miśniakiewicz Projekt budynku w standardzie NF40 z wykorzystaniem IFC jako formatu wymiany danych - studium przypadku

Projekt budynku w standardzie NF40 z wykorzystaniem IFC jako formatu wymiany danych - studium przypadku Projekt budynku w standardzie NF40 z wykorzystaniem IFC jako formatu wymiany danych - studium przypadku

Krajowy program dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakłada poprawę efektywności wykorzystania energii w nowobudowanych...

Krajowy program dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakłada poprawę efektywności wykorzystania energii w nowobudowanych budynkach mieszkalnych.

mgr inż. Mateusz Szubel Wspomaganie projektowania instalacji grzewczych z akumulacyjnymi wymiennikami ciepła

Wspomaganie projektowania instalacji grzewczych z akumulacyjnymi wymiennikami ciepła Wspomaganie projektowania instalacji grzewczych z akumulacyjnymi wymiennikami ciepła

Akumulacyjne wymienniki ciepła umożliwiają znaczną redukcję strat ciepła w paleniskach kominkowych, szczególnie związanych z wysoką temperaturą spalin. Na podstawie analiz eksperymentalnych i obliczeń...

Akumulacyjne wymienniki ciepła umożliwiają znaczną redukcję strat ciepła w paleniskach kominkowych, szczególnie związanych z wysoką temperaturą spalin. Na podstawie analiz eksperymentalnych i obliczeń numerycznych określono podstawowe cechy wymiennika akumulacyjnego decydujące o efektywności odbioru ciepła ze spalin.

Redakcja RI Aplikacje mobilne HVAC - 5 typów

Aplikacje mobilne HVAC - 5 typów Aplikacje mobilne HVAC - 5 typów

Powstanie aplikacji mobilnych wiąże się z rozwojem automatyki budynkowej i systemu BMS w inteligentnym budynku.

Powstanie aplikacji mobilnych wiąże się z rozwojem automatyki budynkowej i systemu BMS w inteligentnym budynku.

mgr inż. Joanna Jaskulska, mgr inż. Bartosz Radomski, dr inż. Ilona Rzeźnik, mgr inż. Agnieszka Figielek Analiza parametrów budynku dostosowanego do standardu pasywnego według kryteriów Passive House Institute

Analiza parametrów budynku dostosowanego do standardu pasywnego według kryteriów Passive House Institute Analiza parametrów budynku dostosowanego do standardu pasywnego według kryteriów Passive House Institute

Zaprezentowane wyniki analiz dla budynku jednorodzinnego projektowanego w standardzie pasywnym wskazują, w jakim stopniu możliwe jest zrekompensowanie gorszych parametrów jednego z elementów struktury...

Zaprezentowane wyniki analiz dla budynku jednorodzinnego projektowanego w standardzie pasywnym wskazują, w jakim stopniu możliwe jest zrekompensowanie gorszych parametrów jednego z elementów struktury budynku innym, o lepszych właściwościach. Pokazują one istotne znaczenie jednoczesności spełnienia takich kryteriów, jak orientacja budynku względem stron świata, właściwy dobór materiałów, komponentów i zastosowanych technologii oraz dokładność przy projektowaniu.

mgr inż. Jacek Janota-Bzowski BIM a architektura w ujęciu praktycznym

BIM a architektura w ujęciu praktycznym BIM a architektura w ujęciu praktycznym

W swoim traktacie „O architekturze ksiąg dziesięć” Witruwiusz pisał: Wiedza architekta łączy w sobie wiele nauk i różnorodnych umiejętności i dopiero na jej podstawie można ocenić dzieła wchodzące w zakres...

W swoim traktacie „O architekturze ksiąg dziesięć” Witruwiusz pisał: Wiedza architekta łączy w sobie wiele nauk i różnorodnych umiejętności i dopiero na jej podstawie można ocenić dzieła wchodzące w zakres wszystkich innych sztuk. Dynamiczny rozwój budownictwa spowodował, że w wielu przypadkach architekt nie jest już w stanie uwzględnić uwarunkowań płynących z ogromnej gamy możliwości branż inżynierskich. W efekcie powstaje konieczność znacznie wcześniejszego, już na etapie wstępnej koncepcji, włączenia...

mgr inż. Justyna Skrzypek, dr inż. Andrzej Górka Oprogramowanie do modelowania energetycznego budynków

Oprogramowanie do modelowania energetycznego budynków Oprogramowanie do modelowania energetycznego budynków

Modelowanie energetyczne staje się popularne również w Polsce. Duży wybór programów komputerowych i ich ciągłe udoskonalanie pozwalają na przeprowadzenie symulacji dla budynków o różnym stopniu skomplikowania...

