RynekInstalacyjny.pl

Konsekwencje wprowadzenia nowej klasyfikacji filtrów dla wentylacji wg normy EN-ISO 16890

Practical aspects of the new classification of filters for ventilation according to EN-ISO 16890 standard

Artykuł wskazuje na potencjalne konsekwencje wprowadzanych zmian w nowej klasyfikacji filtrów dla wentylacji wg normy EN-ISO 16890 po wycofaniu normy PN-EN 779.
Rys. Wikimedia

Artykuł wskazuje na potencjalne konsekwencje wprowadzanych zmian w nowej klasyfikacji filtrów dla wentylacji wg normy EN-ISO 16890 po wycofaniu normy PN-EN 779.


Rys. Wikimedia

Nowa norma EN-ISO 16890 wprowadza m.in. 30 klas filtrów w miejsce obecnych 5 i zmienia zasady ich doboru w systemach wentylacji mechanicznej. Nie ma niestety prostej metody przeliczania dotychczasowych klas na nowe. Z tego powodu przed producentami urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych stoi m.in. zadanie sformułowania całkowicie nowych wymagań w zakresie ochrony powierzchni wymienników ciepła przed ich zanieczyszczeniem w trakcie eksploatacji.

W artykule zawarto propozycję prostego wskaźnika kompleksowej oceny filtra, uwzględniającego nie tylko skuteczność usuwania zanieczyszczeń, ale także koszty eksploatacyjne, w formie zrozumiałej dla każdego odbiorcy.

Zobacz także

PRO-VENT SYSTEMY WENTYLACYJNE Komfortowa wentylacja dla budynku z czystym powietrzem

Komfortowa wentylacja dla budynku z czystym powietrzem Komfortowa wentylacja dla budynku z czystym powietrzem

Komfortowa wentylacja pozwala ograniczyć koszty ogrzewania, a latem naturalnie i zdrowo schłodzić powietrze. Co więcej, pomaga zapobiegać uczuciu duszności w okresie upałów, a zimą dowilżać suche powietrze...

Komfortowa wentylacja pozwala ograniczyć koszty ogrzewania, a latem naturalnie i zdrowo schłodzić powietrze. Co więcej, pomaga zapobiegać uczuciu duszności w okresie upałów, a zimą dowilżać suche powietrze w budynku. Dobrze, jeśli działa także prozdrowotnie, redukując stężenie bakterii i grzybów w powietrzu wentylacyjnym.

Wilo Polska Sp. z o.o. Oferta dla chłodnictwa

Oferta dla chłodnictwa Oferta dla chłodnictwa

Oferta Wilo dla chłodnictwa to nie tylko popularne, wysokosprawne pompy bezdławnicowe, które mogą również pracować z mieszaniną woda-glikol w stężeniu do 50%, ale także cała gama pomp, które doskonale...

Oferta Wilo dla chłodnictwa to nie tylko popularne, wysokosprawne pompy bezdławnicowe, które mogą również pracować z mieszaniną woda-glikol w stężeniu do 50%, ale także cała gama pomp, które doskonale sprawdzają się w obiegach chłodniczych pierwotnych i wtórnych wodnych i wodno-glikolowych. Coraz częściej w w/w układach stosuje się również jako medium mrówczan potasu, który przy pewnych zastrzeżeniach może być przetłaczany za pomocą pomp Wilo.

Energoterm Generatory jonów ujemnych w instalacjach wentylacyjnych

Generatory jonów ujemnych w instalacjach wentylacyjnych Generatory jonów ujemnych w instalacjach wentylacyjnych

Jesteśmy firmą zajmującą się prefabrykacją oraz montażem instalacji wentylacyjnych. Nasze wieloletnie doświadczenie w realizacjach wielu projektów skłania nas do szukania nowych rozwiązań w dziedzinie...

Jesteśmy firmą zajmującą się prefabrykacją oraz montażem instalacji wentylacyjnych. Nasze wieloletnie doświadczenie w realizacjach wielu projektów skłania nas do szukania nowych rozwiązań w dziedzinie wentylacji. Wychodząc naprzeciw polepszaniu warunków bytowych ludzi przebywających w pomieszczeniach z wentylacją i rekuperacją, wprowadziliśmy w tych instalacjach montaż generatorów emitujących jony ujemne nazywane aerojonami.

Narastające problemy ze złą jakością powietrza zewnętrznego, szczególnie w aglomeracjach miejskich, czego alarmujące dowody mamy tej zimy, zmuszają do refleksji i należytego docenienia zagadnienia filtracji powietrza w systemach wentylacji i klimatyzacji.

Filtracja powietrza generuje dodatkowe zużycie energii oraz koszty eksploatacyjne i z tego punktu widzenia może być uznana za zjawisko niekorzystne, szczególnie jeżeli rosną wymagania w zakresie zwiększania skuteczności filtracji. W związku z powyższym wszelkie decyzje i wymagania w tej dziedzinie powinny być wyważone, w szczególności jeśli dotyczy to takich dokumentów jak normy i rozporządzenia oraz wymagania i zalecenia branżowe. Wejście w życie nowej normy [18] powinno być impulsem do rewizji spojrzenia na zagadnienie filtracji.

Klasyfikacja filtrów

Tabela 1. Klasyfikacja filtrów przeznaczonych do wentylacji ogólnej wg normy PN-EN 779 [5]

Klasyfikacja filtrów

Tabela 2. Klasyfikacja filtrów zgodnie z normą EN-ISO 16890 [6]

Niniejszy artykuł należy potraktować jako głos w dyskusji, która w możliwie krótkim okresie powinna doprowadzić do ujednolicenia i jasnego sformułowania zasad projektowania i eksploatacji filtrów w nowej rzeczywistości po wycofaniu normy PN-EN 779.

Porównanie klas filtrów wg normy PN-EN 779 z nowymi klasami wg normy EN-ISO 16890

Podstawowe pytanie, jakie przychodzi na myśl po przeanalizowaniu obydwu norm, których końcowym rezultatem są klasy filtrów zestawione w tab. 1 i tab. 2, brzmi: czy można w jakikolwiek, najlepiej prosty sposób przeliczyć klasę ePMX na klasę M lub F?

Według autora jednoznaczna odpowiedź na to pytanie brzmi NIE, co wynika bezpośrednio z analizy przedstawionej w artykule [18]. Niewątpliwie komplikuje to w sposób zasadniczy proces harmonizacji przepisów, zaleceń i innych dokumentów, gdyż uniemożliwia prostą zamianę oznaczeń, a wymaga w każdym przypadku pogłębionej analizy przy formułowaniu wymagań.

Trudne zadanie czeka również producentów urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych, którzy będą musieli sformułować całkowicie nowe wymagania w zakresie ochrony powierzchni wymienników ciepła przed ich zanieczyszczeniem w trakcie eksploatacji.

