RynekInstalacyjny.pl

Sieci i instalacje – wybrane aspekty prawne wpływające na proces projektowania i budowy

Selected legal aspects of design and building networks and installations

arch. Redakcji RI

arch. Redakcji RI

Nowelizacja Prawa budowlanego uprościła proces budowlany, ale niektóre regulacje sprawiają duże trudności interpretacyjne, zwłaszcza w zestawieniu z innymi przepisami. Ponadto obecne zapisy nie dają gwarancji dotrzymania wymagań, jakie musi spełniać obiekt budowlany m.in. w zakresie instalacji wewnętrznych.

Zobacz także

Bricoman Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka?

Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka? Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka?

Na co dzień nie widać instalacji elektrycznej, przez co łatwo nie docenić, jak skomplikowana sieć przewodów i kabli kryje się w naszych domach. Wystarczy zaznaczyć, że oświetlenie i gniazda w danym pomieszczeniu...

Na co dzień nie widać instalacji elektrycznej, przez co łatwo nie docenić, jak skomplikowana sieć przewodów i kabli kryje się w naszych domach. Wystarczy zaznaczyć, że oświetlenie i gniazda w danym pomieszczeniu to dwa zupełnie osobne obwody. Z kolei ułożenie gniazdek dodatkowo potrafi skomplikować całą sytuację. Przygotowanie projektu instalacji elektrycznej, która zapewni wygodę oraz bezpieczeństwo użytkowania, nie jest łatwym zadaniem. Dlatego podpowiadamy, jak się do tego zabrać!

TTU Projekt Schodołazy towarowe - urządzenia transportowe dla profesjonalistów

Schodołazy towarowe - urządzenia transportowe dla profesjonalistów Schodołazy towarowe - urządzenia transportowe dla profesjonalistów

Elektryczne schodołazy towarowe produkowane są z myślą o szczególnych warunkach pracy w branży budowlanej, transportowej i instalatorskiej - konieczności szybkiego wejścia po schodach, transportu nieporęcznych...

Elektryczne schodołazy towarowe produkowane są z myślą o szczególnych warunkach pracy w branży budowlanej, transportowej i instalatorskiej - konieczności szybkiego wejścia po schodach, transportu nieporęcznych ładunków, ich załadunku do samochodu czy automatycznego poziomowania. Pozwalają zmniejszyć obciążenie pracowników oraz zwiększyć bezpieczeństwo ich pracy.

Aleo.com Czy każdy z nas ma dostęp do bazy KRS? Jakie informacje sprawdzisz tam o kontrahencie?

Czy każdy z nas ma dostęp do bazy KRS? Jakie informacje sprawdzisz tam o kontrahencie? Czy każdy z nas ma dostęp do bazy KRS? Jakie informacje sprawdzisz tam o kontrahencie?

Przedsiębiorcy często twierdzą, że — z ich punktu widzenia — najwięcej interesujących danych można odnaleźć w bazie NIP. Nie do końca jest to zgodne z prawdą. Krajowy Rejestr Sądowy to kopalnia wiedzy...

Przedsiębiorcy często twierdzą, że — z ich punktu widzenia — najwięcej interesujących danych można odnaleźć w bazie NIP. Nie do końca jest to zgodne z prawdą. Krajowy Rejestr Sądowy to kopalnia wiedzy o niemal każdym obszarze działania firmy. Jakie dane można tam znaleźć?

W dniu 28 czerwca 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo budowlane wprowadzająca m.in. szereg uproszczeń w zakresie postępowania poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych [1]. Wprowadza ona np. możliwość budowania, jedynie na podstawie zgłoszenia, wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane.

Znamienne jest, że budynki te można budować na podstawie zgłoszenia bez limitu powierzchni i liczby kondygnacji, a np. domki letniskowe, wolno stojące budynki gospodarcze, altany, ganki i oranżerie można wybudować na podstawie zgłoszenia tylko jako parterowe i o powierzchni zabudowy do 35 m2 – w pozostałych przypadkach wymagane jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Nowelizacja ustawy Prawo budowlane dotyczyła też sieci uzbrojenia terenu oraz instalacji w budynkach. Przed wejściem w życie tych zmian dla inwestycji w zakresie sieci uzbrojenia terenu (z wyjątkiem telekomunikacyjnych linii kablowych i kanalizacji kablowej) konieczne było uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Po nowelizacji sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, telekomunikacyjne i elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV można wykonywać na podstawie zgłoszenia. Natomiast sieci elektroenergetyczne powyżej 1 kV oraz sieci gazowe w dalszym ciągu wymagają uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Kontrowersje wzbudza możliwość budowy instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych wewnątrz budynku bez pozwolenia na budowę ani nawet zgłoszenia. Równocześnie pozostawiono możliwość budowy przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych na zasadach zgłoszenia lub bez zgłoszenia w oparciu o przepisy prawa energetycznego [2] albo ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków [3].

