RynekInstalacyjny.pl

Wpływ otoczenia na bilans energetyczny budynku energooszczędnego

The impact of surrounding conditions on energy consumption in low-energy building

Czy otoczenie ma wpływ na efekt cieplny i energetyczny budynku o niskim zapotrzebowaniu na energię?
www.passivhausprojekte.de

Czy otoczenie ma wpływ na efekt cieplny i energetyczny budynku o niskim zapotrzebowaniu na energię?


www.passivhausprojekte.de

Projektowy bilans cieplny budynku energooszczędnego zakłada duży udział wewnętrznych i zewnętrznych zysków ciepła w ogrzewaniu zimą.

Na wielkość i stopień wykorzystania zysków ma wpływ nie tylko charakterystyka energetyczna budynku, ale również warunki otoczenia budynku i sposób jego użytkowania.

W budynku o niskim zapotrzebowaniu na ciepło otoczenie i sposób użytkowania wpływają znacznie mocniej na komfort wewnętrzny i wynik energetyczny obiektu niż w budownictwie standardowym.

Zobacz także

Bricoman Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka?

Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka? Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka?

Na co dzień nie widać instalacji elektrycznej, przez co łatwo nie docenić, jak skomplikowana sieć przewodów i kabli kryje się w naszych domach. Wystarczy zaznaczyć, że oświetlenie i gniazda w danym pomieszczeniu...

Na co dzień nie widać instalacji elektrycznej, przez co łatwo nie docenić, jak skomplikowana sieć przewodów i kabli kryje się w naszych domach. Wystarczy zaznaczyć, że oświetlenie i gniazda w danym pomieszczeniu to dwa zupełnie osobne obwody. Z kolei ułożenie gniazdek dodatkowo potrafi skomplikować całą sytuację. Przygotowanie projektu instalacji elektrycznej, która zapewni wygodę oraz bezpieczeństwo użytkowania, nie jest łatwym zadaniem. Dlatego podpowiadamy, jak się do tego zabrać!

TTU Projekt Schodołazy towarowe - urządzenia transportowe dla profesjonalistów

Schodołazy towarowe - urządzenia transportowe dla profesjonalistów Schodołazy towarowe - urządzenia transportowe dla profesjonalistów

Elektryczne schodołazy towarowe produkowane są z myślą o szczególnych warunkach pracy w branży budowlanej, transportowej i instalatorskiej - konieczności szybkiego wejścia po schodach, transportu nieporęcznych...

Elektryczne schodołazy towarowe produkowane są z myślą o szczególnych warunkach pracy w branży budowlanej, transportowej i instalatorskiej - konieczności szybkiego wejścia po schodach, transportu nieporęcznych ładunków, ich załadunku do samochodu czy automatycznego poziomowania. Pozwalają zmniejszyć obciążenie pracowników oraz zwiększyć bezpieczeństwo ich pracy.

Aleo.com Czy każdy z nas ma dostęp do bazy KRS? Jakie informacje sprawdzisz tam o kontrahencie?

Czy każdy z nas ma dostęp do bazy KRS? Jakie informacje sprawdzisz tam o kontrahencie? Czy każdy z nas ma dostęp do bazy KRS? Jakie informacje sprawdzisz tam o kontrahencie?

Przedsiębiorcy często twierdzą, że — z ich punktu widzenia — najwięcej interesujących danych można odnaleźć w bazie NIP. Nie do końca jest to zgodne z prawdą. Krajowy Rejestr Sądowy to kopalnia wiedzy...

Przedsiębiorcy często twierdzą, że — z ich punktu widzenia — najwięcej interesujących danych można odnaleźć w bazie NIP. Nie do końca jest to zgodne z prawdą. Krajowy Rejestr Sądowy to kopalnia wiedzy o niemal każdym obszarze działania firmy. Jakie dane można tam znaleźć?

Decydując się na budowę domu, zdecydowana większość inwestorów korzysta z gotowego projektu typowego, również w wypadku budynków energooszczędnych.

Ze względu na złożony i czuły na zmiany bilans energetyczny takiego obiektu, lokalizując budynek energooszczędny według typowego projektu na konkretnej działce, należy dokładnie zweryfikować lokalne warunki, porównując je z wartościami przyjętymi w projekcie. Nie chodzi tu jedynie o strefę klimatyczną i warunki projektowe okresu zimowego, lecz o wszelkie czynniki wpływające na całoroczne zapotrzebowanie na energię i zmienność parametrów komfortu wewnętrznego.

Budynek energooszczędny według projektu typowego

Typowy projekt budynku energooszczędnego cechuje z zewnątrz prosta bryła i duże przeszklenia od strony południowej (fot. 1). Przewiduje on zastosowanie materiałów o dobrej izolacyjności cieplnej, eliminację mostków cieplnych oraz zastosowanie urządzeń i instalacji ograniczających zapotrzebowanie na ciepło [2,3].

Projektowy bilans cieplny wykonywany jest w takim projekcie dla założonych warunków hipotetycznej lokalizacji i sposobu eksploatacji budynku. Dla tych założeń określany jest wynik energetyczny i ekonomiczny jego eksploatacji.

