RynekInstalacyjny.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Analiza doboru źródła ciepła w budynku jednorodzinnym

Analysis of the heat source selection in a single-family building

Rys. 1. Projekt domu „Avalon”
Lipińscy Domy

Rys. 1. Projekt domu „Avalon”


Lipińscy Domy

Dostępnych jest wiele kalkulatorów oraz metod obliczeń kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych dla różnych systemów grzewczych. Narzędzia te pozwalają inwestorom dokonać optymalnego wyboru bez narażania się na niepotrzebne koszty inwestycyjne lub wysokie koszty podczas eksploatacji. W każdym z wykorzystanych narzędzi dla wybranego niskoenergetycznego domu jednorodzinnego najkorzystniejszy okazał się wybór powietrznej pompy ciepła.

Zobacz także

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. Agregaty z naturalnym czynnikiem chłodniczym w sklepach spożywczych

Agregaty z naturalnym czynnikiem chłodniczym w sklepach spożywczych Agregaty z naturalnym czynnikiem chłodniczym w sklepach spożywczych

Dla każdego klienta sklepu spożywczego najważniejsze są świeżość produktów, ich wygląd i smak. Takie kwestie jak wyposażenie sklepu, wystrój czy profesjonalizm obsługi są dla niego ważne, ale nie priorytetowe....

Dla każdego klienta sklepu spożywczego najważniejsze są świeżość produktów, ich wygląd i smak. Takie kwestie jak wyposażenie sklepu, wystrój czy profesjonalizm obsługi są dla niego ważne, ale nie priorytetowe. Dlatego kwestia odpowiedniego chłodzenia jest w sklepach kluczowa, ponieważ niektóre produkty tracą przydatność do spożycia, jeśli nie są przechowywane w odpowiednio niskiej temperaturze. Do jej zapewnienia przeznaczone są między innymi agregaty wykorzystujące naturalny czynnik chłodniczy.

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. Projektowanie instalacji HVAC i wod-kan w gastronomii

Projektowanie instalacji HVAC i wod-kan w gastronomii Projektowanie instalacji HVAC i wod-kan w gastronomii

Ważnym aspektem, który należy wziąć pod uwagę podczas projektowania instalacji sanitarnych w obiektach gastronomicznych, jest konieczność zapewnienia nie tylko komfortu cieplnego, ale też bezpieczeństwa...

Ważnym aspektem, który należy wziąć pod uwagę podczas projektowania instalacji sanitarnych w obiektach gastronomicznych, jest konieczność zapewnienia nie tylko komfortu cieplnego, ale też bezpieczeństwa pracowników i gości restauracji. Zastosowane rozwiązania wentylacyjne i grzewczo-klimatyzacyjne muszą być energooszczędne, ponieważ gastronomia potrzebuje dużych ilości energii przygotowania posiłków i wentylacji.

Bricoman Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka?

Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka? Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka?

Na co dzień nie widać instalacji elektrycznej, przez co łatwo nie docenić, jak skomplikowana sieć przewodów i kabli kryje się w naszych domach. Wystarczy zaznaczyć, że oświetlenie i gniazda w danym pomieszczeniu...

Na co dzień nie widać instalacji elektrycznej, przez co łatwo nie docenić, jak skomplikowana sieć przewodów i kabli kryje się w naszych domach. Wystarczy zaznaczyć, że oświetlenie i gniazda w danym pomieszczeniu to dwa zupełnie osobne obwody. Z kolei ułożenie gniazdek dodatkowo potrafi skomplikować całą sytuację. Przygotowanie projektu instalacji elektrycznej, która zapewni wygodę oraz bezpieczeństwo użytkowania, nie jest łatwym zadaniem. Dlatego podpowiadamy, jak się do tego zabrać!

W artykule:

• Analiza ekonomiczna rozwiązań
• Dobór mocy grzewczej
• Przegląd dostępnych urządzeń

Inwestor planujący budowę domu jednorodzinnego ma możliwość wyboru spośród wielu źródeł ciepła. Niesłabnącą popularnością cieszą się odnawialne źródła energii, np. pompy ciepła [4]. Dla inwestora ważnym zagadnieniem jest wybór technologii, dobór mocy oraz urządzenia grzewczego w budynku. Dostępnych jest wiele kalkulatorów i metod obliczeń kosztów systemów grzewczych. W artykule przedstawiono trzy z nich, przeprowadzono dobór mocy grzewczej i analizę dostępnych na rynku urządzeń spełniających przyjęte założenia. 

Analizowany budynek

Schemat doboru i obliczeń przedstawiono na bazie przykładowego projektu domu pracowni Lipińscy Domy (rys. 1). „Avalon” to duży dom o niskim wskaźniku rocznego jednostkowego zapotrzebowania na energię użytkową do celów ogrzewania i wentylacji (EUco). Wartość tego wskaźnika pozwala na zaliczenie budynku do klasy domów nisko­energetycznych. Pozwala to na ograniczenie zużycia energii w celach grzewczych i obniżenie kosztów jego utrzymania. Niska wartość zapotrzebowania na ciepło jest dla inwestora dodatkowym atutem, bo umożliwia starania o dopłatę ze środków NFOŚiGW.

Dla doboru źródła ciepła najważniejszą informacją jest wskaźnik EUco (tabela 1). Zawiera on informację o ilości energii wyprodukowanej przez układ grzewczy potrzebnej do zapewnienia komfortowej temperatury w ciągu całego roku. Można dzięki temu obliczyć zapotrzebowanie na ciepło oraz dobrać system grzewczy.

Wybrane parametry domu

Tabela 1. Wybrane parametry domu „Avalon”

Analiza ekonomiczna rozwiązań

Na podstawie danych zawartych w tabeli 1 oraz informacji klimatycznych przeprowadzono analizę, wykorzystując trzy narzędzia: 

  1. kalkulator oszczędności kosztów ogrzewania i c.w.u. zamieszczony na stronie firmy Nibe-Biawar [1],
  2. skoroszyt obliczeń całkowitych kosztów rocznych wg PORT PC [2],
  3. schemat obliczeń kosztów eksploatacyjnych budynku [3].
Tabela wartości obliczeniowych

Tabela 2. Tabela wartości obliczeniowych – narzędzie 1 [1]

Narzędzie 1

Kalkulator oszczędności Nibe-Biawar [1] jest narzędziem pozwalającym na dokonanie prostej analizy kosztów. Do jej przeprowadzenia wymagane są informacje o powierzchni budynku, jego zapotrzebowaniu na ciepło (EUco) oraz liczbie osób mieszkających w budynku (tabela 2). Program domyślnie ustala wartość zużycia wody – 50 l/os. oraz godzinowe zapotrzebowanie pełnej mocy – 2300 h. Parametry urządzeń grzewczych są podane domyślnie, jednak w razie potrzeby możliwa jest ich zmiana. Na potrzeby opracowania przyjęte zostały wartości szacowane. Podaje się wskaźnikowe zapotrzebowanie na ciepło zamiast zapotrzebowania energetycznego, co wymaga prostego przeliczenia wartości.