Nowelizacja Prawa budowlanego uprościła i skróciła postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych dla niektórych rodzajów inwestycji, zwłaszcza tych, dla których wymóg uzyskania pozwolenia na budowę zastąpiono procedurą zgłoszenia. Dla tego rodzaju inwestycji przed nowelizacją od złożenia wniosku o pozwolenie na budowę do pierwszego „wbicia łopaty” mijały minimum 2 miesiące, i to przy dużej przychylności urzędnika prowadzącego sprawę. Dopuszczalny termin wydania decyzji o pozwoleniu na budowę wynosi 65 dni, nie wliczając terminów przewidzianych w przepisach na dokonanie określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. Przed wejściem w życie nowelizacji uwzględniać należało ponadto dodatkowy okres 14 dni od ogłoszenia lub doręczenia decyzji, po którym staje się ona ostateczna.

Korzystając z procedury zgłoszenia, można rozpocząć roboty budowlane po 30 dniach od dnia doręczenia zgłoszenia, oczywiście o ile właściwy organ (starosta lub wojewoda) w tym terminie nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Takie uproszczenie formalne jest szczególnie korzystne w przypadku inwestycji realizowanych na zasadzie „zaprojektuj i wybuduj” – dla nich skrócenie czasu przeznaczonego na kwestie administracyjne zmniejsza ryzyko niedotrzymania terminu wykonania inwestycji.

Ponadto zniesiono siedmiodniowy okres, po jakim można było rozpocząć roboty budowlane, na które wymagane jest pozwolenie na budowę, licząc od zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych właściwego organu (powiatowego lub wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego) oraz projektanta sprawującego nadzór.

Zachowano jednak wymóg dokonania takiego zawiadomienia dla niektórych obiektów budowlanych, uzyskały one możliwość realizacji w oparciu o zgłoszenie. Dotyczy to m.in. sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV.

Polecamy: Prawo budowlane i wybrane przepisy wykonawcze z wprowadzeniem 2015 >>>

W przypadku inwestycji liniowych, których celem było zastąpienie istniejących sieci uzbrojenia terenu nowymi, przed wejściem w życie nowelizacji Prawa budowlanego możliwe było ominięcie procedury zatwierdzenia projektu budowlanego i uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz zgłoszenia – wystarczyło zakwalifikować taką inwestycję jako przebudowę.

Zgodnie z definicją zawartą w Prawie budowlanym przebudowa to: wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg dopuszczalne są zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego.

Równocześnie przez obiekt liniowy rozumie się taki obiekt budowlany, dla którego parametrem charakterystycznym jest długość. W konsekwencji aby literalnie przestrzegać ustawy Prawo budowlane, możliwe było i nadal jest zakwalifikowanie inwestycji liniowej dotyczącej sieci uzbrojenia terenu jako przebudowy pod warunkiem zachowania niezmienionej długości.

Czytając jednak uważnie definicję przebudowy, można odnieść wrażenie, że odnosi się ona głównie do obiektów kubaturowych i dróg, a długość znalazła się w niej niejako w konsekwencji zestawienia z szerokością i wysokością jako parametrów opisujących obiekty kubaturowe. W definicji tej brakuje wyraźnego odniesienia do innych obiektów liniowych niż drogi.

W praktyce, z nielicznymi wyjątkami, nie jest możliwe wykonanie nowego odcinka sieci z idealnym zachowaniem jego dotychczasowej długości.

Rozpatrzmy to na przykładzie sieci wodociągowej. Możliwe jest zachowanie długości jedynie w przypadku, gdy wykonujemy nowy wodociąg dokładnie po trasie wodociągu istniejącego, który jednocześnie demontujemy. Rozwiązanie to jest jednak bardzo trudne do zastosowania w praktyce ze względu na wymaganą ciągłość dostawy wody oraz występujące niedozwolone zbliżenia istniejącego wodociągu do innych obiektów w terenie, co wymusza konieczność zmiany trasy.

Takie rozwiązanie znajduje zastosowanie jedynie w przypadku przebudowy sieci ciepłowniczych układanych tradycyjnie w kanałach z wykorzystaniem systemów rur preizolowanych, w sytuacji gdy jest możliwe ich okresowe wyłączenie z eksploatacji.

Każde zaprojektowanie wodociągu w pewnej, nawet niewielkiej odległości od wodociągu istniejącego wiąże się zwykle z niezachowaniem takiej samej długości. Z drugiej strony można sobie wyobrazić taki projekt, w którym ta długość będzie zachowana nawet przy istotnej zmianie trasy.

Kolejnym problemem występującym przy przebudowie podziemnych sieci uzbrojenia terenu jest ustalenie ich rzeczywistej długości oraz wymaganej dokładności pomiaru. W praktyce często zdarza się, że przebieg tych sieci na mapie do celów projektowych jest tylko orientacyjny.