Planując budowę budynku energooszczędnego według typowego projektu, należy sprawdzić i dostosować bilans projektowy do warunków przyszłej lokalizacji. Pominięcie albo błędne wykonanie tego zadania sprawia, że założony lub deklarowany wynik energetyczny i ekonomiczny budynku nie jest osiągany i niedotrzymywane są wymagane parametry klimatu wewnętrznego.

Bilans cieplny budynku energooszczędnego zakłada maksymalne wykorzystanie wewnętrznych i zewnętrznych zysków ciepła. Ilość i możliwość wykorzystania tych zysków zależą od wielu czynników opisujących budynek, jego najbliższe otoczenie, wyposażenie techniczne i sposób eksploatacji.

Ilość, jakość i wpływ tych czynników zmieniają się w zależności od konkretnej lokalizacji przyszłego budynku. Z tego powodu w wypadku budynków energooszczędnych wymaga się określenia i przeanalizowania wpływu czynników występujących w planowanej lokalizacji na całoroczny bilans energetyczny obiektu.

W pierwszej fazie analiz należy przyjąć podane w typowym projekcie wskaźniki opisujące budynek i jego wyposażenie techniczne. Czynniki opisujące bezpośrednie otoczenie budynku powinny być już właściwe dla przyszłej lokalizacji.

Typowe domy energooszczędne

Fot. 1. Typowe domy energooszczędne (i pasywne) [3,4]

Również sposób eksploatacji budynku należy przyjąć, jeżeli to możliwe, najbardziej zbliżony do realnego profilu eksploatacji budynku: m.in. liczbę, aktywność i tryb życia użytkowników.

Zmienność tych czynników w trakcie doby i roku powoduje, że klasyczne metody projektowe i obliczeniowe stają się niewystarczające. Nie pozwalają na przeprowadzenie całorocznych dynamicznych analiz energetycznych z technicznie opłacalną szybkością i dokładnością. Rozwiązaniem są modele i symulacje komputerowe pozwalające prześledzić zużycie energii i parametry komfortu w budynku w skali całego roku.

Wpływ otoczenia i sposobu użytkowania na bilans cieplny budynku

W literaturze znajdują się wytyczne i zalecenia odnośnie do idealnej lokalizacji i otoczenia dla budowy domu energooszczędnego [m.in. 2, 3, 5]. Dotyczą one głównie orientacji geograficznej przeszklonej fasady budynku, zacieniania przez elementy otoczenia czy wpływu roślinności (rys. 1, 2, 3).

W warunkach rzeczywistych wybór działki budowlanej pod kątem warunków sprzyjających budownictwu energooszczędnemu jest wielką rzadkością – zazwyczaj inwestor dysponuje już działką lub może wybierać jedynie z kilku dostępnych. Każda lokalizacja inna od idealnej ma określone ograniczenia, które należy uwzględnić w bilansie cieplnym przyszłego budynku.

Dopuszczalne odchylenie budynku

Rys. 1. Dopuszczalne odchylenie budynku od kierunku S-N [5]


 

Obszar niezacieniany

Rys. 2. Obszar, który nie powinien być zacieniany, przed elewacją południową budynku [5]

Wykorzystanie właściwości roślin

Rys. 3. Wykorzystanie właściwości roślin liściastych do zacieniania budynku latem (a) i ochrony przed przegrzaniem zimą (b) [2]

W artykule przeanalizowano wpływ na bilans cieplny typowego projektu budynku energooszczędnego niekorzystnych z energetycznego punktu widzenia czynników jego otoczenia. Ocenie poddano wpływ wybranych często występujących w rzeczywistych warunkach czynników związanych z inną niż idealną lokalizacją budynku. Jako poziom odniesienia przyjęto bilans cieplny budynku położonego w otoczeniu idealnym pod względem energetycznym.

Do analiz przyjęto typowy projekt budynku energooszczędnego o powierzchni 114 m2 (rys. 4). Budynek zlokalizowano we Wrocławiu, a zastosowane materiały budowlane gwarantują współczynnik przenikania ciepła przegród budowlanych UP = 0,1 W/m2K, a stolarki okiennej UO = 1,1 W/m2K.

Modele 3D budynku

Rys. 4. Modele 3D budynku w wariantach: a) „Idealny” i b) „Las” (opis w tekście)


Źródło: Autor

 Modele 3D budynku

Rys. 5. Modele 3D budynku w wariantach: a) „Zacienienie” i b) „Zacienienie duże” (opis w tekście)


Źródło: Autor

Założono zastosowanie wentylacji sterowanej zapewniającej krotność wymian na poziomie 0,5 1/h. Budynek jest stale ogrzewany zimą do temperatury wewnętrznej 20°C. Przewidziano czterech użytkowników budynku i standardowe wewnętrzne zyski ciepła (projektowo 100 W zysków ciepła od oświetlenia energooszczędnego, 400 W zysków od ludzi i 600 W od urządzeń [1], zmienne w czasie).