Czytaj też: Wymagania i zasady nowej klasyfikacji filtrów w systemach wentylacji budynków >>>

Ocena skutków wprowadzenia nowej klasyfikacji filtrów dla wentylacji ogólnej w zakresie harmonizacji przepisów i norm

Zgodnie z dokumentem CEN [22] aktualny harmonogram wprowadzenia normy EN-ISO 16890 i zastąpienia nią normy PN-EN 779 jest następujący:

 • 18.08.2016 – data zatwierdzenia tekstu normy przez CEN,
 • 18.11.2016 – data ogłoszenia tekstu normy przez CEN,
 • 18.02.2017 – data publikacji normy przez CEN,
 • 18.02.2018 – data wycofania normy PN-EN 779.

Pozostało więc bardzo niewiele czasu, by nie tylko branża wentylacyjna przystosowała się do nowej rzeczywistości w dziedzinie filtracji, ale, co równie ważne, duża liczba dokumentów w postaci norm i rozporządzeń została przeredagowana lub napisana od nowa.

Poniżej przedstawiono kilka głównych dokumentów związanych z wentylacją i klimatyzacją, w których filtry i ich klasyfikacja odgrywają ważną rolę, a które będą musiały zostać w najbliższym czasie zaktualizowane.

Nowa klasyfikacja filtrów i jakość powietrza wewnętrznego (IAQ)

Podniesienie jakości powietrza wewnętrznego (IAQ) poprzez wzrost wskaźnika skuteczności filtracji to niewątpliwie główny cel stosowania filtrów w systemach wentylacji mechanicznej.

Ponieważ jednak wzrost klasy filtra i tym samym jakości filtracji prowadzi do wzrostu zarówno kosztów inwestycyjnych, jak i eksploatacyjnych, w praktyce muszą istnieć w tej dziedzinie wyraźne i jasne zalecenia oraz wymagania, które powinny być spełniane przez systemy wentylacji pracujące w określonych warunkach oraz lokalizacjach.

Wymagania dotyczące klas

Tabela 3. Wymagania dotyczące klas filtrów wg normy [10]

Najbardziej jednoznaczne zalecenia w tym względzie sformułowane zostały w normie ­PN-EN 13779 [10], gdzie w prosty sposób każdej ze zdefiniowanych kategorii jakości powietrza wewnętrznego (IDA-1 do IDA-4) przyporządkowano odpowiednie klasy filtracji wg PN-EN 779 w zależności od kategorii jakości powietrza zewnętrznego (ODA-1 do ODA-3). Wymagania te zestawiono w tab. 3.

Nieunikniona konieczność zmiany ww. normy w tym zakresie po wprowadzeniu nowej klasyfikacji będzie możliwa w dwóch kierunkach:

a) bezpośredniego zastąpienia klas filtrów podanych w tab. 3 nowymi klasami zgodnie z normą [6], co niewątpliwie będzie bardzo trudne, jeżeli w ogóle możliwe,

lub

b) zdefiniowania podziałów powietrza zewnętrznego i wewnętrznego na kategorie poprzez określenie progowych i dopuszczalnych poziomów stężenia PMX, dzięki czemu dobór filtra lub filtrów o odpowiedniej klasie ePMX#% (gdzie „#” oznacza liczbę klasyfikującą filtr w procentach) będzie możliwy wprost z równania 1:

gdzie:

CPMx – poziom zanieczyszczeń pyłem zawieszonym PMX w powietrzu zewnętrznym, mg/m3;

CD,PMx– dopuszczalny poziom zanieczyszczeń pyłem zawieszonym PMX w powietrzu wewnętrznym (za filtrem), μg/m3.

Czytaj też: Metody nawilżania powietrza w systemach klimatyzacyjnych - Wiadomości ogólne >>>

Ocena skutków wprowadzenia nowej klasyfikacji filtrów dla wentylacji ogólnej w zakresie harmonizacji przepisów i norm (dokończenie)

Inne dokumenty i normy wymagające korekty po wejściu w życie nowej klasyfikacji filtrów

Wprowadzenie całkiem nowej klasyfikacji filtrów to problem nie tylko dla producentów i projektantów, ale także dla ustawodawców, komitetów normalizacyjnych oraz autorów podręczników, zaleceń i innych opracowań dotyczących wentylacji, w których przytaczane są klasy filtrów wg normy PN-EN 779. Poniżej omówiono kilka najważniejszych z nich.

Rozporządzenie o warunkach technicznych [14]

Zmianie musi ulec § 154 pkt 1, którego brzmienie w obecnej wersji jest następujące:

Urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniami znajdującymi się w powietrzu zewnętrznym, a w szczególnych przypadkach w powietrzu obiegowym (recyrkulacyjnym), za pomocą filtrów:

1) nagrzewnice, chłodnice i urządzenia do odzyskiwania ciepła – co najmniej klasy G4,

2) nawilżacze – co najmniej klasy F6,

określonych w Polskiej Normie dotyczącej klasyfikacji filtrów powietrza (PN-EN 776).

Norma PN-EN 13779 [10]

W normie tej, oprócz konieczności zastąpienia cytowanej w poprzednim artykule [18] tabeli 9, zmianie musi ulec zapis, że przy zastosowaniu klasy F7 lub wyższej należy zadbać o kompensację spadku ciśnienia na filtrach.

Norma PN-EN 1886 [12]

Wartości dopuszczalnych przecieków

Tabela 4. Wartości dopuszczalnych przecieków powietrza pomiędzy ramą filtra i obudową centrali według normy [12]

Norma ta, dotycząca badania i klasyfikacji central wentylacyjno-klimatyzacyjnych w aspekcie ich własności mechanicznych, zawiera rozdział dotyczący badań szczelności zamocowań filtrów w obudowie centrali. Wartości przecieków powietrza są w nim uzależnione od klasy filtrów według normy PN-EN 779 (tab. 4) – po wejściu nowej normy zapisy te muszą ulec zmianie.

Norma PN-EN 13053 [13]

Wartości dopuszczalnych spadków

Tabela 5. Wartości dopuszczalnych spadków ciśnienia na filtrach w centrali według normy [13]

Norma ta dotyczy kompleksowej oceny i zaleceń w zakresie wyposażenia central wentylacyjno-klimatyzacyjnych. W rozdziale poświęconym filtrom oprócz akapitów zacytowanych poniżej koniecznej zmiany będzie wymagać tab. 5 w zakresie dopuszczalnych wartości spadków ciśnień na filtrach. W tym względzie sensownym zdaniem autora rozwiązaniem będzie ustanowienie dopuszczalnych wartości tego znaczącego parametru eksploatacyjnego odrębnie dla każdej kategorii klasyfikacji: ePM10, ePM2,5 i ePM1.

Ponadto w normie tej muszą ulec zmianie dotychczas istniejące zapisy w postaci:

 • Zadaniem filtrów powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji jest nie tylko ochrona wentylowanych pomieszczeń przed zbyt wysokim zanieczyszczeniem, lecz również ochrona samej instalacji. Jest to zapewnione w wyniku stosowania dokładnych filtrów klasy M5 do F9, zgodnie z PN-EN 779.
 • Filtr pierwszego stopnia należy montować po stronie wlotowej, jak najbliżej otworu wlotowego powietrza zewnętrznego, aby zapewnić maksymalną czystość urządzeń do uzdatniania powietrza. Dopuszczalny jest dodatkowy zgrubny filtr klasy G1 do G4. W celu zapewnienia czystości sieci przewodów filtr drugiego stopnia umieszcza się po stronie wylotowej na początku przewodu nawiewnego.
 • Jeśli w instalacji nawiewnej stosuje się jednostopniowy system filtracji, to należy montować co najmniej filtr klasy F7.