Paradoksem jest, że niewielka zmiana długości sieci uzbrojenia terenu może uniemożliwić zakwalifikowanie takiej inwestycji jako przebudowy, a równocześnie w ramach takiej kwalifikacji można dowolnie kształtować geometrię drogi w granicach pasa drogowego. Bardzo różne jest w tym zakresie również podejście urzędników reprezentujących właściwe organy administracji architektoniczno-budowlanej.

Często spotykaną, choć dyskusyjną praktyką jest dopuszczanie przebudowy bez wnikania w szczegółowy pomiar długości sieci, o ile położenie odcinka projektowanego nie powoduje zajęcia dodatkowych działek, a funkcja budowli pozostaje niezmieniona.

W przypadku sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV po wejściu w życie nowelizacji Prawa budowlanego [1] zarówno przebudowa, jak i budowa może być realizowana w oparciu o zgłoszenie. Problem pozostaje w przypadku pozostałych sieci elektroenergetycznych (>1 kV) oraz sieci gazowych.

Innym charakterystycznym przypadkiem są działania związane z uporządkowywaniem istniejących sieci uzbrojenia terenu, z dostosowaniem ich przebiegu do projektowanych lub przebudowywanych dróg. W takich sytuacjach często dochodzi do zmiany długości sieci objętych tymi działaniami, a logiczne wydaje się, że należy je nazwać właśnie przebudową.

Pomimo ustanowionej możliwości budowania sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych tylko na podstawie zgłoszenia, w przypadku terenów nieobjętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego nadal konieczne jest uzyskanie dla nich decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wynika to z nowelizacji ustawy Prawo budowlane [1], która wprowadza ten wymóg do ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w art. 50 ust. 2a.

Zmiany w prawie budowlanym – skorzystają inwestorzy indywidualni i przedsiębiorcy >>>

Przywilej procedury zgłoszenia mają nadal roboty budowlane: polegające na remoncie, montażu lub przebudowie, jeżeli nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniają jego formy architektonicznej, a także nie są zaliczone do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska, albo niewymagające pozwolenia na budowę.

 I znowu powraca poruszany wyżej problem przypadków zastępowania istniejących sieci uzbrojenia terenu nowymi i możliwości zakwalifikowania tej czynności jako przebudowy, co byłoby podstawą do rezygnacji z konieczności uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i oczywistą oszczędnością czasu, kosztów i formalności dla wszystkich stron postępowania.

Jeżeli na danym obszarze występuje określony rodzaj sieci uzbrojenia terenu pełniący określone funkcje i chcemy zaprojektować nową sieć przejmującą funkcję istniejącej, to w każdym przypadku – bez względu na zmianę długości sieci projektowanej – powinna istnieć możliwość zakwalifikowania tego rodzaju robót budowlanych jako przebudowy. Tym bardziej jest to uzasadnione, że na etapie składania wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego bazującego na kopii mapy zasadniczej nie jest znana dokładna długość projektowanej sieci i nie można na tym etapie projektowania przewidzieć, czy spełnione zostaną wymagania obowiązujące dla definicji przebudowy.

Przedstawione problemy pokazują, że konieczna jest zmiana definicji przebudowy w celu uszczegółowienia jej w zakresie sieci uzbrojenia terenu. Uszczegółowienie to powinno dać podstawę inwestorom, projektantom, a zwłaszcza urzędnikom do jednoznacznej oceny prawidłowości kwalifikacji rodzaju zamierzenia budowlanego. Definicja przebudowy nie może opierać się na kryterium zachowania niezmiennej długości jako parametru charakterystycznego dla sieci uzbrojenia terenu.

Interpretacja Prawa budowlanego w zakresie budowy instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych wewnątrz budynku jest przedmiotem burzliwej dyskusji, w której zdecydowane stanowisko zajmuje Polska Izba Inżynierów Budownictwa, wskazując między innymi na sprzeczność wprowadzonych zmian z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego [5]. W wyniku działań PIIB usunięto ze strony Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego interpretację z 1.07.2015 r. „W sprawie budowy instalacji wewnątrz budynku”, zgodnie z którą organ (starosta lub wojewoda) nie mógł zobowiązać inwestora do uzupełnienia projektu budowlanego o wskazane powyżej instalacje, a ich zamieszczenie w projekcie miało pozostawać w gestii inwestora.

Zakładając, że przepisy muszą być spójne przede wszystkim wewnętrznie, należy przywołać zapisy art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane [1], zgodnie z którymi obiekt budowlany należy projektować i budować m.in. w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając spełnienie wymagań podstawowych dotyczących bezpieczeństwa konstrukcji, pożarowego i użytkowania, jak również odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji użytkowania energii.

Ponadto należy zapewnić spełnienie warunków użytkowych również w zakresie zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną, w energię cieplną, usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów.

