RynekInstalacyjny.pl

Analiza doboru źródła ciepła w budynku jednorodzinnym

Analysis of the heat source selection in a single-family building

Rys. 1. Projekt domu „Avalon”
Lipińscy Domy

Rys. 1. Projekt domu „Avalon”


Lipińscy Domy

Dostępnych jest wiele kalkulatorów oraz metod obliczeń kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych dla różnych systemów grzewczych. Narzędzia te pozwalają inwestorom dokonać optymalnego wyboru bez narażania się na niepotrzebne koszty inwestycyjne lub wysokie koszty podczas eksploatacji. W każdym z wykorzystanych narzędzi dla wybranego niskoenergetycznego domu jednorodzinnego najkorzystniejszy okazał się wybór powietrznej pompy ciepła.

Zobacz także

Bricoman Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka?

Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka? Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka?

Na co dzień nie widać instalacji elektrycznej, przez co łatwo nie docenić, jak skomplikowana sieć przewodów i kabli kryje się w naszych domach. Wystarczy zaznaczyć, że oświetlenie i gniazda w danym pomieszczeniu...

Na co dzień nie widać instalacji elektrycznej, przez co łatwo nie docenić, jak skomplikowana sieć przewodów i kabli kryje się w naszych domach. Wystarczy zaznaczyć, że oświetlenie i gniazda w danym pomieszczeniu to dwa zupełnie osobne obwody. Z kolei ułożenie gniazdek dodatkowo potrafi skomplikować całą sytuację. Przygotowanie projektu instalacji elektrycznej, która zapewni wygodę oraz bezpieczeństwo użytkowania, nie jest łatwym zadaniem. Dlatego podpowiadamy, jak się do tego zabrać!

TTU Projekt Schodołazy towarowe - urządzenia transportowe dla profesjonalistów

Schodołazy towarowe - urządzenia transportowe dla profesjonalistów Schodołazy towarowe - urządzenia transportowe dla profesjonalistów

Elektryczne schodołazy towarowe produkowane są z myślą o szczególnych warunkach pracy w branży budowlanej, transportowej i instalatorskiej - konieczności szybkiego wejścia po schodach, transportu nieporęcznych...

Elektryczne schodołazy towarowe produkowane są z myślą o szczególnych warunkach pracy w branży budowlanej, transportowej i instalatorskiej - konieczności szybkiego wejścia po schodach, transportu nieporęcznych ładunków, ich załadunku do samochodu czy automatycznego poziomowania. Pozwalają zmniejszyć obciążenie pracowników oraz zwiększyć bezpieczeństwo ich pracy.

Aleo.com Czy każdy z nas ma dostęp do bazy KRS? Jakie informacje sprawdzisz tam o kontrahencie?

Czy każdy z nas ma dostęp do bazy KRS? Jakie informacje sprawdzisz tam o kontrahencie? Czy każdy z nas ma dostęp do bazy KRS? Jakie informacje sprawdzisz tam o kontrahencie?

Przedsiębiorcy często twierdzą, że — z ich punktu widzenia — najwięcej interesujących danych można odnaleźć w bazie NIP. Nie do końca jest to zgodne z prawdą. Krajowy Rejestr Sądowy to kopalnia wiedzy...

Przedsiębiorcy często twierdzą, że — z ich punktu widzenia — najwięcej interesujących danych można odnaleźć w bazie NIP. Nie do końca jest to zgodne z prawdą. Krajowy Rejestr Sądowy to kopalnia wiedzy o niemal każdym obszarze działania firmy. Jakie dane można tam znaleźć?

W artykule:

• Analiza ekonomiczna rozwiązań
• Dobór mocy grzewczej
• Przegląd dostępnych urządzeń

Inwestor planujący budowę domu jednorodzinnego ma możliwość wyboru spośród wielu źródeł ciepła. Niesłabnącą popularnością cieszą się odnawialne źródła energii, np. pompy ciepła [4]. Dla inwestora ważnym zagadnieniem jest wybór technologii, dobór mocy oraz urządzenia grzewczego w budynku. Dostępnych jest wiele kalkulatorów i metod obliczeń kosztów systemów grzewczych. W artykule przedstawiono trzy z nich, przeprowadzono dobór mocy grzewczej i analizę dostępnych na rynku urządzeń spełniających przyjęte założenia. 

Analizowany budynek

Schemat doboru i obliczeń przedstawiono na bazie przykładowego projektu domu pracowni Lipińscy Domy (rys. 1). „Avalon” to duży dom o niskim wskaźniku rocznego jednostkowego zapotrzebowania na energię użytkową do celów ogrzewania i wentylacji (EUco). Wartość tego wskaźnika pozwala na zaliczenie budynku do klasy domów nisko­energetycznych. Pozwala to na ograniczenie zużycia energii w celach grzewczych i obniżenie kosztów jego utrzymania. Niska wartość zapotrzebowania na ciepło jest dla inwestora dodatkowym atutem, bo umożliwia starania o dopłatę ze środków NFOŚiGW.

Dla doboru źródła ciepła najważniejszą informacją jest wskaźnik EUco (tabela 1). Zawiera on informację o ilości energii wyprodukowanej przez układ grzewczy potrzebnej do zapewnienia komfortowej temperatury w ciągu całego roku. Można dzięki temu obliczyć zapotrzebowanie na ciepło oraz dobrać system grzewczy.