Modelowanie energetyczne staje się popularne również w Polsce. Duży wybór programów komputerowych i ich ciągłe udoskonalanie pozwalają na przeprowadzenie symulacji dla budynków o różnym stopniu skomplikowania konstrukcji i wyposażenia. W artykule przedstawione zostały wybrane narzędzia, zarówno samodzielne, jak i współpracujące z zewnętrznym modelem BIM obiektu.

kr Projektowanie i serwisowanie za pomocą smartfona

Projektowanie i serwisowanie za pomocą smartfona Projektowanie i serwisowanie za pomocą smartfona

Aplikacje mobilne oraz programy komputerowe wspierające projektowanie instalacji HVAC to narzędzia, bez których coraz trudniej obejść się przy projektowaniu instalacji, doborze urządzeń lub wykonawstwie....

Aplikacje mobilne oraz programy komputerowe wspierające projektowanie instalacji HVAC to narzędzia, bez których coraz trudniej obejść się przy projektowaniu instalacji, doborze urządzeń lub wykonawstwie. Także użytkownicy końcowi, korzystając z odpowiedniej aplikacji, mogą wpływać na funkcjonowanie budynku, w którym mieszkają czy pracują.

dr inż. Anna Życzyńska, mgr inż. Grzegorz Dyś Wpływ OZE na wskaźnik energii pierwotnej w budynkach mieszkalnych

Wpływ OZE na wskaźnik energii pierwotnej w budynkach mieszkalnych Wpływ OZE na wskaźnik energii pierwotnej w budynkach mieszkalnych

Jednym z warunków, jakie stawia się budynkom w przepisach techniczno-budowlanych, jest spełnienie wymagań w zakresie wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną. W zależności od rodzaju...

Jednym z warunków, jakie stawia się budynkom w przepisach techniczno-budowlanych, jest spełnienie wymagań w zakresie wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną. W zależności od rodzaju budynku przepisy wymagają uwzględnienia tylko potrzeb na cele ogrzewania i przygotowania ciepłej wody (budynki mieszkalne bez chłodzenia) albo dodatkowo energii na potrzeby oświetlenia wbudowanego (budynki inne niż mieszkalne) oraz energii na chłodzenie, jeżeli takie zapotrzebowanie występuje.

Redakcja RI BIM – jak to robią w Wielkiej Brytanii?

BIM – jak to robią w Wielkiej Brytanii? BIM – jak to robią w Wielkiej Brytanii?

4 kwietnia 2016 w Wielkiej Brytanii zacznie obowiązywać wymóg wdrożenia BIM na poziomie przynajmniej drugim (BIM level 2) dla projektów z sektora publicznego centralnie finansowanych.

4 kwietnia 2016 w Wielkiej Brytanii zacznie obowiązywać wymóg wdrożenia BIM na poziomie przynajmniej drugim (BIM level 2) dla projektów z sektora publicznego centralnie finansowanych.

Redakcja RI Zastosowanie mikrokogeneracji

Zastosowanie mikrokogeneracji Zastosowanie mikrokogeneracji

Kogeneracja, czyli jednoczesne wytwarzanie energii cieplnej i elektrycznej jest jedną z odpowiedzi na coraz bardziej rygorystyczne wymagania dotyczące wskaźnika EP, które wymuszają poszukiwanie nowych...

Kogeneracja, czyli jednoczesne wytwarzanie energii cieplnej i elektrycznej jest jedną z odpowiedzi na coraz bardziej rygorystyczne wymagania dotyczące wskaźnika EP, które wymuszają poszukiwanie nowych rozwiązań m.in. instalacyjnych, pozwalających osiągnąć jak najwyższy poziom energooszczędności.

Redakcja RI Praktyka wdrażania BIM

Praktyka wdrażania BIM Praktyka wdrażania BIM

Biura projektowe w Polsce starają się dotrzymać kroku zagranicznym i inwestują w oprogramowania BIM. Z biegiem czasu modelowanie budynków będzie codziennością. Jednakże wprowadzenie i rozpowszechnienie...