Pamiętać należy o zapewnieniu odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, a także niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich.

Trudno wyobrazić sobie spełnienie powyższych wymagań bez udziału na etapie projektu budowlanego projektantów branżystów rozpatrywanych instalacji, tym bardziej że w wielu przypadkach wymagane jest np. uzgodnienie projektu z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a procedury odbiorowe realizowane na podstawie odrębnych przepisów wymagają sprawdzenia zgodności wykonania instalacji z projektem budowlanym. Dotyczy to np. wymaganego często odbioru obiektu budowlanego przez przedstawiciela Państwowej Straży Pożarnej.

Budowa instalacji gazowej nadal może być realizowana tylko na podstawie pozwolenia na budowę, chyba że zgodnie z interpretacją GUNB z 24.07.2015 r. jest to instalacja w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, na którego wzniesienie nie jest wymagane pozwolenie na budowę, wówczas istnieje możliwość realizacji w trybie zgłoszenia tego budynku wraz z instalacją gazową [6].

Należy również zwrócić uwagę, że zgodnie z interpretacją GUNB z 20.05.2015 r. [7] z uzyskania decyzji pozwolenia na budowę zwolnione są całe instalacje wewnętrzne łącznie z tymi ich częściami, które wykraczają poza obręb budynku aż do ich połączenia z przyłączami.

Na stronie internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa opublikowano informację na temat odpowiedzi Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie instalacji wewnętrznych [8].

Zgodnie z tą informacją GINB poparł stanowisko PIIB w zakresie obowiązku stosowania przepisów wykonawczych do ustawy Prawo budowlane. Zaznaczył także, że projektant powinien się kierować koniecznością uwzględnienia wymagań, jakie musi spełniać obiekt budowlany, zawartych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.

Zmiany w Prawie budowlanym obowiązujące od 28 czerwca 2015 r. i zwalniające inwestora z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę czy nawet zgłoszenia dla większości instalacji wewnętrznych budzą wątpliwości i sprawiają spore trudności interpretacyjne. Szczególnie kłopotliwa jest niespójność w tym zakresie z innymi przepisami, jak również wewnątrz nowelizowanej ustawy. Wymusza to konieczność przeprowadzenia działań naprawczych.

Najprostszym, a jednocześnie najwłaściwszym rozwiązaniem wydaje się powrót do wymogu uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia dla budynku wraz z niezbędnymi instalacjami. Takie rozwiązanie zagwarantuje dotrzymanie przytoczonych powyżej wymagań, jakie musi spełniać obiekt budowlany.

Literatura

  1. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (DzU 2015, poz. 443).

  2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (DzU nr 54/1997, poz. 348).

  3. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DzU nr 72/2001, poz. 747).

  4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (DzU nr 89/1994, poz. 414, z późn. zm.).

  5. Stanowisko Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie interpretacji Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego na temat budowy instalacji wewnątrz budynku z dnia 19.08.2015 r., www.piib.org.pl.

  6. Interpretacja prawna GUNB w sprawie zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z instalacją gazową z dnia 24 lipca 2015 r., www.gunb.gov.pl.

  7. Interpretacja Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego z dnia 20.05.2015 r. w sprawie zagadnienia, czy przez instalacje wewnątrz budynku, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 27 ustawy – Prawo budowlane (w brzmieniu, który zacznie obowiązywać od dnia 28 czerwca 2015 r.), należy rozumieć całą instalację wewnętrzną, www.gunb.gov.pl.

  8. Informacja Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na temat odpowiedzi GINB w sprawie instalacji wewnętrznych z dnia 28.08.2015 r., www.piib.org.pl.

Czytaj też: Czy postawienie domku holenderskiego lub przyczepy na działce wymaga pozwolenia? >>>

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera! 

Komentarze

Powiązane

inż. Piotr Król, dr inż. Szymon Firląg, dr inż. Arkadiusz Węglarz Zintegrowana ocena wpływu budynku jednorodzinnego na środowisko

Zintegrowana ocena wpływu budynku jednorodzinnego na środowisko Zintegrowana ocena wpływu budynku jednorodzinnego na środowisko

Duży wpływ na środowisko ma użytkowanie budynku. Żeby go ograniczyć, już na etapie projektowania budynku należy uwzględnić wszystkie potrzeby przyszłych użytkowników, mając przy tym na uwadze konsekwencje...

Duży wpływ na środowisko ma użytkowanie budynku. Żeby go ograniczyć, już na etapie projektowania budynku należy uwzględnić wszystkie potrzeby przyszłych użytkowników, mając przy tym na uwadze konsekwencje podjętych decyzji. Zużycie ciepła nie jest już najważniejszym wskaźnikiem określającym standard budynku – coraz większy nacisk kładzie się na zagospodarowanie odpadów, zużycie energii elektrycznej i wody oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

dr inż. Kazimierz Żarski Pomieszczenia kotłowni na paliwo ciekłe i gazowe – wymagania

Pomieszczenia kotłowni na paliwo ciekłe i gazowe – wymagania Pomieszczenia kotłowni na paliwo ciekłe i gazowe – wymagania

Niniejszy artykuł kończy cykl poświęcony projektowaniu kotłowni małej i średniej mocy spalających gaz i olej.