W aplikacji komputerowej EDSL TAS do modelowania energetycznego budynków zbudowano model matematyczny uwzględniający właściwości energetyczne budynku i jego otoczenia, w tym zmienne właściwości zacieniające drzew liściastych przed elewacją budynku oraz zmienne zyski wewnętrzne związane z obecnością i aktywnością użytkowników, różne dla dni roboczych i wolnych od pracy. Całorocznej analizy energetycznej dokonano dla warunków klimatu zewnętrznego typowego roku kalendarzowego we Wrocławiu.

Wariantom badawczym nadano nazwy skrótowo opisujące warunki otoczenia:

 1. „Idealny”– lokalizacja wzorcowa, budynek zorientowany jest elewacją przeszkloną na południe, przed nią rosną trzy drzewa liściaste mające wysokość taką jak budynek, w sąsiedztwie nie ma obiektów lub elementów zacieniających (rys. 4a), w budynku występują użytkowe zyski ciepła.„Obrót”– warunki takie, jak w wariancie „Idealny”, ale budynek zorientowany jest elewacją przeszkloną na północ, co wymuszone jest np. układem działki.
 2. „Brak zysków”– jak „Idealny”, ale w budynku nie występują użytkowe zyski ciepła (stała nieobecność użytkowników), jedynie zyski od urządzeń stale pracujących w domu (np. lodówka i urządzenia „stand-by”).
 3. „Zacienienie”– jak „Idealny”, ale w bezpośrednim otoczeniu analizowanego budynku znajdują się budynki zacieniające o podobnej jak on wysokości (rys. 5a).
 4. „Zacienienie duże”– jak „Idealny”, ale w bezpośrednim otoczeniu analizowanego budynku znajdują się budynki zacieniające o wysokości ponad 10 m (rys. 5b).
 5. „Brak roślin”– jak „Idealny”, ale przed elewacją południową budynku nie ma roślin lub są one niskie (brak zacienienia zielenią).
 6. „Las”– jak „Idealny”, ale dom znajduje się na działce porośniętej gęstym lasem iglastym (rys. 4b).
 7. „Rolety”– jak „Idealny”, ale budynek wyposażony jest w zewnętrzne rolety antywłamaniowe zamykane w dni robocze w godzinach od 8 do 18 (podczas nieobecności użytkowników).
 8. Pusty”– jak „Idealny”, ale budynek przez cały rok jest niewykorzystywany, nie występują w nim użytkowe zyski ciepła, a rolety zewnętrzne pozostają stale zamknięte.

Ocena wpływu otoczenia i sposobu użytkowania na bilans cieplny budynku

Analizując wyniki otrzymane dzięki dynamicznym symulacjom, oceniono wpływ wybranych czynników otoczenia na bilans cieplny budynku energooszczędnego. Dla każdego z wyżej wymienionych wariantów wyznaczono zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania, temperaturę wewnętrzną oraz wewnętrzne i zewnętrzne zyski ciepła. Najważniejsze wyniki podano w tabeli 1.

W analizie skupiono się na wynikach opisujących zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania oraz udział poszczególnych składowych bilansu cieplnego: wewnętrznych zysków ciepła, zysków od promieniowania słonecznego oraz ciepła dostarczonego przez system ogrzewania (tab. 1, rys. 6 i 7).

Dla identycznych warunków klimatu zewnętrznego w poszczególnych wariantach zmienia się zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania. Wielkość ta jednoznacznie opisuje potrzeby energetyczne budynku, a tym samym koszty jego eksploatacji.

Przyjmując jako bazowy wynik dla wariantu „Idealny”, w kolejnych wariantach występuje wyższe zapotrzebowanie na ciepło – o od 3 do 106%. Jedynie wariant „Brak roślin” ma je niższe (o 16%). Dla użytkownika takiego budynku oznacza to, że w niekorzystnym energetycznie otoczeniu lub przy niewłaściwym sposobie eksploatacji budynek może zużywać nawet o 1/3 ciepła więcej, niż zakładał typowy projekt (wariant „Rolety”).

Wyniki symulacji energetycznych

Tabela 1. Wyniki symulacji energetycznych dla analizowanych w tekście wariantów usytuowania budynku energooszczędnego

Składowe bilansu cieplnego

Rys. 6. Składowe bilansu cieplnego w budynku energooszczędnym w kWh/rok (z lewej) i ich udziały procentowe (z prawej) w skali całego roku


Źródło: Autor

Składowe bilansu cieplnego

Rys. 7. Składowe bilansu cieplnego w budynku energooszczędnym w kWh/sezon (z lewej) i ich udziały procentowe (z prawej) w sezonie grzewczym od września do kwietnia


Źródło: Autor

Największe (67 i 106%) wzrosty kosztów ogrzewania budynku odnotowano w wypadku odcięcia wewnętrznych i zewnętrznych zysków ciepła, które w założeniu mają stanowić znaczną część bilansu cieplnego budynku energooszczędnego, w wariantach „Bez zysków” i „Pusty” (rys. 6 i 7).

Niższe od wzorcowego zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania w wariancie „Brak roślin” spowodowane jest nieosłonięciem dużych południowych przeszkleń przed promieniowaniem słonecznym. Niekorzystnym skutkiem ubocznym jest w tym wypadku przegrzewanie się budynku latem i w okresie przejściowym.