Wybrane parametry domu

Tabela 1. Wybrane parametry domu „Avalon”

Analiza ekonomiczna rozwiązań

Na podstawie danych zawartych w tabeli 1 oraz informacji klimatycznych przeprowadzono analizę, wykorzystując trzy narzędzia: 

  1. kalkulator oszczędności kosztów ogrzewania i c.w.u. zamieszczony na stronie firmy Nibe-Biawar [1],
  2. skoroszyt obliczeń całkowitych kosztów rocznych wg PORT PC [2],
  3. schemat obliczeń kosztów eksploatacyjnych budynku [3].
Tabela wartości obliczeniowych

Tabela 2. Tabela wartości obliczeniowych – narzędzie 1 [1]

Narzędzie 1

Kalkulator oszczędności Nibe-Biawar [1] jest narzędziem pozwalającym na dokonanie prostej analizy kosztów. Do jej przeprowadzenia wymagane są informacje o powierzchni budynku, jego zapotrzebowaniu na ciepło (EUco) oraz liczbie osób mieszkających w budynku (tabela 2). Program domyślnie ustala wartość zużycia wody – 50 l/os. oraz godzinowe zapotrzebowanie pełnej mocy – 2300 h. Parametry urządzeń grzewczych są podane domyślnie, jednak w razie potrzeby możliwa jest ich zmiana. Na potrzeby opracowania przyjęte zostały wartości szacowane. Podaje się wskaźnikowe zapotrzebowanie na ciepło zamiast zapotrzebowania energetycznego, co wymaga prostego przeliczenia wartości.

Po przeprowadzeniu obliczeń otrzymujemy dwa wykresy. Pierwszy (rys. 2, powstały na bazie tabeli 3) przedstawia roczne koszty eksploatacji danego systemu grzewczego.

Porównanie rocznych kosztów

Rys. 2. Porównanie rocznych kosztów eksploatacji różnych systemów grzewczych – narzędzie 1 [1]

Porównanie rocznych kosztów

Tabela 3. Porównanie rocznych kosztów eksploatacji różnych systemów grzewczych – narzędzie 1 [1]

Więcej informacji dla inwestora niesie ze sobą drugi wykres (rys. 3), przedstawiający skumulowane koszty użytkowania systemu grzewczego. Krzywa jest sumą kosztów inwestycyjnych (zakup urządzenia grzewczego wraz z dodatkowymi kosztami) oraz rocznych kosztów użytkowania systemu. Wykres pozwala na określenie w długim okresie całkowitych kosztów ogrzewania budynku.

Wykres kosztów

Rys. 3. Wykres kosztów zakumulowanych/okres zwrotu różnych wariantów ogrzewania – narzędzie 1 [1]

Wykres kosztów zakumulowanych umożliwia wybór ekonomicznie najlepszego rozwiązania. Już pobieżna analiza pozwala stwierdzić, że najniższym zakumulowanym kosztem odznaczają cię kocioł gazowy (1) oraz pompy ciepła (gruntowa (2) i powietrzna (3)). Niski koszt inwestycji powoduje, że ogrzewanie kotłem gazowym jest najtańsze w początkowym okresie. Z kolei niższy koszt eksploatacji pompy ciepła umożliwia uzyskanie oszczędności już po czternastu latach od budowy domu. Instalacja gruntowej pompy ciepła pozwala na większe ograniczenie kosztów eksploatacyjnych, niestety instalacja takiego systemu wiąże się z koniecznością wykonania odwiertu, co zwiększa koszt całkowity. Gruntowa pompa ciepła osiąga niższą wartość skumulowanych kosztów względem pompy powietrznej w czasie dłuższym niż 25 lat. Jest to okres, dla którego producent zakłada pracę – po jego upływie urządzenie może wymagać kosztownych modernizacji lub całkowitej wymiany, co decyduje o nieopłacalności takiej inwestycji.

Narzędzie 2

Skoroszyt obliczeniowy udostępniany na portalu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) jest narzędziem bardziej rozbudowanym, umożliwiającym analizę z szerszymi założeniami. Pozwala na podanie również wartości podgrzewu wody czy określenie kosztów kredytu potrzebnego na zakup systemu ogrzewania. Dostępne warianty ogrzewania są również szersze i znacznie ciekawsze dla inwestora (tabela 3).

Oprócz podstawowych wartości zadanych, arkusz pozwala na dokładny dobór i zmianę parametrów sprawności, kosztów inwestycyjnych i kosztów eksploatacji – zwiększa to dokładność modelu. Zadanie wymaganych parametrów skutkuje otrzymaniem szeregu analiz w postaci wykresów, spośród nich do publikacji wybrano dwa. 

Pierwszy (rys. 4) przedstawia porównanie kosztów inwestycyjnych systemów grzewczych dla różnych wariantów wraz z kosztami dodatkowymi wymaganymi do działania systemu. Wariant A przedstawia ogrzewanie gazowym kotłem kondensacyjnym. Oprócz kosztu kotła dodatkową inwestycją jest podłączenie budynku do sieci gazowej oraz budowa przewodu spalinowego. Dodatkowym kosztem jest też instalacja systemu klimatyzacji zapewniającego chłód latem.

Wariant B przedstawia instalację pompy ciepła zasilanej gazem ziemnym. Rozwiązanie to jest mało popularne ze względu na wysoki koszt. Z kolei wariant C przedstawia instalację kotła opalanego peletem. Cechą tego rozwiązania jest konieczność obsługi urządzenia. Koszt jest porównywalny z kosztem kotła gazowego. Wariant D przedstawia rozwiązanie najtańsze inwestycyjnie – kocioł elektryczny. Jednak wariant ten będzie powodował najwyższe koszty eksploatacyjne. Warianty E i F zakładają użycie sprężarkowej powietrznej pompy ciepła. Wariant E zakłada dodatkowo montaż paneli fotowoltaicznych produkujących energię elektryczną zużywaną przez pompę ciepła. Wariant G zakłada użycie pompy ciepła z wymiennikiem gruntowym. Powoduje to zwiększenie energooszczędności rozwiązania, lecz zwiększa koszt inwestycyjny z powodu konieczności wykonania odwiertu.