Niniejszy artykuł kończy cykl poświęcony projektowaniu kotłowni małej i średniej mocy spalających gaz i olej.

mgr inż. Katarzyna Rybka Mikrokogeneracja w praktyce. Opis realizacji

Mikrokogeneracja w praktyce. Opis realizacji Mikrokogeneracja w praktyce. Opis realizacji

Produkcja ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu uważana jest za wysokoefektywną zarówno w skali makro, jak i mikro. Drugie z tych rozwiązań jest szczególnie rekomendowane ze względu na bezpieczeństwo...

Produkcja ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu uważana jest za wysokoefektywną zarówno w skali makro, jak i mikro. Drugie z tych rozwiązań jest szczególnie rekomendowane ze względu na bezpieczeństwo dostaw energii do odbiorcy końcowego.

Agnieszka Antoszewska Jak interpretować świadectwo charakterystyki energetycznej?

Jak interpretować świadectwo charakterystyki energetycznej? Jak interpretować świadectwo charakterystyki energetycznej?

Wnioski wyciągnięte z wyników obliczeń zawartych w świadectwie charakterystyki energetycznej budynku wielorodzinnego mogą ułatwić zarządcy lub administratorowi podejmowanie decyzji dotyczących modernizacji...

Wnioski wyciągnięte z wyników obliczeń zawartych w świadectwie charakterystyki energetycznej budynku wielorodzinnego mogą ułatwić zarządcy lub administratorowi podejmowanie decyzji dotyczących modernizacji budynku.

mgr inż. Rafał Pitry Wpływ wyników obliczeń normy PN-EN 12831:2006 na dalsze wyliczenia instalacji c.o. (cz. 1)

Wpływ wyników obliczeń normy PN-EN 12831:2006 na dalsze wyliczenia instalacji c.o. (cz. 1) Wpływ wyników obliczeń normy PN-EN 12831:2006 na dalsze wyliczenia instalacji c.o. (cz. 1)

Wstąpienie w 2004 r. Polski do Unii Europejskiej zobowiązało nasz kraj m.in. do systematycznego zastępowania krajowych norm zharmonizowanymi normami europejskimi. Nowelizacja w 2009 r. rozporządzenia w...

Wstąpienie w 2004 r. Polski do Unii Europejskiej zobowiązało nasz kraj m.in. do systematycznego zastępowania krajowych norm zharmonizowanymi normami europejskimi. Nowelizacja w 2009 r. rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1], wprowadziła do obligatoryjnego stosowania normę PN-EN 12831:2006 [2], wycofując tym samym stosowaną od wielu lat normę PN-B-03406:1994 [3]. Różnice pomiędzy metodologią obliczeń i wynikami na poziomie fizyki budowli...

dr inż., arch. Karolina Kurtz-Orecka, Monika Najder Lokalizacja i orientacja budynku niskoenergetycznego a zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji

Lokalizacja i orientacja budynku niskoenergetycznego a zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji Lokalizacja i orientacja budynku niskoenergetycznego a zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji

Wykorzystanie projektów typowych w budownictwie energooszczędnym jest powszechną praktyką, a przyjęte przez projektantów i wykonawców rozwiązania wpływają na wieloletnią jakość obiektu. Powstałe na tym...

Wykorzystanie projektów typowych w budownictwie energooszczędnym jest powszechną praktyką, a przyjęte przez projektantów i wykonawców rozwiązania wpływają na wieloletnią jakość obiektu. Powstałe na tym etapie błędy są trudne lub niemożliwe do usunięcia bądź wiążą się z koniecznością poniesienia znacznych nakładów finansowych.

praca zbiorowa Weź udział w konkursie i wygraj finansowanie bez opłat wstępnych

Weź udział w konkursie i wygraj finansowanie bez opłat wstępnych Weź udział w konkursie i wygraj finansowanie bez opłat wstępnych

Przedsiębiorców z branży budowlanej, instalacyjnej i nieruchomości o prostocie usługi przekonuje Pragma Faktoring. We wrześniu ekonomiści rozpoczęli kampanię promującą prewencję zatorów płatniczych oraz...