Wariant ten cechują najwyższe temperatury wewnętrzne i największe zyski ciepła od promieniowania słonecznego. Sytuacja opisana w tym wariancie występuje np. w pierwszych latach eksploatacji nowo wybudowanych budynków, gdy nie ma drzew lub są one jeszcze zbyt niskie, by skutecznie zacieniać południową elewację.

Oznacza to, że wraz ze zmieniającymi się z roku na rok warunkami otoczenia zmieniać się będzie roczne zapotrzebowanie na ciepło (tu o 16%) i parametry komfortu wewnętrznego.

Analizując maksymalne temperatury wewnętrzne, wyraźnie widać, że budynek we wszystkich wariantach ma tendencję do przegrzewania się (do 42,7°C), nawet w sezonie grzewczym (do 28,6°C). Spowodowane jest to dużym udziałem w bilansie ciepła wewnętrznych (do 41%) i zewnętrznych zysków ciepła (do 46%), co ilustrują dodatkowo rys. 6 i 7.

Małe straty ciepła budynku w obliczu dużych wewnętrznych i zewnętrznych zysków ciepła powodują akumulowanie się tych ostatnich i wzrost temperatury wewnętrznej. W tej kwestii analizowany projekt wymaga zmian i poprawek.

Jako parametr dodatkowy wyznaczono łączny czas pracy systemu ogrzewania konwencjonalnego wymagany do utrzymania w budynku temperatury projektowej dla okresu zimnego (tabela 1). Zmienia się on od 1/3 (37%) do równo połowy roku (51%) w wypadku budynków zamieszkanych i aż do 3/4 roku (76%) w wypadku domu nieużytkowanego.

Dla zilustrowania zmienności i zależności potrzeb cieplnych budynku od określonych czynników otoczenia zestawiono składowe bilansu cieplnego i ich procentowy udział w skali całego roku oraz tylko w okresie grzewczym od września do kwietnia (rys. 6 i 7).

Wnioski

Wyraźnie widać, że otoczenie ma wpływ na efekt cieplny i energetyczny budynku o niskim zapotrzebowaniu na energię. Wpływ ten zmienia się w zależności od właściwości budynku i konkretnego czynnika związanego z otoczeniem. Wykazano, jak ważne jest sprawdzenie i dostosowanie projektowego bilansu cieplnego do rzeczywistych warunków lokalizacji budynku. Wynik takiej analizy może być nawet powodem zmiany lokalizacji lub zaniechania budowy domu o wybranych cechach.

Standardowy rachunek energetyczny w warunkach projektowych jest tu niewystarczający (wszystkie analizowane warianty mają takie samo projektowe obciążenie cieplne). Analiza bazuje na zapotrzebowaniu na energię w kWh w skali całego roku, co wymaga uwzględnienia wielu parametrów i ich zmienności w trakcie roku kalendarzowego. Możliwości takie dają nowoczesne narzędzia do numerycznych symulacji energetycznych budynków.

Kwestią otwartą pozostaje parametryzacja modelu w wypadku aktywności użytkowników i związanych z nią zysków ciepła. W budynkach energooszczędnych są to źródła ciepła o dużym znaczeniu i udziale procentowym w bilansie rocznym. Każde założenie, uproszczenie czy zmiana pociąga za sobą określone skutki energetyczne, które w wypadku budownictwa tradycyjnego nie są tak odczuwalne.

Literatura

 1. Pełech A., Wentylacja i klimatyzacja – podstawy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2011.
 2. Budynki pasywne – mistrzowie oszczędzania energii, Krajowy Ruch Ekologiczno-Społeczny, Piaseczno 2006.
 3. PHPP – pakiet do projektowania budynków pasywnych, Polski Instytut Budownictwa Pasywnego, Gdańsk 2006.
 4. www.passivhausprojekte.de.5. Kotarska K., Kotarski Z., Ogrzewanie energią słoneczną. Systemy pasywne, Warszawa 1989.

Artykuł powstał na podstawie referatu przedstawionego podczas IV Międzynarodowej Konferencji Naukowo­‑Technicznej „Ogrzewanie i wentylacja w przemyśle i rolnictwie”, Tleń, 24–26 września 2012 r.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

 • purizol.pl purizol.pl, 20.04.2014r., 14:44:00 Aby zwiększyć bilans energetyczny konieczna jest budowa budynku super szczelnego. Można to osiągnąć jedynie przez zastosowanie izolacji bezszwowych jak np. piany poliuretanowe

Powiązane

inż. Piotr Król, dr inż. Szymon Firląg, dr inż. Arkadiusz Węglarz Zintegrowana ocena wpływu budynku jednorodzinnego na środowisko

Zintegrowana ocena wpływu budynku jednorodzinnego na środowisko Zintegrowana ocena wpływu budynku jednorodzinnego na środowisko

Duży wpływ na środowisko ma użytkowanie budynku. Żeby go ograniczyć, już na etapie projektowania budynku należy uwzględnić wszystkie potrzeby przyszłych użytkowników, mając przy tym na uwadze konsekwencje...