Porównanie kosztów inwestycyjnych

Rys. 4. Porównanie kosztów inwestycyjnych – narzędzie 2 [2]

Na rys. 5 przedstawiono skumulowane koszty inwestycji i eksploatacji w odniesieniu do czasu użytkowania. Dla wcześniej zdefiniowanych wariantów obliczona została suma kosztów inwestycji i eksploatacji w funkcji czasu.

Całkowite koszty zakumulowane

Rys. 5. Całkowite koszty zakumulowane – narzędzie 2 [2]

W koszt eksploatacji oprócz zużycia paliwa został również wliczony wzrost cen oraz koszty napraw i serwisów. Analiza danych pozwala na wysunięcie wniosków dotyczących opłacalności każdego z rozwiązań. Ze względu na niskie koszty inwestycyjne w pierwszych latach najniższy skumulowany koszt osiąga wariant D – kocioł elektryczny. Jednak już po sześciu latach pracy niższy koszt otrzymujemy dla wariantu F – pompy ciepła powietrze/woda. Wynika to ze stosunkowo niskiego kosztu inwestycji i bardzo niskich kosztów eksploatacji. Kocioł gazowy (wariant A) jest rozwiązaniem o podobnych kosztach inwestycyjnych, ale wyższych eksploatacyjnych. Warianty E – powietrzna pompa ciepła + PV oraz G – gruntowa pompa ciepła generują niższe koszty eksploatacyjne niż wariant F, jednak wysoki koszt inwestycji powoduje, że ich zakumulowany koszt zrówna się dopiero po upływie 20 lat. To blisko granicy okresu, dla którego producenci przewidują pracę urządzeń.

Narzędzie 3

Arkusz obliczeniowy stworzony na podstawie pracy pt. Odnawialne źródła energii w budownictwie niskoenergetycznym [3] pozwala na porównanie kosztów inwestycji kotła gazowego i pompy ciepła. Dodatkową możliwością jest porównanie okresu zwrotu inwestycji przy instalacji dodatkowego źródła ciepła dla wody użytkowej – systemu kolektorów słonecznych. Arkusz oferuje prostą analizę kosztów, podobnie jak w przypadku dwóch pozostałych narzędzi. Umożliwia analizę energii zużytej na ogrzanie budynku i podgrzew wody użytkowej. W tabeli 5 podano obliczone w tym arkuszu wartości. Na ich podstawie powstał rys. 6 przedstawiający skumulowane koszty eksploatacji i inwestycji.

Całkowite koszty zakumulowane

Tabela 5. Całkowite koszty zakumulowane – narzędzie 2 [2]

Przedstawione w formie wykresu informacje pozwalają na wysunięcie wniosków, że pomimo niższego kosztu inwestycji w system gazowy całkowity koszt użytkowania systemu pompy ciepła zwraca się już po pięciu latach od zakupu. W przypadku instalacji dodatkowego źródła ciepłej wody użytkowej, kolektorów słonecznych, koszt zwróciłby się dopiero po 20 latach ich pracy. To efekt niskiej ceny pozyskiwania energii cieplnej przez pompę ciepła.

Wykres skumulowanych kosztów

Rys. 6. Wykres skumulowanych kosztów – narzędzie 3 [3]

Analiza przeprowadzona za pomocą trzech różnych narzędzi wskazuje jednoznacznie, że najtańszym źródłem ciepła w budynku „Avalon” jest powietrzna pompa ciepła. Wynika to z niskiego zapotrzebowania na energię elektryczną i wysokiej sprawności tego urządzenia przy stosunkowo niskim koszcie inwestycji (w porównaniu z gruntową pompą ciepła). Wnioskiem jest również nieduża opłacalność inwestycji w dodatkowe systemy wspomagające ogrzewanie (np. kolektory słoneczne). Ze względu na niski koszt produkcji energii przez pompy ciepła koszt zakupu kolektorów jest nieuzasadniony ekonomicznie. Dla potencjalnego inwestora koszt ten może być niższy ze względu na dotacje nieuwzględnione w analizie.

Dobór mocy grzewczej

Przed zainstalowaniem urządzenia w budynku należy określić jego moc grzewczą. Przewymiarowanie, tzn. dobór większej mocy grzewczej urządzenia niż wymagana przez budynek, będzie prowadzić do większych kosztów zakupu oraz obniżonej sprawności urządzenia w okresie, gdy pracuje z obniżoną mocą. Natomiast dobór mniejszej mocy niż wymagana przez budynek doprowadzi do sytuacji, gdy pompa nie jest w stanie zapewnić całego zapotrzebowania budynku na ciepło. W analizowanym przypadku – gdy pompa ciepła stanowi jedyne źródło ogrzewania – nie pozwoli to uzyskać satysfakcjonującej temperatury wewnątrz budynku, dlatego moc grzewcza powinna zostać odpowiednio dobrana.

Projektant analizowanego budynku podaje w specyfikacji wartość określającą bezpośrednie zapotrzebowanie na energię cieplną:

(1)

Umożliwia to obliczenie mocy cieplnej potrzebnej do ogrzania budynku, która jest wartością charakteryzującą pompę ciepła. W tym celu należy najpierw policzyć roczne zapotrzebowanie na energię cieplną całego budynku. Powierzchnia budynku wynosi:

(2)

 

(3)

 

Jest to całkowita ilość energii cieplnej potrzebnej na utrzymanie komfortowej temperatury wewnątrz budynku w ciągu całego roku. Żeby policzyć moc cieplną, jaka musi zostać dostarczona do budynku, należy podzielić tę wartość przez liczbę godzin grzewczych w ciągu roku. Zapotrzebowanie na energię cieplną do ogrzewania w klimacie polskim zaczyna się we wrześniu, a kończy w maju. Dla ułatwienia analizy wprowadzony zostaje parametr stopniodni. To suma różnic pomiędzy temperaturą średnią a graniczną w ciągu całego roku. Pozwala ocenić, przez ile dni w roku wymagana jest praca pompy ciepła. 