Biura projektowe w Polsce starają się dotrzymać kroku zagranicznym i inwestują w oprogramowania BIM. Z biegiem czasu modelowanie budynków będzie codziennością. Jednakże wprowadzenie i rozpowszechnienie projektowania w oprogramowaniu BIM wciąż wiąże się z pokonaniem pewnych przeszkód.

dr inż. Jacek Biskupski Możliwości osiągnięcia niezależności energetycznej budynków mieszkalnych w Polsce

Możliwości osiągnięcia niezależności energetycznej budynków mieszkalnych w Polsce Możliwości osiągnięcia niezależności energetycznej budynków mieszkalnych w Polsce

Na powstającym w Polsce rynku mikro- i miniinstalacji odnawialnej energii elektrycznej osoby, które chciałyby dążyć do niezależności energetycznej poprzez instalacje prosumenckie, mają dwa możliwe scenariusze...

Na powstającym w Polsce rynku mikro- i miniinstalacji odnawialnej energii elektrycznej osoby, które chciałyby dążyć do niezależności energetycznej poprzez instalacje prosumenckie, mają dwa możliwe scenariusze działania. Mogą czekać na lepsze warunki odsprzedaży energii lub skorzystać z oferowanego dofinansowania instalacji mikrokogeneracyjnych i budować niezależność energetyczną.

dr inż. Beata Biernacka Komfort cieplny a system ogrzewania. Przegląd aktualnych badań

Komfort cieplny a system ogrzewania. Przegląd aktualnych badań Komfort cieplny a system ogrzewania. Przegląd aktualnych badań

W artykule przedstawiono przykłady badań komfortu cieplnego w zależności od zastosowanego sposobu ogrzewania pomieszczenia.

W artykule przedstawiono przykłady badań komfortu cieplnego w zależności od zastosowanego sposobu ogrzewania pomieszczenia.

mgr inż. Michał Drozdowicz, dr inż. Marta Laska Termomodernizacja zabytkowych kamienic

Termomodernizacja zabytkowych kamienic Termomodernizacja zabytkowych kamienic

Artykuł omawia proces termomodernizacji budynków zabytkowych w zakresie przepisów budowlanych i analizuje różne warianty rozwiązań technicznych dla zabytkowych kamienic.

Artykuł omawia proces termomodernizacji budynków zabytkowych w zakresie przepisów budowlanych i analizuje różne warianty rozwiązań technicznych dla zabytkowych kamienic.

dr inż. Ewa Zaborowska Charakterystyka energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych w perspektywie wymagań 2017-2021

Charakterystyka energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych w perspektywie wymagań 2017-2021 Charakterystyka energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych w perspektywie wymagań 2017-2021

Kolejne zmiany wymagań energetycznych dla nowych i modernizowanych budynków nadają coraz większe znaczenie źródłom energii do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz sposobom wentylacji,...

Kolejne zmiany wymagań energetycznych dla nowych i modernizowanych budynków nadają coraz większe znaczenie źródłom energii do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz sposobom wentylacji, gdyż to w nich tkwi największy potencjał osiągnięcia standardu budynków około zeroenergetycznych. Największe efekty można osiągnąć poprzez łączenie różnych działań dających kilkuprocentowe oszczędności, a skumulowany zysk pozwala zredukować zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do poziomu...

r k Aplikacje dla użytkowników budynków oraz narzędzia dla instalatorów i projektantów HVAC

Aplikacje dla użytkowników budynków oraz narzędzia dla instalatorów i projektantów HVAC Aplikacje dla użytkowników budynków oraz narzędzia dla instalatorów i projektantów HVAC

Rozwój techniki oraz informatyzacja w praktycznie wszystkich dziedzinach życia przyczyniły się do powstania inteligentnych narzędzi zarówno dla projektantów i instalatorów, jak i użytkowników końcowych....

Rozwój techniki oraz informatyzacja w praktycznie wszystkich dziedzinach życia przyczyniły się do powstania inteligentnych narzędzi zarówno dla projektantów i instalatorów, jak i użytkowników końcowych. Oferta jest tak szeroka, że każdy znajdzie w niej coś dla siebie.

dr inż. Ewa Zaborowska Charakterystyka energetyczna budynków użyteczności publicznej w perspektywie wymagań 2017–2021

Charakterystyka energetyczna budynków użyteczności publicznej w perspektywie wymagań 2017–2021 Charakterystyka energetyczna budynków użyteczności publicznej w perspektywie wymagań 2017–2021

Artykuł zawiera analizę charakterystyki energetycznej przykładowego budynku użyteczności publicznej o funkcji biurowej przeprowadzoną w perspektywie wymagań 2017–2021. Rozważono w nim wybrane elementy...