Duży wpływ na środowisko ma użytkowanie budynku. Żeby go ograniczyć, już na etapie projektowania budynku należy uwzględnić wszystkie potrzeby przyszłych użytkowników, mając przy tym na uwadze konsekwencje podjętych decyzji. Zużycie ciepła nie jest już najważniejszym wskaźnikiem określającym standard budynku – coraz większy nacisk kładzie się na zagospodarowanie odpadów, zużycie energii elektrycznej i wody oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

dr inż. Kazimierz Żarski Pomieszczenia kotłowni na paliwo ciekłe i gazowe – wymagania

Pomieszczenia kotłowni na paliwo ciekłe i gazowe – wymagania Pomieszczenia kotłowni na paliwo ciekłe i gazowe – wymagania

Niniejszy artykuł kończy cykl poświęcony projektowaniu kotłowni małej i średniej mocy spalających gaz i olej.

Niniejszy artykuł kończy cykl poświęcony projektowaniu kotłowni małej i średniej mocy spalających gaz i olej.

mgr inż. Katarzyna Rybka Mikrokogeneracja w praktyce. Opis realizacji

Mikrokogeneracja w praktyce. Opis realizacji Mikrokogeneracja w praktyce. Opis realizacji

Produkcja ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu uważana jest za wysokoefektywną zarówno w skali makro, jak i mikro. Drugie z tych rozwiązań jest szczególnie rekomendowane ze względu na bezpieczeństwo...

Produkcja ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu uważana jest za wysokoefektywną zarówno w skali makro, jak i mikro. Drugie z tych rozwiązań jest szczególnie rekomendowane ze względu na bezpieczeństwo dostaw energii do odbiorcy końcowego.

Agnieszka Antoszewska Jak interpretować świadectwo charakterystyki energetycznej?

Jak interpretować świadectwo charakterystyki energetycznej? Jak interpretować świadectwo charakterystyki energetycznej?

Wnioski wyciągnięte z wyników obliczeń zawartych w świadectwie charakterystyki energetycznej budynku wielorodzinnego mogą ułatwić zarządcy lub administratorowi podejmowanie decyzji dotyczących modernizacji...

Wnioski wyciągnięte z wyników obliczeń zawartych w świadectwie charakterystyki energetycznej budynku wielorodzinnego mogą ułatwić zarządcy lub administratorowi podejmowanie decyzji dotyczących modernizacji budynku.

mgr inż. Rafał Pitry Wpływ wyników obliczeń normy PN-EN 12831:2006 na dalsze wyliczenia instalacji c.o. (cz. 1)

Wpływ wyników obliczeń normy PN-EN 12831:2006 na dalsze wyliczenia instalacji c.o. (cz. 1) Wpływ wyników obliczeń normy PN-EN 12831:2006 na dalsze wyliczenia instalacji c.o. (cz. 1)

Wstąpienie w 2004 r. Polski do Unii Europejskiej zobowiązało nasz kraj m.in. do systematycznego zastępowania krajowych norm zharmonizowanymi normami europejskimi. Nowelizacja w 2009 r. rozporządzenia w...

Wstąpienie w 2004 r. Polski do Unii Europejskiej zobowiązało nasz kraj m.in. do systematycznego zastępowania krajowych norm zharmonizowanymi normami europejskimi. Nowelizacja w 2009 r. rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1], wprowadziła do obligatoryjnego stosowania normę PN-EN 12831:2006 [2], wycofując tym samym stosowaną od wielu lat normę PN-B-03406:1994 [3]. Różnice pomiędzy metodologią obliczeń i wynikami na poziomie fizyki budowli...

dr inż., arch. Karolina Kurtz-Orecka, Monika Najder Lokalizacja i orientacja budynku niskoenergetycznego a zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji

Lokalizacja i orientacja budynku niskoenergetycznego a zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji Lokalizacja i orientacja budynku niskoenergetycznego a zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji

Wykorzystanie projektów typowych w budownictwie energooszczędnym jest powszechną praktyką, a przyjęte przez projektantów i wykonawców rozwiązania wpływają na wieloletnią jakość obiektu. Powstałe na tym...

Wykorzystanie projektów typowych w budownictwie energooszczędnym jest powszechną praktyką, a przyjęte przez projektantów i wykonawców rozwiązania wpływają na wieloletnią jakość obiektu. Powstałe na tym etapie błędy są trudne lub niemożliwe do usunięcia bądź wiążą się z koniecznością poniesienia znacznych nakładów finansowych.

praca zbiorowa Weź udział w konkursie i wygraj finansowanie bez opłat wstępnych

Weź udział w konkursie i wygraj finansowanie bez opłat wstępnych Weź udział w konkursie i wygraj finansowanie bez opłat wstępnych

Przedsiębiorców z branży budowlanej, instalacyjnej i nieruchomości o prostocie usługi przekonuje Pragma Faktoring. We wrześniu ekonomiści rozpoczęli kampanię promującą prewencję zatorów płatniczych oraz...