Po przeprowadzeniu obliczeń otrzymujemy dwa wykresy. Pierwszy (rys. 2, powstały na bazie tabeli 3) przedstawia roczne koszty eksploatacji danego systemu grzewczego.

Porównanie rocznych kosztów

Rys. 2. Porównanie rocznych kosztów eksploatacji różnych systemów grzewczych – narzędzie 1 [1]

Porównanie rocznych kosztów

Tabela 3. Porównanie rocznych kosztów eksploatacji różnych systemów grzewczych – narzędzie 1 [1]

Więcej informacji dla inwestora niesie ze sobą drugi wykres (rys. 3), przedstawiający skumulowane koszty użytkowania systemu grzewczego. Krzywa jest sumą kosztów inwestycyjnych (zakup urządzenia grzewczego wraz z dodatkowymi kosztami) oraz rocznych kosztów użytkowania systemu. Wykres pozwala na określenie w długim okresie całkowitych kosztów ogrzewania budynku.

Wykres kosztów

Rys. 3. Wykres kosztów zakumulowanych/okres zwrotu różnych wariantów ogrzewania – narzędzie 1 [1]

Wykres kosztów zakumulowanych umożliwia wybór ekonomicznie najlepszego rozwiązania. Już pobieżna analiza pozwala stwierdzić, że najniższym zakumulowanym kosztem odznaczają cię kocioł gazowy (1) oraz pompy ciepła (gruntowa (2) i powietrzna (3)). Niski koszt inwestycji powoduje, że ogrzewanie kotłem gazowym jest najtańsze w początkowym okresie. Z kolei niższy koszt eksploatacji pompy ciepła umożliwia uzyskanie oszczędności już po czternastu latach od budowy domu. Instalacja gruntowej pompy ciepła pozwala na większe ograniczenie kosztów eksploatacyjnych, niestety instalacja takiego systemu wiąże się z koniecznością wykonania odwiertu, co zwiększa koszt całkowity. Gruntowa pompa ciepła osiąga niższą wartość skumulowanych kosztów względem pompy powietrznej w czasie dłuższym niż 25 lat. Jest to okres, dla którego producent zakłada pracę – po jego upływie urządzenie może wymagać kosztownych modernizacji lub całkowitej wymiany, co decyduje o nieopłacalności takiej inwestycji.

Narzędzie 2

Skoroszyt obliczeniowy udostępniany na portalu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) jest narzędziem bardziej rozbudowanym, umożliwiającym analizę z szerszymi założeniami. Pozwala na podanie również wartości podgrzewu wody czy określenie kosztów kredytu potrzebnego na zakup systemu ogrzewania. Dostępne warianty ogrzewania są również szersze i znacznie ciekawsze dla inwestora (tabela 3).

Oprócz podstawowych wartości zadanych, arkusz pozwala na dokładny dobór i zmianę parametrów sprawności, kosztów inwestycyjnych i kosztów eksploatacji – zwiększa to dokładność modelu. Zadanie wymaganych parametrów skutkuje otrzymaniem szeregu analiz w postaci wykresów, spośród nich do publikacji wybrano dwa. 

Pierwszy (rys. 4) przedstawia porównanie kosztów inwestycyjnych systemów grzewczych dla różnych wariantów wraz z kosztami dodatkowymi wymaganymi do działania systemu. Wariant A przedstawia ogrzewanie gazowym kotłem kondensacyjnym. Oprócz kosztu kotła dodatkową inwestycją jest podłączenie budynku do sieci gazowej oraz budowa przewodu spalinowego. Dodatkowym kosztem jest też instalacja systemu klimatyzacji zapewniającego chłód latem.

Wariant B przedstawia instalację pompy ciepła zasilanej gazem ziemnym. Rozwiązanie to jest mało popularne ze względu na wysoki koszt. Z kolei wariant C przedstawia instalację kotła opalanego peletem. Cechą tego rozwiązania jest konieczność obsługi urządzenia. Koszt jest porównywalny z kosztem kotła gazowego. Wariant D przedstawia rozwiązanie najtańsze inwestycyjnie – kocioł elektryczny. Jednak wariant ten będzie powodował najwyższe koszty eksploatacyjne. Warianty E i F zakładają użycie sprężarkowej powietrznej pompy ciepła. Wariant E zakłada dodatkowo montaż paneli fotowoltaicznych produkujących energię elektryczną zużywaną przez pompę ciepła. Wariant G zakłada użycie pompy ciepła z wymiennikiem gruntowym. Powoduje to zwiększenie energooszczędności rozwiązania, lecz zwiększa koszt inwestycyjny z powodu konieczności wykonania odwiertu.

Porównanie kosztów inwestycyjnych

Rys. 4. Porównanie kosztów inwestycyjnych – narzędzie 2 [2]

Na rys. 5 przedstawiono skumulowane koszty inwestycji i eksploatacji w odniesieniu do czasu użytkowania. Dla wcześniej zdefiniowanych wariantów obliczona została suma kosztów inwestycji i eksploatacji w funkcji czasu.