(4)

Liczba stopniodni umożliwia obliczenie mocy wymaganej przez budynek w okresie maksymalnego zapotrzebowania cieplnego. Powyższa wartość została przyjęta dla Krakowa [5]. Parametr stopniodni należy pomnożyć przez liczbę godzin w ciągu doby i podzielić przez maksymalną różnicę temperatur wewnątrz i na zewnątrz budynku. Jako skrajną temperaturę na zewnątrz budynku przyjęto –20°C, natomiast temperaturę wewnątrz budynku 20°C. Uzyskana wymagana moc pompy ciepła dla potrzeb ogrzewania wynosi:

(5)

Produkcja ciepła do systemu c.o. nie jest jedyną funkcją pompy ciepła – będzie ona również ogrzewać ciepłą wodę użytkową. Dla budynku przyjęto zużycie c.w.u. 50 l na osobę na dobę. Obliczenie całkowitej energii potrzebnej na ogrzanie wody w ciągu roku:

(6)

gdzie:

ρ – gęstość wody = 1000 kg/m3;

Cw – ciepło właściwe wody = 4190 J/(kg K);

Vc – objętość zużytej wody na dobę = 200 l;

Tc – temperatura ciepłej wody = 55°C;

Tz – temperatura zimnej wody wpływającej do instalacji c.w.u. = 10°C.

(7)

Podobnie jak w przypadku obliczeń mocy grzewczej, należy odnieść obliczoną energię do czasu pracy pompy ciepła w trakcie roku. Zapotrzebowanie na ciepłą wodę występuje w ciągu całego roku, taki okres został przyjęty do obliczeń:

(8)

Sumaryczna moc cieplna pompy ciepła, będąca sumą mocy wymaganej dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wynosi:

(9)

Obliczona moc cieplna jest podstawową wartością pozwalającą na dobór urządzenia.

Przegląd dostępnych urządzeń 

Tabela 6 przedstawia autorskie zestawienie proponowanych przez producentów urządzeń – sprężarkowych pomp ciepła typu powietrze/woda pracujących w układzie split, o wymaganej mocy cieplnej. Wybrane do zestawienia urządzenia spełniają następujące założenia: są wyposażone w sprężarkę inwerterową, dodatkową grzałkę, mają funkcję chłodzenia i pracują w układzie split. W miarę możliwości wybrane zostały modele ze zintegrowanym zasobnikiem c.w.u. Prezentowane pompy ciepła, ich dane i ceny zostały zaczerpnięte z danych katalogowych i cenników udostępnionych przez producentów. Tabela nie przedstawia wszystkich urządzeń dostępnych na polskim rynku, jedynie część wybraną do analizy.

powietrzne pompy ciepła

Tabela 6. Wybrane do analizy powietrzne pompy ciepła

W tabeli wyróżniono niektóre parametry pomp ciepła. Pierwszym jest wielkość zbiornika c.w.u. lub jego brak. Zakres mocy z kolei informuje, z jaką mocą grzewczą może pracować sprężarka inwerterowa. Moc cieplna oraz wskaźnik COP zostały określone dla wartości temperatury zewnętrznej bliskiej średniej temperaturze w ciągu roku. Minimalna temperatura powietrza jest temperaturą, dla której pracuje układ pompy ciepła, poniżej tej temperatury funkcję grzania przejmuje grzałka elektryczna. Ciśnienie akustyczne opisuje hałas generowany przez jednostkę zewnętrzną. Cena jest ceną katalogową umieszczoną w cennikach i katalogach producentów. Należy mieć na uwadze, że może być ona różna w zależności od dystrybutora.

Podsumowanie

Przedstawione narzędzia doboru źródła ogrzewania jednoznacznie wskazały pompę ciepła jako najtańsze źródło energii w budynku niskoenergetycznym. Przedstawiony schemat doboru mocy oraz zestawienie oferowanych urządzeń pozwalają na określenie wymaganej mocy i kosztu zakupu pompy ciepła.

Narzędzia służące obliczeniu kosztów skumulowanych systemu grzewczego stanowią dla inwestora praktyczne narzędzie pozwalające dokonać odpowiedniego wyboru bez narażania się na niepotrzebne koszty inwestycyjne lub wysokie koszty eksploatacji. Przedstawiony sposób doboru mocy pompy ciepła jest uniwersalnym i prostym narzędziem pozwalającym na dobór urządzenia bez ryzyka niedoszacowania lub przewymiarowania mocy. Przegląd dostępnych rozwiązań stanowi punkt odniesienia dla określenia ceny systemu pompy ciepła.