Czytaj też: Zasady doboru klimatyzatorów, trendy i nowoczesne rozwiązania >>>

Wpływ nowej klasyfikacji norm na proces projektowania instalacji wentylacyjno­‑klimatyzacyjnych

Kolejnym problemem wymagającym rozwiązania (głównie przez producentów urządzeń wentylacyjnych), jest określenie klas filtrów, które mogą być traktowane jako filtr wstępny. W instalacjach wentylacji mechanicznej filtr ten spełnia podwójną funkcję:

a) filtra chroniącego wymienniki ciepła przez zabrudzeniem, oraz

b) filtra usuwającego z powietrza wentylacyjnego (zewnętrznego) frakcję zanieczyszczeń o dużych średnicach, dzięki czemu filtr drugiego stopnia może być dobrany tak, żeby powietrze w pomieszczeniu spełniało wymagania odpowiednich norm.

Logicznym wnioskiem z powyższych stwierdzeń byłoby zdaniem autora klasyfikowanie filtra wstępnego w kategorii ePM10, a filtra 2. stopnia (zwanego często filtrem końcowym) w kategorii ePM2,5 (w szczególnych przypadkach byłaby to kategoria ePM1).

Gdyby dodatkowo norma EN-ISO 16890 [6] zezwalała na definiowanie dla każdego filtra nie jednej klasy w wybranej kategorii, ale np. trzech klas w kategoriach ePM10, ePM2,5 oraz ePM1, które de facto są określane w trakcie testów klasyfikacyjnych, byłoby możliwe wyznaczanie przewidywanego poziomu jakości powietrza w pomieszczeniu (w zakresie PMX) w zależności od liczby i klas skuteczności poszczególnych stopni filtracji.

Schemat ideowy instalacji

Rys. 1. Schemat ideowy instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej nawiewno-wywiewnej z dwoma stopniami filtracji w centrali; rys. archiwum autora

Na rys. 1 i rys. 2 oraz w tekście poniżej zamieszczono przykłady dla najbardziej typowych schematów instalacji wentylacyjnych stosowanych w praktyce.

Posługując się oznaczeniami jak na rys. 1, wynikowy poziom (stężenie) PMX w pomieszczeniu o objętości Vpom, w którym wydziela się stała ilość zanieczyszczeń o strumieniu G, mógłby być w takim przypadku wyliczany ze wzoru 2:

gdzie:

Czew – poziom zanieczyszczeń pyłem zawieszonym PMX w powietrzu zewnętrznym, µg/m3;

Cpom – dopuszczalny poziom zanieczyszczeń pyłem zawieszonym PMX w powietrzu wewnętrznym (w pomieszczeniu), µg/m3;

G – intensywność zanieczyszczeń typu PMX wydzielających się w pomieszczeniu, µg/h (do momentu opracowania konkretnych wyników badań w tym zakresie można przyjąć, że strumień pyłów generowanych wewnątrz pomieszczeń przyjmuje wartość zero);

n – krotność wymian powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniu, 1/h;

Vpom – objętość pomieszczenia, m3;

ePMX1 – ułamkowa skuteczność filtracji filtra wstępnego: ePMX1 = ePMX#%1/100;

ePMX2 – ułamkowa skuteczność filtracji filtra końcowego: ePMX2 = ePMX#%2/100.

Schemat ideowy instalacji

Rys. 2. Schemat ideowy instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej nawiewno-wywiewnej z jednym stopniem filtracji w centrali oraz drugim w urządzeniu wtórnie uzdatniającym powietrze w pomieszczeniu; rys. archiwum autora

Wykorzystanie tej prostej zależności mogłoby (powinno!) mieć w przyszłości duże znaczenie praktyczne przy doborze filtra końcowego (2. stopnia) w zależności od lokalizacji instalacji, po zdefiniowaniu w odpowiednich przepisach, normach lub wytycznych:

a) dopuszczalnych stężeń PMX w pomieszczeniach w zależności od klasy IAQ;

b) minimalnej lub zalecanej klasy ePMX#%1 filtra wstępnego (głównie z uwagi na ochronę jakości pracy wymienników ciepła).

Nieco inną formę przyjmowałoby równanie bilansu zanieczyszczeń w stanach ustalonych dla przypadku przedstawionego na rys. 2, w którym najczęściej filtr znajdujący się w urządzeniu do wtórnego uzdatniania powietrza jest narzucony przez producenta. Wtedy celem obliczeń i doboru byłaby klasa filtra wstępnego (w uzasadnionych przypadkach funkcję taką mogłaby spełniać kaskada dwóch filtrów zainstalowanych w jednej sekcji filtracji):

gdzie:

Vw – strumień objętościowy powietrza wentylacyjnego (zewnętrznego), m3/h;

Vf – strumień objętościowy powietrza recyrkulującego przez urządzenie do wtórnego uzdatniania powietrza (FCU), m3/h;

ePMXf – skuteczność filtracji filtra w FCU: ePMXf = ePMX#%f/100.

Czytaj też: Filtracja i oczyszczanie powietrza (cz. 1) >>>

Ocena filtrów w kontekście nakładów energii elektrycznej związanych z filtracją powietrza wentylacyjnego

Zapewnienie wysokiego poziomu jakości powietrza wewnętrznego (IAQ), podobnie jak uzyskanie wysokiej klasy komfortu cieplnego (IEQ), wiąże się często ze znacznymi nakładami energii, co stoi w opozycji do coraz wyższych wymagań w zakresie ciągłego obniżania zużycia energii końcowej przez budynki. Z tego powodu klasyfikowanie filtrów tylko w oparciu o wskaźnik skuteczności filtracji wydaje się niewystarczające.

Z uwagi na powyższe stowarzyszenie Eurovent opracowało sposób klasyfikacji energetycznej filtrów [27] w oparciu o wyniki badań filtrów według dotychczas obowiązującej normy PN-EN 779. Wykorzystuje się w nim wyniki pomiarów oporów przepływu znormalizowanego modułu filtracyjnego przy nominalnym strumieniu powietrza jako funkcji obciążenia filtra kolejnymi dawkami pyłu testowego, które aproksymuje się wielomianem 4. stopnia:

gdzie:

∆pi – opory przepływu przez filtr czysty.

Po wyznaczeniu na podstawie wyników pomiarów współczynników (a, b, c i d) powyższego wielomianu wyliczana jest hipotetyczna średnia wartość oporów przepływu w trakcie eksploatacji filtra, zgodnie z równaniem 5:

gdzie:

Mx – autorytatywnie ustalona graniczna wartość obciążenia pyłem filtra po okresie eksploatacji (dla filtrów wstępnych klasy M przyjęto: MX = 250 g, a dla filtrów dokładnych klasy F: MX = 100 g).

Na podstawie powyższej wartości ze wzoru 6 wylicza się przewidywany roczny nakład energii elektrycznej na pokonanie oporów przepływu powietrza przez filtr dla ujednoliconych założeń: czas pracy wentylatora t = 6000 h, średnia sprawność bloku wentylatorowego h = 0,50.