Przedsiębiorców z branży budowlanej, instalacyjnej i nieruchomości o prostocie usługi przekonuje Pragma Faktoring. We wrześniu ekonomiści rozpoczęli kampanię promującą prewencję zatorów płatniczych oraz poprawę płynności finansowej. Kampanię skierowano głównie do małych i średnich przedsiębiorców.

dr inż., arch. Karolina Kurtz-Orecka, mgr inż. Przemysław Błoch, mgr inż. Łukasz Zaworski Projektowa charakterystyka energetyczna w świetle nowej metodyki obliczeń

Projektowa charakterystyka energetyczna w świetle nowej metodyki obliczeń Projektowa charakterystyka energetyczna w świetle nowej metodyki obliczeń

Dostosowanie Prawa budowlanego do standardów unijnych w zakresie zużycia energii wymagało zmian m.in. w metodyce obliczania charakterystyki energetycznej budynków oraz w warunkach technicznych. Nowe...

Dostosowanie Prawa budowlanego do standardów unijnych w zakresie zużycia energii wymagało zmian m.in. w metodyce obliczania charakterystyki energetycznej budynków oraz w warunkach technicznych. Nowe przepisy wywołały ożywioną dyskusję w środowisku projektantów i architektów z uwagi na konieczność zmiany podejścia do procesu projektowego. Pojawiły się też liczne głosy krytyczne wskazujące na wprowadzanie w życie zasad nie w pełni przeanalizowanych w zakresie ich oddziaływania na rynek budowlany....

dr inż. Mariusz Adamski Podział należności za centralne ogrzewanie – współczynniki oceny grzejników

Podział należności za centralne ogrzewanie – współczynniki oceny grzejników Podział należności za centralne ogrzewanie – współczynniki oceny grzejników

W budynku przed termomodernizacją nominalna moc grzejnika odpowiada mocy potrzebnej do ogrzewania pomieszczeń, natomiast po termomodernizacji moc nominalna grzejnika jest znacznie większa, niż wynika to...

W budynku przed termomodernizacją nominalna moc grzejnika odpowiada mocy potrzebnej do ogrzewania pomieszczeń, natomiast po termomodernizacji moc nominalna grzejnika jest znacznie większa, niż wynika to z zapotrzebowania na ogrzewanie pomieszczeń ocieplonych.

Jakub Koczorowski Materiały do budowy rurowych gruntowych powietrznych wymienników ciepła (GPWC)

Materiały do budowy rurowych gruntowych powietrznych wymienników ciepła (GPWC) Materiały do budowy rurowych gruntowych powietrznych wymienników ciepła (GPWC)

Gruntowe powietrzne wymienniki ciepła (GPWC) to instalacje zapewniające stały dopływ świeżego, higienicznego i przefiltrowanego powietrza do centrali wentylacyjnej, wstępnie podgrzewające lub schładzające...

Gruntowe powietrzne wymienniki ciepła (GPWC) to instalacje zapewniające stały dopływ świeżego, higienicznego i przefiltrowanego powietrza do centrali wentylacyjnej, wstępnie podgrzewające lub schładzające powietrze wentylacyjne. Wśród dostępnych na rynku rozwiązań wymienić można wymienniki powietrzne: rurowe (przeponowe), płytowe oraz żwirowe (bezprzeponowe), gdzie powietrze pełni bezpośrednio funkcję medium, lub wymienniki glikolowe (takie same, jakie stosuje się dla pomp ciepła), gdzie ciepło z...

mgr inż. Krzysztof Sornek, mgr inż. Kamila Rzepka, dr inż. Tomasz Mirowski Uwarunkowania środowiskowe projektowania budynków energooszczędnych i pasywnych. Aktywne i pasywne systemy słoneczne.

Uwarunkowania środowiskowe projektowania budynków energooszczędnych i pasywnych. Aktywne i pasywne systemy słoneczne. Uwarunkowania środowiskowe projektowania budynków energooszczędnych i pasywnych. Aktywne i pasywne systemy słoneczne.

Osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wymaga uwzględnienia wielu uwarunkowań środowiskowych na etapie projektowania i prac budowlanych. Spełnienie tych wymagań umożliwia...

Osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wymaga uwzględnienia wielu uwarunkowań środowiskowych na etapie projektowania i prac budowlanych. Spełnienie tych wymagań umożliwia maksymalne wykorzystanie dostępnej energii otoczenia, ograniczenie straty ciepła z budynku oraz obniżenie zapotrzebowania na ciepło i energię elektryczną.

mgr inż. Katarzyna Rybka Ogrzewanie i wentylacja kurników

Ogrzewanie i wentylacja kurników Ogrzewanie i wentylacja kurników

Publikacja przedstawia skalę problemów technicznych związanych z wyposażeniem kurników w sprawnie funkcjonujące instalacje ogrzewania i wentylacji niezbędne dla zapewnienia ptactwu warunków dobrostanu

Publikacja przedstawia skalę problemów technicznych związanych z wyposażeniem kurników w sprawnie funkcjonujące instalacje ogrzewania i wentylacji niezbędne dla zapewnienia ptactwu warunków dobrostanu

Redakcja RI Sterowanie BMS

Sterowanie BMS Sterowanie BMS

W publikacji czytamy o systemach BMS (ang. Building Management System) stosowanych w inteligentnych budynkach i ich możliwościach, w tym także o systemach współpracujących z urządzeniami mobilnymi.