Przedsiębiorców z branży budowlanej, instalacyjnej i nieruchomości o prostocie usługi przekonuje Pragma Faktoring. We wrześniu ekonomiści rozpoczęli kampanię promującą prewencję zatorów płatniczych oraz poprawę płynności finansowej. Kampanię skierowano głównie do małych i średnich przedsiębiorców.

dr inż. Mariusz Adamski Podział należności za centralne ogrzewanie – współczynniki oceny grzejników

Podział należności za centralne ogrzewanie – współczynniki oceny grzejników Podział należności za centralne ogrzewanie – współczynniki oceny grzejników

W budynku przed termomodernizacją nominalna moc grzejnika odpowiada mocy potrzebnej do ogrzewania pomieszczeń, natomiast po termomodernizacji moc nominalna grzejnika jest znacznie większa, niż wynika to...

W budynku przed termomodernizacją nominalna moc grzejnika odpowiada mocy potrzebnej do ogrzewania pomieszczeń, natomiast po termomodernizacji moc nominalna grzejnika jest znacznie większa, niż wynika to z zapotrzebowania na ogrzewanie pomieszczeń ocieplonych.

Jakub Koczorowski Materiały do budowy rurowych gruntowych powietrznych wymienników ciepła (GPWC)

Materiały do budowy rurowych gruntowych powietrznych wymienników ciepła (GPWC) Materiały do budowy rurowych gruntowych powietrznych wymienników ciepła (GPWC)

Gruntowe powietrzne wymienniki ciepła (GPWC) to instalacje zapewniające stały dopływ świeżego, higienicznego i przefiltrowanego powietrza do centrali wentylacyjnej, wstępnie podgrzewające lub schładzające...

Gruntowe powietrzne wymienniki ciepła (GPWC) to instalacje zapewniające stały dopływ świeżego, higienicznego i przefiltrowanego powietrza do centrali wentylacyjnej, wstępnie podgrzewające lub schładzające powietrze wentylacyjne. Wśród dostępnych na rynku rozwiązań wymienić można wymienniki powietrzne: rurowe (przeponowe), płytowe oraz żwirowe (bezprzeponowe), gdzie powietrze pełni bezpośrednio funkcję medium, lub wymienniki glikolowe (takie same, jakie stosuje się dla pomp ciepła), gdzie ciepło z...

mgr inż. Krzysztof Sornek, mgr inż. Kamila Rzepka, dr inż. Tomasz Mirowski Uwarunkowania środowiskowe projektowania budynków energooszczędnych i pasywnych. Aktywne i pasywne systemy słoneczne.

Uwarunkowania środowiskowe projektowania budynków energooszczędnych i pasywnych. Aktywne i pasywne systemy słoneczne. Uwarunkowania środowiskowe projektowania budynków energooszczędnych i pasywnych. Aktywne i pasywne systemy słoneczne.

Osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wymaga uwzględnienia wielu uwarunkowań środowiskowych na etapie projektowania i prac budowlanych. Spełnienie tych wymagań umożliwia...

Osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wymaga uwzględnienia wielu uwarunkowań środowiskowych na etapie projektowania i prac budowlanych. Spełnienie tych wymagań umożliwia maksymalne wykorzystanie dostępnej energii otoczenia, ograniczenie straty ciepła z budynku oraz obniżenie zapotrzebowania na ciepło i energię elektryczną.

mgr inż. Katarzyna Rybka Ogrzewanie i wentylacja kurników

Ogrzewanie i wentylacja kurników Ogrzewanie i wentylacja kurników

Publikacja przedstawia skalę problemów technicznych związanych z wyposażeniem kurników w sprawnie funkcjonujące instalacje ogrzewania i wentylacji niezbędne dla zapewnienia ptactwu warunków dobrostanu

Publikacja przedstawia skalę problemów technicznych związanych z wyposażeniem kurników w sprawnie funkcjonujące instalacje ogrzewania i wentylacji niezbędne dla zapewnienia ptactwu warunków dobrostanu

Redakcja RI Sterowanie BMS

Sterowanie BMS Sterowanie BMS

W publikacji czytamy o systemach BMS (ang. Building Management System) stosowanych w inteligentnych budynkach i ich możliwościach, w tym także o systemach współpracujących z urządzeniami mobilnymi.

W publikacji czytamy o systemach BMS (ang. Building Management System) stosowanych w inteligentnych budynkach i ich możliwościach, w tym także o systemach współpracujących z urządzeniami mobilnymi.

dr inż., arch. Karolina Kurtz-Orecka Nowa charakterystyka energetyczna - przewodnik. Część 3. Metoda zużyciowa określania charakterystyki energetycznej budynków - analiza przypadku

Nowa charakterystyka energetyczna - przewodnik. Część 3. Metoda zużyciowa określania charakterystyki energetycznej budynków - analiza przypadku Nowa charakterystyka energetyczna - przewodnik. Część 3. Metoda zużyciowa określania charakterystyki energetycznej budynków - analiza przypadku

Wprowadzona w nowej metodyce wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku metoda zużyciowa nie jest miarodajna m.in. z uwagi na indywidualne zachowania użytkowników oraz warunki środowiska zewnętrznego. Wielkość...