   (6)

b konsekwencje wprowadzania tab6

Tabela 6. Klasy energetyczne filtrów wg Eurovent [27]

W oparciu o tak wyliczone wartości nakładów energii elektrycznej filtry zostały podzielone na klasy energetyczne od A+ do E. Z uwagi jednak na to, że klasa skuteczności filtra jest nierozerwalnie związana z oporami przepływu, przedziały wartości wskaźnika W klasyfikujące filtr pod względem energetycznym zostały wyznaczone odrębnie dla każdej z klas, tak jak to zestawiono w tab. 6.

Przykład pełnej charakterystyki

Tabela 7. Przykład pełnej charakterystyki filtrów wybranego producenta dostępnej na stronie www.eurovent-certification.com [27]

Pełne charakterystyki produktów certyfikowanych przez Eurovent są dostępne na stronie www.eurovent-certification.com [27]. Przykład takiej charakterystyki dla grupy produktów jednego z producentów filtrów przedstawia tab. 7.

Analizując informacje zawarte w tab. 6 i tab. 7, można zauważyć, że tak naprawdę w powyżej opisanej procedurze zdefiniowanych zostało w sumie aż 30 klas (6 klas energetycznych odrębnie dla każdej z 5 klas skuteczności filtra). Ponadto takie samo oznaczenie klasy energetycznej przy różnych klasach skuteczności filtracji może się różnić w zdecydowany sposób wartością wskaźnika zużycia energii W (tab. 7: wartości wyróżnione kolorem czerwonym), która dodatkowo najczęściej różni się od zużycia energii w warunkach rzeczywistej eksploatacji.

Można też zaobserwować pewne „anomalie”: przykładowo filtr niższej klasy skuteczności, np. F7, może być prawie dwukrotnie bardziej energochłonny niż filtr klasy wyższej, np. F9 (tab. 7: wartości wyróżnione kolorem niebieskim).

I chociaż trudno potraktować powyższe stwierdzenia jak zarzut do istniejącego sposobu oceny porównawczej filtrów, to niewątpliwie po wprowadzeniu za nową normą [6] aż 30 klas skuteczności filtrów zagadnienie oceny filtra pod kątem kosztów eksploatacyjnych będzie wymagało zupełnie odmiennego podejścia.

Czytaj też: Filtracja i oczyszczanie powietrza (cz. 2.) >>>

Próba zdefiniowania kompleksowego wskaźnika oceny filtra z uwzględnieniem klasyfikacji wg nowej normy

Obserwując na przestrzeni ostatnich lat oferty producentów filtrów w Polsce, można zauważyć ogromną różnorodność ich rozwiązań.

Pomimo istnienia tylko 5 klas skuteczności filtrów, trudno się odnaleźć w szerokiej ofercie zarówno projektantom, jak i inwestorom, o końcowym użytkowniku systemu wentylacji nie wspominając.

Jeżeli przyjmiemy, że po wejściu w życie nowej normy sytuacja może się jeszcze bardziej skomplikować, adekwatnie do 30 nowych klas filtrów, wręcz niezbędne wydaje się sformułowanie przez branżystów czytelnego, w miarę zrozumiałego dla odbiorcy wskaźnika kompleksowej oceny filtra, uwzględniającego nie tylko jego własności użytkowe (skuteczność usuwania zanieczyszczeń), ale także względy ekonomiczne (koszty eksploatacyjne). Wnioski wynikające z wartości takiego wskaźnika mogłyby być każdorazowo porównywane z bieżącym poziomem cen rynkowych tego produktu.

Doceniając coraz większą wagę zagadnienia, autor pragnie przedstawić swoją propozycję zdefiniowania kompleksowego, bezwymiarowego wskaźnika oceny filtra TFE (Total Filter Efficiency), w którym znalazłyby się wszystkie znaczące parametry jego pracy (wyznaczane w oparciu o pomiary w warunkach nominalnych, które przewiduje norma):

 • wskaźnik skuteczności filtracji: ePMX#% (wyrażony w %);
 • chłonność pyłowa filtra: Mtot(wyrażona w g masa pyłu testowego zatrzymanego przez filtr do osiągnięcia granicznej wartości oporów przepływu);
 • początkowe opory przepływu powietrza przez filtr: Δpini, Pa;
 • graniczne opory przepływu powietrza przez filtr: Δplim, Pa.

Taki wskaźnik nie miałby jednoznacznej formy wielkości fizycznej, lecz był wielkością bezwymiarową, której rosnąca wartość oddawałaby sens poszukiwań filtrów w kierunkach:

 • jak największej wartości wskaźnika skuteczności filtracji ePMX#%,
 • jak największej ilości pyłu testowego zatrzymanego przez filtr do momentu przekroczenia dopuszczalnego (granicznego, końcowego) oporu przepływu dla filtra ustanowionego dla każdej kategorii ePMX, co ma oczywisty związek z częstotliwością wymiany wkładów filtracyjnych w rzeczywistych warunkach eksploatacji, a więc jest ważnym składnikiem kosztów eksploatacyjnych instalacji wentylacyjnej[1],
 • jak najmniejszej wartości początkowej oporów przepływu powietrza Δpini, gdyż przyjęto, że końcowe opory przepływu są stałe, różne dla każdej z trzech kategorii ePMX.

W związku z powyższym ten swoisty „wskaźnik dobroci filtra” (TFE) mógłby przybrać formę równania 7:

gdzie:

ePMX#% – wskaźnik skuteczności filtracji (klasa filtra) dla frakcji PMX, %;

aX – bezwymiarowy współczynnik uwzględniający wagę kosztów zakupu połączonych z częstotliwością wymiany filtra w ciągu roku, wyznaczony w sposób statystyczny w oparciu o wyniki badań porównawczych sporządzonych odrębnie dla każdej z trzech frakcji PMX;

bX – bezwymiarowy współczynnik uwzględniający wagę kosztów nakładu energii związanych z filtracją, wyznaczony w sposób statystyczny w oparciu o wyniki badań porównawczych sporządzonych odrębnie dla każdej z trzech frakcji PMX;

Mref,X – referencyjna, maksymalna wartość chłonności pyłowej filtra, określona autorytatywnie w oparciu o wyniki badań porównawczych odrębnie dla każdej z trzech frakcji PMX, g;

Δplim,X – referencyjna, maksymalna dopuszczalna wartość spadku ciśnienia na filtrze, ustalona autorytatywnie, odrębnie dla każdej z trzech frakcji PMX, Pa;

n – wykładnik charakterystyki przepływowej filtra (zależności oporów przepływu od prędkości powietrza przepływającego przez moduł filtracyjny), wyznaczony na podstawie badań klasyfikacyjnych.

UWAGI:

 • Wartość klasy filtracji ePMX#% we wzorze 7 należy podać w procentach. Nie oznacza to jednak, że wynik będący wartością bezwymiarowego wskaźnika TFE należy interpretować w skali procentowej. Uczyniono tak, aby uniknąć wyniku w postaci ułamków.
 • Powyższa propozycja wymaga pogłębionej analizy, która może być przeprowadzona po uzyskaniu dostępu do wyników badań i testów różnych filtrów w oparciu o nową normę EN-ISO 16890.
 • Zaprezentowany powyżej sposób oceny komplikuje fakt, że zgodnie z aktualnymi zapisami normy EN-ISO 16890 wykonanie badań w zakresie opisanym w trzeciej części tej normy [8] (badania pyłem testowym L2 wg normy ISO 15957 [29]) nie są obligatoryjne. Zdaniem autora jest to błąd, który powinien być poprawiony przy publikacji ostatecznej wersji normy[2].