Artykuł zawiera analizę charakterystyki energetycznej przykładowego budynku użyteczności publicznej o funkcji biurowej przeprowadzoną w perspektywie wymagań 2017–2021. Rozważono w nim wybrane elementy mające wpływ na zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej i chłodzenia budynku. Wskazano rozwiązania przyczyniające się do poprawy charakterystyki energetycznej i warunkujące osiągnięcie maksymalnych wartości referencyjnych.

dr inż. Jerzy Sowa Modernizacja budynków użyteczności publicznej

Modernizacja budynków użyteczności publicznej Modernizacja budynków użyteczności publicznej

Projekty pilotażowe zrealizowane w wielu krajach wykazały, że możliwe jest nie tylko wznoszenie budynków o zerowym zużyciu energii, ale nawet modernizowanie istniejących obiektów do takiego standardu....

Projekty pilotażowe zrealizowane w wielu krajach wykazały, że możliwe jest nie tylko wznoszenie budynków o zerowym zużyciu energii, ale nawet modernizowanie istniejących obiektów do takiego standardu. Polska niestety nie ma dużych doświadczeń w tej dziedzinie. Dobrze znane technologie stosowane w trakcie termomodernizacji budynków nie wystarczają do osiągnięcia tak ambitnych celów. Konieczny jest intensywny transfer wiedzy z krajów o znacznie bogatszych doświadczeniach.

wj Systemy ogrzewania i chłodzenia dla obiektów publicznych, służby zdrowia i domów

Systemy ogrzewania i chłodzenia dla obiektów publicznych, służby zdrowia i domów Systemy ogrzewania i chłodzenia dla obiektów publicznych, służby zdrowia i domów

Wraz z obowiązywaniem nowych wymagań względem obiektów publicznych i mieszkalnych w zakresie zużywanej energii rosnąć będzie rola technologii wykorzystujących OZE oraz płaszczyznowych instalacji grzewczych....

Wraz z obowiązywaniem nowych wymagań względem obiektów publicznych i mieszkalnych w zakresie zużywanej energii rosnąć będzie rola technologii wykorzystujących OZE oraz płaszczyznowych instalacji grzewczych. W obiektach służby zdrowia zdecyduje o tym m.in. łatwiejsze utrzymanie higieny w pomieszczeniach i redukcja ryzyka wędrówki kurzu wraz drobnoustrojami, a w domach – komfort i ekonomia.

Redakcja RI Science City w Hönggerbergu – innowacyjna koncepcja ogrzewania i chłodzenia

Science City w Hönggerbergu – innowacyjna koncepcja ogrzewania i chłodzenia Science City w Hönggerbergu – innowacyjna koncepcja ogrzewania i chłodzenia

W 150. rocznicę istnienia Politechniki Federalnej w Zurychu (Eidgenössische Technische Hochschule Zürich – ETH) rozpoczęto nowatorski projekt kampusu o nazwie Science City. Celem była budowa miasteczka...

W 150. rocznicę istnienia Politechniki Federalnej w Zurychu (Eidgenössische Technische Hochschule Zürich – ETH) rozpoczęto nowatorski projekt kampusu o nazwie Science City. Celem była budowa miasteczka studenckiego w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju.

Najnowsze produkty i technologie

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. news Panasonic wystartował z kampanią promocyjną „Home Cool Home” dla klimatyzacji domowej

Panasonic wystartował z kampanią promocyjną „Home Cool Home” dla klimatyzacji domowej Panasonic wystartował z kampanią promocyjną „Home Cool Home” dla klimatyzacji domowej

Panasonic Heating & Cooling Solutions, jeden z liderów w branży klimatyzacji z ponad 60-letnim doświadczeniem w sektorze, ruszył z nową kampanią promocyjną „Home Cool Home”. Ma ona na celu wsparcie instalatorów...

Panasonic Heating & Cooling Solutions, jeden z liderów w branży klimatyzacji z ponad 60-letnim doświadczeniem w sektorze, ruszył z nową kampanią promocyjną „Home Cool Home”. Ma ona na celu wsparcie instalatorów poprzez dotarcie do zwykłego Kowalskiego oraz zachęcenie ich do zaopatrzenia się w urządzenia klimatyzacyjne Panasonic, aby zapewnić klientom końcowym niespotykany dotąd komfort w domu podczas upalnych, letnich dni, jednocześnie gwarantując czystsze powietrze dzięki wbudowanej w urządzenia...