W publikacji czytamy o systemach BMS (ang. Building Management System) stosowanych w inteligentnych budynkach i ich możliwościach, w tym także o systemach współpracujących z urządzeniami mobilnymi.

dr inż., arch. Karolina Kurtz-Orecka Nowa charakterystyka energetyczna - przewodnik. Część 3. Metoda zużyciowa określania charakterystyki energetycznej budynków - analiza przypadku

Nowa charakterystyka energetyczna - przewodnik. Część 3. Metoda zużyciowa określania charakterystyki energetycznej budynków - analiza przypadku Nowa charakterystyka energetyczna - przewodnik. Część 3. Metoda zużyciowa określania charakterystyki energetycznej budynków - analiza przypadku

Wprowadzona w nowej metodyce wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku metoda zużyciowa nie jest miarodajna m.in. z uwagi na indywidualne zachowania użytkowników oraz warunki środowiska zewnętrznego. Wielkość...

Wprowadzona w nowej metodyce wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku metoda zużyciowa nie jest miarodajna m.in. z uwagi na indywidualne zachowania użytkowników oraz warunki środowiska zewnętrznego. Wielkość zużycia energii określona metodą obliczeniową może wprowadzić w błąd przyszłego nabywcę oraz sporządzającego świadectwo charakterystyki energetycznej. Efektem dla nabywcy mogą być znacznie wyższe od zakładanych koszty eksploatacji budynku, a dla audytora brak podstaw do zlecenia zmian...

dr inż. Michał Piasecki Analiza kosztów w cyklu życia budynków

Analiza kosztów w cyklu życia budynków Analiza kosztów w cyklu życia budynków

Każdy uczestnik procesu budowlanego ma inne priorytety i perspektywę, którą chciałby uwzględnić w swojej analizie opłacalności danej inwestycji. Metodyka szacowania kosztu cyklu życia budynku (LCC) może...

Każdy uczestnik procesu budowlanego ma inne priorytety i perspektywę, którą chciałby uwzględnić w swojej analizie opłacalności danej inwestycji. Metodyka szacowania kosztu cyklu życia budynku (LCC) może znaleźć szerokie zastosowanie przy podejmowaniu decyzji: w projektowaniu zintegrowanym, wyborze technologii, sposobu użytkowania czy termomodernizacji. Może też być użyteczna dla jednostek publicznych przy przetargach (np. budowa nowego ratusza, szkoły czy termomodernizacja), w których powinna się...

Piotr Tarnawski Analiza CFD wydajności rurowego wymiennika ciepła

Analiza CFD wydajności rurowego wymiennika ciepła Analiza CFD wydajności rurowego wymiennika ciepła

Celem analizy było oszacowanie wydajności rurowego gruntowego wymiennika ciepła dla domu jednorodzinnego o powierzchni 170 m2. Przeanalizowano dogrzewanie powietrza wentylacyjnego w okresie zimowym. Obliczono...

Celem analizy było oszacowanie wydajności rurowego gruntowego wymiennika ciepła dla domu jednorodzinnego o powierzchni 170 m2. Przeanalizowano dogrzewanie powietrza wentylacyjnego w okresie zimowym. Obliczono temperaturę na wyjściu z wymiennika, ilość uzyskanej energii w kWh oraz związane z tym zyski ekonomiczne. Symulację przeprowadzono dla nominalnego przepływu powietrza 350 m3/h oraz o połowę mniejszego – 175 m3/h.

dr inż. Edyta Dudkiewicz, dr inż. Natalia Fidorów Wykorzystanie ciepła ze spalin promienników do przygotowania ciepłej wody

Wykorzystanie ciepła ze spalin promienników do przygotowania ciepłej wody Wykorzystanie ciepła ze spalin promienników do przygotowania ciepłej wody

Ciepło pochodzące ze spalin promienników gazowych montowanych w halach można wykorzystać do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Taka inwestycja każdorazowo wymaga przeprowadzenia analizy energetycznej...

Ciepło pochodzące ze spalin promienników gazowych montowanych w halach można wykorzystać do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Taka inwestycja każdorazowo wymaga przeprowadzenia analizy energetycznej oraz ekonomicznej i rozważenia wykorzystania ciepła ze spalin także do ogrzewania przyległych pomieszczeń socjalnych i biurowych lub do celów technologicznych.

dr inż. Adrian Trząski Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE

Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE

Autor opisał wymagania w zakresie efektywności energetycznej stawiane nowym budynkom zgodnie z zapisami znowelizowanego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki...