Literatura

  1. Kalkulator oszczędności kosztów ogrzewania i c.w.u., http://kalkulator-pomp-ciepla.biawar.com.pl (dostęp 12.12.2018)
  2. Lachman P., Arkusz kalkulacyjny Obliczenie całkowitych kosztów rocznych wg PORT PC cz. 6 (VDI 2067), http://portpc.pl/pdf/6kongres/inne/arkusze_kalkulacyjne_6_kongres_PORTPC.zip (dostęp 12.12.2018).
  3. Zimny J., Odnawialne źródła energii w budownictwie niskoenergetycznym, Polska Geotermalna Asocjacja, Kraków 2010.
  4. Zimny J., Michalak P., Szczotka K., Polish heat pump market between 2000 and 2013: European background, current state and development prospects, „Renewable and Sustainable Energy Reviews” Vol. 48(C), p. 791–812, Elsevier, 2015.
  5. Dopke J., Liczba stopniodni grzania dla dwudziestu sześciu miast Polski w 2010 r., https://www.cire.pl/pliki/2/Liczba_stopniodni_26_mias.pdf (dostęp 12.12.2018).
  6. Rubik M., Pompy ciepła. Poradnik, Ośrodek Informacji „Technika Informacyjna w Budownictwie”, Warszawa 2006

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

  • ostjan ostjan, 08.05.2019r., 09:49:27 Mnie tak rewelacyjne wyniki nie wychodzą. Używam programu Audytor EKO autorstwa Sankom. Stawiam pierwsze kroki i nie mam biegłości. Wydaje mi się że główny problem to średnioroczny COP, który zależy od strefy klimatycznej i temperatury w instalacji. Wysokie COP podane w tabelach artykułu dotyczą temperatur jak mniemam +7 Te i temperatury w instalacji +35 st C. W domu typu termos spełniającym przepisy dla 2021 roku z rekuperacją na wentylacji nie jestem w stanie uzyskać takiej obliczeniowej temperatury w ogrzewaniu podłogowym. Aby pogrzać CW do temperatury 50, czy 55 st muszę mieć w pompie ciepła temperaturę przynajmniej 60 st C. Obliczenia wykonywałem dla Szczecina. Może ktoś ma więcej doświadczenia, którym zechce się podzielić. Pozdrawiam Jan Ostaszewski

Powiązane

inż. Piotr Król, dr inż. Szymon Firląg, dr inż. Arkadiusz Węglarz Zintegrowana ocena wpływu budynku jednorodzinnego na środowisko

Zintegrowana ocena wpływu budynku jednorodzinnego na środowisko Zintegrowana ocena wpływu budynku jednorodzinnego na środowisko

Duży wpływ na środowisko ma użytkowanie budynku. Żeby go ograniczyć, już na etapie projektowania budynku należy uwzględnić wszystkie potrzeby przyszłych użytkowników, mając przy tym na uwadze konsekwencje...

Duży wpływ na środowisko ma użytkowanie budynku. Żeby go ograniczyć, już na etapie projektowania budynku należy uwzględnić wszystkie potrzeby przyszłych użytkowników, mając przy tym na uwadze konsekwencje podjętych decyzji. Zużycie ciepła nie jest już najważniejszym wskaźnikiem określającym standard budynku – coraz większy nacisk kładzie się na zagospodarowanie odpadów, zużycie energii elektrycznej i wody oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

dr inż. Kazimierz Żarski Pomieszczenia kotłowni na paliwo ciekłe i gazowe – wymagania

Pomieszczenia kotłowni na paliwo ciekłe i gazowe – wymagania Pomieszczenia kotłowni na paliwo ciekłe i gazowe – wymagania

Niniejszy artykuł kończy cykl poświęcony projektowaniu kotłowni małej i średniej mocy spalających gaz i olej.

Niniejszy artykuł kończy cykl poświęcony projektowaniu kotłowni małej i średniej mocy spalających gaz i olej.

mgr inż. Katarzyna Rybka Mikrokogeneracja w praktyce. Opis realizacji

Mikrokogeneracja w praktyce. Opis realizacji Mikrokogeneracja w praktyce. Opis realizacji

Produkcja ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu uważana jest za wysokoefektywną zarówno w skali makro, jak i mikro. Drugie z tych rozwiązań jest szczególnie rekomendowane ze względu na bezpieczeństwo...

Produkcja ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu uważana jest za wysokoefektywną zarówno w skali makro, jak i mikro. Drugie z tych rozwiązań jest szczególnie rekomendowane ze względu na bezpieczeństwo dostaw energii do odbiorcy końcowego.

Agnieszka Antoszewska Jak interpretować świadectwo charakterystyki energetycznej?

Jak interpretować świadectwo charakterystyki energetycznej? Jak interpretować świadectwo charakterystyki energetycznej?

Wnioski wyciągnięte z wyników obliczeń zawartych w świadectwie charakterystyki energetycznej budynku wielorodzinnego mogą ułatwić zarządcy lub administratorowi podejmowanie decyzji dotyczących modernizacji...

Wnioski wyciągnięte z wyników obliczeń zawartych w świadectwie charakterystyki energetycznej budynku wielorodzinnego mogą ułatwić zarządcy lub administratorowi podejmowanie decyzji dotyczących modernizacji budynku.

mgr inż. Rafał Pitry Wpływ wyników obliczeń normy PN-EN 12831:2006 na dalsze wyliczenia instalacji c.o. (cz. 1)

Wpływ wyników obliczeń normy PN-EN 12831:2006 na dalsze wyliczenia instalacji c.o. (cz. 1) Wpływ wyników obliczeń normy PN-EN 12831:2006 na dalsze wyliczenia instalacji c.o. (cz. 1)

Wstąpienie w 2004 r. Polski do Unii Europejskiej zobowiązało nasz kraj m.in. do systematycznego zastępowania krajowych norm zharmonizowanymi normami europejskimi. Nowelizacja w 2009 r. rozporządzenia w...