Wprowadzona w nowej metodyce wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku metoda zużyciowa nie jest miarodajna m.in. z uwagi na indywidualne zachowania użytkowników oraz warunki środowiska zewnętrznego. Wielkość zużycia energii określona metodą obliczeniową może wprowadzić w błąd przyszłego nabywcę oraz sporządzającego świadectwo charakterystyki energetycznej. Efektem dla nabywcy mogą być znacznie wyższe od zakładanych koszty eksploatacji budynku, a dla audytora brak podstaw do zlecenia zmian...

dr inż. Michał Piasecki Analiza kosztów w cyklu życia budynków

Analiza kosztów w cyklu życia budynków Analiza kosztów w cyklu życia budynków

Każdy uczestnik procesu budowlanego ma inne priorytety i perspektywę, którą chciałby uwzględnić w swojej analizie opłacalności danej inwestycji. Metodyka szacowania kosztu cyklu życia budynku (LCC) może...

Każdy uczestnik procesu budowlanego ma inne priorytety i perspektywę, którą chciałby uwzględnić w swojej analizie opłacalności danej inwestycji. Metodyka szacowania kosztu cyklu życia budynku (LCC) może znaleźć szerokie zastosowanie przy podejmowaniu decyzji: w projektowaniu zintegrowanym, wyborze technologii, sposobu użytkowania czy termomodernizacji. Może też być użyteczna dla jednostek publicznych przy przetargach (np. budowa nowego ratusza, szkoły czy termomodernizacja), w których powinna się...

Piotr Tarnawski Analiza CFD wydajności rurowego wymiennika ciepła

Analiza CFD wydajności rurowego wymiennika ciepła Analiza CFD wydajności rurowego wymiennika ciepła

Celem analizy było oszacowanie wydajności rurowego gruntowego wymiennika ciepła dla domu jednorodzinnego o powierzchni 170 m2. Przeanalizowano dogrzewanie powietrza wentylacyjnego w okresie zimowym. Obliczono...

Celem analizy było oszacowanie wydajności rurowego gruntowego wymiennika ciepła dla domu jednorodzinnego o powierzchni 170 m2. Przeanalizowano dogrzewanie powietrza wentylacyjnego w okresie zimowym. Obliczono temperaturę na wyjściu z wymiennika, ilość uzyskanej energii w kWh oraz związane z tym zyski ekonomiczne. Symulację przeprowadzono dla nominalnego przepływu powietrza 350 m3/h oraz o połowę mniejszego – 175 m3/h.

dr inż. Edyta Dudkiewicz, dr inż. Natalia Fidorów Wykorzystanie ciepła ze spalin promienników do przygotowania ciepłej wody

Wykorzystanie ciepła ze spalin promienników do przygotowania ciepłej wody Wykorzystanie ciepła ze spalin promienników do przygotowania ciepłej wody

Ciepło pochodzące ze spalin promienników gazowych montowanych w halach można wykorzystać do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Taka inwestycja każdorazowo wymaga przeprowadzenia analizy energetycznej...

Ciepło pochodzące ze spalin promienników gazowych montowanych w halach można wykorzystać do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Taka inwestycja każdorazowo wymaga przeprowadzenia analizy energetycznej oraz ekonomicznej i rozważenia wykorzystania ciepła ze spalin także do ogrzewania przyległych pomieszczeń socjalnych i biurowych lub do celów technologicznych.

dr inż. Adrian Trząski Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE

Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE

Autor opisał wymagania w zakresie efektywności energetycznej stawiane nowym budynkom zgodnie z zapisami znowelizowanego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki...

Autor opisał wymagania w zakresie efektywności energetycznej stawiane nowym budynkom zgodnie z zapisami znowelizowanego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a w sposób szczególny pod kątem możliwości wypełnienia wymagań mających obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.

mgr inż. Andrzej Balcewicz, dr inż. Florian Piechurski Koszty zastosowania skojarzonych źródeł ciepła do przygotowania c.w.u. w budynkach mieszkalnych

Koszty zastosowania skojarzonych źródeł ciepła do przygotowania c.w.u. w budynkach mieszkalnych Koszty zastosowania skojarzonych źródeł ciepła do przygotowania c.w.u. w budynkach mieszkalnych

System przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym powinien pobierać jak najmniej energii. Ceny tradycyjnych paliw wykorzystywanych do podgrzewania wody użytkowej stale rosną, zatem ekonomiczne...

System przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym powinien pobierać jak najmniej energii. Ceny tradycyjnych paliw wykorzystywanych do podgrzewania wody użytkowej stale rosną, zatem ekonomiczne wydaje się wykorzystanie energii odnawialnej, m.in. ze względu na fakt, że słońce jest niewyczerpalnym i bardzo tanim jej źródłem.

dr inż. Adrian Trząski Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE – cz. 2

Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE – cz. 2 Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE – cz. 2

Spełnienie wymagań WT 2021 bez wykorzystania odnawialnych źródeł energii może się okazać niemożliwe. W budynku, w którym zapotrzebowanie na energię do przygotowania c.w.u. stanowi 60% bilansu energetycznego,...