Autor opisał wymagania w zakresie efektywności energetycznej stawiane nowym budynkom zgodnie z zapisami znowelizowanego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a w sposób szczególny pod kątem możliwości wypełnienia wymagań mających obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.

mgr inż. Andrzej Balcewicz, dr inż. Florian Piechurski Koszty zastosowania skojarzonych źródeł ciepła do przygotowania c.w.u. w budynkach mieszkalnych

Koszty zastosowania skojarzonych źródeł ciepła do przygotowania c.w.u. w budynkach mieszkalnych Koszty zastosowania skojarzonych źródeł ciepła do przygotowania c.w.u. w budynkach mieszkalnych

System przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym powinien pobierać jak najmniej energii. Ceny tradycyjnych paliw wykorzystywanych do podgrzewania wody użytkowej stale rosną, zatem ekonomiczne...

System przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym powinien pobierać jak najmniej energii. Ceny tradycyjnych paliw wykorzystywanych do podgrzewania wody użytkowej stale rosną, zatem ekonomiczne wydaje się wykorzystanie energii odnawialnej, m.in. ze względu na fakt, że słońce jest niewyczerpalnym i bardzo tanim jej źródłem.

dr inż. Adrian Trząski Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE – cz. 2

Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE – cz. 2 Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE – cz. 2

Spełnienie wymagań WT 2021 bez wykorzystania odnawialnych źródeł energii może się okazać niemożliwe. W budynku, w którym zapotrzebowanie na energię do przygotowania c.w.u. stanowi 60% bilansu energetycznego,...

Spełnienie wymagań WT 2021 bez wykorzystania odnawialnych źródeł energii może się okazać niemożliwe. W budynku, w którym zapotrzebowanie na energię do przygotowania c.w.u. stanowi 60% bilansu energetycznego, konieczne staje się poszukiwanie rozwiązań w źródle ciepła. Jak pokazują analizy, odnawialne źródła energii mogą być bardziej opłacalne zarówno inwestycyjnie, jak i na etapie eksploatacji niż źródła konwencjonalne.

mgr inż. Katarzyna Knap-Miśniakiewicz Projekt budynku w standardzie NF40 z wykorzystaniem IFC jako formatu wymiany danych - studium przypadku

Projekt budynku w standardzie NF40 z wykorzystaniem IFC jako formatu wymiany danych - studium przypadku Projekt budynku w standardzie NF40 z wykorzystaniem IFC jako formatu wymiany danych - studium przypadku

Krajowy program dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakłada poprawę efektywności wykorzystania energii w nowobudowanych...

Krajowy program dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakłada poprawę efektywności wykorzystania energii w nowobudowanych budynkach mieszkalnych.

dr inż. Grzegorz Ścieranka Sieci i instalacje – wybrane aspekty prawne wpływające na proces projektowania i budowy

Sieci i instalacje – wybrane aspekty prawne wpływające na proces projektowania i budowy Sieci i instalacje – wybrane aspekty prawne wpływające na proces projektowania i budowy

Autor przedstawia wybrane zmiany przepisów Prawa budowlanego mające wpływ na projektowanie sieci uzbrojenia terenu i instalacji wewnętrznych i zwraca szczególną uwagę na kwestie uproszczenia procedur poprzedzających...

Autor przedstawia wybrane zmiany przepisów Prawa budowlanego mające wpływ na projektowanie sieci uzbrojenia terenu i instalacji wewnętrznych i zwraca szczególną uwagę na kwestie uproszczenia procedur poprzedzających rozpoczęcie robót budowlanych, a także na trudności w interpretacji definicji przebudowy sieci uzbrojenia terenu. Omawia też kontrowersyjne przepisy dotyczące instalacji wewnętrznych.

mgr inż. Mateusz Szubel Wspomaganie projektowania instalacji grzewczych z akumulacyjnymi wymiennikami ciepła

Wspomaganie projektowania instalacji grzewczych z akumulacyjnymi wymiennikami ciepła Wspomaganie projektowania instalacji grzewczych z akumulacyjnymi wymiennikami ciepła

Akumulacyjne wymienniki ciepła umożliwiają znaczną redukcję strat ciepła w paleniskach kominkowych, szczególnie związanych z wysoką temperaturą spalin. Na podstawie analiz eksperymentalnych i obliczeń...

Akumulacyjne wymienniki ciepła umożliwiają znaczną redukcję strat ciepła w paleniskach kominkowych, szczególnie związanych z wysoką temperaturą spalin. Na podstawie analiz eksperymentalnych i obliczeń numerycznych określono podstawowe cechy wymiennika akumulacyjnego decydujące o efektywności odbioru ciepła ze spalin.

mgr inż. Justyna Skrzypek, dr inż. Andrzej Górka Oprogramowanie do modelowania energetycznego budynków

Oprogramowanie do modelowania energetycznego budynków Oprogramowanie do modelowania energetycznego budynków

Modelowanie energetyczne staje się popularne również w Polsce. Duży wybór programów komputerowych i ich ciągłe udoskonalanie pozwalają na przeprowadzenie symulacji dla budynków o różnym stopniu skomplikowania...

Modelowanie energetyczne staje się popularne również w Polsce. Duży wybór programów komputerowych i ich ciągłe udoskonalanie pozwalają na przeprowadzenie symulacji dla budynków o różnym stopniu skomplikowania konstrukcji i wyposażenia. W artykule przedstawione zostały wybrane narzędzia, zarówno samodzielne, jak i współpracujące z zewnętrznym modelem BIM obiektu.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.