Całkowite koszty zakumulowane

Rys. 5. Całkowite koszty zakumulowane – narzędzie 2 [2]

W koszt eksploatacji oprócz zużycia paliwa został również wliczony wzrost cen oraz koszty napraw i serwisów. Analiza danych pozwala na wysunięcie wniosków dotyczących opłacalności każdego z rozwiązań. Ze względu na niskie koszty inwestycyjne w pierwszych latach najniższy skumulowany koszt osiąga wariant D – kocioł elektryczny. Jednak już po sześciu latach pracy niższy koszt otrzymujemy dla wariantu F – pompy ciepła powietrze/woda. Wynika to ze stosunkowo niskiego kosztu inwestycji i bardzo niskich kosztów eksploatacji. Kocioł gazowy (wariant A) jest rozwiązaniem o podobnych kosztach inwestycyjnych, ale wyższych eksploatacyjnych. Warianty E – powietrzna pompa ciepła + PV oraz G – gruntowa pompa ciepła generują niższe koszty eksploatacyjne niż wariant F, jednak wysoki koszt inwestycji powoduje, że ich zakumulowany koszt zrówna się dopiero po upływie 20 lat. To blisko granicy okresu, dla którego producenci przewidują pracę urządzeń.

Narzędzie 3

Arkusz obliczeniowy stworzony na podstawie pracy pt. Odnawialne źródła energii w budownictwie niskoenergetycznym [3] pozwala na porównanie kosztów inwestycji kotła gazowego i pompy ciepła. Dodatkową możliwością jest porównanie okresu zwrotu inwestycji przy instalacji dodatkowego źródła ciepła dla wody użytkowej – systemu kolektorów słonecznych. Arkusz oferuje prostą analizę kosztów, podobnie jak w przypadku dwóch pozostałych narzędzi. Umożliwia analizę energii zużytej na ogrzanie budynku i podgrzew wody użytkowej. W tabeli 5 podano obliczone w tym arkuszu wartości. Na ich podstawie powstał rys. 6 przedstawiający skumulowane koszty eksploatacji i inwestycji.

Całkowite koszty zakumulowane

Tabela 5. Całkowite koszty zakumulowane – narzędzie 2 [2]

Przedstawione w formie wykresu informacje pozwalają na wysunięcie wniosków, że pomimo niższego kosztu inwestycji w system gazowy całkowity koszt użytkowania systemu pompy ciepła zwraca się już po pięciu latach od zakupu. W przypadku instalacji dodatkowego źródła ciepłej wody użytkowej, kolektorów słonecznych, koszt zwróciłby się dopiero po 20 latach ich pracy. To efekt niskiej ceny pozyskiwania energii cieplnej przez pompę ciepła.

Wykres skumulowanych kosztów

Rys. 6. Wykres skumulowanych kosztów – narzędzie 3 [3]

Analiza przeprowadzona za pomocą trzech różnych narzędzi wskazuje jednoznacznie, że najtańszym źródłem ciepła w budynku „Avalon” jest powietrzna pompa ciepła. Wynika to z niskiego zapotrzebowania na energię elektryczną i wysokiej sprawności tego urządzenia przy stosunkowo niskim koszcie inwestycji (w porównaniu z gruntową pompą ciepła). Wnioskiem jest również nieduża opłacalność inwestycji w dodatkowe systemy wspomagające ogrzewanie (np. kolektory słoneczne). Ze względu na niski koszt produkcji energii przez pompy ciepła koszt zakupu kolektorów jest nieuzasadniony ekonomicznie. Dla potencjalnego inwestora koszt ten może być niższy ze względu na dotacje nieuwzględnione w analizie.

Dobór mocy grzewczej

Przed zainstalowaniem urządzenia w budynku należy określić jego moc grzewczą. Przewymiarowanie, tzn. dobór większej mocy grzewczej urządzenia niż wymagana przez budynek, będzie prowadzić do większych kosztów zakupu oraz obniżonej sprawności urządzenia w okresie, gdy pracuje z obniżoną mocą. Natomiast dobór mniejszej mocy niż wymagana przez budynek doprowadzi do sytuacji, gdy pompa nie jest w stanie zapewnić całego zapotrzebowania budynku na ciepło. W analizowanym przypadku – gdy pompa ciepła stanowi jedyne źródło ogrzewania – nie pozwoli to uzyskać satysfakcjonującej temperatury wewnątrz budynku, dlatego moc grzewcza powinna zostać odpowiednio dobrana.

Projektant analizowanego budynku podaje w specyfikacji wartość określającą bezpośrednie zapotrzebowanie na energię cieplną:

(1)

Umożliwia to obliczenie mocy cieplnej potrzebnej do ogrzania budynku, która jest wartością charakteryzującą pompę ciepła. W tym celu należy najpierw policzyć roczne zapotrzebowanie na energię cieplną całego budynku. Powierzchnia budynku wynosi:

(2)

 

(3)

 

Jest to całkowita ilość energii cieplnej potrzebnej na utrzymanie komfortowej temperatury wewnątrz budynku w ciągu całego roku. Żeby policzyć moc cieplną, jaka musi zostać dostarczona do budynku, należy podzielić tę wartość przez liczbę godzin grzewczych w ciągu roku. Zapotrzebowanie na energię cieplną do ogrzewania w klimacie polskim zaczyna się we wrześniu, a kończy w maju. Dla ułatwienia analizy wprowadzony zostaje parametr stopniodni. To suma różnic pomiędzy temperaturą średnią a graniczną w ciągu całego roku. Pozwala ocenić, przez ile dni w roku wymagana jest praca pompy ciepła. 

(4)

Liczba stopniodni umożliwia obliczenie mocy wymaganej przez budynek w okresie maksymalnego zapotrzebowania cieplnego. Powyższa wartość została przyjęta dla Krakowa [5]. Parametr stopniodni należy pomnożyć przez liczbę godzin w ciągu doby i podzielić przez maksymalną różnicę temperatur wewnątrz i na zewnątrz budynku. Jako skrajną temperaturę na zewnątrz budynku przyjęto –20°C, natomiast temperaturę wewnątrz budynku 20°C. Uzyskana wymagana moc pompy ciepła dla potrzeb ogrzewania wynosi:

(5)

Produkcja ciepła do systemu c.o. nie jest jedyną funkcją pompy ciepła – będzie ona również ogrzewać ciepłą wodę użytkową. Dla budynku przyjęto zużycie c.w.u. 50 l na osobę na dobę. Obliczenie całkowitej energii potrzebnej na ogrzanie wody w ciągu roku:

(6)

gdzie:

ρ – gęstość wody = 1000 kg/m3;

Cw – ciepło właściwe wody = 4190 J/(kg K);

Vc – objętość zużytej wody na dobę = 200 l;

Tc – temperatura ciepłej wody = 55°C;

Tz – temperatura zimnej wody wpływającej do instalacji c.w.u. = 10°C.