Spełnienie wymagań WT 2021 bez wykorzystania odnawialnych źródeł energii może się okazać niemożliwe. W budynku, w którym zapotrzebowanie na energię do przygotowania c.w.u. stanowi 60% bilansu energetycznego, konieczne staje się poszukiwanie rozwiązań w źródle ciepła. Jak pokazują analizy, odnawialne źródła energii mogą być bardziej opłacalne zarówno inwestycyjnie, jak i na etapie eksploatacji niż źródła konwencjonalne.

mgr inż. Katarzyna Knap-Miśniakiewicz Projekt budynku w standardzie NF40 z wykorzystaniem IFC jako formatu wymiany danych - studium przypadku

Projekt budynku w standardzie NF40 z wykorzystaniem IFC jako formatu wymiany danych - studium przypadku Projekt budynku w standardzie NF40 z wykorzystaniem IFC jako formatu wymiany danych - studium przypadku

Krajowy program dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakłada poprawę efektywności wykorzystania energii w nowobudowanych...

Krajowy program dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakłada poprawę efektywności wykorzystania energii w nowobudowanych budynkach mieszkalnych.

mgr inż. Mateusz Szubel Wspomaganie projektowania instalacji grzewczych z akumulacyjnymi wymiennikami ciepła

Wspomaganie projektowania instalacji grzewczych z akumulacyjnymi wymiennikami ciepła Wspomaganie projektowania instalacji grzewczych z akumulacyjnymi wymiennikami ciepła

Akumulacyjne wymienniki ciepła umożliwiają znaczną redukcję strat ciepła w paleniskach kominkowych, szczególnie związanych z wysoką temperaturą spalin. Na podstawie analiz eksperymentalnych i obliczeń...

Akumulacyjne wymienniki ciepła umożliwiają znaczną redukcję strat ciepła w paleniskach kominkowych, szczególnie związanych z wysoką temperaturą spalin. Na podstawie analiz eksperymentalnych i obliczeń numerycznych określono podstawowe cechy wymiennika akumulacyjnego decydujące o efektywności odbioru ciepła ze spalin.

mgr inż. Justyna Skrzypek, dr inż. Andrzej Górka Oprogramowanie do modelowania energetycznego budynków

Oprogramowanie do modelowania energetycznego budynków Oprogramowanie do modelowania energetycznego budynków

Modelowanie energetyczne staje się popularne również w Polsce. Duży wybór programów komputerowych i ich ciągłe udoskonalanie pozwalają na przeprowadzenie symulacji dla budynków o różnym stopniu skomplikowania...

Modelowanie energetyczne staje się popularne również w Polsce. Duży wybór programów komputerowych i ich ciągłe udoskonalanie pozwalają na przeprowadzenie symulacji dla budynków o różnym stopniu skomplikowania konstrukcji i wyposażenia. W artykule przedstawione zostały wybrane narzędzia, zarówno samodzielne, jak i współpracujące z zewnętrznym modelem BIM obiektu.

dr inż. Anna Życzyńska, mgr inż. Grzegorz Dyś Wpływ OZE na wskaźnik energii pierwotnej w budynkach mieszkalnych

Wpływ OZE na wskaźnik energii pierwotnej w budynkach mieszkalnych Wpływ OZE na wskaźnik energii pierwotnej w budynkach mieszkalnych

Jednym z warunków, jakie stawia się budynkom w przepisach techniczno-budowlanych, jest spełnienie wymagań w zakresie wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną. W zależności od rodzaju...

Jednym z warunków, jakie stawia się budynkom w przepisach techniczno-budowlanych, jest spełnienie wymagań w zakresie wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną. W zależności od rodzaju budynku przepisy wymagają uwzględnienia tylko potrzeb na cele ogrzewania i przygotowania ciepłej wody (budynki mieszkalne bez chłodzenia) albo dodatkowo energii na potrzeby oświetlenia wbudowanego (budynki inne niż mieszkalne) oraz energii na chłodzenie, jeżeli takie zapotrzebowanie występuje.

Redakcja RI BIM – jak to robią w Wielkiej Brytanii?

BIM – jak to robią w Wielkiej Brytanii? BIM – jak to robią w Wielkiej Brytanii?

4 kwietnia 2016 w Wielkiej Brytanii zacznie obowiązywać wymóg wdrożenia BIM na poziomie przynajmniej drugim (BIM level 2) dla projektów z sektora publicznego centralnie finansowanych.

4 kwietnia 2016 w Wielkiej Brytanii zacznie obowiązywać wymóg wdrożenia BIM na poziomie przynajmniej drugim (BIM level 2) dla projektów z sektora publicznego centralnie finansowanych.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.