Wstąpienie w 2004 r. Polski do Unii Europejskiej zobowiązało nasz kraj m.in. do systematycznego zastępowania krajowych norm zharmonizowanymi normami europejskimi. Nowelizacja w 2009 r. rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1], wprowadziła do obligatoryjnego stosowania normę PN-EN 12831:2006 [2], wycofując tym samym stosowaną od wielu lat normę PN-B-03406:1994 [3]. Różnice pomiędzy metodologią obliczeń i wynikami na poziomie fizyki budowli...

dr inż., arch. Karolina Kurtz-Orecka, Monika Najder Lokalizacja i orientacja budynku niskoenergetycznego a zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji

Lokalizacja i orientacja budynku niskoenergetycznego a zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji Lokalizacja i orientacja budynku niskoenergetycznego a zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji

Wykorzystanie projektów typowych w budownictwie energooszczędnym jest powszechną praktyką, a przyjęte przez projektantów i wykonawców rozwiązania wpływają na wieloletnią jakość obiektu. Powstałe na tym...

Wykorzystanie projektów typowych w budownictwie energooszczędnym jest powszechną praktyką, a przyjęte przez projektantów i wykonawców rozwiązania wpływają na wieloletnią jakość obiektu. Powstałe na tym etapie błędy są trudne lub niemożliwe do usunięcia bądź wiążą się z koniecznością poniesienia znacznych nakładów finansowych.

praca zbiorowa Weź udział w konkursie i wygraj finansowanie bez opłat wstępnych

Weź udział w konkursie i wygraj finansowanie bez opłat wstępnych Weź udział w konkursie i wygraj finansowanie bez opłat wstępnych

Przedsiębiorców z branży budowlanej, instalacyjnej i nieruchomości o prostocie usługi przekonuje Pragma Faktoring. We wrześniu ekonomiści rozpoczęli kampanię promującą prewencję zatorów płatniczych oraz...

Przedsiębiorców z branży budowlanej, instalacyjnej i nieruchomości o prostocie usługi przekonuje Pragma Faktoring. We wrześniu ekonomiści rozpoczęli kampanię promującą prewencję zatorów płatniczych oraz poprawę płynności finansowej. Kampanię skierowano głównie do małych i średnich przedsiębiorców.

dr inż., arch. Karolina Kurtz-Orecka, mgr inż. Przemysław Błoch, mgr inż. Łukasz Zaworski Projektowa charakterystyka energetyczna w świetle nowej metodyki obliczeń

Projektowa charakterystyka energetyczna w świetle nowej metodyki obliczeń Projektowa charakterystyka energetyczna w świetle nowej metodyki obliczeń

Dostosowanie Prawa budowlanego do standardów unijnych w zakresie zużycia energii wymagało zmian m.in. w metodyce obliczania charakterystyki energetycznej budynków oraz w warunkach technicznych. Nowe...

Dostosowanie Prawa budowlanego do standardów unijnych w zakresie zużycia energii wymagało zmian m.in. w metodyce obliczania charakterystyki energetycznej budynków oraz w warunkach technicznych. Nowe przepisy wywołały ożywioną dyskusję w środowisku projektantów i architektów z uwagi na konieczność zmiany podejścia do procesu projektowego. Pojawiły się też liczne głosy krytyczne wskazujące na wprowadzanie w życie zasad nie w pełni przeanalizowanych w zakresie ich oddziaływania na rynek budowlany....

dr inż. Mariusz Adamski Podział należności za centralne ogrzewanie – współczynniki oceny grzejników

Podział należności za centralne ogrzewanie – współczynniki oceny grzejników Podział należności za centralne ogrzewanie – współczynniki oceny grzejników

W budynku przed termomodernizacją nominalna moc grzejnika odpowiada mocy potrzebnej do ogrzewania pomieszczeń, natomiast po termomodernizacji moc nominalna grzejnika jest znacznie większa, niż wynika to...

W budynku przed termomodernizacją nominalna moc grzejnika odpowiada mocy potrzebnej do ogrzewania pomieszczeń, natomiast po termomodernizacji moc nominalna grzejnika jest znacznie większa, niż wynika to z zapotrzebowania na ogrzewanie pomieszczeń ocieplonych.

Jakub Koczorowski Materiały do budowy rurowych gruntowych powietrznych wymienników ciepła (GPWC)

Materiały do budowy rurowych gruntowych powietrznych wymienników ciepła (GPWC) Materiały do budowy rurowych gruntowych powietrznych wymienników ciepła (GPWC)

Gruntowe powietrzne wymienniki ciepła (GPWC) to instalacje zapewniające stały dopływ świeżego, higienicznego i przefiltrowanego powietrza do centrali wentylacyjnej, wstępnie podgrzewające lub schładzające...

Gruntowe powietrzne wymienniki ciepła (GPWC) to instalacje zapewniające stały dopływ świeżego, higienicznego i przefiltrowanego powietrza do centrali wentylacyjnej, wstępnie podgrzewające lub schładzające powietrze wentylacyjne. Wśród dostępnych na rynku rozwiązań wymienić można wymienniki powietrzne: rurowe (przeponowe), płytowe oraz żwirowe (bezprzeponowe), gdzie powietrze pełni bezpośrednio funkcję medium, lub wymienniki glikolowe (takie same, jakie stosuje się dla pomp ciepła), gdzie ciepło z...

mgr inż. Krzysztof Sornek, mgr inż. Kamila Rzepka, dr inż. Tomasz Mirowski Uwarunkowania środowiskowe projektowania budynków energooszczędnych i pasywnych. Aktywne i pasywne systemy słoneczne.

Uwarunkowania środowiskowe projektowania budynków energooszczędnych i pasywnych. Aktywne i pasywne systemy słoneczne. Uwarunkowania środowiskowe projektowania budynków energooszczędnych i pasywnych. Aktywne i pasywne systemy słoneczne.

Osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wymaga uwzględnienia wielu uwarunkowań środowiskowych na etapie projektowania i prac budowlanych. Spełnienie tych wymagań umożliwia...

Osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wymaga uwzględnienia wielu uwarunkowań środowiskowych na etapie projektowania i prac budowlanych. Spełnienie tych wymagań umożliwia maksymalne wykorzystanie dostępnej energii otoczenia, ograniczenie straty ciepła z budynku oraz obniżenie zapotrzebowania na ciepło i energię elektryczną.

mgr inż. Katarzyna Rybka Ogrzewanie i wentylacja kurników

Ogrzewanie i wentylacja kurników Ogrzewanie i wentylacja kurników

Publikacja przedstawia skalę problemów technicznych związanych z wyposażeniem kurników w sprawnie funkcjonujące instalacje ogrzewania i wentylacji niezbędne dla zapewnienia ptactwu warunków dobrostanu

Publikacja przedstawia skalę problemów technicznych związanych z wyposażeniem kurników w sprawnie funkcjonujące instalacje ogrzewania i wentylacji niezbędne dla zapewnienia ptactwu warunków dobrostanu

Redakcja RI Sterowanie BMS

Sterowanie BMS Sterowanie BMS

W publikacji czytamy o systemach BMS (ang. Building Management System) stosowanych w inteligentnych budynkach i ich możliwościach, w tym także o systemach współpracujących z urządzeniami mobilnymi.

W publikacji czytamy o systemach BMS (ang. Building Management System) stosowanych w inteligentnych budynkach i ich możliwościach, w tym także o systemach współpracujących z urządzeniami mobilnymi.

dr inż., arch. Karolina Kurtz-Orecka Nowa charakterystyka energetyczna - przewodnik. Część 3. Metoda zużyciowa określania charakterystyki energetycznej budynków - analiza przypadku

Nowa charakterystyka energetyczna - przewodnik. Część 3. Metoda zużyciowa określania charakterystyki energetycznej budynków - analiza przypadku Nowa charakterystyka energetyczna - przewodnik. Część 3. Metoda zużyciowa określania charakterystyki energetycznej budynków - analiza przypadku

Wprowadzona w nowej metodyce wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku metoda zużyciowa nie jest miarodajna m.in. z uwagi na indywidualne zachowania użytkowników oraz warunki środowiska zewnętrznego. Wielkość...

Wprowadzona w nowej metodyce wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku metoda zużyciowa nie jest miarodajna m.in. z uwagi na indywidualne zachowania użytkowników oraz warunki środowiska zewnętrznego. Wielkość zużycia energii określona metodą obliczeniową może wprowadzić w błąd przyszłego nabywcę oraz sporządzającego świadectwo charakterystyki energetycznej. Efektem dla nabywcy mogą być znacznie wyższe od zakładanych koszty eksploatacji budynku, a dla audytora brak podstaw do zlecenia zmian...

dr inż. Michał Piasecki Analiza kosztów w cyklu życia budynków

Analiza kosztów w cyklu życia budynków Analiza kosztów w cyklu życia budynków

Każdy uczestnik procesu budowlanego ma inne priorytety i perspektywę, którą chciałby uwzględnić w swojej analizie opłacalności danej inwestycji. Metodyka szacowania kosztu cyklu życia budynku (LCC) może...

Każdy uczestnik procesu budowlanego ma inne priorytety i perspektywę, którą chciałby uwzględnić w swojej analizie opłacalności danej inwestycji. Metodyka szacowania kosztu cyklu życia budynku (LCC) może znaleźć szerokie zastosowanie przy podejmowaniu decyzji: w projektowaniu zintegrowanym, wyborze technologii, sposobu użytkowania czy termomodernizacji. Może też być użyteczna dla jednostek publicznych przy przetargach (np. budowa nowego ratusza, szkoły czy termomodernizacja), w których powinna się...

Piotr Tarnawski Analiza CFD wydajności rurowego wymiennika ciepła

Analiza CFD wydajności rurowego wymiennika ciepła Analiza CFD wydajności rurowego wymiennika ciepła

Celem analizy było oszacowanie wydajności rurowego gruntowego wymiennika ciepła dla domu jednorodzinnego o powierzchni 170 m2. Przeanalizowano dogrzewanie powietrza wentylacyjnego w okresie zimowym. Obliczono...

Celem analizy było oszacowanie wydajności rurowego gruntowego wymiennika ciepła dla domu jednorodzinnego o powierzchni 170 m2. Przeanalizowano dogrzewanie powietrza wentylacyjnego w okresie zimowym. Obliczono temperaturę na wyjściu z wymiennika, ilość uzyskanej energii w kWh oraz związane z tym zyski ekonomiczne. Symulację przeprowadzono dla nominalnego przepływu powietrza 350 m3/h oraz o połowę mniejszego – 175 m3/h.

dr inż. Edyta Dudkiewicz, dr inż. Natalia Fidorów Wykorzystanie ciepła ze spalin promienników do przygotowania ciepłej wody

Wykorzystanie ciepła ze spalin promienników do przygotowania ciepłej wody Wykorzystanie ciepła ze spalin promienników do przygotowania ciepłej wody

Ciepło pochodzące ze spalin promienników gazowych montowanych w halach można wykorzystać do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Taka inwestycja każdorazowo wymaga przeprowadzenia analizy energetycznej...

Ciepło pochodzące ze spalin promienników gazowych montowanych w halach można wykorzystać do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Taka inwestycja każdorazowo wymaga przeprowadzenia analizy energetycznej oraz ekonomicznej i rozważenia wykorzystania ciepła ze spalin także do ogrzewania przyległych pomieszczeń socjalnych i biurowych lub do celów technologicznych.

dr inż. Adrian Trząski Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE

Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE

Autor opisał wymagania w zakresie efektywności energetycznej stawiane nowym budynkom zgodnie z zapisami znowelizowanego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki...