(7)

Podobnie jak w przypadku obliczeń mocy grzewczej, należy odnieść obliczoną energię do czasu pracy pompy ciepła w trakcie roku. Zapotrzebowanie na ciepłą wodę występuje w ciągu całego roku, taki okres został przyjęty do obliczeń:

(8)

Sumaryczna moc cieplna pompy ciepła, będąca sumą mocy wymaganej dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wynosi:

(9)

Obliczona moc cieplna jest podstawową wartością pozwalającą na dobór urządzenia.

Przegląd dostępnych urządzeń 

Tabela 6 przedstawia autorskie zestawienie proponowanych przez producentów urządzeń – sprężarkowych pomp ciepła typu powietrze/woda pracujących w układzie split, o wymaganej mocy cieplnej. Wybrane do zestawienia urządzenia spełniają następujące założenia: są wyposażone w sprężarkę inwerterową, dodatkową grzałkę, mają funkcję chłodzenia i pracują w układzie split. W miarę możliwości wybrane zostały modele ze zintegrowanym zasobnikiem c.w.u. Prezentowane pompy ciepła, ich dane i ceny zostały zaczerpnięte z danych katalogowych i cenników udostępnionych przez producentów. Tabela nie przedstawia wszystkich urządzeń dostępnych na polskim rynku, jedynie część wybraną do analizy.

powietrzne pompy ciepła

Tabela 6. Wybrane do analizy powietrzne pompy ciepła

W tabeli wyróżniono niektóre parametry pomp ciepła. Pierwszym jest wielkość zbiornika c.w.u. lub jego brak. Zakres mocy z kolei informuje, z jaką mocą grzewczą może pracować sprężarka inwerterowa. Moc cieplna oraz wskaźnik COP zostały określone dla wartości temperatury zewnętrznej bliskiej średniej temperaturze w ciągu roku. Minimalna temperatura powietrza jest temperaturą, dla której pracuje układ pompy ciepła, poniżej tej temperatury funkcję grzania przejmuje grzałka elektryczna. Ciśnienie akustyczne opisuje hałas generowany przez jednostkę zewnętrzną. Cena jest ceną katalogową umieszczoną w cennikach i katalogach producentów. Należy mieć na uwadze, że może być ona różna w zależności od dystrybutora.

Podsumowanie

Przedstawione narzędzia doboru źródła ogrzewania jednoznacznie wskazały pompę ciepła jako najtańsze źródło energii w budynku niskoenergetycznym. Przedstawiony schemat doboru mocy oraz zestawienie oferowanych urządzeń pozwalają na określenie wymaganej mocy i kosztu zakupu pompy ciepła.

Narzędzia służące obliczeniu kosztów skumulowanych systemu grzewczego stanowią dla inwestora praktyczne narzędzie pozwalające dokonać odpowiedniego wyboru bez narażania się na niepotrzebne koszty inwestycyjne lub wysokie koszty eksploatacji. Przedstawiony sposób doboru mocy pompy ciepła jest uniwersalnym i prostym narzędziem pozwalającym na dobór urządzenia bez ryzyka niedoszacowania lub przewymiarowania mocy. Przegląd dostępnych rozwiązań stanowi punkt odniesienia dla określenia ceny systemu pompy ciepła.

Literatura

  1. Kalkulator oszczędności kosztów ogrzewania i c.w.u., http://kalkulator-pomp-ciepla.biawar.com.pl (dostęp 12.12.2018)
  2. Lachman P., Arkusz kalkulacyjny Obliczenie całkowitych kosztów rocznych wg PORT PC cz. 6 (VDI 2067), http://portpc.pl/pdf/6kongres/inne/arkusze_kalkulacyjne_6_kongres_PORTPC.zip (dostęp 12.12.2018).
  3. Zimny J., Odnawialne źródła energii w budownictwie niskoenergetycznym, Polska Geotermalna Asocjacja, Kraków 2010.
  4. Zimny J., Michalak P., Szczotka K., Polish heat pump market between 2000 and 2013: European background, current state and development prospects, „Renewable and Sustainable Energy Reviews” Vol. 48(C), p. 791–812, Elsevier, 2015.
  5. Dopke J., Liczba stopniodni grzania dla dwudziestu sześciu miast Polski w 2010 r., https://www.cire.pl/pliki/2/Liczba_stopniodni_26_mias.pdf (dostęp 12.12.2018).
  6. Rubik M., Pompy ciepła. Poradnik, Ośrodek Informacji „Technika Informacyjna w Budownictwie”, Warszawa 2006

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

  • ostjan ostjan, 08.05.2019r., 09:49:27 Mnie tak rewelacyjne wyniki nie wychodzą. Używam programu Audytor EKO autorstwa Sankom. Stawiam pierwsze kroki i nie mam biegłości. Wydaje mi się że główny problem to średnioroczny COP, który zależy od strefy klimatycznej i temperatury w instalacji. Wysokie COP podane w tabelach artykułu dotyczą temperatur jak mniemam +7 Te i temperatury w instalacji +35 st C. W domu typu termos spełniającym przepisy dla 2021 roku z rekuperacją na wentylacji nie jestem w stanie uzyskać takiej obliczeniowej temperatury w ogrzewaniu podłogowym. Aby pogrzać CW do temperatury 50, czy 55 st muszę mieć w pompie ciepła temperaturę przynajmniej 60 st C. Obliczenia wykonywałem dla Szczecina. Może ktoś ma więcej doświadczenia, którym zechce się podzielić. Pozdrawiam Jan Ostaszewski

Powiązane

dr inż. Arkadiusz Węglarz Głęboka termomodernizacja budynków w Polsce

Głęboka termomodernizacja budynków w Polsce Głęboka termomodernizacja budynków w Polsce

Budynki poddawane termomodernizacji wymagają zastosowania nowoczesnych systemów grzewczych i wydajnej wentylacji – dobranych do nowych warunków. Szczególne znaczenie będą miały systemy grzewczo­ wentylacyjne...