 

[1] Pomimo że pył testowy używany w trakcie badań modułu filtracyjnego różni się od rzeczywistego składu frakcji pyłu zawieszonego PMX, z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że zdolność zatrzymania pyłu w rzeczywistych warunkach eksploatacji pozostaje w proporcji do wartości uzyskanej w trakcie badań.

[2] Artykuł napisano w oparciu o referat wygłoszony przez autora na konferencji „Eurovent Summit” w Krakowie we wrześniu 2016, a powstały na podstawie analizy tekstu normy przed jego końcową publikacją, która będzie miała miejsce na początku roku 2017.

Czytaj też: Czyste instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne (cz. 1.) >>>

Podsumowanie i wnioski

 • Głównym celem artykułu nie było opracowanie szczegółowej propozycji zmian w dokumentach dotyczących zagadnienia filtracji, a jedynie zapoznanie Czytelnika ze znaczącymi skutkami, jakie przyniesie wprowadzenie w życie nowej klasyfikacji skuteczności filtrów przeznaczonych dla systemów wentylacji budynków.
 • Europejskie i krajowe komitety normalizacyjne oraz instytucje rządowe i pozarządowe powinny dołożyć dużych starań, popartych pogłębionymi analizami techniczno-ekonomicznymi, aby konieczne zmiany wprowadzane w dokumentach związanych z jakością powietrza wentylacyjnego oraz skutecznością filtracji, w szczególności tych wymienionych w artykule, dawały całej branży wentylacyjnej jasny przekaz, w którym zostanie uszanowany zarówno interes użytkowników, inwestorów, jak i producentów.
 • W celu uniknięcia stosowania w tych dokumentach wielkowymiarowych tabel uwzględniających liczbę klas filtrów, proponuje się wykorzystanie zalet nowej klasyfikacji do doboru filtrów indywidualnie dla każdego projektu w oparciu o zdefiniowane w ww. dokumentach dopuszczalne poziomy PMX w powietrzu wewnętrznym oraz lokalne dane dotyczące uśrednionych dobowo maksymalnych stężeń PMX w powietrzu zewnętrznym w sposób, jaki zaproponowano w rozdziałach dotyczących oceny skutków wprowadzenia nowej klasyfikacji filtrów oraz jej wpływu na proces projektowania instalacji.
 • Zaproponowany w artykule wskaźnik TFE kompleksowej oceny filtrów przeznaczonych dla systemów wentylacji wydaje się odzwierciedlać wszystkie podstawowe cechy użytkowe filtrów. Mimo swojej niedoskonałości ma on jednak podstawową cechę: jest prosty, logiczny i zrozumiały oraz może służyć do oceny porównawczej filtrów na rynku. Jego wprowadzeniem powinni być zainteresowani przede wszystkim uznani producenci, zrzeszeni np. w organizacji Eurovent, którzy są zainteresowani konkurowaniem na rynku opartym na rzeczywistej jakości produktu. To oni zdaniem autora powinni sfinansować badania nad uszczegółowieniem tego wskaźnika, łącznie z możliwymi modyfikacjami, gdyż mają bezpośredni dostęp do wyników badań i testów swoich produktów.

Literatura

 1. WHO, Air quality guidelines for particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and sulfur dioxide. Global update 2005. Summary of risk assessment, 2005.
 2. Ambient (outdoor) air quality and health, Fact sheet N°313, WHO, March 2014.
 3. Birket S., Building understanding of the dangers of the poor indoor air quality, Camfil Road Show – London 2011.
 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (DzU 2012, poz. 1031).
 5. PN-EN 799:2012 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej. Określenie parametrów filtracyjnych.
 6. EN-ISO-FDIS 16890-1:2016 Air filters for general ventilation – Part 1: Technical specifications, requirements and classification system based upon particulate matter efficiency (ePM).
 7. EN-ISO-FDIS 16890-2:2016 Air filters for general ventilation – Part 2: Measurement of fractional efficiency and air flow resistance.
 8. EN-ISO-FDIS 16890-3:2016 Air filters for general ventilation – Part 3: Determination of the gravimetric efficiency and the air flow resistance versus the mass of test dust captured.
 9. EN-ISO-FDIS 16890-4:2016 Air filters for general ventilation – Part 4: Conditioning method to determine the minimum fractional test efficiency.
 10. PN-EN 13799:2007 Wentylacja budynków niemieszkalnych. Wymagania dotyczące właściwości instalacji wentylacji i klimatyzacji.
 11. PN-EN 15251: 2007 Parametry wejściowe środowiska wewnętrznego dotyczące projektowania i oceny charakterystyki energetycznej budynków, obejmujące jakość powietrza wewnętrznego, środowisko cieplne, oświetlenie i akustykę.
 12. PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Właściwości mechaniczne.
 13. PN-EN 13053: 2007 Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Klasyfikacja i charakterystyki działania urządzeń, elementów składowych i sekcji.
 14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 2015, poz. 1422).
 15. Calculation method for the energy use related to air filters in general ventilation systems – EUROVENT 4/21 – 2014.
 16. Rating standard for the certification of air filters – EUROVENT RS 4/C/001 – 2016.
 17. Operational manual for the certification of air filters – EUROVENT CERTITA CERTIFICATION – OM-11-2015.
 18. Wojtas K., Wymagania i zasady nowej klasyfikacji filtrów w systemach wentylacji budynków, „Rynek Instalacyjny” nr 12/2016, s. 58–64.
 19. Jackiewicz A., Gradoń L., Sposoby zwiększania sprawności odpylania filtrów włókninowych, „Inż. Ap. Chem.” 2011, 50, 5, 42–43.
 20. Gac J., Gradoń L., Badanie nieustalonej filtracji aerozoli ciekłych na filtrach włóknistych, „Inż. Ap. Chem.” 2013, 52, 4, 308–309.
 21. Charkowska A., Filtracja i oczyszczanie powietrza (cz. 1–4), „Rynek Instalacyjny”, 2008.
 22. CEN Despatch Notice dated 23.06.2016 concerning the implementation of EN-ISO 16890.
 23. www.sojp.wios.warszawa.pl.
 24. www.powietrze.krakow.pl.
 25. www.cstb.fr.
 26. www.1filter.pl/podstawowe-pojecia-i-definicje-z-dziedziny-filtracji-powietrza.27. www.eurovent-certification.com.
 27. www.ure.pl.
 28. PN-EN ISO 15957:2015 Pyły testowe do oceny urządzeń oczyszczających powietrze.

Czytaj też: Czyste instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne (cz. 2.) >>>

 

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Redakcja RI Co warto wiedzieć o wentylacji higrosterowanej

Co warto wiedzieć o wentylacji higrosterowanej Co warto wiedzieć o wentylacji higrosterowanej

Technologia higrosterowania bazuje na wykorzystaniu poziomu wilgotności jako kryterium dostosowania ilości powietrza wentylacyjnego do potrzeb użytkowników. Tym sposobem systemy wentylacji higrosterowanej...