Kanlux SA news Polska Fabryka Kanlux

Polska Fabryka Kanlux Polska Fabryka Kanlux

Podczas realizacji inwestycji budowlanej ważnych jest wiele czynników. Jednym z nich jest terminowość i szybkość dostarczenia niezbędnych komponentów. Nie bez znaczenia jest też spełnienie (specyficznych...

Podczas realizacji inwestycji budowlanej ważnych jest wiele czynników. Jednym z nich jest terminowość i szybkość dostarczenia niezbędnych komponentów. Nie bez znaczenia jest też spełnienie (specyficznych często) wymogów projektu. Oczywiście liczy się też niezawodność, i bezawaryjność dostarczonych produktów.

IZOMIX sp. z o.o. IZOMIX SP. Z O.O. – firma stawiająca na intensywny rozwój, jakość i zadowolenie klienta!

IZOMIX SP. Z O.O. – firma stawiająca na intensywny rozwój, jakość i zadowolenie klienta! IZOMIX SP. Z O.O. – firma stawiająca na intensywny rozwój, jakość i zadowolenie klienta!

Izolacja rurociągów przemysłowych, izolacje na statkach, montaż płaszczy blaszanych czy przemysłowe instalacje chłodnicze i wentylacyjne to tylko część zagadnień, którymi zajmują się monterzy izolacji...

Izolacja rurociągów przemysłowych, izolacje na statkach, montaż płaszczy blaszanych czy przemysłowe instalacje chłodnicze i wentylacyjne to tylko część zagadnień, którymi zajmują się monterzy izolacji przemysłowych oraz blacharze. Wysokiej jakości materiały i możliwość skorzystania z fachowych porad zapewni im sklep IZOMIX.

KFA Armatura Obalamy mity o grzejniku aluminiowym

Obalamy mity o grzejniku aluminiowym Obalamy mity o grzejniku aluminiowym

Grzejniki aluminiowe są jednymi z najpopularniejszych rozwiązań stosowanych w domach i mieszkaniach. Choć są znane od lat i sprawdzone przez miliony użytkowników, to wciąż wokół nich krąży wiele mitów...

Grzejniki aluminiowe są jednymi z najpopularniejszych rozwiązań stosowanych w domach i mieszkaniach. Choć są znane od lat i sprawdzone przez miliony użytkowników, to wciąż wokół nich krąży wiele mitów oraz fałszywych przekonań. Postanowiliśmy więc obalić niektóre z nich i podzielić się wiedzą, podając kilka niezaprzeczalnych faktów.

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. Świeże powietrze wolne od wirusów z klimatyzatorem Hisense Fresh Master

Świeże powietrze wolne od wirusów z klimatyzatorem Hisense Fresh Master Świeże powietrze wolne od wirusów z klimatyzatorem Hisense Fresh Master

Każdy chce, aby jego dom był bezpiecznym i zdrowym miejscem, w którym będzie czuć się bezpieczny – chroniony przed różnymi zagrożeniami pochodzącymi ze środowiska zewnętrznego. To poczucie komfortu jest...

Każdy chce, aby jego dom był bezpiecznym i zdrowym miejscem, w którym będzie czuć się bezpieczny – chroniony przed różnymi zagrożeniami pochodzącymi ze środowiska zewnętrznego. To poczucie komfortu jest związane z jakością powietrza, którym oddychasz. Dlatego tak ważne jest, aby każdego dnia zapewniać sobie i swojej rodzinie czyste i świeże powietrze. Tu z pomocą przychodzi innowacyjny i inteligentny klimatyzator Hisense Fresh Master.

BMETERS POLSKA sp. z o.o. news HYDROCAL M4 RADIO

HYDROCAL M4 RADIO HYDROCAL M4 RADIO

HYDROCAL M4 RADIO to ciepłomierz kompaktowy typu combo do pomiaru energii ciepła i chłodu. W standardzie ma wbudowany moduł radiowy WMBUS i LoRAWAN, oraz interfejs NFC służący do konfiguracji.

HYDROCAL M4 RADIO to ciepłomierz kompaktowy typu combo do pomiaru energii ciepła i chłodu. W standardzie ma wbudowany moduł radiowy WMBUS i LoRAWAN, oraz interfejs NFC służący do konfiguracji.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.