Budynki poddawane termomodernizacji wymagają zastosowania nowoczesnych systemów grzewczych i wydajnej wentylacji – dobranych do nowych warunków. Szczególne znaczenie będą miały systemy grzewczo­ wentylacyjne zintegrowane w ramach inteligentnego systemu zarządzania budynkiem, w tym wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła oraz pompy ciepła – m.in. wykorzystujące ciepło odpadowe z systemu wentylacji, zasilane z lokalnych źródeł energii elektrycznej z mikro- i minikogeneracji na poziomie osiedli i...

mgr inż. Andrzej Balcewicz, dr inż. Florian Piechurski Koszty zastosowania skojarzonych źródeł ciepła do przygotowania c.w.u. w budynkach mieszkalnych

Koszty zastosowania skojarzonych źródeł ciepła do przygotowania c.w.u. w budynkach mieszkalnych Koszty zastosowania skojarzonych źródeł ciepła do przygotowania c.w.u. w budynkach mieszkalnych

System przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym powinien pobierać jak najmniej energii. Ceny tradycyjnych paliw wykorzystywanych do podgrzewania wody użytkowej stale rosną, zatem ekonomiczne...

System przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym powinien pobierać jak najmniej energii. Ceny tradycyjnych paliw wykorzystywanych do podgrzewania wody użytkowej stale rosną, zatem ekonomiczne wydaje się wykorzystanie energii odnawialnej, m.in. ze względu na fakt, że słońce jest niewyczerpalnym i bardzo tanim jej źródłem.

Redakcja RI Charakterystyka energetyczna budynków - przewodnik dla projektanta

Charakterystyka energetyczna budynków - przewodnik dla projektanta Charakterystyka energetyczna budynków - przewodnik dla projektanta

Projektant wykonując obliczenia zapotrzebowania na energię dla budynku może to robić bez głowy - czyli na siłę poustawiać wszystko tak w programie, aby na koniec wyszła odpowiednia wartość EP. Albo z głową...

Projektant wykonując obliczenia zapotrzebowania na energię dla budynku może to robić bez głowy - czyli na siłę poustawiać wszystko tak w programie, aby na koniec wyszła odpowiednia wartość EP. Albo z głową - czyli mając świadomość tego co liczy i wiedząc gdzie są luki i jak je naprawić, tak aby projekt był zgodny ze sztuką inżynierską. To samo tyczy się obliczeń instalacji. Przedstawiamy materiał, który jest zbiorem informacji przydatnych w codziennej pracy zebranych w artykułach publikowanych w...

dr inż. Adrian Trząski Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE – cz. 2

Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE – cz. 2 Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE – cz. 2

Spełnienie wymagań WT 2021 bez wykorzystania odnawialnych źródeł energii może się okazać niemożliwe. W budynku, w którym zapotrzebowanie na energię do przygotowania c.w.u. stanowi 60% bilansu energetycznego,...

Spełnienie wymagań WT 2021 bez wykorzystania odnawialnych źródeł energii może się okazać niemożliwe. W budynku, w którym zapotrzebowanie na energię do przygotowania c.w.u. stanowi 60% bilansu energetycznego, konieczne staje się poszukiwanie rozwiązań w źródle ciepła. Jak pokazują analizy, odnawialne źródła energii mogą być bardziej opłacalne zarówno inwestycyjnie, jak i na etapie eksploatacji niż źródła konwencjonalne.

mgr inż. Katarzyna Knap-Miśniakiewicz Projekt budynku w standardzie NF40 z wykorzystaniem IFC jako formatu wymiany danych - studium przypadku

Projekt budynku w standardzie NF40 z wykorzystaniem IFC jako formatu wymiany danych - studium przypadku Projekt budynku w standardzie NF40 z wykorzystaniem IFC jako formatu wymiany danych - studium przypadku

Krajowy program dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakłada poprawę efektywności wykorzystania energii w nowobudowanych...

Krajowy program dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakłada poprawę efektywności wykorzystania energii w nowobudowanych budynkach mieszkalnych.

dr inż. Grzegorz Ścieranka Sieci i instalacje – wybrane aspekty prawne wpływające na proces projektowania i budowy

Sieci i instalacje – wybrane aspekty prawne wpływające na proces projektowania i budowy Sieci i instalacje – wybrane aspekty prawne wpływające na proces projektowania i budowy

Autor przedstawia wybrane zmiany przepisów Prawa budowlanego mające wpływ na projektowanie sieci uzbrojenia terenu i instalacji wewnętrznych i zwraca szczególną uwagę na kwestie uproszczenia procedur poprzedzających...

Autor przedstawia wybrane zmiany przepisów Prawa budowlanego mające wpływ na projektowanie sieci uzbrojenia terenu i instalacji wewnętrznych i zwraca szczególną uwagę na kwestie uproszczenia procedur poprzedzających rozpoczęcie robót budowlanych, a także na trudności w interpretacji definicji przebudowy sieci uzbrojenia terenu. Omawia też kontrowersyjne przepisy dotyczące instalacji wewnętrznych.

mgr inż. Mateusz Szubel Wspomaganie projektowania instalacji grzewczych z akumulacyjnymi wymiennikami ciepła

Wspomaganie projektowania instalacji grzewczych z akumulacyjnymi wymiennikami ciepła Wspomaganie projektowania instalacji grzewczych z akumulacyjnymi wymiennikami ciepła

Akumulacyjne wymienniki ciepła umożliwiają znaczną redukcję strat ciepła w paleniskach kominkowych, szczególnie związanych z wysoką temperaturą spalin. Na podstawie analiz eksperymentalnych i obliczeń...

Akumulacyjne wymienniki ciepła umożliwiają znaczną redukcję strat ciepła w paleniskach kominkowych, szczególnie związanych z wysoką temperaturą spalin. Na podstawie analiz eksperymentalnych i obliczeń numerycznych określono podstawowe cechy wymiennika akumulacyjnego decydujące o efektywności odbioru ciepła ze spalin.

Redakcja RI Aplikacje mobilne HVAC - 5 typów

Aplikacje mobilne HVAC - 5 typów Aplikacje mobilne HVAC - 5 typów

Powstanie aplikacji mobilnych wiąże się z rozwojem automatyki budynkowej i systemu BMS w inteligentnym budynku.