Technologia higrosterowania bazuje na wykorzystaniu poziomu wilgotności jako kryterium dostosowania ilości powietrza wentylacyjnego do potrzeb użytkowników. Tym sposobem systemy wentylacji higrosterowanej pracują tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

Maciej Danielak SFP – wskaźnik sprawności instalacji wentylacyjnych

SFP – wskaźnik sprawności instalacji wentylacyjnych SFP – wskaźnik sprawności instalacji wentylacyjnych

Rozwój branży budowlanej wiąże się z sukcesywnym zmniejszaniem zapotrzebowania na energię grzewczą (chłodniczą) budynków. Rośnie zatem znaczenie poziomu konsumpcji energii elektrycznej – wielkość jej zużycia...

Rozwój branży budowlanej wiąże się z sukcesywnym zmniejszaniem zapotrzebowania na energię grzewczą (chłodniczą) budynków. Rośnie zatem znaczenie poziomu konsumpcji energii elektrycznej – wielkość jej zużycia przez systemy wentylacyjno-klimatyzacyjne jest coraz ważniejszym aspektem doboru urządzeń.

mgr inż. Katarzyna Rybka Wentylacja na żądanie sterowana stężeniem CO2 w pomieszczeniach

Wentylacja na żądanie sterowana stężeniem CO2 w pomieszczeniach Wentylacja na żądanie sterowana stężeniem CO2 w pomieszczeniach

Nowoczesne systemy regulacji strumienia powietrza umożliwiają oszczędność energii przy jednoczesnym zapewnieniu komfortu użytkownikom. Wykorzystanie do sterowania wentylacją czujników zamontowanych w pomieszczeniach...

Nowoczesne systemy regulacji strumienia powietrza umożliwiają oszczędność energii przy jednoczesnym zapewnieniu komfortu użytkownikom. Wykorzystanie do sterowania wentylacją czujników zamontowanych w pomieszczeniach sprawia, że instalacja pracuje tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

mgr inż. Krzysztof Kaiser Wentylacja pomieszczeń centralnej sprężarkowni i centralnej próżni

Wentylacja pomieszczeń centralnej sprężarkowni i centralnej próżni Wentylacja pomieszczeń centralnej sprężarkowni i centralnej próżni

Pomieszczenia, w których montowane są sprężarki wchodzące w skład instalacji sprężonego powietrza i agregaty pomp próżniowych, wymagają odpowiedniej wentylacji i chłodzenia, a także czystości powietrza....

Pomieszczenia, w których montowane są sprężarki wchodzące w skład instalacji sprężonego powietrza i agregaty pomp próżniowych, wymagają odpowiedniej wentylacji i chłodzenia, a także czystości powietrza. Ma to istotny wpływ na eksploatację tych urządzeń – nieprawidłowa wentylacja grozi bowiem ich przegrzewaniem się i awarią.

dr inż., arch. Karolina Kurtz-Orecka, dr inż. Agata Siwińska Nowa charakterystyka energetyczna – przewodnik po normach | cz. 1. Straty ciepła przez przenikanie i wentylację

Nowa charakterystyka energetyczna – przewodnik po normach | cz. 1. Straty ciepła przez przenikanie i wentylację Nowa charakterystyka energetyczna – przewodnik po normach | cz. 1. Straty ciepła przez przenikanie i wentylację

W artykule poruszono problem zakresu stosowalności norm do obliczeń związanych z bilansowaniem energetycznym budynku na potrzeby sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej według nowej metodyki.

W artykule poruszono problem zakresu stosowalności norm do obliczeń związanych z bilansowaniem energetycznym budynku na potrzeby sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej według nowej metodyki.

mgr inż. Krzysztof Kaiser Izolatki na oddziałach dziecięcych – wymagania

Izolatki na oddziałach dziecięcych – wymagania Izolatki na oddziałach dziecięcych – wymagania

W artykule przedstawiono i omówiono wymagania stawiane izolatkom, dotyczące m.in. wentylacji oraz wyposażenia.

W artykule przedstawiono i omówiono wymagania stawiane izolatkom, dotyczące m.in. wentylacji oraz wyposażenia.

dr inż. Maciej Besler, dr inż. Wojciech Cepiński, dr inż. Michał Fijewski Uzdatnianie powietrza w wymienniku gruntowym dla pomieszczeń o różnych wymaganiach

Uzdatnianie powietrza w wymienniku gruntowym dla pomieszczeń o różnych wymaganiach Uzdatnianie powietrza w wymienniku gruntowym dla pomieszczeń o różnych wymaganiach

O konieczności oszczędzania energii pierwotnej w instalacjach wentylacyjnych przekonana jest coraz większa rzesza użytkowników budynków. W związku z tym rozwiązania ograniczające zapotrzebowanie na energię...

O konieczności oszczędzania energii pierwotnej w instalacjach wentylacyjnych przekonana jest coraz większa rzesza użytkowników budynków. W związku z tym rozwiązania ograniczające zapotrzebowanie na energię stosowane są coraz powszechniej. Zastosowania wymienników odzyskujących ciepło i chłód wymagają także obowiązujące przepisy.

dr inż. Szymon Firląg, mgr inż. Artur Miszczuk Szczelność powietrzna budynków energooszczędnych a instalacje

Szczelność powietrzna budynków energooszczędnych a instalacje Szczelność powietrzna budynków energooszczędnych a instalacje

Osiągnięcie standardu budynku energooszczędnego jest często niemożliwe z uwagi na małą szczelność powietrzną obudowy obiektu. Zastosowanie mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła...

Osiągnięcie standardu budynku energooszczędnego jest często niemożliwe z uwagi na małą szczelność powietrzną obudowy obiektu. Zastosowanie mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła w znacznym stopniu ogranicza straty ciepła na podgrzanie powietrza wentylacyjnego. Dużo większego znaczenia nabierają wtedy straty ciepła spowodowane przez infiltrację.

dr inż. Maria Kostka, dr inż. Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa Obliczenia energetyczne gruntowych rurowych wymienników ciepła

Obliczenia energetyczne gruntowych rurowych wymienników ciepła Obliczenia energetyczne gruntowych rurowych wymienników ciepła

Autorki w oparciu o przywołaną w literaturze normę techniczną dotycząca metody obliczania strat energii w budynkach spowodowanych wentylacją i infiltracją powietrza dokonały obliczeń energetycznych strumienia...

Autorki w oparciu o przywołaną w literaturze normę techniczną dotycząca metody obliczania strat energii w budynkach spowodowanych wentylacją i infiltracją powietrza dokonały obliczeń energetycznych strumienia ciepła przepływającego z gruntu do powietrza przez gruntowe wymienniki ciepła. Tę metodę można także stosować przy obliczeniach dla central wentylacyjnych.

dr inż. Andrzej Bugaj System wentylacji na żądanie – zasady stosowania

System wentylacji na żądanie – zasady stosowania System wentylacji na żądanie – zasady stosowania

Wentylacja na żądanie może być stosowana głównie w pomieszczeniach ze zmienną bądź okresową obecnością ludzi. Poprawna eksploatacja takiego systemu w obiektach typu sale wykładowe, konferencyjne i kinowe...