Autor opisał wymagania w zakresie efektywności energetycznej stawiane nowym budynkom zgodnie z zapisami znowelizowanego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a w sposób szczególny pod kątem możliwości wypełnienia wymagań mających obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.

mgr inż. Andrzej Balcewicz, dr inż. Florian Piechurski Koszty zastosowania skojarzonych źródeł ciepła do przygotowania c.w.u. w budynkach mieszkalnych

Koszty zastosowania skojarzonych źródeł ciepła do przygotowania c.w.u. w budynkach mieszkalnych Koszty zastosowania skojarzonych źródeł ciepła do przygotowania c.w.u. w budynkach mieszkalnych

System przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym powinien pobierać jak najmniej energii. Ceny tradycyjnych paliw wykorzystywanych do podgrzewania wody użytkowej stale rosną, zatem ekonomiczne...

System przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym powinien pobierać jak najmniej energii. Ceny tradycyjnych paliw wykorzystywanych do podgrzewania wody użytkowej stale rosną, zatem ekonomiczne wydaje się wykorzystanie energii odnawialnej, m.in. ze względu na fakt, że słońce jest niewyczerpalnym i bardzo tanim jej źródłem.

dr inż. Adrian Trząski Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE – cz. 2

Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE – cz. 2 Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE – cz. 2

Spełnienie wymagań WT 2021 bez wykorzystania odnawialnych źródeł energii może się okazać niemożliwe. W budynku, w którym zapotrzebowanie na energię do przygotowania c.w.u. stanowi 60% bilansu energetycznego,...

Spełnienie wymagań WT 2021 bez wykorzystania odnawialnych źródeł energii może się okazać niemożliwe. W budynku, w którym zapotrzebowanie na energię do przygotowania c.w.u. stanowi 60% bilansu energetycznego, konieczne staje się poszukiwanie rozwiązań w źródle ciepła. Jak pokazują analizy, odnawialne źródła energii mogą być bardziej opłacalne zarówno inwestycyjnie, jak i na etapie eksploatacji niż źródła konwencjonalne.

mgr inż. Katarzyna Knap-Miśniakiewicz Projekt budynku w standardzie NF40 z wykorzystaniem IFC jako formatu wymiany danych - studium przypadku

Projekt budynku w standardzie NF40 z wykorzystaniem IFC jako formatu wymiany danych - studium przypadku Projekt budynku w standardzie NF40 z wykorzystaniem IFC jako formatu wymiany danych - studium przypadku

Krajowy program dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakłada poprawę efektywności wykorzystania energii w nowobudowanych...

Krajowy program dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakłada poprawę efektywności wykorzystania energii w nowobudowanych budynkach mieszkalnych.

dr inż. Grzegorz Ścieranka Sieci i instalacje – wybrane aspekty prawne wpływające na proces projektowania i budowy

Sieci i instalacje – wybrane aspekty prawne wpływające na proces projektowania i budowy Sieci i instalacje – wybrane aspekty prawne wpływające na proces projektowania i budowy

Autor przedstawia wybrane zmiany przepisów Prawa budowlanego mające wpływ na projektowanie sieci uzbrojenia terenu i instalacji wewnętrznych i zwraca szczególną uwagę na kwestie uproszczenia procedur poprzedzających...

Autor przedstawia wybrane zmiany przepisów Prawa budowlanego mające wpływ na projektowanie sieci uzbrojenia terenu i instalacji wewnętrznych i zwraca szczególną uwagę na kwestie uproszczenia procedur poprzedzających rozpoczęcie robót budowlanych, a także na trudności w interpretacji definicji przebudowy sieci uzbrojenia terenu. Omawia też kontrowersyjne przepisy dotyczące instalacji wewnętrznych.

mgr inż. Mateusz Szubel Wspomaganie projektowania instalacji grzewczych z akumulacyjnymi wymiennikami ciepła

Wspomaganie projektowania instalacji grzewczych z akumulacyjnymi wymiennikami ciepła Wspomaganie projektowania instalacji grzewczych z akumulacyjnymi wymiennikami ciepła

Akumulacyjne wymienniki ciepła umożliwiają znaczną redukcję strat ciepła w paleniskach kominkowych, szczególnie związanych z wysoką temperaturą spalin. Na podstawie analiz eksperymentalnych i obliczeń...

Akumulacyjne wymienniki ciepła umożliwiają znaczną redukcję strat ciepła w paleniskach kominkowych, szczególnie związanych z wysoką temperaturą spalin. Na podstawie analiz eksperymentalnych i obliczeń numerycznych określono podstawowe cechy wymiennika akumulacyjnego decydujące o efektywności odbioru ciepła ze spalin.

mgr inż. Justyna Skrzypek, dr inż. Andrzej Górka Oprogramowanie do modelowania energetycznego budynków

Oprogramowanie do modelowania energetycznego budynków Oprogramowanie do modelowania energetycznego budynków

Modelowanie energetyczne staje się popularne również w Polsce. Duży wybór programów komputerowych i ich ciągłe udoskonalanie pozwalają na przeprowadzenie symulacji dla budynków o różnym stopniu skomplikowania...

Modelowanie energetyczne staje się popularne również w Polsce. Duży wybór programów komputerowych i ich ciągłe udoskonalanie pozwalają na przeprowadzenie symulacji dla budynków o różnym stopniu skomplikowania konstrukcji i wyposażenia. W artykule przedstawione zostały wybrane narzędzia, zarówno samodzielne, jak i współpracujące z zewnętrznym modelem BIM obiektu.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.