Powstanie aplikacji mobilnych wiąże się z rozwojem automatyki budynkowej i systemu BMS w inteligentnym budynku.

mgr inż. Joanna Jaskulska, mgr inż. Bartosz Radomski, dr inż. Ilona Rzeźnik, mgr inż. Agnieszka Figielek Analiza parametrów budynku dostosowanego do standardu pasywnego według kryteriów Passive House Institute

Analiza parametrów budynku dostosowanego do standardu pasywnego według kryteriów Passive House Institute Analiza parametrów budynku dostosowanego do standardu pasywnego według kryteriów Passive House Institute

Zaprezentowane wyniki analiz dla budynku jednorodzinnego projektowanego w standardzie pasywnym wskazują, w jakim stopniu możliwe jest zrekompensowanie gorszych parametrów jednego z elementów struktury...

Zaprezentowane wyniki analiz dla budynku jednorodzinnego projektowanego w standardzie pasywnym wskazują, w jakim stopniu możliwe jest zrekompensowanie gorszych parametrów jednego z elementów struktury budynku innym, o lepszych właściwościach. Pokazują one istotne znaczenie jednoczesności spełnienia takich kryteriów, jak orientacja budynku względem stron świata, właściwy dobór materiałów, komponentów i zastosowanych technologii oraz dokładność przy projektowaniu.

mgr inż. Jacek Janota-Bzowski BIM a architektura w ujęciu praktycznym

BIM a architektura w ujęciu praktycznym BIM a architektura w ujęciu praktycznym

W swoim traktacie „O architekturze ksiąg dziesięć” Witruwiusz pisał: Wiedza architekta łączy w sobie wiele nauk i różnorodnych umiejętności i dopiero na jej podstawie można ocenić dzieła wchodzące w zakres...

W swoim traktacie „O architekturze ksiąg dziesięć” Witruwiusz pisał: Wiedza architekta łączy w sobie wiele nauk i różnorodnych umiejętności i dopiero na jej podstawie można ocenić dzieła wchodzące w zakres wszystkich innych sztuk. Dynamiczny rozwój budownictwa spowodował, że w wielu przypadkach architekt nie jest już w stanie uwzględnić uwarunkowań płynących z ogromnej gamy możliwości branż inżynierskich. W efekcie powstaje konieczność znacznie wcześniejszego, już na etapie wstępnej koncepcji, włączenia...

mgr inż. Justyna Skrzypek, dr inż. Andrzej Górka Oprogramowanie do modelowania energetycznego budynków

Oprogramowanie do modelowania energetycznego budynków Oprogramowanie do modelowania energetycznego budynków

Modelowanie energetyczne staje się popularne również w Polsce. Duży wybór programów komputerowych i ich ciągłe udoskonalanie pozwalają na przeprowadzenie symulacji dla budynków o różnym stopniu skomplikowania...

Modelowanie energetyczne staje się popularne również w Polsce. Duży wybór programów komputerowych i ich ciągłe udoskonalanie pozwalają na przeprowadzenie symulacji dla budynków o różnym stopniu skomplikowania konstrukcji i wyposażenia. W artykule przedstawione zostały wybrane narzędzia, zarówno samodzielne, jak i współpracujące z zewnętrznym modelem BIM obiektu.

kr Projektowanie i serwisowanie za pomocą smartfona

Projektowanie i serwisowanie za pomocą smartfona Projektowanie i serwisowanie za pomocą smartfona

Aplikacje mobilne oraz programy komputerowe wspierające projektowanie instalacji HVAC to narzędzia, bez których coraz trudniej obejść się przy projektowaniu instalacji, doborze urządzeń lub wykonawstwie....

Aplikacje mobilne oraz programy komputerowe wspierające projektowanie instalacji HVAC to narzędzia, bez których coraz trudniej obejść się przy projektowaniu instalacji, doborze urządzeń lub wykonawstwie. Także użytkownicy końcowi, korzystając z odpowiedniej aplikacji, mogą wpływać na funkcjonowanie budynku, w którym mieszkają czy pracują.

dr inż. Anna Życzyńska, mgr inż. Grzegorz Dyś Wpływ OZE na wskaźnik energii pierwotnej w budynkach mieszkalnych

Wpływ OZE na wskaźnik energii pierwotnej w budynkach mieszkalnych Wpływ OZE na wskaźnik energii pierwotnej w budynkach mieszkalnych

Jednym z warunków, jakie stawia się budynkom w przepisach techniczno-budowlanych, jest spełnienie wymagań w zakresie wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną. W zależności od rodzaju...

Jednym z warunków, jakie stawia się budynkom w przepisach techniczno-budowlanych, jest spełnienie wymagań w zakresie wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną. W zależności od rodzaju budynku przepisy wymagają uwzględnienia tylko potrzeb na cele ogrzewania i przygotowania ciepłej wody (budynki mieszkalne bez chłodzenia) albo dodatkowo energii na potrzeby oświetlenia wbudowanego (budynki inne niż mieszkalne) oraz energii na chłodzenie, jeżeli takie zapotrzebowanie występuje.

Redakcja RI BIM – jak to robią w Wielkiej Brytanii?

BIM – jak to robią w Wielkiej Brytanii? BIM – jak to robią w Wielkiej Brytanii?

4 kwietnia 2016 w Wielkiej Brytanii zacznie obowiązywać wymóg wdrożenia BIM na poziomie przynajmniej drugim (BIM level 2) dla projektów z sektora publicznego centralnie finansowanych.

4 kwietnia 2016 w Wielkiej Brytanii zacznie obowiązywać wymóg wdrożenia BIM na poziomie przynajmniej drugim (BIM level 2) dla projektów z sektora publicznego centralnie finansowanych.

Redakcja RI Zastosowanie mikrokogeneracji

Zastosowanie mikrokogeneracji Zastosowanie mikrokogeneracji

Kogeneracja, czyli jednoczesne wytwarzanie energii cieplnej i elektrycznej jest jedną z odpowiedzi na coraz bardziej rygorystyczne wymagania dotyczące wskaźnika EP, które wymuszają poszukiwanie nowych...

Kogeneracja, czyli jednoczesne wytwarzanie energii cieplnej i elektrycznej jest jedną z odpowiedzi na coraz bardziej rygorystyczne wymagania dotyczące wskaźnika EP, które wymuszają poszukiwanie nowych rozwiązań m.in. instalacyjnych, pozwalających osiągnąć jak najwyższy poziom energooszczędności.

Redakcja RI Praktyka wdrażania BIM

Praktyka wdrażania BIM Praktyka wdrażania BIM

Biura projektowe w Polsce starają się dotrzymać kroku zagranicznym i inwestują w oprogramowania BIM. Z biegiem czasu modelowanie budynków będzie codziennością. Jednakże wprowadzenie i rozpowszechnienie...