Wentylacja na żądanie może być stosowana głównie w pomieszczeniach ze zmienną bądź okresową obecnością ludzi. Poprawna eksploatacja takiego systemu w obiektach typu sale wykładowe, konferencyjne i kinowe może przynieść oszczędność kosztów eksploatacyjnych na poziomie 50–60%, natomiast w biurach ok. 20%.

mgr inż. Krzysztof Kaiser Metody obniżania strat energetycznych i kosztów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji (cz. 1)

Metody obniżania strat energetycznych i kosztów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji (cz. 1) Metody obniżania strat energetycznych i kosztów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji (cz. 1)

Energia cieplna i elektryczna mają decydujący wpływ na koszty działania układów wentylacji i klimatyzacji. Koszty te można redukować, wykorzystując m.in. automatyczną regulację parametrów instalacji, w...

Energia cieplna i elektryczna mają decydujący wpływ na koszty działania układów wentylacji i klimatyzacji. Koszty te można redukować, wykorzystując m.in. automatyczną regulację parametrów instalacji, w tym płynną zmianę mocy dostarczanej do nagrzewnic i chłodnic. Istotną rolę w działaniach energooszczędnościowych odgrywa także eliminowanie wzajemnego niekorzystnego oddziaływania instalacji klimatyzacji i wentylacji oraz instalacji c.o. Koszty zużycia energii cieplnej mogą być także obniżane poprzez...

Redakcja RI Jaki marketing dla budowlanki jest najbardziej opłacalny?

Jaki marketing dla budowlanki jest najbardziej opłacalny? Jaki marketing dla budowlanki jest najbardziej opłacalny?

Małe firmy poszukują i skutecznie odnajdują klientów w Internecie. Przedstawiamy historie tych, które zarobiły na pozycjonowaniu strony internetowej w Google.

Małe firmy poszukują i skutecznie odnajdują klientów w Internecie. Przedstawiamy historie tych, które zarobiły na pozycjonowaniu strony internetowej w Google.

dr Michał Michałkiewicz, mgr inż. Karolina Popłonek Mikrobiologiczna jakość powietrza w hali kortów tenisowych

Mikrobiologiczna jakość powietrza w hali kortów tenisowych Mikrobiologiczna jakość powietrza w hali kortów tenisowych

Powietrze w obiektach sportowych powinno mieć jakość pozwalającą na podejmowanie dużego wysiłku fizycznego. Nadmiernemu stężeniu dwutlenku węgla oraz tworzeniu się bioaerozolu z bakteriami i grzybami mikroskopowymi...

Powietrze w obiektach sportowych powinno mieć jakość pozwalającą na podejmowanie dużego wysiłku fizycznego. Nadmiernemu stężeniu dwutlenku węgla oraz tworzeniu się bioaerozolu z bakteriami i grzybami mikroskopowymi zapobiega wymiana powietrza, a urządzenia i instalacje wentylacyjne należy systematycznie czyścić. Ma to szczególne znaczenie w sezonie zimowym.

mgr inż. Karol Kuczyński, mgr inż. Katarzyna Rybka Klimatyzacja precyzyjna

Klimatyzacja precyzyjna Klimatyzacja precyzyjna

Utrzymanie właściwych warunków mikroklimatu w pomieszczeniach, w których znajdują się wyjątkowo wrażliwe na zmiany temperatury urządzenia elektroniczne, należy do podstawowych zadań klimatyzacji precyzyjnej....

Utrzymanie właściwych warunków mikroklimatu w pomieszczeniach, w których znajdują się wyjątkowo wrażliwe na zmiany temperatury urządzenia elektroniczne, należy do podstawowych zadań klimatyzacji precyzyjnej. Jest ona stosowana przede wszystkim w serwerowniach, pomieszczeniach, w których gromadzone są bazy danych, oraz centralach telekomunikacyjnych, a także laboratoriach.

dr inż. Michał Szymański, dr inż. Łukasz Amanowicz, dr inż. Katarzyna Ratajczak, dr inż. Radosław Górzeński Instalacje HVAC laboratoriów chemicznych – wyposażenie techniczne. Wentylacja technologiczna

Instalacje HVAC laboratoriów chemicznych – wyposażenie techniczne. Wentylacja technologiczna Instalacje HVAC laboratoriów chemicznych – wyposażenie techniczne. Wentylacja technologiczna

W poprzednim artykule ("Rynek Instalacyjny" nr 11/2015) omówiono elementy technicznego wyposażenia pomieszczeń laboratoriów chemicznych z punktu widzenia wentylacji ogólnej i jej współpracy z wentylacją...

W poprzednim artykule ("Rynek Instalacyjny" nr 11/2015) omówiono elementy technicznego wyposażenia pomieszczeń laboratoriów chemicznych z punktu widzenia wentylacji ogólnej i jej współpracy z wentylacją technologiczną. Poniżej przedstawione zostały elementy związane z wentylacją technologiczną, takie jak digestoria, filtry/skrubery, ssawki, okapy oraz szafy wentylowane.

Uniwersal, mgr inż. Krzysztof Nowak Szukanie maksymalnej efektywności wywietrzników grawitacyjnych Zefir-150

Szukanie maksymalnej efektywności wywietrzników grawitacyjnych Zefir-150 Szukanie maksymalnej efektywności wywietrzników grawitacyjnych Zefir-150

Wymagania stawiane przez współczesny świat techniki nie pozwalają spocząć na laurach. Również ambitny projektant urządzeń wentylacyjnych ciągle poszukuje nowych rozwiązań, które wdrożone w nowy wyrób lub...

Wymagania stawiane przez współczesny świat techniki nie pozwalają spocząć na laurach. Również ambitny projektant urządzeń wentylacyjnych ciągle poszukuje nowych rozwiązań, które wdrożone w nowy wyrób lub już istniejący ale będący na etapie modyfikowania , pozwoli postawić go na wyższym poziomie jakości i zwiększy efektywność jego działania.

dr inż. Magorzata Basińska, dr Michał Michałkiewicz Zanieczyszczenia powietrza i ich wpływ na zdrowie człowieka

Zanieczyszczenia powietrza i ich wpływ na zdrowie człowieka Zanieczyszczenia powietrza i ich wpływ na zdrowie człowieka

Zagadnienia w artykule dotyczą takich spraw jak: charakterystyka powietrza (jego jakość, udział składników gazowych, określenie zanieczyszczeń naturalnych i antropogenicznych), zanieczyszczenia pyłowe...

Zagadnienia w artykule dotyczą takich spraw jak: charakterystyka powietrza (jego jakość, udział składników gazowych, określenie zanieczyszczeń naturalnych i antropogenicznych), zanieczyszczenia pyłowe i mikrobiologiczne oraz ich wpływ na zdrowie człowieka, wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka, a także tzw. syndromy chorego budynku (SBS) w budynkach mieszkalnych, biurowych, czy szkolnych.

dr inż. Jarosław Müller, mgr inż. Edyta Ciesielska Porównanie systemów klimatyzacji obiektu biurowego wyposażonego w dwa typy okien

Porównanie systemów klimatyzacji obiektu biurowego wyposażonego w dwa typy okien Porównanie systemów klimatyzacji obiektu biurowego wyposażonego w dwa typy okien

Okna przeciwsłoneczne redukują ilość energii słonecznej wpadającej do przeszklonych pomieszczeń w stopniu umożliwiającym projektowanie mniej obciążonych układów chłodzących. W analizowanym budynku redukcja...

Okna przeciwsłoneczne redukują ilość energii słonecznej wpadającej do przeszklonych pomieszczeń w stopniu umożliwiającym projektowanie mniej obciążonych układów chłodzących. W analizowanym budynku redukcja kosztów eksploatacyjnych jest na tyle znacząca, że dodatkowe nakłady inwestycyjne na okna przeciwsłoneczne zwracają się po około 3 latach eksploatacji.

dr inż. Maria Kostka Wymagania ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych

Wymagania ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych Wymagania ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych

Nowe wymagania dla urządzeń wentylacyjnych w zakresie oszczędności energii warunkują wprowadzenie ich do obrotu i dopuszczenie do użytku. Zmiany wprowadzane są dwuetapowo – od początku 2016 i 2018 r. Nowe...

Nowe wymagania dla urządzeń wentylacyjnych w zakresie oszczędności energii warunkują wprowadzenie ich do obrotu i dopuszczenie do użytku. Zmiany wprowadzane są dwuetapowo – od początku 2016 i 2018 r. Nowe wymogi zobowiązują producentów do podawania informacji istotnych z punktu widzenia późniejszej eksploatacji. Dane te umożliwiają porównywanie urządzeń. Rzeczywiste koszty eksploatacji instalacji zależą jednak od wielu parametrów, z których część ustalana jest indywidualnie dla danego systemu na...

dr inż. Magorzata Basińska, dr Michał Michałkiewicz, dr inż. Radosław Górzeński Jakość powietrza - Przepisy i wymagania dotyczące komfortu termicznego - minimalnego strumienia powietrza - stężenia ditlenku węgla i pyłów

Jakość powietrza - Przepisy i wymagania dotyczące komfortu termicznego - minimalnego strumienia powietrza - stężenia ditlenku węgla i pyłów Jakość powietrza - Przepisy i wymagania dotyczące komfortu termicznego - minimalnego strumienia powietrza - stężenia ditlenku węgla i pyłów

Artykuł przedstawia metody oceny jakości powietrza wewnętrznego w budynkach zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w normach i rozporządzeniach. Zwrócono w nim uwagę na komfort cieplny pomieszczeń,...

Artykuł przedstawia metody oceny jakości powietrza wewnętrznego w budynkach zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w normach i rozporządzeniach. Zwrócono w nim uwagę na komfort cieplny pomieszczeń, warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki, jakość powietrza wewnętrznego, minimalny strumień powietrza, stężenie dwutlenku węgla, a także obecność pyłów.

dr inż. Anna Charkowska, mgr inż. Andrzej Różycki, mgr inż. Radosław Lenarski Projekt wytycznych projektowania, wykonania, odbiorów i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji obiektów służby zdrowia – cz. 2

Projekt wytycznych projektowania, wykonania, odbiorów i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji obiektów służby zdrowia – cz. 2 Projekt wytycznych projektowania, wykonania, odbiorów i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji obiektów służby zdrowia – cz. 2

W pierwszej części artykułu (Rynek Instalacyjny 7–8/2016) omówiono założenia dla klasyfikacji pomieszczeń przyjętej w projekcie „Wytycznych…” oraz opisano wymagania względem czystości powietrza w pomieszczeniach...

W pierwszej części artykułu (Rynek Instalacyjny 7–8/2016) omówiono założenia dla klasyfikacji pomieszczeń przyjętej w projekcie „Wytycznych…” oraz opisano wymagania względem czystości powietrza w pomieszczeniach poszczególnych klas. Poniżej scharakteryzowano zagadnienia dotyczące procesu inwestycyjnego, odbiorowego oraz eksploatacyjnego.

dr inż. Magorzata Basińska, dr Michał Michałkiewicz, dr inż. Radosław Górzeński Stan systemu wentylacyjnego w budynku edukacyjnym i jego wpływ na jakość powietrza – analiza przypadku

Stan systemu wentylacyjnego w budynku edukacyjnym i jego wpływ na jakość powietrza – analiza przypadku Stan systemu wentylacyjnego w budynku edukacyjnym i jego wpływ na jakość powietrza – analiza przypadku

W analizowanym obiekcie pomimo modernizacji instalacja wentylacji naturalnej nie spełniła swojej funkcji. Poprawa układu wywiewnego bez prawidłowego doprowadzenia odpowiedniej ilości świeżego powietrza...

W analizowanym obiekcie pomimo modernizacji instalacja wentylacji naturalnej nie spełniła swojej funkcji. Poprawa układu wywiewnego bez prawidłowego doprowadzenia odpowiedniej ilości świeżego powietrza zewnętrznego nie skutkuje polepszeniem jakości powietrza wewnętrznego. W obiektach szkolnych o zakresie prac modernizacyjnych decydują często ograniczone środki inwestycyjne, a w trakcie eksploatacji wentylacja pomieszczeń jest nierzadko świadomie ograniczana w celu obniżenia kosztów ogrzewania budynku.

Bartłomiej Adamski Wymiarowanie instalacji do odzysku ciepła przegrzania i skraplania ze sprężarkowych agregatów chłodniczych

Wymiarowanie instalacji do odzysku ciepła przegrzania i skraplania ze sprężarkowych agregatów chłodniczych Wymiarowanie instalacji do odzysku ciepła przegrzania i skraplania ze sprężarkowych agregatów chłodniczych

Wymiarowanie instalacji do odzysku ciepła przegrzania i skraplania ze sprężarkowych agregatów chłodniczych, Bartłomiej Adamski

Wymiarowanie instalacji do odzysku ciepła przegrzania i skraplania ze sprężarkowych agregatów chłodniczych, Bartłomiej Adamski

dr inż. Kazimierz Wojtas Wymagania i zasady nowej klasyfikacji filtrów w systemach wentylacji budynków

Wymagania i zasady nowej klasyfikacji filtrów w systemach wentylacji budynków Wymagania i zasady nowej klasyfikacji filtrów w systemach wentylacji budynków

Z punktu widzenia energii i kosztów filtracja powietrza jest w wentylacji zjawiskiem niekorzystnym, gdyż każdy, szczególnie zabrudzony filtr generuje zwiększone zużycie energii oraz zwiększa koszty inwestycyjne...

Z punktu widzenia energii i kosztów filtracja powietrza jest w wentylacji zjawiskiem niekorzystnym, gdyż każdy, szczególnie zabrudzony filtr generuje zwiększone zużycie energii oraz zwiększa koszty inwestycyjne i eksploatacyjne. Jest to konsekwencją konieczności zastosowania wentylacji mechanicznej, której rozwój wspierany jest przez budownictwo energooszczędne, przede wszystkim potrzebę hermetyzacji budynków i kontrolowania wentylacji z odzyskiem ciepła.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.