Biura projektowe w Polsce starają się dotrzymać kroku zagranicznym i inwestują w oprogramowania BIM. Z biegiem czasu modelowanie budynków będzie codziennością. Jednakże wprowadzenie i rozpowszechnienie projektowania w oprogramowaniu BIM wciąż wiąże się z pokonaniem pewnych przeszkód.

dr inż. Jacek Biskupski Możliwości osiągnięcia niezależności energetycznej budynków mieszkalnych w Polsce

Możliwości osiągnięcia niezależności energetycznej budynków mieszkalnych w Polsce Możliwości osiągnięcia niezależności energetycznej budynków mieszkalnych w Polsce

Na powstającym w Polsce rynku mikro- i miniinstalacji odnawialnej energii elektrycznej osoby, które chciałyby dążyć do niezależności energetycznej poprzez instalacje prosumenckie, mają dwa możliwe scenariusze...

Na powstającym w Polsce rynku mikro- i miniinstalacji odnawialnej energii elektrycznej osoby, które chciałyby dążyć do niezależności energetycznej poprzez instalacje prosumenckie, mają dwa możliwe scenariusze działania. Mogą czekać na lepsze warunki odsprzedaży energii lub skorzystać z oferowanego dofinansowania instalacji mikrokogeneracyjnych i budować niezależność energetyczną.

dr inż. Beata Biernacka Komfort cieplny a system ogrzewania. Przegląd aktualnych badań

Komfort cieplny a system ogrzewania. Przegląd aktualnych badań Komfort cieplny a system ogrzewania. Przegląd aktualnych badań

W artykule przedstawiono przykłady badań komfortu cieplnego w zależności od zastosowanego sposobu ogrzewania pomieszczenia.

W artykule przedstawiono przykłady badań komfortu cieplnego w zależności od zastosowanego sposobu ogrzewania pomieszczenia.

mgr inż. Michał Drozdowicz, dr inż. Marta Laska Termomodernizacja zabytkowych kamienic

Termomodernizacja zabytkowych kamienic Termomodernizacja zabytkowych kamienic

Artykuł omawia proces termomodernizacji budynków zabytkowych w zakresie przepisów budowlanych i analizuje różne warianty rozwiązań technicznych dla zabytkowych kamienic.

Artykuł omawia proces termomodernizacji budynków zabytkowych w zakresie przepisów budowlanych i analizuje różne warianty rozwiązań technicznych dla zabytkowych kamienic.

dr inż. Ewa Zaborowska Charakterystyka energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych w perspektywie wymagań 2017-2021

Charakterystyka energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych w perspektywie wymagań 2017-2021 Charakterystyka energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych w perspektywie wymagań 2017-2021

Kolejne zmiany wymagań energetycznych dla nowych i modernizowanych budynków nadają coraz większe znaczenie źródłom energii do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz sposobom wentylacji,...

Kolejne zmiany wymagań energetycznych dla nowych i modernizowanych budynków nadają coraz większe znaczenie źródłom energii do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz sposobom wentylacji, gdyż to w nich tkwi największy potencjał osiągnięcia standardu budynków około zeroenergetycznych. Największe efekty można osiągnąć poprzez łączenie różnych działań dających kilkuprocentowe oszczędności, a skumulowany zysk pozwala zredukować zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do poziomu...

r k Aplikacje dla użytkowników budynków oraz narzędzia dla instalatorów i projektantów HVAC

Aplikacje dla użytkowników budynków oraz narzędzia dla instalatorów i projektantów HVAC Aplikacje dla użytkowników budynków oraz narzędzia dla instalatorów i projektantów HVAC

Rozwój techniki oraz informatyzacja w praktycznie wszystkich dziedzinach życia przyczyniły się do powstania inteligentnych narzędzi zarówno dla projektantów i instalatorów, jak i użytkowników końcowych....

Rozwój techniki oraz informatyzacja w praktycznie wszystkich dziedzinach życia przyczyniły się do powstania inteligentnych narzędzi zarówno dla projektantów i instalatorów, jak i użytkowników końcowych. Oferta jest tak szeroka, że każdy znajdzie w niej coś dla siebie.

dr inż. Ewa Zaborowska Charakterystyka energetyczna budynków użyteczności publicznej w perspektywie wymagań 2017–2021

Charakterystyka energetyczna budynków użyteczności publicznej w perspektywie wymagań 2017–2021 Charakterystyka energetyczna budynków użyteczności publicznej w perspektywie wymagań 2017–2021

Artykuł zawiera analizę charakterystyki energetycznej przykładowego budynku użyteczności publicznej o funkcji biurowej przeprowadzoną w perspektywie wymagań 2017–2021. Rozważono w nim wybrane elementy...

Artykuł zawiera analizę charakterystyki energetycznej przykładowego budynku użyteczności publicznej o funkcji biurowej przeprowadzoną w perspektywie wymagań 2017–2021. Rozważono w nim wybrane elementy mające wpływ na zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej i chłodzenia budynku. Wskazano rozwiązania przyczyniające się do poprawy charakterystyki energetycznej i warunkujące osiągnięcie maksymalnych wartości referencyjnych.

dr inż. Jerzy Sowa Modernizacja budynków użyteczności publicznej

Modernizacja budynków użyteczności publicznej Modernizacja budynków użyteczności publicznej

Projekty pilotażowe zrealizowane w wielu krajach wykazały, że możliwe jest nie tylko wznoszenie budynków o zerowym zużyciu energii, ale nawet modernizowanie istniejących obiektów do takiego standardu....

Projekty pilotażowe zrealizowane w wielu krajach wykazały, że możliwe jest nie tylko wznoszenie budynków o zerowym zużyciu energii, ale nawet modernizowanie istniejących obiektów do takiego standardu. Polska niestety nie ma dużych doświadczeń w tej dziedzinie. Dobrze znane technologie stosowane w trakcie termomodernizacji budynków nie wystarczają do osiągnięcia tak ambitnych celów. Konieczny jest intensywny transfer wiedzy z krajów o znacznie bogatszych doświadczeniach.

wj Systemy ogrzewania i chłodzenia dla obiektów publicznych, służby zdrowia i domów

Systemy ogrzewania i chłodzenia dla obiektów publicznych, służby zdrowia i domów Systemy ogrzewania i chłodzenia dla obiektów publicznych, służby zdrowia i domów

Wraz z obowiązywaniem nowych wymagań względem obiektów publicznych i mieszkalnych w zakresie zużywanej energii rosnąć będzie rola technologii wykorzystujących OZE oraz płaszczyznowych instalacji grzewczych....

Wraz z obowiązywaniem nowych wymagań względem obiektów publicznych i mieszkalnych w zakresie zużywanej energii rosnąć będzie rola technologii wykorzystujących OZE oraz płaszczyznowych instalacji grzewczych. W obiektach służby zdrowia zdecyduje o tym m.in. łatwiejsze utrzymanie higieny w pomieszczeniach i redukcja ryzyka wędrówki kurzu wraz drobnoustrojami, a w domach – komfort i ekonomia.

Najnowsze produkty i technologie

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. news Panasonic wystartował z kampanią promocyjną „Home Cool Home” dla klimatyzacji domowej

Panasonic wystartował z kampanią promocyjną „Home Cool Home” dla klimatyzacji domowej Panasonic wystartował z kampanią promocyjną „Home Cool Home” dla klimatyzacji domowej

Panasonic Heating & Cooling Solutions, jeden z liderów w branży klimatyzacji z ponad 60-letnim doświadczeniem w sektorze, ruszył z nową kampanią promocyjną „Home Cool Home”. Ma ona na celu wsparcie instalatorów...

Panasonic Heating & Cooling Solutions, jeden z liderów w branży klimatyzacji z ponad 60-letnim doświadczeniem w sektorze, ruszył z nową kampanią promocyjną „Home Cool Home”. Ma ona na celu wsparcie instalatorów poprzez dotarcie do zwykłego Kowalskiego oraz zachęcenie ich do zaopatrzenia się w urządzenia klimatyzacyjne Panasonic, aby zapewnić klientom końcowym niespotykany dotąd komfort w domu podczas upalnych, letnich dni, jednocześnie gwarantując czystsze powietrze dzięki wbudowanej w urządzenia...

Kanlux SA news Polska Fabryka Kanlux

Polska Fabryka Kanlux Polska Fabryka Kanlux

Podczas realizacji inwestycji budowlanej ważnych jest wiele czynników. Jednym z nich jest terminowość i szybkość dostarczenia niezbędnych komponentów. Nie bez znaczenia jest też spełnienie (specyficznych...

Podczas realizacji inwestycji budowlanej ważnych jest wiele czynników. Jednym z nich jest terminowość i szybkość dostarczenia niezbędnych komponentów. Nie bez znaczenia jest też spełnienie (specyficznych często) wymogów projektu. Oczywiście liczy się też niezawodność, i bezawaryjność dostarczonych produktów.

IZOMIX sp. z o.o. IZOMIX SP. Z O.O. – firma stawiająca na intensywny rozwój, jakość i zadowolenie klienta!

IZOMIX SP. Z O.O. – firma stawiająca na intensywny rozwój, jakość i zadowolenie klienta! IZOMIX SP. Z O.O. – firma stawiająca na intensywny rozwój, jakość i zadowolenie klienta!

Izolacja rurociągów przemysłowych, izolacje na statkach, montaż płaszczy blaszanych czy przemysłowe instalacje chłodnicze i wentylacyjne to tylko część zagadnień, którymi zajmują się monterzy izolacji...

Izolacja rurociągów przemysłowych, izolacje na statkach, montaż płaszczy blaszanych czy przemysłowe instalacje chłodnicze i wentylacyjne to tylko część zagadnień, którymi zajmują się monterzy izolacji przemysłowych oraz blacharze. Wysokiej jakości materiały i możliwość skorzystania z fachowych porad zapewni im sklep IZOMIX.

KFA Armatura Obalamy mity o grzejniku aluminiowym

Obalamy mity o grzejniku aluminiowym Obalamy mity o grzejniku aluminiowym

Grzejniki aluminiowe są jednymi z najpopularniejszych rozwiązań stosowanych w domach i mieszkaniach. Choć są znane od lat i sprawdzone przez miliony użytkowników, to wciąż wokół nich krąży wiele mitów...

Grzejniki aluminiowe są jednymi z najpopularniejszych rozwiązań stosowanych w domach i mieszkaniach. Choć są znane od lat i sprawdzone przez miliony użytkowników, to wciąż wokół nich krąży wiele mitów oraz fałszywych przekonań. Postanowiliśmy więc obalić niektóre z nich i podzielić się wiedzą, podając kilka niezaprzeczalnych faktów.

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. Świeże powietrze wolne od wirusów z klimatyzatorem Hisense Fresh Master

Świeże powietrze wolne od wirusów z klimatyzatorem Hisense Fresh Master Świeże powietrze wolne od wirusów z klimatyzatorem Hisense Fresh Master

Każdy chce, aby jego dom był bezpiecznym i zdrowym miejscem, w którym będzie czuć się bezpieczny – chroniony przed różnymi zagrożeniami pochodzącymi ze środowiska zewnętrznego. To poczucie komfortu jest...

Każdy chce, aby jego dom był bezpiecznym i zdrowym miejscem, w którym będzie czuć się bezpieczny – chroniony przed różnymi zagrożeniami pochodzącymi ze środowiska zewnętrznego. To poczucie komfortu jest związane z jakością powietrza, którym oddychasz. Dlatego tak ważne jest, aby każdego dnia zapewniać sobie i swojej rodzinie czyste i świeże powietrze. Tu z pomocą przychodzi innowacyjny i inteligentny klimatyzator Hisense Fresh Master.

BMETERS POLSKA sp. z o.o. news HYDROCAL M4 RADIO

HYDROCAL M4 RADIO HYDROCAL M4 RADIO

HYDROCAL M4 RADIO to ciepłomierz kompaktowy typu combo do pomiaru energii ciepła i chłodu. W standardzie ma wbudowany moduł radiowy WMBUS i LoRAWAN, oraz interfejs NFC służący do konfiguracji.

HYDROCAL M4 RADIO to ciepłomierz kompaktowy typu combo do pomiaru energii ciepła i chłodu. W standardzie ma wbudowany moduł radiowy WMBUS i LoRAWAN, oraz interfejs NFC służący do konfiguracji.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.